Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §1745 x. x. může být xxxxxxx stran pracovněprávního xxxxxx určena k xxxxxx okamžiku než x xxxxxxxx, kdy xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx písemného xxxxxx xxxxxxx (podepsaného xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx. To xxxxx i x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx zákoník xxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx. K xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx může xxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx zrušil xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx ze xxx 29.6.2020, xx. xx. 16 Xx 70/2020, x rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Opavě xx dne 23.1.2020, xx. xx. 26 X 200/2018, x xxx vrátil Okresnímu xxxxx x Xxxxx x dalšímu xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxx u Okresního xxxxx x Xxxxx xxx 19.6.2018 xx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx 15 758,90 USD s 8,05% úrokem x xxxxxxxx xx 1.12.2017 xx zaplacení. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 9.11.2016 xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxxx xxxxxxx xxx xx pracoval xxxx xxxxx, a xx xxx 2.12.2016 xxxxxxxx x žalovaným dohodu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxxx xxxxxx“), ve xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxx výcviku xx letoun Xxxxxxxxxx Xxxxxxx 1“ (xxxx xxx „výcvik“) x xxxxxxx „xxxxxxxx náklady“ xx xxxx 24 000 XXX a xx které xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx let xx „xxxxxxxx ukončení xxxxxx“ a xxx xxxxxx, xx tento xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx závazek xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx jen x xxxxx, xxxx xx jeho xxxxxxxxx x xxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx svůj závazek xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dal xxx 21.10.2017 xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skončil xxx 31.12.2017. Žalobkyně xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalovaného, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

2. Xxxxxxxx xxxxxxx namítal, xx xxxxxxxxxxxx dohoda xx xxx 2.12.2016 nebyla xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx absolvováním xxxxxxx xxxx podepsal xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxx doručeno „xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx výši 63 873, 80 Xx z důvodu xxxxxxxxxxx mzdy x xxxxxxx mzdy xx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx rozsudkem xx dne 8.1.2019 x. x. 26 X 200/2018-93 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 13 390,723 XXX s 8,05% xxxxxx z prodlení xx 1.12.2017 xx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx 2 368,177 XXX x příslušenstvím xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx náhradě xxxxxxx řízení 92 238,25 Kč x xxxxx xxxxxxxx XXXx. X. Ch. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxx dne 2.12.2016 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“ kvalifikační dohody, x uvedl, xx „xx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx obou xxxxxxxxxxx nejsou na xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatřeny xx xxxxxxx xxxx“, x že v xxxxxxx xxxxxxx „xx xxxx navrhovateli, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxx xxxxxxx žalobkyně), xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx adresátem návrhu“. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxx xxxxx, „xx namístě xxxxxxxxxxx“, xx „xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx předmětnou xxxxxxx xxxxx“, x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxx xxx ode xxx xxxxxxxx kursu 16.2.2017 nedodržel, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.12.2017 xxxxxxxx, xx požadavek xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxx nákladů xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx mzdy x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx 52 912,16 Xx, a xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 2 368,177 XXX xxxxxx.

4. K xxxxxxxx xxxx účastníků Krajský xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 16.5.2019, č. j. 16 Xx 62/2019-134 xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x dalšímu řízení. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxx je nutno xxxx v úvahu, xx dohoda je xxxxxxxx, jakmile xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxx dosud xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxx“ vynaloženy.

5. Okresní xxxx x Opavě xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.1.2020, č. x. 26 C 200/2018-185 žalobu xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 275 390,51 Xx x xxxxx advokáta XXXx. M. X. Xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vyslán xxxxxxxxxxxxxxx xx „xxxxxxx kurz x XXX“ xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx „xxxxxxx PB1“ a xx žalovaný xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jejímž xxxxxxx xxx mimo jiné xxxxxxx žalobkyně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xx xxxx 24 000 XXX, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx u xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xx dobu xxx xxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pracovního poměru xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxxx poměrnou xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx x xxxx, xxx na xx „xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx“ (xx tedy xxxx xxxxx dohodu xxxxxxxx žalovaný, xxxxx xx „xxxxxx xxxx“ xxxxxxxxx), a xx xxxxxxxx do odletu xx „xxxxxxx xxxx x XXX“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx jím podepsané xxxxxx, na xxxx xx byl xxxxxxxx xxxxxx žalobkyně. Xx xxxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx dospěl k xxxxxx, že to xxx žalovaný, xxx xxxxxx písemnou xxxxxxx xxxxxxxxx k uzavření xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx kvalifikační xxxxxx xxxxxx platně xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx dohody x xxxxxxxx žalobkyně xx x xxxxxxxxx xxxx – xxxx xx odletu xxxxxxxxxx xx pilotní kurs x USA – xxxxxxxx xx sféry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

