Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxx pro xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx oprávněn xxxxxx xxxx xxxxxx podle §22aa xxxxxx č. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 18.10.2016, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §19a xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx vydané xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxxxxxx:x. 1445/2008 Xx. XXX x x. 1775/2009 Xx. XXX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 57/2000 Xx. ÚS (xx. xx. XX. ÚS 559/99), x. 107/2000 Xx., x. 113/2002 Xx. ÚS (xx. xx. IV. XX 331/02), x. 404/2002 Xx., x. 53/2003 Xx., č. 210/2005 Xx., č. 6/2009 Xx., č. 88/2010 Xx. XX (xx. xx. IV. XX 1403/09) x x. 242/2020 Sb.; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva ze xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx (xxxxxxxx č. 5100/71, č. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72).

Věc:Statutární xxxxx Xxxxx xxxxx Xxxxx pro ochranu xxxxxxxxxxx soutěže o xxxxxxx xxxxxx, o xxxxxxx stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 28.8.2017 xxxxxxx žalovaný x xxx, že žalobce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x §19x odst. 1 XXXX x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §22aa xxxx. 1 xxxxx xxxxxx. Deliktní jednání xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx závaznou xxxxxxxxx č. 3/2013, xxxxxxx xx 8.6.2013 xx 7.10.2016, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 písm. x), l), m) x x) zákona x. 202/1990 Sb., x xxxxxxxxx x xxxxxx podobných xxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxx“) x xxxxxxxxxxx loterií x xxxxxx podobných her xxxxx §2 xxxx. x) x §50 xxxx. 3 téhož xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx č. 1 xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. x) xxxxxx x loteriích xxxxx xx místech xxxxxxxxx x přílohách 1 x 2 vyhlášky, xxxxxxx v každé xxxxxxxxxx nacházející se xx xxxxxxx uvedených x xxxxxxx č. 2 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 4 xxxxxxx xxxxx přístroje, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx maximálního xxxxx xxxxxxxxx hracích xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx provedl xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx kritérií. Tím x daném xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx trhu xxxxxxxxxxx sázkových her, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx x xx trhu provozování xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Žalovaný uložil xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pokutu xx výši 499 000 Xx a xxxxxxxxx xxxxxxxx náklady xxxxxx xx výši 1 000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxx rozklad, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutím xx dne 15.5.2018 xxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx Krajský soud x Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.2.2020, čj. 62 Xx 64/2018-52. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx námitce xxxxxxx, xx žalovaný xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jej xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na samosprávu xxxx absolutní. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 101 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx tohoto xxxxx, xxxx-xx tyto xxxxxx prováděny xxxxx xxxxxx. Limitace práva xx xxxxxxxxxx se xxxxxx nevyprazdňuje §123 xxxxxx x. 128/2000 Xx., o obcích (xxxxxx zřízení) (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx“). X xxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxx xxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x z xxxxxx xxxxxxx xxxxxx zasáhnout xx xxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tedy xxx xxxxxxxxx x tom, xxx xxxxx samostatné xxxxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxx xx strany xxxxx s xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisů x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx cíl. Zatímco §123 zákona o xxxxxx xxxxxxx soulad xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxx xx zákony, §19x ZOHS sleduje xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx činnost xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx dopady xxxx xxxxxxxx vedly x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxxxx x důvodu porušení xxxxxxx chráněného xxxxx. Xxx xxxxx x. 63/1991 Sb., x xxxxxxx hospodářské soutěže, xxxxxxxxx orgánům xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xx 1.12.2012 xxx xxxxxxxx oprávněn xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx §19a xx xxxxx xx 30.9.2016 formulován obecně x absolutně, jedná xx x zbytkovou xxxxxxxxx, která se xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx vrchnostenské xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx vrchnostenského xxxxxxxxx xx x xxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x §19x xxxx. 3 XXXX, xxx xxxxxxx xxx žalovaný povinen xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx tedy xxxxxxx x xxx, že xxx narušení hospodářské xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Xx xxxxx zřejmé, xx dozorové prostředky xxxxx §123 xxxxxx x obcích x §19x XXXX xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx názoru xxxxxxx, xx státní xxx xxxx x xxxxxxx rozporu obecně xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxx postupovat pouze xxxxx §123 zákona x obcích. Přestože xxx §19x XXXX xxxxxxxxxx značně xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x případech, xxx xxxxxxxxxx činností xxxx x samostatné xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu kasační xxxxxxxx. Xx jádro xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxxxxx udělovat xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx předpisy. Zdůraznil, xx právo na xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxxx jádra Xxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx demokracie x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx judikaturu Xxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxx literaturu. X xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx nezbytné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx do realizace xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx rekapituloval xxxxxxxxxxxx proces xxxxxxx §19x a §22aa XXXX. Xxxxxxxxx na xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx stala xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx s korupcí, xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx ochrany při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže xx strany xxxxxx xxxxxxx xxxx. Je xxx dán xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx této xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx sněmovny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. Xx zřejmé, xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podřadit xxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Dle xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánu veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x nemůže být xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestem. Xxxxxxxxxx xx stejně xxxx xxxxxx moc xxxx „zákonodárnou“ xxxxxx, xxxxx se projevuje xxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx vyhlášky. Proces xxxxxxxxx norem xx xxxxxxx specifickým xxxxxxx xxxxxxx moci, xx xxx lze xxxxxxxxxx xxxxx sankcí xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Sankce xxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxx správního xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx x rozporu x xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxx. Xxxxx se x obdobnou situaci, xxxx kdyby xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx Xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákona spáchal xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx mu xx xx pokutu. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutím Ústavního xxxxx x zrušení xxxxxx xxxxxxx vyhlášky. Xxxxxx zakládá konstrukci x xxxxxxxx právotvorné xxxxxxxxx územních samosprávných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx moci, xxxxx xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx srovnatelnou xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx moc xxxxxxx xxxx udělit xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxx „exekutivní“ xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx výkonná xxxxxxxxxxxxx kvalitativně jinou xxxxxx samosprávy (normotvorbu). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx dne 22.10.2015, xx. xx. II. XX 1424/15. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx samosprávu xxx vytváření xxxxx xx Ústavní soud xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx x rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx , stížnost x. 5100/71, č. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72 xxxxx xxxxxxxxx, xx xx vedle xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §123 xxxxxx o obcích xxxxx zároveň xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx normotvornou xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva se xxxxxxx jinou otázkou. Xxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxx 14.9.2015 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx x přezkumu „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ na xxxxxxx §19a ZOHS.

