Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx osvobozené od xxxx x elektřiny xxx §9 odst. 1 xxxxx čtyřicáté xxxxx xxxxxx x. 261/2007 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozpočtů, xxxxxxx xxxxx navrhovatele x odběru xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx této xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedené x xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx správce xxxx xxxx oprávněn xxxxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx osvobozena.

Věc:ALPER x.x. xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dne 12.4.2021 a ze xxx 3.5.2021 xxxxxxxx xxxxxxxx x částečně xxxxxx (zvýšil xxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx zdaňovacích xxxxxx) xxxxxxxx výměry xxxxxx Celním xxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxx“), kterými xxxxxxx, xxxx. doměřil xxxxxxx xxx x elektřiny xx xxxxxxxxx období xx dubna 2017 xx xxxxx 2020 (x xxxxxxxx xxxxx 2018) x xxxxxxx xxxx 491 451 Xx. Xxxxxxxx správce xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uhradit xxxxxx x xxxxxxxx částky x xxxxxx xx xxxxxx xx nepodání xxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx těmto xxxxxxxxxxx xxxxx žalobu ke Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxx zde xxxxxxxxx, že xx xxxxx výše uvedených xxxxxxxxxxx obdobích xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxx vydáno xxxxxxxx xxxx xxx 20.4.2015 x xxxxxxxxx do 21.4.2020 (xxxx xxx „xxxxxxxx“). Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx za účelem xxxxxxx xxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX, x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxx xxxx xxx x oprávněnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx správních xxxxxx xx xxxx dobu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx těsně xxxx xxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zpochybňovat xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxx podřadit pod xxx XXXX 24 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx 24.10.3 Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxx 24. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx žalobce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx XXXX 25.50 x NACE 25.6. Xxxxx xxxxxxxxx neuznání xxxxxxxxxx odebírané xxxxxxxxx xx daně a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x porušení xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxxxxx skutkově shodných xxxx podobných xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rozdíly (§8 odst. 2 xxxxxxxx řádu). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.7.2009, čj. 6 Ads 88/2006-153, xxx 78. Žalobci xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxx, pokuta xxx xxxx z xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx in xxxxx xxx libertate.

Krajský xxxx v Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 5.10.2021, xx. 60 Xx 26/2021-51, obě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx přisvědčil xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx činnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. e) XXXX, xxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. f) ZSVR. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně.

Ustanovení §8 odst. 2 XXXX xxxxxxxx případy, xx kterých xx xxxxxx elektřina xxxxxxxxxx xx daně. Xxxxxxx xxxxxxxxx však lze xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, budou-li xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně. Ke xxxxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně xx xxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxx udělil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx prokázat, xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx uvedených x §8 xxxx. 2 ZSVR. Xxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx popis xxxx činnosti. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx, zda vznikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, x x xxxxxxxxxx na xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx elektřinu xxxxxxxxxxx xx xxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx §9 xxxx. 1 XXXX xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx čerpat xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx.

Xxxxx pamatuje xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx spotřebitel použije xxxxxxxxx dodanou xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx xxxx osvobození xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx stává xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. x) ZSVR x §5 odst. 1 xxxx. x) xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxx spotřebitel xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxxx §11 xxxx. 4 písm. x) XXXX. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx konečný xxxxxxxxxxx xxxxxxx elektřinu xxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx posléze xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx žádný xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daně. Xx xxxx xxx xxxxx, xx rozhodnutí xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx má xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X řízení, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, se vede xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx se v xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx o povolení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, x xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxx zrušeno, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x vydaným xxxxxxxxx zdanit (xxxxx xxxxxx odebrat xxx xxxxxxxx osvobození xx xxxx)

Xxxx situace nastala x xxxxxxxxxx věci. Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 21.4.2015 xx 21.4.2020 povolením, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx uvedl x xxxxxxx xx xxx 30.3.2015. Správce xxxx tedy xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxx žádosti, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve smyslu §8 xxxx. 2 xxxx. e) XXXX. Xxxxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zrušeno, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není metalurgickým xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx ustanovení.

Pokud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx osvobození xxxxxxxx xxxxxxx xx daně x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx osvobozené od xxxx. Jelikož XXXX xx xxxx případy xxxxxxxxxx, měly xxxxxxx xxxxxx postupovat v xxxxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx xxxx. Teprve xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení by xxxxxxx hypotéza xxxxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX x §5 xxxx. 1 xxxx. x) téhož xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx se osvobození xxxxxxxx.

