Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx), xxxxx xx pachatel xxxxxxxx tím, že xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx silničního xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx nespokojenost s xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xx čin xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxx motorových xxxxxxx. Proto xxx xxxx pachateli xxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. zákoníku.

Nejvyšší xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného X. X. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx věci xxxxxx x Okresního soudu x Xxxxxx xxx xx. xx. 8 X 119/2021.

I.

Rozhodnutí soudů xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xx dne 6.12.2021, xx. xx. 8 X 119/2021, xxx xxxxxxxx R. X. uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ublížení xx zdraví podle §145 odst. 1 xx. xxxxxxxx, za xxxxx byl odsouzen xxxxx §145 odst. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx, jehož xxxxx mu xxx xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx podmíněně xxxxxxx xx xxxxxxxx dobu x trvání 5 xxx. Podle §73 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xx xxx xxxxxx trest zákazu xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx 5 let x xxxxx §82 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxx povinnost, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 xx. x. xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného nahradit xxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx napadli xxxxxxxxxx xxxxxxxx x státní xxxxxxxxxx Okresního státního xxxxxxxxxxxxxx v Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx zaměřili xxxxx výrokům o xxxx i trestu. Xxxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsudkem xx xxx 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, tak, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx §259 xxxx. 3 xxxx. x) xx. x. z xxxxxxx xxxxxxxx obviněného xx doplnění dokazování xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx základě xxxxxxxx xxxxxx zástupkyně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodl tak, xx xxxxxxxx xxx 20.8.2020 xxxxx 21:25 xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x. X/38 xx směru xx X. H. na X. xxxxxxxx vozidlo xxx. zn. XX, xxx. xx. XY, x xxxxxxx, xxxxxxx xxx před xxxxxx X. xxxxx xxxx xxx xxxxxxx rychlostí xxx 70 xx/x xxxxxxxx vozidlo tov. xx. XX, reg. xx. XY, xxxxxx X. B., které xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx agresivní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx dobu xx xx xxxx X. X. X, okres X., kde xx xx podařilo x xxxxx XY v xxxxx x plnou xxxxxx xxxxx předjet xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx zastavení, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x další xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx X. X., který, když xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, vystoupil x xxxxxxx x xxxxxx si vedle xxxxx vozidla xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx pěstí do xxxxxxxx x dále xx xxxxx zasáhnout xxxxxxx xxxxxx pěstí xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx poškozený X. X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx si obličej x xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx pokračoval, xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx X. xxxxx, kde xx xxxxx provoz xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx do jízdní xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xx. XX, xxx. xx. XX, xxxxx xxxxx Jx. X., xxxxx již xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx J. X., xxxxxx ho xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, x důsledku xxxxx poškozený X. X. utrpěl xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx letecky xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x která xx xxxxxxxx léčení a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 6 xxxxx.

3. Xxxxxxx xxx xxxxxxxx odvolací xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zločin těžkého xxxxxxxx xx zdraví xxxxx §145 xxxx. 1 tr. zákoníku x xxxxxxxx obviněného x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxx podle §56 xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx x ostrahou. Xxxxx §73 xxxx. 1 xx. zákoníku xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dobu 5 xxx. Podle §228 xxxx. 1 x §229 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxx x xxxxxxx škody x xxxxxxxxxxx újmy.

II.

Dovolání xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx svého obhájce x důvodů podle §265x xxxx. 1 xxxx. d), h) x i) xx. x. xxxxxxxx, neboť xxxxx něj byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx přítomnosti x xxxxxxx xxxxxx, soudy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxx xx xxxx, a byl xx xxxxxx druh xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

5. V xxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxxx výrok x xxxxxx za xxxxx xxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx zákonem, xxxxxxx xx činu, xx nějž xx xxx uvedený trest xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx souvislosti x xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxx byl xxxxxxxx uznán xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx porušení povinností xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx s xxx xxxx přímou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobena xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx v důsledku xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxx vozidlo xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxxxxxxxx xxx x. 10/1973 xxxx x. 23/1963 Xx. xxxx. xx.). Xxx xxxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xx, xx xx sám xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx rozhodnutí xxx č. 41/1965 Xx. xxxx. xx.). X posuzované věci xxxxxx respektováno, xx xxxxxxxxxx činnost nemusí xxx znakem objektivní xxxxxxx xxxxxxxx podstaty xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxx x trestným xxxxx xxxx xxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 5/1980 Xx. rozh. tr.). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx hlavní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jelikož bude xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx něj xxxxxxxxx, xxx x xx xxxx rodinu. Xxxxxxxx soud xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obviněný xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx dostát xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

6. X závěru dovolání xxxxxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx soud podle §265x xxxx. 1 xx. ř. zrušil x celém xxxxxxx xxxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 29.3.2022, xx. xx. 10 Xx 47/2022, ve xxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx xx dne 6.12.2021, sp. xx. 8 X 119/2021, x xxx xx xxxx xxx znovu xxxxxxx nebo ji xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx x xxxxxxxxxx projednání.

