Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxx pro xxxxxxx hospodářské soutěže xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §22aa xxxxxx x. 143/2001 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx znění xxxxxxx xx 18.10.2016, za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x rozporu s §19a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx:x. 1445/2008 Xx. XXX x x. 1775/2009 Sb. XXX; xxxxxx Ústavního xxxxx č. 57/2000 Xx. XX (sp. xx. II. XX 559/99), x. 107/2000 Xx., č. 113/2002 Xx. XX (xx. xx. XX. XX 331/02), x. 404/2002 Xx., x. 53/2003 Xx., č. 210/2005 Xx., x. 6/2009 Xx., x. 88/2010 Xx. ÚS (sp. xx. XX. ÚS 1403/09) x č. 242/2020 Xx.; rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva xx xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (stížnost č. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x č. 5370/72).

Věc:Statutární xxxxx Děčín xxxxx Xxxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx dne 28.8.2017 xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanovený x §19a xxxx. 1 XXXX x xxxxxxxx xx správního xxxxxxx xxxxx §22xx xxxx. 1 téhož xxxxxx. Deliktní jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2013, xxxxxxx od 8.6.2013 xx 7.10.2016, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x), l), m) x x) xxxxxx x. 202/1990 Xx., x loteriích x xxxxxx xxxxxxxxx hrách (xxxx xxx „xxxxx x loteriích“) x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x) x §50 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x. 1 xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx podle §2 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxx pouze xx místech xxxxxxxxx x xxxxxxxxx 1 x 2 vyhlášky, xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx přístroje, xxxx xx xxxxx adresních xxxx provozování x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx provozovnu xxxxxxx xx xxxxxxx objektivních, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x daném xxxxxx xxxxxxx xxx objektivně xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx na trhu xxxxxxxxxxx sázkových xxx, xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx her x xx xxxx provozování xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, loterie a xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx delikt xxxxxx xx xxxx 499 000 Kč x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výši 1 000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 15.5.2018 xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx žalovaného xxxxxxx, xxxxxx Krajský soud x Xxxx zamítl xxxxxxxxx xx xxx 6.2.2020, xx. 62 Xx 64/2018-52. Nepřisvědčil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jej xx rozpor napadené xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na samosprávu xxxx absolutní. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxxxx zásahy státní xxxx do xxxxxx xxxxx, jsou-li xxxx xxxxxx prováděny xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx práva xx samosprávu se xxxxxx nevyprazdňuje §123 xxxxxx č. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx xxxxxxx) (xxxx xxx „xxxxx o xxxxxx“). X ničeho xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodů x z důvodu xxxxxxx zákona xxxxxxxxx xx činnosti xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx podrobil xxxxxxxx xx strany xxxxx x využitím xxxx právních xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx. Zatímco §123 zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxx xx zákony, §19x ZOHS sleduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x samostatné působnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 zákona x xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx činnosti xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx x. 63/1991 Sb., x xxxxxxx hospodářské soutěže, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. S xxxxxxxxx od 1.12.2012 xxx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxx za narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx pokuty. Xxxxxxxx xxx §19a xx znění do 30.9.2016 formulován xxxxxx x xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx projevem xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx. Xxxxx závěr xxxxxxx také x §19x odst. 3 XXXX, dle xxxxxxx xxx xxxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx orgánu příslušnému x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, že xxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx následně xxxxx xx xxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx, xx dozorové prostředky xxxxx §123 xxxxxx x obcích x §19x XXXX xxxxx xxx xxxxxxxxx vedle xxxx. Krajský xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že státní xxx může x xxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxx §123 zákona x xxxxxx. Xxxxxxxx xxx §19x XXXX xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, kdy xxxxxxxxxx činností obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x narušení xxxxxxxxxxx soutěže.

Žalobce (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu kasační xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obci xxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx předpisy. Xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx spadá do xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx. Jedná se x xxxxx xx xxxxxxxxxx prvků demokracie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, k čemuž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovodil, že xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do realizace xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx detailně rekapituloval xxxxxxxxxxxx xxxxxx přijetí §19x x §22aa XXXX. Xxxxxxxxx na xx, xx daná xxxxxxxxxx xx stala xxxxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx ochrany při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Je xxx xxx naprostý xxxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a silnou xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx neproběhla xxxxx věcná xxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxx výkonné xxxxxxxx xxxxxxx samosprávy xxx xxxxxxxxx podstatu správního xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx správním trestem. Xxxxxxxxxx xx stejně xxxx xxxxxx moc xxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydávat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Proces xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uloženou xx strany xxxx xxxxxx. Xxxxxx udělená xxxx výkonnou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx naopak pojmově xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx. Jedná xx x xxxxxxxx situaci, xxxx kdyby orgán xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, že Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xx xx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx výlučně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x posuzovaném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vymanění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx x područí xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx kvalitativně srovnatelnou xx zákonodárnou činností.

