Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx), xxxxx xx pachatel xxxxxxxx xxx, xx xxxx řidič xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzicky xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nebo způsobem xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel xxxxx §73 odst. 1 xx. xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxxxx xxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. H. xxxxxx xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx x Okresního xxxxx x Xxxxxx xxx xx. xx. 8 X 119/2021.

I.

Rozhodnutí soudů xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx xx xxx 6.12.2021, xx. zn. 8 X 119/2021, xxx xxxxxxxx R. X. xxxxx vinným xxxxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 tr. zákoníku x trestu odnětí xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx, xxxxx xxxxx xx byl xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx podmíněně xxxxxxx xx xxxxxxxx dobu x xxxxxx 5 xxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 xxx x xxxxx §82 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx též povinnost, xxx xx xxxxxxxx xxxx podmíněného xxxxxxxxx xxxxx svých sil xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 xx. ř. xxxx rozhodnuto o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nahradit xxxxx x nemajetkovou xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Kolíně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx i xxxxxx. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx rozhodl x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 29.3.2022, sp. xx. 10 Xx 47/2022, tak, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx rozsudek a xxxxx §259 xxxx. 3 písm. a) xx. x. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx trest x xxxxx rozhodl xxx, xx xxxxxxxx xxx 20.8.2020 kolem 21:25 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx č. X/38 xx xxxxx xx X. X. xx X. xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xx. XX, xxx. xx. XX, x xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx městem X. xxxxx xxxx xxx jedoucí rychlostí xxx 70 km/h xxxxxxxx xxxxxxx xxx. xx. XY, xxx. xx. XX, řízené X. X., xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx snažil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předjet, x xx x xxxxxxx xx přijíždějící xxxxxxxxxxxx vozidla bezúspěšně, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx světly, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx světlem, xxx xx uhnul xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx styl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx až xx obce X. X. I, xxxxx X., xxx xx xx podařilo x xxxxx XX v xxxxx x plnou xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, následně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx. Poté obviněný xxxxx xxxxxxxxx ze xxxxx vozidla x xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. X., který, když xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x vozidla a xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx čelem x xxxxxxxxxxxxx řidiči, xxxxx xx xxxxx xxxxxx pěstí xx xxxxxxxx x dále xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx poškozený X. X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx si xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, že xx nachází na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx, xxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx poškozeného xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. zn. XX, xxx. xx. XX, xxxxx xxxxx Jx. X., xxxxx xxx xxxxxxxx reagovat xx xxxxx xxxxx X. X., xxxxxx xx xxxxxx části svého xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx X. X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x nimiž xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxxxxx x xxxxx si xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx způsobu xxxxxx xxxxxx přesahující 6 xxxxx.

3. Xxxxxxx čin xxxxxxxx odvolací xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na zdraví xxxxx §145 xxxx. 1 tr. zákoníku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 3 xxxx nepodmíněně, xxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx §56 xxxx. 2 xxxx. x) xx. zákoníku xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 xx. zákoníku mu xxxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel xx xxxx 5 xxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 a §229 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxx x náhradě xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obviněný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x důvodů xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x), h) x i) tr. x. xxxxxxxx, neboť xxxxx něj xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx přítomnosti v xxxxxxx líčení, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx kladen xx xxxx, x xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxxxxx.

5. X xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. ř. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxx xx xxx uložen x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xx činu, xx nějž xx xxx uvedený trest xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx níž xxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, xxxxx jeho názoru xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxx nemá xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tedy xxxxxxxxxx jako nástroj xxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx jinou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spáchaným xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 10/1973 xxxx x. 23/1963 Xx. rozh. xx.). Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx, xx xx sám xxxxx takovou činnost xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx xxx x. 41/1965 Xx. rozh. tr.). X xxxxxxxxxx věci xxxxxx respektováno, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx objektivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 5/1980 Xx. rozh. xx.). Xxxxxx motorových vozidel xxxxxxxxxxx xxxxxx zdroj xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx je xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxx negativní xxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx, xxx i xx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud by xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, protože obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohl dostát xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

6. X závěru xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x odst. 1 xx. ř. xxxxxx x celém xxxxxxx xxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, ve xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze xxx 6.12.2021, xx. xx. 8 X 119/2021, x xxx ve xxxx sám xxxxx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Kolíně x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

7. Xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího státního xxxxxxxxxxxxxx xx vyjádření x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacímu xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxxxxxx xxxx výhradám xxxxx xxxxxx o xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx uložení souvislost xxxx trestným jednáním x zakázanou xxxxxxxx. Xxxx tedy xxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ x xxxxxxxx činem byl xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx k xxxxx xxxxx na xxxxxxx komunikaci, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poté, xx xx xxx. xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx konfliktní situaci xxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx poškozeného. Xxxxxx xxxxxxxx shledal i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx obviněného jako xxxxxx motorového vozidla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx motorových xxxxxxx, xxx xxxxxxxx prudce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx konfrontace xxxxxxxx xxxxx jízdy. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podmínku „xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

8. Nejvyšší xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx obviněného je xxxxxxxxx podle §265x xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. x., xxxx xxxxxx oprávněnou osobou xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. c), xxxx. 2 xx. x., v zákonné xxxxx x na xxxxx, kde xxx xxxx xxxxxx učinit (§265x xxxx. 1, 2 tr. ř.). Xxxxxxxx soud xxxx, xx xx vypořádal x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, uvedl x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

XX.

X důvodu podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx

9. Obviněný xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xx xx xxx trest zákazu xxxxxxxx uložen x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx x souvislosti x xxxxx, xxx xxxxx xxx uznán xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, xxxxxxxx xxx obviněnému xxxxxx xxxx trestu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx ve výměře xxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx čin, xxxx xxx xxxxx xxxxxx.

10. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx nepřipouští, se xxxxxx xxxxxxx případy, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx nebylo xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx jít x x případ xxxxxxxx xxxx xxxx více xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx uložit. Xxx též o xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx nedovoluje uložit xxxxx xxxxxx x xxxx, kdy xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx u xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem, xx xxxxxx trest, xxxx přesahuje xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx svobody xx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lze x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx souvislost, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx trestu.

11. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §73 odst. 1 xx. zákoníku xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx motorových xxxxxxx xx xxxx 5 xxx, který xxx xxxxxxxxxx uložen, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za které xxx odsouzen, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ublížení xx xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxx xxxxxx jízdy xxx xxxxxx motorového xxxxxxx xxx příčinou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x „xxxxxxxxxx xx xxxx“ xx xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxx prvního xxxxxx xxxxxxx v xxx, xx xx strany xxxxxxxxxx xxx o „xxxxxx“ xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx. Odvolací xxxx x reakci na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx fyzickým útokem xx xxxxxxxxxxx vyvrcholilo xxxxxxxxx nebezpečné x xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxx motorového xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx a světelnými xxxxxxx xxxxx poškozenému xx vědomí své xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx jízdy, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x především x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx popsaná xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, že xxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx napadení xxxxxxxxxxx, xxx spáchán v xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxx xxxx uložit trest xxxxxx xxxxxxxx xx 1 rok xx 10 let, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

12. Xxxxxx lze k xxxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx, uvést, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx, přímá, xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxx projevil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 5/1980 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 odst. 1 xx. xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx v souvislosti x xxxxx činností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vykonávat jen xxxxxxx činnost (zaměstnání, xxxxxxxx nebo funkci), xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx x páchání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx (viz xxxxxxxxxx xxx x. 42/1967 Xx. xxxx. xx., x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uveřejněného xxx x. 13/1969 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx přímo xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Postačí ovšem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx pachateli příležitost xx spáchání xxxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 26/2007-III. x x. 41/1965 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxx xxx x náhodnou xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx pod x. 35/1997 Xx. xxxx. xx.). Na xxxxxx souvislost spáchaného xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, která xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x toho, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx vztah ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx I. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Beck, 2012, s. 933).

13. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxxxxx xxxxxxx pachatele, xxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx ublížení xx xxxxxx (§145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx) xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx zastavení vozidel xx xxxxxxx fyzicky xxxxxx jiného účastníka xxxxxxxxxx provozu xxx xxxxxxxxxxxxx s jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx nutné xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx. Xxxxx mu xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, neboť x xxxxxxx případě xx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx souvislost. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx věci xxxxxxx právě x xxxxxxx xx pozemní xxxxxxxxxx, byla xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a i x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx souvislosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxx při xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxx motorového xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xx x posuzované xxxxxxx vůbec nedošlo. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx toho, xx xxxxxxx příčina xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx snažícího xx xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx, x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx nepřípustně. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidla zcela xxxxxx. Obviněný xxxxxxxx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx za xxx jedoucího xxxxxxx xxxxx porušil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxx. c) xxxxxx x. 361/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx znění xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx skutku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a jasně xxxxxxx. Ze všech xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ukládat právě x těch případech, xxx příčinou xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xx pozemních xxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestného xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx objektem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx je xxxxxx vybíjena např. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.).

