Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X naplnění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x podobné povinné xxxxxx podle §241 xx. zákoníku. Xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx pachatel xxxx žádnou xxxxxxx xxxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxx, xxxx je xxxx xxxx. x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx je však x případě, xx x vymožení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx průběhu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx průběžně uspokojovány xxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx odpovědnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx potřebnou xxxxxxxxxx x vymáhání xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx některých x xxxx.

Xxxxxxxx soud xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Českých Xxxxxxxxxxxx xx dne 12.10.2021, xx. xx. 4 Xx 354/2021, xxxx soudu xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx x Okresního xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pod xx. xx. 6 T 83/2020.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx dne 25.5.2021, xx. zn. 6 T 83/2020, xxx xxxxxxxx R. X. xxxxx §226 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxxxx přečin xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x podobné xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x společník xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xx xxxxxx 2017 do xxxxx 2019 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx daň x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx závislé xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pojištění, x xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. xxxxxxx x jejich xxxx a tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx úhradě xxxxxxxx prostředků, xxxx xx povinných xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dluh xx xxxx 211 985 Kč. Soud xxxxxxx xxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx činu xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx.

2. Xxxxx citovanému xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx v neprospěch xxxxxxxxxx R. X. xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 12.10.2021, xx. xx. 4 Xx 354/2021, xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx §256 xx. ř.

II.

Dovolání nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx

3. Nejvyšší xxxxxx zástupce xxxxx xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx R. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x §265b odst. 1 xxxx. g) x x) xxxxxx x. 141/1961 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxx), xx xxxxx účinném xx 31. 12. 2021 (xxxx jen „xx. x.“). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2022 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 220/2021 Xx., xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. x) a xxxxxxxxx xxxxxx pod xxxxxxx x) až x) xxxx nyní xxxxxxxx xxxx xxxx. x) až x). Xxx xxxxx srozumitelnost xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx x xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx zachováno xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxx xx 31.12.2021 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného X. F.

4. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxx obsah odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxx obou xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jimiž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx užití ustanovení §242 xx. xxxxxxxx x účinné xxxxxxx xxxxxxxxxx xx výhradně x trestnému xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx sociální zabezpečení x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Sám xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xx. xxxxxxxx, xxx zvláštní účinné xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx x xxxxxxx je porovnal. X xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pod x. 44/1972 Xx. xxxx. tr. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zdůraznil, xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dodatečná xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx „xxxxxx lítost“ xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxxxxx dopadalo x xx případy, u xxxxx xxxxx x xxxxxxxx povinných xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo dokonce xxxxx xxxx xxxx. X tomu dále xxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx podstatná část xxxxxxxx povinných plateb xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx 6.9.2005, sp. zn. 10 Xx 325/2005, xxxxxxxxxx pod x. 27/2006 Xx. rozh. xx., xxxxx xxxxx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §147x xx. xxx. (nyní §242 xx. zákoníku) x xxxx xxxxxxxx částek, xxxxx xxxx zaplaceny xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx stejného xxxxxxxx xxxxxx i xx svých usneseních xx xxx 12.2.2020, xx. xx. 8 Xxx 72/2020, x xx xxx 16.12.2015, xx. zn. 3 Xxx 1406/2015. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx kromě xxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx X. X. uhradil xxxxxxx xxxxxx sám, případně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xx těchto xxxxxxxxx však podle xxx nebylo možné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx lítosti, xxxxx k xxxx xx xxxx xxxxx, xxx obviněný sám xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plateb, xxxxxxx nichž xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx dluhu xxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx příjmy obchodní xxxxxxxxxxx tak, xxx xxxxxx poukazovány xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx obviněný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx podle xxxxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §222 nebo §337 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx, a přesvědčení xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx bylo xxxxx xxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dostačovalo, xx xx obviněný xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání xx vztahu k xxxxxxxxxxxxx exekučnímu xxxxxxxx xxxxxxxx plateb.

5. Xxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx účinné lítosti xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x důsledku xxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx posouzení, xxxxxxx xxxxx xxxxxx Nejvyššímu xxxxx xxxxxx, aby xxxxx §265x odst. 1, 2 a §265x xxxx. 1 xx. x. zrušil xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxx navazujících, pokud xxxxxxxx xx změně, x xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xxx xxxxxxxx okresnímu xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx znovu xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

6. Xxxxxxxx X. X. xx x xxxxxxxx, které x jeho xxxxxxxxxx xxxxx nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx, nevyjádřil.