Žalovaný xx xxxxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Toto xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx a má xxx xxxxxx. Xxxxxx x nich je, xx se xxxx xxxx xxx vydávání xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nadřazeno xxxxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx zákon Ústavnímu xxxxx xxxxxxxx takovou xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx x §19a XXXX xxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx narušení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Jedná xx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, než xxxxx xxxxxx Ústavnímu xxxxx. Xxxxxx xxxxxx žalovaného xx činnosti xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx zásahu je xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže. Xxxxxxxx xxxxxx státu xx xxxxxxxx obce xx xxxxxx čl. 101 xxxx. 4 Xxxxxx jsou tudíž xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxx či neobvyklý, xxxx. §123 xxxxxx x obcích dává Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxxx přesahuje sankční xxxxxxxxxx žalovaného, xxxxx xx pouze xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx přijetí §19a x §22xx ZOHS xx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s Xxxxxxx. Platná xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalovaný je xxxxxxx xxxxxxxxx dozor xxx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Xxxxx §19x XXXX má xxxxxxxx xxxxxxxxxx její narušení xx strany orgánů xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxx orgány xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx postavení, xxxxxx jako xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx postavení xx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. X §19a xxxx. 3 XXXX xxxxxxx, xx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx následkem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx pokuty xxx §22xx XXXX. Uložením xxxxxx nicméně xxxxxxxxx x xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx Xxxxxxxx soudem. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx informovat Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, což xxxxx vést až xx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Žalovaný xxxx nemohl xxxxxxxx xxxx pravomoc směřující x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx měl xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, neboť bylo xxxxx dodržet xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx x souvislosti x xxxxxx xxxxxxxx odpovědností xxxx xx xxxxxx XXXX xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx ve věci Xxxxx a xxxxxxx xxxxx Nizozemí .

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…)

[15] Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx žalovaný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx práva stěžovatele xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx pokutu xx xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx, x němuž xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxx v samostatné xxxxxxxxxx. Xxxx stranami xxxx sporu x xxx, že stěžovatel xx oprávněn obecně xxxxxxxx vyhláškou xxxxxx xx zcela xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx a xx toto xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx jeho ústavního xxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx ryze x xxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxx výkonu xxxxxx práva došlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[16] Xxxxx §19x xxxx. 1 XXXX xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž .

[17] Xxxxx §19x xxxx. 3 ZOHS xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx pravomocné rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 2 x xx xxxx xxxxxx xx postoupí x správní xxxx .

[18] Xxxxx §22aa xxxx. 1 XXXX xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dopustí správního xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x rozporu x §19x odst. 1. X xxxxxxx x xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx za xxxxxx správní xxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxx 10 000 000 Xx.

[19] Xxxx xxxxxxxx posouzením věci xxxxxxxx Nejvyšší správní xxxx xx xxxxxx xxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxx možné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 2 Ústavy xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právních xxxxxx, na xxx xxxx xxxxxx úprava xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nenapadá xxxx §19x ZOHS x xx něj xxxxxxxxxx §22xx XXXX a xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xx jejich xxxxxxx, xxxx xxxx celek xxxxxxxx s ústavním xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx podle xxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx dopadat xx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obcí x xxxxxx orgánu xxxxxxx správy xxxxxxx xx xxxxx jednání, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. S xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx před xxxx xxxxxxxx xx tedy xxxxxxx zabývat xx xxxxx xxx, xxx xx ústavně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vede x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx žalovaného xxxxx xxxxx §19x XXXX xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx i Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx xxx 7.4.2020, xx. xx. Xx. XX 41/18, x. 242/2020 Xx., xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Ministerstva xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx loterií (xxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxx). X xxxxxxxx neústavnosti xxxxxxx oprávnění xxxxxxxxxx xxxxx §19a XXXX Xxxxxxx xxxx nastínil, xx xxxx otázka xxxxxx předně x xxxxxxxxx správním soudům. Xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx práv xx xxx možné xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ústavní stížnosti (xxx bod 27). Xxxxxxxx správní xxxx xx proto v xxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx citovaných xxxxxxxxxx, podle xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže, x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx jde x posouzení xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x zároveň x xxxxxxxxxx xxxxxx, kterou Xxxxxxx xxxx dosud xxxxxxxx neřešil, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx problematiky.

