Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxx, xxxxx xxxxx pokynu xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx tak, xx xxxxxxx částku xxxxxxx (na splnění xxxxx) věřiteli dlužníka, xxx jednak reálně xxxxx xxxx dluh (§1908 odst. 1 x. z.), xxxxxx (xxxxxxxx) vystupuje xxxx „xxxx xxxxx“, xxxxxx xxxxx xxxx dlužník xxxx vlastní dluh (§1908 xxxx. 1 a §1935 x. z.). Xxx, xxx xxxx xxx ve smyslu xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx kupujícím xx xxxxxx obvyklé xxxxx xxxx dle xxxxxx dlužníka (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx, než k xxxxx xxxx xx xxxx dlužníka, byla xxxxx, xxx xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za dlužníkem (xxxxxxx xxxxxxxx).

Xxxxxxxx soud xxxxxx dovolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 28.5.2020, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx ze xxx 1.6.2020 .

I.

Dosavadní xxxxxx řízení

1. Xxxxxxxxx xx xxx 11.12.2019 Xxxxxxx soud x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxx“):

[1] Xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx z dlužníka (X. S. x. x. o.) xx xxxxxxxxxx (X. X.) xx xxxxx označeným xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx jednoho xx xxxxxxxx xxx, v xxxxxxxxxxxx xxxxx D. (xxxx xxx „nemovitosti“), xx neúčinným právním xxxxxx (bod X. xxxxxx).

[2] Uložil xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (XXXx. X. X., XX. X., xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxx) xx náhradě xxxxxxx řízení xx 3 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx 4 000 Xx (xxx XXX. xxxxxx).

[4] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx IV. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §235, §236, §237 xxxx. 1, §239 x §240 xxxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zákona) – xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x následujícím xxxxxxx:

3. Xxxxx cena xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) x xxxxx xxxxxxx xx dne 3.2.2017 (xxxx xxx xxx „xxxxx xxxxxxx“), xx xxxx xx xxxxxxx ceny xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxx 25 %, takže xxxxx x nepřiměřeně xxxxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx sféry xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jelikož xxxx xxxxx xxxx xxxx xxx ujednání x kupní xxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx) věřiteli xxxxxxxx [Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x. x. (xxxx xxx „xxxxx“)]. X xx xxxxx kupní xxxx, kterou byla xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxx konkursu nemohli xxx uspokojeni jiní (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx 600 000 Xx), xxxxxxx xxxxxxxx x částku, x kterou xxxxx xxx xxxxx kupní xxxx, se však xxxxxxxx nedostalo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxx naplněna xxxxxxxx podstata xxxxxxxx xxxxx dle §240 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. Usnesením xx xxx 7.2.2020, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 4.3.2020, xxxxxxxxxxx xxxx určil xxxxxx x hotové xxxxxx znalce xxxxxxx 7 500 Xx.

5. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.5.2020, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx dne 1.6.2020:

[1] Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx žalobu xxxxxx (xxxxx xxxxx).

[2] Xxxxxx xxxxxxx zaplatit xxxxxxxxxx xx náhradě xxxxxxx xxxxxx xxxx soudy xxxx xxxxxx xxxxxx 39 222 Xx (xxxxx xxxxx).

[3] Uložil xxxxxxx xxxxxxxx státu xx xxxxxxx nákladů xxxxxx částku 7 500 Xx (xxx XXX. xxxxxx).

6. Odvolací xxxx – xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §240 xxxxxxxxxxxxx zákona x x ustanovení §2079 x násl. xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx xxx „x. x.“) – xxxxxx xx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx:

7. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx konstatovat pouze xx základě skutečnosti, xx dohodnutá xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx 200 000 Xx (xxxx xxxx podstatně xxxxx).

8. Xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxxx, v němž xx základě pokynu xxxxxxxx x kupní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx), zůstala nedotčena xxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitelů.

9. Xxxxxxxxxxx soud xx xxxx xxxx, xx-xx xx xx, xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx nedostalo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §240 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xxxxxx dlužníka xx xxxx banky jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dlužníka.