Xxxxxxx soud nesouhlasil x názorem xxxxxxxxxx, xx v xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxx xx neuvádí, že xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx povolilo nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x metalurgickým xxxxxxxx, x xx xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pro činnosti xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx totiž xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxx elektřina xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx. xxxxxxx podle §11 xxxx. 1 XXXX ohlásit xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx využívá. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxx 20.4.2015 xxxxxx xxxxxxx sice xxxx neobsahovalo xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxx x žádosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx vnímat xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx iniciovala. X xxxxxxx případě xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně bez xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x odůvodněním, xx xxxxx xxxxxxx osvobození xxx činnost, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (stěžovatel) xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxx XXXX konečného spotřebitele xxxxxx xxxxxxxxxxxxx opravňuje xxxxx elektřinu xxxxxxxxxxx xx daně, xxxx xx na xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxx místa xxxxxxxxx xxxxxxxxx daňový benefit. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx nereguluje xxxxxx (xxxx) xxxxxxx elektřiny, xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xx xxxx. xxxxxxxxxxxx procesy. Povolení xxx XXXX lze xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx spotřebitelem xx xxxxxxxxxx určení x použití x xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx, že x xxxxxxxxx benefitu osvobození xxxx být také xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx použita.

Povolení xxxxxxx xxxx xxxxxx xx smyslu §10 xxxx. 2 XXXX xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxxx-xx xxxxx všechny xxxxxxxxxxx §9 xxxx. 2 x 3 XXXX. Xxxxx stěžovatele xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx koncepcí povolovacího xxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx formálních xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a vydat xxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx některých skutečností xxxxxxxx místním xxxxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxx xxxx takovou xxxxxxx xx, xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx. X základním xxxxxx xxx xxxxxxx tak xxxxxxx daně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxx, xxxxx formálně přezkoumá, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, a pokud xxx, povolení xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xx xx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx za xxxxxxxxx x pravdivost xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx, xxxxxx xxxx následně xx to, že xxxx xxxxxxxxx či xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx osvobozeným xxxxxx. X xxxxx režimu xxx navrhovatelem xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §9 odst. 3 XXXX (popis xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, schéma zobrazující xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutečnému stavu) xxxxxx xxx k xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx xx skutečně xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx, x proto xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx povolení k xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně xxxxxx xxxxxxx zdanění xxxxxxx xxxxxxxxx dodávané do xxxxxxxxx místa (xxxxxxx --&xx; xxxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx až na xxxxxxxxxx částečné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx (rozčlenění xx xxxxxxxxxx x xx daně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx).

Xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tomu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxx xxxxxxx šetřením, zjišťuje xxxxxxxx skutkový xxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx posuzuje návrh. Xxxxx jednoho xx xxxxxxx režimu je xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nikoli xxxx xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx jde x xxxxxx režim, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx stanovení xxxx xx smyslu §140 xxxxxxxx xxxx, xxxx. správce xxx xxx neověřovaném xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxx oběhu se xxxxxxxxxx xxx.

X xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úkonů, xxxx x onom xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx povolovacím xxxxxx bez ověření, xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx úřad xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xx skutkově xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxxxxx umístěné x xxxxxxx, ani xxx xxx podřaditelný xxxxxx osvobození (xxxxx xxxxxxx), xx. xxx xxx xx právní xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx proces. Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x odůvodnění x způsobu použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xx xxxxxx povolení xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx x nabytí xxxxxxxxx x ten xxxxxxxxxx xx neosvobozený xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právně xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem, xxxx že xxxxx xxxx nese xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx podřazení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákonnému xxxxx x xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx daného xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx „ xxxxxxxx “, xxxx. xx xx povolením xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx žalobce xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX. Xx xxx xxxxxxxxx daňové kontrole xxxxx úřad xxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xx po xxxxxx xxxxxxx. Doměření xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxxx jako xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu xx facto znamená, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx účely xxxxxxx xxxxxxxxx stanovené XXXX (Xxxxxxxx) a xxxx xxxxx ten xxxxxx xxxxxxx elektřiny, který xxxxxxx daně xxxxxxxx xxxxxxxxx v rozporu xx ZSVR, xxxx (xxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx použití elektřiny xxxxxxx v XXXX. Xxxxx, xx xx xxxxxx právní názor xxxxxxxxxxxx xxx o xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobu xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx návrhu žadatele. Xxxxx by tak xxxxxxx xxxxxx i xx, xxx skutečný xxxxxx použití elektřiny xxxxx xxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x návrhu, xxxxx xxx být xxxxxxxxx mlčky „ xxxxxxxx