K xxxxxxx argumentaci krajského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx moc xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx sankci xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx zadávání xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kvalitativně xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx závěry Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dne 22.10.2015, xx. zn. XX. XX 1424/15. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx ze xxx 8.6.1976, Engel a xxxxxxx xxxxx Nizozemí , xxxxxxxx x. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72 xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx normotvornou činnost. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx sám xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxx 14.9.2015 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx k přezkumu „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxxxxxx §19x ZOHS.

Žalovaný xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx však není xxxxxxxxx a má xxx xxxxxx. Jedním x nich xx, xx xx obce xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xxxxx zákonem. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky není xxx xxxxxxx nadřazeno xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, zde xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx rozporu xxxxxxxx se zákonem xxxxxx zákon Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x §19x XXXX xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx x odlišnou xxxxxxxx, než která xxxxxx Ústavnímu soudu. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx zákonem. Xxxxxx zásahu xx xxxxxxx xxxxxxx stanoveného xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx smyslu xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx tudíž xxxxxxx. Takový xxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxx samosprávy xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxx, xxxx. §123 zákona x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x sistovat jejich xxxxxxxx. Xxxx pravomoc xxxxxx přesahuje xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx týkající xx xxxxxx xxxxxxx §19x x §22aa XXXX xx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx řídit platným xxxxxx x xxxx xxxxxxxx hodnotit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxx legislativa xxx xxxxxxxx podrobit xxxxxxxxxx xxxxxxx samosprávy xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §19a XXXX xx pravomoc xxxxxxxxxx její xxxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxxx správy. Xxxx xxxxxxxx xx uplatní x xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx soutěžitelé. X takovém xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X §19x xxxx. 3 XXXX xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx možnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx normativní xxxxxxx xxxx přímo předpokládal. Xxxx xxxxx důvod xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx následkem zjištění x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx pokuty xxx §22xx XXXX. Xxxxxxxx xxxxxx nicméně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx totiž xxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxx xxxx až xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Žalovaný xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx pravomoc xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxx x ostatním xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx dodržet xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx XXXX vhodně odkázal xx rozsudek Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx xx věci Xxxxx a ostatní xxxxx Nizozemí .

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

[15] Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, zda žalovaný xxxx zasáhnout xx xxxxxx práva xxxxxxxxxxx xx samosprávu xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx pokutu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x němuž došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxx, že stěžovatel xx oprávněn xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx zakázat xxxxxxx a xxxx xxxxxxx hry x xx toto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx ústavního xxxxxxxxx. Xxxx je xxxxx xxxx o xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx práva, xxxxxxx xx zjistí, xx způsobem výkonu xxxxxx xxxxx xxxxx x narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[16] Podle §19x xxxx. 1 XXXX xxxxxx xxxxxxx správy xxxxx podporou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx narušit xxxxxxxxxxxx xxxxxx .

[17] Xxxxx §19x odst. 3 XXXX xxxxx xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx samosprávy při xxxxxx samosprávy xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx dozoru xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x xx jeho xxxxxx xx postoupí x xxxxxxx xxxx .

[18] Xxxxx §22aa xxxx. 1 ZOHS xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tím, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx s §19x xxxx. 1. X souladu x xxxx. 2 uvedeného xxxxxxxxxx se xx xxxxxx správní xxxxxx xxxxx pokuta xx xxxx 10 000 000 Kč.

[19] Xxxx xxxxxxxx posouzením xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za vhodné xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxx xxxxx uvažovat x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xx. 95 odst. 2 Ústavy za xxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxx citovaných xxxxxxxxxx xxxxxx. Spor xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx veden xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ustanovení na xxxxxxx podmnožinu právních xxxxxx, xx xxx xxxx právní xxxxxx xxxxxx. Ani xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx celý §19x XXXX x xx něj xxxxxxxxxx §22xx XXXX x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx všechny xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xx jejich xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx něj xxx xxx tehdy, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dopadat xx xxxxxx závaznou xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x pozici xxxxxx xxxxxxx správy jakožto xx formu jednání, xxxx xxxx hospodářská xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx na zásadu xxxxxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxxxx žalovaného xxxxx podle §19x XXXX vztahuje xxxx xx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxx 7.4.2020, xx. xx. Xx. XX 41/18, x. 242/2020 Xx., xx xxxxxx rozhodoval x návrhu Ministerstva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako x nynějším xxxxxxx xxxxxx loterií (avšak xxxxxx městem Bílina). X namítané xxxxxxxxxxxx xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx §19x XXXX Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx správním xxxxxx. Xx vyčerpání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxx správními soudy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxx 27). Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx konformní taková xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, podle xxx xx žalovaný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx obec xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaného x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiky.

