Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Závěr, xx xxxx xxxxxxxx nutná xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx ze xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x) x §7 xxxx. 1 xxxxxx x. 13/1997 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx], xxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx pozemní xxxxxxxxxx x xxxxx. Xxx porovnání xxxx xxxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx skutečnosti, xxxx xxxxxxxxx stav xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx využívání x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx nikoli xxxxx x xxxxxxx motoristů, xxx případně i x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2370/2011 Xx. NSS, x. 3371/2016 Xx. XXX, x. 3903/2019 Xx. XXX; x. 12225/35 Xxx. X; xxxxxx Ústavního xxxxx x. 2/2008 Xx. XX, (sp. xx. XX. ÚS 268/06), x. 111/2014 Sb. XX (xx. xx. X. ÚS 59/14).

Xxx: Xxxx Hrazany xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Jihočeského xxxxx, xx xxxxxx 1) X. X., 2) M. M., 3) Obora Xxxxxxxx xxxx, a.s., 4) XxxxxXxx x.x.x., 5) X. X., 6) X. X. x 7) K. X., x určení xxxxxxx xxxxxxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx se xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Pekárkův mlýn x xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x pozemních komunikacích. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx posuzoval, zda xxxx x xxxxx xxxxx dána xxx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx judikaturu, podle xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx otázek xxxxxxx xx xxxxxxx x tím, xx xxxx míry xxxxxxxxx xxxxxxxxxx využívat xxxxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx vozidla), x xxxx tím, xxx xxxx případné xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

Xxx 8.6.2018 xxxxx Městský úřad Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kterým xxxxxx zúčastněným xx xxxxxx 1) – 3) xxxxxxx xxxxx §29 xxxx. 3 xxxxxx x pozemních xxxxxxxxxxxx, odstranit xxxxxxxxxx xxxxx překážky x xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx územích Xxxxxxxx x Hrazan x Xxxxxxxx. Překážky (xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx zhruba 2,5 x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx 1) – 3) xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 8.10.2019 xxxxxxxx vyhověl a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx prospěch – xxx, že xxxxxx povinny xxxxxxxxx xxxxx překážky. Xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx posouzení. Xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx podmínku nutné xxxxxxxxxxx potřeby, neboť x dané oblasti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cesta. Xxxxx oborou xxxx xxxx veřejně přístupnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx nařídit xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x. 4 xxxxxx odstavec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 9.2.2022, xx. 50 X 78/2019-97. Krajský xxxx xx především xxxxxxxxx se žalovaným, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k této xxxxx existuje alternativa – xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx účelovou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx napadla xxxxxxxxx (stěžovatelka) xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx nedostatečně zjištěný xxxxxxxx stav. Žalovaný x xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx pouze x pohledu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesních xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx spojení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nemovitostí x xxxxxxx nemovitostí x ostatními pozemními xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxx nesrozumitelnost x xxxxxxxxxx xxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxxx shodně xxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potřeby, xxxxx uzavřel, že xxxx xxxxxx existuje x xxxx xxxxxxx x sporná xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, kterými xx xxxxxxx soud xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxx komunikační xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx potřebou x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx krajský xxxx xxxxxxxx námitkami xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxx, xx žalobu x určitých pasážích xxxxxxx xxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx oprávněna xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx a jako xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx může zastupovat x své xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx.

Xx xxxxxxx stížnosti xx xxxxxxxxx i osoby xxxxxxxxxx xx řízení 1) x 2). Xxxxxxxx, xx oplocení Xxxxx Xxxxxxxx mlýn (x xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx) bylo xxxxxxxxx orgány řádně xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx začala xxxxxx xx xx xxxxxxxx letech. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx poukázaly xx xxxxxxxxxx, xx x roce 2008, xxx probíhala správní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xx xxxxxxxx komunikací. Xxxxxx komunikace byla xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx až x xxxx 2011, kdy xxxxxx tlaky xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx zúčastněné uvedly, xx xxxxxxxxx obory xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx již x xxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a kvalitnějších xxxxxxxxxx. Konečně osoby xxxxxxxxxx namítly, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xx spodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxx xx x xxxx x xxxxxx větší xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx k jejich xxxxxxxxxxx xxxx jinak xxxxx. Xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zvěř.

Nejvyšší správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx žalovaného a xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x dalšímu řízení.