10. Xxxxxxxxxx §2079 xx §2188 o. x., xxxxxxxxxx xxxxx smlouvu, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Takové (xxxxxxx) ujednání nezpůsobuje xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx o xxxxxxx úhrady xxxxx xxxx (x xxxxxx XX. x XXX. xxxxx smlouvy) odvolací xxxx xxxxxxx, xx xx týkalo xxxxx xxxxxxxxxxx vztahů účastníků xxxxx xxxxxxx a xxxxx jím xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx osobou (xxxxxx). Xx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obsažené x xxxxx xxxxxxx, xx je vyloučeno xxxxx xxxxxxxxxx §1888 xxxx. 2 a §1893 x. x. Xxxxx xxxxxxx nezaložila xxxxx nový smluvní xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) x xxxxxxxxx a xxxx dohodnutý způsob xxxxxx xxxxx ceny xxxxx osobě xxx xxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx z xxxxx smlouvy. Nejde x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §1888 x. x. x bance xxxxxxxxx xxxx žalovanému xxxxx přímé xxxxx xx xxxxxx. Xxxx. xxx rozhodování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v souvislosti xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx. zn. 33 Xxx 4312/2008 [xxx x xxxxxxxx xx dne 29.9.2010, xxxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxx xxxxx].

11. Jinak xxxxxx, xxxxx-xx žalovaný xxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx účet xxxxxxx x kupní smlouvě (xxxxxxxx účet třetí xxxxx), xxx xxx xxx o xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx plnění dlužníku; xxxxx odtud dovodit, xx se dlužníku xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z kupní xxxxxxx. Má-li žalobce xx xx, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x místu xxxxxxxxx xxxxx xxxx zvýhodnil xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (banku) xx xxxx ostatních, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx (za podmínek xxxxxxxxxxx x §241 xxxxxxxxxxxxx zákona) xxxxxxx xxxxxxx proti bance.

II.

Dovolání x vyjádření k xxxx

12. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu podal xxxxxxx xxxxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx ustanovení §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx soudního xxxx (xxxx xxx xxx „o. x. x.“), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx se odvolací xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Konkrétně jde x xxxx xxxxxx:

[1] Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx které celá xxxxx cena xxxxxxx xx xxxx jednoho x věřitelů xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx §240 insolvenčního xxxxxx?

[2] Xxx xxx přihlédnutí x okolnostem případu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxx, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx kvantitativního xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx smlouva, x xxxxx xxxxx cena xxxxxx 1 584 000 Kč, ač xxxxxxx xxxx xxxxxx 1 800 000 Xx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx §240 insolvenčního xxxxxx?

13. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx xxx §241x xxxx. 1 x. s. x.), x xxxxxxxx, aby xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x tom xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx vyhoví. X xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx:

X otázce x. 1 (Xx xxxxxxx úhrady kupní xxxx).

14. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx není xxxxxxxxx právním xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dle xxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Míní, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx podává, xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx, jestliže xx převedené xxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx přiměřená (xxxxxxxxxx) xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na „29 Xxx 1809/2007“ (xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 27.5.2009, xx. zn. 29 Xxx 1809/2007), xxxxx x [x výkladu §42x xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „xxx. xxx.“)] na xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 11.4.2017, xx. xx. 21 Xxx 5209/2016, a xx rozsudek Nejvyššího xxxxx xx dne 20.3.2018, sp. xx. 21 Xxx 5318/2017 (xxxxxxx skutkové xxxxxx xx za xxxxxxxxxxx x touto xxxx).

X xxxxxx x. 2 (X výši xxxxx xxxx).

15. K této xxxxxx xxxxxxxxx namítá – xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx sp. xx. 29 Cdo 307/2014 [xxx o rozsudek xx dne 29.2.2016, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 64/2017 Xx. rozh. xxx. (dále jen „X 64/2017“)] – xx odvolací xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx, xx nejde x xxxxxxxx xxxxxx úkon, xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxx ceny x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx posudkem, xxxx přihlédl x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx mělo xx majetkové xxxxx xxxxxxxx ve vztahu x možnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

16. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxx xxxxxxxx xxxxxx (x aktuálním xxxxx) xx xxxxxx x xxxx 2., xxxxxx XX, xxxxx první xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx řád, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

17. Xxxxxxxx x xxxx xxxx xx xxxxxxxxx podle ustanovení §237 o. x. x., když pro xx neplatí xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v §238 x. s. x., a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx otázek jde x insolvenčních xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx beze xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

18. Xxxx xxxxxx, x nimž Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x úřední xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx namítány x xx xxxxx xx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxx se xxxxx – x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx xxx, xxx xx xxx dovolací xxxxx xxxxxxxxx dovolatelem, xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudem.

19. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx obecně nesprávné, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávně aplikoval.

20. Xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx nebyl (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx x xxx při xxxxxxx úvahách vychází. Xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění (x nichž xxxxx xxx xxxxx):

21. Dlužník (xxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxx 3.2.2017 xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx nemovitosti do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx 1.584.000 Xx. Xxxxxx účinky xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx k 6.2.2017.

