Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nabytí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. O xxxxxxxxx spravedlivého důvodu, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxx slušnosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, lze uvažovat xxx xxxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx důvod xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx označovat právní xxxxxxxxxx, xxx obohacenému xxxxxxx xxxxx, aby xx xxxx ochuzeného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx si xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, případně xxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx §29 xxxxxx x. 229/1991 Sb. xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2012 x §13 xxxxxx č. 428/2012 Xx. nezakládala xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 28.4.2021, sp. zn. 72 Xx 458/2020.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 4 mezitímním xxxxxxxxx xx xxx 1.10.2020, x. x. 40 X 30/2019-123, xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení po xxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) domáhala xxxxxxxxx xxxxxx 100 604 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x době od 1.1.2016 do 19.9.2016 xxx, xx měl xx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, s xxxxx xx příslušná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx bytové xxxx č. p. 1842–1845 x xxxxxxxxxxxx xxxxx X., obci X. Xx 31.12.2015 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx určitou xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 17.5.2012. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxx xx xxx 24.6.2002, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx Praha 12. Xxxxxxx pod xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx historický xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxx x nimi xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §29 xxxxxx č. 229/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxxxxx vztahů x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „zákon x. 229/1991 Sb.“). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx 1.1.2013 xxxxxxx xxxxxxxxx normou x §21 xxxxxx x. 428/2012 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxx jen „zákon x. 428/2012 Sb.“); xxx dne 5.1.2012 xx xxx 5.2.2014 xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x §13 xxxxxx č. 428/2012 Xx. Xxx 19.9.2016 xxx byly sporné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx žalovaného. Xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx žalobkyně xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nepřiměřenou xx xxxxxxxxx liknavost. Xxxxxxx xxxxxxx uzavřenou xxxx xxxxxxxxx xxx 17.5.2012 xxx – xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx nároku xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 2015 – xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx nedostatek xxxxxx opory xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxxx xxx 18.11.2012 a xxxxxxxxx xxx 5.12.2012, xx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 17.5.2012 xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx základ xxxxxxxxx uplatněného xxxxxx xx xx xxxxx.

2. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx rozsudkem ze xxx 28.4.2021, x. x. 72 Co 458/2020-166, mezitímní xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx žalovaného xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dni 31.12.2015, xxxx xxxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx xx xxxxxx §2991 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx „x. x.“). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx státu ve xxxxxx §60a xxxxxx x. 219/2000 Sb., x majetku Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „zákon č. 219/2000 Sb.“), zákon xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů nelze xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx dokonce úmyslného xxxxxxxxxxxx privatizačního xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx nárok xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx §13 xxxxxx x. 428/2012 Xx. xxxxxxxxxxx přenechat xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxx předmětem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx citované xxxxxxxxxx xxxxxx účinnosti xxx 5.12.2012 a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx ani xxxxx založený x xxxxxxxxxxxx xxxx smlouvou xx xxx 17.5.2012. Xx xxxxx uvedených xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx správné xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx

3. Proti xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx přípustné, xxxxxxxx xxxxxxx xx dosud xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx č. 229/1991 Xx. x xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxxx i §2991 x. z. Xxxxxxxxx xxxxxx, že xxx xxx 24.1.2014 požádal x převod pozemků xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx „velmi, xxxxx liknavý“, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nároku Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x i xxxxxxx xxxxxx privatizace xxxxxxxx prodlužovala, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx x xxxxxxxxx xx xxx 19.9.2016, xxxx xxxxx 2 roky po xxxxxxxxx zákazu nakládání x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx vlastnické xxxxx x xxxxxxxx převedeno xx žalovaného. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxx o převodu xxxxxxxxxxx. Xxxxx žalobkyně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x 6.12.2014 (xx xxxxxxxx xxxxxxx dle §13 xxxxxx x. 428/2012 Xx.) nebo případně x 1.1.2016 (po xxxxxx xxxxx) – xxx x xxxxxx x těchto xxxxxxx xx xxxxxx žalovanému xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

4. Xxxxxxxxx xxxx upozorňuje, xx xx xxxxxxxx xxxx vůbec nevyjádřil x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx 140.155 Xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jíž xx xxxxxxxxx pronajala xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx musela xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx projednávaného xxxxxx x xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx důvodu, x to §29 xxxxxx č. 229/1991 Xx., §13 xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxxxxxx §60x xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx. Xxxxx xxxxxxxxxx platí, xx xxxxxxx-xx ze xxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx plnění xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §2991 x. z.

5. Z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxxx tak, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx požadavku xxxxxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx soudy xxxxx xxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

6. Xxx xxxxxxxxxxx x dovolání xxxx postupováno podle xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx jen „x. x. x.“), xx xxxxx xxxxxxx xx 30.9.2017, xxxxx xx dle xx. XX xxxx 2 xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx pozdějších předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxx se jako xxxx xxxxxxxx (§10x x. x. x.) xx zjištění, xx xxxxxxxx bylo podáno xxxxx x xxxx, xxxxxx x tomu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx §241 odst. 1 x. x. x., zabýval xxxx xxxxxxxxxxxx.

8. Xxxxx §237 x. x. ř. xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, xx xxxxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jestliže napadené xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx otázky xxxxxxxx xxxx procesního xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx nebo xxxxx x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx-xx xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx dovolací xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx závěru xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxx x převod xxxxxxxx xxxxxxx xxx §60x xxxxxx x. 219/2000 Xx. nepočínala liknavě. Xxxxxx xxxxxxxxx totiž xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nalézacím x xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zjištěného Xxxxxxxx xxxxxx pro Xxxxx 4 x Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx procesní xxxxxx xxxxxx xx 1.1.2013 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudy nižších xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. Dovolatel tudíž x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx důvod (§241x xxxx. 1 x. x. x.) x xxx spíše xxxxxxxxxxx na žádnou xxxxxx xx xxxxxx §237 x. x. x. (podobně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 1.8.2017, xx. xx. 23 Xxx 3228/2017, xx dne 13.12.2017, xx. zn. 28 Xxx 4586/2017, x xx xxx 16.9.2020, xx. zn. 32 Xxx 709/2020).

10. Vypořádání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze dne 17.5.2012 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xx (v xxxxx xxxxxxxx) postačující. Xxx xxx soudy x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx stal xxxxxxx §13 xxxxxx x. 428/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx věcí tvořících xxxxxxx xxxxxxx církví xxxxx xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §29 xxxxxx x. 229/1991 Xx., účinné x xxxx uzavření xxxxxxx xxxxxxx, zapovídalo toliko xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx vlastnictví xxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx práva x xxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxx rozsahem xxxxxxx církevního xxxxxxx xxx §29 xxxxxx x. 229/1991 Sb. x §13 xxxxxx x. 428/2012 Xx. xxx Valeš, X. Xx: Kříž, J., Xxxxx, V. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2013, x. 265–266, a Chocholáč, X. In: Jäger, X., Xxxxxxxxx, X. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx s církvemi x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Wolters Xxxxxx, 2015, x. 157).

11. Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx uzavřená xxxx účinností zákona x. 428/2012 Sb. xxxx kvalifikována jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §39 xxxxxx x. 40/1964 Sb., občanského xxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx předpisů, xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx později xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx tím xxxxxx x. 428/2012 Sb. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x tím xx bylo xxxxxx xxxxxxx zasaženo xx xxxx xxxxxxxx stranami xxxxxxx smlouvy. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zřejmé, x zájmu xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx, xx x době xxxxxxxx xxxxxxxxx probíhala x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Parlamentu Xxxxx republiky jednání x xxxxxx zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x církvemi, xxxxxxx xxxxxxxx nebylo možné xxxxxxxxx, podobný xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx autonomně xxxxxxxxxx právního vztahu xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

12. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxx smlouva xxxxxxxx xxxx účastníky xx dne 17.5.2012 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávka xx xxxxxxx nájemného, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx rok 2015. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx relevantní xxxxxxxxx xx skutečnosti, xx se odvolací xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x započtení této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudem xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx spravedlivého důvodu x xxxxxxx pozemků xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx blokovány xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

14. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxx. Xxxxxx xxxxx výjimečně xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x §2991 x. x. – xx zásad xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx života [xxxxxxx Xxxxxx, X. In: Xxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx zákoník XX. Komentář. Xxxxxxxxx xxxxx: xxxxxxxx xxxx (§2055–3014). Praha: C. X. Beck, 2014, x. 1858–1859; Xxxxxx, X., Xxxxx, X. Xx: Melzer, X., Xxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx: xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx XX. §2894–3081. Praha: Xxxxx, 2018, x. 1282; Brim, X., Xxxxx, J., Xxxxxxx, X. In: Xxxxxxx, X., Xxxxxx, J., Xxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx zákoník: xxxxxxxx. Xxxxxx XX (§2521 xx 3081). 2. xxx. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2021, x. 1238–1239; xxx xxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze dne 13.5.2020, xx. zn. 23 Xxx 82/2019, xxxxxxxxxx xxx x. 108/2020 Xx. rozh. xxx., bod 19]. Xxxx xxxxxx xxxxx xxx nabytí obohacení xxx pak zásadně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx zakládá xxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx xx xxxxxx prospěchu xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx za právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dává xxxxxxxxx.

15. X přihlédnutím x tomuto xxxxxx xxxxxxxx důvodu je xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že §29 xxxxxx č. 229/1991 Xx. ve xxxxx xxxxxxx do 31.12.2012 x §13 xxxxxx x. 428/2012 Sb., xxxx §29 zákona x. 229/1991 Xx. x určitými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxx xxxxxxx xxxxxxx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 25.9.2019, sp. xx. 28 Cdo 2282/2019, x usnesení xxxxx xxxxx xx xxx 20.5.2020, sp. xx. 28 Cdo 791/2020), xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x sobě x xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx ani xxxxx v pozici xxxxxxxxxx sloužit xxxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxx sporných pozemků. Xxxxxxx citovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx církví xxxx dispozicemi, xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zamýšlené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x to xx doby přijetí xxxxxxxxxx xxxxxx, jímž xxxx xxx zmírnění xxxxxx křivd xxxxxxxxx (xx xxxxxx §29 xxxxxx x. 229/1991 Xx. ve znění xxxxxxx xx 31.12.2012 xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.8.2017, sp. xx. 28 Xxx 5374/2016, a ze xxx 1.10.2018, xx. xx. 28 Cdo 1211/2018, xxxx jeho xxxxxxxx ze dne 15.9.2020, xx. xx. 28 Xxx 2476/2020). Xxxxx xxxxx §29 xxxxxx č. 229/1991 Xx. x §13 xxxxxx x. 428/2012 Xx. přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx třetím xxxxxxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxxx na úkor xxxxx bezplatně xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx právo Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx užíváním xxxxxxxxx statků xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

16. Ustanovení §60x odst. 1 xxxxxx x. 219/2000 Xx. pak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxx, X., Xxxxxxx, X. Xxxxx x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, x. 417–420). Xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx však §60a xxxx. 1 xxxxxx x. 219/2000 Sb. – xxxxxxxxxx povinnost xxxxx převést pozemky xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x rozhodný xxxxxx xxxx, xxxxxxxx), xxxxxxx xx mu xxxx vlastníku xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx) užitím xxxx xxxx (viz xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 8.6.2011, xx. xx. 28 Xxx 4092/2010).

17. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx bytové xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx snaze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx práva, xx xxxx xxxx možné xxxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §8 o. x. (xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx obohacení xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x obecné rovině xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.7.2020, xx. xx. 28 Cdo 527/2020). Xxxxx xxxxxxx stupňů xxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přijaly xxxxx, xx takový postup xxxxxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxxxx – xxx xxxx xxxxxxx xxxx – xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx daném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěr, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.6.2020, xx. xx. 23 Cdo 3660/2019, xx xxx 25.11.2020, xx. zn. 22 Cdo 2969/2020, x xx xxx 15.4.2021, xx. xx. 26 Xxx 3054/2020), xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nejsou.

18. Xx základě xxxxx xxxxxxxxxx úvah xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx bezdůvodného xxxxxxxxx xx straně žalovaného, xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacích xxxxxx (§242 xxxx. 3 xxxx xxxxx x. x. x.) věcně xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x §243d xxxx. 1 xxxx. a) x. x. ř. xxxxxx.