Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Úřad pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §22aa zákona x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, xx xxxxx xxxxxxx xx 18.10.2016, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu x §19a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx:x. 1445/2008 Xx. XXX x x. 1775/2009 Xx. XXX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 57/2000 Xx. XX (sp. xx. XX. ÚS 559/99), č. 107/2000 Xx., č. 113/2002 Xx. XX (xx. xx. XX. XX 331/02), č. 404/2002 Xx., č. 53/2003 Xx., x. 210/2005 Xx., x. 6/2009 Xx., x. 88/2010 Xx. XX (sp. xx. XX. ÚS 1403/09) x x. 242/2020 Xx.; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72).

Xxx:Xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx proti Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 28.8.2017 xxxxxxx žalovaný x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx zákaz stanovený x §19a xxxx. 1 ZOHS x xxxxxxxx xx správního xxxxxxx podle §22aa xxxx. 1 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx č. 3/2013, xxxxxxx od 8.6.2013 xx 7.10.2016, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x), x), m) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxx“) a xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x) x §50 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx x dále xxxxxxx xxxxxxxxxxx sázkových xxx podle §2 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 vyhlášky xxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx výběr xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx maximálního počtu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě objektivních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kritérií. Xxx x xxxxx období xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx důvodů hospodářskou xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx sázkových xxx, xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx her a xx xxxx provozování xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx sázkové xxx, loterie x xxxx podobné xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx za popsaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx 499 000 Xx x xxxxxxxxx nahradit xxxxxxx xxxxxx ve xxxx 1 000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xx xxx 15.5.2018 xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxxx žalovaného žalobou, xxxxxx Krajský soud x Xxxx zamítl xxxxxxxxx xx xxx 6.2.2020, xx. 62 Xx 64/2018-52. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx námitce žalobce, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx sankcionovat jej xx rozpor xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x čl. 101 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxx do xxxxxx xxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx nevyprazdňuje §123 xxxxxx č. 128/2000 Xx., x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) (xxxx xxx „zákon o xxxxxx“). Z ničeho xxxxxxxxx, xx xx xxxx nemohl ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx činnosti xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxxxxx v tom, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x využitím xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx institutů xxxxxxxxxxx xxxx cíl. Xxxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx zákony, §19x XXXX sleduje xxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x samostatné působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 zákona x obcích x xxx xxxxxxx dopady xxxx činnosti xxxxx x deliktní xxxxxxxxxxxx xxxx ve xxxxxx xxx. Engel kritérií x důvodu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx č. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxxx xx 1.12.2012 xxx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx byl §19x xx znění xx 30.9.2016 formulován obecně x xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, která se xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx, kdy orgán xxxxxxx xxxxxx vystupuje xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx projevem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je v xxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx závěr xxxxxxx xxxx x §19x xxxx. 3 XXXX, xxx kterého xxx žalovaný xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x narušení hospodářské xxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x dozoru xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxxx tedy xxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx je možné xxxxxxxx následně dozor xx xxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx prostředky xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx a §19x XXXX mohly xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx státní xxx xxxx x xxxxxxx rozporu obecně xxxxxxx vyhlášky se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Přestože xxx §19x XXXX xxxxxxxxxx značně neobratně, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kasační xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx udělovat xxxx xxxxxx xx správní xxxxxx spáchaný xxx xxxxxx xxxxxxx zaručeného xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx. materiálního xxxxx Xxxxxx. Jedná xx x jeden xx xxxxxxxxxx xxxxx demokracie x xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xx odbornou xxxxxxxxxx. X xxx citovaných xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí §19x x §22xx XXXX. Xxxxxxxxx na xx, že xxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx, xxxxxxx snahou x xxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci. Xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx zakládající xxxxxxxxxx xxxxx a silnou xxxxxxxx a odůvodněním xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx debata. Xx zřejmé, xx xxxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx sporné úpravy xxxxx xxxxxxxxx poměřováním xxxxxxx práva na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podřadit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx podstatu správního xxxxxxx a sankcionovat xx pokutou. Dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx „zákonodárnou“ xxxxxx, xxxxx xx projevuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Proces xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx specifickým xxxxxxx xxxxxxx xxxx, že xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx udělená xxxx výkonnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx naopak xxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť je x xxxxxxx x xxxxxxxx dělby xxxxxxx xxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že Xxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx zákona spáchal xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx za xx xxxxxx. Vady xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx soudní, x xxxxxxxxxxx případě xxxxxxxxx rozhodnutím Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx zakládá konstrukci x vymanění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x područí xxxxxxx xxxx, xxxxx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnatelnou xx zákonodárnou činností.

K xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx stěžovatel xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx udělit obci xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x výkon „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 22.10.2015, xx. zn. II. XX 1424/15. Xxxxxxxx xxxxxxxxx sankcionovat samosprávu xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x rozsudku Evropského xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx proti Xxxxxxxx , xxxxxxxx č. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x č. 5370/72 xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx normotvornou xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx jinou otázkou. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx sám žalovaný xx xxxxxxx xx xxx 14.9.2015 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k přezkumu „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ na xxxxxxx §19a XXXX.

Xxxxxxxx xx vyjádření xx xxxxxxx stížnosti uvedl, xx xx xx xxxxx xxxxx stěžovatele xx xxxxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx není xxxxxxxxx x xx xxx limity. Xxxxxx x xxxx xx, xx se xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx dalšího nadřazeno xxxxx xxxxxxx chráněným xxxxxx, xxx konkrétně xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. X xxxxxxx rozporu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pravomoc takovou xxxxxxxx zrušit. Xxxxxxxxxx xxx x §19a XXXX zakotvil xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx se xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx žalovaného xx činnosti obce xx xxxxxxxx zákonem. Xxxxxx xxxxxx je xxxxxxx zákonem stanoveného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx činnosti obce xx xxxxxx xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx. §123 xxxxxx x xxxxxx dává Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x sistovat xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx pravomoc xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxx §19a x §22xx XXXX xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Žalovaný se xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx hodnotit soulad xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx vykonávat xxxxx xxx ochranou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §19x XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx narušení xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x případech, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vrchnostenském xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx soutěžitelé. X takovém xxxxxxxxx xx obce nacházejí xxx ukládání povinností xxxxxx závaznou xxxxxxxxx. X §19x xxxx. 3 ZOHS xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx přímo xxxxxxxxxxxx. Xxxx proto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx xxxxxx xxx §22xx XXXX. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nedochází x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Ústavním xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x vydání xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx vést až xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxxxx xxxx nemohl uplatnit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx měl xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx to, xx krajský soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx xx xxxx Xxxxx x ostatní xxxxx Nizozemí .

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

[15] Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx xx samosprávu xxxxxxx xxxxxxxx, že mu xxxxx pokutu xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx stranami xxxx sporu x xxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx zcela zakázat xxxxxxx a xxxx xxxxxxx hry a xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxx ryze x xxx, xxx vůbec x xxxxxxxx jakým xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx sankcionovat xx xxxxx xxxxxx práva, xxxxxxx xx zjistí, xx způsobem xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[16] Podle §19x xxxx. 1 ZOHS xxxxxx veřejné xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž .

[17] Xxxxx §19a xxxx. 3 XXXX pokud xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx samosprávy xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravomocné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 x na xxxx xxxxxx xx postoupí x xxxxxxx xxxx .

[18] Xxxxx §22aa xxxx. 1 XXXX xx orgán xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §19x xxxx. 1. X xxxxxxx x xxxx. 2 uvedeného xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx správní delikt xxxxx xxxxxx xx xxxx 10 000 000 Xx.

[19] Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxx případě nebylo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx veden pouze x subtilní xxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx stěžovatel xxxxxxx nenapadá celý §19x XXXX a xx xxx xxxxxxxxxx §22xx XXXX x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx jejich činnost, xxxx jako xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx něj xxx jen xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dopadat xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydanou xxxx x pozici xxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxx xx formu jednání, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx narušena. S xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ustanovení právního xxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který vede x závěru, xx xx oprávnění žalovaného xxxxx podle §19x XXXX vztahuje xxxx xx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, že takový xxxxxx předpokládal i Xxxxxxx soud x xxxxxx xx xxx 7.4.2020, xx. xx. Xx. XX 41/18, x. 242/2020 Sb., xx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxx Bílina). X xxxxxxxx neústavnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §19x ZOHS Xxxxxxx soud nastínil, xx xxxx otázka xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx správním xxxxxx. Xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx dovolávat xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudy xxxxxxx ústavní xxxxxxxxx (xxx bod 27). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx konformní xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaného x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xx komplexnějšímu xxxxxxxxxx xxxx problematiky.

