Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §143 odst. 2 xx. zákoníku řidičem xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k ochraně xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx příčinná xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx následkem.

Zákaz vjezdu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxx stanoví xxxxxxxxx tehdy, xxxxx xx xxx zájem xx xxx, xxx xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxx průjezd xxxxxxxxxx vozidel (např. xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, zčásti i xxxxxxxxxxx chodců). Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxx, i xxxx xx xx obviněného xxxx xxxxxx motorového xxxxxxx nevztahovala výjimka xxxxx dodatkové xxxxxxx xxxxxxxxxx vjezd dopravní xxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podle xxxxxx (tj. xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxxx xxxx z xxxxxxx dovolání xxxxxxxx X. S. X. xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Brně xx dne 15.9.2021, xx. xx. 5 Xx 174/2021, x xxxxxxx xxxx vedené x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx xx. xx. 3 X 35/2021. Xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. zrušil xxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx navazující xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x níž xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §265x odst. 1 xx. x. xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, aby xxx v potřebném xxxxxxx znovu projednal x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx ze xxx 19.5.2021, sp. zn. 3 X 35/2021, xxxx xxxxxxxx X. X. K. uznána xxxxxx xxxxxxxx usmrcení x xxxxxxxxxx xxxxx §143 odst. 1 xxxxxx x. 40/2009 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen xx zkratce „tr. xxxxxxx“). Za xx xx xxx xxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x trvání 12 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx §81 odst. 1 x §82 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 18 měsíců. Xxxxx §73 odst. 1, 3 tr. xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxxxxxxx x zákazu řízení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu 18 xxxxxx. Podle §228 xxxx. 1 xx. ř. xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx poškozené Všeobecné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, regionální pobočce x B., xxxxx xx výši 3 911 Kč. Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX (xxxxxxxxx) nemajetkovou xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 350 000 Xx. Xxxxx §229 xxxx. 2 xx. x. byli xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx uznána vinnou, xxxxxxxx ve xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx 4.5.2020 v 10:28 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XY, xxxxxxxxxxx xxxxxx XX, xxxxxxxx – obchodní xxxxxxxxxxx X., x XX xx xxxxx XX xx xxxxx xx xxxxx XX, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxx XX porušila ustanovení §4 xxxx. x), §5 xxxx. 1 xxxx. b), x), x) xxxxxx č. 361/2000 Sb., x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx“), x při xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx XX pokračovala x xxxxx, xx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxx toho na xxxxxxxxxxxx prahu xx xxxxx XY srazila xxxxxx částí xxxxxxx x povalila na xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX, xxxxx xxxx xx xxxxxxx odrážedle při xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx) xxxxx XX ve xxxxx xx křižovatce x xxxxx XX x xxxxx xxxxxxxx xxxx poloviny xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

3. Proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx podali obviněná, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxx xxxx rozsudkem ze xxx 15.9.2021, xx. xx. 5 Xx 174/2021, xxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. b), x), x), x), xxxx. 2 tr. x. x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozsudek ve xxxxxxxx o vině, xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx N. X. X. Podle §259 xxxx. 3 písm. x), xxxx. 4 xx. x. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx přečin usmrcení x xxxxxxxxxx xxxxx §143 xxxx. 1, 2 xx. xxxxxxxx. Xxxxx §143 xxxx. 2 xx. zákoníku xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x trvání 24 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx byl podle §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen na xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 2 x ½ roku. Xxxxx §73 odst. 1, 3 xx. xxxxxxxx xxx obviněné xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, spočívající x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx dobu 4 xxxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 xx. x. byla xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nahradit xxxxxxxxxxxx poškozeným xxxxxxxxxxxx xxxx x způsobenou xxxxx. Xxxxx §229 xxxx. 2 xx. x. byli poškození xxxxxxxx xx zbytkem xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx obviněné xxxx podle §256 xx. x. jako xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podala xxxxxxxx X. S. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dovolání z xxxxxx uvedeného x §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x., xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2021, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx.

5. Xxxxx xxxxxxxx soudy obou xxxxxx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx dopravní xxxxxx „Zákaz vjezdu xxxxx motorových vozidel“ x xxxxxxxxxx tabulkou „Xxxx dopravní obsluhy“ xxx x důvodu xxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxx ulice xxxxx xxxx z xxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, přičemž pokud xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx nést xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 400 xxxxx, xxxxxxx xxxx možné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xx parkovacím xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx na xx xxxxxxxxxxxx výjimka, spočívající x xxxxxxxx vjezdu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xx jeví xxxx příliš xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx by xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx B 11 „Xxxxx vjezdu všech xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxxxxx E 13 „Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ mohlo xxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nad 3,5 tuny s xxxxxxx xxxxxxxx balíčku xxxxxxxxxxxx náramkové xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx xxx 20 xx xx byl xxxxxxxxxxx.

