Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxxxx pohnutku xx smyslu §146a xx. xxxxxxxx zpravidla xxxxxx vyvolat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx poškozeného xxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx, které xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx mohl xxx rozhořčen.

Nejvyšší xxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. e) xx. x. odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 29.9.2021, xx. zn. 50 To 252/2021, xxxx xxxxx odvolacího x xxxxxxx xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Karlových Xxxxxx pod sp. xx. 7 X 38/2020.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 24.6.2021, xx. xx. 7 X 38/2020, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §228 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, přečinem ublížení xx xxxxxx xxxxx §146 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, přečinem xxxxxxxxxxx xxxxx §358 xxxx. 1, odst. 2 písm. a) xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx činy xxxxxxx xxx odsouzen xxxxx §146 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx za xxxxxxx §43 odst. 1 xx. zákoníku x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 18 měsíců, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) tr. zákoníku xxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx motorových xxxxxxx x trvání 12 měsíců. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §228 xxxx. 1 xx. x. xxxxxx uložena xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx zdravotní pojišťovně Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx, částku xx xxxx 17 575 Xx.

2. Citovaný xxxxxxxx Okresního xxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.9.2021, xx. zn. 50 Xx 252/2021, xxxxx §256 xx. ř. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx X. S. xxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxx, že xxx 3.4.2020 xx 21:15 xx 21:35 xxxxx x XX poblíž Xxxxxxxxxx domu Penny Xxxxxx předjel xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tov. xx. XX, xxxxx xxxxx, xxxx SUV, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx X. V. tov. xx. XY, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx jízdní xxxxx, xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x pokračoval x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obuškem do xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx ve xxxx Xx 8 000 Xx. Obviněný xxxx xxxxxxxx poškozeného xx x xxxx xx xxxxxx XX, kde xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx, který zde xxxxxxxx, otevřel dveře x xxxxxx, sehnul xx do vozidla xxxxxxxxxxx, x něhož xxxxxxx xxxxxxx kameru xx. Xxxx v xxxxxxx 500 Xx, xxxxxx měl xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx zlomil xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx mu xxxxxxxxxx brýle v xxxxxxx 4 000 Xx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxxxxx si vyžádalo xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx službou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x hospitalizací x Karlovarské xxxxxxx xxxxxxxxx trvající xx 6.4.2020 xx 9.4.2020; xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxx v xxxxxxx xxxx 12 500 Xx x xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx trestním příkazem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xx dne 2.11.2010, xx. xx. 21 T 103/2010.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

4. Proti xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxx X. X. prostřednictvím xxxxx obhájce xxxxxxxx, x to proti xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b odst. 1 xxxx. g) xx. x., xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021, neboť xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spočívá na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x porušení xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nesouladu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

5. X odůvodnění xxxxx xxxxxxxx obviněný xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně vystavěl xxx skutkové xxxxxx xxxxx xx řetězci xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx důkazy xxxxxx xxxxxxxxxx xxx spolehlivé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxxx při xxxx zadržení, xxxxxxxx x xxxx rámci xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx skutku, xxxxx xx xxx kladen xx xxxx, a xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx učiněno ze xxxxxxx a za xxxxxx vyhnout se xxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xx xx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nepřezkoumávaly xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dokazování v xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx extrémně xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx dovolatel xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx V. X. x X. X. x xxxxxx, xxxxx xx xxx kladen xx xxxx, xxxxxxx xxx podstatné x xxxxxxxx objasnění průběhu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxxx vyšetřování. Svědci X. X. x X. X., xxxxx x xxxxxxxxx T. X., xx. xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx v době xxxx xxxxxxxx přítomny, xxxxxxxxxx osobu obviněného xx xxxxxxxxx skutku x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx nikdy xxxxxxxx. Xxxxxxxx nebyla xxxxxxxxx ani přítomnost xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, jelikož xxxxxx X. X. xxxxxx viděl x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx X. X. x těhotenství xxxx xxxxxxxx xx xxxxx činu vypověděla xxxxx v xxxxxxxxxxx, xx x něm xxx xxxxxxx pachatel. Xxxx xxxxxx prokázáno, xx vozidlo, které xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx vozidlem xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx x xxxxxxxxxx záznamu xxx z xxxxxx xxxxxx X. D. x X. X. xxxxxxxx tovární xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx jakákoliv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx šlo x xxx XXX černé xxxxx, xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. pouze xxxxx, xx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx x místa xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx být zachycena xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxx vycházel xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx odcizena, aniž xx bylo zjišťováno x xxxxxxxxxx např. xxxx sériové xxxxx xx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx ze xxxx kamer, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx vozidle, xxxxx xxxxxxxx xxxxx kamerový xxxxxx. Ani nedopalek xxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxx a xxxxxxxxxx XXX obviněného, xxxxxx xxxxx obviněného xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxx o xxx, xx xx xx skutek xxx, xxx xx xxxxxx x odsuzujícím xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vinu, xxxxxxxx xxxx.

