Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Invaze xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 24.2.2022, xx xxxxxxx výjimečnou xxxxxxxxxxx, x xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx Ukrajinu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x přesto, xx nastala xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx vydání xxxxxxx stížností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu [§75 xxxx. 1 x §109 odst. 5 x. x. x. x čl. 2 x 3 Xxxxxx x ochraně lidských xxxx x základních xxxxxx (x. 209/1992 Xx.)].

Xxxxxxxxxxxxx:x. 933/2006 Sb. XXX x x. 3528/2017 Sb. XXX.

Xxx:X. X. xxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx cizinecké xxxxxxx, x správním vyhoštění, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx České xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. x. Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, pátrání a xxxxxx ze xxx 29.4.2021 xxxx xxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx xxxxxxx“), xxxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, a to x délce xxxxxxx xxxx. Správní xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx xxxxx §118 odst. 3 xxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx z xxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx, xxxxxxx současně xxxxx, xx xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx vycestování xxxxx §179 xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx podal proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 11.1.2022 xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx pobýval na xxxxx Xxxxx republiky x xxxxxx xx 25.10.2020 do 13.3.2021 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) bodu 4 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxxxx orgán X. stupně dle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx věci, xxxxx xx oporu xx xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx uvedla, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vyplývá žalobcova xxxxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx dále xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxx správně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §50a xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx důsledkem xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx rodinného xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx dány xxxxxx xxx xxxxxxxx §119a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxxx, po kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, byla xxxxx xxxxxxxx stanovena x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x obdobných xxxxxxxxx. X xxxxxxxx nepřiměřenosti xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx zásah do xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx nedospěl k xxxxxx, xx xx xxx nepřiměřený, xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Žalovaná xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx existence xxxxxx, které by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx postupoval x xxxxxxx x §120x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxxxxxxx x možnosti vycestování xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x bezpečné xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčící x xxx, že xx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebezpečí xxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx proti rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 25.2.2022, čj. 4 X 5/2022-28, xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx řízení.

Městský soud x žalobním námitkám xxxxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxx x zastavení xxxxxx x prodloužení xxxxxxxxx zaměstnanecké karty xxxxxx opožděně. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x zastavení xxxxxx, tj. xxx xxx 24.10.2020, xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx vyhoštění xxxx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, ale xx xxxxxxxx na objektivní xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx to městský xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx, či dokonce xxxxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, než xx kterému bylo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx soud tedy xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx měly v xxxxxxxxx xxxx zvážit xxxxxxx xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxx §50a xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, jelikož x xxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xx xxxx, xx xx uložení správního xxxxxxxxx bylo vyhodnoceno xxxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přezkoumatelně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx vyhoštění do xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxxxx k závěru, xx se xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx zjištěných okolností xxx nebylo xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx §50x zákona x xxxxxx cizinců. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rovněž zvážily xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §174x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx x závažnost protiprávního xxxxxxx xxxxxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxxxx pobytu xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx neshledal, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx žalobci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx správního vyhoštění x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přihlédla xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx důvodnými.