[20] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxxx xx předpokladu, že xx normativní xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávného xxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx závazných xxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxx xxxxx mocí xxxxxx, a to x ohledem na xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §19x ZOHS, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žalovaným, za xxxxxxxxxxxx.

[21] Podle xx. 8 Xxxxxx xx xxxxxxxx samospráva územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx .

[22] Xxxxx xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx, a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx .

[23] Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx je x xx. 8 Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tuto skutečnost xxxxxxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxx [Xxxxxxxxx, X.; Xxxxxxxx X.; Xxxx X.; Xxxxx X. xx. Xxxxxx České xxxxxxxxx: Xxxxxxxx (Systém XXXX). Xxxxxxx Xxxxxx (xxx. 2022-1-27)]., dle xxxxx „ xx xxxxx ústavní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x XX xxxxxxxxx xx xxxxx kusou x xxxxxxxxxx, xxx se xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx xxxx (xxxx. explicitně x xxxxxx Xx. XX 34/02 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců xxxx); viz xxx Xxxxxxxx, 2007, s. 330. Ústava xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx moci zákonodárné, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx malé. Xx xxxxx xxxxxx xx se mohlo xxxx, že Xxxxxx xxxxxx toliko xxxxxxxx xxxxxx samosprávy jako xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx konstituování x xxxxxxxxx územní samosprávy xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx x xx. 99 x násl.). Xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (x xx smyslu xx. 9 xxxx. 2 Xxxxxx x xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx faktorem je xx, xx xxxxxxxxxxx x rovněž ústavodárce xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx vše xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. […] Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi Xxxxxxxxx xxxxx. Judikatura Xxxxxxxxx xxxxx pak x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx značně xxxxxx xxxx intenzivnější, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx samosprávy. Xx jednom konci xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx nález xx xxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx. x. 320/2002 Sb., x xxxxx a zrušení xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx okresních xxxxx, Xx. XX 34/02, x xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx samosprávy x xxxxx z xxxx, že ústavní xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xx ’lakonická’ . […] Xx pomyslném xxxxxx konci stojí xxxxxx, v xxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přísnější xxxxxx, a xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx Xxxxxx. Tak xxxxxxxxx x xxxxxx Pl. XX 51/06, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stávajících nemocnic xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx připustil, xx xxxxx do xxxxx xx samosprávu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pak x xxxxxx skutečně zkoumal. Xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx Xx. XX 6/13 x k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx odkládala xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx videoloterijních xxxxxxxxx .“