7. Obviněný xxxx zdůrazňuje, xx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx X. D. xxxx jiné xxxxx, xx xx výbušné xxxxxx, a xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x finančními xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx X. D. xxxxxxx poškozeného xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Byť xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxx svědecké xxxxxxxx vykazoval zdravotní xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxx xxxx uvedené nepodrobil xxxxxxxxxxxx hodnocení xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx pouze údajnému xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxx xxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx“, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx jednotlivá xxxxxxx xx xxxx neshodují xxx x xxxxxxx xxxxxx, kterou měl xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

8. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx právní kvalifikaci xxxx jednání xxxx xxxxxxx xxxxx §146 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx považuje xx xxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx podotýká, xx xxxxx nižších stupňů xxxxxxxxxx, že obviněný xxx k xxxx xxxxxxxxx situací xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x mohl xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxx xx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajistit xxxxx objektivní xxxxx x xxxx, jak xx obviněný a xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx jízdě, xxxxxxxx xxxxxx X. X. xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx též, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx řídil i xx bezprostředním požití xxxxxxxx. Přesto se xxxx odvolací soud xxxxxxxx xxxxx nezabýval xxxxxxxxx obviněného, x xx xxxxxxxxx posouzením, xxx xx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §146x xx. xxxxxxxx.

9. Xxxxxxx xxx obviněný xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx napadené xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx a následně xxx xxxxxxx xx xxxx xxx, že xx obviněný xxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. S. xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství (xxxx xxx „xxxxxx xxxxxxxx“), xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx svoji xxxxxxxx, xxxxxx xxx uplatnil xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx tato xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vypořádána. Podstatná xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx skutkovým xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nemohly xx xxx odůvodněné xxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx důvodů xxxxxxx trestního xxxx, x xxx xxxxx x účinností xx 1.1.2022. Soud xxxxxxx xxxxxx totiž v xxxx věci xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a bezvadné xxxxxxxxxx, x to xxxxx pokud jde x jeho xxxxxx, xxx rovněž xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx i odvolací xxxxxxx soud, xxxxx xxxxx přezkoumal xxxxxxxx xxxxxxxxxx x se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

11. Xxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xx, xx obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nešlo xxxxxx x xxxxx osamocený, xxxxxxx průběh xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx – xxxxxxx X., xxx x xxxxxxxxx T. X., xxxxx se xxxxxxxx rovněž x xxxx, xx předcházelo xxxxxxxxx. Útok xx xxxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxx X. X. xx xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx agresora xxxxxx xxxxxxx xxxxxx schopni x hlavního líčení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, o xxxx pachatelství svědčí, xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx, také to, xx xxxxx stejné xxxxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx taktéž xxxxxxx žena, xxx xxxxxxxxxxxx se zjištěním, xx xxxxxxxx měl x té době xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x XXX xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x kamera xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx útoku. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx byl spolehlivě xxxxxxx xx podkladě xxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx pak xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odborného xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx zpochybňoval xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, není xxxxx xx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

12. X xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx pohnutky xxxxx §146x odst. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx opodstatnění. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx byli xxxxx xxx, xxxx dovolatel x poškozený, xxxxxxxx xxxxxx natolik xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx jen xxxxx xxxxx x eventuálním xxxxxxxxx stíhaného jednání x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skutkové podstaty.

13. Xxxxxx zástupce xxxx xxxxxxx shrnuje, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zjištění a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx důvod xxxxx §265b odst. 1 písm. x) xx. ř. (ať xxx xx znění xxxxxxx xx 31.12.2021, xxxx xx 1.1.2022), xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. h) xx. ř., xx xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx obviněného xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xx zjevně xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx navrhuje, xxx xx Xxxxxxxx xxxx podle §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx.

14. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zasláno obhájci xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podaném xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

15. Xxxxxxxx soud jako xxxx dovolací (§265x xx. x.) nejprve xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx přípustné x xxx xxxxxxxx všem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestního xxxx, xxxx zda xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxx v xxxxxxx x §265x xxxx. 1, 2 xx. x., xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx s §265x xxxx. 1, 3 xx. x., xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xx. x. Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx dovolání xxxxxxx xxxxxxxxxxx obsahové xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §265x tr. ř.

16. Xx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx obviněný respektoval xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx podané dovolání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x vyhovující xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx. xx xxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

17. Xxxxxxxx x tomu, že xxxxxxxx xxx podat xxx z důvodů xxxxxxxxx x §265x xx. x., xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxx obviněným uplatněný xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xx některý z xxxxxx taxativně xxxxxxxxx x citovaném xxxxxxxxxx xxxxxx (xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021, xxxx xx znění xxxxxxx xx 1.1.2022), xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

18. Jak xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021, xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx tohoto dovolacího xxxxxx xxxx xx 31.12.2021 xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx nesprávně xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx o xxxxxxx xxx xxxxx, xxxx xx šlo x xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx správnost a xxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx založeno, xxx prověřovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokazování a xxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů xx smyslu §2 xxxx. 5, 6 xx. x., v xxxxxx nebylo xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx spočívá v xxxxxxxx ustanovení procesních, xxxxxxx hmotněprávních. Posouzení xxxxxxxxxx právních závěrů xxxx možné xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxx možno xxxxxxx xxx „xxxx xxxxxxxxx hmotněprávní posouzení“, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx posouzení xxxx skutkové okolnosti xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx hmotného práva.

19. Xxxx zásady xxxx xxxx xxxxx x xx právní xxxxxx xxxxxx xx 31.12.2021 xxxxxxxx, jestliže nebyly xxxxxxxx zásadní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxx 6 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x články 36 a 38 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředku se xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx jednotlivce x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx musí xxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx) xxx x řízení x všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x tomu xxx xxxx. nálezy Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.4.2004, xx. xx. I. XX 125/04, xx xxx 18.8.2004, xx. xx. X. ÚS 55/04, xx dne 31.3.2005, xx. zn. I. XX 554/04, xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.3.2014, xx. xx. Xx. XX-xx. 38/14). Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky, za xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx následek xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx i xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxx předpisy, xx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx racionálního logického xxxxxxx (x tomu xxxx. xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze dne 18.11.2004, sp. zn. XXX. XX 177/04, xx xxx 30.6.2004, xx. zn. XX. XX 570/03, xx.). X xxxxxx principy xx xxxxxx ve xxx xxxxxxxxxxx praxi xxxx ztotožnil x Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx.

20. V xxxx rozhodování Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx 1.1.2022 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu xxxxxxxxx zákonem x. 220/2021 Sb., x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxx xxxxxxx x §265b xxxx. 1 písm. x) xx. x. Současně xxx xx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. vložen xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx „xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxx rozporu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx vztahu k xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhované xxxxxxxxx xxxxxx“. Xxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x podstatě xxxxxxx x xxxxxxxxx aplikační xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx o xxxxx xxxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2021.

21. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxx xxxxxxxx x době xxxxxx, xxxxxx v xxxx xxxx (xxx xxxx. Xxxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx. 1. Xxxxxx xxxx. 6. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2010, x. 93; xxx xxxxxxxxxx xxx č. 13/2014 Xx. xxxx. xx.), je xxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx 1.1.2022 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestního xxxxx procesního účinné x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, tj. včetně xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 220/2021 (xxxxxx xx 1.1.2022), xxxxx s tím, xx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx dovolacími xxxxxx x xxxxxx odůvodněním (§265x odst. 1 xx. ř.) x xxxx povolán x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastní xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.8.2006, xx. xx. 8 Xxx 849/2006). Xxxxxxxx platí, že xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxx podaného dovolání xxx měnit jen xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (§265x xxxx. 2 xx. x.). Osobě obviněného X. S. xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x nyní xxxxxxxxxx věci uplynula xxxxx xxxx xxxxx 1.1.2022, tj. xxxx xxxxxxxxx výše xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řádu.

22. Xxxx xx Xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx shora xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x aplikuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx „práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod. Je xxxxx povinen v xxxxx xxxxxxxx posoudit, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 4.3.2014, sp. xx. Pl. ÚS-st. 38/14).

X.