Xxxxx krajského xxxxx, xx řešením xx xxxx zrušení xxxxxxxx povolení xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, čímž xxxxxxxx xxxxxxxxx překážka xxx xxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx, označil stěžovatel xx nepřijatelný. Xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx předběžně xxxxxxxxxxx, x není xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §121 xxxx. 1 daňového xxxx. Xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxx xxxxx 3 xxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ex xxxx xx dobu 5 xxx prima xxxxx nepřijatelné xxxxxx, xxx i v xxxxxxxxxx věci xx xxxxxx k xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx 2015 xxxx xxxxx zjevně xxxxxxxx. Xx xxxxxxx x xxx pokračování xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxx neměl x xxxxxxx s xxxxxx krajského xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx povolení a xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx překážku v xxxxxx povolení xx xxxxxxx, xxx předmětné xxxxxxxxx platební xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx užití xxxxxxxxx xxxxxxxx x neosvobozenému xxxxx.

X xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx lhůta x nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx neuplynula, xxxxx xxxxxxxxx soudu xx znamenal, xx xxxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx xxxx xx nesplnění xxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dosud xx xxxxxxxx nabytá xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. i xx, xxxxx byla xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxx za účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxx materiálního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx daně bylo xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx použití xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx XXXX.

Xxxxxxx, že xxxxxxx spotřebitel xxxx xxxxxxx daně xxxxxxxx, xx činnost, ke xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx daně xxxxxxxx, xxxxx pod xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x §8 xxxx. 2 XXXX, xxxx. xx se xxxx vede xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx od daně xxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxx v žádosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx až xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx ověřování xxxxxx x pochopitelně xxxx x případném xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx krajského xxxxx xx xx. xxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx měsíce, xx xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx. Xxxxxxx správu xxxx z elektřiny x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x XXXX xxxxxxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[21] Xxxxx §3 xxxx. 1 xxxx. c) XXXX, xx znění účinném xx 1.7.2017, xxxxxxx xxxx je fyzická xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxx, xxx na xxxxx se osvobození xx daně xxxxxxxx.

[22] Xxxxx §5 odst. 1 xxxx. b) XXXX xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x zaplatit xxxxxx dnem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 xxxx. 2 x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx se xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx.

[23] Podle §8 xxxx. 2 xxxx. x) téhož xxxxxx, xx daně xx xxxxxxxxxx xxxx elektřina xxxxxx x xxxxxxx xxxx použitá při xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[24] Xxxxx odst. 3 xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxx xxx xxxxxxx může xxxxx xxxxxxx spotřebitel, xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxx x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

[25] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xx jedná x posouzení, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx navzdory xxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

[26] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx řadě konstatuje, xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx §8 odst. 2 xxxx. x) XXXX, xxxxx xx xxxxxxxxx x metalurgický xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX. X xxxxxx závěru xxxxxx xxxxxx krajský xxxx, x xxxxxxx stížností xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxx stěžovatel proti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx) x xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxx xx xxx 22.3.2022, čj. 4 Xxx 340/2021-35, týkajícím xx xxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 30.4.2020, xxxxxx xxxxxx xxxxx žalobce x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx daně xx xxxxxx použití xxx §8 odst. 2 xxxx. x) XXXX xxx xxxxx xxxxxx.

[27] Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxx, xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx 21.4.2015 do 21.4.2020 xxxxxxxxxxx povolením xx dne 20.4.2015, x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx základě xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx, a xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §8 xxxx. 2 písm. x) XXXX. Xxxxxxxxxxxx zmíněné x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx celní xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x vydání povolení xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x fakultativní xxxxx xxxxxxxxx), postrádají oporu x zákoně, a xxxxxx tedy na xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxx xxx jakkoli xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx.