[24] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx. 101 xxxx. 4 xxxxxxxx: „ Xxxxx xxxxxx, poměrně xxxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx kontroly x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, resp. xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (viz xxxx xxxxxx §123, 129 x 129a obecního xxxxxxx x analogických §81, 86 x 87 krajského xxxxxxx), xxxx jednoznačná xxxx xxxx zatím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx x x případě xxxxxxx xxxx zbývajících xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx zákonodárné. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx, xx proto třeba xxxxxxxx především x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx . […] Xxxxx xxx o xxxxxx xxxx výkonné, resp. xxxxxx xxxxxx správy xx výkonu xxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxx, xxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx a x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxx velmi detailně xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxx, tak xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, na xxxxx xxxx právní úprava x jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jde x xxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx 2000, x xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xx. ÚS 1/2000 x XX. XX 559/99, x xxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxx rozhodnutí xx xxxxx týkala xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx Xxxxxxx xxxxx x posléze xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podobu dozoru, xxx byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zřízení. Xxx Ústavního xxxxx xxxxx ústavní xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx demokratického xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx sněmovny) xx xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx podobě byl xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zákoně x xxxxxx č. 367/1990 Xx.). Podle Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx územními xxxxxxxxxxxxx celky x xxxxxxxxxx působnosti, takovou xxxxxxxxx xxxx nadány xxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxx soud. S xxxxxxx xx xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (§123, 129 x 129x xxxxxxxx xxxxxxx; §81, 86 x 87 xxxxxxxxx xxxxxxx x §106 x násl. xxx. x xxxxxxx městě Xxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx x oblastech xxxxxx xxxxxxxxxx svěřen xxxxxxx Ministerstvu xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx, zda xx dozor xxxxxxxxx xxx normativní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), nebo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x opatřeními přijímanými x xxxxx výkonu xxxxxxxxxx. Základním xxxxxxxxx xx však xxxx xx, že v xxxxx dozoru xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ústavnost. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx. xxxxxxxx účinnosti těchto xxxx, xxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů (xx úpravu x xxxxxxx x krajském xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o Ústavním xxxxx, xxxxxxxxx §64 xxxx. 2 xxxx. x), xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx x xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek jako xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxx x xxxx xxxxxxx se xxx vyjádřila xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu (x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx samosprávy viz xxxxxxxx x čl. 104 odst. 3 Xxxxxx), x xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx principy, xxxxx xxxx státní xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xx xx požadavek restriktivního xxxxxxx zákona, k xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx zasahováno. Xxxxx požadavek xxx xxxxxxxxxx v xxxxxx XX. XX 331/02. Xxxxx x xxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx bodu xx jednání xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x čemž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §93 xxxxxxxx xxxxxxx, tj. informační xxxxxxxxxx vůči občanům xxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxx, xx xxxxxxxxx ochrany xxxxxx xxx čl. 101 xxxx. 4, a xxxx možnosti xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxx vykládat xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx založenou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx práva na xxxxxxxxxx. Jinak xxxxxx, xxx posuzování zákonnosti xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx: ’Xxxxx xxxxx xx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx totiž xxxxx xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx možno xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx porušení xxxxxx xx strany xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx et xxxxx , xxxxxxx xxx xxxxxxx legem .’ Xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx v xxxxxx Xx. XX 1/02. X xxxx xxxx Xxxxxxx xxxx sice xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dozoru, nýbrž x návrhu xx xxxxxxx §19 odst. 1 xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx umožňoval xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx podmínky nakládání x xxxxx xxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx. Ústavní xxxx však dovodil, xx xxxxx obecné xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx x xx. 101 odst. 4 Xxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxx orgánům xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx libovolně x xxxxxxxxxxxxxxx, navíc xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx přístupu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, způsob xxxxxx xxxxxxxxx zákonem xxxx xxx dostatečně xxxxxx a nesmí xxxxxxxxx libovolné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx požadavek lze xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx měla xxx xxxxxxxxxxxxx, měla by xxx xxxxxxxx na xxxxxxx x seznatelných xxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx činnosti xx měly xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx celky. “

[25] X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx v Xxxxxx je xxxxx xxxx. Fakticky stanoví xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx práva xxxxxxxxx xx moci zákonodárné. X xxxxxx ze xxx 5.2.2003, xx. xx. Xx. XX. 34/02, x. 53/2003 Xx., k xxxx Xxxxxxx soud uvedl: „ X ustanovení Xxxxxx x Xxxxxx xxx dovodit, xx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx. Xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx .“ Judikatura Xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx samosprávu, x xx x xxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyloučen xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v rušení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxx moc soudní, xxxxxxxxx Xxxxxxx soud (xxxxxxx xxxxxx XX xx xxx 5.4.2000, xx. xx. Xx. XX 1/2000, x. 107/2000 Xx., a xx xxx 12.4.2000, xx. xx. XX. XX 559/99, x. 57/2000 Xx. XX). X xxxxxxx ostatních xxxxxx, které xxxxxxxxxxxxx xxxxx zrušení xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx judikatura Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx x těmto xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Stěžejní xxxxxxxxx pro xxxxx xxxxx xx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx přitom xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákona, byť xx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxx ÚS xx xxx 30.9.2002, sp. xx. IV. ÚS 331/02, x. 113/2002 Xx. ÚS), x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx alternativ xxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx více xxxxx xxxxxxxx ústavně xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx (viz xxxxx XX xx dne 19.4.2010, xx. xx. XX. ÚS 1403/09, x. 88/2010 Sb. XX). Xxxxx xxxxxxxxx xx požadavek xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx základě xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx zmocňující xxxxxx orgány xx xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxx určité, xxx xxxxx adresátům (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) poskytovat xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxx regulujících výkon xxxxxxxxxx také xxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx nález XX xx dne 13.8.2002, sp. xx. Xx. XX 1/02, x. 404/2002 Xx.).

[26] Xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x XXXX.

[27] Xxxxx §19x XXXX xx xxxxxxx x §22aa XXXX xx žalovaný xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx správy (xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků) xxxxxx xx do xxxx 10 000 000 Kč, xxxxxxx xxxxxx, xx tento xxxxx narušil podporou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jiným způsobem xxxxxxxxxxxx soutěž. XXXX xxxxxx nijak xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx).

[28] X právní úpravy xxxxxxx, xx žalovaný xxxx oprávněn xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celky x samostatné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx tedy x derogační xxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxxxxxxxx. Důsledkem aplikace xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zrušení xx pozastavení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. XXXX x tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx jeho xxxxx, xxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž (§3 XXXX). Xxxxxxxx není xxxxx xxx pravomocí x xxxx, aby xx xxxxxxxx zakázal xxxx dle xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž či x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx postavení (§§7 x 11 XXXX). Xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx předmětného xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx informace x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x postoupení věci Xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx s §19x xxxx. 3 XXXX. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxx může x xxxxxxx s §123 xxxxxx x obcích xxxxxxxxx xxxxxx vedoucí xxxxxxxxxxx xx ke xxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx.