14. Xx xxxxx xxxxxx důvodů je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx řízení motorových xxxxxxx xxxxx druhů xx xxxx 5 xxx, tedy asi x polovině zákonného xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx 1 xxxx do 10 xxx, trestem xxxxxx, xxx x přiměřeným. Xxx xxxxxxxxx, xx x ohledem na xxxxxxxx, výraznou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx projevoval xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jeho jízdy x xx ní, xxx x xxxxx xxxxx mírnější.

15. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx (xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxx obživy x pravidelných příjmů) xxxxxx schopen zaplatit xxxxxxxx náhradu xxxxx x nemajetkové xxxx x rozsahu, xxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx na xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx. K xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx námitky vůči xxxxx x výměře xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xx doživotí xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxx zákonného xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř., x xx xxxxx, jestliže xxx obviněnému xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx trestní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx uznán xxxxxx. Xxxx pochybení xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx trestu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §39 xx §42 xx. xxxxxxxx x x xxxxxxxx toho xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přísného xxxx xxxxxx xxxxxxx trestu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx tohoto xxx xxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. (viz rozhodnutí xxx x. 22/2003 Xx. xxxx. xx.).

16. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmito námitkami xxxxxxxx dovolací xxxxx. Xxxxxx nad xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx ukládání xxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx §39 x xxxx. xx. xxxxxxxx), xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxxx x způsob xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spočívající x xxxxxxx za xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx poměrům obviněného, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx, xxxx nebyl dosud xxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxx a je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxx x xxxxxxx uhradit vzniklou xxxxx. Z uvedených xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nedostatky xxxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx dovolání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx mohl xxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx neopodstatněné xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx nalézacího xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §73 odst. 1 xx. zákoníku xx xxx xxxxxx x trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvoláním napadli xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného, xxx xx xxxxxxxx proti xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx odvolací xxxxxxx xxxxxxxxx tak, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. b) xx. x. rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx §259 xxxx. 3 xxxx. x) tr. ř. x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutkový xxx, a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx, že xxxxx §73 odst. 1 xx. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx trest xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

Xxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x), h), x) xx. x. xxxxxxxx, xxxxx, kromě xxxxxx, xx xxx xxxxxx xxxx trestu, který xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx za vadný x trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x činností, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx proto xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxxx xx pachatel xxxxxxxx tím, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx napadl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx vynuceném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nespokojenost x xxxxxxxxx nebo způsobem xxxx xxxxx, lze xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x řízením xxxxxxxxxx xxxxxxx x dospěl x závěru, xx xxxxxxx požadovaná souvislost xx dána je.

Dotčená xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxx 15.12.1965, sp. zn.Pls 7/65, uveřejněné pod xxxxxx I/1966 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část trestní

Rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx ČSSR xx dne 11.12.1962, xx. zn. 2 Xx 9/62, uveřejněné xxx xxxxxx 23/1963 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu XXXX xx xxx 19.2.1965, xx. xx. 6 Xx 8/65, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/1965 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ČSSR xx xxx 16.3.1967, xx. xx.Xxx 6/67, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 42/1967 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx XXX ze dne 29.2.1979, sp. xx. 2 Tz 2/72, xxxxxxxx pod xxxxxx 10/1973 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx XXX ze xxx 6.4.1979, xx. xx. 1 Xx 11/79, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 5/1980 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.11.1995, xx. xx. Tzn 28/95, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 20/1996 Sbírky soudních xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 22.7.2004, sp. zn. 11 Xxx 594/2004, xxxxxxxxxx xxx číslem 26/2005 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x stanovisek, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 10.5.2006, xx. xx. 5 Xxx 523/2006, xxxxxxxxxx xxx číslem 26/2007 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 29.11.2006, xx. zn. 11 Xxx 1165/2006

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.2.2017, xx. xx. 7 Xxx 1393/2016

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 26.2.2019, xx. xx. 8 Xxx 65/2019