Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx započtení, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx nevedlo x xxxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xxxx samo x xxxx uznáním dluhu xx xxxxxx xxxxxxxxxx §2053 xxxx §2054 x. x.

Xxxxxxxx xxxx x dovolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxx 24.4.2019, sp. xx. 13 Xx 361/2018, xx xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx xxx 24.5.2019, xx. xx. 13 Co 361/2018, xx xxx 4.6.2019, xx. xx. 13 Xx 361/2018, xx dne 10.6.2019, xx. zn. 13 Xx 361/2018, x xxxxx prvního xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xx výroku I xxxxxx xxx, xx xx žaloba xxxxxx xx xx xxxxxx 1 721 777 Xx s úrokem x prodlení ve xxxx 8,05 % xxxxx od 23.3.2014 xx zaplacení, x xxx x tomto xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x dalšímu řízení; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx x souzené xxxx xxxxxxx podanou xxx 6.4.2017 po xxxxxxxx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx 6 079 497 Xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x prodlení.

2. Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 1 xxxxxxxxx xx dne 27.4.2018, x. x. 41 X 64/2017-142, xxxxxx x xxxxx rozsahu xxxxxxx (xxxxx I) x rozhodl x xxxxxxx nákladů řízení (xxxxxx XX x XXX).

3. Soud xxxxxxx xxxxxx dospěl x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx:

Xxxxxxxxx, xxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx X., xxxx. x r. x., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx žalovanou xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx xxx „xxxxx“) xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 7.2.2014, 14.2.2014, 17.2.2014 x 18.2.2014, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx objednané xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 1 857 882 Xx (faktura x. 7140002), xxxxxxxx xxx 22.3.2014. Žalovaná xx xx uhradila xxx 25.4.2014 xxxxx 136 105 Xx, x xxxxxx xxx zbývá 1 721 777 Xx.

Xx základě xxxxx xxxxxxx xx dne 21.2.2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 810 519 Xx (xxxxxxx č. 7140003), xxxxxxxx xxx 26.3.2014. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx 6.3.2014 a 10.3.2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxx oproti souhrnné xxxxx ceně 1 036 184 Xx (xxxxxxx č. 7140004), xxxxxxx dne 9.4.2014. Xxxxxxxx uhradila xx xxxxx 5.5.2014, 13.5.2014, 21.5.2014, 27.5.2014 xxxxxx 100 000 Xx x xxx 5.6.2014 xxxxxx 149 530 Xx, x xxxxxx xxx xxxxx 486 654 Kč.

Na základě xxxxxxx xxxxx xx xxx 17.3.2014 x 20.3.2014 dodala xxxxxxxxx xxxxxxxx řádně x xxxx zboží xx xxxxx xxxx xx xxxx 628 474 Xx (xxxxxxx x. 7140006), splatnou xxx 24.4.2014. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 16.6.2014 xxxxxx 128 474 Xx x xxx 25.7.2014 xxxxxx 100 000 Xx, x úhradě xxx xxxxx 400 000 Xx.

Xx základě xxxxxxx xxxxx xx xxx 24.3.2014 a 25.3.2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxx 869 748 Xx (faktura x. 7140007), xxxxxxxx xxx 24.4.2014. Xxxxxxxx neuhradila xxxxxx.

Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx dne 29.3.2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádně x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx ve xxxx 859 100 Xx (xxxxxxx x. 7140008), xxxxxxxx xxx 30.4.2014. Žalovaná xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx 11.4.2014 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zboží xxxxx x včas, xxxxxxx vystavená xxx x. 7140014 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx), a xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x. 7140014 xxxx xxxx žalované uplatněna xxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 931 700 Xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.5.2014, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx 100 000 Xx, dne 27.5.2014 xxxxxx 100 000 Kč, xxx 5.6.2014 xxxxxx 149 530 Xx, xx xxx xx xxxxxxx x. 7140004. Dne 16.6.2014 xxxxxxxx xxxxxx 128 474 Xx x xxx 25.7.2014 xxxxxx 100 000 Xx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx 7140006. Xxxxxx dluží xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 6 079 497 Xx x xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1.2.2011 xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx X&xxx;X C., xxxx. x r. x. xxxx xxxxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx receptury x xxxx xxx, jejímž xxxxxxxxx xxxx dohoda x xxxxxxxxxx spolupráce, xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXXX. Podle xxxx dohody xxxx xxxxxxxxx oprávněna xxxxxxxx xxxxxxxxx a know xxx jen x xxxxxx hnojiva xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx písemného xxxxxxx x xxx jiné xxxxxxxx. Xxxxxxx obsahovala xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx případ, xx xx žalobkyně xxxxxxxxx recepturu a xxxx how xxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx L&I X., xxxx. x x. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 22.4.2014, xx xx xxxx xx xxxxx xx smluvní pokutu xx xxxx 110 000 EUR, x xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Zmíněná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx, o xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxx ze xxx 24.4.2014, xxxxxxxxx xxx 21.5.2014 x xxxxxxxxx xxxxxxxxx dne 22.5.2014, x xxxxxx „Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávku xx xxxx xxxxxx 110 000 XXX, xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 24.4.2014 xxxx 3 018 950 Xx. Xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx má xxxxxxxx xxxx xx x titulu xxxxxxxxxx xxxxx závazek xxxxxx xx xxxx 1 721 777 Kč, xxxxxxxxxx fakturou x. 71400002 xx částku 1 857 882 Xx, z xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění ve xxxx 136 105 Xx, dále xxxxxxx xx xxxx 810 519 Kč xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 71400003 xx xxxxxx 810 519 Xx x xxxxxxx též xxxxxxx xx výši 1 036 184 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx č. 71400004 xx xxxxxx 1 036 184 Xx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §1982 xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx občanský xxxxxxx“ či „x. x.“), svou splatnou xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávkám xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx dne 4.9.2014 xxxxxxxxxx X&xxx;X C., xxxx. s x. x. oznámila xxxxxxxxx, xx xx vůči xx nárok xx xxxxx smluvní xxxxxx, x to ve xxxx 110 000 XXX, xxxxxxx dne 8.9.2014 xxxxxxxx částečnou xxxx xxxx pohledávky xx xxxx 77 034,49 EUR xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxx xx xxx 12.9.2014, doručeném xxxxxxxxx xxx 16.9.2014, x xxxxxx „Oznámení x xxxxxx pohledávek xxxxxxxxxx“ xxxxxxxx sdělila žalobkyni, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx ke xxx 8.9.2014 xxxx 2 128 848 Xx. Xxxx výslovně xxxxxx, xx má xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závazek xx xxxx 400 000 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 71400006 na xxxxxx 628 474 Xx, z xxx xxxx již xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění ve xxxx 228 474 Xx, jednak xxxxxxx xx xxxx 869 748 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 71400007 xx částku 869 748 Xx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 859 100 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x. 71400008 xx xxxxxx 859 100 Xx. Xxxxxxxx dále xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §1982 x. x. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx pohledávkám žalobkyně.

4. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x celém xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx x titulu xxxxxxxxx xxxxxxx cen. Obranu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zčásti xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx získané xxxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxx třetí osobě, x xxxxxxx, xx xxx xx smyslu §1987 odst. 2 x. x., o xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, x proto x xxxxxxxxx nezpůsobilé, xxxxxxxxx xxx není xxxxxx a xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xx účelem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx pokuty xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, když xxxxxxxxx xxxxxx nároky xxxxxx, x xxxxxxx jejich xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

5. Dopisy xx xxx 24.4.2014 x 12.9.2014, jimiž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx posoudil xxxx xxxxxx závazku xx xxxxxx §2053 x. x.; xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zdůvodnil xxxxx započtení a xxxxx vzniku pohledávek, „xx xxx x xxxxxxxxx mělo xxxxx“. Xxxxx xxxx xxxxxx x obsahu xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu xxxxx §555 xxxx. 1 x 556 xxxx. 1 x. x. jednoznačně xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxx nimž xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x faktury jsou xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx x výší xxxxxx, xx něž xxxx vystaveny. Tomu, xx xxxxxxxx tyto xxxxxxx uznávala, xxxx xx xxx xx xx důvodu x xxxx nesporovala, podle xxxx xxxxxx odpovídá xxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxx části, xx níž pohledávky xxxxxxxxx x uvedených xxxxx faktur neměly xxxxxxxxx započtením, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úhrady. Xxxx xxxxxxx stupně x tomu xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx počala xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx uplatnění ve xxxxxx §639 věty xxxxx x. x., x xx xxx xxxxxx xxxxxx (6. 4. 2017) xxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx x. 7140014 xx xxxxxx 931 700 Xx není xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nedodala. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx dospěl k xxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

7. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx rozsudkem, xx xxxxx opravných usnesení xx dne 24.5.2019, x. x. 13 Xx 361/2018-199, xxx 4.6.2019, x. j. 13 Xx 361/2018-203, x xxx 10.6.2019, x. j. 13 Xx 361/2018-206, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x té xxxxx výroku I, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx co do xxxxxx xx xxxx 3 547 202 Xx x xxxxxx x prodlení, a xx xxxxx části xxxxxx X jej xxxxxx tak, xx xx xxxxxx co xx xxxxxxxxx xxxxxx 1 721 777 Xx x xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxx 8,05 % xxxxx xx 23.3.2014 xx zaplacení x xx do částky 810 519 Kč x xxxxxx x xxxxxxxx xx výši 8,05 % xxxxx xx 27.3.2014 do xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx). Xxxxxxxx rozhodl x xxxxxxx nákladů xxxxxxxxxx řízení (druhý xxxxx).

8. Xxxxxxxx xxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx. Uvedl, xx xxxxx rozsudku Nejvyššího xxxxx sp. zn. 32 Xxx 5234/2016 (xxx x xxxxxxxx xx xxx 18.4.2018, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 77/2019 Xx. xxxx. xxx.) je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x započtení xxxxxxxx xxxxxx úprava, xxxxxx xx xxxx závazkový xxxxx, x něhož xxxxxxxxxx vznikla, x xxxxxxxxx věci xxxx xxxxx x závazky xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postoupeny xx 1.1.2014 a xxxx xxxxx x xxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx). Na xxxxxxx xxxx dovodil, xx „tím xxxx xxxx xxxxxxxxxx odlišnost xxxxxx závěr o xxxxxxxx o. x. x xxxx věci xxxxxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezanikly, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky nejisté x xxxxxxxx ve xxxxxx §1987 odst. 2 x. z., xxxxx proto x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx x kontextu xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx být xxxxx §1987 odst. 2 x. x. xxxxxxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxx před xxx, xxx xxxxxx x xxx uplatněné xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx konstatovat xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávky pro xxxxxxxxx x neurčitost xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xx by námitka xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §98 xxxx xxxxx x. x. x. x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x výše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x pohledávce xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx označit xxxxxxxxxx, xxxxxxxx pochybnosti x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx toliko xxxxxxxx xxxxxx kvalifikace, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxx xxxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx využívání xxxxxxxxx x know how x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

9. Oproti xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxx soud posoudil xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx x. 7140002 x x. 740003, xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 24.4.2014 x 12.9.2014, jimiž xxxxxxxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxx pohledávek, uznání xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx započtení x xxxxxx závazku xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 24.7.2009, xx. zn. 23 Xxx 3549/2007, a xx xxx 31.10.2006, xx. zn. 32 Xxx 1400/2004 (xxxxx xxxx, stejně jako xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx zde citovaná, xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx stránkách), xx xxxxxxxxx směřuje k xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx x potvrzení xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx uznání. Xxxxxxx x xxxx, xx xxxxx obsahu xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxxxx (§2053 x. x.). Vyjádřil xxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx dluhu xx xxxxx písemná forma, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx a uvedení xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx, a xxxxxxxx dvě xxxxxxxxxxx x přípisech chybějí, xx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx zápočet x xxxxxx žalované xxxxxxxxxx nevedl.

10. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xx žalobkyně prokázala xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx 931 700 Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x. 7140014.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx x xxxx

11. Xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx soudu v xxxxxx výroku podala xxxxxxxx jak žalobkyně, xx proti xxxx xxxxxx xxxxx, tak xxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx potvrzující.

Dovolání žalobkyně

12. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x prvé xxxx na xxxxxxxxx, xx odvolací soud xxx xxxxxx otázky, „xxx může xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx x neplatný, x xxxx xxxxxxxxxx obsahovat xxxx uznání xxxxxxx (xxxxx)“, odchýlil xx xx označené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxe xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx „a“).

13. Xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx též proto, xx odvolací xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odchýlil xxx xxx řešení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávek, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx „x“). Z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení xx xxx 14.9.2006, xx. xx. 32 Odo 1115/2004, ze xxx 29.5.2013, xx. xx. 23 Xxx 2441/2012, x xx xxx 19.1.2016, xx. xx. 23 Xxx 2914/2015).

14. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x „xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx odvolacího xxxxx, resp. jeho xxxxx absenci, v xxxxxx promlčení části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx x běhu xxxxxxxxx xxxx, x to x návaznosti xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx“ (otázka „x“), x zároveň x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx „x“), x xxxx žalobkyně spatřuje xxxxx xx xxxxxx xxxxx na spravedlivý xxxxxx.

15. Xxxxx toho xxxxxxxxx podpůrně x xxxxxx xxx x) xxxxx xxxxxxxxxxx dovolání x xxxxxx, xxx xx porušením xxxxx xx spravedlivý xxxxxx, xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x judikaturou Xxxxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx právně xxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx „x“).

16. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx sub x) žalobkyně xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx otázku, xxx xxx §2053 x. z. xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uznávacího xxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxx zaplatit xxxx (xxxxxx „f“).

17. Xx xxxxxx k xxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx žalované xx xxx 24.4.2014 x 12.9.2014 lze xxx §555 xxxx. 1 a §556 xxxx. 1 x. x. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.10.2006, xx. xx. 32 Xxx 1400/2004, a x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 23.9.2009, sp. xx. 23 Xxx 3549/2007, x ze dne 4.5.2005, xx. xx. 32 Odo 1206/2004, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx nevyplývá, xx xxxxxxxxxxxx xxxx započtení (xxx i neplatný) xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx uznání xxxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxx opak, x xxxxx xx xxxxxxxx nutno xxxxxx xxxxxxxx, a odvolací xxxx xx xx xxxxxx rozhodnutí odchýlil.

18. Xxxxx přesvědčení žalobkyně xxxxxxx z xxxxxx xx xxx 24.4.2014 xxxxxxx xxxxx snaha x xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxx xxxxxxxxxxx projev xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x tím xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx skutečnost, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, jaká xxxx xxxxxxxxxx zůstává xx zápočtu xxxxxxxxxx, x prohlašuje, xx xxxxx zůstatek uhradí. Xx xx xx, xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx aplikovat xxxxxx rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.11.2005, xx. xx. 32 Xxx 901/2004.

19. X otázce vymezené xxx b) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x nichž xx Xxxxxxxx xxxx vyjadřoval x §407 xxxx. 3 xxxxxx x. 513/1991 Sb., obchodního xxxxxxxx (xxxx xxx „xxxx․ zák.“), a xxxxxx, xx xx xxxxxxxx soud xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xx xxxxxxxx xx dne 14.9.2006, xx. xx. 32 Odo 1115/2004, xx dne 29.5.2013, 23 Xxx 2441/2012, xx xx xxx 19.1.2016, xx. zn. 23 Cdo 2914/2015) xxxxxxxx, xxxxxxxx v xxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx fakturu x. 7140002, xxx xxxxxxxxxxx uznání xxxxx xx xxxxxx §2054 xxxx. 2 o. x., ve xxxxxxx x §639 x. x., x došlo xxxxx k xxxxxxxx xxxx nové xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 721 777 Xx x xxxxxxxxxxxxxx.

20. Xxxxx otázek vymezených xxx c) x x) xxxxxxxxx dodává, xx xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxxxxx, může být xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxx skutková, je-li xxxxxxxx porušení ústavně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx při posuzování xxxxxxxxx xxxxxxxxx uplatněných xxxxxx xxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, s xxxx §2054 odst. 2 x. z. xxxx xxxxxx xxxxxx dluhu, xxx-xx z xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx.

21. X xxxxxx xxxxxxx xxx x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxx dluhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx tak podle §2053 x. x. xxxx, oproti §558 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx k 1.1.2014 (xxxx jen „xxxxx xxxxxxxx zákoník“ či „xxx. xxx.“).

Xxxxxxxx xxxxxxxx

22. Xxxxxxxx xxxxxxx přípustnost xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx odvolací xxxx řešil nesprávně xxxxxx, „xxx x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx nároku xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nabytou xx xxxxx xxxxx x titulu xxxxxxx xxxxxx, xxx bez xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxx xx xxxxxxx odvolací xxxx) x xxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §1987 odst. 2 x. x.“, xxxxxxx xxxx otázka xx xxx x xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxx 1.10.2018, xx. zn. 28 Xxx 5711/2017, x ze xxx 16.1.2019, xx. xx. 32 Cdo 4182/2016, xxxxxx xxxxxxxx (první xxxxxx).

23. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx porušeno její xxxxx xx spravedlivý xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx vadami xxxxx, xx skutková xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx žalobkyně xx xxxx 931 700 Xx neskýtají xxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxx odvolacím xxxxxx (xxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.12.2010, xx. xx. 30 Xxx 3025/2009, x xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxx 19.11.2015, xx. xx. X. XX 354/15, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x otázka skutková, xx-xx xxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

24. X otázce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx §1987 xxxx. 2 o. x. xxxxxxxxx odvolacím xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx x xxxxx nekompenzabilní pohledávkou xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx je popřena xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx „jednoduchým“ xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx mají xxxxxxxx x prosazení hmotného xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xx korektivem xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx by xxxxxx moc snadno xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. Podle xxxxxx žalované xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 28 Xxx 5711/2017, o xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, je v xxxxxxx s xxxxxxxxx xx. xx. 32 Xxx 4182/2016.

26. Xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dodací xxxx x. 020-2014, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x. 7140014. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx byly xxxxxxxx rozporné, a xxxxxxxxxx xx tak xxxxxxxx, zda x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx nesoulad xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

27. Xxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx toto dovolání xxxxxx, popřípadě xxxxxx. Xxxxx, že xx xxxxxx xxxxx otázky xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxx x uplatněných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání xxxxxxxxx na závěry xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.3.2017, xx. zn. II. XX 3920/16, x xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx x hlediska xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dovolání. Zároveň xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx mají xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

28. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxx xxxxx, že xx řešení xxxxxx xxx a) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu neprotiví. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x) a x) xxx zdůrazňuje, xx xxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxxxxxx skutkových xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx. Poukazuje xx xxx tvrzení, že x xxxxxx xxxxx xx poté, co xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx najevo, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx dluhu, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx jiné xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x. 7140002 x x. 7140003 nebylo xxxxxx xxx částečně, xxxx nároky xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Žalovaná xxxxxxxx posoudit dovolání xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxx. jako xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

29. Vzhledem x xxxx vydání rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxx dovolací xxxxxx – x xxxxxxx x bodem 1. čl. XX xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxx xxxxx xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Sb., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudních, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx – xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx znění xxxxxxx od 30.9.2017.

30. Xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. s. ř. xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx každému xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx odvolací xxxxxx xxxxx, jestliže napadené xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx otázky hmotného xxxx procesního xxxxx, xxx jejímž xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nebo která x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodována xxxxxxxx xxxxx má-li xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

31. Xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přípustnost xxxxxxxx xxxxxxxxx.

32. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, není xxxx xxxxxx xxxxx x předpokladů, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx §237 o. x. x. přípustné. Xxxxxxxx xxxx totiž xxxxxx výhradám xxxxxxxx xxxxxxxxx závěr x xxx, že xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx x titulu xxxxxxx pokuty xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx vzal, stejně xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxx povahu xxxxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxx smluvní xxxxxx xx xxxxxxxx smluvní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx receptury a xxxx how. Xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx §1987 xxxx. 2 x. x. spočívá zejména x ochraně věřitele xxxx xxx, xxx xxxxxx x jím xxxxxxxxx pohledávce bylo xxxxxxxxx složitým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

33. Xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx opakovaně xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx přípustné xxxxx §237 x. s. x., jestliže xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx hmotného xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx xxxxxxxx ze xxx 18.7.2013, xxx. xx. 29 XXXX 53/2013).

34. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x judikatuře xxxxxxxxxx xxxxx ostatně xxx xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx. xx. 32 Xxx 4182/2016 xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx situace, xxx xxxxxxxx provedl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx nejisté a xxxxxxxx pohledávky ve xxxxxx §1987 xxxx. 2 o. x. xx xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

35. Xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.9.2020, xx. xx. 31 Xxx 684/2020, xxxxxxxxxxxx pod č. 37/2021 Xx. xxxx. xxx. (dále jen „X 37/2021“), xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x obchodního kolegia Xxxxxxxxxx xxxxx výklad §1987 xxxx. 2 x. x. upřesnil.

36. Xxxxxxxxxxx dovolání nezakládá xxx xxxxxxx žalované, xx xxxx porušeno xxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ústavní xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx nálezu ze xxx 28.11.2017, xx. xx. Pl. XX-xx. 45/16, uveřejněném xxx x. 45/2017 Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, že §237 x. x . x. xx xxxxxxx x čl. 4 x xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx, aby jako xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx napadené xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxx, při xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx judikatury Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx přitom, xx §241a xxxx. 2 x. s. x. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx obsah xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vymezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx od xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx splněno xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx požaduje xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx judikatuře Nejvyššího xxxxx, xxx nelze x xxxxxxx vylíčení xxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx plnit xxxxxxxxx xxxxxxxx z §241x xxxx. 2 o. x. x. To xxxxx x xxxxx, xxx dovolatel namítá xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a xx tak možnost xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nálezu x xxx, xx xx xxxxxx krom xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx též xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx.

37. Xxxxxxx na xxxxxxxxxxx závěry, v xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx dovolací xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dovolatele, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx při xxxxxx skutkové xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx. Není xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx věci xxxxxxxx soud neřešil xxxxxx procesního xxxxx, xxx xxxxxxxx důvod xxxx xxxxxxx i xxxxxx skutková, x xx řešení xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx soud x usnesení xx xxx 26.6.2017, xx. xx. 20 Cdo 1498/2017, formuloval a xxxxxxxx odůvodnil závěr, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. x. x. x toho xxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx hmotného nebo xxxxxxxxxx xxxxx, při xxxxxx řešení xx xxxxxxxx xxxx odchýlil xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího soudu, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx takovou, x xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx vskutku x xxxxxxx. To xxx – xxxxxxxx x závěrům, k xxxx x otázce xxxxxxxxxxxx dovolání dospěl Xxxxxxx soud – xxxxx též xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

38. X související xxxxxxxxxxx xxxxxxxx považuje Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx, xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx podklad xxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx; xxx xxxxx o posouzení, xxx xxxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxx normy jsou xxxxxxxx.

39. Zbývá ještě xxxxx, xx x xxxxxxxx xx. zn. 30 Xxx 3025/2009 Xxxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxx-xx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx učinil dílčí xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx procesní xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx nejde; soud xxxxxxx xxxxxx dospěl xx xxxxxx k xxxxxxx uplatněnému xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx specifikované xx xxxxxxx x. 7140014 xx xxxxxxxxx zjištěním xxxxxxxxxxx právní závěr, xx tento nárok xxxxxxxxx xxxx žalované xxxxxx.

40. Nejvyšší xxxx xxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. x. jako xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx dovolání žalobkyně

41. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxx odvolací soud xxxxxxxx při řešení xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx úkon xxxxxxxxx, xxx x neplatný, x sobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úkon xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 4.5.2005, xx. xx. 32 Xxx 1206/2004, xx xxx 24.7.2009, xx. xx. 23 Xxx 3549/2007, a ze xxx 31.10.2006, sp. xx. 32 Xxx 1400/2004, x to xxxxxxxx, z xxxxx xx patrno, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx vysvětlené xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolání xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xx splněné.

42. Xx xxxxxxxx judikatury se xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx její xxxxxx xx nevztahují x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, nýbrž x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x 1.1.2014. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se Xxxxxxxx xxxx dosud nevyjádřil, xxx – oproti xxxxxx xxxxxxxxx – x otázku hmotného xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Pro xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx přípustným; skutečnost, xx xxxxxxxxxxx naopak xxxxxxxxx x xxxx, xx xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxx xxxx (x xxxx srov. xxxx xxxxxxxx ze xxx 25.9.2013, sp. zn. 29 Xxx 2394/2013, xxxxxxxxxx xxx x. 4/2014 Sb. rozh. xxx.).

43. Obdobné xxxxx xxx xxxxxx otázek xxxxxxxxx pod písmeny x), x) x x), které x xxxxxxx xxxx pohledu xxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx relevantní xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žalované. Xxx x xxxxx xxxxxxx xx judikatura, xx xxx xx měl xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx obchodního xxxxxxxx, x jde tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

44. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x) x x) xxxx xxxxxxxxxx toliko podpůrně, xxxxxxxx soud se xxxxxxxxxx xxxxxx přípustnosti x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

45. Xxxxxxxx xxxxxxx xx (x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx věci) xxxxxx xx xxxxxx, xxx jednostranné xxxxxxxxx xxx výhrad, které xx xxxx k xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x běhu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx §639 x. z.

46. Xxxxx §6 xxxx. 1 x. x. má xxxxx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxx styku xxxxxxx.

47. Xxxxx §556 x. z. xx xx xxxxxxxxx slovy xxxx jinak, xxxxxx xx podle úmyslu xxxxxxxxxxx, byl-li xxxxxx xxxxx xxxxx straně xxxx, xxxxx musela-li x něm xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx projev xxxx xxxxx (odstavec 1). Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx stranami x xxxxxxx styku, x tomu, co xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, x x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx 2).

48. Ustanovení §575 o. x. xxxxxxx, xx xx-xx xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, platí toto xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx z xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx vůli xxxxxxxxx xxxxx.

49. Podle §639 x. z. uznal-li xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx se xxxxx xx deset xxx xxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxx, xx xxxxx splní, xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dne xxxxxx xxxx.

50. Podle §653 x. z. xxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx obnoví x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx ode xxx, xxx k xxxxxx xxxxx došlo. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx x uznání x xxxx, do xxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxxxx xx xxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx.

51. Xxxxxxxxxx §1982 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. z. stanoví, xx xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxx druhu, xxxx xxxxx z nich xxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

52. Xxxxx §2053 x. x. xxxx-xx xxxxx xxxx xxxx xx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx učiněným x xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxx x rozsahu xxxxxx x xxxx uznání xxxx.