Z XXXXXXXXXX:

[8] Kasační xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx Pekárkův xxxx nesprávně posoudil xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx. nutnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Vůbec xxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx především xxxxxxxx x pěší. Xxxxxxx toho xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx alternativní xxxxx motorovými xxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx krajský xxxx.

[9] Xxxx samotným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx kategorií xxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx naplnění jejích xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx zákona, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx:

1) xxxxx xx x xxxxxx a v xxxxxx patrnou xxxxxxxx xxxxx určenou k xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;

2) tato xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx pozemků xx xxxxxx §7 odst. 1 zákona x xxxxxxxxx komunikacích;

3) xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx cesta, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxx např. nález xx xxx 9.1.2008, xx. zn. XX. XX 268/06, x. 2/2008 Sb. XX, xxx 33];

4) xx xxxx nutná xxxxxxxxxxx xxxxxxx, takže komunikace xxxxxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx konkrétních xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xx dne 30.11.2015, xx. 6 Xx 213/2015-14, x. 3371/2016 Xx. NSS, xxx 9).

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx současně. X případě, xx xxxxxx byť i xxxxxx, se x xxxxxxx přístupnou účelovou xxxxxxxxxx nejedná (souhrnně xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 29.8.2017, xx. 7 Xx 63/2017-48, xxxx 14-17). X xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx níže, xx sporná podmínka xxxxxxxx, tedy nutná xxxxxxxxxxx potřeba. Xxx xxxxxxxxxx x krajského xxxxx xxxxx sporné xxxxx oborou existuje xxxxxxxxxxxx alternativní xxxxx.

XXX.X Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx

[10] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxx ze xxxxxxxxx spisu (xxxxx xxxxxxxxxx provedené před xxxxxxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x dokazování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[11] Xxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Nejinak tomu xxxx x po xxxxxxxxx pozemků na xxxxxxx 90. xxx. Xxxxxx x xxxx 2010 xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx lesní xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx na cestu xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[12] Celá xxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx fyzických xxxx [xx. xxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx 5) – 7)] xxxxxx xxxxx již x roce 2012. Xxx x prvním xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx věci xxxxxxx nařídil xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxx žalovaný xxxx xxxxxx x xxx xx vrátil k xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx nařídil xxxxxxxxxx xxxxxxxx*). Žalovaný xxxxxxxxx již rozhodl xxx, a to xxxxx uvedeným xxxxxxxx, xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx změnil x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx překážek xxxxxx, neboť xxxxxx xxxxx přes xxxxx xxxx xxxxxx cesta, xxxxx propojuje Xxxxxxx x územím xxxx Xxxxxxx. Žalovaný xxxxxxxxx, xx xxxxxxx úřad xxxxxxxx xxxxxxxxxx množství xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx tento xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx odlišně xx xxxxxx xxxxxxx (x. 4 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

[13] Xxx pochopení projednávané xxxxxxx xxxxxxx poslouží xxxxxxxx znázornění (xxx xxxxxxxx ve spise x xxxxxxxxx též xxxxxxxx soudem xxxx xxxxx):

Xx právě uvedeném xxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xx červeně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxxxx). Modře xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x. x. 538 xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx přístupných účelových xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx plynou x xxxxxxx dostupných xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxx.

[14] Xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sporná xxxx komunikace. Xxxxxx xxxx vyznačeny xxxxxxx xxxxxxxxx účelové xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx překážek xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx, x obcí Xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XX./102 x silnice XXX./10242, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx x xxxx Xxxxxxx, a xx xxx xxxxxx zatarasení xxxxxx xxxxxxxxxx.

XXX.X X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx nepřípustných (xxxxx xxxxxxxxx)

[15] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx body xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx. xxxxx popularis, xxxx žalobu xxxxxxx xx veřejném zájmu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx důvodná.

[16] Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx §2 x. x. x. xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. X xxxxx stěžejní xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (§5 x. x. x.), xxxxx xxxxx se xx správním xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx na xxxxx. Souhrnně řečeno, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx každý xxxxx xxxxxxx xx ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx návrh.

[17] Xxxxxxxxxxxx xx ovšem xxxx. Xx xxxx specifickou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx. 99 Xxxxxx se Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx x xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xx xxxxxxxxxx (xx. 100 xxxx. 1 xxxx xxxxx Xxxxxx).