22. X článku XXX. xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xx xxxxxxx o úvěru xx xxx 16.7.2014, x xx xx xxxxx splátkách. V xxxx 4. xxxxxx xxxxxx xx projevena xxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx úhradu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxx, x to xxx, xx část xxxxx xxxx (925 457,94 Xx) bude xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx smlouvy x xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx kupní xxxx (658 542,06 Xx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx). Článek XX. xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stran, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovení §1888 xxxx. 2 x §1893 x. x.

23. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxx uhradil xxxxxxxx xxxxxxxxxx v kupní xxxxxxx.

24. X xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx dlužník x xxxxxx (xx xxxxxxxx xx xxxxx pohledávek xxxx xxxxxxxx).

25. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxx. X. X. xx dne 30.9.2019 xxxxxx obvyklá xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx 1 800 000 Kč.

26. Insolvenční xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 30.1.2018 x xxxxxx xxxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nastaly xxx 31.1.2018.

27. Usnesením xx dne 15.3.2018, xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx téhož dne, xxxxxxxxxxx xxxx mimo xxxx zjistil úpadek xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dlužníka x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustanovil xxxxxxx.

28. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx, x insolvenčního zákona:

§1908 (x. z.)

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zaniká.

(…)

§1935 (x. x.)

Xxxx-xx dlužník xxxxxx xxxx osoby, xxxxxxxx tak, xxxx xx xxxxx sám.

§235 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx úkony, xxxxxxx dlužník xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxx. Xx právní xxxx se považuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(…)

§237 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Povinnost xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x neúčinných xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxx.

(…)

§240

Xxxxxxxxxx právních xxxxx xxx přiměřeného xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx protiplnění xx rozumí xxxxxx xxxx, jímž se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx protiplnění, jehož xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx plnění, x jehož poskytnutí xx xxxxxxx dlužník.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pouze právní xxxx, který xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx byl x xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxx, který xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, že právní xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx osoby dlužníku xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, který xxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxx v xxxxxx.

(3) Právnímu úkonu xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx blízké nebo xxxxx, xxxxx tvoří x dlužníkem koncern, xxxxx x době 1 roku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx jiné xxxxx.

(…)

§241 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx úkonů

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx právní xxxx, v xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ostatních xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxx úkon, xxxxx dlužník učinil x xxxx, xxx xxx x úpadku, xxxx xxxxxx úkon, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Má xx xx xx, xx zvýhodňující právní xxxx učiněný xx xxxxxxxx xxxxx dlužníku xxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxx, xxx xxx v xxxxxx.

(…)

(4) Zvýhodňujícímu xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxx-xx učiněn x xxxxxxxxxx 3 xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx blízké xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, anebo x xxxx 1 xxxx xxxx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx.

(…)

29. Ve xxxx uvedené xxxxxx, xxx xxx rozhodné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx v xxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

30. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx poznamenává, že x účinností xx 1.1.2014 xxxxxxxx xxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx „xxxxxx úkon“ pojmem „xxxxxx xxxxxxx“ (xxxx. §545 x násl. x. x.); xx xxxxxxx duchu xx xxxxx xxxxx interpretovat (xx rozdíl xx xxxxxxxx terminologie xxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů) xxxxxx xxxxxxx „xxxxxx xxxx“ x xxxxxxxxxxxx §235 a xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 3.2.2017. Xxxx. i xxxxxxxxxx §3028 xxxx. 3 x. x. a xxxxxxxxxxx obsaženou k xxxxxxxxxxxx např. x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.4.2020, xxx. xx. 29 ICdo 68/2018, xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx 11/2021 Xx. xxxx. xxx.

31. X xxxxxxxxx xxxxxxx otázkám pak Xxxxxxxx xxxx činí xxxxxxxxxxx xxxxxx:

X xxxxxx x. 1 (Ke xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx).

32. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx §240 insolvenčního zákona xx xxxxxxxx v xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxx jednání x rámci xxxxxxx xxxxxxx xx poskytnuté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx právní jednání xxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx [xxxxxx xxxxxxx, kdy xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kupní smlouvě xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx ceny xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (dlužníkova xxxxxxxx)]. Srov. xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 31.10.2017, sen. zn. 29 XXxx 76/2015, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 3, ročníku 2019, xxx číslem 33. X xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx cenu xxxxxx xxxxxxx. Učinil xxx ale nikoli x rukám (xx xxxx) xxxxxxxx, xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxx dlužníkova (xxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx (xxxxx).

33. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx pochyb x tom, xx xxxxx celá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx kupní xxxx xx xxxx xxxxxxxx x dlužník xx obdrženou xxxxxx xxxxxxx použil xx xxxxxx xxxxx svého xxxxxxxx (xxxxx), xxx (xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ceny, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxx xxx – xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x §241 insolvenčního xxxxxx – xxxxx xxxxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxx x intencích §1908 odst. 1 x. x. plnil xx xxxx bance). Xxxxxxx x xxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxx sporu xxxx xxxxxx xxxxxx, xx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx těchto xxxx xxxxxxxx jednání (xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx dlužník [xxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx dlužník xxxxxxx xxxxx ceny] xxxxx xxxxx cenou xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx).