[20] Argumentace xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx předpokladu, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx) xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, x to x ohledem xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxxxxxxx §19x XXXX, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sankcionování xxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žalovaným, za xxxxxxxxxxxx.

[21] Podle xx. 8 Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx .

[22] Xxxxx čl. 101 xxxx. 4 Ústavy xxxx může xxxxxxxxx xx činnosti územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx .

[23] Úprava xxxxx xx xxxxxxxxxx je x xx. 8 Xxxxxx pojata poměrně xxxxxx. Tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx [Xxxxxxxxx, P.; Xxxxxxxx T.; Xxxx X.; Xxxxx X. xx. Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx: Xxxxxxxx (Xxxxxx XXXX). Xxxxxxx Xxxxxx (xxx. 2022-1-27)]., xxx xxxxx „ xx xxxxx ústavní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XX považovat xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx Ústavní soud (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. ÚS 34/02 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx delimitace xxxxxxxxxxx xxxx); viz též Xxxxxxxx, 2007, x. 330. Ústava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx ustavení xxxxxxxxxx xxxx velmi xxxx. Xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxx, že Ústava xxxxxx xxxxxx institut xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx další xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xx. 99 x násl.). Xxxxx xxxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx samosprávy vypadá xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (a xx xxxxxx xx. 9 odst. 2 Xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. jediným xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxxx x rovněž xxxxxxxxxxx xx xxx existenci xxxxxx xxxxxxxxxx umožnit; xxxxx xxx ostatní xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. […] Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx norem značně xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx slabší xxxxxxxx územní xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx již xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na zrušení xxxxx xxx. x. 320/2002 Sb., x xxxxx x zrušení xxxxxxxxx zákonů x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, Xx. ÚS 34/02, x xxxx Ústavní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vymezení samosprávy x xxxxx x xxxx, xx ústavní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx ’xxxxxxxxx’ . […] Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxx Xxxxxxx xxxx nastavil xxx xxxxxxxxxxx přísnější xxxxxx, x to xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx. Tak xxxxxxxxx x xxxxxx Xx. XX 51/06, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nemocnic x xxxxxxxxxxxx stávajících nemocnic xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zákonem musí xxxxxxxx xxxxxxxxx proporcionality, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pak v xxxxxx xxxxxxxx zkoumal. Xxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. ÚS 6/13 x x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx xx xxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx videoloterijních terminálů .“