III.

Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Obecná xxxxxxxxxx

7. Xxxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx formální a xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) x x) tr. ř. [xxxx xxx x §265x xxxx. 1 xxxx. h) x x) xx. x.].

8. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) tr. x. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx činu, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx nenaplňoval xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx o tom, xxx xx stíhaný xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxx čin xxx. Xxxxxxx xx xxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx situace, xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx okolnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx na ni xxxxxxxx. Xxxxxxxx, které xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., je xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx vad xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

9. Xxxxx xxx x dovolací xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) xx. ř., xxx xxxx xxx xxxxxxx xx dvou xxxxxxxxxx, jimž xx xxxxxxxx, že xxxx xxx x xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §265a xxxx. 2 xxxx. x) xx x) xx. x. Podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxx xxxxxx rozhodnutí. Xxxxx xxxxxxxx je xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx v xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx důvod xxxxxxxx xxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) xx x) xx. ř., xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx opravného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx usnesením xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x.

x) K xxxxxxxxx xxxxxxxx

10. S xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) a x) xx. ř. dovolatel xxxxx xxxxxx obou xxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx. Ačkoli xxx x xxxxxx relevantní xxxxxxxxxxx, xxxxx vytýká xxxxxxxxx použití xxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prvního x xxxxxxx xxxxxx, xx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx R. X. xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx, pojistného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podobné xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx.

11. Xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx povinné xxxxxx podle §241 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx se dopustí xxxxxxxx, který xx xxxxxx rozsahu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx svoji zákonnou xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxx daň, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle §242 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx trestný čin xxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx vyhlašovat xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jednu x xxxxxxxxx způsobujících xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx v xxx, xx xxxxxxxx dokonaného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx aktivní činností xxxxxxxxxx zamezí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xx xxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx lítosti je xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx beztrestnosti x xxxx, xxx zamezil xxxx napravil škodlivý xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx §242 xx. xxxxxxxx, kde xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxx speciality x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §33 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobrovolnost xxxxx pachatele směřujících x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx následku xxxx zabránění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §242, §197, §248x, §312x x §362 tr. xxxxxxxx xx soustřeďují xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xx jejich xxxxxxxx. Xxxxxxxxx u xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxx, xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, přednost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx xxxxxxx xx nutné, xxx xxxxxxx xxx xxxxx §241 xx. zákoníku xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxxx veškerou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxx x období xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skutkem (xxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.4.2008, sp. xx. 5 Xxx 368/2008, xxxxxxxxxx xxx č. X 1090. x xxxxxx 45 Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxxx, Praha 2008), x xx i xxxxxxxx xxxxxxxxx sražené xxxxxx nebo dodatečně xxxxxxxxxx doplatky x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxx období. K xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §242 xx. xxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxx (xxxxxx, xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx), x xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx odvedeny xxxxxxx platby sražené x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx období, xxxxx xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxxx. O xxxxxxx xxxxxx podle §242 xx. xxxxxxxx půjde x tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx sám nezaplatí xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx něho xxxx xxxxxx uhrazeny xxxxx xxxxxx. Dále xxxxx xxxxxxxx, xxx veškeré xxxxxx platby xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx byly xxxxxxxx xx xxxxxx, xxx xxxx prvního xxxxxx započne xxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. xxxx xxxxxxx xxxxxx. Je xxxx možné, aby xx tak xxxxx x xx podání xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx naplněna x xxxx, co xxx xxxxxxxxx soudem xxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx daně xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dříve, xxx soud prvního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxx x. 54/1971 Sb. xxxx. xx.). Na xxxxxx xx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxx §33 xx. zákoníku xxxx x účinné xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx dobrovolnost; xxxxxxxx xxxxxxxxx činu podle §241 tr. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx platby až xxx tlakem xxxxxxxxxx x xxx probíhajícího xxxxxxxxx xxxxxxx. Autor xxxxxxxxx xxxxx jednoho x níže xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (Alexander Xxxxxxx) xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dobrovolnost (xxx XXXXX, X. x xxx. Trestní xxxxxxx XX. §140 xx 421. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2012, x. 2458 xx 2461; a XXXXXXX, X., FREMR, X., DURDÍK, X., XXXXXXX, X., SOTOLÁŘ, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. XX. xxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx XX, 2015, s. 1721 xx 1725).