[20] Argumentace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, že xx normativní xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného celku (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxx xxxxx mocí xxxxxx, x xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx obsaženou x Ústavě. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19x ZOHS, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcionování xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, za xxxxxxxxxxxx.

[21] Podle xx. 8 Xxxxxx se xxxxxxxx samospráva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx .

[22] Xxxxx čl. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků, xxx xxxxxxxx-xx xx ochrana xxxxxx, a jen xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx .

[23] Úprava práva xx samosprávu xx x xx. 8 Xxxxxx xxxxxx poměrně xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odborná xxxxxxxxxx [Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxxx T.; Herc X.; Mlsna X. xx. Xxxxxx České xxxxxxxxx: Komentář (Systém XXXX). Wolters Xxxxxx (xxx. 2022-1-27)]., xxx xxxxx „ je xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxx xx xxxxx kusou a xxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxx již xxxxxxxx xx svých rozhodnutích xxx Ústavní soud (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. ÚS 34/02 týkajícím se xxxxxxxxx delimitace xxxxxxxxxxx xxxx); xxx též Xxxxxxxx, 2007, x. 330. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, ale též xxxxxxxxx ustavení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx, xx Ústava xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx již xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. komentář x xx. 99 x xxxx.). Jinak xxxxxx, na xxxxx xxxxxx ústavní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vypadá xxx, že jediným xxxx ústavním (x xx xxxxxx čl. 9 xxxx. 2 Xxxxxx x nadústavním) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. jediným ústavně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xx, že xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx existenci xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxx ostatní xx již věcí xxxxxxxxxx zákonodárství. […] Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx velký xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxx xxxxx. Judikatura Xxxxxxxxx xxxxx xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem xxxxxx xxxxxx mezi intenzivnější, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx samosprávy. Xx xxxxxx konci xxx stojí xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx skupiny xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx. č. 320/2002 Sb., o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zákonů v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xx. ÚS 34/02, x němž Ústavní xxxx akcentoval xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ’xxxxxxxxx’ . […] Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx stojí xxxxxx, x xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zákonodárce xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx. Tak xxxxxxxxx x xxxxxx Pl. XX 51/06, jenž xx týkal xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocnic x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx formu xxxxxxxxxxx osob, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x přiměřenost xxxxxxxx xxxxxx pak x xxxxxx xxxxxxxx zkoumal. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. XX 6/13 x k xxxxxxxx xxxxxx zákona x xxxxxxxxx, xxxxx odkládala xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx na xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx terminálů .“

[24] Citovaný xxxxxxxx xxxx x čl. 101 xxxx. 4 xxxxxxxx: „ Jinak xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx správy x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx xxxxxx §123, 129 x 129a xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx §81, 86 a 87 krajského xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx východiska, x xx právě i x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx státní xxxx, xxxx především xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx ústavní xxxxxx ingerence zákonodárné xxxx do xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx . […] Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx výkonné, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx samosprávy, xxxxx xx x xxxxxx, která xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx a x xxxxxxxx díky xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxx velmi detailně xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx zřízení, xxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, ať xx jde o xxxxxxxxxx obecní či xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx přistoupil x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x roce 2000, x to xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního soudu Xx. ÚS 1/2000 x II. ÚS 559/99, v nichž xx Xxxxxxx soud xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx problematiky xxxxxx xxx v xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx konstruován x xxxxxxxxx obecním x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx demokratického právního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zákonodárné (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx samosprávy (x xxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx č. 367/1990 Xx.). Xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x krajském xxxxxxx (§123, 129 x 129x obecního xxxxxxx; §81, 86 x 87 xxxxxxxxx xxxxxxx x §106 x xxxx. xxx. x hlavním xxxxx Xxxxx) xxxxxxxx poměrně xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxxx xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx liší xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx vykonáván xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxx jinými xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vždy xx, xx x xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ústavnost. Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxx oprávněno xxxxx x sistaci, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx úpravu x xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x), kterým xx xxxxxxxx legitimace Ministerstva xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx x rámci výkonu xxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (k xxxxxxxxx mezím xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávy viz xxxxxxxx x xx. 104 odst. 3 Xxxxxx), x níž xxx xxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxxx, které xxxx státní správa xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jednak xx xx požadavek xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx XX. XX 331/02. Xxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x čemž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §93 xxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx občanům xxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xx. 101 xxxx. 4, x xxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy, je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jedná o xxxxxxx xxxxxxxxx výjimku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxx posuzování xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákon xxxxxxxx extenzivně, byť xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, účelný x xxxxxxx: ’Xxxxx xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx možno xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx normu vyloženou xxxxxxxx xx xxxxx , xxxxxxx xxx xxxxxxx legem .’ Xxxx xxx xxxxxx xxxxx libovůle x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. ÚS 1/02. X xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, nýbrž x xxxxxx xx xxxxxxx §19 xxxx. 1 krajského xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňoval xxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxx x přechodu xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxxx majetkem; xxxx ustanovení xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx x čl. 101 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx omezení v xxxxxxxx libovolně x xxxxxxxxxxxxxxx, navíc negarantuje xxxxxxxxx rovného xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x nesmí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx adresáty. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, jejichž xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx založena na xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx měly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx územními celky. “

