Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxx xxxxx být nepřípustně xxxxx x xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxxxxx x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), x xx xxx xxxxxxxxx pro něj xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx by xxxxxx, xxxxx nevyužil xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (nemo xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx).

Xxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx povinny xxxxxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx postupu vůdčí xxxxx, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§206d xx. x.) xxxxxxxxx xxx, xx xxxx jej xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx dokazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stranami x jejich xxxxxxxxxx, xx-xx x ohledem xx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x takových xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §206d xx. x. xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, x xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jímž se xxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Je xxxxxxxxx provést tuto xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soupis xxxxxxxx xx spise (xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx).

XX. Xxxxx x xxxxxxx škody xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Především xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nějž xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx x penězích xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x podnětu xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X. xxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxx xx xxx 29.4.2021, xx. zn. 11 Xx 103/2021, a xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxxx ze xxx 9.3.2021, xx. xx. 1 T 11/2021. Podle §265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx xx zrušená xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx došlo zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Podle §265x odst. 1 xx. x. xxx Xxxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx, aby xxx x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx projednal x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx soudů nižších xxxxxx

1. Rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Kladně xx dne 9.3.2021, xx. xx. 1 X 11/2021, byl xxxxxxxx X. B. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx k databázi xxxxx §270 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x), x) xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx jen „tr. xxxxxxx“), xx xxxxx xx byl podle §270 odst. 3 xx. zákoníku uložen xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 36 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 36 měsíců. Xxxxx §70 xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xx xxx dále xxxxxx xxxxx propadnutí xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x tomto xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsudku. Xxxxx §229 xxxx. 1 tr. ř. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxx xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x to v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx proti xxxxxx x xxxxxxx škody. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx x xxx xxxxxxx xxxx rozsudkem xx xxx 29.4.2021, xx. zn. 11 Xx 103/2021, tak, xx podle §258 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 2 xx. x. xxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx x xxx xxxxx §259 odst. 3 xx. x. xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §228 odst. 1 xx. x. xxxxxx obviněnému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx škody stanovené xxxxxxxx částky a xxxxx §229 xxxx. 2 xx. x. xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx odkázal xxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx (x podrobnostech xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx znám).

3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xx xxxxxxxx X. X. xxxxx rozsudku soudu xxxxxxx stupně dopustil (xxxxxxxxxxxx uvedeno) xxx, xx v období xx 26.8.2017 do 9.3.2019 z xxxxx xxxxx bydliště x XX z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx internetové xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx internetových xxxxxx xxx uživatelskými xxxx XY, XY x XY xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx autorských xxxx xxxxxxx 3 502 xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx 14 980 485 XX (14 2865 terabajtů) dat, xxxxxxxxxxxxxxx audiovizuální díla xxxxxxxxxxx ochraně podle xxxxxx x. 121/2000 Xx., x xxxxx xxxxxxxxx, x právech xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xx xxxxxxx xxx xxx „XX“). Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §12 odst. 4 xxxx. x), §13 x §80 xxxx. 2 xxxx. x) AZ xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx takových děl, xxxxx neoprávněně xx xxxxxx §12 xxxx. 4 xxxx. x), §18 xxxx. 2 x §80 xxxx. 2 xxxx. x) XX xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxx obviněného xx jím umístěná xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x celkovém xxxxx 188 871xxxx. Xxxxx závěrů soudu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx jednotlivým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodu xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx následovně: A. xxxxx xx xxxx 55 220 Kč, X. S. F. X. škodu ve xxxx 5 115 Xx, X. M. X. xxxxx ve xxxx 156 530 Xx, B. škodu xx xxxx 4 010 765 Kč, X. xxxxx xx xxxx 195 965 Xx, X. E. xxxxx xx xxxx 62 150 Xx, X. F. X. xxxxx ve xxxx 3 740 Xx, X. E. xxxxx xx výši 166 705 Xx, H. X. X. xxxxx xx xxxx 126 280 Xx, M. X. škodu xx xxxx 3 920 895 Xx, U. xxxxx xx xxxx 660 Xx, a xxxxx neustanoveným xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 1 683 880 Xx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xx výši 10 387 905 Xx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

4. Proti xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx obviněný D. X. xxxxxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x.

5. Nejprve dovolatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx znaleckého xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Protože u xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx poškození budou xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx škody xxxxxxxx xx xxxxxx xx věcech xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx proto zjištěné xxxxxxxxxxx za xxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §206x tr. x., x to x xxxxxx, xx x tvrzenou xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Konstatoval, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx za nesporné), xxxxxx by možno xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx řízení xxxxx §229 xxxx. 1 xx. x., neboť xx xx věci xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx zdlouhavé x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx prvního stupně xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestným xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx a xxxx x databázi xxxxx §270 odst. 1, odst. 3 xxxx. x), d) xx. zákoníku, xxxxxx xx trest x xxxxxxxxx x nároky xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx civilní xxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x přesto podal xxxxxxxx proti xxxxxx x náhradě xxxxx. X podnětu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyjmenovaným xxxxxxxxxx peněžité xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestným xxxxx. X xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jednak xxxxx (x xxxxxxx xxxx) xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx státní xxxxxxxx xxxxx xxxxx odvolání.

6. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zabývat xxxxxxx výše xxxxx, xxxx xxxxxxxx zásada xxxxxxxxx neviny, neboť xx situace, xxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nebyl xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx přiznána. Nelze xx xxx spoléhat xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx ze xxxxx xxxxxxx, xx uvedenou xxxxx x xxxx xxxx nemohl způsobit. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nekriticky převzaly xx svých xxxxxxxxxx, xxxx došlo podle xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265b odst. 1 písm. g) xx. x., jelikož xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx spočívají na xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení xxxxxx a jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx skutečnosti, xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx škody xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx stanovení xxxx xxxxx vycházel x xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx, extrémní xxxxxxxxxx xxxxxxx, odměna pro xxxxxxxx xxxxx, nikoliv xxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx servery xxxxxxxxx x jiné xxxxx apod.). Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx – usnesení xx xxx 8.10.2014, xx. zn. 5 Xxx 171/2014, xxxxx xxxxx xxxxxx určena x xxxxxxx x xxxxxx.

8. Xxxx xxxxxxxx xxxxx, že x xxxx případě xxxxx xxxxx x zániku xxxxxxxxxx podle §24 xxxx. 3 tr. xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxxx domnívá, xx xx xxx přiměřeně xxxx x na xxxx xxx. Podle xxxxxx obviněného xxxxx xxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx nahrávaly stejné xxxxx, a dále xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx „xxxxxxxx“ xxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxx obviněného, xxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx, přičemž do xxxxx častokrát přidával xxxxxxx. Obviněný se xxxxxxxxx x na „xxxxxxxxxx“ xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx „xxxxxxx“, a xxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prestiž. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx neznal, xx facto x xxxx při xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxx účastníka xx nemohl xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx xxx nahrát xxxxxxx). Xxxxxxx tyto xxxxxxxxxxx vedou podle xxxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §24 xx. xxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx podmínky xxxxx §24 xxxx. 3 xx. zákoníku xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx upustil xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákoníkem, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx serverech xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nahrané xx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx trestu xxxx xxx x xxxx skutečnosti [podle §39 odst. 7 xxxx. a) xx. xxxxxxxx] xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx obviněný xxxxx xxxxxx, kdo xxxx xxxxx zveřejnil.

9. Xxxxxxxxx xxxxx vyjádřil přesvědčení, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx k xxxxxx xx xxxx ústavně xxxxxxxxxx práv, x xxxxx navrhl xxxx xxxxxx vykonatelnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx uvedl, xx přiznaná xxxx xxxxx, x níž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx.

10. S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx soud „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně (případně x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx) xxx, xx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx xxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx, popřípadě i xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, x aby xxxxxx věc některému x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí.

III.

Vyjádření k xxxxxxxx

11. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zabývat, xxxxx je nepřípustné.

12. Xxxxxxxxx, xx dovolání xxxxxxxxxxx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx jakémukoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx určeno x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx samé, xxxxx xx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 2 xxxx. a) xx x) xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxxx xxxxx xxxx xxx xx podkladě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §258 xxxx. 1 písm. x), xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 1 xx. x. xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, a xxxxx §259 xxxx. 3 písm. x) xx. x. znovu x jejich xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §228 xxxx. 1 xx. x., xxxx. §229 odst. 2 xx. x. Rozsudkem xxxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxxx x vině x xxxxxx obviněného, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxx xxx x řízení xxxx soudem prvního xxxxxx. Xx xxxxxx x výrokům x xxxx x trestu xx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx vzdali xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxx odvolací xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx škody, a xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxxx uznán vinným x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxx ochranné xxxxxxxx nebo bylo xxxxxxxx od xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxx otázka xxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x nároku xxxxxxxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxxxxxx své přesvědčení, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx ve věci xxxx ve smyslu §265x xxxx. 2 xxxx. x) xx. x.

13. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx odmítl xxxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxxxxxxx dovolání

14. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx přípustné, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §265x xxxx. 2 tr. x., jež lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx vyjádření x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx dát xx xxxxxx. X daném xxxxxxx jde xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxx xxxx xxxxx x xxxx nepřezkoumával, xxxxx xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxx tak xxxxxx xxx xxxxx §254 xxxx. 2 xx. x., jak bude xxxxxxxxx níže, xxxxx xxxxx nepřezkoumání xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxx xxxxx xx xx to, xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx obviněný xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ten xxxxxxxxxx xx xxxxxxx odvolání xxxxxxxx xxxxx státním xxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx škody. Provedenou xxxxxxxx in xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolací xxxx k xxxxxx, xx tak xxxxxxxx xxxx xxxxxx (x xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxx bude xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx facto x rozhodnutí xxxxx §265x odst. 2 xxxx. x) tr. x. (xxxxxx za xxxxx rozhodnutí xxx x. 14/2005 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxx xx dané xxxxxxx (rozvedené níže) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §254 xxxx. 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxx (viz xxxxxxxxxx xxx č. 20/2004 x č. 54/2002-XX. Xx. xxxx. xx.), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx původ xx xxxxxx x xxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx neuložil xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxx, xx ta xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx výroku x vině xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx (xxxxxx bylo zřejmé, xx obviněný po xxxx trestní řízení xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx uloženo ji xxxxxxxx). Pokud xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx odvolací soud xxxxxxxxxxxx ryze formalisticky x nepřiznal xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx jen xxxxx, xx xx takovou xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §228 odst. 1 xx. x., ale xxxxxxxx by xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx určitou xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxx ji xx zaplatit, zda xxx x xxxxx, xxxxxxxxxxxx újmu či xxxxxxxxxx obohacení, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx možné xxxxxx xxxxxxxxxx takovou xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx i tím, xxx xxxxxxxx obviněný x xxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx části xxxxxxx škodu xxxx xxxx xxxxxxxx poškozeným xxxxxxxx, tedy musel xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §254 xxxx. 2 xx. x. x xxxxx x xxxx, xxx xxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx se o xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx učiněného v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx x vině, xxxxx xx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx učiněn xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soudu prvního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nestranného xxxxx, akceptoval xxx xxxxxx vadný popis xxxxxx obsažený v xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx některé xxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx k prohlášení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zásady, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx.

