Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xx-xx xxxxxxxxx spáchán ve xxxxx xxxxxxxxxxx dílem xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x.200/1990 Xx., x xxxxxxxxxxx), dílem xx xxxxxxxxx xxxxxx přestupkového xxxxxx (zákon x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx přestupky x xxxxxx x xxxx), použije xx xx něj x xxxxxxxx zákon účinný x době, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx [§2 xxxx. 4 xxxx. x) x §112 xxxx. 1 xxxxxx x. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx].

XX. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx začátek xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. I x xxxxxxx případě začíná xxxxx promlčecí doba xx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx k poslednímu xxxxxxx xxxxx [§31 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 250/2016 Xx., o xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x řízení x xxxx], xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x zahájení xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx ústním xxxxxxxxxx xxxxxxxx oznámení (§78 xxxx. 2 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx x xxxxxx x nich).

III. Přestupek xxxxx §39 xxxx. 1 písm. g) xxxxxx č. 20/1987 Xx., o xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

XX. Xxxxx §17 xxxx. 1 x 3 zákona x. 20/1987 Xx., x xxxxxx památkové xxxx, xxxxxxxx povinnost xxxxx o závazné xxxxxxxxxx podle §14 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xx. na xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xx žádným xxxxxxxx nezasahuje do xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx výluka xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x ochranných pásmech. X xxxxxxx, že xx stavba xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x současně v xxxxxxxxx zóně, je xxxxxxx stanovisko xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2011/2010 Xx. NSS.

Věc: x) K. B. x b) X. X. xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Královohradeckého xxxxx x uložení xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X projednávané xxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx zabýval xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §39 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx provádění xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxxxxxx xxxx Jičín xxxxx rozhodnutím xx xxx 30.9.2020 xxx xxxxxxx vinnými xx xxxxxxxx přestupku xxxxx §39 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Tohoto přestupku xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxxx xx xxxxx 2016 xx června 2018 bez závazného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jakožto xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx náměstí Xxxx x Sobotce (xxxxxxxxx prováděli xxxxxxxxx x xxxxxxxx úpravy). Xxxxxx xxxxxx sama xxxx kulturní xxxxxxxx, xxxxxxx stanovisko xxxx xxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx zámku Xxxxxxxxx. Žalobkyni a) xxxx xxxxxxx pokuta xx výši 250 000 Kč, xxxxxxx x) xxxxxx 75 000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx úřadu xxxxxx xxx xxxxxxx odvolání, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 12.2.2021 xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx žalovaného xx xxxxxxx bránili xxxxxxx, x níž xx domáhali zrušení xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx uložených sankcí. Xxxxxxx namítali xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx promlčení, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x) za pachatele xxxxxxxxx, nenaplnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí. Xxxxxxx xxxx žalobu xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podali žalobci (xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx stěžovatelka x xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx za xxxxxxxxx x xxxxxx promlčení. Xxxxxxx xxxxxx především xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx 5.4.2017. Městský xxxx již xx xxxxxx dne prokazatelně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tudíž x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxx věc xxx xxx xxxxxx §37 xxxx. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx. Správní orgány xxxxxxxxx xxxxxxxx skutkový xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provádění xxxxx stavby. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pravděpodobně xxx xxxxx xxxx 2016, xxxxxxxxxx v xxxxxx pololetí 2017. Xxxxx xxxxxx stavební xxxxx xxxxxxxxx x x druhé polovině xxxx 2017 x x roce 2018, xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx nezasahující xx vnějšího xxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx změnám xxxxxx xxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx součást projednávaného xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že znakem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxx. účinek. Xxxxxxxxx xxxx tedy měla xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx po xxx, xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx stížnost xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XXX. X. X xxxxxxxxx odpovědnosti za xxxxxxxxx

(…) [15] Krajský xxxx x xxxxxxxx (xxx 27) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánům, xx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx x stavebních xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx) byl xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Lze připomenout, xx podle §7 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jehož jednotlivé xxxxx xxxxx vedené xxxxxxxxx záměrem naplňují xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxx xxxxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx provedení, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx judikatura, xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 1.3.2012, xx. 8 Xx 66/2011-74).

[16] Pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx přestupku x dobu, xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, tedy okamžik, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxx x xxxxxxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

[17] Xxxxxxx xxxxxx vyšly x kontrolních prohlídek xxxxxxxx památkové xxxx. X protokolu ze xxx 29.6.2018 vyplývá, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx/xxxxx 2018. Xxxxxx xxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxxx přístavba) x xxxxxxx vydání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx, xx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2018, xxxx xxxxxx i protokol x kontrolní prohlídky xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 5.6.2018. To xx v jasném xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx 2017 xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx jen xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx skončily již x xxxx 2016 xx 2017, xxxxxxxxxx xx jim tedy xxxxxxxxxx správnost xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxx xxxxxxxxx kontrolních xxxxxxxxx. Jakkoli povinnost xxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx souhlasí, xx xxxxx stavby xxxx xxxxxxxxx nejméně xx xxxxx června 2018.

[18] Xxxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx roku 2017) xxxxxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx změny xxxxxx, x upozorňují, xx xxxx xxxxx stavby xxxxxxxxxx podle §17 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxx na xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxx dílčí xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx je x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx ho xxxxxxxxx správní xxxxxx (xxx předchozí bod xxxxxx xxxxxxxx). Xxxxx x xxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx tato xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx prospět. Podle §17 odst. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx péči xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx xxxxx stavby, xxxxxx provedením xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vzhledu xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxxx pásmech. X xxxxxxxxxxxx věci xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x v památkové xxxx. Změna xxxxxx xxxxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko xxxx.

[19] Xxxxxxx stěžovatelé spáchali xxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 30.6.2018, použije se xx projednávanou xxx xxxx xxxxxxxxxxx zákon, xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxx 1.7.2017. Xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxx x. 200/1990 Sb., x xxxxxxxxxxx), xxx xxxxx xxx za xxxxxxxxx xxxx úpravy. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx [§2 odst. 4 písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx §112 xxxx. 1 věta xxxxx xxxxxx]. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx běžet xxxx 1.7.2018 [§31 xxxx. 2 xxxx. x) nového přestupkového xxxxxx], xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxx xxxxxx (§32 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[20] Xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 1.7.2018 xxxxxx nic xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx povšiml xxxxxxxxxx xxxxx xxx 4.5.2017, kdy xxxxxxx xxxxx prohlídku. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x páchání xxxxxxxxx xxxx xxxxx vliv xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx promlčecí xxxx xxx xxxxxxx začít xxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pokračuje, je xx xx právě xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx skutek xx xxxxxx jiného, xxxx xxxxx pokračující xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přestupku (§78 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 15.6.2011, čj. 9 Xx 101/2010-101, xxxxxxxxxx xx xxx 30.7.2014, xx. 8 Xx 33/2014-39, xxxx 20 a 21). Xxxxxxx xxxxxxxxxx platí, xxxx-xx xxxxxxxxx ještě xxxxxxx dokončen xxxxxxxxx xxxxxx útokem. Ovšem xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zjistí páchání xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx na běh xxxxxxxxx doby (xxxx. xxxx. xxxxxxxx xx xxx 15.6.2011, čj. 9 As 101/2010-101).

[21] Xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx přestupek xxxxxx x xxx. xxxxxxx. Xxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stěžovatelé xxxxxxx xxx promlčecí xxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx k tomu xxxxx, že stěžovatelé xxxx pravdu, xx xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx doba xxxxxx běžet xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx (§31 odst. 1 xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). X nynějším xxxxxxx xxxx nejde x xxxxxxxxx, jehož xxxxxx xx účinek. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x právním řádu xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Nynější xxxxxxxxx xx typickým xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx nastat xxxxxx (xxxx. účinek xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx). Xxxxx xxxxxx účinek xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx podstaty přestupku x xxxx xxx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx doby.

[22] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx ani x xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx odpovědnosti xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx použít §37 xxxx. 2 xxxxxx x státní xxxxxxxxx xxxx. Toto xxxxxxxxxx bylo totiž x 1.7.2017 zrušeno xxxxx x souvislosti x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. XX bod 8 xxxxxx x. 183/2017 Xx., kterým xx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x přijetím xxxxxx x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a řízení x nich a xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). Xx přestupek, xxxxx pokračoval i xx červnu 2017, xxx již xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx §37 xxxx. 2 zákona x xxxxxx xxxxxxxxx péči. Xxxx ustanovení by xx xxxx xx xxxxxxxxxx případ nepoužilo x xxxxxx xxxxxxx, x xx xxx x xxxx xxxx 1.7.2017. Xxxxxxxxxx §37 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx fyzických xxxx xxxx červencem 2017 xxxxxxxxx §39 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx §40 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx předpisy, xxx xxx xx konce xxxxxx 2017 xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (č. 200/1990 Sb.).