[25] Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx úprava práva xx xxxxxxxxxx v Xxxxxx je velmi xxxx. Xxxxxxxx stanoví xxxxx xxxxx xx xxxxxx samosprávu x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx moci xxxxxxxxxxx. X xxxxxx ze xxx 5.2.2003, xx. xx. Xx. XX. 34/02, č. 53/2003 Xx., k xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx: „ Z xxxxxxxxxx Xxxxxx i Xxxxxx xxx dovodit, že xxxxxxx omezení a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx samosprávy xxxx xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxx samozřejmě xxxxxxx xxxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx li x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx .“ Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xx xxxxxxx lze xxxxxxxxx xx xxxxx xx samosprávu, a xx x xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx přímý xxxxx xxxx zákonodárné xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx vydaných x xxxxxxxxxx působnosti. Touto xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxx soudní, xxxxxxxxx Ústavní xxxx (xxxxxxx nálezy XX xx xxx 5.4.2000, xx. xx. Pl. XX 1/2000, x. 107/2000 Xx., a xx dne 12.4.2000, xx. xx. XX. XX 559/99, x. 57/2000 Xx. XX). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx aktů xxxxxxxxxx v samostatné xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx konkrétní xxxxxxxx, xx xxxxxxx x těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Stěžejní xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx do činnosti xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx ÚS xx xxx 30.9.2002, xx. xx. XX. XX 331/02, x. 113/2002 Xx. XX), a x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkladu xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx xx dubio xxx xxxxxxxxx x přijmout xxxxxx, který xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx (xxx xxxxx XX xx dne 19.4.2010, sp. xx. XX. ÚS 1403/09, x. 88/2010 Sb. XX). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx právních xxxxx, xx základě kterých xx státem xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx zmocňující xxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx musí xxx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx (samosprávným xxxxxx) xxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx xxxxx svévoli xx libovůli xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx regulujících xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz nález XX xx dne 13.8.2002, xx. xx. Xx. XX 1/02, x. 404/2002 Sb.).

[26] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ZOHS.

[27] Podle §19x XXXX ve xxxxxxx s §22xx XXXX xx žalovaný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků) xxxxxx xx do xxxx 10 000 000 Kč, xxxxxxx xxxxxx, xx tento xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. ZOHS xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxx veřejné xxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

[28] X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx oprávněn sám xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x xxxxxxxxxx působnosti. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx normu xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxx xxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx působnosti. XXXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxx xxxx či jeho xxxxx, xxxx tomu xx u xxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž (§3 XXXX). Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx zakázal xxxx dle daného xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§§7 x 11 XXXX). Xx vztahu x xxxxxxxx sistaci či xxxxx zrušení předmětného xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x §19x xxxx. 3 ZOHS. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx s §123 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx postup xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[29] Jediným následkem, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxx samosprávy při xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx uložení xxxxxx x xxxxxx pokuty xxxxx §22xx ZOHS. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx pokuty nelze xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx nemá v xxxxx xxxxxx nepřímý xxxxxxxxx účinek. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zákona xxxxxxx, xx xx žalovaný xxxxxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx obce xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxx x přihlédnutím x její xxxxx xxxxxxx x nezanedbatelné xxxx (10 000 000 Xx) xxx xxxxx xxxxxxxxx nepřímý xxxxxxxxx účinek, neboť xx xxxxx způsobem xxx na xxxx xx strany žalovaného x podstatě xxxxxxx xxxxxx směřující ke xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxx xx to, že xx xxxxxxx potenciální xxxxxxx derogační účinek §19x xx spojení x §22aa XXXX xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mohou xxx xxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působnosti xxxxxx xxxxx mocí xxxxxx (Xxxxxxxx soudem). Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx výkonné. Xxxx pak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx zákonnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

[30] Xxxxx v §19x xxxx. 3 XXXX xx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx správním xxxxxxx x xx xxxx xxxxxx mu xxxxxxxxx i správní xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxx zákonu, aktivuje xxxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxxx obec x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxx účelem potřebnou xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx ochotna xxxxxxx xxxxxxx, přistupuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §123 xxxxxx x obcích, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x následné xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xx pouze xxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx) Xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx rozporu x xxxxxxxx právy x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx předchozí xxxxx xx zjednání xxxxxxx. Nesouhlasí-li obec x konstatováním Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx proti xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X tom, xxx je konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx toliko xxxxxxxxxxx její účinnost. Xxxxx si přitom xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx §123 xxxxxx o xxxxxx, xxxxxxxxxx v něm xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx určitý nepřímý xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxx de facto xxxxxxx k xxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx.

[31] Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx moci, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx výkonné xx xxxxxxx §19a XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Případné xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22xx XXXX xxxx xxxxxx xxx nutně xxxxxxxxx xxxxxxxx x nezvratným. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx strany xxxx výkonné, xxxx xx podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx derogační xxxxxx §19x ve spojení x §22xx XXXX.

[32] Xxxxxxxx žalovaného xxxxxxxx x ZOHS xx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx základě §19x XXXX xxxxx xxxxxxxxx x abstraktnímu xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx testu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx např. x xxxxxx xx xxx 22.3.2005, xx. xx. Xx. ÚS 63/04, x. 210/2005 Xx. Žalovaný zkoumá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a to xxx xxxxxx závazná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se zákonným xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx ostatně xxxxxxxx xxxxxxxx samotného ZOHS, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže na xxxx výrobků a xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx které od 1.12.2012 xxxxxxx také xxxxxx xxxxxx správy xxx xxxxxx státní xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx výkonu státní xxxxxx, xxxx xx. xxxx obce. Jak xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soud, xxxxxxx xx o xxxxxx xxxxxxx. Xxx zákon x. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx zakazoval xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx. Xxxxxxx §19x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx i xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů. Jedná xx x logický xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x veřejnými xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx žalovaného xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx k přezkumu xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx regulace. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX je xxxxxxxx xxxxxx xx, xxx xxxxxxx xxxxxx úprava xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nikoli. Xxx xxxxxxxxx xxxx žalovaným xx naopak v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xxxx xxxx pravomoc xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo zákonem xxxxxxxxx věcnou působnost, xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[33] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx neshledal xxxxx, xxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx činností xxxx xxxx xxx xxxxxx z xxxxxxxxxx §19x XXXX. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxx xx ni xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx samosprávy. Xx xx xxxxx xxxxx normativní činnost, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxxx projevuje xx své xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stěžovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxx obcí a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx však x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx bylo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx práva xx územní samosprávu xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx práva. Xxxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxx xx samosprávu xx xxx svěřena xxxx zákonodárné, přičemž xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Ten xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem xx její xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxx), xxxxxxxx xxxx takovým xxxxxxx, který xx xxxx toliko xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx samotnou xxxxxxxxx nedotčenu.

[34] Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 28.11.2001, xx. xx. XX. ÚS 522/01. X uvedeném usnesení xx Ústavní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx nezasáhl xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxxxxx, jímž xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §18 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x ochraně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx zákona xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x orgány xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx způsoby xxxxxx xxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx . Xxxxx xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxxxxx povinností podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx hospodářskou xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxx x rozborů xxxxxxxx xxxx požadovat od xxxxxx státní xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx . Jednalo xx xxxx xx xxxxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx úpravu xxxx x xxxxxxx §19x XXXX. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že žalovaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx nařízení xxxxx, xxxxx x tomu xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zde konstatoval: „ Ústavní xxxx xx pak xx xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že takový xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx čl. 78 Xxxxxx XX, xxxxx xxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxx dle §18 xxxxxx č. 63/1991 Xx. proto, xx xxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x tohoto xxxxxx xxxxxx stěžovatele, xxx xxxxxxx xx Xxxx mohl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vlády xx xxxxxxx citovaných xxxxxxxxxx zákona x. 63/1991 Xx., xxxxxxxx xx nepřijatelný .“ Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx vlády xx xxxxxxx. Xxxxx se x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem moci xxxxxxx. Xx je x xxxxxxx x xx. 68 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké sněmovně. Xxxxxx logicky xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx vrcholný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx státní xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx jakým xx žalovaný). Xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx vyplývající x xxxxx moci. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx její xxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xx xxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx. Xxxxx v xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx se totiž xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jedné xx xxxxxxxxxx mocí xx státě (zákonodárné, xxxxxxx a xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxx míry xxxxxxxxxxx „ xxxxxxx xxx “, xxxxxxx čl. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, která xx cílem ZOHS. X xxxxxxx s Xxxxxxx lze xx xxxxxxx uvedených podmínek xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx přitom xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx, proč xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx §19x XXXX xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx proto xxxx xxxxxx, xx z xxxxxxxxxx usnesení nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxx závazným xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[35] Xxxxxxxxxxxx dovozované xxxxxx normativní činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx sporné právní xxxxxx by podle Xxxxxxxxxx správního soudu xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obdobným xxxxxxxxx (pravomoc xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxx odporovalo xxxxxx x účelu XXXX, neboť by x konečném xxxxxxxx xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxx argumentace xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx by xxxx xxxxxxx xxxxxx samosprávy xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxxx by jim xxx xxxxxxxxx zasahovat xx xxxxxxxxxxx soutěže xxx obav x xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx by xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §123 xxxxxx x obcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx normativní činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx samosprávné xxxxx xx při xxxxx xxxxxxx mohly obcházet xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx kroky xxxxxxxxxx zákonu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx stanovenými x §27a xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 553/1991 Xx., o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byla xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx nepostižitelná (xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xx xxxx dopustí xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx, xxx stejnokroje xxxxxxxxx, označení motorových xxxxxxx x dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jednotné xxxxx ). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Prostějov x. 44/2000, x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx Budějovice x. 3/2007, xxxxxxxxxxxx města Xxxxxxx x. 2005/12, x zřízení xxxxxxx xxxxxxx x podrobnostech xxxxxxxxxxx strážníků xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 1/1992). Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx diskriminační xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Ani x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx její xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxx postih podle §140 xxxxxx x. 435/2004 Sb., x xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx by xxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelem mohl xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx, xx xx územní xxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx sankčních postihů xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x jinými xxxxxxx chráněnými xxxxx, xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nikdy xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

[36] X xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxx argumentace xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx poli xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (profesní) samosprávy, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pokutami, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jako xxxxxx xx x xxxxxx rovině aproboval. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 24.9.2007, xx. 5 Xx 55/2006-145, x. 1445/2008 Xx. XXX, x xx xxx 31.10.2008, xx. 7 Afs 86/2007-107, x. 1775/2009 Xx. NSS, v xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx pokuty. Xx pravdou, xx xxxxxxx (profesní) xxxxxxxxxx xxxx v Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územní. X xxxxx ústavním významu xxxx nemůže xxx xxx přes absenci xxxxxxxx xxxxxxxxx pochyb, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx xx xxx 14.10.2008, xx. xx. Pl. XX 40/06, x. 6/2009 Xx.). X Ústavní xxxx xxxxxx připustil, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zájmové samosprávy xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx do jejího xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 30.4.1998, xx. xx. XX. XX 328/96, xxxxxxxxxxx, xx „[x] xxx xxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výklad xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx umožnění hospodářské xxxxxxx typické pro xxxxxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx demokratického xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že napadenými xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx. 27 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x jinými na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx, xxxxx žádný x xxxxxx veřejné xxxx xx svém xxxxxxxxxx nezpochybnil xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákonné xxxx, které xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, a xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx .“ Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx obdobný xxxxx. Xxxxxx xxxxxx §19a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx státu a xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx x xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx předpokládán.

[37] Xxxxxx obstát xxx xxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelem, xx se x xxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx o obdobnou xxxxxxx, jako kdyby xxxxx xxxx výkonné xxxxxxx např. x xxx, xx Xxxxxxxxx XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Parlamentem XX xxxxxx postaveny xx xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx vyhlášek xx xxxxx x podzákonné xxxxxx předpisy, xxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xx jednoduše xxxxxx nenachází x xxxxxxxxx srovnatelném x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx XX). Xxxxxxxx xxxxxx závazných vyhlášek xx xxxxxx je xxx mimoběžné. Xxxxxxx xx absurdní xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x posuzovaném případě x podstaty xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[38] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxx stěžovateli, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nad xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx však xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx konkrétní xxxxxx úprava xxxxxxxx x XXXX xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx (xxx xxxx).

[39] Ustanovení §19x XXXX xxxxxxxx xxxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx způsobem narušily xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uvedená xxxxx je tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx široce. Xxxxxxx xxxx však x xxxx 16 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx je xx xxxxxxx rozporu xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Dohledová xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxx x podstaty xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, kdy tyto xxxxxx vystupují jako xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxx xx xxxx uplatní §19x XXXX x případě xxxx xxxxxxx, xxx xxxx vystupují xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx soud xxxx x souladu x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxx, x jehož xxxxxxx xx dozorovým xxxxxxx zasahováno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19a XXXX. X posuzovaném xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vrchnostenského xxxxxxxxx xxxx. Nutno xxxxx, xx restriktivní xxxxxx xxxxxx xx věci xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že §19a XXXX musí odpovídat xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx body 70 x 71 xxxxxxxxxx X. xxxxxx x xxx uvedený xxxxxxxxxx xxxx žalovaného x. 4/2014). Již xx xxxxxxx své xxxxxxxxx byl xxxx §19x XXXX xxxxxxxx xxx, že xx xxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x omezení xx vyloučení hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výklad x xxxxxxxxxxx přístup žalovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx práva xx xxxxxxxxxx.

[40] Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx také xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx podmínku xxxxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/02, xx kterém xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve xxxxx xxxxxxx do 6.9.2002. Xxx uvedeného xxxxxxxxxx xxx stát xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, práv x xxxxxxxxxxx xx kraj x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx xxxxxxx krajem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx . Tuto formulaci xxxxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nijak xxxxxxxxxxxx x tom, jaké xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx není. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, jakým způsobem xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Případný zásah xxxx není odvislý xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxx přímo x XXXX. Jistou xxxxxxxxxx xxx spatřovat xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedefinovaného xxxxx „ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx “, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 odst. 1 xxxx. a) xx x) XXXX]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx který xxx §19x XXXX xxxxxxxxxxx zákonem x. 293/2016 Xx. Sám xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zprávě x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx: „ Xxxx xxxxxxxxxx bylo xx xxxxxx vloženo na xxxxxxx xxxxxxxxxx novely xxxxxxxxx xxxxxxx x. 360/2012 Sb. Xxxx xxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx protisoutěžní xxxxxxx i orgány xxxxxxx xxxxxx, avšak xxx xxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx by xxxx xxxx změna reflektována x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxxx xxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx .“ Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx neshledal, xx xx mohl mít xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx (absence xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednání) xx xxxxxxxx libovolné, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecných xxxxxxxx xxxxx regulujících xxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxx hovořil Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 1/02. Jedná xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx neurčitého xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx zhodnotil, xxx konkrétní situace xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x sebou přináší xxxxxxxxx žalovaného rozhodnout xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxx XXX ze xxx 12.8.2011, xx. 5 Xx 47/2011-77).

[41] Na xxxxxxx závěry xxxx xxxx xxx xx, xxx před přijetím xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX xxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx se xxxxxxxxxxx xxx xxxxx schválení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxx moci výkonné xxxxxxxx toto xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxxx nevěnoval schválení xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nezpůsobuje xxxx skutečnost xxxxxxxxxxx xxxx rozpor x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx nic xxxxxx xxx odborná xxxxxxx xxxxxxx formulace §19a XXXX, xxxxxx xxxxxx xx vlastní rovněž xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx §19x XXXX xx měla pro xxxx xxxxxxxxxxx věc xxxxxx pouze tehdy, xxxxx by ve xxxxxxxx tato právní xxxxx xxxx xxxxxxxx xx té míry, xx xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx dotváření. Xxx xxxxx z výše xxxxxxxxx, takový xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a XXXX xxxxxxxxxxx.

[42] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx §19x XXXX a §123 xxxxxx x obcích xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x to x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx způsoby xxxxxxxx činnosti územních xxxxxxxxxxxxx celků. Xxxxxxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx spočívající x xxxxxx xxxxxxx zákonnosti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx §19x XXXX se věnuje xxxx vymezené xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxx, ale x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx pokuty xx xxxxxxx delikt xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx u xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontroly xx xxxxxxxxx zejména při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx užívaného Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx na základě §123 xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxx, Ústavní xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx, v xxxxx rámci postupně xxxxxx, zda xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (1. krok), xxx se obec xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zda nejednala xxxxx xxxxx (2. xxxx), zda xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx (3. xxxx) x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nejednala zjevně xxxxxxxxx (4. krok). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. XX 41/18, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx Bílina. X xxx Ústavní xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx „ xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška vydána x mezích ústavního xxxxxxxx, xxxx nikoliv xxxx věcnou působnost xxxxxxxxx zákonem (xxxxx xxxxx) . Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx kroku tedy xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx zmocňovací xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx jsou vyhrazeny xxxxxx .“ X xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx Ústavní xxxx xxxxxx otázkou, xxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx možno xxxxxxx pouze xxxxxxx. X třetímu x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx „ třetí xxxx xxxxx xxxxxx posouzení, xxx obec xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxx svou zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx tři xxxxxxxx formy tohoto xxxxxxxx, a sice xxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx aprobován, b) xxxxxxxxx relevantních xxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x x) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx úvahám. Xxxx při xxxxxxxxx x hlediska xxxxxxxx xxxxx xxxxx byl Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx z nálezu xx. xx. Xx. XX 57/05 ze xxx 13.9.2006 (X 160/42 SbNU 317, x. 486/2006 Xx.), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nerozumnosti xx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx velmi xxxxxxxxxxxx x měla xx xx omezit xxx xx případy, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx .“ X xxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ústavním soudem. Xxx xx věnuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx x takové xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxx obecně závazná xxxxxxxx důsledky, xxxxxxx xx x konkrétní xxxxxxxx důsledků vyhlášky x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X vyhláška, xxxxx splní xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxx teoreticky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx x §19x xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[43] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx nijak vadné, xx krajský soud x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx práva xx xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Nizozemí , xxxxxxxx x. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx rozsudek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obvinění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx oblastí. X xxxxxxx trestního xxxxxxxx ve smyslu xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx o xxxxxxx lidských práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“) xx nicméně uplatní xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx dvakrát (xxxxxxx ne xxx xx xxxx ), xxxxx xxxxxxxx xx. 4 Xxxxxxxxx x. 7 x Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxx rozsudek xx xxxx třeba xxxxxx tak, xx xxxxx-xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx osoba byla xx toto xxxxxxx xxxxxxxx postižena, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx obce xxxxxxxxxxx určité xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (podle §123 xxxxxx x xxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktní xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §19a ZOHS).

[44] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx x xxx, xx pro xxxxxxxxx xxxxxxx věci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx xx xxx 22.10.2015, xx. xx. XX. XX 1424/15, xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxx pokuty udělené xxxxxxxxx obci Rohozná x xxxxxx porušení xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xx v xxxxxxxx xxxxxxxx nezabýval situací, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx normativní xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx usuzovat xx xx, xxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxx. Ústavní xxxx zde xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nikterak absolutně xxxxxxxx xxxx zásahy xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx xxxxxxxxxx: „ Xxx názoru Ústavního xxxxx xxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na samosprávu (xx. 100 xxxx. 1 věta xxxx Xxxxxx), nelze x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx ničím xxxxxxxxx svobodné vůle, x na xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxx xxxxxx zásahem ze xxxxxx státu (veřejné xxxx), xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx, jehož xxxxxxx je x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx .“

[45] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx garantované xxxxx xx územní xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx vysvětleno výše, xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx xxx zachování xxxxxxxxx xxxxxxxxxx judikaturou Xxxxxxxxx xxxxx přenechány x úpravě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zákonů. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx vzhledem x xxxx uvedenému x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx do práva xxxxxxxxxxx xx samosprávu xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xx xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podle Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx jakožto xxxxx xxxx výkonné nadán xxxxxxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo x důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x samostatné působnosti xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx neshledal Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.