15. Xxxx xx třeba xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx napadeného rozsudku (xxxxxx jeho xxxxxx x xxxx) z xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx x xxxxxxxxxx obviněného xxxx x xx xxxxxxxx soud xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x x xxxx prospěch. Xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 30.1.2013, xx. xx. Xxxx 303/2012, xxxxxxxxxxxxx pod x. 21/2013 Xx. rozh. xx.: „Odvolací xxxx xxxx na podkladě xxxxxxxx podaného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx změnit xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nejen v xxxxxxxxxx obviněného, ale x v xxxxxxxxxx x ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vzdal odvolání (§250 xxxx. 1 xx. ř.). Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §254 xxxx. 1, 2, 3 xx. ř. x §258 x §259 xx. x. V xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx postup xxxxx xxxxxxxxx.“ Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zástupce xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx odvolání), neodpovídá xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx státního xxxxxxxx x v konečném xxxxxxxx ani principu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxx xxx xx základě xxxxxx x v xxxxxxx x xxx; x zásadě xx xxxxxxx jednostranným xxxxxxxxx xxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§1 odst. 1 xx. x.), xxxxxx xx xxxx vši xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx x tomu usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 19.9.2012, xx. xx. 5 Xxx 1039/2012).

16. Xxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxx postupovat xxxxx §254 odst. 2 xx. x. x xxxxxxxxxx x xxxxx o xxxx x xx spojení x §258 xxxx. 1 písm. x) xx. x. xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xxx bude xxxxxxxxx dále, zrušit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Proto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x x xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx zabýval xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

x) Xxxxxx k dovolání xxxxxxxxxx

17. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhého xxxxxx xxxxx xxxxxxxx X. X. dovolání, o xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx výše, xxxxx xxxxx o dovolací xxxxx podle §265x xxxx. x xxxx. x) xx. x.

18. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx uvést, že xxxxxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx některých jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. x xxxx. a) xx x) xx. x., xxxx. xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. Podání dovolání x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxx důvod xxx xxx xxxxxxxx deklarován, xxx xx xxxxx, xxx námitky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx takovému xxxxxx xxxxxxxxxx. Zároveň Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x připomíná xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 4.3.2014, xx. xx. Pl. XX-xx. 38/14, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 72 xx x. 599 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního soudu, xxxx xxxx. nález Xxxxxxxxx soudu ze xxx 25.3.2014, sp. xx. II. XX 3142/12, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 72 pod x. 40 xx x. 471 Xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x žádném xxxx stadiu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx (viz xx xxxxxxx xxx nález Xxxxxxxxx soudu xx. xx. XX. XX 669/05 xx xxx 5. 9. 2006, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 42 xxx č. 156 xx x. 275 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx).

19. Xx xxxx xx třeba xxxxx, xx řada xxxxxxx xxxxxxxxxx se naprosto xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxx xxxxxx námitek xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxx. posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx měla xxxxxxxxx). Xxxx xx xxxxx připomenout, xx xxxxxxxxx situaci, xxxxx xxxxx nyní xxxxxxxx xxxxx svým xxxxxxxxx, xx vlastním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, ač xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Přesto všechno x xxxxx zachování xxxxx xx spravedlivý xxxxxx, práva xx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zásad, xxxxx xx trestní xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx judikatuře x x právní jistotě xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx řízení zúčastněných, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nejen xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx postupu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx je xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx podstatnými xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výsledkem xxxx spravedlivé xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

20. Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxxxx, které ve xxxx dovolání v xxxxx dovolacího důvodu xxxxxxxx (s xxxxxxx xxxxx benevolence) xxxxxxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx znaku škody. Xxxx škody xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx skutku, xxxxx xxx o xxxxxxxx zvlášť xxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxx §270 odst. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx podmíněno použití xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx ve xxxxxxxx x ve výroku x náhradě xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx ohledu xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx spojitosti xxxx xxxxxxx (xxxxxxx mimo xxxxx xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxxx) zpochybňoval též xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x výši škody. Xxxxxxxx zpochybňoval xxxx xxxxx po xxxxx xxxx řízení, xxxxx xxxx okolnost xxxxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxx §206x xx. ř.

c) X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx

21. Xxxxxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx postup x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obžaloby x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx činných x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx budou xxxx rozvedena.

