Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X xxxxxx xxxxxxx xx možné xxxxxx institut předražku xxxxx §336ja o. x. x.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 3779/2018 Xx. XXX, x. 4169/2021 Xx. XXX.

Xxx: R. X. xxxxx Finančnímu úřadu xxx xxxxxx město Xxxxx x xxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx příklepu, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalovaného.

Žalovaný xxxxxxx (sděleními x xxxxxxx) xx xxx 11.11.2020 sdělil žalobci, xx xxx učiněné xxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx x udělení xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Proti těmto xxxxxxxx podal žalobce x Městskému soudu x Xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx zrušení. Eventuálně xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §82 x xxxx. x. x. s.

Městský soud xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Před xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prostředky. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx odvolání, xxxxxxxx xxxx xxxxxx jako xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx dne 27.1.2021, xx. 14 Xx 39/2020-26, xxxxxx x xxxxxx postoupil x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx finančnímu xxxxxxxxxxx (§46 odst. 5 x. ř. x.).

Xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx stížností. Xxxxx, xx xxx 22.10.2020 x xxx 23.10.2020 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxxx x žádosti xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx. Tato xxxxxxx nezasáhla do xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx by se xxxxxx toho, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx institut xxxxxxxxx xxxxx aplikovat x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx sdělením xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx §261 daňového xxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxx nelze x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx použít x xx xxxxxx xxxxxxxx orgánů nebyl xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx závěry x rozsudku Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxx 12.3.2020, xx. 1 Xxx 331/2019-44, xxx vše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx). Proti xxxxxxxxxx x předražku (sdělení) xx xxx bránit xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx majetek. Xxxxxxxxxx tedy xx xxxxxxx subjektivní právo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx žalobce xxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx zasaženo (xxxxxx xxx porušeno xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx). To xx v projednávané xxxx stalo.

Žalobce xxxxx, xx xx věci xx. zn. 1 Xxx 331/2019 Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx nesprávně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. To xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxx 2013. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (na rozdíl xxxx. xx výkonu xxxxxxxxxx podle občanského xxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Českou republiku, xxxxx neusiluje x xx nejvyšší xxxxx xxxxxxx zpeněžení xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zamítl.

Z XXXXXXXXXX:

[14] V projednávané xxxx je stěžejní xxxxxxxxxx xxxxxx, zda x daňové exekuci xxx využít institut xxxxxxxxx.

[15] Podle §336xx xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x. nejde-li x xxxxx xxxxxxx x §336x odst. 4, xxxx xxxxx xx 15 xxx ode xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx navrhnout, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx vyšší, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx).

[16] Podle §336ja xxxx. 3 x. x. x. xx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxx xxxx vydražitele, xxx xx xxx xxx xxxxxxx, zda zvyšuje xxxxx nejvyšší xxxxxx xx částku nejvyššího xxxxxxxxx. Xxxx soud xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx věc xxxxxx.

[17] Xxxxx §336ja odst. 7 o. x. x. xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x předražku xxxxxxxx x odvolání podané xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx metodu možného xxxxxxx dražebního výtěžku xxxxxx xxx x xxx Xxxxxxxx-Xxxxxxx [xxxx. §195 zákona x. 79/1896 ř. z., x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxx)]. Xx současného xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx zaveden s xxxxxxxxx xx 1.1.2013 xxxxxxx xxxxxxxxxx soudního xxxx x. 396/2012 Xx. a xxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx, jakož x xxxxxxx osob xxxxxxxxxxxxxxxx xx xx možná xxxxxxxxx výtěžku xxxxxx (xxxxxxxx NSS xx xxx 12.3.2020, xx. 1 Xxx 331/2019-44).

[19] Xxxxx §177 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx občanského soudního xxxx.

[20] Podle §177 xxxx. 2 xxxx xxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx výlučně xxxxx xxxxx.

[21] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x již xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 1 Afs 331/2019-44 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx jím xxxx v dražební xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předražek xxxxx §336xx x. x. x., a xx x důvodu, xx xx xxx xxxxx x exekuce xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx zavedla. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx možnost využití xxxxxxxxx předražku x xxxxxx exekuci v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx ani xx x ní výslovně xxxxxxxxxx.

[22] Xxxxxxx xxxx xxxxx, že x xxxxxx exekuci se xxxxxxxxxxx xxxxxxx občanský xxxxxx xxx v xxxxxxx, xxx xxxx x daňovém xxxx xxxxxxxxx xxxxx (§177 xxxx. 1 daňového xxxx). Xxxxxxxx xxxxxx xxx upravuje i xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx se xxxxx §177 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu použije x x daňové xxxxxxx. Možnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx městský soud xxxxxxx x xxxxxxxx x. x. 1 Xxx 331/2019-44. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se x xxxxxxxxx vydává xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xx xxxxx xxxxx odvolání. Xxxxxx následně odmítl x xxxxxxxxx ji xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitelství, xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 5 x. x. x.).

[23] Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správce xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pouze xxxxxx xxx (§177 xxxx. 2 daňového xxxx).

[24] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxxxxxxx:

[25] Daňový xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Podle §178 xxxx. 5 xxxxxxxx xxxx lze xxxxxxx xxxxxxx provést xxxxx xxxxxx xxxxxxx: x) xxxxxxxx xx xxxx, x) xxxxxxxxxx pohledávky x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxx majetkových xxxx, x) prodejem xxxxxxxx xxxx, xxxx x) xxxxxxxx nemovitých xxxx.

[26] Xxxxxx xxx xxxx vymezuje xxxxxxxx xxxxxxx daně v xxxxxxx x §177 xxxx. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pravomoci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx v daňovém xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (§177 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx). Xxxxxx xxx xxxxxxx prodeje xxxxxxxxxx věcí xxxxxxxxxx xxxxxxxx předražku, x xxxxx se u xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx řádu.

[27] Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxx §258 xxxx. 1 x. x. x. lze provést xxxxx rozhodnutí, které xxxxxx xxxxxxxxx peněžité xxxxxx, xxxxxxxx ze xxxx, přikázáním xxxxxxxxxx, xxxxxxx nemovité xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx věcí x nemovitých věcí, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx k nemovitým xxxxx. V daňové xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jako způsob xxxxxxxxx exekuce xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Správce xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x §177 xxxx. 2 daňového xxxx x provedení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

[28] Xxxxxxx žalovaného xx xxx 11.11.2020 xx xxxx nutné xxxxxxxxx xx rozhodnutí ve xxxxxx §65 x. x. x. Xxxxxxxx xxxx xxx předpokládá xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx podat odvolání (xxxx. §336ja odst. 3, 5 a 7 x. x. x.). Těmito xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx nemohl xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x daňové xxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx stránka xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podal xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx jej xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sděleními ze xxx 11.11.2020; jednalo xx tedy o xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx (usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX ze xxx 10.7.2018, xx. 9 Xx 79/2016-41, x. 3779/2018 Xx. XXX, body 78 x 79). V xxxxxxxxxxxxx k povaze xxxxxxxxxx podle §65 x. ř. x. xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx dne 25.2.2021, xx. 10 Xx 391/2020-65, x. 4169/2021 Xx. NSS.

[29] Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx sděleních xxxxxxxxxx xx dne 11.11.2020 xxxxxx xxxxxxxx poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (§46 xxxx. 5 x. x. x).

[30] Vzhledem x xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx námitka xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §261 daňového xxxx.

[31] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx nezveřejňují, xxxx to na xxxxxxxxx věci xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx řád, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xx xx usnesení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. §336xx xxxx. 1 o. s. x.). Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nezákonně.