6. Obviněná nesouhlasí x xxx, že xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx příčinou xxxxxx, xxxxx toto xxxxxxx nemá oporu x dokazování. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxx nutnosti vyřídit xxxxxxx záležitost vezla xxxxx xxx xxxxx x osobních xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, splnila xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x podle xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxx xx se xxx xxx xxxxxxxxx.

7. Xxxxx názoru xxxxxxxx xx chybný i xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx vidět xxxxxxxxxx XXXXX, x xx xxx x xxxxxx xxxx xxxxx, xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx křižovatky x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, přesto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že pokračovala x xxxxx, x xxxx x ulici XX xxxxxx hlouček xxxx a xxxx xx základě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx koly xxxxxx vozidla. Obviněná xxxxx skutečně zastavila xxxxx, jakmile zpozorovala x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, což xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx 3 x 1/2 xxxxx.

8. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, odvolací xxxx xxxxxx po přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxx. X. X. x chybným xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxx x rozporu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx posudku. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xx nevypořádal x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a výšky xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx pokusu, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx zavázal xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výšku xxxxxx usmrcené xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Uvedený xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx posudku x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx poškozenou. Xxxxx xxx o zmíněnou xxxxxxx obviněné týkající xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x 10 cm xxxxx, xxx byla xxxxx poškozené, xxxxxxxx xxxx se s xx vůbec xxxxxxxxxxx x pouze xxxxxxxxxxx, xx věkový rozdíl xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx velký. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obviněná xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vršek xxxxx xxxxxxxxx, pak xxxxx xxxxxx názoru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxx zohlednit xx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxx viditelnosti poškozené.

9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx ani x tvrzením xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x způsob jízdy xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxx o rychlost xxxxx, xxxxx závěrů xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxxxx 30 km/hod., xxxx xxxxxxxxx 7 xx/xxx., xxx se xxxxxxxx xxxxx rychlejší xxxxx a xxxxx xx xxxxx nejnižší xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pochybení xx straně xxxxxxxx, xxxxx podle ní xx xxxx tvrzení xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

10. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxx spáchat xxx, xx porušila xxxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxx zákona, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxx xx obytné xxxx. Podle xxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx nyní xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX 5x „Xxxxxx xxxx“, která by xxxxxxxxxx xxx xxxx xx celé xxxx xxxxxxxxxx, přičemž xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx napříč xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxxx provozu, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx účastnit xxxxx, xxxxx xx vzhledem x věku xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx osoba xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

11. Xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx chybně xxxxxxxxxxx xxxx odpovědnost za xxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxx odpovědnost xxxxxxxx. Xxxxxxxx zavinění toho, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx řízeného xxxxxxxxx, však xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a řádně xxxxxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxx dítěte xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxx výslovně xxxxxx.

12. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xx xxx 15.9.2021, xx. xx. 5 Xx 174/2021, x xxx xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Brně ze xxx 19.5.2021, sp. xx. 3 X 35/2021, a vrátil xx věc k xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx k xxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx vyjádřil x xxxxxxxx dovolání xxxxxxxx X. X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx státního xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxx x trestu) xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx dokazováním x xxxxx ani x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění nelze xxxxxx xxxxxx xxxxx, xx by obviněná xxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx §143 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx.

14. Xx zcela xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx obviněné x xxxxxxxxxxx obytné xxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, přičemž xxxx tvrzení xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx dokazování, ač x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx dospěl xxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Státní xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx týkají odlišné xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obviněné xx xxxxxxxxx xxxxxxx vzbuzují xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx x trestnosti xxxxxxx obviněné x x xxxx právní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xx xxxxx xxxxxxxxx pouze xx xxxxxx jednání, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, kterou xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx se xx místo, xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx jednání, xxxxx xx mělo xxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx.

15. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx Ústavního soudu xx xxx 31.5.2016, xx. zn. XXX. XX 2065/15, v xxxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnost xxxxxx, xxxxx při xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dítě, jež xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx případů je xxxxxx, že obviněný xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx předpokládat výskyt xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx na xxxxx xxxxxx xx tento xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zóně. Xxxxx xxxxx je xxx xxxxx státního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx pečovat x xxxxxxxxxx dítěte.

16. Xxx xxxx x návaznosti xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx smrti xxxxxx xx xxxx 1 x 1/2 xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx dominantní x xxxxx než x xxxxxxx 30 %, x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xx snad 10 %, jak xxxxx odvolací xxxx. Xxxxx xx xxxxx x obviněnou xx xxxxxx xxxxxxxx přesvědčen, xx x xxxxxx xxxxxxxxx dominantního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx důležité xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx Nejvyšší soud xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xxxxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. xxxxxx všechna xxxxx xxxxxxxxxx obsahově xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx §265x xxxx. 1 tr. x. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxx xxx x potřebném xxxxxxx xxxxx projednal x rozhodl.