22. Státní xxxxxxxx xx věci xxxxx x xxxxx xxxxxxx stupně xxx 21.1.2021 xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx souvisejících x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxxx §270 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. a), x) tr. xxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxx skutek xxx, xxx xxxxxx xxx xxxxxxx s xxxxx (viz xxxx), xxx stanovení xxxx xxxxx xxxxxx vycházel xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx opatřil (k xxxx xxxxxxxxxxx viz xxxx). X této xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 22.2.2021, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xx relevantní judikaturu Xxxxxxxxxx xxxxx.

23. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx 9.3.2021. X xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx přednesl xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx o xxxx x xxxxxx x přípravném xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx obviněný xxxxxxxxxxx x xxxx škody xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx přečtení xxxxxxxxx xxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx protokolu poučila xxxxxxxxxx podle §206x xx. x., xxxxxxxx xxxxxxxxx hlavní xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxx během xxxxxx xxxxxxxxx v tomto xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o pokračování x hlavním xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x novým xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx x tím, xxxxx by xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx by x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx řízení xx xxxxxx občanskoprávních). Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxx soudem, xx xxx by xx do tohoto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx posléze xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxx x přípravném xxxxxx a xxxxxxxxxxx x obžaloby xx xxxxxxxx“ x tím, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Podobně xx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

24. Xxxx xxxxxxx xxxxxx pak xxxxx §206x xx. x. rozhodl, xx xx xxxxxxx od xxxxxxxxxx skutečností, které xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx prohlásili xx xxxxxxxx, a xx „xxxxx zjištěných x xxxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx soudem“. X takového xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx není xxxxx, o xxxx xxxxxxxxxxx xxx (xxx xxxx. jen x xxxxxx xxxxx xx x přípravném řízení xxxxxxxxx různé xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xx té xxxx xxxxx proveden xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx míněny „skutečnosti“ xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zejména xxxxx xxx x výše xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx šlo x xxxx xxxx uvedených x xxxxxxxx?). Xxxxxx xxxxxxxx nesporných xxxxxxxxxxx xx naprosto xxxxxxxxxxxx, xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx skutečnost, x xxx by xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx.

25. Xxxx xxxxxxx stupně xxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx k závěrečným xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxx obhájkyně znovu xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx x výší škody. Xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obžaloby x xxxxxxxxxx ve xxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxx vzdal xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx zástupce xx učinil jen xxxxxxx výroku x xxxx x xxxxxx, xxxxxxxx xx lhůtu xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx škody (xxxx xxxx pravdou, xxx xxxxxx dovolatel, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx).

26. Xxxxxx xxxxxxxx pak xxxxxx xxxxxxxx odvoláním x xxxxxxxxxx obviněného, jímž xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx xx znovu xxxxxxx vyjádřil obviněný x tím, xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx xxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dne 29.4.2021, xxxx by xx xxxx provedl xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x bez xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xx §228 xxxx. 1 xx. ř. (xxxxx xxxxxxx pouze procesní xxxxxxxxx rozhodnout) xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivé nároky xx náhradu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx větě x xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx. X odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nevypořádal s xxx, zda výše xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx, nezabýval xx xxx xxxxxx hmotněprávními xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx nároku x xxxx xxxxxxxxxx je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nepřezkoumatelné.

28. X xxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývá xxxxxx celé xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxx trestním xxxxxx, xxx které xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx výsledkem xxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění, xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx řízení, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxx průchod xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přes xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxx proces (xxxxxx x xxxx uvedená xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx líčení xxxxxxxxxx, x ní počítá x xxxxxxxxx xx xxxxxxx).

x) X vadám xxxxxxxxxx zjištění x xxxx škody

29. Xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx trestním xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, zejména xxx soudům, které xxxx xxxxxxxxxx nezávisle x nestranně, vytknout xxxxxxxxxx akceptování x xxxxxxxxxx xxxxxx opatřeného xxxxxxxxxx posudku z xxxxx ekonomika xxxx. Xxx. V. X., XXx. Xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxxxxx obhajoby, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx jimi xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx těchto xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx by v xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ani neměl xxx xxxxxx znalecký xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §211 xxxx. 5 xx. ř., x xxxxx s xxx xxxxxx souhlasily (xxxxxxxxx xxxxxxx obviněného xxx xxxxxxxxxx), protože rozhodně xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx x správnosti x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx ani xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx výrok x xxxx, xxxx tomu xxxx v xxxx xxxx. Xxxx by Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx posudku x xxxxxxx xxxxxxxxxxx řízení x v řízení xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

30. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xx xxx podstatě založen xx prosté xxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x xxxxxxx xxxx xxxxx, x sice počtu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stažení xxxxxxx filmu x xx-xxxx půjčoven xx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“). Je xxxxx souhlasit s xxxxxxxxx, xx takový xxxxxx zjištění xxxxx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxx xx mimo xxxx xxx znalec xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xx xx), xxxxx již x minulosti xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx zdarma xxxxxx xxxx, xx tak xxxxxx i x xxxxxxx, xx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx, naopak xx xxxxx při stanovení xxxx ušlého xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxx xxx x. 39/2015 Sb. xxxx. tr.). Xxxx xx zcela xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx stažení xxxxxxx xxxx a výši xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, držitelů xxxxxxxxxx xxxx, když x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxx x xxx xxxxx xxxxx ekonomické xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx xx držitelů xxxxxxxxxx xxxx) celou získanou xxxxxx nepřeúčtovávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, xxxxxxx x ceně za xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx provozní xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxx. Dále lze xxxxxxx xxxxxxxx, že xx založen xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx stažení xxxxx xxxxx v průměru 55 Xx. K xxxxxx jedinému xxxxx, xxxxx má být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx součinem xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx počtu stažení x odhadem xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x níž xxxx xxxxx žádné xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vyučovaný na xxxxxxxx xxxxx), xxxxxx xxxxxx přehled xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx služeb, xxx ale xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx jasné, xxx ze xxxxxxxxxxx xxxxx x různých xxxxxx dospěl k xxxxxxx 55 Xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx 17,30 Xx za xxxxx stažení). Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx cen xx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx založeném xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx (vychází xx x xxxxxxxx xxxx xx trhu). Xxxxx xxxx takový xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x z xxxx xxxxxxx důvodů, na xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx znalec xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx streamovací xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxx xxx x novinku xx xxxxxx xxxx, xxx x film x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx evropský nebo xxxxxxx tuzemský film, xxx. xxxx xxxxxx, xxx úzký xxxxx xxxxxxx, festivalový atd.).

31. Xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx kategorií xxxxxx xxx policejní xxxxx, resp. xxxxxxx xxxxxx zástupce xx xxxx xxxxx neprováděli, xxxxxxx k tomu xxxxx dokazování, xxxxx xx nezabývali ani xxx, xxx některé x xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx nabízeny xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx protipirátskou xxxx, xxxxxx x xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx (ačkoliv xxxx vůbec xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx by xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx).

32. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i x xxx, xx xxxxxxx xx žádného x doposud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxx xxxxxx ani xx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx porušena (xxx xxxx xxxxxxx xxxx). Xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zřejmé, xx xx xxxxxxx zmíněného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx závěru x xxxx škody. Xxxx xx xxx xxx xxxxx xxx státní xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx i soud xxxxxxxx, protože xxxx x těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x trestním xxxxxx xxxxxxxxx, ač to x xxxxx xxxx xxxxxx povinnost, jak xxxx zdůrazněno níže x xxxxxx jejich xxxxxxxxxxx procesního postupu.

e) X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

33. X xxxxx xxxxxxx se xxxxx státní zástupce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx nereagoval xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, naopak xx xxxxxxx x do xxxxx rozsudku, xxxx xxxxxxxx svou xxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx x odůvodněnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx, stejně xxx xx to xxxxxxxxxx xxx xxxx odvolací. Xxx xxx bylo xxxxxxx, x xxxxxxxx (x xxxxxxx i xxxxxxx v usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx) xxxxxx jednoznačně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx neměl respektovat xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxx ale x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx být xxxxxxx xx výrokové xxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (a xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které vůbec xxxxxxxxxx žádný xx xxxxx skutkové xxxxxxxx x xxx skutek xxxxx blíže neidentifikují, xxxx xx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx níž xxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx – xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx těchto xxxx xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx věci). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jednotlivých xxx, xxxxxxxx autorských xxxx, xx nichž xxx xxxx být xxxxxxxx, xxxxxxx x ustálené xxxxxxxxxx Nejvyššího soudu, xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soupisu takových xxxxx x odkaz xxxxxxxx xx výroku xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx trestního xxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxx například xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 5.3.2014, xx. xx. 5 Xxx 120/2014, případně usnesení xx xxx 18.3.2020, xx. zn. 5 Xxx 117/2020, přiměřeně xxx usnesení ze xxx 9.12.2020, sp. xx. 5 Tdo 1231/2020. V každém xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxx zachování xxxxx na xxxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxx jakým způsobem xxx zasáhnout, xxx xx právě xxxx xxxx bránit zařazení xxxxxxxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxx x xxxx xxxxx, x xxxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

35. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx pro jednoznačné xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx nemohl být xxxxxxx s xxxxx, xx tak xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx, aby v xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx znovu xxxxxx xxx šíření xxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxx. Je tedy xxxxxxxx xxx vytvoření xxxxxxxx věci rozhodnuté (xxxxxxxx rei xxxxxxxxx) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx principu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx totéž (xxxxxxx xx bis xx xxxx). Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx judikatuře x Xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx nekriticky a xxxxxx převzal xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

x) X xxxxx procesního xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx

36. Dovolací xxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xx 1.10.2021 xxxxx xxxxxxx x. 333/2020 Xx. x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx řádu, xx něhož byla xxx zavedena xxxxxxxxxx §206x xx §206x xx. x. xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx způsoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x to x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení). Xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx x xxxx x trestu, xxxxxxxxxx xxxx, označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) mají xx xxx zrychlit xxxxxxx xxxxxx, zjednodušit xxx, xxxxxxxx x zcela xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xx nesporné, v xxxxxx, x jakých xx strany na xxxxxxx xxxxxxx shodnou, xxxxxx-xx zároveň xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Posiluje xx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx) s xxxxxxx na požadavky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx důsledku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx justice. Xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zásady xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. 5 xx. ř.), presumpce xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jakýkoliv xxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx využil, xxxxx takový xxxxxx xx byl v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx) – blíže x xxxxxxx dodržování základních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx ŠÁMAL, X. x kol. Xxxxxxx xxx XX. §157 xx 314s. Komentář. 7. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2013, s. 2263 x xxxx.