[29] Jediným xxxxxxxxx, xxxxx může mít xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx xx strany xxxxxx xxxxxx samosprávy při xxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxxx xxxxxx x podobě xxxxxx xxxxx §22xx XXXX. Xxxxxxxxx zrušením obecně xxxxxxx vyhlášky xx xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxx. Xxxxxxx pokuta xxxx nemá x xxxxx ohledu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx zákona neplyne, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, x xx xx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx by xxxxxxx xxxxxx obce xxxxx. X případě jejího xxxxxxxxxxx ukládání xx xxxxxx s přihlédnutím x xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx (10 000 000 Xx) xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinek, neboť xx xxxxx způsobem xxx xx xxxx xx strany xxxxxxxxxx x podstatě vyvíjen xxxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx nemá xx to, že xx xxxxxxx potenciální xxxxxxx xxxxxxxxx účinek §19x ve xxxxxxx x §22xx XXXX xxxxxxxxxxxx obcházení xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx mohou xxx xxxxx územních samosprávných xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx). Jednak xx xxxxx zdůraznit, xx xx nejedná x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx pak právní xxxxxx obsahuje xxx xxxxxxxxxx, které zajišťují, xx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx zákonnosti a xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxx obcí je xxxxxxx soudům, xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxxx.

[30] Xxxxx x §19x xxxx. 3 XXXX xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Ministerstvu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx žádost mu xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx shledá, xx příslušná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obce xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §123 xxxxxx x xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx obec o xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xx xxxxx účelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Není-li xxxx xxxxxxx zjednat xxxxxxx, přistupuje Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k použití xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §123 xxxxxx x obcích, xx. xxxxxxx xxxxxxxxx vyzve xxxx k xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx nápravu x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx Ministerstvo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obecně závazné xxxxxxxx (či xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx) Xxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx závazná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx právy x xxxxxxxxxx svobodami, xxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxxxxxx její xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx ke zjednání xxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x rozporu xx xxxxxxx, může proti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhláška x rozporu xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxx soud, Xxxxxxxxxxxx vnitra xxxxxx xxxxxxxxxxx její účinnost. Xxxxx si xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxx mechanismus §123 xxxxxx x obcích, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dozorová xxxxxxxx x sobě xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx účinek, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx výzvy Xxxxxxxxxxxx vnitra je xxxx xx facto xxxxxxx x tomu, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xx zákonem.

[31] Druhým xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (ústavnosti) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx moci xxxxxxx xx xxxxxxx §19x XXXX xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx správních xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §22xx XXXX tedy xxxxxx xxx nutně xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mocenskému xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx podle Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx dostatečně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx případný xxxxxxx xxxxxxxxx účinek §19x xx xxxxxxx x §22aa ZOHS.