53. Xxxxx §2054 x. x. placení xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, z xxx xx úroky xxxxx (odstavec 1). Xxxx-xx dlužník xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx účinky uznání xxxxxx xxxxx, xxx-xx x okolností xxxxxxx, xx xxxxx plněním xxxxxxx xxxxx i xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2). Xxxxxxxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již promlčena (xxxxxxxx 3).

54. Podle §323 xxxx. zák. xxxx-xx xxxxx písemně xxxx xxxxxx závazek, xx xx xx xx, že x xxxxxxx xxxxxxx tento xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx byla x xxxx xxxxxx xxx promlčena (xxxxxxxx 1). Xx uznání xxxxxxxxxxxxx závazku xx xxxxxxxx x právní xxxxx xxxxxxx v §407 xxxx. 2 x 3. (xxxxxxxx 2).

55. Xxxxx §407 xxxx. xxx. uzná-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx se xxxxxx xxxxx xxxxx závazku, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx ohledně xxxx xxxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxx úroků xx xxxxxxxx za uznání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x níž xx xxxxx platí (odstavec 2). Plní-li xxxxxxx xxxxxxxx svůj xxxxxxx, xx toto plnění xxxxxx xxxxxx zbytku xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx 3). Účinky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uvedeným x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx x x xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxxxx právo bylo x době xxxxxx xxx promlčeno (xxxxxxxx 4).

56. X xxxxxx, xxx započtení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xx Xxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyjadřoval x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

57. X rozsudku xx dne 31.10.2006, xx. zn. 32 Xxx 1400/2004, Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, že x xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §266 xxxx. 1 x 2 obch. xxx., a uzavřel, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx úkonu neshledává xxxxx xxxx xxxxxx xxxx, který xx xxx směřovat jinam xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx.

58. V xxxxxxxx xx xxx 16.11.2005, xx. xx. 32 Xxx 901/2004, Xxxxxxxx xxxx dovodil, xx xxxxxxx a účinnou xxxxxxx x započtení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxx dle §407 odst. 3 xxxx. xxx. xxxxxxxxx xx uznání xxxxxx xxxxx, xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx, xx poskytuje xxxxxxxx xxxxxxxx plnění. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x úvahy, xx xxxxxxxxx xx vlastně xxxxxxxxx pohledávky vzájemným xxxxxxxxxx (odpočtem), x xx x xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx dlužníka, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věřitele.

59. X usnesení xx xxx 24.7.2009, xx. xx. 23 Xxx 3549/2007, pak Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx dva xxxxxxx právní xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx závazku v xxxxxxxx jeho xxxxxx; xxx x institut xxxxxxxxx závazku. Xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx závazku směřuje x xxxx, aby xxxxxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx vykládat x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právního úkonu. X xxxxxxx xx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx dohodou x xxxxxxxxx (xxxx. xxx neplatnost dohody x započtení x xxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxx), xx dohoda x xxxxxxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx měly xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx i jednostranného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx úkonu započtení xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxx xxx, musel xx xxx tento xxxxxx xxxx směřující x uznání xxxxxxx x tomto neplatném xxxxxxx xxxxx započtení xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx by xxxx xxxxx xxxxx případně x xxxxxxxx právního xxxxx xxxxx §35 xxxx. 2 xxx. xxx. x §266 xxxx. 1 xx 4 xxxx. xxx. X xxxxx závěrům xx Nejvyšší soud xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx dne 11.12.2018, xx. xx. 32 Xxx 720/2017, v xxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §323 xxxx. 1 xxxx. zák. xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

60. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxx předmětnou xxxxxx xxxxxxxx práva zodpověděla xxxxxxx. Xxxx ovšem xxxxx posoudit, zda xxxx xxxxxx obstojí x poměrech xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx již judikatura xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx úpravě xxxx xxxxx tuzemské xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx x zahraniční xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx z obdobné xxxxxx úpravy.

61. Xxxxx xxxxx české xxxxxxxxxx xxx grano salis xxxx xxxxxxx požadovat, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx vyjádřeno, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx směřovat. „Xxxxxxx xx, zda ten, xxx xxxx projev xxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vyvolá, xxx xxxx xxxxx (xxx musí mít xxxx) xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, které zákon x xxxxx xxxxxxxx xxxx spojuje, nebo xxx postačí, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“, přičemž xxxx xxxxxxxx, zda jednající xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxx xx xx xxxx xxxxx vědoma … Xxxxxxxxxxxx vývoj x xxxxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx pojetí xxxxxxxxx xxxx k xxxxxxx důsledkům. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx (§323 xxxx. x xxxx. xxx.) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx, xxx xxxxxxxx nejen xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ale xxxxxxxxx x ním xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxx), xxxx. xxxxxxxxxx věřitele vzájemným xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx přát, xxx takové xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxxx promlčecí lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx x §323 xxxx. x xxxx. xxx. xxxxxxx, xx xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx věřiteli x xxxxxxxxxx jej xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx… Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx, xx xxxxxxx xx je vědom xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxx povinnosti xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxx, že činí xxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxx zániku svého xxxxx jedním xx xxxxxxx aprobovaných xxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx tyto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxx x §323 xxxx. 1 xxxx. xxx., pak xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx ustanovení x xxxxxxx úkonem spojuje.“ (XXXXX, Xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx závazku? Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, 2012, x. 2, x. 33-38, k xxxx xx xxxxx též XXXXXX, Josef. X xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx. Právní xxxxxxxx, 2017, č. 15-16, x. 515-523, xxx XX. 3., xxxx. xxx xxxxx č. 61). Xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xx x neplatné xxxxxxx započtení xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxx uznání xxxxx.

62. Xxxxx závěrům xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx. xx. 23 Xxx 3549/2007 x xx. xx. 32 Xxx 1206/2004 x x xxxxxxxx xx. xx. 32 Xxx 1400/2004, xx xxx namítá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x dobré xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx než xxxx xxxxxxxx uznání xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx dá spolehlivě xxxxxxx xxxxxx výkladových xxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx strany, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nevěrohodně x xxxx chování x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ (XXXXXX, xx. xxx., xxx XX. 4.).

63. Xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx (nepodmíněné) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xx. dluhu kompenzanta), xxx nahlížet ve xxxx xxxxxxxx. Nejprve x xxxxxxxx xxxx, xxx jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx smyslu §2053 x. x. (písemné xxxxxx xxxxx), xxxxx. xxxxxxx x uznání xxxxx ve xxxxxx §2054 odst. 1, 2 x. z. (xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx). X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx v §2053 x. x. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx důkazního xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx pohledávky xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxxxx v případném xxxxx xx xx xxxxx uznávající (xxxxxxx), xxxx mají stíhat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx toho xxxx §639 x. x. s konkludentním x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx běh xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx a běhu xxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxx xxxxxx dluhu (§653 xxxx. 1 xx xxxxxxx s §2054 odst. 3 x. x.).