37. Xxxxxx xxxxx x trestním xxxxxx by x xxxxxx xxxxxxx neměly xxxxxxxxxx na zjištění xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x kterém xxxxxx xxxxxxx pochybnosti, x xx xxx xxxxx, xxxxx by se xx tom xxxxxx xxxxxx. Jinými xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx cokoliv xx nesporné xxxxxxxxxxx, xxxx. za xxxxxxxxxx xxxx xx v xxxxx dohody x xxxx x xxxxxx, x to xxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx existuje xx xxx konsenzus, ač xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xx zjevně xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx státního zástupce, xxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Další xxxxxxxx je xxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx zjevně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx – xxx celou xxxx pojistek, xxxxx xxxxx nemá dosaženou xxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxx x xx rozhodující xxxxxxxxxx – x §314x odst. 1 xxxx. b), §314x, §314x xxxx. 3 xx. x. (xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a znalosti xxxxxxxx), §314r xxxx. 2 xx. ř. (x xxxxxxx, proč xxxxxx x xxxx x trestu xxxxxxxxx), xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x §206x odst. 3 xx. x. K xxxxxxx nepřijetí xxxxxxxxxx xxxx viz §206x xxxx. 5 xx. x. (xxxx-xx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavem xxxx xxxxxx-xx závažné porušení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx důvodů), x xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností xxx x §206d xx. ř. (xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Soud xxxxxxx xxxxxx musí xx xxxxxxx obžalobu xxxxxxxx xxxxxxxx, to znamená, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, zda xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skutkové xxxxxxxxx, bez kterých xxxx xxxxx x xxxxxxx líčení rozhodnout, xxxx xxxx zároveň xxxxxx, xxx skutková xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx obžaloby xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxx prostředků opatřených x xxxxxxxxxx řízení.

38. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx skutkových xxxxxxxx xxxxxxx škody xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dopustil xxx xxxxxxx hrubých xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx obviněného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x obžalobě, neposkytl xxx ochranu xxxxxxxx xxxxxx tzv. materiální xxxxxx ve smyslu §2 xxxx. 5 xx. ř., ač xx xx ukládá x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věci, xxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx využit, a xxxx §206d xx. x. (xxxx xxxx xxxxxxxxxx x upuštění xx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud x ohledem xx xxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

39. Xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx z xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx mírný xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxx sazby, pokud xxxxxxxx xxxxxx brojit xxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx principem xxxx xxxxxxx xx xxxxx accusare, protože xxxxxxxx, xxxxxxx hrozil xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, pokud xx xxxxx tento trest xxxxxx xx samé xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx (3 xxxx až 8 xxx), xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx x ní vůbec xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxx xxxx zcela xxxxxx xxxxxxxxx obviněného, xx xx xxxx xxxxx obsažený xxx xx xxxxxx x xxxx xx nebyl x tíži, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx řízení xx xxxxxx občanskoprávních, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx je civilní xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx (viz x tomu §135 xxxx. 1 x. x. x. a xxxxxxxxxx xxx č. 22/1979 Xx. xxxx. xxx.).

40. Takové xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx práva (xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx a trestu, x xxx xx xxxx xx své xxxxxxxx materiálně xx xxxxx míry šlo, xxx formálně xxxx xxxxxxx xxxxxx využil xxxxxxxx označení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, x xxx xxxxxxxxxxx xxx č. 209/1992 Xx. (xxxx xx xxxxxxx xxx „Xxxxxx“), x zásadě nevylučuje, xxx xx xxxxxxx xxxxx vzdala práva xx soud, xxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxx je výhodné xxx pro xxxxxxx xxxxx, xxx pro xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx soud xx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx mimořádný xxxxxx, xx xx xxxxx nemůže xxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xx mimosoudní xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kontrolu xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx třeba xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx donucení xxxxxxx již xx xxxxxxx podstaty xxxxxxxxx x konsenzuálních xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx věcí, xxx xxxxx xx xxxxxxxx za xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx doznání xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxx velký xxxxxxx xxxx xxx, xx obviněnému xxxxx, xxxxx by se xxxxxxxx, x postihem, xxxxx je xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xx Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x řadě xxxxx xxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxx Belgii z 27.2.1980 (xxxxx X x. 35, x. 69/03/75, xxxxxxx §49 xx §51), Le Xxxxxx, Van Xxxxxx x Xx Xxxxxx xxxxx Xxxxxx x 23.6.1981 (x. 6878/75 x 7238/75, zejména §59), Xxxxxx Hall xxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x 19.2.2002 (x. 65327/01), Xxxx proti Xxxxxxx z 25.8.1987 (x. 9912/82) Babar Xxxxx x xxxxx xxxxx Xxxxxxxxx království x 6.7.2010 (x. 24027/07 x další), xx Sodadjiev xxxxx Xxxxxxxxx z 5.10.2006 (x. 58733/00). Evropský xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx konstatoval, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx, x níž xxxx xxxx obviněný libovolně xxxxxxxxxx, tedy xxxx xx xx x xxxxx, xxxx-xx vinu, xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jeho atributy xxxx obviněný učinit xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxxx, xxx x xxxxx, xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx jednoznačné, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx úředně xxxxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxx k xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx XXXXX, X. x kol. Xxxxxxx xxx XX. §157 až 314x. Xxxxxxxx. 7. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2013, s. 2265 x xxxx., XXXXX, B. Xxxxxxxx xxxxxx o lidských xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx: XXXX, 2002, x. 97 x xxxx.; XXXXXX, X. Xxxxxxxxxx Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx. 1. xxxxx xxxxxx. Xxxxx: IFEC, 2003, s. 172; x především XXXX, X., XXXXX, X., XXXXXXXXXX, X., XXXXX, X. Evropská úmluva x lidských xxxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, xxxxxxx x. 618, 780 x násl.

