Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, od xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy v xxxxxxxx, došlo xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xx takový xxxxx xxxxxxxxx (nejpozději xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vymezené xxxxxxxxxxx x xxxxxx), xx xxxxxxx nemajetkové xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx v insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx kterou xxxxx xxxxxxx uvedené x §109 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona.

Nejvyšší soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x) x xxxxxxxx xxxxxxx x), x) x x) proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 27.1.2021, sp. xx. 21 Xx 23/2021, v xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxx xxxxx části xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx odvolací xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x bodu XX. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxxxx zamítl.

I.

Dosavadní xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxxxxxxx Okresnímu xxxxx x Xxxxxxx xxx 15.7.2020 xx xxxxxxx (X. X., P. X., M. X. x X. X.) xxxxxxxx xx žalovaném (X. X.) xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx osobnostních xxxx xxxxxxx x xxxxxxx částce 546 659 Kč. Xxx xxxxxxxxx xxxx zadostiučinění xxxxxxx vyšli x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx soud x Xxxxxxx v xxxxx xxxxxx o ochranu xxxxxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx domáhali xx xxxxxxxxx omluvy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx stránek xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx v xxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx právní xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxxx xx xxx 10.8.2018, č. x. 6 X 101/2016-396, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9.11.2018, x. j. 6 C 101/2016-443, xx dne xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxxxx x/ xxxxxx 179 167 Xx, xxxxxxxxx b/ částku 31 500 Kč, xxxxxxx c/ částku 156 825 Xx x xxxxxxxxx x/ xxxxxx 179 167 Xx.

2. Xxxxxxxxx ze xxx 23.12.2020, č. x. 13 X 119/2020-166, Okresní xxxx x Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (bod X. xxxxxx), rozhodl, xx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx právo na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx II. výroku) x xxxxxxxxx a/ xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žaloby (xxx XXX. xxxxxx).

3. Soud xxxxxxx stupně – xxxxxx §109 xxxx. 1 písm. x/ x §141x xxxxxx x. 182/2006 Xx., x úpadku x xxxxxxxxx jeho řešení (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), x xxxxxxxxx xx zjištění, xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 3.7.2020 (xxxx jiné) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx žalobci xxxxxxxxx xxxxx v rozporu x §109 xxxx. 1 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx podána 15.7.2020. Xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx přihláškou v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

4. X xxxxxxxx žalobců Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 27.1.2021, x. x. 21 Xx 23/2021-179, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxx) x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (druhý xxxxx).

5. Xxxxxxxx xxxx – xxxxxx též §140x insolvenčního xxxxxx – xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx stupně v xxxxxx, xxxxx kterého xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §141x x §140x insolvenčního xxxxxx. Xxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx uplatnit xxxxxxx, lze-li xx xxxxxxxx přihláškou. Xxxxxx, xx žalobci xxxxxx xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxxxxx uplatnili nárok xx peněžité xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx „xxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jen x xx xxxx xxx uspokojen“. Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx měli nárok xxxxxxxx přihláškou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx

6. Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx proti xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx I. x II. výroku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx žalobci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §237 zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (dále xxx „x. x. x.“), argumentem, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx jde o xxxx xxxxxx:

1/ Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §109 xxxx. 1 písm. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxxx osobnosti?

2/ Xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxx do xxxx xx xxxxxxx osobnosti, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pohledávkou, xxx xx být xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx?

7. Dovolatelé xxxxxxx xxxxxxxxx xx prospěch xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx nárokem, u xxxxxxx „nedochází ke xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“; xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx pohledávky, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Zdůrazňují, xx v xxxx xxxx xxx x xxxxx zásah xx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx vědomě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jež xxxx být předmětem xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxx (dovolací xxxxx xxx §241x xxxx. 1 o. x. ř.) x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

8. S přihlédnutím x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx občanský xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. bod 2., xxxxx první xxxxxx XX zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx xxxxxx).

9. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx zabýval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x/ xxxxx xx xxxxx xxxxxxx výroku, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx v xxxx I. výroku x zastavení xxxxxx x její xxxxxx, Xxxxxxxx xxxx odmítl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§243x xxxx. 1 x §238 xxxx. 1 xxxx. c/ x. x. ř.). X xxxx xxxx xxxxxxxxx b/ uplatnila xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxxx xxxx ve xxxx 31 500 Xx; xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx 50 000 Xx x xxxx pochyb x xxx, xx xxxxx o vztah xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x pracovněprávní xxxxx.

10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x/ odvolacím xxxxxx x písemném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X tomu xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 26.9.2001, xx. xx. 29 Xxx 62/2001, x xx xxx 27.6.2002, xx. xx. 29 Xxx 425/2002, xxxxxxxxxx xxx čísly 73/2001 x 51/2003 Xx. xxxx. xxx. (která xxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx zmíněná xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx) x nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 2.12.2008, xx. xx. XX. XX 323/07, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 210/2008 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (dostupný x xx webových xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx).

11. X xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxxx II. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, a proti xxxxxxx výroku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx), xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nepřípustné (§243x xxxx. 1 x §238 odst. 1 xxxx. x/ x. x. x.).

12. Ve xxxxxxxxxx rozsahu (xxxxx xx části xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jíž xxxxxxxx xxxx potvrdil xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx v bodu X. výroku x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx a/, x/ x x/) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §237 o. x. x., xxxx xxx daný případ xxxxxxx žádné x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxxxxxxxxx x §238 o. x. x., a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxx xxxx xxxxxx neřešenou.

IV.

Důvodnost xxxxxxxx

13. Xxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, jež xx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx, sice xxxxxxx xxxxxxx, nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx ji xx daný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxx věci, xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů, xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxxxx xxx) xxxxxxxxxx x Nejvyšší xxxx x xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx vychází.

15. Xxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „x. x.“), xxxxx v xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx zahájení insolvenčního xxxxxx na majetek xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxx ustanovení §109 xxxx. 1 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zahájením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x ten xxxxxx, že xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx se majetkové xxxxxxxx nemohou xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx xx xxxxxxxx přihláškou.

Dle xxxxxxxxxx §140x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, nelze xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx x jiných právech xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které mají xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou, xxxx xx xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx přihlášené, xxxxx-xx x incidenční xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170).

X ustanovení §141x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx x tomu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x omezeními xxxxx §109 odst. 1 xxxx. x/ x xxxxx §140x.

Xxx xxxxxxxxxx §81 odst. 1 xxxx xxxxx o. x. xxxxxxxx xx xxxxxxxx člověka včetně xxxxx xxxx přirozených xxxx. Podle xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx požívají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zdraví x xxxxx žít x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx a xxxx projevy xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx §82 odst. 1 x. z. xxxxxxx, xx člověk, xxxxx osobnost xxxx xxxxxxx, xx právo xxxxxxx xx toho, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxx aby xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §2894 xxxx. 2 o. x. xx xxxxxx, že xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx xxxxxxxx, postihuje xxxxxx, jen stanoví-li xx xxxxxx zákon. X takových xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx poskytnutím xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ustanovení x xxxxxxxxxx nahradit xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx §2951 xxxx. 2 x. x. xxxxxxxxxxx újma xx xxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x penězích, xxxxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx újmy.

16. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxx:

[1] Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx u xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §109 xxxx. 1 xxxx. a/ insolvenčního xxxxxx, soudní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx přeruší okamžikem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§140x xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx předpokladu, xx xxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku, xx po xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §141a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx dlužníka je xxxxxxxx xxxxx konkursem, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxx srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.5.2017, xx. xx. 29 Xxx 5749/2016, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 128/2018 Xx. rozh. obč. (xxxx jen „X 128/2018“).