12. Ustálená xxxxxx xxxxx v xxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx možnost xxxxxxxxxx x vlastním majetkem, xxxx je tomu xxxx. x xxxxxxxxxx, xxxx. x insolvenčním xxxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.4.2008, xx. zn. 5 Xxx 368/2008, xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 12.1.2022, xx. xx. 7 Xxx 1349/2021). Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx k vymožení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ještě před xxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řízení, x jejichž rámci xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §241 tr. xxxxxxxx průběžně uspokojovány xxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx povinných xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx posuzovat konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxx skončeného vykonávacího xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx úhrady xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx, x xxxx, zda xx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ho xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx ještě dobrovolnými xxxxxxxx nad xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx uveřejněné xxx x. 27/2006 Xx. xxxx. xx., xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 16.12.2015, xx. xx. 3 Tdo 1406/2015, x xx usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 12.2.2020, sp. xx. 8 Tdo 72/2020, x xxx xxxxx svůj názor, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx plateb, jež xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx řízení, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx x posuzované xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx obviněný R. X. S xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jak xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx správný xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx R. F., xxxxx zvolily soudy xxxxxxx i xxxxxxx xxxxxx.

13. Ani citovaná xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tom xxxxxx, xx je xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xxx posuzování xxxxxxxx xxxxxx naplnění ve xxxxxx x jakékoli xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na daních xx jiných xxxxxxxxx xxxxxxxx označených v §241 xxxx. 1 xx. zákoníku. Krajský xxxx x Hradci Xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pod x. 27/2006 Sb. xxxx. xx. xxxxxxx xxxxx: „X xxxxxx xx možné xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx dlužné xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx prostřednictvím xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x této xxxxx xxxxxxxx účinné xxxxxxx xxxxxxx … Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx exekutora xxxxxxxxxx, xxxx byl přístup xxxxxxxxxxxx k xxxxxxx, xxxxxxx míra xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx mít xxxx xx stupeň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“. X xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx, kterou xx v odvolacím xxxxxx zabýval Krajský xxxx v Xxxxxx Xxxxxxx, porovnat s xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestnou xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. xx. 3 Xxx 1406/2015, xxxxxxxxxx xx xxxx posuzovanou xxx xxxxxxxxxx X. X. vůbec, xxxxxxx xxxxxxxx jde x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx R. X. xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxxx označené xxxx, xxxxxxx splácení dlužných xxxxxxxxx plateb xxxxx xxxxxxx, xxxx odvody xxxx xxxxxxxx výhradně xx xxxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx řízení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxx 8 xxx ve xxxxxx, což xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x úsporným xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx vykonával xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx běžných x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx v trestní xxxx řešené Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx. xx. 8 Xxx 72/2020 xxxx patrné xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dluhy na xxxxxxxxx platbách xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx příjemcům xxxxxx xx xxxxxxxxx 2009 xx listopadu 2015, neboť x x dovolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx obviněný xxx xxxxxxx zjistit x xxxxx věřitelů, xxxx. x věřitelů xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx platby, x xxxxxxxxx se, xxxxxxxx xx pokusit o xxxxxx x nimi xx xxxxxxx jejich xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 2016 xx 2018 xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x aktuální xxxx dluhů x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx „… xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, a xxxxxxx xxx podmínky xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x účinné xxxxxxx xxxxx §242 tr. xxxxxxxx“. Ani v xxxxx případě xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx povinných xxxxxxxx, xxxxxxxxxx žádnou xxxxx x dodatečné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx dovolával využití xxxxxxxxxx o zvláštní xxxxxx lítosti.