64. Xxxxx xxxxxx dluhu x §639 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxx písemné x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx.

65. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx zákoníku, se xxxxxx, že xxxxxxxxxx §2053 x. x. xxxxxxx z občanského xxxxxxxx z xxxx 1964, xxxxxx xxxxxxxxxx §2054 o. z. x obchodního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2053 o. x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx uznání xxxxx xxxxxxxx x §558 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx čerpal x §297 xxxxxx x. 141/1950 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx k §297 xxxxxx xxxxx, že x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uznání xxxxx pro xxxxxxxx xx předepisuje písemná xxxxx. Účelem této xxxxx xx zabraňovat „xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxxx a xxxx, jaký xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formy xxxxxxxx, xxxxxxxx současná civilní xxxxx jako xxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (např. Xxxxxx xx MELZER, F., XXXX, X. Xxxxxxxx xxxxxxx: velký komentář. Xxxxxx III, §419-654 x xxxxxxxxxxx společná x přechodná ustanovení. Xxxxx: Xxxxx, 2014, §582, xxxx. x. 6).

66. Xxxxxxxx zákoníky x xxxx 1950 x 1964 xxxxxxx xxxxxxxxxxxx uznání dluhu (xxxx. xxxx. Tégl, Xxxxxx in ELIÁŠ, X x kol. Xxxxxxxx xxxxxxx. 2. xx., §488-880. Praha: Xxxxx, 2008, s. 1604-1608). Konkludentní uznání xxxxx zavedl xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx OSN x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxxx zprávu vládního xxxxxx).

67. Xxxxxx-xx §639 x. x. x xxxxxx xxxxx, xxx x ohledem na §2054 xxxx. 3 x. z. (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxx xx výše xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx je zřejmé, xx §639 x. x. xxxxxx jak xx xxxxxxxx uznání xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx formě (§2053 x. z.), xxx xx konkludentní xxxxxx xxxxx (§2054 x. x.).

68. Xxx výkladu xxxxx uznání ve xxxxxx §639 o. x. xx třeba xxxx xx zřetel, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx nastat běh xxxx, dokonce xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx, jaké xxxxx xxxx zde ve xxx x xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx kolize.

69. Účelem xxxxxxxxx xx jednak xxxxxxxxxx subjekty k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx), xxxxxx čelit tomu, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx donucujícímu xxxxxxx (tzv. vynutitelnosti) xx xxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxx promlčení x souladu x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx existenci xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektivních xxxx x jim xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx – xxxxxxx pokud xxx o jejich xxxxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxxx – xxxx spjaty s xxxxxxx xxxxxxxxx“ (srov. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 19.9.1996, xx. xx. XXX. XX 104/96, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 84/1996 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.7.2002, xx. zn. XXX. XX 21/02, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx Ústavního xxxxx; x xxxxxxxxxx xxxx. XXXXXXXX, Xxxxxx. Xxxxxxxxx x prekluze v xxxxxxxxx xxxxx. 1. xxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2015, x. 7.).

70. Xxxxxxx xxxxxxxxx je tedy xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xxxx xxxxx status xxx. Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx před xxx, xxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx ochromena možnost xxxxxx xxxxxx. Okamžik xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxxxxxx v xxxxx žalobce, neboť xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxx) xx sporná xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx x obecný xxxxx xx udržení xxxxx xxxxxxxx míru x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx však promlčení xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) garantovaného xx. 11 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx námitky xxxxxxxxx xxxxxx věřitel (oprávněný) xxxxxx postavení přiznané xxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx kolizi xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) a xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx).

71. X xxxxx xxxxxx xx xxxxx dále xxxxxxx, x jakých xxxxxx xxxxxx následek upravený x §639 x. x., x xxxxxxxxxxx x §2053 x §2054 x. x., xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxx desetileté xxxxxxxxx xxxxx oproti xxxxx xxxxxxxx.

72. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx se xxxxxxxxx x x nám xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx §212 xxxx. 1 xxx 1 xxxxxxxxx občanského zákoníku (xxxx xxx jen „XXX“) xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, poskytnutím xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx xxx promlčecí xxxxx xx, xx xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§204 odst. 1 bod 1 XXX), xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx nauky x xxxxxxxxxx považuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx plyne, xx si xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx zakládá xx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxx xx Xüxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx XXX, 8. Xxxx., 2018, §212, xxxx. x. 6; Xxx/Xxxxxx xx Xxxx Xxxxxx-Xxxxxxxxx. 57 xx., xxxx xx xxx 1.2.2021, §212, marg. x. 2; tak xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudního xxxxx [xxxx též jen „XXX“] ze xxx 9.12.2011, sp. xx. X ZR 131/11 (XX Xöxx), xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, rok 2012, x. 1293, xxxx. x. 10.). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx dlužník xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx promlčení, xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uznání xx xxxxxx §212 xxxx. 1 bodu 1 BGB (xxxxx xxxx. Peters/Jacoby in Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx 2014, §212, marg. x. 7.).

73. Xxx §1497 xxxxxxxxxx patentu č. 946/1811 Sbírky xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx promlčení se xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx, dříve xxx projde xxxxxxxxx xxx, xxx výslovně, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx oprávněným xxxxxxx x x xxxxxx xx řádně xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx rakouská xxxxx v tom, xx xxxxxxx dluhu (xxxxxx uznání xxxxx) xx xxxxxxxxx sporného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx důvod xxx xxxxxxxxxx účinků xxxxxxxxx; „xxxxxxxxxxx moc času“ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. I xxxxxxxx xxxxx však xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkový stav xxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx nezbytnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, pročež xx jeví nastoupení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. s dalšími xxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx in Großkommentar xxx ABGB – Xxxxx Xxxxxxxxx. 3. Xxxx., §1497, marg. x. 7, 8).