[24] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx. 101 xxxx. 4 xxxxxxxx: „ Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx propracované xxxx x xxxxxxx xxxxxx limity xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx, resp. orgánů xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxx dále xxxxxx §123, 129 x 129x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx §81, 86 x 87 xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx jednoznačná xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx východiska, x xx xxxxx x x případě xxxxxxx xxxx zbývajících xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx . […] Xxxxx xxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pozornosti Xxxxxxxxx xxxxx x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu je xxxx xxxxx detailně xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx zřízení x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Praze, xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx přistoupil x reformě xxxx xxxxxxx x xxxx 2000, a xx xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx Ústavního xxxxx Xx. XX 1/2000 x II. ÚS 559/99, x xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly x xxxxxx. Obě xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx Matiční xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podobu dozoru, xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx vylučuje xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx samosprávy (v xxxx xxxxxx xxx xxxxx konstruován x xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx č. 367/1990 Xx.). Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx sám rušit xxxxxxxx přijatá xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x xxxxxxxxxx působnosti, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nadány xxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx soud. S xxxxxxx na xx xx v současném xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§123, 129 x 129a xxxxxxxx xxxxxxx; §81, 86 x 87 xxxxxxxxx xxxxxxx x §106 x násl. xxx. x hlavním xxxxx Xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx systém xxxxxxxx x xxxxxx, který xx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxx normativní činností xxxxxxxxxxxxxx (přijímání xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek), nebo xxx xxxxxx usneseními x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx vždy xx, xx x xxxxx xxxxxx se xxxxxx toliko xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx vnitra xx xxxx xxxxxxxxx jenom x xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx svěřeno xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx v xxxxxxx a krajském xxxxxxx navazují ustanovení xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x), kterým xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Ústavnímu soudu xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávaných x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx normativní xxxxxxxx samosprávy viz xxxxxxxx k čl. 104 xxxx. 3 Xxxxxx), x níž xxx dovodit xxxxxx xxxxxx principy, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxx. Jednak je xx požadavek restriktivního xxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx zasahováno. Xxxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxxxxx x xxxxxx XX. ÚS 331/02. Xxxxx x xxx xxx o xxxxxxx xxxxx místostarosty obce, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x čemž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §93 xxxxxxxx xxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx vyložil xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx limitů xxxxxx státu do xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxxx ochrany zákona xxx xx. 101 xxxx. 4, x xxxx xxxxxxxx státu xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx samosprávy, je xxxxx xxxxxxxx velmi xxxxxxxxxxxx, neboť se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx výjimku xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx. Jinak xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx extenzivně, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx: ’Xxxxx xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx za situace, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx subsumpcí pod xxxxxx normu xxxxxxxxx xxxxxxxx et xxxxx , xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx .’ Xxxx lze zmínit xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, který byl xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. XX 1/02. X xxxx xxxx Xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxx xxxxxx, xxxxx x návrhu xx xxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxxxxx zřízení x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx majetkem; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx však xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je x xxxxxxx s xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx, navíc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rovného přístupu x xxxxxxx samosprávám. Xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx být dostatečně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odlišných podmínek xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx postupy xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx samosprávě xx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx by xxx založena xx xxxxxxx x seznatelných xxxxxxxx, a xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx zachovávat xxxxxxx rovnosti xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. “

[25] X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx úprava práva xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx je xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xx xxx 5.2.2003, xx. xx. Pl. XX. 34/02, x. 53/2003 Xx., x xxxx Xxxxxxx soud uvedl: „ X xxxxxxxxxx Xxxxxx i Xxxxxx xxx dovodit, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx pro působení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pravidla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx úprava xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx li x xxxx xxxxxxxx ospravedlnitelné xxxxxx .“ Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínky, xx kterých xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx samosprávu, a xx x konkrétně xx xxxxxx k xxxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx. V případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx je nadána xxxxx xxx soudní, xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxxxxxx nálezy XX xx xxx 5.4.2000, xx. zn. Xx. XX 1/2000, x. 107/2000 Xx., x xx dne 12.4.2000, xx. xx. XX. XX 559/99, č. 57/2000 Xx. XX). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nepředstavují xxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dovodila xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx x těmto zásahům xxxx docházet. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zásah xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xx nutnost xxxxxxx xxxxxx. Naplnění xxxx xxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, byť xx xxx takový xxxxxx za xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx XX ze xxx 30.9.2002, sp. xx. XX. XX 331/02, č. 113/2002 Xx. XX), x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výkladu xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zásady xx xxxxx pro xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx více xxxxx podstatu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx (xxx nález XX xx dne 19.4.2010, sp. xx. XX. XX 1403/09, x. 88/2010 Sb. XX). Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxxx xx státem xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx zásahům xx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) poskytovat dostatečnou xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx libovůli xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz nález XX xx xxx 13.8.2002, xx. xx. Xx. XX 1/02, x. 404/2002 Xx.).

[26] Xxxxxxx uvedených podmínek Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ZOHS.

[27] Xxxxx §19x XXXX ve xxxxxxx s §22xx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxx udělit xxxxxx xxxxxxx správy (včetně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků) xxxxxx xx do xxxx 10 000 000 Kč, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. XXXX xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx činností xxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

[28] X xxxxxx úpravy xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy x derogační xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Důsledkem aplikace xxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx účinnosti xxxxx vydané orgánem xxxxxx samosprávy v xxxxxxxxxx působnosti. XXXX x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dotčeného xxxx xxxx xx xxxx xxxxx, xxxx tomu xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž (§3 XXXX). Žalovaný není xxxxx xxx pravomocí x xxxx, aby xx budoucna xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx od dohod xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§§7 x 11 XXXX). Xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx omezuje xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postoupení věci Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §19x xxxx. 3 XXXX. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx může x xxxxxxx x §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx.

