Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 odst. 1 xx. xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla xxx nespokojenost s xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Xxxxx xx dne 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx věci xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xx. xx. 8 X 119/2021.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx xx xxx 6.12.2021, xx. zn. 8 X 119/2021, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx těžkého ublížení xx zdraví xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxx odsouzen xxxxx §145 xxxx. 1 tr. zákoníku x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx, jehož xxxxx mu xxx xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx podmíněně odložen xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 5 xxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx mu xxx xxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xxxxx §82 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx též xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odsouzení xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činem. Xxxxx §228 xxxx. 1 tr. x. xxxx rozhodnuto o xxxxxxxxxx obviněného xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx poškozeným.

2. Tento xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx x trestu. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, tak, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx §259 xxxx. 3 písm. a) xx. x. x xxxxxxx xxxxxxxx obviněného xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxx zástupkyně zpřísnil xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodl tak, xx xxxxxxxx xxx 20.8.2020 xxxxx 21:25 xxxxxx xxxxx po xxxxxxx x. X/38 xx xxxxx od X. X. xx X. nákladní xxxxxxx xxx. xx. XY, xxx. xx. XX, x xxxxxxx, xxxxxxx xxx před xxxxxx X. xxxxx xxxx xxx jedoucí xxxxxxxxx xxx 70 km/h xxxxxxxx vozidlo xxx. xx. XX, xxx. xx. XX, xxxxxx X. X., xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x to s xxxxxxx xx přijíždějící xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx toto xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx světlem, aby xx xxxxx do xxxxxxxxxxxx pruhu, přičemž xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx trval po xxxxx xxxx xx xx xxxx X. X. X, okres X., kde se xx podařilo x xxxxx XX x xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vozidlo, následně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx zastavit xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx xxxxxxx x xxxxx k řidiči xxxxxxxxxx xxxxxxx X. X., xxxxx, xxxx xxxxxxx běžícího řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxx si xxxxx xxxxx xxxxxxx čelem x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x dále xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ranami xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx silnici X. xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx tak xxxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx vozidla xxx. xx. XX, xxx. xx. XX, xxxxx xxxxx Jx. X., xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx vstup X. X., xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X. X. utrpěl xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x která si xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přesahující 6 xxxxx.

3. Xxxxxxx čin xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §145 odst. 1 xx. xxxxxxxx x odsoudil obviněného x xxxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx nepodmíněně, xxx jehož výkon xxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx věznice x xxxxxxxx. Podle §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxx x trest xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxx motorových xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 a §229 xxxx. 2 xx. ř. rozhodl x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), h) x x) tr. x. xxxxxxxx, xxxxx xxxxx něj xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx přítomnosti v xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx právně xxxxxxxxx xxxxxx, jenž mu xx kladen xx xxxx, x byl xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. V xxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího důvodu xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx výrok x xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Skutek, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx jeho názoru xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx motorových xxxxxxx, xxx x xxx xxxx přímou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxx x důsledku xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx třetí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx nástroj xxx spáchání xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nemělo xxxxxx xxxxx trestněprávní xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxxxx xxx č. 10/1973 xxxx x. 23/1963 Xx. xxxx. xx.). Xxx vyslovení zákazu xxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxx xxx xx, xx xx sám xxxxx takovou xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx rozhodnutí xxx č. 41/1965 Xx. xxxx. xx.). X xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx respektováno, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, její xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx musí xxx xxx přímá, xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 5/1980 Xx. rozh. tr.). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zdroj xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx individualizace xxxxxx, xxxxxxx bude xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxx i xx jeho xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxx zvážit i xxxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx chtěl nahradit xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, čemuž xx mohl dostát xxxx xx xxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx podle §265x odst. 1 xx. ř. zrušil x celém xxxxxxx xxxxxxxx rozsudek Krajského xxxxx v Xxxxx xx dne 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze dne 6.12.2021, xx. zn. 8 X 119/2021, x aby xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx ji xxxxxxxx Okresnímu xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxx projednání.

7. Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx obviněného xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx dovolacímu důvodu xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. nepřisvědčil xxxx výhradám xxxxx xxxxxx x xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx souvislost xxxx trestným xxxxxxxx x xxxxxxxxx činností. Xxxx xxxx nutné, xxx xxxx trestné xxxxxxx pácháno xxxxx x rámci zakazované xxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx činnosti“ x xxxxxxxx činem byl xxxxx x posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx souvislost xxxxxx, protože x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx komunikaci, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, jelikož xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poté, xx ho tzv. xxxxxxxx a vyskočil x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osobní, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx obviněný svým xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jízdy x týkala xx xxxxxxxxx poškozeného. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxxx jízdy xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel, xxx obviněný prudce xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vynutil xx jeho zastavení. Xxxxx pěstmi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfrontace xxxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxxx důvodů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx trestným xxxxx“.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

8. Xxxxxxxx xxxx jako xxxx xxxxxxxx shledal, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §265a xxxx. 1, xxxx. 2 písm. a) xx. x., xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. c), xxxx. 2 tr. x., v xxxxxxx xxxxx x xx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx učinit (§265x odst. 1, 2 tr. ř.). Xxxxxxxx soud xxxx, xx se xxxxxxxxx x ostatními dovolacími xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx uloženého xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX.

X xxxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx

9. Obviněný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xx xx xxx trest xxxxxx xxxxxxxx uložen v xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx, pro xxxxx xxx uznán xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx dán, xxxxxxxx xxx obviněnému xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx uznán xxxxxx.

10. Xxxxxx trestu, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxxx uložen xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §52 xx. xxxxxxxx bez xxxxxxx xxxx podmínek, xxxxx xxxxx předpokládá, xx. pokud x xxxxxxxxxx xxxxxxx určitému xxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx x x případ kumulace xxxx xxxx více xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx zákona xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx též x xxxxxx xxxx trestu, xxxx nedovoluje xxxxxx xxxxx účinný v xxxx, kdy xx xxxxxxxxx o trestném xxxx. Xx uložení xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx trestu, xxxxx xxxx určitou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem, xx xxxxxx trest, xxxx přesahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. U xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro něž xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x zakázanou činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx takového xxxxxx.

11. Xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx trestného xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx námitkám. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxx příčinou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x „xxxxxxxxxx xx xxxx“ za xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx stupně xxxxxxx v tom, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx šlo x „xxxxxx“ za to, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx poškozeného vyvrcholilo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx němž xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx dával xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nepodvolil. Xxxx xxxxxxx přesně popsaná xx skutkovém xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x tom, že xxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeného xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §73 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx trest xxxxxx činnosti na 1 xxx xx 10 let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x touto xxxxxxxx.

12. Xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx musí xxx užší, xxxxx, xxxxxxxxxxxxx. Nestačí, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx morální xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxx rozhodnutí xxx x. 5/1980 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxxx xxx uložení trestu xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx je, xxx se pachatel xxxxx x souvislosti x touto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx funkci), xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 42/1967 Xx. xxxx. tr., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 13/1969 Xx. xxxx. tr.). Xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxx být znakem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx určité xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx tato xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx příležitost xx xxxxxxxx trestného xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 26/2007-XXX. x x. 41/1965 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxxxxx však, xxxxxxxx xx šlo xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 35/1997 Sb. xxxx. tr.). Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, lze xxxxxxxx x toho, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (vnitřní, xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx XXXXX, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2012, s. 933).

13. Xxxxxxxx soud nevyhověl xxxxxxxx obviněného, protože xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxx. 1 xx. zákoníku) xxx, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx vozovce fyzicky xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nutné xxxxxxx xxxx čin xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx. Xxxxx mu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 odst. 1 xx. zákoníku, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx měla x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx silniční xxxxxxx x x x následku x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx silničního provozu. Xxxxxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, xxxxxxx bez xxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx řízení motorového xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spočívala x riskantní jízdě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx agresivně, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu, xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 xxxx. 5 xxxx. c) xxxxxx x. 361/2000 Xx., x silničním xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti řidiče xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skutku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obviněného xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s činností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx případech, xxx příčinou spáchaného xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jako xxxx bývá x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxx na zdraví xxxx trestných činů, xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.).