[18] Xxxxxxx xxxx xxx uvedl, že xxxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx své xxxxx x kolektivní xxxxxx, xxx jim xxxxx xxxxx k tíži. Xxxxxxxxxx xxxxx tedy xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx subjektivní xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (nález xx xxx 30.5.2014, sp. xx. I. ÚS 59/14, x. 111/2014 Xx. ÚS, xxxx 23–26). Xxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx i xx xxxxxx x xxxxx. Xxxx jsou x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx své xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx práva xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx ovlivňují (xxxx. xxxxxxxx rozšířeného senátu XXX xx dne 29.5.2019, čj. 2 Xx 187/2017-264, x. 3903/2019 Sb. NSS, Xxxxxxxxxxx /Xxxxxxxx, xxxx 41–45, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 7.1.2022, čj. 5 Xx 412/2020-64, xxxxxx Xxxxxxx x xxxxx, xxxx 32–38).

[19] Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x místními xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xx xx. uspokojováním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx [§35 odst. 2 xxxxxx č. 128/2000 Sb., x xxxxxx (xxxxxx zřízení)]. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxx.

[20] X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx actio xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx významech. Xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxx zastupuje xxxxx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxxx „mluvit“ xx xxx obyvatele. Xxxxxx xxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xx pouhé xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx vlastněného xxxxxxx x. x. 538, xxxxx xxxxx navazuje xx xxxxxxx komunikaci. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx).

[21] Xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx třeba xxxxxxx xxxxx význam xxxxxx xx xxxxxxxx zájmu. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx snažila xxxxxxxx xxxxx dalšími argumenty. Xxxxxx xxxxxxx, xx xx cesta oborou Xxxxxxxx mlýn xxxxxxxx x obhospodařování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxx byly x xxxxxxx xxxxx zúčastněné), xxxxxx xxxxxxxxxx vytýkala, xx xxxxxxxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx hájení xxxxx xxxxxxxxxxx individuálních osob, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx, zda xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx nikoli). Takovou xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx totiž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxxx xxxxxx konkrétních xxxxx vůči žalovanému. Xxxx konkrétní osoby xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, ovšem xxxxxx xxxxxxxx. Ke shodnému xxxxxx xxxxxx i xxxxxxx soud v xxxxxx 47 a 51 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx tam, kde xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx body xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxx actio xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XXX.X K xxxxxxxxxxx xxxxx proporcionality

[22] Xxxxxxxxxxxx xxxx namítá, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx soud neprovedli xxxx proporcionality xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx potřebě x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Přitom xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx shora xxxxxxxxxx nálezu xx. xx. II. XX 268/06. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[23] Xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx již x xxxx [9] výše, xxxxxxxx judikatura xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x veřejně přístupnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx sp. xx. XX. ÚS 268/06 x xxxx 34 x „proporcionalitě“, má xxx na xxxxx, xx existence xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) omezení xxxxxxxxxx vlastnictví xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, aby xxxx xxxxxxx soukromého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxxxxx („xxxxxxxxxxxxxx“), musí (xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx znaky) xxxxxxxxx nutná xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Jsou-li xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx přístupnou xxxxxxxx xxxxxxxxxx „proporcionální“. Xxxxxxx orgány xxx xxxxxxx xxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx test proporcionality, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx přiměřenost xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx ani tato xxxxxxx.

XXX.X X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx alternativní xxxxx

[24] X xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx krajský xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nutné komunikační xxxxxxx, neboť pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx x projednávané xxxxxxx sporný. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxx posouzením xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Právě tato xxxxxxx xx důvodná.

[25] Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx komunikacích představují xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx je jejich xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx neznamená, xx xx xxxxx o xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx představovat kritickou x xxxxxxxx dopravní xxxxxxxxxxxxxx.

[26] Nutná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, „xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx xx xxxxx x xxxxxxx vlastnického práva“. X xxxxxxx případě „xx xxxxx dát xxxx omezením vlastnického xxxxx xxxxxxxx těmto xxxxx způsobům“ (xxxx xxxxx xx. zn. XX. ÚS 268/06, xxx 34). Nutná xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx x dotčeným nemovitostem, xxx xxx sporná xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxx čj. 6 Xx 213/2015-14, bod 9).

[27] Podle §2 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx pozemní komunikace xxxxxxxx cesta xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx zařízení nutných xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx motorovým xxxxxxxx, xxx x x xxxxx vozidlům x xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vozidlem xx xxxx. i xxxxxx kolo [§2 xxxx. x) xxxxxx x. 361/2000 Xx., x provozu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx některých xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx provozu)].

[28] Celková xxxxx xxxxxxx komunikace xxxxxx její xxxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxxx (xxxxx Hrazan) x Xxxxxxxxx xxxx xxx 3 xx. Xxxxx „xxxxxxxxxxxx“ cesty po xxxxxxx xx o xxxxxxxx xxxxx, 4,5 xx, x toho 1,5 xx xx xxxxxxx XXX. třídy x. 102/42 x xxxxx x Klisince xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx II. třídy x. 102 vedoucí xxxx v délce 3 km xx xxxx Xxxxxxx (x. 6 xxxxxxxxxx městského xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx sporná xxxxxxxxxx nenaplňuje nutnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx 1,5 xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidlem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxx xxxx x xxxx [14] xxxx). Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[29] Xxxxx xxxxx xxxx ale xx co xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x cyklistům a xxxxx (xxxx xxxx. x dětem xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx oprávnění, těm, xxxxx xxxxx motorové xxxxxxx nemají xxxx x jiného xxxxxx xxxxxx přednost xxxxx xx jízdě na xxxx, xxxxxxxxx apod.). Xxxx Kovářov xx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx škola, xxxxxx, xxxxx, pošta. Xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx širší xxxxx. X Kovářově xx též hřbitov xxxx xxxxxx (Klisinec x Xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxx Xxxxxxx, xxxx součástí kovářovské xxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx vozidly, xxx xxx na kole xx xxx chodí xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx prokazovala xx xxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx 2012 xxxxxxxxx 98 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxx třetina obyvatel Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx obyvatele – xxxx Xxxxxxx xx xxxxxx xxx 270 xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úřad x xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx potřeby xx xxxxxxx, x to xx. pro xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxxxxxxx xx xxxxxx x kritérií, které xx třeba xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx posuzovat (xxxx. xxxx. rozsudek XXX xx dne 19.8.2013, xx. 4 As 89/2013-21, xx kterém Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx „komunikační xxxxxxx“ xxxxx, xx xxx „x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx“). X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx odkazovaný xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 20.12.1935, x. 12225/35 Xxx. A, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx též xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx cesty**) (k xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx veřejně přístupné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxx. xxxxxxxx NSS xx dne 16.5.2011, xx. 2 As 44/2011-99, č. 2370/2011 Xx. XXX, xxx 26; x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx též Xxxxxxx soud, xxxx. xxx opakovaně xxxxxxxx xxxxx xx. xx. XX. ÚS 268/06, xxxx 33–35).

[31] Xxxxxxxx xxxx zkratkovitě x xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx silnice XX. x XXX. třídy xx kvalitnější xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx cestou a xxxxxxxxxxx kolejemi. Na xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx cyklistů x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx se x xx však xxxxxxxxxxx, dokonce jako xxxxxxxxxx neprovedl důkazy (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nehodách xx xxxxxxx), xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx správního řízení xxxxxxx prokázat xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx chodce x cyklisty (xxxx. x. 6 xxxxx xxxxxxxx a s. 9 a 10 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

[32] Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx nesouhlasí x xxxxxxxxx závěrem xxxxxxxxx xxxxx v xxxx 44 xxxxxxxxxx rozsudku, xxx xxxxx xxx „xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx cesty xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx XX. a XXX. třídy, […] xx první xxxxxx xx nejedná x xxxxxx xxxxxxxxxxx kanál xxxx xxxxxxx městy, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx cesty xxxx xxxxxxxxxxxx trasy xxx xxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxx XX. x III. dle §5 písm. 2) xxxxxx č. 13/1997 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).“ Xxxxxx xxxxx xx xxxxx nepřezkoumatelný, xxxxx až xxxxxxxx.

[33] Xx xxxx, úvaha xxxxxxxxx soudu, že xxxxx lesem je „xxxxxxxxx“, xx bezvýznamná (xx xxxxxxxx xxxxxx xx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx žalovaného x xxx, xx pro xxxxxxxxx stěžovatelky xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx „xxxxxx z xxxxxxx“). Xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxx zrušil žalovaný) xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxx“ xxxxx cesty, ani xxxx „pohodlí“, ale xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx krajského xxxxx x tom, xx xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx po xxxxxxx xx pro xxxx či xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebezpečnější než xxxxx xxxxx oborou. Xxx je xxxxx xxxxx po silnici x xxx 1,5 xx xxxxx, xxx xx nic xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx a zvláště xxx xxx xxxxxx xxxx jde x xxxxxxxxx vzdálenost, zvyšující xxxxx xxxxxxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vyvěrá z xxxxxxx xx xxxxxxx.