[2] Xxxxxxx-xx věřitel xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přihláškou (xxxx xx šlo x incidenční spor), xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx přihlášenou (xxxx xx šlo x incidenční xxxx), xxxxx pohledávku, xxxxx xx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§170 xxxxxxxxxxxxx zákona), xxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx (xx xxxxxxxx zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx), xxx x xxxxxxxx zákazu formulovaného x §140x insolvenčního xxxxxx. Logicky však x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §140x xxxxxxxxxxxxx zákona; není xxxxx splněna xxxxxxxx, xxx řízení o xxxxxx u obecného xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx dlužníka x insolvenčním xxxxxxxxx. Xx předpokladu, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o úpadku, xx xx právní xxxx rozhodnutí x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx řízení o xxxxxx neprodleně xxxxxxxx xxxxx §141a insolvenčního xxxxxx, xxx zřetele x xxxx, zda xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx konkursem, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx není vyloučeno, xx obecný xxxx xxxx aplikovat (xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxxx §141x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (coby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z §140c xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxxxx, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxx (xxxxxxx později, xxxxx trvají xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx). Xxxx. opět X 128/2018, x xxxxx xxxxxxx xx Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx xxxx. x usneseních ze xxx 31.7.2019, xx. xx. 29 Cdo 3651/2017, a xx xxx 30.1.2020, xx. xx. 29 Xxx 2881/2019.

[3] Z uspokojení x insolvenčním xxxxxx xxxx xxxxx pohledávek xxxxxxxxxxx x §170 xxxxxxxxxxxxx zákona a xxxxxxxxxxxx pohledávek, x xxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) nastalých skutečnosti xxxxxxxxxx (xxxx. §185 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx x pohledávky, xxxxx xxxxxxx, xxxxx insolvenční xxxxx předepisuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx majetkovou xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx na roveň xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx §203 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x pohledávky, xxxxx vznikly xx xx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx x přihlášení xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx nejsou xxxxxxxx x taxativním xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jim na xxxxx, obsaženém x §168 a §169 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 30.11.2011, sen. xx. 29 NSČR 16/2011, xxxxxxxxxx xxx číslem 54/2012 Xx. xxxx. xxx. (xxxx xxx „X 54/2012“) [xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.3.2012, xx. xx. XXX. XX 721/2012] x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.8.2016, xxx. xx. 29 NSČR 89/2014, uveřejněné pod xxxxxx 17/2018 Xx. xxxx. obč.

[4] Pro xxxxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dlužníku xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxx existovat (xxx xxxxx nejsou xxxxxxx xxxx jsou xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx xxxx (xxxx-xx x xxxxxxxxxxx o xxxxxx spojeno xxxxxxxxxx x prohlášení xxxxxxxx) xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v propadné xxxxx vymezené rozhodnutím x úpadku (xxx X 54/2012, či xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.3.2015, xxx. xx. 29 XXxx 62/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 85/2015 Xx. xxxx. xxx.).

[5] Xxx pohledávku (xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxxxxx xx po xxxxxxxxxx x úpadku, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx propadné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx k xxxxxxxxxx pohledávek, a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podstatou x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx roveň, xxxxxxxxx x §168 a §169 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxx x pohledávku xxx §170 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jde x xxx x pohledávku (xxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xx vyloučena z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeném xx xxxxxxx dlužníka (v xxxx xxxx žalovaného) [xxxx. X 54/2012]. Xxxxxxxxxx §140c insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx sporu x takové xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx) nebrání (xxxxxxxx xx jen xxxxxxx pohledávek, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podle §170 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx. xxxx xxxx. xxxxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 29 Xxx 3651/2017 x xx. xx. 29 Xxx 2881/2019.

17. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx dovolání je xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx (x xxxx) xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx majetek xxxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxxxx žalobními xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx jim způsobil xxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx povinnosti uložené xx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx xxx 10.8.2018 (xx xx odstranění xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) x x xxxxxx uveřejňuje xxxxx texty xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx. v xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28.1.2021, xx. xx. 25 Xxx 8/2020, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 72/2021 Sb. xxxx. xxx. (dále xxx „X 72/2021“). X xxx uzavřel, xx xxxxx dotčená xx svých xxxxxxxxxxxx xxxxxxx se může xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx §81 xxxx. 2 x. x. Nejsou-li tyto xxxxxxxxxx postačující, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (§2951 xxxx. 2 x. z.), a xx i x xxxxxxxx formě. Xxxxxxxx x tomu, xx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx 31.12.2013 xxxx xxxxx x §81 xxxx. 2 x. x. x xxxxxxxx náhradě xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx plnění xxxxxxx x ustanovení §2894 x xxxx. x. x., xxxxx vymezují xxxxxxxx, xx nichž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx x. 40/1964 Xx., občanský xxxxxxx, pracoval x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x v případě xxxxxxxxx dílčích xxxxxx (xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx či xx xxxxxx xxxxxx osoby) xxx něj xxxxxxxxx x újmu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx újma majetkové xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx poškozeného, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx zaveden xxxxx nemajetková xxxx. Xxxx xxxxxx je xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiných hodnot, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, zdraví, osobní xxxxxxx a důstojnost. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx sféře vnímání xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxx, xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx spojených xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx lidských xxxxxx. Dílčí xxxxxxxx (§2956 xxxx xxxx xx středníkem x. x.) xxx konkrétnějšího xxxxxxxxxx vymezení je xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, které se xxxxx rovněž projevit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Jde x stav, xxx xxxxxxx účinků xxxxxx xxxxxxxx běžnou xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (X 72/2021, xxxxxxxx 9.).

19. Xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxx újma xx xxxxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxx (ne xxxx xxxxx bez xxxxxxx, xx. xxxx), xxxxx xxx tehdy, xxxx-xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxx xxxxx (xxx výslovnou xxxxx §2894 xxxx. 2 x. z.). Xxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx případné xxxxxxxxxxx xxxx xxxx účastníky xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx okruh xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx zákon xxx. xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §2956 o. x., xxxxx xxx xx náhrada poskytuje, xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dotkl přirozených xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x §81 odst. 2 x. x. x xxxxx základním xxxxxxxx řazeny xxxxx x xxxxxxxxxx člověka, xxxx xxxxxx a xxxxx xxx v xxxxxxxxx životním prostředí, xxxx vážnost, xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (X 72/2021, xxxxxxxx 10.). Xxxxx xxxxxx xxxxxx pak x xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx (x xxxxx skutkových xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x X 72/2021) xxxx xxxxxxxxxxx (uplatnitelné xxxxxx) xxxxxx příslušenství xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx.

20. Xxxxxx vzato (xxxxxx), jestliže k xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, došlo xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx před uplynutím xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx), xx náhrada xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxxxxxxxxx, která má xxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx kterou xxxxx omezení uvedené x §109 xxxx. 1 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

21. V xxxxxxxxxxxx věci žalobci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 15.7.2020, xxxx xxxx, xx nastaly (2.7.2020) xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx insolvenčního řízení xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx), ba dokonce xxxx, co nastaly (3.7.2020, x 13.27 xxxxx) účinky zveřejnění xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx rejstříku x xx xxxxxxxxxx o xxxxxx žalovaného (dlužníka) xxxxxx xxxxxx moci (3.7.2020).

22. V xxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx dobu xxxxxxxxxxxxx dni xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxx xxxxxx), xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx uplynutí xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutím x úpadku (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx podání xxxxxx, tedy k 15.7.2020, xxxxxxx lhůta x xxxxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx 3.9.2020), x xxxxxxxx taková pohledávka xxxx zahrnuta x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x pohledávek postavených xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx v §168 x §169 insolvenčního xxxxxx, jde x xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx přihláškou xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx (dlužníka). Pouze xxxxx xxx v xxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx v době xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ustanovení §141x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx věci, xx němž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spočívá x xxxxx xxxx xxxxxxxxx zpochybněno, je xxxxxxx, Nejvyšší soud, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx o. x. ř.), xxxxxxxx xxxxxxx x/, x/ x x/ xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx I. xxxxxx, xxxxxx jako xxxxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx. a/ x. x. x.).