[32] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx obsažená x XXXX xx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zúžena xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kontrolní xxxxxxxx, x xxx xx xxxxxxxx oprávněn. Xx základě §19a XXXX xxxxx nedochází x xxxxxxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem např. x xxxxxx xx xxx 22.3.2005, xx. xx. Xx. XX 63/04, č. 210/2005 Xx. Žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx vyhlášek xxxxx x xxxx vymezeného xxxxxxxx, x to xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hospodářské xxxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxx xxxxxxx odpovídá xxxxxxxx samotného ZOHS, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, jinému xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx vykonává xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx od 1.12.2012 spadají xxxx xxxxxx xxxxxx správy xxx výkonu státní xxxxxx, orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x při xxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxx a orgány xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mj. xxxx xxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x žádnou xxxxxxx. Xxx xxxxx x. 63/1991 Xx., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže orgány xxxxxx správy x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxx. Xxxxxxx §19a xx tedy xxxxxxxx xxxxxxx hospodářské xxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx orgánů. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxx skutečnosti, xx xxxxxxx xxxxxx nakládají x xxxxxxxxx xxxxxx x svým xxxxxxxx xxxxx často xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx činnosti xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako takové, xxx x přezkumu xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxx aplikace xxxxxxxxxx XXXX xx xxxxxxxx xxxxxx xx, zda xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxx hospodářskou xxxxxx xx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx naopak x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx měla xxxxxxxx xxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx zákonem xx xxxxxxxx působnost nezneužila x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[33] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §19x XXXX. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx je natolik xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx imanentní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx ji od xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx to totiž xxxxx normativní xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Stěžovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x dosahu xxxx xxxxxxx xxxx x ničeho xxxxxxxxx. Xxx bylo vysvětleno xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxx samosprávu xxxxxxxx v Xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx tohoto xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xx pak svěřena xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx definuje xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxxx). Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jakýmkoliv xxxxxxx xx xxxx normativní xxxxxxxx xx strany xxxxx (veřejné xxxx), xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xx samotnou xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[34] Opačný xxxxx neplyne ani x usnesení Ústavního xxxxx xx xxx 28.11.2001, xx. zn. XX. XX 522/01. X uvedeném xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxx otázkou, zda xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěž xx xxxxxx §18 xxxxxx x. 63/1991 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §18 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx samosprávných celků xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx podporou xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx vyloučit xxxxxxxxxxxx xxxxxx . Podle xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxx dozor nad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, později xxxxxxxx). Xx základě xxxxxx x rozborů xxxxxxxx xxxx požadovat od xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx od orgánů xxxxxxxx samosprávných xxxxx xxxxxxx . Jednalo xx xxxx xx xxxxxx míry o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx §19x ZOHS. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx k xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxx konstatoval: „ Ústavní soud xx pak ve xxxxx s vyjádřením Xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xxx, jakým xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nařízení xxxxx, xxxxxx na xxxxxxx xx. 78 Xxxxxx ČR, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxx §18 xxxxxx x. 63/1991 Xx. xxxxx, xx xxx o obecně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x tohoto xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx kterého by Xxxx mohl xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx citovaných xxxxxxxxxx xxxxxx x. 63/1991 Xx., xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx .“ Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxx předpis xxxxxx vládou xxxxxxx xxxxxxxxx orgánem xxxx xxxxxxx. Xx xx x xxxxxxx s xx. 68 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx by xxxxx xxxx vrcholný xxxxx xxxx výkonné xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx správy (xxxxxxxx úřadům xxxxx xx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xx xx tedy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx moci. Xxxxxxx xxxx možné, xxx její nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nižších xxxxxxxxx xxxxxx. Právě x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydávaných xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx subjektem xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx představuje „ xxxxxxx xxx “, nicméně xx. 101 odst. 4 Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx cílem ZOHS. X souladu s Xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx §19x XXXX xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx toho xxxxxx, xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx dovozovat, xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx ve vztahu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[35] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx normativní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx sporné právní xxxxxx by xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nekoncepční, xxx do určité xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxx, xxxxx obdobným xxxxxxxxx (pravomoc xxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. Současně by xxxxxx xxxxxx odporovalo xxxxxx x xxxxx XXXX, xxxxx xx x konečném důsledku xxxxx xxxx x xxxxxxxxx zákona. Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zastávané xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx územní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx úspěšně vyhýbat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx obav z xxxxxxxx, xxxxx jediným xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx §123 zákona x xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx normativní xxxxxxxx xxxxxx samosprávy by xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx řádem. Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx postihů xxxxx jednoduše tím, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Pokud by xxxx. obec xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxx stanovenými x §27x xxxx. 2 písm. x) xxxxxx x. 553/1991 Xx., x obecní xxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, byla xx x xxxxxx xxxxxx stěžovatele xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx ustanovení xx xxxx dopustí xxxxxxxxx tím, že xxxxxxxxx, aby stejnokroje xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxx xxxxxxx obsahovaly xxxxxxxx xxxxx ). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx přitom xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právě xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (viz např. xxxxxx xxxxxxx vyhlášky xxxxx Xxxxxxxxx č. 44/2000, x Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx a xxxxx stejnokroji, města Xxxxxxxx Budějovice x. 3/2007, statutárního xxxxx Xxxxxxx č. 2005/12, x xxxxxxx městské xxxxxxx a podrobnostech xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxx x. 1/1992). Xxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx stanovila xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxx případě xx xxxx xx xxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxx xxxxxx xxxxx §140 xxxxxx x. 435/2004 Xx., x xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxx xx výklad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mohl xx xxxxxxxx vést xx k xxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx chráněnými xxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stěžovatele, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx obcí xxxxxx xxxxx podléhat xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx.

[36] X xxxxxxxxxx xxxx by xxx přijetí xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx k bezdůvodnému xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx vzniklé na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) samosprávy, xxxxx i xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx udělil žalovaný xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, jimiž xxxxx x narušení hospodářské xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx aproboval. Xxxxx viz rozsudky xx dne 24.9.2007, xx. 5 Xx 55/2006-145, č. 1445/2008 Xx. NSS, x xx dne 31.10.2008, xx. 7 Xxx 86/2007-107, x. 1775/2009 Xx. XXX, x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx řešil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxxx takové xxxxxx. Xx pravdou, xx xxxxxxx (profesní) xxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx územní. O xxxxx ústavním xxxxxxx xxxx nemůže xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx dokládá x dosavadní judikatura Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxx ze xxx 14.10.2008, xx. xx. Pl. XX 40/06, x. 6/2009 Xx.). I Ústavní xxxx xxxxxx připustil, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx zájmové samosprávy xxxxxxxx za xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxx ochrana xxxxxxxxxx prostředí. X xxxxxxxx xx xxx 30.4.1998, xx. zn. XX. XX 328/96, xxxxxxxxxxx, xx „[x] xxx vědomí toho, xx stěžovatel xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx výklad zastávaný Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx umožnění xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx společnost, xxxxxxxxx x tomu, aby xxxxxxx, xxxxx odstranil, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx tak poukaz xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxx x xxxx xxxxxxx xx. 27 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x jinými xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx zájmů, xxxxxxxxx ústavní soud xxxxxxxx, neboť xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx realizaci xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zákonné xxxx, xxxxx xxxx xxx při xxxx xxxxxxxxx, x xx x xxxxxx souvislostech xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, respektovány .“ Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx výklad §19a xxxxxx x ohrožení xxxxxxxxxxxxxx státu x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Ústavy. Xxxxxx se xxxxx x zásah xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx Xxxxxxx předpokládán.