41. Této xxxxxxxx xxxx ochrany xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx nedostál. Xxxxxx xx podílel xx xxxxxxxxxxxx nátlaku xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx byla xxxx, že x xxxx škody xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx proto, xxx xxxxxx mírného potrestání, xxxx xxxxxxx xxxxxx x trestu, tj. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, když xx xxxxxx hrozil x xxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx trest vyměřen xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx trestní xxxxx.

42. Soudu xxxxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x možnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx způsobů vyřízení xxxxxxxxx xxxx, xxxxx x důsledků takového xxxxxxx.

43. Především xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx nesporné, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx „veškeré xxxxxxxxxxx zjištěné x xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx“, xxxx. „všech xxxxxxxxxx x přípravném xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x obžaloby x zjištěných xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx“, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx závěry xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věty xxxxxxxx části xxxxxxxx, x to x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x obžalobě, xxxx xxxx bylo v xxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxx xxxxxxxxx škody xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx spor, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jiná xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx obviněný (viz xxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx, xx soud myslel xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x řízení xxxx xxxxxx, před nímž xxxxxxxxxxx xxxxx dokazování, x tedy nemohly xxx xxxxxxxx ani xxxxx skutečnosti.

44. Institut xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxx xxxxx v xxxxxx (xx xxxxxxx x xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx mezi xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, o němž xxxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tento konsenzus xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xx xxx xxxx, xxxxx jejich části, xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ohledně xxxx (skutku x xxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx x případně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x není xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x vině a xxxxxx, resp. xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §206x tr. x. (předpokladem xx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx kvalifikací). X xxxxxxx zavedení xxxxxx xxxxxxxxx xxx XXXXX, P., XXXX, X., XXXXX, X. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x. 9/2019, x. 177 xx 186, x. 10/2019, s. 202 xx 206).

45. Xxxxx xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx strany xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x nich xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxx učiněného xxxxx §206x tr. x. Postačí však x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx pasáž xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x xxx xx xxxxx xxxxxxxx, typicky xx petit xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxx obsažených xx xxxxxxxx větě x xxx. xxxxxx obžaloby xxxxxxxx zástupce xx xxx …, sp. xx. …, které xxxxxx prohlásily xx xxxxxxxx). Xxxx však xxxxx xxxxxxx xxxxx x vině na xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx x xxxx xxxx.

46. Především xxx soud prvního xxxxxx sám jen xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx měl dospět x xxxxxx, xx x výši škody, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx shora, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx §206x tr. x. xx xxxx akceptovat xxxxxxxxxx stran této xxxxxxxxxxx xx nespornou x měl xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx provést dokazování, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx škody xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx nesporná, xxxxxx xx xxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx o xx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx x přes upozornění, xx zmíněným xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx zástupce xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zástupci tento xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxx x ponechání xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx by x nadále šlo x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx 3 xxxx xx 8 let, x xxxx ponechání xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx ve smyslu §270 xxxx. 3 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxxxx písm. x) xxxxx xxxxxxxx xx xxxx zcela xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze skutkové xxxx (srov. x xxxx rozhodnutí č. 39/2015 Xx. xxxx. xxxx. tr.).

g) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

47. K xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, hmotněprávní kvalifikace x procedurálních vad xxxxxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxx, ač x tomu xxx xxxxxxxx soud příležitost. Xxx shora bylo xxxxxxxxx, xx odvolací xxxx, xxxxx sice xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx x měl xxxxxxxxxx xxxxx tento xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx §254 xxxx. 2 tr. x. xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx o xxxx, xxxxx xxx výroky xxxx úzce xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx vlastně xxx xxx, xx xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx závěr x xxxx xxxxx, xxxx xxx vázán, xxxxxxxxxx i do xxxxxx adhezního xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx opomněl xxxxxxx xxxxxxxxxxx §254 odst. 2 xx. x., xxxxx něhož lze xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud x xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx. Xxxxxx odvolací xxxx xxxx limitován tím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodnout x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (viz zmíněné xxxxxxxxxx xxx č. 21/2013 Xx. xxxx. xx.).

48. Xxxxx xx xx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x adhezním xxxxxx x nepostupoval ryze xxxxxxxxxxxxx jen x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx (§228 xxxx. 1 xx. x.), xxxxx xxx xx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dospět x xxxxxx, že xxxxx x xxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx škody xxxxxx xxxxxx. To xx ovšem musel xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu (xxx xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), podle xxx se na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx stejné xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx změnil xxxxxxx xxxxx rozsudku soudu xxxxxxx xxxxxx, pro xxx xxxxxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx rozhodnutí xxx xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxx x hmotněprávní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx měl xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx odpovědnosti. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §125 xxxx. 1 xx. x., xxxx rozhodnutí xx tak nepřezkoumatelné. X xxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxx xxxxxx viz x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. XXXXXXX, X., XXXX, J., XXXXX, X. Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx. 4. xxxxxx. Xxxxx: Leges, 2018, zejména xxx. 346 a násl.; x bohaté xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.10.2009, xx. xx. XX. XX 1320/08, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 55 xxx č. 218 na x. 47 Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, anebo na xxxxx Ústavního soudu xx dne 30.3.2012, xx. xx. XXX. XX 2954/11, publikovaný xx xxxxxx 64 xxx č. 69 xx x. 781 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx.

49. Xxxxxxxx xxxx xxx xxx dovolateli xx xxxxxx x tom, xx x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx hmotněprávnímu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx bylo xxxxx ustanovení §270 xxxx. 3 xxxx. x) tr. xxxxxxxx x xxxxxxxxx škody xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx soudy nižších xxxxxx učinily xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx x celou xxxxx základních zásad xxxxxxxxxxxx xxxxxxx řízení (xxxxxxx x rozporu xx zásadou xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákon, x xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxxx oficiality, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xx spravedlivý xxxxxx, xx zákazem xxxxxx x sebeobviňování xxx.). Xxx xxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závěru, který xxx xxx xxxx xxxxx v právní xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx obviněnému ochranu xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nejasnosti xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxx xxxxxxx xx věci dále xxxxxx xx xxxxxxx, xxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx rozsahu. Xxxxx toho bude xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx znovu příležitost, xxx ve spolupráci xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx, aby xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x x xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx stupně xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxx xxxxxxxx postup, xxxxx xxxx x nespravedlivému xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

50. Xxx xxx uzavřít, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx D. X. xxxx alespoň x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx podkladě xxx podaného dovolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxx obstát xxx rozsudek xxxxx xxxxxxx stupně, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx důvodů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Proto Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1, 2 xx. x. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxx předcházející xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zrušením xxxxxxx podkladu.

51. X xxxxxxxxx trestním řízení xx xxxxx napravit xxxxx vytčená xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx vyplývající x xxxx uvedených pasáží. Xxxxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx skutkovou xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x posléze xxxxxxxxxx převzatou soudem xxxxxxx xxxxxx, a xx x součinnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx chráněných xxxxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxx xxx obviněný xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx filmů, které xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx státní xxxxxxxx xxxxxx xx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobena xxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x podané xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jimiž xx ovládáno xxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

52. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx úvahy x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obecně xxxxxxxx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx (čl. 89 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), který xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx soudem xxx xxxxxxxx aktivity státního xxxxxxxx jako veřejného xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 14.5.2008, sp. zn. XX. XX 2014/07, xxxxxxxxxx xxx x. 86/2008 Xxxxxx xxxxxx x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx Xxxxxxx soud uvedl: „Xxxxxxxxx pachatele xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx x xx. 80 Ústavy České xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx státní xxxxxxxxxxxxxx, kdo xxxx xxxxxxxxxxx xx xx, xxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxx xxxxxxxxx procesně xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x vině x xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx nikdy xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx §2 xxxx. 5 xxxxxx ultima xx. ř. Xxxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx principy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tak, že xx soud xxxxxxx xxxxxxxxx dokazování x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx, jak bylo xxxxxxxxx x účetnictvím) x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xxxx x druhého xxxxxx xx tak nutno xxxxxxxx směrovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxx tvrzenou xxxx xxxx soudem prvního xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx potom xx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxx provede, či x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx důkazů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (x tomu xxxx. xxxxxxxxx judikaturu xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, např. xxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 12.6.1997, xx. xx. XXX. XX 95/97, xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 24.2.2004, xx. xx. X. ÚS 733/01, nález Ústavního xxxxx ze xxx 10.10.2002, xx. zn. XXX. XX 173/02, xxxxx Ústavního soudu xx dne 18.11.2004, xx. zn. XXX. XX 177/04, nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.3.2010, xx. xx. XXX. XX 3320/09, x xxxxx xxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx xx dne 24.4.2006, sp. zn. X. ÚS 670/05, xxxxxxxxxxx xx svazku 41 xxx x. 88 Xxxxxx xxxxxx x usnesení Ústavního xxxxx, xxxxx, xx xxxx x dokonalost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx podílí xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxx (xxx je x xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v §2 xxxx. 5 xx xxxx xx. x.).

53. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxx, xx podle §265x odst. 1 xx. ř. xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vázány xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx změny x xxxxxxx (reformationis in xxxxx) xx xxxxxx §265x xxxx. 2 xx. ř.

54. Protože xxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podkladě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebylo možno xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.