[34] Xxxxxxx §5 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xx, xx xxxxxxx XX. xxxxx xx xxxxxx pro dopravu xxxx xxxxxx x xxxxxxx XXX. xxxxx xx určena k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx snad xxxx xxxxxxxxx, xx všechny xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx stejně bezpečné xxxx lesní xxxxx, xxxxxxxxxx xx nebezpečnější xxxxx jen xxxxxxx X. třídy, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

[35] Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx, že xxxx xxxx citovaného xxxx 44 xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx zdůrazňovala xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx jejím xxxxxxxxxx, xxxxx po silnici xxxxx xx xxxx xx chodí xxxxx. Xxxx zbytek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx příkoří xxxxxx. Ovšem xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx znatelný xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxx-xx NSS xxx zmíněnou ne/bezpečnost xxxxx).

[36] Xx závěru Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxx xxxxxx ani xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1) x 2). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nemohl xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rámec xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx to totiž xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx rozsah přezkumu xxxxxxxxxx rozsudku (xxxx. x tomu též xxx [39] xxxx). Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud nad xxxxx nezbytně xxxxxxx xxxxxxxx za nutné xxxxxxxx k xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx již xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx definiční xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komunikace. X x xxxxxxx, že xx xx pravda, xxxxxxx Nejvyšší správní xxxx z xxxxxxxx, xxx něhož xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx snad xxxxxx xxxxxxxxxx přestala xxx x terénu xxxxxx x důsledku xxxxxxxxxxxxx zahrazení, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x potaz (x xxxxxxxx xxxxx např. xxxxxxxx XXX ze xxx 29.6.2017, čj. 2 Xx 337/2016-64, xxx 89, kde XXX xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxx, pokud xxxxx zanikne „xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“). Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx případným xxxxxxxxxx vlivem na xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx.

[37] Xxxxxxxx správní xxxx xxxx dospěl x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vyhodnotil xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxx. Ignoroval potřeby xxxxxx x xxxxxxx x rozporu x xxxxxxx xxxxx, popřel xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx založil xxx rozhodnutí xxxxxxx xxxx. Tento nesprávný xxxxx žalovaného potvrdil xxx xxxxxxx xxxx.

XX.

Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx

[38] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušil (§110 xxxx. 1 x. x. x.). X xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §110 xxxx. 2 xxxx. x) xx xxxxxxx x §78 xxxx. 4 x. ř. x. xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxx právním xxxxxxx xxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxx. X dalším xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxx (xxxx. xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx a xxxxxxxx), žalovaný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx městského xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx.

[39] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdůrazňuje, xx x xxxxxxx věci xxxxx xx xxxxxx x rozhodnutí žalovaného xxx existenci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nejvyšší správní xxxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxxxx sporu xxxx xxxxxxxxx soudy (xxx xxx NSS xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx x s těmito xxxxxxx xxxxx některé xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx polemizovaly). Xxxxx snad vlastníci xxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, některý x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx (nebo x xxxxxx xxxxxx) dovozovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx jim xxxxxxx xxxxx takovémuto xxxxxxxxxx xxxxx žalobu xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. x xxxx xxxxxxxx XXX ze xxx 15.3.2022, xx. 10 Xx 50/2021-83, Xxxxxxxxxxx xxx xxxx, xxx 38).


*) Xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx městského xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

**) „Nerozhodujeť xxx xxxxxxxxxx nutnosti xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, nýbrž xxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx váhu xxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx té xxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxx xx arci xxxxxxxx otázkou, zda xxxxxxxxxxx spojení xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Avšak xxxxx xxxxxxxxx xxxx úkol xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx dopravní, xxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx rozsah xxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx xx té xxxxxxx, xxxxx xxxxxx obyvatelstva xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx. Shledá-li xxxx, xx xxx existující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx dopravu xxxxx vrstev xxxxxxxxxxxx, x xx xxxx x xxxxxxx po xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx arci xxxxxx x xxxxx, jež xxxxxxx xxxxxxxx dosavadního xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxx případě xxxx xxxxxxxx, že xxxxx, x xxxxx veřejnost xxx, znamená rozmnožení xxxxxxxxxxxxx spojů, xxx xx pro publikum xxxxxxx xxxxxxxx ke xxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.“