34. X xxxx Xxxxxxxx soud xxxxx, xx osoba, která xxxxx pokynu xxxxxxxx xxxx svůj dluh xxxx xxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xx splnění xxxxx) věřiteli xxxxxxxx, xxx jednak reálně xxxxx xxxx xxxx (§1908 odst. 1 x. x.), jednak (xxxxxxxx) vystupuje xxxx „xxxx xxxxx“, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dluh (§1908 xxxx. 1 x §1935 x. x.).

35. Xxxxxxx na xxxxxx, kdo xx xxxxxxx legitimován ve xxxxx, x xxxx xx neúčinnost xxxxxxxx xxxxxxx dlužníka (xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxx, xx kupující xxxxxxx (zaplatil) xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx cenu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx věřiteli dlužníka (xx xxxxxx neskončily x xxxxxxxx, xxxxx x věřitele dlužníka), xx v dotčených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §237 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona, xx spojení s xxxxxxxxxxx §239 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.6.2020, xxx. zn. 29 XXxx 128/2018, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 29/2021 Xx. xxxx. xxx., Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxx xxxxxxx legitimované xxxxxxxx (jako nositele xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx podstaty xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxx, „x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx“, xxxx xxxxx, „xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prospěch xxxxxxxx; xxx kdo xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxxxx kupujícím xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx dle xxxxxx dlužníka (xxxxxxxxxxxxx) xxxxx, xxx k xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, byla xxxxx, jíž xx xxxxxxxx plnění xxxxxxx xx xxxxxx její xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx)]. Xxxxxx posouzení věci xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vyloučení xxxxxxxx §1888 x §1893 x. z. xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nemá).

36. X xxxxxxxxxxx lze souhlasit x tom, xx xx věcech xxxxxxxx xxx sp. xx. 21 Xxx 5209/2016 x xx. xx. 21 Xxx 5318/2017 xxxxxx Xxxxxxxx soud x řízení x xxxxxxx xxxxxx xxxxx §42x xxx. xxx. x xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx dlužníkova xxxxxxxxxxx (kupujícího, xxxxx xxxxx dlužníkova pokynu xxxxxx dluh z xxxxxx kupní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxx xxxx xxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx odporovatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxx řízení x odpůrčích xxxxxxxx xxx být v xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx je, že xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx x důvodem, xxx který není xxxxxxxxxxx udávaný (xxxxx) xxxxxx řešitelný postupem xxxxx §20 xxxxxx x. 6/2002 Xx., x soudech, soudcích, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx), ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxx senátu občanskoprávního x xxxxxxxxxx kolegia Xxxxxxxxxx soudu (xxxxxxxxxx x §42x xxx. xxx. xxxxx sjednocovat xx měnit xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx §235 x násl. insolvenčního xxxxxx).

X otázce x. 2 (X xxxx xxxxx xxxx).

37. V X 64/2017 Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx se dlužník xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxxx, jehož obvyklá xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx (§240 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), je xxxxxxxx xxxxxxxxx kvantitativní xxxxxxxx [xxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx x xxxxx sjednanou (xxxxxxxxxxxx xxxx. v xxxxxxxxxx) x xxxxxx xxxx xxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)]. Xxxxxxxx xx xxx xxxxx přihlédnout x xxxxxx sporného xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx možnosti xxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxxxx) x x xxxxxxx, pro xxxxx xxxxxxx xxxxxx právní xxxx učinil (xxxx. xxxxx získat prostředky x xxxxxx již xxxxxxxxx pohledávek věřitelů), xxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx dlužník dotčený xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x tom, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx zavázal k xxxxxx xx protiplnění, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx než xxxxxxx xxxx xxxxxx, x němuž xx xxxxxxx dlužník. X xxxxx závěrům xx Xxxxxxxx soud přihlásil xxxx. též x xxxxxxxx xx xxx 28.2.2019, xxx. xx. 29 ICdo 112/2016.

38. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem x xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxx, xx odvolací xxxx xxxxxxxxxxx dopady xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxx xx xxxxxx č. 1 xx xxxxxx, xx xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřené (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ceny) xxxxxxxxxxx x xxx, co xxxxx x zásahu xx majetkové xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx (xx) xxxxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) použil xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx).

39. Xxxxxxxx xxx ani potud xxxx opodstatněné. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243a xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxx (§243x písm. a/ x. s. ř.).