Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx ozbrojených xxx Xxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx 24.2.2022, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x níž xx xxxx xxxxxxxxx vyhoštění xxxxxxx xx Ukrajinu xxxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [§75 xxxx. 1 x §109 xxxx. 5 s. ř. x. x čl. 2 x 3 Xxxxxx x xxxxxxx lidských xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (x. 209/1992 Xx.)].

Xxxxxxxxxxxxx:x. 933/2006 Sb. XXX x x. 3528/2017 Sb. XXX.

Xxx:X. X. xxxxx Policii Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x správním xxxxxxxxx, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. m. Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxx 29.4.2021 xxxx žalobci xxxxxxx xxxxxxx vyhoštění xxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) xxxx 4 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx cizinců xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxx cizinců“), xxxxxxxx xxxx stanovena xxxx, po xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xx x xxxxx jednoho xxxx. Xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxx xxxxx §118 xxxx. 3 xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žalobci xxxx x xxxxxxxxxxx z xxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že xx xx žalobce nevztahují xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §179 téhož xxxxxx.

Xxxxxxx podal proti xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx žalovaná xxxxxxxxxxx xx xxx 11.1.2022 xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky x období od 25.10.2020 xx 13.3.2021 xxx platného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx naplnil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 písm. x) xxxx 4 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx X. stupně xxx xxxxxxxx dostatečně zjistil xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xx správním xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx níž xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxx ukládání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x trestní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx správní xxxxx X. xxxxxx xxxxx xxxxxxx nepřistoupil x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx x povinnosti opustit xxxxx xxx §50x xxxxxx o pobytu xxxxxxx, xxxxxxx neshledal, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx žalobce. Podle xxxxxxxx xxxxxxx orgán X. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjistil, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx aplikaci §119x xxxx. 2 zákona x xxxxxx cizinců. Xxxx, xx xxxxxx xxxxx žalobci umožnit xxxxx xx území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx, byla xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx rozhodovací praxi x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx žalobce žalovaná xxxxxx, že xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx života dostatečným x xxxxxxxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, že xx xxx nepřiměřený, xxxxx xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx žádné xxxxx a nic xxxxxxxxxxx, co xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx. Žalovaná xxxx konstatovala, že xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx znemožňovaly xxxxxxxxxxx, xxxxxxx orgán I. xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx s §120a xxxx. 1 zákona x xxxxxx cizinců x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vycestování xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxx z bezpečné xxxx původu a xxxxxxx skutečnosti svědčící x tom, xx xx mohl xxx xxxxxxxx skutečnému nebezpečí xxxxx §179 zákona x pobytu xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25.2.2022, čj. 4 X 5/2022-28, xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx soud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že dle xxxxxxxxx spisu xxxx xxxxxxxxx odvolání xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx xxx 24.10.2020, xxx xxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx přesvědčení x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx správního xxxxxxxxx xxxxxxxxx, jelikož xxxxxxxxx xxxx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx konstatoval, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxxx xxxxxx odvolání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx nepovažovaly xx xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx ve prospěch xxxxxxx, xx dokonce xxxxx xxxxxxxxxxx přijetí xxxxxxxxxx opatření, xxx xx xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx ani námitce, xxx xxx správní xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx §50x xxxxxx o pobytu xxxxxxx, jelikož x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx poté, xx xx uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhodnoceno xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxx posuzované xxxx xx však xxx správní xxxxxx xxxxxxxx x přezkoumatelně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx k závěru, xx se xxxxxxx x nepřiměřený xxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx §50x xxxxxx x xxxxxx cizinců. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zvážily xxxxxxx xxxxxxxx stanovená x §174a zákona x pobytu xxxxxxx, xxxxxxxxx též druh x závažnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobce, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx neoprávněného pobytu xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxx doby, po xxxxxx xxxxx žalobci xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských států Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vyhoštění x xxxxx xxxxxxx xxxx žalovaná dostatečně xxxxxxxxxx x přihlédla xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx neshledal žalobní xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx x xxxx původu xxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X ohledem xx xxxxxxx změnu poměrů xx Ukrajině x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx 25.2.2022 xxxxxxx městský xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx stránek Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ze xxx 24.2.2022, dle xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Ruské xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jakýmikoliv xxxxxxx xx Ukrajinu x xxxxxx xxxxxx XX, aby xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx, xxx xxxxxxx civilní xxxxxxx xxxxxxx x přerušena xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx důkaz xxxxxxx Xxxxx tiskové xxxxxxxxx xxxxxxx xxx 24.2.2022 ve 4:10 xxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxx.xxxxxxxxxxx.xx, xxx které xxxxx xxxxxx xxxx dne xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xx Ukrajinu, xxxxxx x řady měst xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx výbuchy xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxx města Xxxxxx xxxxxxx z Xxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x Charkova x Xxxxxxxxxxx xx východě, xxxxxxxxxx xxxxx informovaly xxxx x ostřelování xx Xxxxxxx oblasti. Xxx xxxx zprávy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stráž xxxxxx, že ruské xxxx xxxxxxx Ukrajinu x Ruska, Xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x není xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxx nepřihlédla. Xxxxxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x., xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tu xxx x době xxxxxxxxxxx správního orgánu , musí xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xx je třeba x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx z čl. 2 a 3 Xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx na život x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xx. 33 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 208/1993 Sb.). Městský xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx prolomení xxxxxx §75 xxxx. 1 x. x. x. xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx pravidla non-refoulement , xxxx. x xxxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxxxx k novým xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx následek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ohledně xxxxxxx x xxxx původu x ze xxxxxxx xxxxxxx, xx na Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxx x xxxxxxxx celého území, xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x hlediska xxxxxx, xx xxxxxx xxxx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx situací xx Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx, zda x xxxxx případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx §179 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxx xxx xx důvodná xxxxx, že xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve smyslu xxxxxx ustanovení.

