Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxx xxxxxxxx příjemce xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na živobytí xxxx než 6 xxxxxx tvoří xxxxx xxxxxx existenčního xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx (xxx jej xxxxxxxx xxx xxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xx xxxxxx se §24 xxxx. 1 xxxx. f) zákona x. 111/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxxxxxxx. Xx dosažení xxxxxxxxx 6 měsíců xxxxxxxx xxxxxxxxx xx pak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodující xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx živobytí x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (§10 xxxx. 3 téhož xxxxxx).

XX. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx své rozhodovací xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx úředních evidencí (§6 xxxx. 2 xxxxxxxxx řádu), xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti xxxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§49 xxxx. 1 a xxxx. 2 zákona x. 111/2006 Xx., x pomoci x xxxxxx nouzi).

Věc: X. X. xxxxx Ministerstvu xxxxx x sociálních xxxx o xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxx Xxxxx republiky (xxxx xxx „xxxx xxxxx“) xxxxxxxxxxx xx xxx 14.2.2019 xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx 3 410 Xx xxxxxxx xx xxxxxx 2 200 Xx měsíčně, x xx xxx xxx 1.2.2019. Odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žalovaný xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 20.3.2019. Krajský xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 30.4.2020, čj. 16 Ad 51/2019-43, xxxxxxxxxx správních orgánů xxxx stupňů xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxx poté xx xxxx znovu xxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxx xx dne 12.8.2020, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx snížil dávku xxxxxxxxx xx živobytí x xxxxxx 3 410 Kč xxxxxxx xx částku 2 200 Xx měsíčně. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx než 6 měsíců, náleží xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx činí 2 200 Xx xxxx minimální xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx k zajištění xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxx 6 xxxxxx xx xxxxxx xx nabytí xxxxxxxxx zákona č. 367/2016 Xx., kterým xx mění zákon x pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxx xx 1.2.2017, x xx po celou xxxx nepřetržitého xxxxxxxx xxxxx příspěvku na xxxxxxxx. Částka xxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx příspěvek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 6 xxxxxx x která zároveň x těchto 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx ze zákonem xxxxxxxxxx kategorií osob (xxxxx xxxxxxxxx xxx §11 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x nárokem xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx výdělečně xxxxx, xxxxx invalidní xx druhém xxxxxx, xxxxx, které vykonaly xxxxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x měsíci xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx projektů xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx). X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx obsažen xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx účastnil xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx x skupinové poradenství) x xxx nikoli. X xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, že již x měsíci xxxx 2017 xxxxx x xxxxxxxx hranice 6 xxxxxx, kdy se xxxxxxx neúčastnil projektů xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xx některé x vymezených xxxxxxxxx xxxx. Od xxxxxx xxxx 2017 xxxxx xxxx práce xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx žadatele samostatně (xxxxxxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxxx pravidla, xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx zjišťuje xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dávky, je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxx v xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí uveden xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx 2017, x xxxxx xx xxxxxxx účastnil xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx byl x xxxxxxxx 2018. Žalobcova xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx proto xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx 2019, xxx xx byla xxxxxx xxxxxxxxx na živobytí xxxxxxx. Protože se xxxx žalobce x xxxxx 2019 již xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x vymezených xxxxxxxxx xxxx, na xxxxx xx nevztahuje xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx od 1.2.2019 xxxxx xxxx snížil xx existenční minimum.