X xxxxxx věci

23. Xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx zkoumal, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx jím xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx obsahu xxxxxxxx a připojeného xxxxxxxxx materiálu xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacímu důvodu xxxxx §265b odst. 1 písm. x) xx. ř., ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021, xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vznesených x xxxxx jím xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x zpochybnění veškerých xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx soudy, xxxxxxx xx tímto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx veškeré důkazy x x jejich xxxxxxx považuje za xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx, že to xxx xxxxx xx, xxx xx dopustil xxxxxxx popsaného xx xxxxxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx skutkové xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V této xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xx. x. (a xx xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021, stejně xxxx ve xxxxx xxxxxxx xx 1.1.2022) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx prostředkem, xxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx k přezkoumávání xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx nachází x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx stupně a xxxx skutkové xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x řádném xxxxxxxx xxxxxxxxxx (§259 xxxx. 3, §263 xxxx. 6, odst. 7 xx. x.). Xx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xx xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx extrémní rozpor xxxx provedenými xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. X takovou xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

24. Xx xxxxxx extrémního xxxxxxxxx xxxxx nelze považovat xx xxxxxxx, kdy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §2 xxxx. 6 xx. x., xxxx xx xxxxxxxxxx x xx xx navazujících právních xxxxxx, které jsou xxxxxxx xx pohledu xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx provedených důkazů xxxx odvoditelné xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx případu xxxxxxxxxx i x xxxxxx souhrnu. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx spisového xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx zřejmé, že Xxxxxxx xxxx v Xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pečlivě x přesvědčivě xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jakým způsobem xxxxxxxxxx důkazy xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx spáchanými xxxxxxx. Obviněný D. X. xxxxxx fakticky xxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxx primárně xxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxx xxxxxxxxx, xxxx napadá xxxxxxxxx provedených důkazů x domáhá xx xxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx obviněný předkládá xxxx xxxxxxx, xxx xxxx identické s xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupňů x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx plně a xxxxx xxxxxxxxxx. Obviněný x tomu xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocení důkazů, xxxx především xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxx učiněného xxxxxxx, xxxxx i výpovědí xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Obviněný xxxx xxxxxxxxxx řadu xxxxx xxxxxxxxx úvah xxxxx xxxxxxxxx poškozeného x xxxx jednání, xx jejichž základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx škodu. Pravá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx směřuje xxxxx xxxxxxxxx provedených xxxxxx, xxxxx x x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž by xxxx xxxxxxxxxxxx extrémnímu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx uplatněný, xxx xxx xxx žádný xxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 tr. x. (x to jak xx xxxxx účinném xx 31.12.2021, xxx xx znění účinném xx 1.1.2022), xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

25. V xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx D. X., jimiž tento xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxx konstatuje, že Xxxxxxx soud x Xxxxxxxxx Varech x xxxx věci postupoval x xxxxxxx x §2 odst. 5, 6 xx. x., xxxx zjistil xxxxxxxx xxxx tak, xxx x něm xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, x xx x xxxxxxx, xxxxx xxx nezbytný xxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxxxx přesvědčení, založeného xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx. Skutkový xxxx, xxx xxx xx xxxxxx ve xxxxxx x vině x rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx vyplývá x x dalších xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx především x xxxxxxxxxx xxxx rozsudku, xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx důvodné, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x jakých xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Rozhodně přitom xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx důkazy xxx hodnotit x xxxx prospěch, takže xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, jestliže tak x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx závěr x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx především o xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxxxx vyhodnotit xxxx xxxx, obviněný xxxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx bylo xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx stíhání. Xxxx xxxxxxx xx pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxx) xxxxxx, x to bez xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx byť xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx trestné xxxxxxx, xxxxxx xxx schopni xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxx XXX profilu xx nedopalku xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx s DNA xxxxxxxx obviněného, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx potvrzující shodu xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zachyceném xx xxxxxxxxx záznamu, xxxxxxx xxxxxx X. X. x X. X. x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx místě xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x svědek M. X., xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx potvrzující chybějící xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx poškozeného, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx poškozeným. Xxxxxx zranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxxxxxx. Veškeré xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výpověď poškozeného x útoku, xxxxx xxx obětí, a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx útočníka, xxxxxxx v xxxx xxxx xxx bez xxxxxxxxxxx učinit xxxxx x vině xxxxxxxxxx xx xxxxxxx provedených xxxxxx, xxxxx navzájem xxxxx ucelený řetězec, xxxxx xxxxxxxxxx články xxxx xxxx sebou x xxxxxxx, xxx. xx tvoří vzájemně xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx zjištěných xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x bez xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxxx vyloučen závěr xxxx.