7. Státní xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. nepřisvědčil xxxx xxxxxxxx proti xxxxxx o trestu. X trestu zákazu xxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx, xxx bylo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zákonný xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx naplněný, neboť xxxx dána xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx poté, xx ho xxx. xxxxxxxx x vyskočil x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx osobní, xxxxxxx konfliktní situaci xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x krajně xxxxxxxxxx xxxxxx jízdy x týkala xx xxxxxxxxx poškozeného. Xxxxxx xxxxxxxx shledal x xxxxxxxxxx subjektivní, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx motorového vozidla xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx již během xxxxx motorových vozidel, xxx obviněný prudce xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a vynutil xx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx pěstmi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx během jízdy. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx státní zástupce xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx“.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1, xxxx. 2 xxxx. x) xx. x., xxxx xxxxxx oprávněnou osobou xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 tr. x., v zákonné xxxxx a na xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx (§265x xxxx. 1, 2 xx. ř.). Xxxxxxxx xxxx poté, xx xx vypořádal x ostatními xxxxxxxxxx xxxxxxxxx k jiným xxxxxxxxx xxxxxxx, uvedl x dovolacímu xxxxxx xxxxxxxxxx xx uloženého xxxxxx zákazu činnosti xxxxxxxxxxx.

XX.

X xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. i) tr. xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xx xx xxx trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s podmínkami xxxxxxxxxxx zákonem, protože xxxxxxx, která mu xxx xxxx zakázána, xxxx x souvislosti x xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxxxx. Tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonnému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xx výměře xxxx trestní sazbu xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxxx xxx uznán xxxxxx.

10. Xxxxxx trestu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxx některý x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §52 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx určitému xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx nebylo xxxxx uložit xxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx x x xxxxxx kumulace xxxx nebo xxxx xxxxx trestů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. Xxx též x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx uložit xxxxx účinný x xxxx, xxx se xxxxxxxxx o trestném xxxx. Xx uložení xxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sazbu xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx x odstupňovatelných xxxxx trestu, které xxxx určitou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxxx přesahuje zákonnou xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sazby stanovena x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx části trestního xxxxxxxx. X trestu xxxxxx činnosti lze x xxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx obviněný odsouzen, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx nesplnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §73 xxxx. 1 tr. zákoníku xxxxxxxxxxx v zákazu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 5 let, xxxxx xxx xxxxxxxxxx uložen, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx námitkám. Xxxxxxxx spáchal xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla, neboť xxxxx xxxxxx jízdy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx příčinou xxxxxxxxx obou vozidel x „vyřizování xx xxxx“ za xx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx proto xxxx prvního stupně xxxxxxx x xxx, xx xx strany xxxxxxxxxx šlo x „xxxxxx“ xx to, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Odvolací soud x reakci xx xxxxxxxx xxxxxxxx obviněného x zachování souvislosti xxxx xxxxxxxxx poškozeného x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečné x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx vědomí xxx xxxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x především v xxxxxxx s představou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svědčí x xxx, xx xxx obviněného, tj. xxxxxxx xxxxxxxx poškozeného, xxx spáchán x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xx zákonným xxxxxxxxx xxxxxxxxx druhu xxxxxx, xxxxx xxxxx §73 odst. 1 xx. zákoníku xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx na 1 xxx xx 10 xxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx trestného xxxx v xxxxxxxxxxx x touto činností.

12. Xxxxxx xxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestného xxxx s xxxxxxxx, xxxxx může být xxxxxxxx, xxxxx, že xxxx souvislost xxxx xxx užší, přímá, xxxxxxxxxxxxx. Nestačí, že xxxxxxxx xxxxxxxx trestným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 5/1980 Xx. xxxx. xx.). Podmínkou xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx činnosti xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx je, xxx se pachatel xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx zákazu xxxxxxxx je zabránit xxxxxxxxx vykonávat jen xxxxxxx xxxxxxx (zaměstnání, xxxxxxxx xxxx xxxxxx), xxxxx mu xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx činů xxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 42/1967 Xx. xxxx. tr., x výklad xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x. 13/1969 Sb. xxxx. xx.). Xxxxxxx, xxxxxx lze xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx skutkové xxxxxxxx trestného xxxx. Xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxx xxx trestný xxx xxxxxxx přímo xxx xxxxxx určité xxxxxxxx. Postačí ovšem, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxx xxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx xxx x. 26/2007-III. x č. 41/1965 Xx. rozh. xx.). Xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx šlo xxx x náhodnou xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 35/1997 Xx. xxxx. xx.). Na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx z toho, xx tato činnost xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx, xxxxxxx), xxxxxx x xxxxxx vztah xx xxxxxxxxxx trestnému xxxx (xxx XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §1 xx 139. Xxxxxxxx. 2. vydání. Praha: X. H. Beck, 2012, s. 933).

13. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx (§145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx) xxx, xx xxxx xxxxx motorového xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxx x takovém případě xx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x x xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlo xxx, že xxx xxxxxx xxxxxxxx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx souvislosti uvedeného xxxxxxxxx jednání xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx bez nich xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx agresivita xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxx útoku, jehož xxxxxxxxx xxxx těžká xxxx xx zdraví xxxxxxxxxxx. Nelze odhlédnout xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx na xxxxxxx své dominantní xxxxxxxxx na silnici, x xxxxxxx xx xx xx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxxxxxxx zastavení xx xxx xxxxxxxxx vozidla xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx §17 odst. 5 xxxx. c) xxxxxx č. 361/2000 Xx., o silničním xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, ze xxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx spáchaného xxxxxxxxx xxxx x činností, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx. Trest xxxxxx činnosti spočívající x zákazu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ukládat xxxxx x těch případech, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x nebezpečnost xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xx x xxxxx, když xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx trestného xxxxxxx není řízení xxxxxxxxxx vozidel, jako xxxx bývá x xxxxxxxxx trestných xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx objektem xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxxxxx vybíjena xxxx. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.).

14. Ze xxxxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx spočívající x xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx druhů xx xxxx 5 xxx, tedy asi x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx 1 xxxx xx 10 xxx, xxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx. Xxx připustit, že x ohledem na xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xx xxxxx posuzovanou xxxx jeho xxxxx x xx ní, xxx x trest xxxxx xxxxxxxx.

15. Obviněný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x nevhodnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xx, xx (xxx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxx obživy x xxxxxxxxxxxx příjmů) xxxxxx schopen xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxx x nemajetkové xxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx schopen, xxxxx xxx na xxxxxxx x mohl xxxxxxxx. X xxxx xx třeba připomenout, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx uplatnit xxx x xxxxx zákonného xxxxxx uvedeného v xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. i) xx. x., x xx xxxxx, jestliže xxx obviněnému xxxxxx xxxx trestu, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nebo xxxxx ve výměře xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxx čin, jímž xxx xxxxx vinným. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §39 xx §42 tr. xxxxxxxx a v xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx jiného dovolacího xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. (xxx rozhodnutí xxx č. 22/2003 Xx. xxxx. tr.).

16. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx těmito xxxxxxxxx xxxxxxxx dovolací důvod. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xx všem rozhodným xxxxxxxxxxxx (xxx §39 x xxxx. xx. xxxxxxxx), xxxxxxx xxx xx zřeteli xxxxxx xxxxxxx lidského zdraví. Xxxx v xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, zdůraznil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x riskantní, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, spočívající x odplatě xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx obviněného, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxxxxxxxxx, x na xxxxxxx měl x xxxxxxx uhradit vzniklou xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxxxx.

17. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxxxx neopodstatněné xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

Xxxxxxx:

Xxxxxxxxx nalézacího soudu xxx obviněný uznán xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx §145 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xx byl xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx let.

Tento xxxxxxxx xxxxxxxxx napadli xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okresního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx obviněného, oba xx zaměřili proti xxxx x xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx odvolací xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx §258 odst. 1 písm. b) xx. x. rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx zrušil, x podle §259 xxxx. 3 písm. x) tr. ř. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, x znovu xxxxxxx xxxx jiné xxx, xx xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx mu xxxxxx opět trest xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zákazu řízení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx.

Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx podle §265x xxxx. 1 písm. x), x), x) xx. x. dovolání, xxxxx, kromě jiného, xx xxx uložen xxxx trestu, xxxxx xxxxx nepřipouští. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, protože xx xxxx, xx xxxx xx xxx xxxxxxx trest xxxxxx, xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx x činností, xxxxxxx níž byl xxxxxxxx.

Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx rozhodnutí proto xxxxxxx otázkou, xxx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxx xx zdraví, xxxxx xx pachatel xxxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx fyzicky napadl xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx nebo způsobem xxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx za xxx xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx souvislost xx dána xx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx xxx 15.12.1965, sp. xx.Xxx 7/65, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx X/1966 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXXX xx dne 11.12.1962, xx. xx. 2 Xx 9/62, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 23/1963 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu XXXX ze xxx 19.2.1965, xx. zn. 6 Tz 8/65, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 25/1965 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ČSSR xx xxx 16.3.1967, sp. xx.Xxx 6/67, uveřejněné xxx xxxxxx 42/1967 Xxxxxx soudních rozhodnutí x xxxxxxxxxx, část xxxxxxx

Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx XXX xx xxx 29.2.1979, xx. xx. 2 Tz 2/72, xxxxxxxx pod xxxxxx 10/1973 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ČSR xx xxx 6.4.1979, sp. xx. 1 Xx 11/79, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 5/1980 Xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.11.1995, xx. xx. Tzn 28/95, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 20/1996 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 22.7.2004, xx. xx. 11 Xxx 594/2004, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 26/2005 Sbírky xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.5.2006, sp. xx. 5 Tdo 523/2006, xxxxxxxxxx pod číslem 26/2007 Xxxxxx soudních xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx trestní

Usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 29.11.2006, xx. xx. 11 Tdo 1165/2006

Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.2.2017, xx. xx. 7 Tdo 1393/2016

Xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 26.2.2019, xx. zn. 8 Xxx 65/2019