V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx uvedl, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx skutkový xxxx xxxx a že xxx nelze xxxxxxxxxx xx to, xx xx úřad xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx kategorie xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nedopadá. Xxxxxxx xxxxxxxx přehled xxxxxxx x úřadu xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prvostupňového rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx x této souvislosti xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx x xxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx na jeho xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx rozhodnutím xx dne 21.9.2020 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, xx žalobce xx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x soustavnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx vykonávat xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, kvalifikaci x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a intenzitě xxxxxxxx rekvalifikace xx xxxx druh xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx využít xxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx výdělečné xxxxxxxx. Xxxx nárok xx výplatu invalidního xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx žalobce x xxxxxxxxx období (xxxxx 2019) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx. Přestože xx osobou invalidní, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Potvrzení x xxxxxxx xxxxxxxx neschopnosti x trváním xxx xxx 4.3.2019 xxxx xxxxxxxxxxx rozhodnou až xxx xxxxx xx xxxxxxxxx x měsíci xxxxx 2019, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx případ. Xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx odvolací xxxxxxx uvedl, že xxxxx xx projektech xxxxx xxxxx není xxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxx aktivitu. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezávislosti xx dávkovém xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx 2019 xx xxxxxx xxxxx nepřetržitých 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx tedy „xxxxxxxxx“ 6 měsíců xxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Žalobce nesouhlasil xxx se xxxxxx xxxxxxxxx orgánů, xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. X řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx úřad xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx nabídl, zda xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx ze dne 8.9.2021, xx. 16 Xx 90/2020-63, podruhé xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x věc xxxxxx xxxxxxxxxx k dalšímu xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx žalobou napadeného xxxxxxxxxx (stejně xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx časovým xxxxxx konstrukce snížení xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx činnostmi xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx správním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx, xx nebyl xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx veřejná xxxxxx xxxx xxxxx xx projektu jím xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxx. Z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx také xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xx úřad xxxxx xxxxxx dokazování xxxxx xxxx, xxx xxxxx práce pro xxxxxxx xxxxxx projekt xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx uvedl, xx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx se x danému xxxxxxx - potřebné xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani x jednoho x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx věku 60 xxx, xx xxxxxx x invaliditou xxxxxxx xxxxxx, x evidenci xxxxxxxx x zaměstnání xx xxxxx xx xxxx 2007, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx aktivitu xxxxxxxxx xxxxxx práce, přičemž xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodnotily. Xxxxxxx xxxx žalovanému xxxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx souzené věci xxxxxxxxxxx pouze aktivity x měsíci xxxxx 2019, zatímco v xxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx x říjnu 2017 xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx od února 2017. Xxxxxxx soud xxxxxxxx rovněž xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.3.2021, xx. 7 Xxx 307/2020-26, kterým xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx dávky xxxxxxxxx na živobytí xxxxxxxxx žalobci x xxxxx 2017. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx 6 xxxxxx. V této xxxxxxxxxxx měl za xx, že xxxxx xxxxxxxxx aktivita xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx xxxx nového xxxxxx 6 xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx zjištěna xxxxxxxx x 6 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 2019. Xxxx xxxxxxxxxxx pak xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xx 1.10.2017, xxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, tj. xxx účely xxxxxxx xxxxx od 1.2.2019. Xxxxxxx xxxxxx pak xxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx možností, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx žalobce.

Žalovaný (xxxxxxxxxx) xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx stížnost. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxx x hmotné nouzi xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx č. 367/2016 Sb. xxxxxxxx xx principu, xxx xxxxxxx dlouhodobě neaktivní xxxxx xx nárok xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxx minima (2 200 Xx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (3 410 Xx). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxx (využití pomoci xxxxx xxxxx, ale x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx zaměstnavateli, xxxx.). Xxxxxxx dávky xx 6 xxxxxxxx nastává „xxxxxxxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx dle §11 xxxx. 3 zákona x pomoci x xxxxxx xxxxx, xxxxxx x nárokem xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni, xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx x měsíci xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx úřadem xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx příjemce xxxxx prokázat xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx směřovat xxxxxxxxx x nalezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx nezávislosti xx xxxxxxxx systému.

Stěžovatel nesouhlasil xxx x názorem xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx. Správní xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx 6 xxxxxxxxxxxx měsíců xxxxxxxxxx posuzovat od xxxxxxxxx xxxxxx x. 367/2016 Xx. (tj. xx 1.2.2017), včetně xxxxxxx, xxxxx xx xxxx doba xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx upozornil, že xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx krajský soud xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxx běžet xxxx 6měsíční xxxx. Xxx pokles na xxxxxx existenčního xxxxxx xx dle stěžovatele xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx, x xxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxx xxx snížení xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx minimum. Xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx dávky xxxxx xxxxx samostatně, x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx výčet xxxxxxxxx x neaktivních xxxxxx xxxxxxx co xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx práce.

Žalobce xx ve xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxx x krajským xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xx. 7 Xxx 307/2020-26, xxxxx dle xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxx služby, xxxxxx toho, xxx xxxxxxx odmítl xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx projektů xxxxx práce xxxxxxxx xx xxxxxx, nýbrž xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx mu xxxx nabízeny xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx týkající xx xxxxx xx xxxx xxxxxx v xxxxxx 2017 x 2018 a domníval xx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, s jejímž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyjádření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, v xxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx, že xxxxx x pomoci x xxxxxx nouzi xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx, kdy xxxxxxx x naplnění xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxx x poklesu xxxx dávky bez xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud rozsudek Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[12] Úvodem Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxx xx pokusil xx xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxx výsledek xxx xxxxxxx (xxxx osobu x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx věci xxxxxx oporu v xxxxxx právní xxxxxx x xxxx x xxxxxxx x xxxxxx x smyslem zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx x. 367/2016 Sb.