14. Jak xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vyložených xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x trestní věci xxxxxxxxxx X. F. X obsahu trestního xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx snaha xxxxxxxxxx X. F. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx např. xxxxxxx Xxx. X. X., opatrovnice obviněné xxxxxxxxx xxxxx F., xxxx xxxxxxxxx výpověď X. X., xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx, xxx byly x obchodní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nějaké finanční xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx povinných xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, čemuž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx sdělení Xxxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovny České xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx uhrazení xxxxxxxx pojistného od xxxxx xx xxxxxxxx xxxx 2019 xx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Obviněný R. X. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ještě xxx xxxxx probíhajících xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx plnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. O xxxx aktivním xxxxxxxx x xxxxxx těchto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx odhodlání obviněného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx obchodní xxxxxxxxxxx F. xxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení byla xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Výkon podnikatelské xxxxxxxx obchodní společnosti X. xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zastaven, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx zisku x xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx realizaci xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxx. Xxxxx obchodní xxxxxxxxxx F. xxxx x dispozici xxxxx xxxxxxx prostředky, obviněný xx použil xx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx) alespoň xxxxx dlužných povinných xxxxxx. V případě, xx obchodní společnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředky xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x exekučním xxxxxx. Xxxx tedy xxxxxx x aktivitě xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxx nároků xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxx xxxx obviněným xxxxxxxx xxxxxxxx vedle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení.

15. X časového xxxxxxxx xxx obviněný X. X. poučen x xxxxxxxx xxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx §241 xx. zákoníku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 12.3.2020, xxxxx mu xxxx xxxxxxxx dne 2.5.2020. Xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x rámci xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx dluh za xxxxxxxx období xxxx Xxxxx xxxxxxxxx zastoupené Xxxxxxx správou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxx také xxxx xxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Finančním xxxxxx xxx Jihočeský xxxx, xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx aktivně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dalšímu xxxxxxxx – Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx obviněný xxxxxxx xxx uhradil xxxxxx xxxxxx Vojenské xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx 2018 xx xxxxxxxx 2018, xxxxxxx xxxxxx dluhu xx období xx xxxxx 2019 do xxxxx 2019 xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx 3.9.2020, tedy xx xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání. Xxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva vnitra xxx xxxxxxxx uhrazen xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zbytek obviněný xxxxxxxx xxx xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx líčení, xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx České xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx skutečností xx xxxxxx, xx obviněný, xxxx xx byl xxx xxxxxx zahájeného xxxxxxxxx stíhání x xxxx xx byl xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xx trestní xxxxxxxxxxxx, již aktivně xxxxxx ve xxxx xxxxxxxx dluhů na xxxxxxxxx odvodech, x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx F. ze xxxxxx zavázána. Byť xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx nemuseli xxxxxxxxxx úsilí xx xxxxxxxx svých pohledávek, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx část xxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxx ještě xxxx zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xx době xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx. Xxxxxxx zvláštní xxxxxx lítost podle §242 xx. zákoníku xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx §241 xx. xxxxxxxx začne hradit xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x negativních xxxxxxxx, jež xxx xxx může mít xxxxxxx stíhání. Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx iniciativy xxxxxxxxxx xxxx některé povinné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx byl upozorněn xx možné trestněprávní xxxxxxxx. Xxxxxxxx po xxxxxxxx trestního stíhání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx. x xxxxxxxx využít xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xxxx plněno xxxx xx šesti xxxxxxxx, a xx Xxxxxxxxx pojišťovně Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx pojišťovně byl xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx průběžně xx xxxxx xxxx (x brzké xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxx xxxxxx na xx, zda proti xxxx skutečně bude xxxxxx xxxxxxx stíhání) xxxxxxxxxx úsilí xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx F. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx probíhala xxxxxxxx xxxxxx, obviněný xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tj. aby xxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. Není xxxxxx, že motivační xxxxxx institutu xxxxxx xxxxxxx, jež zajišťuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xx. aby xxx xxxxxxx xxxxx ustanovení §242 tr. xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx následku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx na sociální xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Motivace xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §241 tr. xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx újmu, xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx xxxxxxxx vyloučeno užít xxxxxxxx účinnou xxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx plnění x xxxxxxxxx řízení, xxxxx xxxxx před xxxxxxxxx trestního stíhání x xxxxxx poučením xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx podle §241 xx. xxxxxxxx za xxxxxxxx podle §242 xx. xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx takové xxxxxxx xxxx již xxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxx by xx tak xxxxxxxxxx §242 xx. zákoníku xxxxx v mnoha xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X reálném xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xx příslušné xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx povinné odvody, xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx mají xxxx xxxx odpovědnost, xx což upozornil xxx okresní xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx, že uplatňují xxxxx své xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx při postoji, xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dovolatel, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xx xxxxxxxx obviněného x xxxx přístup x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx plateb, a xx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx vyplývá i xx xxxxx rozhodnutí, xx která xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx svém dovolání x o xxx xxxxxx xxxx dovolací xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx, xx pro xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx lítosti xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx se zabývat xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx hradit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx pokud je xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx kroky x xxxxxx úhradě ještě xxxx xxxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x posuzované xxxx, xxxx by xxxx xxxx xxx x tíži xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx aktivně xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx trestního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx užití xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx nelze vyloučit xxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vymoženy x xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx bude xxxxxx xxxxxxxx vyjádření xxxxxxxxx, xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx vystupoval, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx., což by xxxxxxxxxxxxx překážku xxx xxxxx xxxxxxxxxx §242 xx. zákoníku. V xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nebyly zjištěny xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k některému x xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx stavěl x xxxx, že xxxxx xxxxxxxx společnosti X. budou splněny xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dosáhnout xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx řízení xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx je xxxxxxx vedena (xxx §268 xxxx. 2 xxxxxx x. 99/1963 Xx., občanského xxxxxxxx xxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů). Xxxxxxxx xxxx neměl k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx hradil xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x co xxxxxxxxx xxxx.