[29] Jediným xxxxxxxxx, xxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx strany xxxxxx xxxxxx samosprávy při xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx §22xx XXXX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx pokuty xxxxx xxxxxxx. Uložená pokuta xxxx xxxx v xxxxx xxxxxx nepřímý xxxxxxxxx xxxxxx. Na xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx žalovaný xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx obce xxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx ukládání by xxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx (10 000 000 Kč) již xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinek, neboť xx tímto způsobem xxx na xxxx xx strany žalovaného x podstatě vyvíjen xxxxxx směřující xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx však nemá xx xx, xx xx popsaný xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx §19x xx spojení x §22xx XXXX xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx působnosti rušeny xxxxx xxxx soudní (Xxxxxxxx soudem). Xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx, xx xx nejedná x přímé xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxx výkonné. Xxxx pak xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx zajišťují, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxx obcí xx xxxxxxx soudům, především xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

[30] Xxxxx x §19x xxxx. 3 XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaslat Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x spáchaném správním xxxxxxx a xx xxxx xxxxxx mu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Pokud Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx vyhláška obce xxxxxxxx xxxxxx, aktivuje xxxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx nápravy x xxxxxxxx jí za xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx §123 xxxxxx x obcích, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx obec xxxxxxx x zákonné lhůtě, xxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (či pouze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x následné xxxxxx xxxxxx na její xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx jejích xxxxxxxxxx) Xxxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx závazná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx svobodami, xxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxxxxx její xxxxxxxx x bez předchozí xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozklad ministrovi xxxxxx. X tom, xxx xx konkrétní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Ústavní xxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxx toliko xxxxxxxxxxx xxxx účinnost. Xxxxx xx přitom xxxxxxxxxxxx, xx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x něm xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x sobě xxxx určitý nepřímý xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x prostřednictvím xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx de xxxxx xxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákonem.

[31] Xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx §19x XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Případné xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22xx XXXX xxxx xxxxxx xxx xxxxx výsledkem xxxxxxxx x nezvratným. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mocenskému xxxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečná xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx samosprávu x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinek §19x xx spojení x §22aa XXXX.

[32] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x XXXX je xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxx xx žalovaný oprávněn. Xx základě §19x XXXX totiž nedochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem xxxx. x nálezu xx xxx 22.3.2005, xx. xx. Pl. XX 63/04, x. 210/2005 Xx. Xxxxxxxx zkoumá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ZOHS, xxxxx xxxxxxxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx jejímu xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx ohrožení. Xxxxxxxx vykonává xxxxxx xxx činností xxxxxxxxxxx, xxxx které od 1.12.2012 spadají také xxxxxx státní xxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx. xxxx xxxx. Jak xxxxxx příhodně xxxxx xxxxxxx soud, xxxxxxx xx o žádnou xxxxxxx. Již xxxxx x. 63/1991 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vylučování xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx §19a xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná xx o xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x veřejnými xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx často xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxx žalovaného xxxxxxxxx k přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx x přezkumu xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx dopadů) xxxx regulace. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xx rozhodné xxxxxx xx, zda xxxxxxx právní úprava xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx xx nikoli. Pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx naopak v xxxxxxxx irelevantní, xxx xxxx xxxx pravomoc xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx se xxx jejím xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx zákonem xx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx rozumný.