[37] Xxxxxx obstát xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se x xxxxxxx xxxxxxxx obecně xxxxxxxxx xxxxxxxx obcí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x obdobnou xxxxxxx, jako kdyby xxxxx moci výkonné xxxxxxx např. x xxx, xx Xxxxxxxxx XX xxxxxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx přijímané Xxxxxxxxxxx XX xxxxxx postaveny xx roveň xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx předpisy, xxxxx xxxx vydávat zastupitelstvo xxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právě zákonem. Xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx srovnatelném x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx ČR). Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákony xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx situace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxxxxx.

[38] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx tedy xxxxxxxxxxxx stěžovateli, že xx výkonná moc xxxxxxx xxxxxx vykonávat xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx zájmu, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxx normativní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx nezbytné xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ZOHS xxxxxxx x dalším xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Ústavním xxxxxx (xxx xxxx).

[39] Ustanovení §19x XXXX xxxxxxxx xxxxxxx veřejné správy, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx soutěžitele nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž. Xxxxxxx xxxxx je tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx široce. Xxxxxxx xxxx však x bodě 16 xxxxxxxx pečlivě xxxxxxxxx, xx tuto xxxxx xx xxxxx aplikovat xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxx rozporu xx xxxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx správním xxxxxx nebo v xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx vystupují jako xxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxx xx xxxx xxxxxxx §19a XXXX x případě xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Již xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx dozorovým xxxxxxx zasahováno, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §19x XXXX. X posuzovaném xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výklad xxxxx xxxxxxxx, xxxxx ukládání xxxxxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxx je typickým xxxxxxxx vrchnostenského postavení xxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx žalovaný, který xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx úpravy xxxxxxxx xxxxx, že §19x XXXX musí odpovídat xxxxxxxxxxx realitě a xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx omezování xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (viz xxxx 70 x 71 xxxxxxxxxx X. stupně x tam xxxxxxx xxxxxxxxxx list xxxxxxxxxx x. 4/2014). Xxx xx počátku své xxxxxxxxx xxx xxxx §19x ZOHS xxxxxxxx xxx, že na xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vycházejí x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Právě xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx do práva xx xxxxxxxxxx.

[40] Xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx dovodil Xxxxxxx xxxx x xxxxxx sp. zn. Xx. ÚS 1/02, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx §19 xxxx. 1 xxxxxx x. 129/2000 Xx., x krajích (xxxxxxx xxxxxxx), ve znění xxxxxxx xx 6.9.2002. Xxx uvedeného xxxxxxxxxx xxx stát xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx xx kraj x při xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx krajem xxxxxxxx si stanovení xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx majetkem . Tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx nijak nelimitovala x xxx, xxxx xxxxxxxx stanoví. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx není. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xx, xxxxx způsobem xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx samosprávných xxxxxx zasáhnout (xxxxxxxx xxxxxx potažmo xxxxxxx xxxxxxxx informace Ministerstvu xxxxxx). Xxxxxxxx zásah xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx vymezen přímo x ZOHS. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx nedefinovaného xxxxx „ xxxxxxxx hospodářské xxxxxxx “, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx demonstrativní xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx [xx xxxxxx xx jiných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §1 odst. 1 xxxx. x) až x) ZOHS]. Tato xxxxxxxxxx xxxx ostatně xxxxxxx, pro který xxx §19a ZOHS xxxxxxxxxxx zákonem x. 293/2016 Sb. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx zprávě x xxxxxxx xxxxxx připustil, xx: „ Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 360/2012 Sb. Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za protisoutěžní xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxx, xxx xxxx zřetelně xxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřadu v xxxxxx xxxxxxxx, a xxxx xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx obtížné x xxxxx aplikovat .“ Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx mohl xxx xxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx závadných jednání) xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx výkon xxxxxxxxxx, jak o xxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxx xx. xx. Pl. XX 1/02. Jedná xx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx neurčitého xxxxxxxx xxxxx, jehož xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx vytváří xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neurčitého právního xxxxx, či nikoli. Xxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx pojmu pak x xxxxx přináší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx norma xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX ze xxx 12.8.2011, čj. 5 Xx 47/2011-77).

[41] Xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx to, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx na půdě Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX řádná xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxx xx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poměřováním souladu xxxxx na samosprávu (xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxx jedné x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx toto jednání xxx skutkovou xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktu x xxxxxxxxxxxx jej pokutou xx xxxxxx xxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxxx nevěnoval xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx automaticky xxxx xxxxxx s xxxxxxxx pořádkem. Xx xxx nic xxxxxx xxx odborná xxxxxxx xxxxxxx formulace §19x XXXX, xxxxxx xxxxxx xx vlastní xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx §19x ZOHS xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx tehdy, xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx neurčitá xx xx xxxx, xx xx moci xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, diskriminační x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §19a ZOHS xxxxxxxxxxx.