16. Xxxxx xxxxxxx x druhého xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx hmotněprávním xxxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. ř., x který nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx opřel xxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx R. X. xxxxx prvního i xxxxxxx xxxxxx vyhodnotily xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x užití §242 xx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podstatu jejich xxxx, xxxxx vyústily x závěr, že x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx trestný xxx podle §241 xx. xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx nevznikly xxxxxxxxxxx. Zásadní z xxxxxxx xxxxx xxxx, xx xxxx za xxxxxxxx xxxxxx xxx x plném xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinných xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxx xxxxxxxx, a xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx spolupracoval x exekutorskými xxxxx x jako xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxxxx F. se xxxxxx, xxx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx hospodárně xxxx podnikala, x xxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx úhradu xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx dodatečném xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx sociální xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §241 xx. zákoníku, xx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx. X xxxxxxxxx úvahami xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx Nejvyšší soud x xxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx shrnutí

17. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx skutečností xxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxxxxxx obviněného X. X. xxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x námitek, xxx xxxxxxxxxx uplatněným xxxxxxxxx xxxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) a x) tr. x. [xxxx xxx x §265x odst. 1 xxxx. h) a x) tr. x.], xxxx xxxxxxxxxxxx. Ostatní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx uplatněným, ani xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx odmítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxxx, xxxxx lze učinit xxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx spisu x xxxxxx dovolání, xxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 7 xx. x.

18. Xxxxx §265r xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. mohl Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx způsobem x xxxxxxxx nejvyššího státního xxxxxxxx podaném x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx R. X. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx obviněný xxxxx §226 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, x němž xxx xxxxxxxxx přečin xxxxxxxxxx daně, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zabezpečení x podobné povinné xxxxxx podle §241 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx odvolání x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx coby xxxxxxxxx xxxxx §256 xx. ř. zamítl.

Nejvyšší xxxxxx xxxxxxxx své xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x dovolací důvody xxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) x l) xx. ř. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxx §242 xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx ani xx xxxxxxxxx obžaloby xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx se xx xxxx xxxxxxxxxx x návaznosti na xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo x jeho xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů – xxxxxxx xxxxxxxxx plateb x xxx xx xx xxxxxxx úvaha x zvláštní xxxxxx xxxxxxx. X té xxxxxxxxxxx konstatoval, xx xxxxx xxxxxxx odpovědnosti x důsledku xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx v úvahu xxxxxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x dobrovolné xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 11.10.2006, xx. xx. 3 Tdo 1074/2006, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 49/2007 Sbírky soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.3.2012, xx. xx. 8 Tdo 272/2012, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 29/2013 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 16.4.2008, xx. zn. 5 Tdo 368/2008

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 12.1.2022, xx. xx. 7 Xxx 1349/2021

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 12.2.2020, xx. xx. 8 Xxx 72/2020

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.12.2015, xx. zn. 3 Xxx 1406/2015

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 26.10.2021, sp. xx. 3 Tdo 941/2021

Xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Hradci Xxxxxxx xx xxx 06.09.2005, xx. xx. 10 Xx 325/2005, uveřejněné xxx xxxxxx 27/2006 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek, xxxx xxxxxxx