Žalovaná (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, že nepřehlédla xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx Ukrajině x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zásady xxx-xxxxxxxxxxx , xxxxx xx xxx Xxxxxx republiku xxxxxxx, xxxxxxxxx se xxxx, xx v xxxxxxx žalobce xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx normy §75 xxxx. 1 x. x. x. na xxxxxxx aplikační přednosti Xxxxxx. Tento mezinárodní xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím §120x a §179 xxxxxx x pobytu xxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx vztahuje §120x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx-xx důvody xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx nabytí právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutí xxxxx xx věci, zda xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx, podle zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministerstva . Xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx žalobce, xxx, xxxxx má xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx obavu x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx skutečně xxxx xxxxxx znemožňující vycestování xx xxxxxx §179 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. Citovaná xxxxxx xxxxxx xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx respektování xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx věci, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezákonný.

Stěžovatelka xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx stěžovatelčino xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx k užití §120x odst. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx podotkla, xx xx xxxxxxx xxxx xx svých xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, viz xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 22.4.2011, xx. 5 Xxx 3/2011-131.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[16] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx §104a x. x. s., xx xxxxx xxxxxxx xx 1.4.2021, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stěžovatelky. Pokud xx xxxx xxx xxxxxx, musela by xxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx „ přesah xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx “, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, provedl Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxx 26.4.2006, xx. 1 Azs 13/2006-39, č. 933/2006 Xx. NSS. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx tohoto xxxxxxxx může jednat x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx:

1) Kasační stížnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx plně řešeny xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx .

2) Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxx dosavadní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx . Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx xx xxxxxx krajských xxxxx x v xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

3) Kasační xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx učinit xxxxxxxxxxx xxxxxx, tj. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx x odůvodněných xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx právní xxxxxx, řešené dosud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

4) Xxxxx xxxxxx přijatelnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx krajského (xxxxxxxxx) xxxxx shledáno xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx dopad xx xxxxxx právního xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx .

[17] X xxxxx případě Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx otázku, xxx xxxxxxx soud postupoval xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x zemi xxxxxx, xx. xx Xxxxxxxx, do xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx nastala xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Tato otázka xxxxx xxxxxx plně xxxxxx judikaturou Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx kasační xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

[18] Xxxxxxxxxx, xx xx Xxxxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxxxx změně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx 24.2.2022 x xxxxx vyvolala brutální xxxxxxx xxxxxxxx, byla xxxxxxxxx dokazování x xxxxxx u městského xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xx městský xxxx xx věci xxxxxx a xxxxxxxxxx xxx po xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx době xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx Evropy x xxxx země xxxxxx miliony xxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 10.3.2022, xx. 10 Xxx 537/2021-31), xxxxxxxxx známou skutečností, xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxxx fakta, xxxxxxxxxx.

[19] Xxxxxxxx správní soud xx již otázkou, xxx a xx xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx v soudním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx Ukrajině, xxxxxxxxx zabýval, xxx xx xxxx případy xxxxxx především věcí xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x vypuknutí xxxxxx xxxxxxxxxxx konfliktu (xxx 24.2.2022) došlo až x xxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx po xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx. X xxxxxx x xxxxxx případů, xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 10 Xxx 537/2021-31 Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx:

„ Základním pravidlem xxxxxxxxxxx správních xxxxx xx přezkum xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx rozhodování správního xxxxxx (§75 odst. 1 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudnictví. X xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§65 x xxxx. x. x. x.) xxxxxxx soudy xxxxxxxx xx, zda xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, v xx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx právu. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení.

Z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výjimky, xxxxxxxxxx ústavním xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx XX, x xx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx změn xxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxx §75 xxxx. 1 s. ř. x. však xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxxxxx rozsudek ze xxx 9.9.2020, čj. 6 Xxx 176/2019- 31, body 20 xx 24).

Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx XX, xxxxxxxxx ze směrnice 2013/32/XX (xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). *) Xxxxx xx. 46 xxxx. 3 směrnice platí, xx členské xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x ex xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, tak xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2011/95/XX, x xx xxxxxxx v řízeních x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x soudu xxxxxxx xxxxxx . Tento xxxxxxxxx práva XX xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx procesní xxxxxxx xxx pro xxxxxx xxxx NSS [xxxx. x xxxx xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 26.11.2015, xx. 10 Azs 194/2015 - 32, xxxx 22 až 24, xxxxx xx xxx 12.4.2016, xx. xx. X. XX 425/16 (X 66/81 XxXX 153), xxxx 24 až 35, xxxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 19.10.2021, xx. 1 Xxx 292/2021-51, xxxx 28 xx 30].

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ústavou x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xx. 2 x 3 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx x xxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx hrozící vážnou xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx situace, xxx xxx xxxxxxxxxx x úvahu žádné xxxxx řízení, x xxxx xx mohla xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx žadateli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochranu xxxxx §14x xxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx zásady non-refoulement x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zruší, xxxx xx taková skutečnost xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 8.3.2011, xx. 7 Azs 79/2009-84, x. 2288/2011 Xx. XXX, xxx 23).

Xxxxxxx x xxxxxxx judikatura xxxxx, že soud xxxxxx XXX xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §75 xxxx. 1 x. x. s. x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx případech (x xxxxxxxx xx xxx 4.2.2013, xx. 8 Xxx 27/2012-65, bylo xxxxxxxxx x sázce xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx dle xx. 8 Xxxxxx). X xx tehdy, xxxxx (1) stěžovatel x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, (2) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx předmětem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, (3) xxxxxxx se x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx by xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany, x (4) xxxx neshledá xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx […].

Jistě i x xxxxxxx věci xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xx, aby xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu. X xxxxx xx xxxx, xx xxxxxx od xxxx 8 Xxx 27/2012, ochrana xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx ‚xxx‘ xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx života. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nezakládá xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxx XXX xxxxxxx výše, xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX čelila. Xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, milióny ukrajinských xxxxxxxxx xxx dorazily xx Xxxxxx xx xxxx xx cestě. Xxxxxx české orgány xxxx xxxxxxx velkého xxxxxxxx xxxxxxxxx z Xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx titul x xxxxxx související. Právě xxxxx také vláda xxx 2.3.2022 přijala – x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vlnu xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xxx území Xxxxx xxxxxxxxx (č. 43/2022 Xx.). X xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxx XX xxxxxxxxxx 2022/382, kterým xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx z Xxxxxxxx x zavedla xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. **)

Xx xxxx specifické xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xx xxxxx žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.[…]“

[20] Závěry xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxx xxxxxxxxxx judikatury (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 25.3.2022, čj. 8 Xxx 336/2021-33, ze xxx 24.3.2022, čj. 1 Xxx 36/2022-31, xx xxx 31.3.2022, xx. 9 Xxx 13/2022-32, xx ze xxx 8.4.2022, xx. 5 Xxx 86/2021-33) xxx xxxxxxx mutandis xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx, jelikož xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx klíčové, xxx xxxx dodržena xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx . Dopadají xxxxxx x xx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx změně xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxx xxxx krajským (xxxxxxxx) xxxxxx. Xx věcech xxxxxxxxxxx xxxxxxx nemůže xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx (městského) soudu xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx věci xx xxxx , tedy xxxxx skutkového stavu xx xxx rozhodování xxxxx, explicitně xxxxxxx xxx xxxx X. xxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X řízeních xx xxxxxx správního xxxxxxxxx, obdobně xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx však xxx xxxxxxx právě x požadavku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx .

[21] V xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx §75 odst. 1 x. x. x., jelikož zde xxxx xxx v xxxxxxx x xx. 10 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 2 x xx. 3 Xxxxxx. Tato ustanovení „ xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ‚ non-refoulement ‘ vykládat tak, xx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobu, xxx xxxxxxx její xxxxxxxxxx, xxxx, xxxxx by xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx či vystavení xxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zacházení xxxx xxxxxxxx, a xx xxxx. xxx, xx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx “ (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu XXX xx xxx 16.11.2016, xx. 5 Xx 104/2013-46, x. 3528/2017 Xx. XXX).

[22] Správní xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx znemožňujícím xxxxxxxxxxx xxxxxxx vycházely z xxxx, xx Xxxxxxxx xxxx x účinností xxx xxx 23.3.2019, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx kontrolovaných Ruskou xxxxxxxx, xxxx. proruskými xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x. 328/2015 Sb., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x azylu x xxxxx x dočasné xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxxxx xxx §120a xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx závazné stanovisko Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X pokud Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx, xx Xxxxxxx soud x Xxxx xxxxxxxxx xx dne 28.2.2022, xx. 41 X 35/2021-27, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx předběžnou xxxxxx xxxxxxxx xx slučitelnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [§120x xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců] x xxxxxxxxx se zúženým xxxxxxx důvodů znemožňujících xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx znění §179 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx citovaný rozsudek xx. 10 Xxx 537/2021-31, xxxxx xxxxx xx 24.2.2022 xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx nadále xx xxxxxx x Ukrajině xxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx doby xxxxxxxx x Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx a Sumské xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx tak xxxxxx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx území, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxx, xxxxxx a dalších xxxxxxx xxxxxxxxxx příslušníky xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obyvatelstvu, xxxx na xxxxxxx x xxxx země xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Ani xxxxxxx x xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx válkou xxxxxxxxx, byť xxx xxxxxxxx xxxxx pozemní xxxxxxxxx xxxxxx neprobíhají, xxxxxxx řada xxxx x těchto xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx raketových či xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxx civilního xxxxxxxxxxxx. Xx se xxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx) oblasti, ze xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[23] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx k závěru, xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx není xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx možnost navrhnout xxxxxxxx xxxxxxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §120a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxx, xxxx soud neshledal xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx adekvátní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx záruky, že xxxxxxx x nucenému xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx původu, x xxxx xx xxxxx x rozporu se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x vydávat nové xxxxxxxxxx xxxxx §101 xxxxxxxxx xxxx ve xxxx, v níž xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x rozhodnutí xxxxxx, pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx příslušného xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k možnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx) x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx posoudit, xxx x daném xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx znemožňující xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §179 zákona x xxxxxx xxxxxxx.

[24] Xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx městský xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnil x xxxxxxx se xxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx §120x xxxx. 2 zákona x xxxxxx cizinců. Důvodná xxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx soud ve xxxx závěru xxxxxxxx xx konstantního xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx neshledal xxxxx xxxxxxxxx městského xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čj. 5 Xxx 3/2011-131, xxxxx xxxxx xxx xxxx x současné době xxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxx krajských xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. 46 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx směrnice.


*) Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2013/32/XX ze xxx 26. června 2013 o společných xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx x odnímání xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, Úř. xxxx. L 180, 29.6.2013, s. 60-95.

**) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady (XX) 2022/382 xx xxx 4. xxxxxx 2022, xxxxxx xx xxxxxxx, xx nastal xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osob x Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxxx 2001/55/XX, a kterým xx zavádí xxxxxx xxxxxxx ochrana. Úř. xxxx. L 71, 4.3.2022, x. 1-6.