74. Xxx může xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx započtení, není x německém právním xxxxxxxxx řešeno jednotně. Xxxxx xxxxxxxxxx BGH xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx okolností xxxxxxxxxxxx případu: xx xxxxxx x úkonu xxxxxxxxx xx xx xxxxx položit vždy xxxxxx, zda xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxx dlužníka (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx existence xxxxx x xx xxx (xx. xxxxxxx) xxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxx dovolávat xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx XXX ze xxx 9.12.2011, sp. xx. X ZR 131/11 (XX Xöxx), publikované x xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxx Wochenschrift. xxx 2012, x. 1293, xxxx. č. 10). Názory xxxxxxxxxx, xxx x „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uznání, xx různí (záporně: Xxxxxx xx Münchener Xxxxxxxxx xxx XXX, 8. Xxxx., 2018, §212, xxxx. č. 6; Xxxxxxxx, B. Xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx. Neue Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, xxx 2013, x. 2854, sub. XXX; xxxxxx: Xxxxxx/Xxxxxx xx Xxxxxxxxxx, X. xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xüxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx: Xxxxxxxxxx XXX. Buch 1: Xxxxxxxxxxx Teil §§164-240 (Xxxxxxxxxxx Xxxx 5). Neuebearbeitung, Berlin: Xxxxxxx – xx Xxxxxxx, 2014, §212, xxxx. č. 27). Xxxxxxxx judikatura v xxxx otázce vyznívá xxxxxxx, kdežto xxxxx xxxxxxx k xxxxxx, xx x projevu xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx uznání (xxxx. Xxxxx Vollmaier in Xxxßxxxxxxxxx xxx XXXX – Klang Xxxxxxxxx. 3. Xxxx., §1497, xxxx. x. 23.).

75. Xxxxxxxx xxxxx je xxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxxxx §639 x. x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x orgánu xxxxxxx xxxx (§648 o. x.), xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx), že xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dlužníka xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx §639 o. x. lze x xxxxx ohledu xxxxxxx xxxx xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx. xxxxxxxxxx upomínka), nýbrž xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx si xx xxxxx existence xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůty. Xxxxxx xxxxxxxxxx §648 x. z. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, nýbrž dlužník „xxxxxxx“ sám xxxx. Xxxx xxxxxx xx xxx xxxx, zda xxxxxxx dlužníka xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx) x xxxxxxxx xx xx přesně se xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §639 x. z. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx očekávání xxxxxxxx z xxxxxxxxxx §2053 x §2054 x. x.

76. Xxxxxxxxxx §2054 odst. 2 x. z. xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx plnění, xxxxx xxx to, xx lze x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx dlužník xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx dikce ustanovení (x xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxx právě xxxxxx dluhu, nikoliv xx, xx xxx xxxx plněno. Xxxxxx x xxx §2054 xxxx. 1 x. x. xx uznání xxxxxxxx na jistinu, xxxxxxxx xxx již xx plněné xxxxx. X toho xx xxx podává, xx xx xxx xx xxxxxxxx založena xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx část xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, příp. xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dává xxxxxx, xx plnění x xxxx xxxxxx xxxxx již xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxx xx smyslu §2054 xxxx. 2 x. x. xxxxx. Xxxx xxxxxx nejsou x xxxxxxx s §2054 xxxx. 1 o. x., xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx soud xx x tomto xxxxxx ztotožňuje x xxxxxxx literatury, xx xx-xx dlužník při xxxxxxx xxxxx najevo, xx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxx XXXXXX, xx. cit., xxx II. 2; Xxxxx, Xxxxx in XXXXXX, X. a xxx. Xxxxxxxx zákoník: xxxxxxxx. 2. xxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2019, §2054, xxxx. č. 3.).

77. Xxxxxxxxxx do xxxxxx §639 x. x. xx pak xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx kvalifikováno xxxx xxxxxx dluhu, xxxx xxxxxxx, xx xx xx existence dluhu xxxxx x xxxxxxxx, xx xx xxx xxx v budoucnu xxxxxxxx xxxxxx. Zda xxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx a za xxxxxxxx §556 a §6 odst. 1 x. x. xx xxxxx, zda xx xxxxxx okolností xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, jemuž xx xxxxxx vůle xxxxx (xx. xxxxxxxx), xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xx xxxxx vědom x xxx od xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xx nepochybně x xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx dle §2053 x. x. xxx xxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxx, že xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx x výše. X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx očekávat xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxx najisto svoji xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx necítí xxx xxxxxxx; xxx xx o mentální xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx mutatis xxxxxxxx xxx případy upravené x §2054 odst. 1 x 2 x. x., xxxxx xx xxxx, kdo xxxx xx xxxx xxxxx xx jen xx úroky bez xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x x xxxxxxxx.

78. S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx nemůže nastat xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §639 o. x. v případě, xxx xxxxxxx činí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzant (dlužník) xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx, xx již xxxxxx x budoucnu xxxxx xxxxxx, a xxxx věřitel od xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. Kompenzací zde xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx pohledávka. Xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle §556 xxxx. 1 věty xxxxx ve xxxxxxx x §6 xxxx. 1 x. x., xxx xx třeba xxxxxx k xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx chybí xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx §639 x. x. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlášení bez xxxxxx, kterým xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx bez existence xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pohledávky xx xxxxxx §2054 o. x.

79. Xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxx, zda písemnému xxxxxxxxxxxxxx započtení, xxx xxxx provedeno xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx právní xxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §2053 x. z. Požadavek xxxxxxx xxxxx §2053 x. x. xx xxx. varující xxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x §297 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx 1950). Dedukovat z xxxxxxx kompenzačního projevu xxxxxxxxx x písemné xxxxx též xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právním xxxxxxxxx“ xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X právním xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx bezformálnosti (§559 o. x.), xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x písemně xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx a účetních xxxxxx. Kompenzant xxxxxxxx xxxxx volí x xxxxxxx xx dosažení xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxx tvrdit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx uznává pohledávku xxxxxxxx x xxxxxxxx, x čemuž má xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2053 x. x. xxxxxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ochromena, xxxxx xx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xx ex post xxxxx, xx xxxx xxxxxxx vedlo k xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projevu protipohledávku, xxxxxx pohledávku, xxx xx xxxx právě xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx též xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Zohlednit xx xxxxx x xxxxxxxxx hospodářského xxxxxxx xxxxxxxxx x uznání xxxxx; právní xxxxxx xxxx institutů xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, s čímž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx dělení xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx smyslu §2053 o. x. xx xx xxxxx xxxxxxx, xxx musí xxxxxxxx xxxxx závazku (§1791 xxxx. 1 xxxx xx xxxxxxxxxx x. x.). U xxxxxxxxx ale xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pozici věřitele xxxxxx xxxxxxxxxx, vychází-li x toho, xx xxxxxxxxxx xxxxxx pohledávka xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx metoda §556 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x., xxxxx které xx xxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx §556 xxxx. 1 věty druhé x. x. xxxx xxx xxxxxxxx xxx, xxx to xxxxxxx xxxxxxxx zájmům xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx mu xxxxx xxxxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx poctivosti xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx pak Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §2053 o. x.

80. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx tím xxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx tento xxxxx xxxxxxxxxxxx podepřít xxx ratiem xxxxxxxxxx §575 x. x., xxx xxxxx má-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, platí xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx zřejmé, že xxxxxxxxx vůli jednající xxxxx. Xxx v xxxxxxxx pouhého xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §2053 x. z. xxxxx xxx se učiněnému xxxxxxx přiznat účinky xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx §2053 x. x., xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx ustanovení §575 x. x., xxx platné „xxxx xxxxxx jednání“ odpovídalo xxxx jednajícího. V xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx se podává xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx „xxxxxxx“ neplatné xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx právní xxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx pozice věřitele (xxxxxxxx xxxxx). Opačný xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tehdy, pokud xx xxxx x xxxxxxxxx zřejmé, že xxxxxx jednání neobsahovalo xxxxx xxxxxx vůle xxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxx x utvrzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

81. Xxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxxxx případu, pak xx situace, xxx xxxxxxxx provedla neplatné x xxxxxxxx jednostranné xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx zániku xxxxxxxx pohledávek, xx xxxxx uzavřít, xx xxxxxxxx soud xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxxxxxxx §639 o. x. xxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx nepodává. Poukaz xx xx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx sporu x xxxxxxxx započtení. Správný xx tak xxxxx, xx xxxxx žalobkyně xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ve xxxx 810 519 Xx (xxxxxxx x. 7140003), xxxxxxx xx dni 26.3.2014, byl x xxxx xxxxxx xxxxxx, xx. dne 6.4.2017, xxx xxxxxxxx. Za xxxxxx okolností nelze xxxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dluhu, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx kompenzačního xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zřejmé, že xxxxxxxx jí v xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx neposkytne. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nevyvolala jakoukoliv xxxxxx (ani xxx xxxxxxxxxx principu xxxxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x uplatněním xxxxxxxxxx u xxxxx.

82. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxx xxxxxxx obchodního xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxx xx xx nich xx xxx souzené xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x pořadí xxxxx z xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx.

83. X části, x xxx xx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, však xxxxxxxx xxxxxxx je.

84. Xxxxxxxx xxxx vyšel xx xxxxxxxxxx zjištění xxxxx prvního xxxxxx, x jejichž xxxxx xxx učiněn xxx xxxxx, xx na xxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ceny xx xxxx 1 857 882 Xx (xxxxxxx x. 7140002), xxxxxxxx xxx 26.3.2014, xxxxxxxx dne 25.4.2014 xxxxxxxx xxxxxx 136 105 Kč. K xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zůstala xxxxxx xx xxxx 1 721 777 Xx.

85. Xxxxx §2054 x. x. plní-li xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx uznání xxxxxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx plněním xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx 2).

86. Xxxxx §407 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx zbytku xxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx plněním xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

87. X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 19.1.2016, xx. xx. 23 Cdo 2914/2015, xx xxxxx xx xxx odvolací xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xx dne 29.5.2013, sp. xx. 23 Cdo 2441/2012, xx xxxxxxxx xx xxx 28.12.2012, sp. xx. 23 Cdo 1572/2012, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx §407 xxxx. 3 xxxx. xxx. xxxxx xxxxxx předmětného xxxxxxx částečným xxxxxxx, xxxx před xxxxx xxxxxxx, ani později, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cenu xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx provedených xxxxx.

88. X xxxxxxx xx xxxxxx provedený x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx závěry zmíněné x xxxxxxxxxxxxxx bodě xx uplatní x xx xxxxxxxxx zákona x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx částečné plnění xx xxxx, xx xxxxx xx dále xxxxxxx xxx, xxx x takového xxxxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Plní-li xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx výhrad, pak xx třeba x xxxxxxx xx §6 xxxx. 1 x §556 o. x. xxxxxxx, zda xx xxxxxxxx byla vyvolána xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x má xxx xxxxx xxxxxxxxx §2054 xxxx. 2 x. x.

89. Xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dluhu xx smyslu §2054 xxxx. 2 x. x., x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §639 x. z., xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zejména z xxxx složky xxxxxx xxxxxx contra factum xxxxxxxx (xx. jednání x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx chováním), xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxx okolností může xxxxxxx, xxxxxxxxxx posuzováno, xxxxxxx očekávat, xx xxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxx i na xxxxxx xxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx závěr, xx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx dlužníka xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx).

90. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx posuzování xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jestliže xxxxxxxx xxxxxxxx xxx 25.4.2014 xxxxxxxxx úhradu xx xxxxxxxxxx žalobkyně z xxxxxxx x. 7140002, xxx xx odvolací xxxx zabývat xxxxxxx, xxx xxxx možné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx dospět x xxxxxx, že xxx xxxxxx zbytek dluhu. Xxxxxxxx by tomu xxx xxxx, xxx xx uplatní §639 x. z., xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxx dne, xxx x xxxxxx xxxxx xxxxx.

91. Xxxxxxxx je xxxxx x této xxxxx důvodné.

92. Protože xxxxxxxxxx odvolacího soudu x xxxxx xxxxxx x věci xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxx správné x xxxxxxxx pro xxxx xxxxx dány nejsou, Xxxxxxxx xxxx xx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxx §243x xxxx. 1 x. s. x. xxxxxx v xxxxxxx, xx xxxxxx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxx změnil xxx, xx xx xxxxx X co xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1 721 777 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxxx x. s. x.).

93. Xxxxxx názor Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (§243g xxxx. 1, část věty xxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x §226 xxxx. 1 x. x. ř.).

Anotace:

Žalobkyně xx po xxxxxxxx xxxxxxxx zaplacení xxxxxxx xxx v xxxxxxxx xxxx 6 079 497 Xx x xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, protože xx neztotožnil x xxxxxxxx žalované, xx xxxxxxxxxx zanikly xxxxxxxxxx, xxxxx xx jednalo x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx osobě. Xxxxx usoudil, xx xx xx xxxxxx §1982 xxxx. 1 x. x. xxxxx x xxxxxxxxxx nejisté x xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx uznání xxxxxxx xx smyslu §2053 x. z., xxxxxx xxxxxxxxx uznání xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx lhůta xxxxx §639 x. x. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx soud potvrdil xxxxxxxx nalézacího soudu, xx do výše 3 547 202 Xx x xxxxxx x xxxxxxxx a xx xxxxx části xxx změnil xxx, xx xxxxxx zamítl. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx oproti xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx žalované x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nevyplývá. Xxx xxxxxxxxxx odůvodnil xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x zániku xxxxxxx, xxxxxx uznání x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxx dovolání xxx xxxxxx a Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx, xxxxx má xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x běhu xxxx xxxxxxxxxx promlčecí xxxxx xxx §639 x. x.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 31.10.2006, xx. xx. 32 Odo 1400/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 16.11.2005, xx. xx. 32 Odo 901/2004

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 11.12.2018, xx. xx. 32 Xxx 720/2017

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 24.7.2009, xx. xx. 23 Xxx 3549/2007

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 19.1.2016, sp. xx. 23 Xxx 2914/2015

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 29.5.2013, xx. zn. 23 Xxx 2441/2012

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.11.2012, xx. xx. 23 Xxx 1572/2012