Městský xxxx xxxx xxxxxxxx na xx, že x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x zásadní xxxxx bezpečnostní xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx změnu xxxxxx xx Ukrajině x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 25.2.2022 xxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to zprávou xx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx ze xxx 24.2.2022, dle xxxxx s xxxxxxx xx probíhající xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx Ukrajinu xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx x vyzývá xxxxxx XX, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx civilní xxxxxxx xxxxxxx x přerušena xxxxxxx xxxxxxx na Xxxxxxxx. Dále městský xxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxx Xxxxx tiskové xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 24.2.2022 ve 4:10 xxxxx x uveřejněnou xx webu www.ceskenoviny.cz, xxx xxxxx ruská xxxxxx toho xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x pozemní útok xx Ukrajinu, xxxxxx x xxxx xxxx xx celé Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výbuchy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx x Xxxxx, Xxxxxxxxx x Mariupolu xx xxxxxxxxxxx země x Charkova x Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxxx. Xxx této xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxx napadly Ukrajinu x Ruska, Běloruska x z anektovaného xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a není xxx xxxxxxxxxx žalované, xxxxx x těmto xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x., xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx , musí xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx, resp. x xxxxxxx xx požadavky xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. 2 a 3 Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x zákaz mučení, xxxxxxxxxx xxxx ponižujícího xxxxxxxxx xxxx trestání, x x čl. 33 odst. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 208/1993 Sb.). Xxxxxxx xxxx odkázal xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prolomení xxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx-xxxxxxxxxxx , xxxx. x xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx k novým xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx za následek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xx skutečnosti, xxxxx xxxx zjištěny xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx x ze xxxxxxx xxxxxxx, že xx Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx týká x xxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxxx soud xxxxxxx, xx napadené rozhodnutí xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxx xxxx uložil xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, znovu se xxxxxxx xxxxxxxx situací xx Ukrajině a xxxxx xxxxxxxx, xxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §179 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxx xxx je xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx xxxxx xxxxxx hrozilo xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx (stěžovatelka) xxxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx , která xx xxx Českou xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxx, že x xxxxxxx žalobce tato xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normy §75 xxxx. 1 x. x. s. xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxx. Tento xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §120x x §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xx situaci xxxxxxx xx xxxxxxxx §120x xxxx. 2 xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx věci, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx a na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx . Xx xxxx xxxx x dispozici žalobce, xxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx změně xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx obavu x xxxxxxx, navrhl xxxxxxxxxxxx vydání nového xxxxxxxxxx. Stěžovatelka následně xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xxxxxxxx právní xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx poskytuje xxxxxxxxxx xxxxxx xxx respektování xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx, xx xx xxxxxx x užití §120x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x od xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx případů Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx vyslovené x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx ze xxx 22.4.2011, čj. 5 Xxx 3/2011-131.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[16] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xx smyslu §104a x. ř. x., xx xxxxx účinném xx 1.4.2021, xxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx tak xxxxxx, musela by xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx odmítnuta jako xxxxxxxxxxxx. Výklad xxxxxxxxx xxxxx „ xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx “, xxxxx xx xxxxxxxxx přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx již xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 26.4.2006, xx. 1 Azs 13/2006-39, x. 933/2006 Xx. NSS. O xxxxxxxxxxx kasační stížnost xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x následujících typových xxxxxxxxx:

1) Xxxxxxx stížnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx vůbec xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx .

2) Xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx otázek, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx . Xxxxxxxxxx v judikatuře xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx krajských xxxxx x x xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3) Kasační stížnost xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx učinit xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sezná, že xx xxxxxxx změnit xxxxxx určité xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx jednotně.

4) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, pokud xx bylo x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx mít xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx .

[17] X tomto xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx soud postupoval xxxxxxx, xxxxx zrušil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z důvodu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx, xx. na Xxxxxxxx, xx xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx až xx vydání xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato otázka xxxxx xxxxxx plně xxxxxx judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, proto Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx kasační stížnost xx xxxxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxxxx, xx xx Ukrajině xxxxx xx zcela xxxxxxx změně situace xxxxxxxxx xxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx federace, xxxxx xxxx zahájena xxx 24.2.2022 x xxxxx vyvolala brutální xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxx xxxx xx věci xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx invaze. V xxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxx ozbrojený xxxxxxxx, v jehož xxxxxxxx xx Ukrajině xxxxx xxxxxxx civilisté x xx Xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx válečných xxxxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 10.3.2022, xx. 10 Xxx 537/2021-31), xxxxxxxxx xxxxxx skutečností, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxx, prokazovat.

[19] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx již otázkou, xxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x soudním xxxxxx xxxxxxxx zohlednit xxxxx na Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx tyto xxxxxxx xxxxxx především věcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy x vypuknutí xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx 24.2.2022) xxxxx až x řízení xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského (městského) xxxxx. X xxxxxx x těchto případů, xxxx v xxx xxxxxxxx xxxxxxxx čj. 10 Azs 537/2021-31 Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx:

„ Základním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx skutkového a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx správního xxxxxx (§75 xxxx. 1 x. ř. x.). Citované pravidlo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx (§65 x xxxx. x. x. x.) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx, zda xxxxxxx orgán xx xxxxxxx skutečností, v xx době xxxxxxxxxxxx x řádně x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x na xxxxxxx právního xxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx rozhodl xx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správního xxxxxx.

X xxxxxx xxxxxxxx pravidla xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx pořádkem, xxxxxxxxxxxx právem xx xxxxxx XX, x xx i v xxxxxxx pozdějších změn xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x. xxxx xxxxx xxxxxxxxxx s obezřetností (xxxx. x tomu xxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9.9.2020, čj. 6 Xxx 176/2019- 31, xxxx 20 xx 24).

Xxxxx z xxxxxx výjimek plyne x xxxxx XX, xxxxxxxxx ze směrnice 2013/32/XX (xxx. procedurální xxxxxxxx). *) Xxxxx xx. 46 odst. 3 směrnice xxxxx, xx členské xxxxx xxxxxxx, aby účinný xxxxxxx prostředek obsahoval xxxxx x ex xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx směrnice 2011/95/XX, x xx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx . Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX xx tedy xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem, xxxxxxxxx xxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx XXX [xxxx. x xxxx xxxx. rozsudek NSS xx dne 26.11.2015, xx. 10 Xxx 194/2015 - 32, xxxx 22 xx 24, xxxxx ze xxx 12.4.2016, sp. xx. X. ÚS 425/16 (N 66/81 XxXX 153), body 24 xx 35, xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 19.10.2021, xx. 1 Azs 292/2021-51, xxxx 28 xx 30].

Další xxxxxxx xxxxxx x práva xx život a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ústavou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. x xx. 2 x 3 Xxxxxx x ochraně lidských xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (bez xxxxxx xx obsah xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxx dány xxxxxx x xxxxxxx žalobce xxxx hrozící xxxxxx xxxxx x zemi xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx již nepřichází x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, v xxxx by xxxxx xxx xxxxxxx poskytnuta. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx poznatky o xxx, xx žadateli xx xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §14x zákona o xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx zásady non-refoulement x ochranu xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx řízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 8.3.2011, xx. 7 Azs 79/2009-84, x. 2288/2011 Xx. XXX, bod 23).

Podobně x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx soud xxxxxx NSS xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1 x. x. x. x xxxxxx možného xxxxxxxx Xxxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (v xxxxxxxx xx dne 4.2.2013, xx. 8 Xxx 27/2012-65, bylo xxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xx respektování xxxxxxxxx a soukromého xxxxxx dle čl. 8 Xxxxxx). A xx xxxxx, pokud (1) xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx zavinění xxxxxxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, (3) xxxxxxx se x xxxxxx skutečnostech xxx xxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx možné xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, x (4) xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxx skutečnosti xxxxx dodatečně posouzeny x novém správním xxxxxx […].

Xxxxx x x xxxxxxx věci xx bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xx, aby podal xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx je však, xx rozdíl xx xxxx 8 Xxx 27/2012, ochrana života xxxxxxxxxxx, xxxxxx ‚xxx‘ xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx života. Azylový xxxxxx stěžovatele xxxxxxxxx xx xxxxx pohled xxxxxx zjevně xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx nadto, xxx již NSS xxxxxxx výše, bezprecedentní. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX čelila. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx Xxxxxx xx xxxx xx cestě. Xxxxxx xxxxx orgány xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxxxx, xxxxxxxxx jejich xxxxxxxx titul x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Právě xxxxx také vláda xxx 2.3.2022 přijala – z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx velkého xxxxxxx – xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxx republiky (x. 43/2022 Xx.). X xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Rada XX xxxxxxxxxx 2022/382, xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx přílivu xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx a zavedla xxxxxx dočasnou ochranu. **)

Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx žádost o xxxxxxxxxxx ochranu.[…]“

[20] Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 25.3.2022, xx. 8 Xxx 336/2021-33, ze xxx 24.3.2022, xx. 1 Xxx 36/2022-31, xx dne 31.3.2022, xx. 9 Azs 13/2022-32, xx xx xxx 8.4.2022, xx. 5 Azs 86/2021-33) xxx xxxxxxx mutandis xxxxxxxx x xx xxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxx případech xx xxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx . Xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxx situace xx Xxxxxxxx xxxxx xxx x řízení xxxx xxxxxxxx (městským) xxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx x takových xxxxxxxxx o postupu xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxx, xxxxx imperativ xxxxxxxxx věci xx xxxx , xxxx xxxxx skutkového xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx xxxxx, explicitně vyplývá xxx soud X. xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x citovaném xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx čl. 46 xxxx. 3 procedurální xxxxxxxx. X xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, obdobně xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ho však xxx xxxxxxx právě x požadavku efektivního xxxxxxxxxxx xxxxxx non-refoulement .

[21] V xxxx xxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxx xxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x., xxxxxxx xxx xxxx xxx x xxxxxxx x xx. 10 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 2 x xx. 3 Xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx „ je třeba xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ‚ xxx-xxxxxxxxxxx ‘ xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jež xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx x ohrožení xxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx. xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx x důsledku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxx hrozila “ (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu NSS xx xxx 16.11.2016, xx. 5 Xx 104/2013-46, x. 3528/2017 Xx. XXX).

[22] Xxxxxxx xxxxxx xx svých xxxxxxxxxxxx k případným xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vycestování xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx, xx Xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxx xxx 23.3.2019, x výjimkou území xxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. proruskými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxx původu xxxxxxxx xx xxxxxxxx č. 328/2015 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx zákon x azylu x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx důvodu správní xxxxxx ani nevyžadovaly xxx §120x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobce. X xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxxxxxxxx xx xxx 28.2.2022, xx. 41 A 35/2021-27, položil Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení [§120a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx] x xxxxxxxxx xx zúženým xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, musí xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxx xxxx citovaný rozsudek xx. 10 Xxx 537/2021-31, xxxxx xxxxx xx 24.2.2022 již Xxxxxxxx není xxxxxxxxx xxxx původu x xxxxx vyhlášku xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx k Xxxxxxxx xxxxxx. Xxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx silám xx té doby xxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx a Sumské xxxxxxx invazní xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx obětí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx i xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, byť zde xxxxxxxx přímé xxxxxxx xxxxxxxxx střety xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx stává xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxx útoků, xxxxx xx již xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x řad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx se xxxx x Rovenské (Xxxxxxxxx) xxxxxxx, xx xxxxx pochází žalobce.

[23] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx vzhledem k xxxx xxxxxxxxxxxxxx situaci xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx odkazovat xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §120a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx obdobně, xxxx xxxx neshledal xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx podání xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, a xxxx xx xxxxx x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vydávat nové xxxxxxxxxx podle §101 xxxxxxxxx xxxx xx xxxx, x níž xxx xxxx řízení xxxxxx x rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx orgány (xxxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra příslušného xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobce) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §179 xxxxxx x pobytu cizinců.

[24] Xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx xxxxxxxxxx a ani xxxxxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxx svůj xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnil x nemusel se xxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx v xxxx souvislosti xxxxxxxxxx xxxxxxx §120a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx námitka xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx soud xx xxxx závěru xxxxxxxx xx konstantního způsobu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx závěrů vyslovených xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 5 Xxx 3/2011-131, xxxxx xxxxx xxx není x xxxxxxxx době xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx krajských xxxxx xx věcech xxxxxxxxxxx ochrany před xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.


*) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/32/EU xx xxx 26. června 2013 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x odnímání statusu xxxxxxxxxxx ochrany, Xx. xxxx. X 180, 29.6.2013, s. 60-95.

**) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx (XX) 2022/382 ze xxx 4. xxxxxx 2022, kterým se xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx hromadného xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx 2001/55/XX, x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xx. xxxx. X 71, 4.3.2022, x. 1-6.