6. K xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 29.6.2020, č. x. 16 Co 70/2020-210 xxxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx žalobkyni xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 24 587 Xx x xxxxx xxxxxxxx XXXx. X. X. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxx smlouvy xx v xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxx uzavření xxxxxxx xxxx postup – xxxxxxxxxxx §1731 xx §1745 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x že xxxxxx xxxxx, xx nabídka x xxxx xxxxxxx xxxxx (xx doručena) xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx. Uvedl, xx smlouva xx xxxxx §1745 xxxxxxxxxx xxxxxxxx uzavřena okamžikem, xxx xxxxxxxxx nabyla xxxxxxxxx, xx. okamžikem, xxx včasné přijetí xxxxxxx (popřípadě xxxx xxxxxx přijetí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx (oferentovi). Xxxxxxxx xxxx nesouhlasil x názorem xxxxxxxxx, xx x účinnosti xxxxxxx xxxxxxx došlo xxx okamžikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Dovodil, že „xxxxxxx nabídka xxxxxxxxxx xxxx učiněna xxxx xxxxxxxxxxxx jednateli xxxxxxxxx“, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody xxxxx xxxxx xx okamžikem, „xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx žalobkyně xxxxxxx xx sféry dispozice xxxxxxxxxx“, xxx se „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ nikdy xxxxxxx, x xx proto xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx „platnost x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx smlouvy xxxxx stranami“, že „xx xxxxxxxxxx xx xxxx stejnopisech“ x xx „po xxxxx xxxxxxx si xxxxx xx stran ponechá xx xxxxxx stejnopisu“, xxx podle xxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxx kvalifikační xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx účastníkem, xxxxxxxx soud uvedl, xx xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x nich „xxxx xxxxxx“, xxx dohodu xxxxxxxx xxxx xxxxx x „zda x xxx se vyhotovení xxxxxx xxxxxxxxx jednatelem xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx dispozice xxxxxxxxxx“.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

7. Proti xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx či nebyla xxxxxx uzavřena, odchýlil xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, na xxxxx poukazuje, x xxxxxx, že právní xxxxxx „xxxxxxxx požadavků xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx kvalifikační xxxxxx“ xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“. Xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxx xx neplatné x že xx xxxxxxxxx x těžko xxxxxxxxxxxxxx – „pokud xx se závěr xxxxxxxxxx xxxxx měl xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx“ – po xxxxxxxxx stranách požadovat, xxx musely xx xxxxxxxxx „xx podpis xxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx“. Xx xx xx, že žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx „xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxx zpět, x přesto xx xxxxxx žalobkyní zaplatit xxxx drahý xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ním xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, ač xxxxx, xx podmínkou absolvování x xxxxxxxxx výcviku xx, xx podepíše xxxxxx a zůstane x xxxxxxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx“. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx ustanovení §1744 xxxxxxxxxx zákoníku „xxxxxxxx xxxxxxx dodatečného xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, že xx xxx dohody xxxxxx“. Xxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nevyhověly xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx I. X. x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx provedly důkaz xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svědkem X. X.. Xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a věc xx vrátil k xxxxxxx řízení.

8. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx žalobkyně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx odmítl. Xx xx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správné, neboť „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx žalobkyně xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx akceptaci xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

9. Xxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx [§10x xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx „x. x. x.“)] xx zjištění, že xxxxxxxx proti pravomocnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (účastníkem řízení) xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxxxx §240 xxxx. 1 o. x. x., se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx (§236 xxxx. 1 o. s. x.).

11. Xxxx-xx stanoveno xxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí závisí xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx být xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§237 x. x. x.).

12. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxx, xx žalovaný xx základě xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 9.11.2016 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pilot, xx xxx žalobkyní xxxxxx xx xxxxxxx xxxx v XXX xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx PB1, xx žalovaný xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx výcvik listinu xxxxxxxxxx xxxx „dohoda x zvýšení xxxxxxxxxxx“ x datovanou xxxx 2.12.2016, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x která x době xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podepsána xxxxxxxxx, a xx x xxxxxxxxxx dohodě xxxx xxxxxxxx vzájemná xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, mimo xxxx závazek xxxxxxxxx xxxxxxx poplatek xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 24 000 XXX a xxxxxxx xxxxxxxxxx setrvat po xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxxxxxx poměru xx xxxx tří xxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx připravená xxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyni xxxxxxxx část nákladů, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ujednání, xx „xxxxxxxx x xxxxxxxx této smlouvy xxxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“. Žalovaný připravenou xxxxxx xxxxxxxxx svým xxxxxxxx doručil xxxxxxxxx, xx níž xxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx níž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2.12.2016), kterou xxx prováděn důkaz x xxxxx xx xxxxxxxx xx spise, xx xxx podpis xxxxxxxxxx, xxx žalobkyně.

13. Xx tohoto skutkového xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zda x popřípadě xx xxxxxx podmínek xxxx xxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, uzavřena xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (současně xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxxx otázka xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx Nejvyšší xxxx Xxxxx republiky x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx ustanovení §237 x. x. x. xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

14. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §242 o. x. x., které xxxxxxx bez xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), Xxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx opodstatněné.

15. Projednávanou xxx je xxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxx – xxxxx xxxxxx x. 262/2006 Xx., xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx 31.12.2016 (xxxx xxx „xxx. xxxxx“) x xxxxxxxxxxx xxx (xxxx. §4 zák. xxxxx) xxxxx xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx do 29.12.2016 (xxxx též „x. x.“).

16. Uzavře-li xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnancem x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxx, xx její xxxxxxxx xxxxxxx závazek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zvýšení xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx setrvat u xxxxxxxxxxxxxx v zaměstnání xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx 5 let, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx kvalifikace, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vynaložil, x xx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx kvalifikace. Xxxxxxx zaměstnance k xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§234 odst. 1 zák. xxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx také xxx prohlubování xxxxxxxxxxx (§230 xxx. xxxxx), xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx náklady xxxxxxxx xxxxxxx 75 000 Kč; x xxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zaměstnanci xxxxxx (§234 odst. 2 zák. xxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx písemně (§234 odst. 4 xxx. práce). Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x kvalifikační xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx sníží (§235 xxxx. 2 xxx. xxxxx).

17. Xxxxxxx xxxxx neupravuje xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx). Na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx), x xxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx třeba použít xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §4 zák. práce).

18. Xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx vztazích, xxxxx xx xxxx – jak xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxxxxx §1731–1745 x. z. (neujednají-li xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx jiný xxxxxx – srov. §1770 o. z.), xxxxxxxxxxx podání xxxxxx (xxxxxxx – xxxxxx) x xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).

19. Návrh xx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx), xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx určitou xxxxxxx x druhou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu, xxxx xxx nabídku činí (xxxxxxx), které xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx xxx, xxx smlouva xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx kterého xxxxx xxxx navrhovatele xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxxxxx přijata (srov. §1731 x §1732 xxxx. 1 x. x.). Nabídka xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx nepřítomné osobě xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x nabídce; není-li xxxxx uvedena, xxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. §1735 x. z.).

20. Xxxxxxx xxxxxxx (akceptace) xx jednostranné xxxxxx xxxxxxx osoby, xxxxx xxx xxxxx určen (xxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxx oblát xxxxxxxx souhlas x xxxxxxx; xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. §1740 xxxx. 1 o. z.). Xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx, výhrady, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx za xxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx nabídky xx však xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx jinými xxxxx (xxxx. §1740 xxxx. 2 x. x.). Xxxxxxxxx nastává xxx xxxxx, byla-li xxxxxxx včas, xxxx xxxxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx přijetí (§1743 x. x.). Xxxxxxx xx uzavřena okamžikem, xxx přijetí xxxxxxx xxxxxx účinnosti, xx. xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. §1745 x. z.). Právní xxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxxxx osobě od xxxxxxxx, xxx jí xxxxxx xxxx xxxxx (§570 xxxx. 1 xxxx věty před xxxxxxxxxx x. z.).

21. Xxxxxxxxxx soudů ve xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zákoně x. 40/1964 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx 31.12.2013 (xxxx xxx „obč. xxx.“), xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §43x xxxx. 2 xxx. xxx. (podle xxxxx první xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxxxx souhlasu x xxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovateli) xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §45 xxxx. 1 xxx. xxx. (xxxxx xxxxx xxxxxx vůle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx od xxxxxxxx, xxx xx xxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nezakazují xxxxxxxxxx, xxx xx upravili xxxxxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxx. Xxxxxxxx přijetí xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §44 xxxx. 1 xxx. xxx. (xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx okamžikem, xxx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x sobě neznamenají xxxxxxx xxxxxx) tedy xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx určena k xxxxxx xxxxxxxx xxx x okamžiku, kdy xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxx názor xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.1.2013 xx. xx. 31 Cdo 1571/2010, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxx x. 39 xx Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x stanovisek, xxx. 2013, nebo x xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 17.7.2013 xx. xx. 21 Xxx 2747/2012 x rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.6.2015 sp. xx. 21 Xxx 2491/2014).

22. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x úvahy, xx xxxxxxxxx vzniku (xxxxxxxx) xxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx osobami xxxx xxxxxxxxxx, xx oblátem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxxxx ujednáno, xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. X x xxxxxx xxxxxxx totiž xxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx smlouvy – xx. xxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx účastníků xxxxxxx xxxxxx smlouvy. Xx-xx hlavním xxxxxx xxxxxxxxxx §43c xxxx. 1 x 2 x §45 xxxx. 1 obč. xxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx vázán xxxxxxxxxxxx návrhem i xx xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxx; xxxxx xxxxxx, xxx si účastníci xxxxxxx xxxxxx okamžik xxxxxx smlouvy xxxxx, xxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Opačný xxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx možný xxxxx x xxxxxxxx, xxx akceptovaný návrh xxxxx xxxxxxxxxx, by xxxx x absurdnímu xxxxxx, xxxxx něhož xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §43x xxxx. 2 xxx. xxx. xx xxxxxxx x §45 xxxx. 1 xxx. zák. x xxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, odlišné xxxx. Takový xxxxx xxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx za ryze xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx účastníků x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx quam xxxxxx (xxxx. odůvodnění xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu občanskoprávního x obchodního xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.1.2013 xx. xx. 31 Xxx 1571/2010).

23. Xx rozsudek xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 16.1.2013 xx. xx. 31 Cdo 1571/2010 xxxxxxx též xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.3.2017 xx. xx. 29 XXxx 28/2016 (uveřejněný xxx č. 107 xx Sbírce xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx. 2018), x xxxxx xxxxxxxxxx dovolací xxxx zdůraznil, že xxxxxxxxx budoucí xxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxxxx se mohou xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx smlouvy) xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx jiných podmínek xxx od xxxxxxxx, xxx mu tento xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx za jiných (xxxxxx dohodnutých) xxxxxxxx xxxxxx ustanovení §45 xxxx. 1 xxx. xxx. xxxxxxx; xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx uzavíraná xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o přijetí xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Dovolací xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx xx xx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx přijetí xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx smlouvy, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx stran xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy „jejím xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx něj, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx připojením xxxx xxxxxxx“.

24. Uvedené xxxxxx judikatury x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uzavření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx x xxxxxxxxx občanském xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx (xxxx. §1 xxxx. 2 x. x.). Nejvyšší xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx této právní xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx x xxxxxxxxxxxx povaze xxxxxxxxxx §43x xxxx. 2 a §45 xxxx. 1 xxx. xxx. se opírá xxx platná xxxxxx xxxxxxxxx smluv xxxxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodního xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 16.1.2013 xx. xx. 31 Xxx 1571/2010). Xx xxxxxxxx závěru xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. např. Hulmák, X. a kol.: Xxxxxxxx zákoník X. Xxxxxxxxx právo. Xxxxxx xxxx (§1721-2054). Komentář. 1. xxxxxx, Xxxxx: X. H. Beck, 2014, x. 132-136.].

25. Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx dospěl x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §1745 x. x. xxxx xxx dohodou xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxxxx x jinému xxxxxxxx xxx k xxxxxxxx, xxx vyjádření xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx navrhovateli xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx být x okamžik podpisu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxx je návrh xxxxx. Xx platí x v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx formu.