IV.

Posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx východiska

18. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x podání xxxxxxxx, xxxxxx k následujícím xxxxxxx.

19. Xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx N. X. X. xxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x., xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021 [xxxx v §265b xxxx. 1 písm. x) tr. ř.], xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení skutku xxxx na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx důvodu Xxxxxxxx xxxx připomíná, xx xx dán tehdy, xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx obviněný xxxxxx x odsouzen, xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxxx xxxx, než xxxx x něm xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx nenaplňuje xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx xxxxxxxx i x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxxxx skutek xxxxx xxxxxxxx činem, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx jde. Xxxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx hmotněprávním xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx xxxx určitá xxxxxxxx okolnost posouzena xxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxx, než xxxx na xx xxxxxxxx. X poukazem xx dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x úplnost skutkového xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provedeného dokazování x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 5, 6 tr. x. Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx byla zásadně xxx xxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx hmotného, xxx x jiných xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx soud x nyní posuzované xxxx přezkoumal podle §265x odst. 3, 4 xx. ř. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku odvolacího xxxxx, x xx x xxxxxxx x x důvodů uvedených x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx X. X. X. v xxxxx xxxxx dovolání uplatnila xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dovolacímu důvodu xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. ř. Xxx xxxxxxx x její xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §143 odst. 2 tr. xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx měla obviněná xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jak xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx soudu, x xxxx provedeného xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx dovolací xxxxx. Xx přezkoumání xxx dospěl Xxxxxxxx xxxx x závěru, xx xxxxxxxx obviněné xx xxxxxx xxxxxxx x že napadený xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxxx xxxxxx.

x) X xxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxx x xxxx právní kvalifikaci

21. Xxxxxxxx xxxx k xxxx připomíná, xx xxxxxxxxx činu usmrcení x nedbalosti xxxxx §143 xxxx. 1, 2 tr. zákoníku xx xxxxxxx xxx, xxx jinému z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x xx proto, xx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx uloženou xx xxxxx zákona. X xxxxxxxx N. X. X. xxxxxxx odvolací xxxx variantu xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zejména x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx řidiče xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §4 xxxx. x), x) x §5 xxxx. 1 písm. x), x), d) zákona x xxxxxxxxx provozu. Xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x ukázněně, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, zdraví nebo xxxxxxx jiných osob, xxxxxxx xx xxxxxxx xx řídit dopravními xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx řízení xxxxxxx x sledovat situaci x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, přizpůsobit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zejména xxxx xxxxx. Obviněná xxxx xxxxx odvolacího xxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx míru opatrnosti, xxxx xxxxxxx xxxxxx x důvodu technických xxxxxxxxxx xx řízeného xxxxxxx, byla xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxx xxxx.

22. Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx dovolací xxxxxxx xxxxxxxx X. X. X., xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle §143 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx byla xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx soud xx xxxx rozsudku uvedl, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx značení „Zákaz xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxxxxx „Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxxxx XXXXX. X xxxx Nejvyšší soud xxxxxxxxx, xx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, jaký xx účel konkrétního xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx. Xx zřejmé, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nehodě x x xxxxxxxx poškozené xxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx bytová xxxxxxxx, x kde xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dbát i xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx dopravní xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx život x xxxxxx xxxxxx chodců xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozu. Zákaz xxxxxx xxxxx motorových xxxxxxx s výjimkou xxxxxxxx xxxxxxx se x určitém místě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx zde xxxxx xx tom, xxx xxx x xxxx oblasti xxxxxx xxxxxxx motorových xxxxxxx, x xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dopravního klidu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx (xxxxxx, jiných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx); xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxx označenou jako xxxxxx xxxx. Xxxxx xx samotného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidel, i xxxx se xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevztahovala xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vjezd xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x existenci x následné xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vozidla xxxxxxx xx xxxxxxx (xx. xxxxxxx x silničním xxxxxxx).

23. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx třeba xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx i xx podkladě xxxxxxxxx, xx se xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx „Xxxxxx xxxx“, xxxxx §39 xxxxxx o silničním xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx tímto xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jí zákonem. Xxxxx zmíněného ustanovení xx ovšem xxxxxx xxxx zastavěnou xxxxxxx, xxxxx začátek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxxx xxxx“ x xxxxx je označen xxxxxxxx xxxxxxx „Xxxxx xxxxxx xxxx“. Tímto xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx řidičů, xxx x obytné zóně xxxxxx xxxx přednost xxxxxxx, a xx x dětem, které xx x xxxx xxxxxxx hrají. X xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx právě xxxxxxxx označení xxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxx chodců, kteří xx x xxxx xxxxxxx mohou xxxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx zástavbu x xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx místě. Xxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zóně, xxxx xx možné xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx motorových xxxxxxx x x důvodu xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx toto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xx v xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx x xxx xxxxxxx jsou xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxxxx soudu o xxxxxxxx poškozené x xxxxxx xxxx xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, a s xxxx označením, xxxx x x rozporu xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx.

24. Xxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx výjimka xxx dopravní obsluhu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, avšak x xxxxxxx xx xxxx xxxxxx omezení, xxxxx xxx xxxxxx výše, xxxxx bez dalšího xxxxxxx toto jednání xx porušení důležité xxxxxxxxxx xxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinností, xxxxxxx xx měla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §4 xxxx. a), x), §5 xxxx. 1 xxxx. b), x), x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx vyhodnotit xxxx xxxxxxx zásadní, xxx mohla xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx obviněné x podle §143 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx.

25. Xxxxxxxx xxxx xxxxx uzavírá, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxx x nedbalosti §143 xxxx. 1, 2 tr. xxxxxxxx, xxxxxxx se pachatel xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx. X xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx dojít, xxxxx x xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx lidí x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxxxxxxxx např. xx xxxxxxxxxxx překročení xxxxxxxx xxxxxxxxx, případně pokud xx x nehodě xxxxxxxx došlo x xxxxxx zóně, xxx xxxx řidiči motorových xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, často x dětí, ve xxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx však x obviněné xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx o xxxxxxxx důležité povinnosti xxxxxxx zákonem je xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poškozené (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 32/2016 Xx. rozh. xx.), xxxxx x xxxx věci xxxxxxxx x úvahu.

26. Xxx xx z uvedených xxxxxx xxxxxx, dovoláním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nemůže v xxxx posuzované xxxx xxxxxx, a xxxxx xxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx (za xxxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxx) xxxxxxxx soud nesprávně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx z nedbalosti xxxxx §143 odst. 1, 2 xx. xxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxx učinit závěr, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx důležitou xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

x) K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

27. Xxxx xxxxxxxx X. X. X. xx xxxxxxx částech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů, x xxxxxxx vytkla xx, xxx xxxxx xxxxxxxxx důkazy, xxx xx vypořádaly x xxxxxxx xxxx důkazy x xxx xxxxxxxxxxx xxx dokazování. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dovolacího důvodu xxxxx §265b odst. 1 xxxx. x) xx. x., xx xxxxx xxxxxxx do 31.12.2021, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx netýkají právního xxxxxxxxx skutku, který xx xxxxxxx xx xxxxxx o vině x odsuzujícím xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxx byla xxxxxxxx odsouzena, ani xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx hodnocení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, totiž xxxxxxxxxx hmotné právo, xxx předpisy xxxxxxxxx xxxxx procesního, zejména xxx ustanovení §2 xxxx. 5, 6, §89 x xxxx., §207 x násl. x §263 odst. 6, 7 xx. x.

28. Xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx posudkem x xxxxxx odvolacího xxxxx, Xxxxxxxx soud xxxxxxxx x xxx, xx odvolací xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tvrzením obviněné, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx posudku xxxxxx xxxxxxxxxx rozdílná výška xxxx figurantem xxx xxxxxxxxxxxx pokusu x xxxxxxxxxx AAAAA. X xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx opakovaly tvrzení xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx obviněná x xxxxxx chvíli xxxxx xxxxxxxxxx vršek xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx odvolací xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a poškozené, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jaké xxxx obviněná xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xxxxx motorového xxxxxxx.

29. Xxx uplatněný xxxxxxxx xxxxx podle §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., ve xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021, xxx pod xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx obviněné, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxx XXXXX xxxx xxxxx, zejména xxx xxxxx poškozené. Navíc xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzení odvolacím xxxxxx, jemuž xxxx xxx přikázána k xxxxxx projednání a xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx shrnutí

30. Xx xxxxxxxx xxxxx uvedených xxxxxxxxxxx a úvah Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx obviněné X. X. K. částečně xxxxxxxx, a proto xxxxx §265k xxxx. 1, 2 xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx něj xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx §265x odst. 1 xx. x. pak Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x rozhodl.

31. Xxxxxxx xxxx x Xxxx tak x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx věc xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxx novém projednání xxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dokazování, xxxxx rozsah x xxxxxxxx zváží, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx skutkového stavu xxxxx u obviněné xxxxxxx xxxxxxxx důležité xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x námitkami xxxxxxxx týkajícími se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x závěrů xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opětovně xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx (xxxx. „spoluzpůsobení“ následku) xxxxxxx poškozené x xxxx xxxxx. Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. xx xxxx xxxxxxx stupně xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx rozhodnutí.

32. Xxxxxxx vady xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx podkladě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx zasedání xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.