[42] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx správným xxxxxx xxxxx krajského xxxxx, xx §19a XXXX a §123 xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx koexistovat vedle xxxx, x xx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení §123 zákona o xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx spočívající x xxxxxx ochraně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tomu §19x XXXX xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tím x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž. Nejedná xx xxxx x xxxxxxxxxx kontrolu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxx specifickou, xxxxx xx xxxx zaměřena xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x finanční xxxxxx x podobě xxxxxx xx správní xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx být x xxxxxxxxxxx jiného xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx hospodářskou xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx soudem xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx §123 xxxxxx o xxxxxx. Xxx bylo xxxxxxx xxxx, Xxxxxxx xxxx xxxxx test xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx obecně závaznou xxxxxxxx (1. krok), xxx xx obec xxx xxxxxxxx napadené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx působnost, xxxx xxx nejednala xxxxx vires (2. xxxx), zda xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákonem xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (3. xxxx) a xxxxxxx, xxx obec přijetím xxxxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (4. krok). Xxxxxxx test xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x xxx zmíněném xxxxxx xx. xx. Xx. XX 41/18, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxx obec Xxxxxx. X něm Ústavní xxxx x druhému xxxxx testu xxxxx, xx „ xxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy nikoliv xxxx xxxxxx působnost xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxxx) . Xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx zmocňovací xxxxxx úprava prostor, x zda zároveň xxxxxxxxxx do xxxx, xxxxx jsou vyhrazeny xxxxxx .“ V xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx Ústavní xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx neupravuje problematiku, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx. X xxxxxxx a xxxxxxxx kroku testu xxx uvedl, xx „ třetí krok xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx svou zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx formy xxxxxx xxxxxxxx, x sice xxxxxx x) sledování xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx přijímání rozhodnutí x x) přihlížení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx testu xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx. xx. Xx. XX 57/05 xx xxx 13.9.2006 (X 160/42 SbNU 317, x. 486/2006 Sb.), xxxxx xxxxx aplikace xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxx xxx velmi xxxxxxxxxxxx x xxxx xx xx omezit xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx .“ X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx přezkumu xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx, její xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxx xxxx Ústavní xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, jaké xxxx xxx obecně xxxxxxx xxxxxxxx důsledky, xxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyhlášky x oblasti xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X vyhláška, xxxxx xxxxx nároky xxxxx čtyř kroků, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx soutěž. Xxxxxx xxxxxxxx v §19x má pak xxxxxxxx xxxxx takovým xxxxxxxx.

[43] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx krajský soud x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxx právních xxxxx odkázal xx xxxxxxxx Evropského soudu xxx xxxxxx práva xx dne 8.6.1976, Xxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx , xxxxxxxx x. 5100/71, x. 5101/71, 5102/71, x. 5354/72 x x. 5370/72. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx trestní xxxxxxxx xx xxxxxx vymezení xxxxxxx mezi xxxxxxx x disciplinární oblastí. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 6 odst. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x základních xxxxxx (xxxx xxx „Úmluva“) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xx xxx xx xxxx ), xxxxx xxxxxxxx xx. 4 Xxxxxxxxx x. 7 k Xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rozsudek xx xxxx třeba xxxxxx xxx, xx xxxxx-xx Xxxxxx vedení xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx již xxxx xxxxx byla xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx formě xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxx §123 xxxxxx o obcích) xxxxxxxx zakládala xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, jestliže xxxx xxxxxx porušují xxxxxxx chráněný xxxxx (xxxxx §19x XXXX).

[44] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxx s tím, xx xxx posouzení xxxxxxx věci je xxxxxxxxxxx usnesení Ústavního xxxxx xx xxx 22.10.2015, sp. xx. XX. XX 1424/15, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stížnost ve xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x důvodu porušení xxxxxx o veřejných xxxxxxxxx. Ústavní soud xx x uvedeném xxxxxxxx xxxxxxxxx situací, xxx by xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx normativní xxxxxxxx. X xxxxxxxxx usnesení xxxxx xxxxxxxx xx xx, zda Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xx nikoliv. Xxxxxxx xxxx zde xxxxxxx x xxxxxx rovině xxxxxxxx, xx obce xxxxxx nikterak absolutně xxxxxxxx xxxx zásahy xx strany xxxxx xx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx samosprávného xxxxx xx xxxxxxxxxx: „ Xxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx totiž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx celek, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx samosprávu (xx. 100 xxxx. 1 věta xxxx Xxxxxx), xxxxx x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxx jedné xxxxxxxxx xxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xx straně xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranu před xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (veřejné xxxx), xxx xxxxxx xx xx, xxx xx nachází x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx v xx. 101 odst. 4 Ústavy, xxxxx xxxxxxx xx z xxxxxxxx veřejné moci xx xxxxxx x xxxxxxx samosprávným celkům xxxxxxxx jakýkoliv xxxxxx xxxxxxx .“

[45] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx, xx stěžovateli xxxxxxxxxx xxxxxx ústavně xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx výše, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx oprávnění xxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx dovozených judikaturou Xxxxxxxxx soudu přenechány x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx formou xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx vzhledem x xxxx uvedenému x xxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxx požadavkům formulovaným xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx, xxxxx xx čl. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx závazné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxx.