Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Návrat xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xx akt, xxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx §302 xx. ř., zvláště xxxx xx známa xxxxxx xxxx xxxxxx x domovském státě.

Pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxx xxxx. xxxxxxxx, předvolání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zasedání x projednání xxxxxxxx xxxxx (tj. prostřednictvím xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §43 xxxx. 1, 3 z. x. x. x., xxx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x dovolání xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.6.2021, xx. xx. 8 Xx 168/2021, jakož x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 10 xx xxx 5.5.2021, xx. xx. 3 T 153/2019, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x Obvodnímu xxxxx xxx Prahu 10 xxxxxxxx, xxx věc x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Obvodního xxxxx pro Xxxxx 10 ze xxx 5.5.2021, sp. xx. 3 T 153/2019, xxx xxxxxxxx M. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx znásilnění podle §185 xxxx. 1, xxxx. 2 písm. x) tr. zákoníku xx xxxxxxxxx základě, xx x půlnoci xx dne 12.6.2019 xx den 13.6.2019 x XX x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX linky XY x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx následně xxxxxxxx xx xxxxx do xxxxxxx XY, xx xxxxxxx vagónu xxxxxxxx x. XY využil xxxxxxxxxxxxx dalších xxxx x xxxxxxxx odpor xxxxxxxxx M. X., xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x v pozici xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx prádlo x xxxxxx prsty do xxxxxx, následně xxxx, xx poškozená xx xxxxxxxx vystoupila x xxxx xx ní xxxxxx nastoupit, ji xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx za xxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx část xxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x pak, x důvodu xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dalšími xxxxxxx, xxxxxxxx dalšího xxxxxxx a xxxxxx. Xx xx xxx xxxxxxxx xxxxx §185 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx, xxx jehož xxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x ostrahou.

2. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx rozsudku Městský xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.6.2021, xx. zn. 8 Xx 168/2021, xxxxx §256 xx. x. zamítl xxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx k xxxx

3. Xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx x odkazem xx důvody xxxxxxx x §265x xxxx. 1 písm. x), x), x) x x) xx. ř., xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021. Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx stupňů v xxxxxxx xx zákonem xxxxxx xxxxxx líčení x xxxxxxx zasedání x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx za uprchlého, xxxx došlo x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx §302 tr. x. zde totiž xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx obviněný xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxx 9.10.2019, xx. ve xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxxx legalizaci xxxxxx x České xxxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxxx v X., xxxxxxxx se xxxxx spočívajícího v xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx podal na xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu xx našem xxxxx, xxx aby xx xxxx v trestním xxxxxx i xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx 2019 xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani na xxxxxxxxx základních xxxxxx, x proto xxx xxxxx odcestovat xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx Ukrajinu xx své xxxxxx. Xx, xx se xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předvolání x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x splnění xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uprchlému. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx x příslušnými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx nelze x místě trvalého xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx míře xxxxxxxxx.

4. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx x xxxx trestným xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx krátce x xxxxx, kdy xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx, a xxxxx xx podpíral xxx xxxxx. Klíčová xxxx xxxxxxxxxx xxxx, kdy xxx xxxxxx vagónu xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxx xxx důvodných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdůraznil, xx odsouzení dovolatele xxx xxxx postaveno xxxxx xx výpovědi xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxx (3,71 ‰ alkoholu x xxxx), x xxxxx xxxxxxxx znalce není xxxxxxxxx, že v xxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx realitu x xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxx. Nebylo xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx. Při xxxxx x nich xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxx. Xxxx pak xxxxxx, xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx metra x xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx, ať xx xxxxxxx odejít xxxx x xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx přímý xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx prvního stupně xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxx zatížily xxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx provedených xxxxxx x x nich xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x právním posouzením xxxxxx xx straně xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx nesouhlas x xxxxxxx posouzením xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx trestného xxxx, xxxx tato xxxxx xxxxxxxx podle jeho xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx vyjádřena ve xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx odsuzujícího xxxxxxxx.

5. Xx vztahu k xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx intenzitu xxxxxxxxxxxx xxxxxxx neodpovídala xxxxxxx zakotveným x §37 xx §39 xx. xxxxxxxx. Zdůraznil, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Naproti xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxx po xxxxxxxxxx x xxxxx vycestoval x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx rodné xxxx, x xxx xx známo, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx se případné xxxxxxx xxxxxx, alternativního xxxxxx minulo xxxxxxx.

6. X xxxxxxx na xxxx rekapitulované důvody xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx podle §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x xxxx předcházející xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu pro Xxxxx 10 x xxxx xxx buď xxxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xx. x. x odvolacímu xxxxx xxxxxxxx věc x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx, xxxxx x xx xx xxxxxxxx §265m tr. x. xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

7. X xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxx x Nejvyššího xxxxxxxx zastupitelství (dále xxx „xxxxxx xxxxxxxx“). X námitkám uplatněným x poukazem na xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. d) xx. x. xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx jakékoli xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx doručovány xxxxxxx na xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx tehdejší xxxxxxxxx deklaroval xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x nikdy xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx němu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uprchlému, zde xxxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxx o xxxxxxx podřazené pod xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., xxxxxx zástupce poukázal xx xxxxxx xxxxxxxx, x nikoli xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx adekvátně xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. extrémního rozporu xxxx xxxxxxxxxx dokazováním x x xxx xxxxxxxxxx skutkovými xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxx trestní xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závěrů xxxxxxx poškozené, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx s xxxxxxx důkazy. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx kamerové xxxxxxx xx stanice xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx pracujících x xxxxxxxxx podniku, xxxxx xxxxxxx následné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. X osobě xxxxxxxxx xxx rovněž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, sexuologie x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, z xxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx události. Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx opilosti, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx toho, xxxxxx xxxxxxxxxx útoku xx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx narušena. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx hodnotily xxxx xxxxxx nějak xxxxxxxxxx a neobjektivně.

8. Xxxxx jde o xxxxxxx směřující xxxxx xxxxxx o uloženém xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx názor, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx důvodu xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x., ale xxx xxxxxxx uplatněnému xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx přísnosti xxxxxx xxxxxxxxx v zákonné xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxxxx obviněného xx xxxxx nenachází xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zabýval xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx x jednání x x odůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx druhu x xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxx xx xxxxx straně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx útoku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx obhájce xxxxxx x kontextu, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx výklad x xxxxx trestu xxxxxxxxxxxxx xx sledování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx prevence. Xxxxx, který xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, exemplární xx xxxxxx nespravedlivý.

9. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx návrhem, xxx Nejvyšší soud xxxxx §265i xxxx. 1 písm. x) xx. x. odmítl xxxxxx dovolání xxxx xxxxxx neopodstatněné x xxx xxx rozhodl x neveřejném xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

10. Obviněný M. X. (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx x rámci xxxxxx proti xxxxxxxxx) xx xxxxx §265d xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx oprávněnou x xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx výroků rozhodnutí xxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§265e xxxx. 1 xx. x.), xxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xxxx xxxxx xx. x.) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx podle §265x xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) tr. x., xxxxx směřuje xxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodnutí soudu xxxxxxx stupně xx xxxx xxxx, xxxx xxx zamítnut xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx byl uznán xxxxxx x xxx xx xxxxxx xxxxx.

11. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., v aktuálním xxxxx [xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.], xx xxxxxxxxx vady xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxx uvedenému x §265a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx. x., aniž xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx dán xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx x) xx. x. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx, kdy došlo xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx řádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx přístupu xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx x předcházejícím xxxxxx byl xxx xxxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx dovolacích xxxxxx. Xxxxx x obou xxxxxxxxxx zmíněného důvodu xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxx x rozhodl x xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xx pak x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx napadenému xxxxxxxxxx soudu druhého xxxxxx xxxx zatíženo xxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dovolacích xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), x) a x) xx. x., x nyní xxxxxxx xxxxx [xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x), x) x x) xx. ř.], xxxxx obhájce xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxx xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xx dán xxxxx, xxxxxxxx x řízení xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xx veřejném zasedání. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx předpokládá, xx xx x xxxxxxx xx zákonem xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx být jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx právu, xxx xxxx věc xxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxx mohl xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Účelem xxxxx obviněného xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x jeho přítomnosti xx xxx zejména xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx x xxxx, xx xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx vinu, a x důkazům, xx xxxxx xx obžaloba xxxxxxxx. Xxxxx xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx základních xxxx x svobod xx xxxxx v rámci xxxxx xx xxxxxx x xxxxx právní xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx namítl, že xxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx uprchlému podle xxxxxxxxxx §302 a xxxx. xx. x., xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx nebyly xxxxxxx xxxxxxx podmínky, x x důsledku xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na přítomnost x xxxxxxxx líčení, xxxx. u veřejného xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx důvodně.

14. Xxxxxxxx X. P. xx xxxxxxx občanem Xxxxxxxx. Xxx xxx 15.6.2019 xxx stíhán xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxx vzat na xxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xxx Prahu 10 xx xxx 15.6.2019, sp. xx. 1 Xx 2015/2019, x xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxx xxx z vazby xxxxxxxxx xxx 9.10.2019. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x této xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx 30.10.2019. Xxxxxxxxx policie xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příkaz xxxxxx xx 31.10.2019. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, odbor xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxx 23.10.2019 xxxxx xxxxxx x xxxxxx dlouhodobého víza xx účelem strpění xxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx 5.11.2019 xxx, xx mu xxxxx x pobytu nad 90 dnů xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx uvedené x §33 xxxx. 3 xx spojení x §120x xxxx. 4 zákona x. 326/1999 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx rozhodnutí xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Obviněný xx xxxxx vyjádření jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx zřejmě x xxxxxxxx 2019 xxxxxx zpět xx Xxxxxxxx. Jeho xxxxxxxxx xxxx být xxxx XX, okres XX. Xxxx xxxxxxx stupně xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxx obžalobu, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.1.2020 x xxxxxxx, které mu xxxx xxxxxxxx xxx 24.12.2019. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx obhájkyně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx, že ale xxxx vyřízené xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx že xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx se k xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v této xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x tomu xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx se xx xx xxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24.2.2020 plyne, xx obviněný xxxxx xxxxxxxx archivačního systému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x víza x xxxxxx nepodal za xxxxxxxxxx 5 xxx xxxxxx o vízum xxx o xxxxx. X kopie cestovního xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx jeho xxxxxxxx končí dnem 9.8.2028.

15. Podle xxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxx příslušné trestní xxxxxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.1.2020 (odročeno xx xxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxxx republiky). Xxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k hlavnímu xxxxxx xx xxx 1.4.2020 (xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx), 3.6.2020 (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Ukrajiny xx Xxxxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx XXXXX-19), 2.9.2020 (xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx), 21.9.2020 (xxxxxx líčení xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx). Xxxxxxxx senátu xxxxx xxxxxxx stupně xxx xxx 24.9.2020 vydal xxxxxx k xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 27.1.2020, xx. xx. 3 X 153/2019, xxxxx §305 xx. x. rozhodl, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, ač xxx obesílán x xxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxxx kontakt x xx xxxx obhájkyní x podle vyjádření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí xx xxxxxxxxx si xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx poznatky x aktuálním xxxxxx xxxxxxxxxx, nepodařilo xx xxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxxxx příkazu k xxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx uzavřel, xx xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, vyhýbá xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, x xxxx samotné xxxxxxxxxx xx xxxx. Ve xxxxx 25.3.2021 x 5.5.2021, xxx se xxxxxx xxxxxx líčení, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx předvolání x xxxxxxxx xxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx pak xxxxxx xxxxxxxxx obviněného x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 29.6.2021 xxxxxxxxx xx úřední xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxx za xx, xx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxx uprchlému xxxxxxxxxx byly splněny. X odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Ukrajina xxxxxxxx xxx vlastní xxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx sdělení xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxx xxxxxxxxx neměla x xxx xxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stupeň xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jež reálně xxx k dispozici xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx x xxx šestiměsíčním xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytl x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xx dostavit x xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx líčení x xxxxxxxx výkon xxxxxx.

16. X celé xxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §43 xxxx. 1 x. x. x. x., xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x trestním řízení xxxxxxxxxx x cizím xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxx. Xxxxx §43 xxxx. 3 x. x. x. x. xxxx xxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx adresátovi x xxxxx státu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx x mezinárodní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxx multilaterální mezinárodní xxxxxxxx, k xxx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x. 550/1992 Sb.), xxxxx s Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí Xxxxx xxxxxxxxx pod x. 31/1997 Xx.). X Druhém xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx sdělení Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx x. 48/2006 Sb. x. x. a xxxxxxx č. 9/X xxxx uvedené xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) učinila Xxxxxxxx výhradu x xxxxxxx práva nepřijmout xx. 16 xxxxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poštou. Xxxxxxxxxx písemností xx Xxxxxxxx upravuje i xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti xx xxx 9.4.2014, x. x. 37/2013-MOT-J/65, x xxxxxxx soudů xx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx č. 16 xx Xxxxxxxx x xxxxxxx x xx. 15 xxxx. 1 xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx, xx xxxxx xx. 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, státem x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x čl. 7 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx předvolání xxxxxxxxxx, který xx xx území Ukrajiny, xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx 40 dnů xxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx čl. 24 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xx pro xxxx xxxxx „justičními xxxxxx“ Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, prokurátoři xxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (příloha x. 8/X xxxx xxxxxxxxx).

17. X xxxxxxxxx xxxxx, že soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx líčení xxxxxx, xxx byl xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonu xxxxxxx v intencích Xxxxxxxx úmluvy x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgán Ukrajiny, xx xxxxxx území xx xxx úkon xxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx tyto ukrajinské xxxxxx o součinnost x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obviněného. X xxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx, neboť xxx xx xxxxxxx podaného xxxxxxxx povinen xxxxxxx, xxx byly x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx řízení xxxxx uprchlému. Xxxxx xx tak xxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx doručování xxxxxxxx xxxxxxxxxx poštou, xxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx uskutečněno.

18. Xxxx xx třeba zmínit, xx návrat xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, nelze xxx dalšího považovat xx xxx, xxxx xx obviněný vyhýbá xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §302 xx. x., zvláště xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx prvního stupně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, postupovaly xxx soudy xxxxxxxx xxxxxxxxx. Obviněného xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx x posléze xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx líčení xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §302 x xxxx. tr. ř. xxxxx v posuzované xxxx nebyly xxxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Prahu 10 xx xxx 27.1.2021, xx. xx. 3 T 153/2019, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, nadto není xxx patrné, xxx xxxx xxx xx xx, xx takové xxxxxx vede proti xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxx xxxxx, že xx xxxxxx.

19. Xxxxxx xx xxxxx přičinit xxxxxxxx, xx pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx 90 xxx xx účelem xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, obviněný xxx po xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x území Xxxxx xxxxxxxxx tím xxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. To xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že za xxxxxx okolností xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx vazeb k Xxxxx republice, xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx a s xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxx domovského xxxxx, propuštěn x xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx x vazby. Toliko x lustrace xxxxxxxxxx xx podání obžaloby xxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, když xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §73 xxxx. 1 nebo §73x tr. x. xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 4 xx. x.

20. Xx xxxxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx x xxxxxx xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx dovolání x xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx procesních xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tak xxxx xxx xxxxxx. Obviněný xxxx moci xxxxxxxx xxx námitky v xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx muset xxx x jeho xxxx xxxxxx xx jejím xxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xx xxx 29.6.2021, xx. xx. 8 Xx 168/2021, jakož x xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 10 xx xxx 5.5.2021, xx. xx. 3 X 153/2019, xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soudů xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx x všechna další xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx podkladu (§265x xxxx. 1, 2 xx. x.). Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 10, aby xxx v potřebném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx (§265l xxxx. 1 tr. x.).

21. V xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx předvolání x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx Evropské xxxxxx x právní pomoci xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Pokud by xxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx rozhodnout o xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §302 xx. ř. x násl., x xxxx xxxxx odůvodní, xxx xxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx trestnímu xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx, xxxxx tím, xx xx xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §185 odst. 1, xxxx. 2 xxxx. x) tr. zákoníku.

Následné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx citovanému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx podle §256 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx reagoval xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx důvody xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. d), x), x) x x) xx. ř., ve xxxxx účinném xx 31.12.2021.

Xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx soudy x xxxxxxx xx zákonem xxxxxx xxxxxx líčení x xxxxxxx zasedání x xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx obviněného, xxxx xxxxx k porušení xxxx ústavně garantovaného xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx postup xxxxx §302 xx. x. xxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx byl xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ve fázi xxxxxxxxxxx řízení byl xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx republice x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx prostudování xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu x poté xxxxx xx xxxxxxxxxx odboru Xxxxxxxxxxxx xxxxxx ČR xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx území, tak xxx se mohl x xxxxxxxx xxxxxx x nadále hájit xxxxxx. Xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx potřeb, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx. Xx, xx xx xx tam xxxxxxxxx xxxxxxxxxx doručit xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx měly xxxxxxx xxxxxxxx x xx spolupráci x xxxxxxxxxxx ukrajinskými úřady xxxxxxx, proč xxxxxxxxxx xxxxx x místě xxxxxxxx bydliště xxxxxxxxxx, xxx x potřebné xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Předně xxx, zda xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx trestnímu xxxxxx ve xxxxxx §302 tr. x., xxxxxxx když je xxxxx xxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, na xx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxx xxx, xxxxxx xxxx soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx pobytu x cizině, xxxx. xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx odvolání přímo (xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxx xxxxxx způsob doručování xxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §43 xxxx. 1, 3 x. x. j. x., tak xxx xxx x bezúspěšného xxxxxxxxxx xxxxxx písemností xxxxxxx vyvodit závěr, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx uprchlému. X na xx xxx dovolací xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx nemohly.

Dotčená rozhodnutí:

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 15.8.2007, xx. xx. 3 Xxx 914/2007, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 57/2008 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 17.8.2006, sp. xx. 11 Tdo 952/2006, uveřejněné pod xxxxxx 28/2007 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 26.5.2004, xx. xx. 5 Tdo 479/2004, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 57/2005 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.3.1974, xx. xx. Xx 2/74, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 3-4/1975 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a stanovisek, xxxx trestní

Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.7.1971, xx. xx. 2 Tz 50/71, xxxxxxxxxx xxx číslem 7/1972 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Rozsudek Nejvyššího xxxxx xx dne 22.1.2003, xx. zn. 4 Xx 82/2002, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 2/2004 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 21.5.2001, xx. zn. 3 Xx 46/2001, xxxxxxxxxx xxx číslem 17/2002 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xx xxx 13.3.2001, xx. xx. 9 To 126/2001

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 15.5.2013, xx. xx. 8 Xxx 1464/2012

Nález Xxxxxxxxx xxxxx xx dne xx xxx 24.10.2007, xx. xx. X. XX 371/07, X 170/47 SbNU 229

Usnesení Xxxxxxxxx soudu xx xxx 3.5.2017, xx. xx. I. XX 4027/16