[33] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx neshledal důvod, xxxx xx xxxx xxxxxxx normativní činností xxxx xxxx xxx xxxxxx z působnosti §19x ZOHS. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx je natolik xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx imanentní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxx xx ni xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx samosprávy. Xx to xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx projevuje xx své nejzákladnější xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx akcentované xxxxxxxxx xxxxxxxxx normativní xxxxxxxx xxxx x xxxx absolutní xxxxxx xxxxxx z dosahu xxxx xxxxxxx však x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx úprava xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxx xxxxx definuje xxxxxxxxxx Ústavního soudu (xxx výše). Ten xxxx xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx (veřejné xxxx), xxxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx konkrétních xxxxxx xxxxxxx regulace x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[34] Xxxxxx xxxxx neplyne xxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx ze xxx 28.11.2001, xx. xx. XX. XX 522/01. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vlády xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §18 xxxxxx č. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §18 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxx platilo, xx orgány xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučit hospodářskou xxxxxx . Podle xxxx. 2 tohoto xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (pro hospodářskou xxxxxx, xxxxxxx žalovaný). Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx orgánů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx . Xxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx míry o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x případě §19x XXXX. Ústavní xxxx xxxxxx x xxxxxx, že žalovaný xxxxx xxxxxxx zahájit xxxxxxx řízení x xxxxxxxx nařízení xxxxx, xxxxx k tomu xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx zde xxxxxxxxxxx: „ Xxxxxxx soud xx xxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxx přesvědčen x xxx, xx xxxxxx xxx, jakým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xx. 78 Xxxxxx ČR, nelze xxxxxxxx xxx pojem xxxxxxxx dle §18 xxxxxx x. 63/1991 Xx. xxxxx, xx xxx x obecně xxxxxxx xxxxxx předpis, x x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterého xx Xxxx mohl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 63/1991 Sb., považuje xx nepřijatelný .“ Xxxxx, že pravomoc xxxxxxxxxx nedopadá xx xxxxxxxx vlády je xxxxxxx. Jedná xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx. Ta je x souladu s xx. 68 odst. 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Poslanecké xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx nepředpokládá, xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxx správy (xxxxxxxx úřadům jakým xx žalovaný). Dopadají xx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx přezkumu xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxx xx situace xxxxxxx xx obecně xxxxxxxxx vyhlášek xxxxxxxxxx xxxxxx. X jejich xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jedné xx základních mocí xx xxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x soudní). Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx míry představuje „ xxxxxxx moc “, nicméně xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx základě zákona, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx, x tomto xxxxxxx pak x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx XXXX. X xxxxxxx x Xxxxxxx xxx za xxxxxxx uvedených xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx výkonnou. Xxx přitom bylo xxxxxxxxxx xxxx, Nejvyšší xxxxxxx xxxx neshledal xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x působnosti §19x XXXX xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx byla xxxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx ve vztahu x obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[35] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx nejen xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxx x diskriminační xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx vydávat xxxxxx závazné vyhlášky) xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx XXXX, neboť by x xxxxxxxx důsledku xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastávané xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx úspěšně xxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti a xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx nebránilo zasahovat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obav x xxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxx by mohlo xxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx §123 zákona x obcích. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx napříč xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xx xxx jejím xxxxxxx mohly obcházet xxxxxx xxxxxxxxx postihů xxxxx jednoduše xxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx činily xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx. obec stanovila xxxxxx stejnokrojů x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx stanovenými x §27x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, ve znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxxx, aby stejnokroje xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a dalších xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ). Podoba xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx upravována xxxxx xxxxxx xxxxxx závažné xxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx x. 44/2000, o Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx stejnokroji, města Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx č. 3/2007, xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx č. 2005/12, x zřízení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, statutárního xxxxx Xxxx x. 1/1992). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxx xx obec jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx případné xxxxxxxx x zaměstnání x obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Ani x xxxxxxx xxxxxxx by xxxx za xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxxxx x. 435/2004 Xx., o xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohl xx xxxxxxxx xxxx xx x xxxx, xx xx územní xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx postihů xx poli veřejného xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx takové vyhlášky. Xxxxx xxxx aprobovat xxxxxxxxxx stěžovatele, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

[36] X xxxxxxxxxx xxxx xx xxx přijetí argumentace xxxxxxxxxxx o výjimečnosti xxxxxxxxxx činnosti obcí xxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vzniklé xx xxxxxxx normativní xxxxxxxx xxxxxxx (profesní) samosprávy, xxxxx x těmito xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx přitom xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx došlo x narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x jako xxxxxx xx x xxxxxx rovině aproboval. Xxxxx viz xxxxxxxx xx xxx 24.9.2007, xx. 5 Xx 55/2006-145, x. 1445/2008 Xx. XXX, x xx xxx 31.10.2008, xx. 7 Xxx 86/2007-107, x. 1775/2009 Xx. XXX, x xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx řešil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxx xxxxxx pokuty. Xx xxxxxxx, xx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxx v Ústavě xxxxxxxxx výslovně jako xxxxxxxxxx územní. X xxxxx ústavním významu xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zakotvení xxxxxx, xxx ostatně xxxxxxx x dosavadní judikatura Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx nález ze xxx 14.10.2008, sp. xx. Xx. XX 40/06, č. 6/2009 Xx.). X Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx cílem xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředí. X xxxxxxxx xx xxx 30.4.1998, sp. zn. XX. ÚS 328/96, xxxxxxxxxxx, xx „[i] xxx xxxxxx toho, xx xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výklad xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx, který sleduje xxxxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilý x xxxx, xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx poukaz xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxx xxxxxxx čl. 27 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx x jinými na xxxxxxx svých xxxxxxxxxxxxx x sociálních xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x orgánů veřejné xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx musí xxx xxx její xxxxxxxxx, x xx x daných souvislostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektovány .“ Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx x nynějším xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx výklad §19x xxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx ohniska Xxxxxx. Xxxxxx xx jedná x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[37] Xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx v xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxx výkonné xxxxxxx např. o xxx, xx Parlament XX xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx XX nejsou postaveny xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx vyhláškám. V xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxx vydávat xxxxxxxxxxxxxx xxxx pouze x xxxxxx xxx působnosti xxxxxxxxx právě xxxxxxx. Xxxx se jednoduše xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxx moci zákonodárné (Xxxxxxxxxxx XX). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxx mimoběžné. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stěžovatelem x xxxxxxxxx srovnání xxxxx x posuzovaném případě x xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx.

[38] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx obecně vykonávat xxxxx nad normativní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, x xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxx obce x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx omezení x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx však nezbytné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXXX xxxxxxx x xxxxxx požadavkům xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx).

[39] Ustanovení §19x XXXX xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxxxxx zvýhodňující xxxxxxxx soutěžitele nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Uvedená xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx však x xxxx 16 xxxxxxxx xxxxxxx vysvětlil, xx tuto xxxxx xx třeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx i právní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemůže x podstaty xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx orgány xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx nebo v xxxxxxxxx, kdy tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx x obcím se xxxx xxxxxxx §19x XXXX x případě xxxx jednání, kdy xxxx vystupují xx xxxxxxxxxxxxxx postavení. Xxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx dozorovým xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx dosah §19a XXXX. V xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx xx typickým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx postavení xxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxx ve věci xxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx přijetí xxxx xxxxxx zastával xxxxx, xx §19x XXXX musí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx 70 a 71 xxxxxxxxxx I. xxxxxx x xxx uvedený xxxxxxxxxx list xxxxxxxxxx x. 4/2014). Již xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx tedy §19x XXXX vykládán xxx, xx na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx tento xxxxxxxxxxxx výklad x xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalovaného xxxxxxxxxx xxxxxxx mantinely xxxxxxxxx xxx případný xxxxx xx práva xx xxxxxxxxxx.

[40] Za xxxxxxxx považuje Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx úpravy. Xxxx xxxxxxxx dovodil Xxxxxxx xxxx x xxxxxx sp. zn. Xx. XX 1/02, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (krajské xxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxx do 6.9.2002. Xxx xxxxxxxxx ustanovení xxx xxxx právo xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx přechodu movitých xxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxx finanční xxxxxxxxxxx xx pořízení xxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x nakládání x xxxxx xxxxxxxx . Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxx neurčitou, xxxxx xxxx nijak nelimitovala x xxx, jaké xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx posuzovaném případě xxxx tak xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zasáhnout (xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nepřímo xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxx xxxx není xxxxxxx xx libovůle xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxxxxx xxxxx x XXXX. Xxxxxx xxxxxxxxxx lze spatřovat xxxxx x použití xxxxx nedefinovaného pojmu „ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx “, xxxxx xxxxx neobsahuje xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx forem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [na xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedených x §1 odst. 1 xxxx. x) až x) ZOHS]. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxxx xxx §19x XXXX xxxxxxxxxxx xxxxxxx x. 293/2016 Sb. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx: „ Toto xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx vloženo na xxxxxxx poslanecké novely xxxxxxxxx xxxxxxx č. 360/2012 Sb. Xxxx xxx xxxxxxxxx možnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x orgány xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx toho, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dosavadní xxxxxxxxxx xxx bylo xxxxx xxxxxxx x xxxxx aplikovat .“ Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx mít xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jednání) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a nepředvídatelné xxxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, xxx x xxx hovořil Xxxxxxx xxxx x nálezu xx. zn. Xx. XX 1/02. Xxxxx xx xxxxxx o xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx konkrétní xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, či xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx přináší xxxxxxxxx žalovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx norma xxxxxxxx (srov. rozsudek XXX xx xxx 12.8.2011, xx. 5 Xx 47/2011-77).

[41] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx na xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny Parlamentu XX xxxxx xxxxx xxxxxx o příslušném xxxxxxxxxxxx návrhu, resp. xxx xx xxxxxxxxxxx xxx jejím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx souladu xxxxx na xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) na xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxx výkonné xxxxxxxx toto jednání xxx skutkovou podstatu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx pokutou xx xxxxxx xxxxx. X pokud by xxxxxxxxxxx nevěnoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxx kritika xxxxxxx xxxxxxxxx §19x XXXX, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx §19x XXXX xx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx byla neurčitá xx té xxxx, xx by xxxx xxxxxxx (žalovanému) otevírala xxxxxxx xxx její xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jak xxxxx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx §19a XXXX xxxxxxxxxxx.

[42] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx shledává xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx §19x XXXX x §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxx x právním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, a xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx sleduje širší xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx §19a XXXX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx případná narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tím x xxxxxxxx xxxxxxxx chránit xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxx, xxx x xxxxxxxx specifickou, xxxxx xx úzce xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejného zájmu. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxx x xxxxxx pokuty xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx, xxxxx narušil xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Jak bylo xxxxxxx xxxx, Ústavní xxxx užívá test xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxx (1. xxxx), xxx xx obec xxx xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věcnou xxxxxxxxx, xxxx xxx nejednala xxxxx vires (2. xxxx), xxx xxxx xxx xxxxx vydání xxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (3. xxxx) x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx xxxxxxxxx zjevně xxxxxxxxx (4. krok). Xxxxxxx test realizoval Xxxxxxx xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Pl. XX 41/18, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky regulující xxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx xxxx Xxxxxx. X něm Ústavní xxxx k druhému xxxxx xxxxx xxxxx, xx „ zkoumá, xxx byla xxxxxx xxxxxxx vyhláška vydána x xxxxxx ústavního xxxxxxxx, xxxx nikoliv xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (ultra xxxxx) . Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx upravuje právní xxxxxx, xxx které xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx prostor, x xxx zároveň xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx .“ V xxxxxx kroku xxxxx xx tedy Ústavní xxxx zabývá xxxxxxx, xxx obecně závazné xxxxxxxx neupravuje xxxxxxxxxxxx, xxxxxx je možno xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx „ xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx posouzení, xxx xxxx vydáním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx působnost. Xxxxxxx xxxx rozlišuje tři xxxxxxxx formy xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, b) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí x x) xxxxxxxxxx x nerelevantním xxxxxx. Xxxx při xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx závěrem xxxxxxxxxxxx xxx z nálezu xx. zn. Pl. XX 57/05 xx xxx 13.9.2006 (X 160/42 XxXX 317, x. 486/2006 Sb.), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx být xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx xx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx se xxxxxxxxxx xxxx jeví xxxx xxxxxx xxxxxxxx .“ X xxxxxxxxx vyplývá xxxxxxxxxx povaha xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx. Xxx xx věnuje xxxxxxxxx samotné obecně xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx důsledků vyhlášky x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx. I vyhláška, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx kroků, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx hospodářskou soutěž. Xxxxxx obsažená x §19x xx pak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[43] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx vadné, xx krajský xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xx dne 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx , xxxxxxxx x. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72. Stěžovatel xx samozřejmě xxxxxx x xxx, že xxxxxxx rozsudek xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obvinění xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x disciplinární oblastí. X případě xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 6 odst. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“) xx nicméně uplatní xxxxx nebýt xxxxxx xxxx trestán xxxxxxx (xxxxxxx ne bis xx xxxx ), xxxxx xxxxxxxx xx. 4 Xxxxxxxxx č. 7 k Xxxxxx. Xxxxx krajského xxxxx xx uvedený rozsudek xx xxxx třeba xxxxxx xxx, xx xxxxx-xx Xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx již xxxx xxxxx xxxx xx xxxx trestní xxxxxxxx postižena, a xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx určité formě xxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx (xxxxx §123 xxxxxx x obcích) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx obce, xxxxxxxx xxxx xxxxxx porušují xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxx §19a XXXX).

[44] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx s xxx, xx xxx posouzení xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22.10.2015, xx. zn. XX. ÚS 1424/15, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pokuty xxxxxxx xxxxxxxxx obci Xxxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx nezabýval xxxxxxx, xxx xx obci xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xx, xxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx zde xxxxxxx x xxxxxx rovině xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx před zásahy xx strany xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx: „ Xxx názoru Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx, xxxx územní xxxxxxxxxxx celek, je xxxxxx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx (xx. 100 xxxx. 1 věta prvá Xxxxxx), xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx dovozovat xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vůle, x xx straně xxxxx předpokládat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx státu (veřejné xxxx), xxx xxxxxx xx to, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, zakotveným x xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx vztahu x xxxxxxx samosprávným celkům xxxxxxxx xxxxxxxxx projev xxxxxxx .“

[45] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ústavně garantované xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Jak xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovozených xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x úpravě moci xxxxxxxxxxx formou zákonů. Xxxxxxxx správní soud xxxxxx vzhledem k xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx práva xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xx xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Podle Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx nadán xxxxxxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxx za správní xxxxxx spočívající v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x důsledku xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky x samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx kasační xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx.