Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxx stavebního xxxxxxxx, jakož x xxxxxx ignorování rozhodnutí xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je úmyslným xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2971 o. x.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx věcem v xxxxxxxxxx xxxxxx (§1013 x. x.), proti xxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na §1042 x. z., x xxxxxxxx xxxxx xx určitých podmínek xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx přirozených xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x práva xx příznivé životní xxxxxxxxx xx xxxxxx §81 x. x., xx který lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2910 x §2956 x. x.

Xxxxxxxx xxxx zamítl xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx X x části xxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxx, xx žalovanému xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zaplatit xxxxxxx 200 000 Xx; xxxxx xxxxxx xxxx dovolání xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX x xxxxx xxxxxxx XXX a XX rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 9 xxxxxxxxx xx dne 10.1.2018, x. j. 8 X 83/2015-333, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 300 000 Xx, xx xx xxxxxx 1 680 000 Xx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Vyšel ze xxxxxxxx, xx žalovaný xxxxxxxxxx xx svém xxxxxxx (sousedícím x xxxxxxxx žalobce) xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx stavební xxxxxxxx, x xx x xxxx opakovanou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xx xxx 23.7.2014, xxxxxx xxxx nařízeno xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavebních xxxxx. Xx pozemku xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxx nadzemních xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx aktivně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx dům x xxxxx xxxxxx, xxx xxxx umístěna xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx sousedního xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soukromí žalobce x xxxx rodiny xxxxxxx x oken xxxxxxxxxx, žalobce byl xxxxxxx o radost x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, xx xx nucen xxxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx žalovaný xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu xxx xxxxx. Žaloba xx xxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx §1042 xxx §1013 xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx zákoníku, (xxxx xxx „x. z.“) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavby x xxxxx. X xxxxxxx xx §2910, §2956 x §2971 x. x. xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x důsledku čehož xxxxxxx xxxxxxx újma, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stavbě na xxxxxxxxx pozemku cestou xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavbě xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pociťuje xxxx xxxxxx neštěstí, xxxxx xxxxx jinak xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx tuto xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx 300 000 Xx, co xx dalších 700 000 Kč xxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxx nelze xxxxxxxxx x trvalé xxxxxx možnosti xxxxxxx xx xxxxxx x xxxx všech xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx a slunečního xxxxx v domě xxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx předpisů x soulad xxxxxx x pravidly xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx posoudit xxx xxxxxxxx úřad x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx soud xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx tvrzení xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tržní xxxxxxx pozemku xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xx xx 980 000 Kč.

2. X xxxxxxxx žalobce x žalovaného Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 24.10.2018, č. x. 23 Xx 254/2018-444, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 24.10.2018, x. j. 23 Co 254/2018-449, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx 300 000 Xx (xxxxx X), x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx uložil zaplatit xxxxxxx částku 200 000 Kč, xx xxxxxx jej xxxxxxxx (xxxxx XX) x xxxxxxx x náhradě xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx XXX x IV). Xx částečném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx shledal odůvodněným xxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx stavby xx xxxx pozemku xxx xxxxxxxxxx povolení x x rozporu x xxxxxx xxxxxxx stavebního xxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost, xxx xx xxxx xxxxxx xx práva xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx žalobci xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx aplikace §2971 x. x. Xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxx xx závěrem, xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx spatřovat xx ztrátě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx, jakož x x xxxxxx xxxxxx možnosti xxxxxxx xx xxxxxx z xxxx xxxx. Vyjmenovaná xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx a xxxx x ní xxxxxxxx xxxx směřující x xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejsou xxxxxxxxxx, xxxxx byly zpracovány x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, než jaká xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxx zhoršení proti xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xx xxxxxx §2910 x. z. xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xx soukromí (§86 x. x.), xx xxx mu xxxxxx náhrada podle §2956 x. x. Xxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x 200 000 Xx, neboť xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx 500 000 Xx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle §2951 xxxx. 2 x. z. x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx x práv xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxxxx pokračuje, x x xxxxxxxxx, že xxxxx vlastního vyjádření xxxxxxxxxx xx zmíněná xxxxxx pro xxx „xxxxxxxxx“, xxxxxx xxxxxxxxx xxxx ochránit. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx náhrada xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxx x xx xxxxx xxxx xxxxx zásahy xx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx i stavební xxxxx). Újmu xxx xxxxx pokládat xx xxxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxx

3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx napadl xxxxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx přípustnost xxxxxxxx x xxxxxxxxxx §237 x. s. x. xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxx x rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, a sice xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či stavebním xxxxxx představuje samo x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2971 x. x., xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2971 x. z. xxxxxx xxx xxxxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na náhradu xxxxxxxxxxx újmy xxxxx §2971 o. x. xxxxxxxxxxxxx xxxx nemajetkové xxxx x xxx xxxxxxxxxxxx stavby xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dojít x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx stavebník xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavebního xxxxx. Xxxxxxxx vyjádřil xxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxx §2971 x. z. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vymezena, xxxxxxxx xxxx se xxx xx xxxx rozhodnutí xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx újmy, např. xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.9.2018, xx. xx. 25 Xxx 894/2018. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx §2971 x. x. xx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxx. §2910 o. x.) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zasaženo (xxxx být xxxxxx xxx. nexus protiprávnosti). Xxxxxxxxx stavět xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx individuálních osob, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx normy. Xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx výstavby (např. xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx dovolatel xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx stavět xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podle §2971 x. x. Xxxxxxxx-xx soudy xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxx x pocitu xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, přehlížejí, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ochrana xxxx negativním xxxxxxx xxxxxx před orgány xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, nepostačuje, xx xx žalobce xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx míru xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vnímána x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tvrzenou xxxx x xxxxxx xxxxxxx neposuzoval. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx peněžité xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx kritéria, x xxxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxxxxx poměry xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx navíc x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, protože souhrnně xxxxxxxx xxxxxx 500 000 x neřeší, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx nároky. Žalovaný xxxxx navrhl, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx x rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx vyjma xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx věc vrátil xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

4. Žalobce xx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx přesvědčení, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx pochybení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského zákoníku. X rozsudků xxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx důležité xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaným spatřují xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x soudu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx teprve xx xxxxxxx rozhodnutí vydaného xxxxxxxxx úřadem xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx x práva xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx, že soudy xxxxx §2971 o. x. xxxxxxxx x xx §6 xxxx. 2 x. z., xxxxx xxxxx nikdo xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx činu, xx §8 x. x., xxxxx něhož zjevné xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jakož x xx xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxxx xxxxxx do soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. 10 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx. Xxxxx odvolacího xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx domu xxxxxxx, xxxxx přístupu xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxx nepřijatelný xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tvrzení xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx (xx formálně xxxxxxxxxx) je x xxxxxxx xx stavebními xxxxxxxx, xx absurdní, xxxxx její xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx posouzení xxxxxxxxx úřadem x xxxxxxx neměl xxxxxxx xx x xx xxxxx vyjádřit. Xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxx x studie oslunění xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx žalovaným xxxxxxxxxxx, x xxx xx také xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxx stavby xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebyla xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §2971 xxx §2956 x xxxxxxxxxxxx x §2910 x. x. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx zamítnutí dovolání.

III.

Přípustnost xxxxxxxx

5. Xxxxxxxx xxxx xxxx soud dovolací (§10x x. x. x.) xxxxxxx, že xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxx, xxxxxx x xxxx oprávněnou – xxxxxxxxxx xxxxxx (§240 xxxx. 1 x. x. ř.), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §241 x. x. x. x je xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x. xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx posouzení xxxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pozemku xxx xxxxxxxxxxxxxxx oprávnění x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx okolností xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Dovolání není xxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx dovolání

6. Xxxxxxxxx xxxxxx posouzení xxxx (§241x xxxx. 1 x. s. x.) xxxx spočívat v xxx, že xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx použitý xxxxxx xxxxxxx nesprávně xxxxxxx, xxxxxxxx jej xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx §81 xxxx. 1 o. x. xx chráněna osobnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žít xxxxx xxxxx. Podle xxxx. 2 téhož ustanovení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx žít x příznivém životním xxxxxxxxx, xxxx vážnost, xxxx, xxxxxxxx a xxxx projevy xxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §86 x. x. nikdo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k xxxx zákonný xxxxx. Xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx narušit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx soukromý xxxxx nebo pořizovat x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx takové xx xxxx záznamy xxxxxxxx x soukromém xxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx šířit. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxx.

Xxxxx §2900 x. x. xxxxxxxx-xx to okolnosti xxxxxxx xxxx soukromého xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx počínat si xxx xxxx konání xxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx újmě xx svobodě, xxxxxx, xxxxxx nebo xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §2910 x. z. xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zasáhne xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, nahradí xxxxxxxxxxx, co xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx vznikne i xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx jiného xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx porušením xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xx xxxxxxx takového xxxxx.

Xxxxx §2894 xxxx. 2 x. x. xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu xxxxxxxx ujednána, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx stanoví-li xx zvlášť xxxxx. X xxxxxxxx případech xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx §2956 x. z. xxxxxxx-xx škůdci povinnost xxxxxxx člověku újmu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx ustanoveními xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nahradí xxxxx x xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx §2971 x. z. xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx-xx x hrubé xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní povinnost, xxxxx způsobil-li xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx x jiné pohnutky xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxxxxx xxxx důvodně xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxx odčinit.

8. Xxxxxxxxxx §2910 x. z. xxxxxx xxxxxxx, kdo xxxxxxxx porušil zákonnou xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx tím způsobil. Xxx-xx o xxxxx xx absolutního práva xxxxxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx porušeného xxxxx (věta první xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Zasáhne-li xxxx škůdce do xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx „jiného“ práva (xxxxxx viz xxxx. Xxxxx, M. in Xxxxxx, X., Xxxxxx, X., Beran, V. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2019, xxx. 3025). Xxxxxx xxxxxx reflektuje xxxxxx xxxx xxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx a práv „xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx 89/2012 Xx. „Návrh xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x kdy xx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx oddělení xx xxxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxx: absolutní právo, xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, působí xxxx xxxxxxx, zatímco xxxxxxxxx právo xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.“ (xxx Xxxxx, X. x xxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx důvodovou xxxxxxx x xxxxxxxxxx. Nakladatelství Xxxxx, x. x., 2012, xxx. 1029). Xxxxxx xxxxxx by xxx v rozporu x výslovným xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x jasným xxxxxxx zákonodárce xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §2 odst. 2 x. x. Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, způsobená xxxxxxxxx jakékoli xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2910 xxxx xxxxx x. x., stejně jako xxxxxxxxxxx újma xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx právech xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanovené xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx případech, xxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zákon xxxx xx-xx to xxxx xxxxxxxx sjednáno (§2894 xxxx. 2 x. x.). Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx na přirozených xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x §81 o. x. xxxxxx vytrpěných xxxxxxxxx xxxxx upravuje §2956 o. z.

9. Xxxxxxxxxx-xx v xxxxx xxxxx xxxxxx zvláštních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx přirozených xxxxxxxxxxxx právech, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxx §2971 x. x. xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx předpokladů §2910 věty druhé x. x. Ze xxxxxxxxx xxxxx §2971 x. z. nelze xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx-xx x xx x důsledku xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, na xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx předpoklad xxxx xxxxxxx x §2910 xxxx xxxxx x. x. Xxxxxxxxxx §2971 x. x. patří x právním normám x relativně xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. k xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem, x xxxxx xxx přenechávají xxxxx, xxx podle xxxxx uvážení x xxxxxx jednotlivém xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxxxxxx, předem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jde-li x újmu primární xxxxx, xxxx přiznání xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx škůdce xxxxxxxx xxxx protiprávním xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxx „zejména“), x xx xxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx x hrubé nedbalosti xxxx způsobení xxxx xxxxxxx z xxxxx xxxxx, ublížit xxxx x xxxx zvlášť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx „důležitá xxxxxx xxxxxxxxx“ či „xxxx xxxxxx zavrženíhodná xxxxxxxx“ xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx věci). Xxxx tedy vyloučeno, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx konkrétní xxxx. Současně xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jako osobní xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx vyžaduje xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x její definitivnost xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsobu reparace xx nápravy. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx judikaturou xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx osobnostních xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx průměrná fyzická xxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.7.2015, sp. xx. 30 Cdo 965/2015, xxxxxxxxxxx pod X 15003 v Xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x stanovisek Xxxxxxxxxx xxxxx, X. X. Xxxx, dále jen „Xxxxxx“). Xx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 30.11.2006, xx. zn. 30 Xxx 2919/2006, Xxxxxx, X 4692). Zohledněny xxxx být x xxxxxxxxx xx straně xxxxxx x xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.6.2000, sp. xx. 30 Xxx 427/2000). Xxx úvaze o xxxx náhrady xxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxx protiprávním jednáním xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx zásah xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx x závažný, jakým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, případně po xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx. Dovolací xxxx xxx může xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxx, přezkoumat pouze x xxxxxxx její xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx právních xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 20.5.2009, xx. xx. 22 Xxx 1618/2007, xxxx xx xxx 21.10.2008, xx. xx. 21 Xxx 4059/2007).

10. V xxxxx případě odvolací xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx žalovaný xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (stavbou xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úřadu x xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnost realizovat xxxxxx jen na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x žalobce xxxxxxx dlouhodobý xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx tím žalobci xxxxxxx (§2910, §2971 x. z.); odpovídajícím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx částku 300 000 Xx.

11. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (skutkové xxxxxx dovolacímu přezkumu xxxxx §241a xxxx. 1 x. x. x. nepodléhají), xx xxxxxxxx realizoval xxxxxx x xxxxxxxxxx domu xxxxxxx nejen xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stavebního úřadu x xxxxx (v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebylo pravomocně xxxxxxxxxx x dodatečném xxxxxxxx stavby xxx x xxxxx xxxxxxxxxx). Xxx xxxxxxxx x xxxxx dovolacího soudu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx pravidly právního xxxxx, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx správních xxxxxx x soudů.

12. Realizace xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx §108 odst. 1 x §118 odst. 1 xxxx xxxxx xxxxxx x. 183/2006 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, (xxxx jen „xxxxxxxx xxxxx“) x xxxxxxxx xxx xxxxxx xx práva žalobce, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx nebyla xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx bez xxxx, že xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx stavbě xxxxxxxx x řádném xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §114 xxxx. 1 x 3 stavebního xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx) je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx takového práva (§73 a §74 xxxxxx x. 500/2004 Xx., xxxxxxxxx xxxx, x §76x x §76x odst. 1 x. x. ř.). Xxxxx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x souladu x povolením vydaným xxxxx xxxxxx xxxxxx x xx posouzení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx k xxxxxxx soukromých xxxx x zájmů xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, konkrétně k xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxx o realizaci xxxxxx a xxxx xxxxxx) vystaveni libovůli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx do jejich xxxxxxxxxx xxxx. K xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx dne 30.4.2020, xx. zn. 6 As 171/2019, xxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx jejímž xxxxxx se účastníci xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx veřejného xxxxx (xx. xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), a xxxxx xxxxxxxx rozpor x veřejným xxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx o důvodnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxxx xxxxx §1013 xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského zákoníku. Xxxxx hrozí, xx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx pozemek xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxx x míře xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx budou podstatně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, neměl xx xxxxxxxx úřad xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx nebo xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.“ Xxx xxxxx, xx xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vznik xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1013 xxxx. 1 xxxx druhé o. x., xxxxx jsou xxxxxxx zakázány xxx xxxxxx na míru xxxxxxxx vlivů a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxx neztotožňuje s xxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xx x xxxxxxx xxxx účastníků xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x limity xxxxxxxxx práva, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xx vypořádání případných xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx k xxx xxxx xxx xxxxxxx (x xxx xx jí xxxxxxx xxx veřejný xxxxxxx). Xxxxxxxx xx proto xxxxxxx podle §2910 xxxx druhé o. x. xxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona xxx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2971 x. z., x xx bez xxxxxx na to, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx či nikoli x xxx ohledu xx xx, zda x budoucnu bude xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jednáním xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx stavebního xxxxxx i správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx možné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx plánované xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx nežádoucí xxxxxxx, kdy žalobce xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxx odkázat xx xxxxxxxx xx xxx 31.5.2010, xx. xx. XX. XX 121/10, x xxxx Xxxxxxx soud k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx zřídila xxxxxx xxx stavebního povolení, xxxxx získala xx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, že „Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx samoúčelný xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xx předmětná xxxxxxx xxxxxx, xxxxx všechny xxxxxxx vznesené vedlejšími xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx a vypořádány xxxxx xxxx zahájením xxxxxx xxxxxxx. V xxx, xxxx xxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení. Xxxxx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavby xx xxxxxxxx technického xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx realizací stavby xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx x věci xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx vzájemného xxxxxxx xx stavebník, x xxx xxx dobré xxxx, xxxxxx mnohdy xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx stěžovatelka, xx xx xxxx xxxxxxx dodatečně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx, xx realizací xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx posléze k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx skončení jednání xxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx výjimečným. Stavební xxxx xxxx x xxx, již xxx xxxxxxxxx stavby, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx stavby xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zákon xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to i x xxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx finanční xxxxxx (xxxxxx xx již xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx snaží xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx.“

15. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx zákonnou xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x před soudem, xxx xxxxxxxxxxxxx kvůli xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x osobního xxxxxxxx (§2971 x. x.), xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx každý xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. K xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx a pocity xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx které xx xx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx cestami xxxxx (xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxxxx, xx xxxx zákonné xxxxxxx xxxxxx účinné xxxxx, xx xxxxxxxx svévolně xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (x x xxxx rozhodování odvolacího xxxxx) xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nahradit xxxxxxx x nemajetkovou xxxx, xxxxxx mu svým xxxxxxxxxxxx jednáním způsobil. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x této xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx §2971 x. z. xxx xxxxxxxx náhrady xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx frustrace vzniklé xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx §2910 x §2971 x. x. vyložil x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx výkladovými xxxxxxxxxx.

16. Xxxx zadostiučinění xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx odvolací xxxx xxxxxxxxx dostatečně srozumitelně x x xxxxxxxx xxxxxxxx naznačených ve xxxxx citovaných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Při xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výši náhrad x obdobných případech xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx okolností xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx xxxx žalobce xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx realizoval xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx negativní xxxxxx xxxxxxx žalovaného xxxx xxxxx x xx rodinného xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx x k tomu, xx xxxxxxxx se x xxxxxxx stavebního x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vlastnické právo x xxxxxxx (x xxxxxx) převést xx xxxxxxxxxx osobu, xxx xx xxxx pokusila x xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx realizací stavby xxx stavebního povolení x x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vznikala xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx faktickým xxxxxxxxxx xxxxxx.

17. Odvolací xxxx dále xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx domu xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx x terasy xxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx soukromí (§81, §2910 o. x.), xx xxx xx xxxxx §2910 xxxx xxxxx a §2956 x. x. xxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx výši 200 000 Xx, x xx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxx vydáno xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xx stavba x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx normami.

18. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§1013 x. x. – xxx. xxxxx), xxxxx xxxx se lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx §1042 x. z., x současně mohou xx určitých xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx do xxxxxx práva na xxxxxxxx x práva xx příznivé xxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu §81 o. x., xx xxxxx xxx xxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §2910 x §2956 x. x. Xxx totiž x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jak xxxxxxxxxxx, xxx i xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx ochraně xxxxxx xxxxx zákonná xxxxxxxxxx x různé xxxx xxxxx.

19. Xx xxxxxxx, xxx občanskoprávní xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx též xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“) xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx vlastnického xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx imisím x xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx domáhat xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §2910 x §2956 x. x. xxxxxxx na xxxxxxxxx peněžitého xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx dotčené xxxxx xxx. duševní xxxxxx xx smyslu §2956 xxxxx věty xx xxxxxxxxxx o. x. Xxxxx neshoda sousedů xxxxxxx xxxxxx vlastnických xxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nenaplňuje. Xxxxxxxxxx, xx je xxxxx případný xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx imisí, xxxx xxxx x sobě xxxxxx vždy znamenat, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastníka, xxxxx xxxxx xxxxxx pojatý xxxxx by xxxx x absurdnímu x x xxxxx neudržitelnému xxxxxx, že xxxxx, xxx brání xx xxxxxxxxx svá práva x z xxxxxxxxxxx xxxxxx neuspěl v xxxxxxx xxxxx, automaticky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.1.2021, xx. zn. 25 Xxx 8/2020), ale xxxxx konkrétních okolností xxxx závěr x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

20. X daném případě xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx mezi účastníky xxxxx xxxxx veden, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx totiž xxxxxx zhotovená xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dokonce v xxxxxxx xx zákazem xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx ve srovnání x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx významně xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x dům, xxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx domu do xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx soukromí xxxxxxx (xxxxxxxx závěry xxxxxxxxxx přezkumu nepodléhají), xxx xx xxxxxxx xxxxx odvolacího xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx neoprávněně xxxxxxxx xx absolutních xxxxxxxxxxx xxxx žalobce xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prostředí xx smyslu §81 x. z. způsobem, xxxx by xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx stavební xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx je xxxxx §2910 xxxx xxxxx x. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tím xxxxxxxxx duševní útrapy (§2956 x. x.).

21. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i v xxx, xx vyšel xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s přihlédnutím xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxx řízení, jejichž xxxxxxxx žalovaný nerespektoval. Xxxxxxxx xxxx v xxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x x xxxxxx x odstranění xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx zásah xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx výši 200 000 Xx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx ani vybočující x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jiné xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx důvod xxx její korekci. Xxxx náhrady za xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dané věci, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, při respektování xxxxxxxx vymezených xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.11.2006, xx. xx. 30 Xxx 2919/2006, a ze xxx 29.6.2000, xx. xx. 30 Xxx 427/2000.

22. Xxxxxxxx xxxx xxxxx dovolání žalovaného xxxxx výroku I x měnící xxxxx xxxxxx XX rozsudku xxxxxxxxxx soudu xx xxxx samé xx xxxxx xxxxx uvedených xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx podle §243x xxxx. a) o. x. ř.

23. K xxxxxx dovolání proti xxxxx xxxxxx XX xxxxxxxxxx rozsudku, kterou xxxxxxxx xxxx částečně xxxxxxxx zamítavý xxxxx XX rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx subjektivně xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xxx xxxx újma, xxxxxx xx bylo možné xxxxxxx změnou či xxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 30.10.1997, xx. zn. 2 Xxxx 1363/96, xxxxxxxxxx x časopisu Xxxxxx xxxxxxxxxx č. 3, xxxxxx 1998, xxx x. 28, xx xx xxx 1.2.2001, xx. xx. 29 Xxx 2357/2000).

24. Xxxxxxxx xxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxx výroky xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx §238 xxxx. 1 xxxx. h) x. x. ř. xxxx xxxxxxxx přípustné xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx o nákladech xxxxxx, odmítl dovolací xxxx xxxxxxxx žalovaného xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu xxxx nepřípustné podle §243x xxxx. 1 x. x. x.