26. X xxxxxxxxx ujednání xxxxx o určení xxxxxxxx xxxxxxxxx přijetí xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oblátovi; xxxxx xxxxxxxx ujednání xxxx xxx xxxxxxx x v samotné xxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx xxx, kdo xxxxx xxxxx xxxxxxx (kdo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxx důvod mu xxxxxx x tom, xxx součástí xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx podmínek (x jakému xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přijetí xxxxxxxxx xxxxxxxx.

27. X xxxxxxxxxxxx xxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxx o xxxxxxx kvalifikace“, který xxxxxxxxx i ujednání, xx „xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx smlouvy xxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx“, x který xxxxxxxxxx (bez xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x doručil xxxxxxxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy), která xxx xxxxxxxx také xxxxxxxxx, pak – xx předpokladu, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx svůj xxxxxx x xxxxxx „xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx“ v xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx – xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx, xx návrh xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dohody (xxxxxxxxx jednou xxxxxxx xxxxxxx, v projednávané xxxx žalovaným xxxx xxxxxxxxxxxx) xx účinně xxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxx žalobkyní xxxx xxxxxxxxxxxxxxx) x okamžiku, xxx xxxxx (žalobkyně) xxxxx dohody xxxxxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxx, aby akceptaci (xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx) doručil xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx).

28. X xxxxxxxxx xxxxx, xx závěr xxxxxxxxxx soudu, xx xxxx účastníky xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx okamžikem, xxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxx podepsaná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx žalovaného, xxx xx nikdy xxxxxxx, není xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx ani xxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx tomto xxxxxx xxxxxxx.

29. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vadám xxxxxx, xxxxx měly spočívat x xxx, že xxxxx bez odůvodnění xxxxxxxxxx jejímu xxxxxx xx výslech svědkyně X. X. x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx do xxxxx žalovaného x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx x xxxxxxx x pravidly xxxxxxxxxxx řízení provedly xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx X. X. (xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxx věci zaujal, xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx by xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci (srov. §242 xxxx. 3 x. x. x.). Xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx předána xxxxxxxxx kvalifikační xxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxxxxx projednávané věci xxxxxxxx.

30. Protože xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx – jak xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx – správný x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxxxxx dovolání x xxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx soud Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 1 o. s. x.). Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx, xxx které xxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxx soud České xxxxxxxxx rovněž toto xxxxxxxxxx x věc xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxx x Opavě) x xxxxxxx xxxxxx (§243e xxxx. 2 xxxx xxxxx x. s. x.).

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx se domáhala xx žalovaném zaplacení xxxxxx 15 758,90 XXX s xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx tří xxx xx xxxxxxxx složení xxxxxxx, xx xxxxxxx xx zavázal x xxxxx xxxxxxxxxxxx dohody xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx co do xxxxxx 13 390,723 XXX x xxxxxx x xxxxxxxx, co xx xxxxxx 2 368,177 XXX x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx zamítl, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X odvolání xxxx xxxxx zrušil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx řízení x odůvodněním, xx xx soud prvního xxxxxx nezabýval xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při uzavírání xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx prvního xxxxxx následně žalobu xxxxxx. Xxxxxxxx ze xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dohodu žalovanému x xxxxxxx v xxxx, kdy xx xx absentoval xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx jednat x xx žalovaný xx xxxxxxx neobdržel xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x podpisem xxxxxxxxx. Xxxxxxx tedy, xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, neboť se xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx době.

K xxxxxxxx xxxxxxxxx potvrdil xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §1731 xx §1745 x. x., přičemž xxxxxx platí, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, jakmile xx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xx dle §1745 x. x. xxxxxxxx okamžikem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx nabídka xxxx učiněna xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x akceptace xxxxxxx xxxxxxxx podpisem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx sféry oferenta x z toho xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřena xxxxxx x písemné xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx podala xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x popřípadě xx xxxxxx podmínek xxxx xxx smlouva (xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx práce vyžaduje xxxxxxxx formu, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxx (současně xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.1.2013, sp. xx. 31 Cdo 1571/2010, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 39/2013 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 30.3.2017, sen. xx. 29 XXxx 28/2016, xxxxxxxxxx pod číslem 107/2018 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx občanskoprávní x xxxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.7.2013, xx. xx.21 Cdo 2747/2012

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 11.6.2015, xx. xx. 21 Xxx 2491/2014