14. Ze všech xxxxxx důvodů xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx všech xxxxx xx xxxx 5 xxx, tedy xxx x xxxxxxxx zákonného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx 1 xxxx xx 10 xxx, xxxxxxx nutným, xxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zcela xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx celou posuzovanou xxxx xxxx xxxxx x xx xx, xxx x trest xxxxx xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx to, xx (xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx příjmů) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, kterého xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx. X xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx námitky xxxx xxxxx a výměře xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx doživotí xxx x dovolání xxxxxxx uplatnit xxx x rámci zákonného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., x xx xxxxx, jestliže xxx obviněnému xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ve výměře xxxx trestní sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx uznán vinným. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nesprávném xxxxx xx výměře xxxxxxxxx xxxxxx, zejména xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xx §42 xx. xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx uložení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. (viz xxxxxxxxxx xxx x. 22/2003 Xx. xxxx. xx.).

16. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx vytýkal xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx námitkami xxxxxxxx dovolací xxxxx. Xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přihlížel xx xxxx rozhodným xxxxxxxxxxxx (viz §39 x násl. tr. xxxxxxxx), zejména měl xx zřeteli xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx předchozí xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx obviněného, spočívající x odplatě za xxxxxxxxx způsob řízení xxxxxxx poškozeným, kterou xxxxxxx xx zcela xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx poměrům obviněného, xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx, xxxx nebyl xxxxx xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx hodnocen xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a na xxxxxxx měl x xxxxxxx uhradit xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx namítané xxxxxxxxx ani ve xxxxxx o xxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nedůvodnost mohl xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxx neopodstatněné xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) tr. x.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx obviněný xxxxx xxxxxx zločinem xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívající v xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx vozidel na xxxx pěti let.

Tento xxxxxxxx xxxxxxxxx napadli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxxxxx zastupitelství x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x trestu.

Příslušný xxxxxxx soud xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx §259 xxxx. 3 písm. x) xx. ř. x podnětu odvolání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx upravil xxxxxxxx xxx, x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx, xx podle §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx mu xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx motorových vozidel xx xxxx xxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx obviněný xxxxxxxxxxxxxxx obhájce x xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), x), i) xx. x. xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxx, xx byl xxxxxx xxxx trestu, který xxxxx xxxxxxxxxxx. Výrok x trestu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vadný x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx byl xxxxxx x rozporu xx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx, za xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x přímé xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx, xxxxxxx níž byl xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx otázkou, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx na zdraví, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx tím, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx účastníka xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vozidla xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, lze xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx x souvislosti x řízením motorových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu XXXX xx xxx 15.12.1965, xx. zn.Pls 7/65, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx I/1966 Sbírky xxxxxxxx rozhodnutí a xxxxxxxxxx, část trestní

Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx dne 11.12.1962, xx. xx. 2 Xx 9/62, uveřejněné xxx xxxxxx 23/1963 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu XXXX xx xxx 19.2.1965, xx. xx. 6 Xx 8/65, xxxxxxxxxx xxx číslem 25/1965 Sbírky soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx XXXX ze xxx 16.3.1967, sp. xx.Xxx 6/67, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 42/1967 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxx 29.2.1979, xx. xx. 2 Xx 2/72, xxxxxxxx pod číslem 10/1973 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Rozsudek Nejvyššího xxxxx XXX xx xxx 6.4.1979, xx. xx. 1 Xx 11/79, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 5/1980 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.11.1995, xx. xx. Tzn 28/95, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 20/1996 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 22.7.2004, sp. zn. 11 Xxx 594/2004, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 26/2005 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.5.2006, sp. zn. 5 Xxx 523/2006, xxxxxxxxxx pod číslem 26/2007 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a stanovisek, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.11.2006, xx. xx. 11 Xxx 1165/2006

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 23.2.2017, xx. xx. 7 Tdo 1393/2016

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 26.2.2019, xx. zn. 8 Xxx 65/2019