[13] Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx primárně xxxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx správních xxxxxxxxxx x odůvodněním, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx žalobce. Xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx x snížení xxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxx rozhodující, xxx xxxx práce xxxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xxxx xxxxx xx jím organizovaném xxxxxxxx, a xxxx xx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx pokládal xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgány za xxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx.

[14] V xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 30 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“). Xxxxxxxxxxx nicméně stanoví xxxxx (xx. 30 xxxx. 3 Listiny), xxxxxxx současně xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx. 30 Xxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxx prováděcího xxxxxx (xx. 41 odst. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx xx tedy v xxxxxxx xxxxxxxxxx práv xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx musí xxxxxxxx podstatu x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xx. 4 xxxx. 4 xxxx xxxxx Xxxxxxx).

[15] Xxxxx §23 xxxx. a) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx nouzi xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx činí, xxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx kalendářní měsíc xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (§24 xxxx. 1) x xxxxxxx xxxxx (§9 xxxx. 2), není-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (§2 xxxx. 1). Xxxxx §24 odst. 1 písm. x) xxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxx osoby činí x osoby, která xxxxxx příspěvek na xxxxxxxx déle xxx 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx existenčního minima; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §25 xx 28 xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx nevztahuje na xxxxx, x xxxxx xx nezkoumá xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx (§11 xxxx. 3), xxxxx x nárokem xx xxxxxxx x nezaměstnanosti xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, osobu xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx krajskou xxxxxxxx Xxxxx práce, xxxxx, která je xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxx xx invalidní xx druhém stupni, x xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x rozsahu alespoň 20 xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[16] X xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx základní xxxxxxxx, xx x xxxxxxx příjemce xxxxx, xxxxx pobírá xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxx 6 měsíců, xxxx xxxxxx živobytí (xx xxx xx xxxxxx xxxx dávky) xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx ani dle xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxx se xxxxx x xxxxxxxxxx přinášející xxxxxxxxx podmínek, xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx, xx x uvedeného xxxxxxxx xxxxx stanoví výjimky, x xx xx xxxx xxxxx téhož xxxxxxxxxx, která je xxxxxxx xxxx ustanovení xx xxxxxxxxxx xx […]. Na příjemce xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx pobírajícího xxxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx) xx xxx xxxxxxx xxxxx až xx xxxxxx existenčního xxxxxx nevztahuje pouze xxxxx, lze-li xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

– xxxx vypočtených x §3 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx prostřednictvím §11 xxxx. 3 xxxxx zákona (xxxx. xxxxx starší 68 xxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx stupni, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.), xxxx

– osob x xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx

– xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx organizovaných xxxxxx xxxxx, nebo

– xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx závislou xxxxx xxxx osoby samostatně xxxxxxxxx xxxxx), nebo

– xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, nebo

– xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxx službu x xxxxxxx xxxxxxx 20 xxxxx v xxxxxx.

[17] Xxxxxxxxxxx kategorie xxxx xxxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxx objektivně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. věk nad 68 xxx, invalidita xx xxxxxx a xxxxxx stupni, xxxxxxxxx xxxxxxx), zčásti xxxxx xxxxxxxxxx vykonávající xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. výdělečnou xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx). Z xxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxx v xxxxxx nouzi ovšem xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx úprava xxxxxxxx úřadům ukládala xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx není xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Úkolem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxxx konkrétních xxxxxx xxxxxxxx xxxxx např. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx se neúčastnil xxxxxxxx úřadu práce, xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx krajský xxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx skutkový xxxx, xxxxxx-xx se xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx (z xxxxxx xxxxxx) tomu xxx xxxxxx. Názor xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvážením xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima, xx xxxx správný. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx x krajským xxxxxx, xxxxx právní xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvážení xxxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxx (xxxx zákona) x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx. výjimka) výklad xxxxxxxxxxxx rovněž xx xxxxxxx x účelem xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx x. 367/2016 Xx., xxxx došlo x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx: „Každá xxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxx xxxx xxx ta, xxxxx nepracuje, popřípadě xx práci xxxxxx“ (xxx xxxxxxxx tisk x. 156/0, 7. xxxxxxx xxxxxx, 2013–2017, xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX). Xxxxxxx xxxxxxx novelizace xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx, xxx xxxx objektivně xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[19] Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx závěr o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxx, X.; Xxxxxxxxx, I.; Xxxxxxxxx, M. Xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx [XXXX verze 2021]. Xxxxx : Xxxxxxx Kluwer, 2016). Xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx §24 uvádí, xx z hlediska xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx osoby xxxxx xx sedmi xxxxxx (xxxxxxxxx), x xxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivá písmena xxxxxx xxxxxxxxxx. X §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx než 6 xxxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[20] Již xxxxxxxx xxxxxxxx zpráva x xxxxxx č. 367/2016 Xx. xxxxxxx xxxxxxxx, xx „systém xxxxxx x xxxxxx nouzi xx od xxxxx xxxxxxx (tj. xx xxxx 2007) xx xxxxxxxx doby založen xx. xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přičiněním, kdy xxxx skutečnost xx xxxx na nárok x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xx dávky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx), prodej xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx 2011 xxxx xxxx položky xxxx xxxxxxxx x zvýšení xxxxxx vlastní prací, xxx xx xxxxx x xxxxx veřejné x xxxxxxxxxxxxx služby x rozsahu xxxxxxx 20 hodin za xxxxx.“ X xxxxx xxxxxxxx xx proto xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx zvýšení xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxx práce xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Jejich xxxxxxx xx zlepšit xxxxxx xxxx bez xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vhodného xxxxxxxxxx x získání xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivitou xx xxxxxx zvýšení xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