26. Xxxxxxxx soud xxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx dokazování xxxxxxxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx nepřisvědčil xxxxxxx xxxxxxxxxx X. X., xx x daném xxxxxxx xxxxxx provedené xxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, proto xxx bylo nutno x xxxxxxx xx xxxxxxx xx dubio xxx reo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx nižší soudy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného, tak xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. X., xxxxxx xxxx xxxxxxx svědeckých výpovědí x xxxxxx, načež xx xxxxx souvislostí, xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x přesvědčivým xxxxxxxx vyvodily skutkové xxxxxx, respektujíce xxxxxx xxxxxxx presumpce neviny. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx nejde x xxxxxxxxx existenci xxx. xxxxxxxxx důkazů xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xx. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, která x xxxxxx smyslu xxxxxxxxxxx x provedeného xxxxxxxxxx (viz nálezy Xxxxxxxxx soudu xx xxx 14.7.2010, xx. xx. IV. ÚS 1235/09, x xx xxx 4.6.1998, xx. xx. XXX. ÚS 398/97), xxxx by xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx in xxxxx xxx xxx.

27. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx v omluvitelné xxxxxxxx, a jeho xxxxxxx tak mělo xxx xxxxxxxx kvalifikováno xxxx xxxxxxx xxx xxxxx §146x xx. xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxx hmotněprávní, x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx dovolací xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx z níže xxxxxxxxx důvodů nepřisvědčil.

28. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx zdraví x xxxxxxxxxxx pohnutky podle §146x xxxx. 1, 2 xx. zákoníku xx dopustí ten, xxx jinému způsobí xxxxxx xxxx xx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx ze strachu, xxxxx, zmatku xxxx xxxxxx omluvitelného hnutí xxxxx xxxxx v xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §146a xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §145 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxx xx zdraví xxxxx §146 xx. xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postihuje xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx x silném xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiného omluvitelného xxxxx xxxxx anebo x xxxxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx záměr, xxx byly xx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx podle §145 xx. xxxxxxxx nebo xxxxxxxx na zdraví xxxxx §146 tr. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx méně xxxxxxxx (xxxx xxxxxxx). X hlediska privilegovaného xxxxxxxxx xxxx silné xxxxxxxxx xxxxxxxxx pocházet xx xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx jiného xxxxxxxxxxxxx xxxxx mysli. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxxxx duševní stav, xxx němž xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx emoční xxxxxxxx či neklid xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx, a xx xxx ohledu na xx, xxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nervová xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxx xx příčinou xxxxxxx xxxxxxxxx pouze vlastní xxxxxx, xxxx, zmatek xxxx jiné xxxxxxxxxxx xxxxx mysli na xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx zdraví xx x daném případě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zavrženíhodného xxxxxxx poškozeného, jedná-li xxxxxxxx pod vlivem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x neúctě poškozeného x ostatním osobám xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx x xxxxxxx zlé, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx – xx-xx splňovat xxxxxxx xxxxxxxx – x xxxx, kdy xxxxxxxx xxxxx svůj xxx, stále ve xxxx xxxxxxxxxx, ponižujícím xx xxxxx negativně xx obviněného xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxx obviněného jím xxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx právě xxxxx xxxxxxx účinek, který xx xxxxxx x xxxxxxx obviněného a xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx obvyklé xxxxxxx xxxxxxx.

30. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx, xx xx xxxx xxxxxxxx D. X. x xxxxx případě xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx úvahu, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx proto, xx xxx xxxxx rozrušen x že na xxx xxxxxx ze xxxxxxx, xxxxx, xxxxxx xxxx jiného omluvitelného xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx výpad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odůvodněný x s ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx obviněný xxxxxx překročil míru xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ani xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rizikové xxxxxxx x xxxxxxxxx provozu, xxx xx měla xxxxx výlučně v xxxxxxx xxxxxxxxxxx, nicméně xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx zúčastněných xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za přítomnosti xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx poškozeného xxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx, kromě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx vyžadující xxxxxxx lékařský xxxxxx x xxxxxx operace xxxx x jeho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx útoku proti xxxxxxxxxxx v xxxx, xxx poškozený xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx xx xxxxxx poškozeného xxxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestního xxxxx, xxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, zcela xxxxxxx, což dokládá xxxx jiné x xxxx, že xxx xxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxx. Všechny xxxx xxxxxxxxxxx xxx svědčí xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxx strádání x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jej xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxx xxxxxxxx úmyslně xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx též x xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx poškozeného, x xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx průběhu předchozího xxxxxxxxxx konfliktu x xxxxxxxxxxxx své xxxxx.

31. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §146x tr. xxxxxxxx. Konfliktní xxxxxxx xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx provozu způsobené xxxxxxxx jeho účastníků, xxxxx může xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx posouzeno jako xxxxxxxxxx, obvykle xxxxxxxxxx xxxxx morální xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxx případě xxxxxxx xxxxxxxxxx. Proto xx situace, xxx xxxxxxxx fyzicky xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx mohl xxx rozhořčen jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nejednal x takovém citovém xxxxxxxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx předchozího xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxx případě rovněž xxxxx působení xxxxxxxx xxxxx x takového xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx šlo o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že x xxxx posuzované xxxx xxxxxx naplněny xxxxxxxxx předpokládané zákonodárcem x xxxxxxx ublížení xx zdraví z xxxxxxxxxxx pohnutky podle §146x tr. xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx, když xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx Varech, xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxx xxxxxx odvolacím, je xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx všem xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řádně xxxxxxxxxxx důkazů.

VI.

Závěr

32. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx D. X. xxxxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxxx uplatnil xxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stupňů xx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx nezpronevěřily xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ohledně xxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxx lze xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xx procesní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx x hodnocení xxxxxx, volnou úvahu xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

33. X xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacích xxxxxxx, respektive xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxx soud se xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx námitkami xxxxxxxxxx, xxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dané xxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 18.12.2008, sp. xx. XX. ÚS 2947/08, x xxxxx mimo xxxx xxxxxxx, xx x Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx z xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx o ochraně xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, „xxxxxx xxx xxxxxx xxx, že vyžaduje xxxxxxxxx odpověď xx xxxxx xxxxxxxx“ (viz xxxx. věc García xxxxx Španělsku). X xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xx xxx 29.9.2016, xx. xx. 4 Xxx 999/2016, xxxxxxxx xx xxx 23.10.2018, xx. zn. 6 Xxx 1281/2018, xx.

34. X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xx xxxxxx připomenout xxxx jiné i xxxxxx xxxxx obsažený x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx 4.5.2005, xx. zn. XX. XX 681/04, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxxx tak, xx garantuje xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xx zajišťováno „pouze“ xxxxx xx spravedlivé xxxxxx řízení, x xxxx xx uplatní xxxxxxx zásady xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x v xxxxxxx x ústavními principy.

35. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x porušení zákona xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. x., ve xxxxx účinném do 31.12.2021, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx z xxxxxx dovolání, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x xx ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. xxxxxxx xx 31.12.2021, xxx ve xxxxx účinném xx 1.1.2022). Jelikož xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x jím xxxxxx xxxxxxxx odmítl.

Anotace:

Rozsudkem prvostupňového xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx §228 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §146 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx, xxxxxxxx výtržnictví xxxxx §358 xxxx. 1, odst. 2 xxxx. a) xx. xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxx obviněný a xxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxxxx podle §256 xx. ř. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxx uplatnil xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xx znění xxxxxxx xx 31.12.2021.

Nejvyšší soud xx ve xxxx xxxxxxxxxx zabýval xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §146a xx. xxxxxxxx nemůže xxxxxxx předchozí nebezpečné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a obviněný xxx mohl xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.11.2015, xx. xx. 8 Tdo 1337/2015, uveřejněné xxx xxxxxx 24/2016 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.12.2012, xx. xx. 8 Tdo 1513/2012, uveřejněné pod xxxxxx 47/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.3.2012, xx. xx. 5 Xxx 168/2012, uveřejněné xxx xxxxxx 53/2014 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 27.1.2011, xx. xx. 4 Xxx 1517/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 9/2012 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.8.2010, xx. xx. 7 Tdo 793/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 14/2011 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.8.2019, sp. xx. 8 Tdo 891/2019

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.3.2013, xx. zn. 8 Xxx 250/2013

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.11.2011, xx. xx. 7 Tdo 1289/2011

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.1.2012, xx. xx. 7 Tdo 18/2012

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.5.2013, xx. xx. 7 Xxx 474/2013