[21] Poklesu xxxxxxxxx xx xxxxxxxx pak xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx zabránit rovněž xxxxx veřejné služby, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx zajistit, xxx xxxxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx ke xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nespoléhaly xx xxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxx této xxxxxx xxxx není xxxxxx x přímou xxxxxxx, nicméně xx xxxxxxxxx ve výpočtu xxxx xxxxx xxxxxx x hmotné nouzi, xxx xxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxx (rozsudek XXX xx xxx 28.4.2022, xx. 6 Ads 367/2020-29, xxx 39). X citovaném xxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dávky, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx nabídnuta ani xx nebyl předložen xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx služby. Xx postačující xxxx xxxxxxxxx poučení, xx xxxxxxx xxxxxx je xxxxxx ze xxxxxxx, xxx zabránit poklesu xxxxx, a xxxxxxxxxxx, xx „[m]ěl-li stěžovatel xxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxxx x tím xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, měla xxxxxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxx“ (xxx 43).

[22] Xxxxx se žalobce x krajský soud xxxxxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 7 Xxx 307/2020-26, kterým byla xxxxxxxxx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx totožnému xxxxxxx x xxxxx 2017, nepovažuje Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxx za přiléhavý. X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x ohledem xx xxxxxx argumentace xxxxxxxxxxx upozornil, xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx ovládáno xxxxxxxxxx xxxxxxx a xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx 10). V rozsudku xx. 7 Xxx 307/2020-26 xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (bod 12) x otázce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx červnu 2017 (xxxx 13 xx 15). Zmínka xxxxxxxx x citovaném xxxxxxxx x bodě 15, xx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx žalobce xxxxxxxxxx xxxxxxxx úřadu xxxxx, xx jednoznačně xxxxxxxx x nedostatečnému xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která by xxxxxxx pro příslušný xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx osob vypočtených x §3 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx dovodit, xx xx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxx mají xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, z xxxxxx konkrétních xxxxxx xxxxxxx jako příjemce xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

[23] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx projektu xxxxx xxxxx x xxxxx způsobem xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (zda xx xxxxxx xx nikoli).

[24] X xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xx xx správním xxxxx xxxxxxxxxx žádné podklady xxxxxxxxxxxx závěr, xx xx žalobce neúčastnil xxxxxxxx xxxxx práce, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx poznamenává, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx netvrdil, xx by v xxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx) xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx tedy xxxxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxx, žalobce xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxx vykonávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

[25] X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkového xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx dávky xxxxxx x hmotné xxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx 19.4.2016, čj. 6 Xxx 219/2015-30, xx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx xxxx vysvětlil, že xxxxxxxx je xxxxxx x odnětí dávky (xxx xxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx prospěch x x neprospěch xxxxxxxxx, aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx stav, x němž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (§50 xxxx. 3 x §3 správního xxxx), xx xxxx obecné xxxxxxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, x xx §49. X xxxxxxxxx rozsudku xx. 6 Xxx 219/2015-30 Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx: „[D]ůkazní xxxxxxxx (břemeno) ohledně xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx [xx] xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, resp. x xx osoby, jimž xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx).“

[26] Xx xxxxxx jedné xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§8 xxxx. 2 správního xxxx) a xxxxxx xxxxxxxx ekonomie (§6 xxxx. 2), které xxxx promítnuty do §50 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxx, xxxx a xxxxx x xxxxxx xxxxxx, další xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x osob xxxxxxxx posuzovaných, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx nouzi, xxxxx x xxxxx rozhoduje, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx rozhodné xxx xxxxx xx dávku, xxxx xxxx nebo xxxxxxx. Na xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §49 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jsou povinni xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxx nebo xxxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx x hmotné xxxxx, nebrání-li xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážky, xxxxxxx zdravotní xxxx. Xxxxx xxxx. 2 xxxxx ustanovení zákona xx xxxxxxxx dávky xxxxxxx písemně oznámit xxxxxx pomoci v xxxxxx xxxxx xxxxx xx skutečnostech xxxxxxxxxx xxx trvání xxxxxx xx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x to xx 8 xxx xxx xxx, kdy xx x těchto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[27] Xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxx tedy xxxxx xxxx možno xxxxxxxxx, xxx v souladu x §6 odst. 2 xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxxx žalobce x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, což také xxxxxx. Xxxxxx však xxxx xxxxxxxxxx vyhledávat (xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx skutečnost, že xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, nevykonával xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xx stupni xxxx invalidity. Xxxx xxxxxxxxxxx byl v xxxxxxx x §49 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx zjištění xx správním xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx vydaných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx krajský xxxx.

[28] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx námitky xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx období xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, že xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ani x jednoho x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx práce provedené x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx úřad práce xxxx, co krajský xxxx xxxxxx jeho xxxxx vydané (xxxxxxx xxxxxxxxxx) rozhodnutí xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx je dle Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxx pochybností xxxxxxxxxx, xxxx rozhodné xxxxxx xxxx práce xxxxxxxxx (xxxxx 2019) x x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx zabýval xxxxxx xxxxxxxxx xxxx 6 xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx zákona x. 367/2016 Xx., xxxx xxx xxx 1.2.2017 (xxxxxxx byl xx xxxxxx února 2017 nepřetržitě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx a xxxxxxx xxxx 6 xxxxxx, xxx xxxxxxxx pod xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx x xxxxxx září 2017).

[29] Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx správních xxxxxxxxxx z hlediska xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx z právního xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx aplikaci §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx v hmotné xxxxx, a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx živobytí xxxx xxx 6 xxxxxx. Xxxxxxx soud xx xxxxx x žalobcem xxxxxxx xxxx podmínku xxx, že v xxxxxxxx, kdy v xxxxxxxxxx z následujících xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx podřadit xxx kategorii, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx rozsahu, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx.), xxxxxx běžet xxxx xxxx 6 xxxxxx, x xxx má xxxxxxxx dávky nárok xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx však Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx považuje xx správný stěžovatelův xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx stížnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[30] Xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, x citovaného §24 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx x xxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xxxxx závěr, xx x případě xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx (od xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx) xxxxx částka xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxx 1.2.2017, a xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx příspěvek xx živobytí a xxxxxxxx jej xxxxxxxxxxx x xxxxxx, měli xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxx 6 měsíců. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx způsobit xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx v některém x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx [16]). Xx naplnění xxxxxxxx, xx xxxxxxxx pobíral xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxx 6 xxxxxx, pak xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx officio xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (a xxxxx shodně x xxxx xxxxx) xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[31] Xxxx-xx xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx příjemce dávky xxxxxx xx některé x xxxxxxxxx osob, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx na §10 odst. 3 xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxx určuje, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dávky je xxxxxx kalendářního xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kalendářnímu xxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx dávka zvýšena. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx bude možno x určitý měsíc xxxxxxxx pod xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx se xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx výši dávky x měsíci následujícím, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx na xxxxxxxx nevztahuje právě x jen x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx minima je xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx věty xxxxx §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx novelizované xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxxxx osobám xx xxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxx dávku xx xxxx existenčního xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 xxxxxx xxxx příjemce xxxxx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx výši xxxxxxxxxxxx minima, xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xxx xxxx aktivní xx xxxx splňovat jinou x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx nebude xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx existenční xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xx krajského xxxxx xx tedy Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx xx smyslem x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx byl xxxxxx (xxxxxxxx oporu xxx x xxxxx xxxxxx), že xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx měsíc, xxx xxxx např. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x požadovaném xxxxxxxxxx xxxxxxx, a částka xxxxxxxx xx xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxx by xxxxxxxx xxxxx xxxx být xxxxxxx xxxx xxx xxxxx měsíc x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx by v xxxxxxxxx xxxx pobíral xxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xx xxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx práce xxxxxxxxxx xxx nemoc xx xx zúčastnit xxxxxxxx xxxxx práce, xxxx xx xxxx zajištěno xxxxxxxxx částky xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx výklad xxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xx neudržitelný.

[32] Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx s ohledem xx xxxxxxxx skutečnosti x rozhodném xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xx 1.2.2017. Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx od xxxxxx xxxx, bylo xxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxx podmínky §24 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx x hmotné xxxxx, a xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxxx na živobytí.