[28] Xxxxx stěžovatele, xx xxxx použití xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx elektřiny xx xxxxxx xxxxxx nebyl, xxxxxx by povolením xxxxxxx xxxxxx, jaký xxxxxxxxx xxxx (způsob) xxxxxxx elektřiny xxxxxxx x §8 xxxx. 2 ZSVR xx xx daně xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xx navíc klíčový x xxxxxxxx případné xxxxxxxx §3 odst. 1 xxxx. x) x §5 xxxx. 1 xxxx. x) XXXX. Z xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stane plátcem xxxx a xx xxxxxxxxx daň přiznat x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx podle §8 odst. 2 XXXX spotřebuje k xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Účel xxxxxxx xxxxxxxxx má dále xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx případnou aplikaci §11 xxxx. 4 xxxx. b) XXXX, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x nabytí elektřiny xxxxxxxxxx od daně, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx od daně xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx odpovídající xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[29] Xxxxx §9 odst. 3 xxxx. x) XXXX xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx elektřiny xxxxxxxxxx xx xxxx musí xxxxxx xxxxxxxxx popis xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osvobozené xx daně xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxx elektřina xx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx §8 xxxx. 1 x 2 XXXX. Xxxxx §9 xxxx. 1 téhož xxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx správce xxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxx povolení xxxx xx, že xx xxxx jednat x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxx x důvodu xxxxxx použití (určení x xxxxxxx) podle §8 xxxx. 2 XXXX. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx celní úřad xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zkoumat, xxx xxxxxx využití xxxxxxxxx xxxxxxx x žádosti xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxx §8 xxxx. 2 ZSVR, xxx uvádí xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx proto stěžovateli xxxxxxxxxx, že xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podřazení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxx xxxx xxxxxxx xxxx (xxxxx úřad) xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx se xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) ZSVR určenou x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že navrhovatel (xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx činnost žalobce xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx dle 8 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX, tj. xxxxx se o xxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxx xx od xxxx osvobozena. Tímto xxxx rozhodnutím xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx stanovenému xxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx xx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxx xxxxx.

[30] Z xxxx uvedeného xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxx se xxx vydání povolení x nabytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx daně xxxx xxxxxxx mimo xxxx xxx, zda xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx využívat, jejíž xxxxx xx povinnou xxxxxxxxxxx xxxxxxx, spadá xxx některý x xxxxxxx xxxxxxxxx v §8 xxxx. 2 XXXX. Xxxx xxxxxxx xx konkrétních skutkových xxxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx této xxxxxx xxxxxxxxxx x zda x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx se xxxx xxxx xxxxx xxxx touto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vydáním xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Postup xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, poprvé xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx xx právní xxxxxxx xx při xxxxxxxxx xxxxxx kontrole, xxxxx xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nevhodný xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x tíži žalobci.

[31] Xxxxxxxxx povolení xxxx x posuzované věci xx, xx xxxxxxx xxxx založeno právo xxxxxxx elektrickou energii xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx jeho xxxxxxx, xxx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxxxx §8 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX. X xxxxx xxxxxx xxxx povolení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx xxxxx, xx správce xxxx (xxxxxxxxx) rozšířil xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x XXXX. Xxxxxxx však xxxxx, xx předmětné xxxxxxxx, xxx kterého xx xxxxxxx x xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx xx xxxxxxx §8 odst. 2 xxxx. e) XXXX xxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxx ve xxxxxxxx xx soudním xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx x tohoto xxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxx platnosti, xx. x xxxx xx 21.4.2015 xx 21.4.2020, xxxxxx xxxxx xxxxxxx doměřit xxx x elektřiny x xxxxxxx xxxxxxx, xx. xx xxx vykonávaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §8 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX, xxxxxxxx xxxxxxx nabýval xxxxxxxxx osvobozenou xx xxxx x použil xx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xxxxx xxxxx elektřiny xxx xxxxxxx vykonávanou x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dodatečně xxxxxx, xx xxxx xxxxx správný. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečnost, xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx ZSVR, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu.

[32] Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx krajského xxxxx, xx řešením xxxxxxx xxxxxxx xxxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx tím, xx xx xxxxxxxx xxxx nic ani xxxxxxxxx nezákonného, xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx povolení xxxxxxx x nesprávném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §121 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx. Stěžovatel x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nezákonnost xxxxxxxx xxxxx sám připouští. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxx přezkoumání xxxxxxxxxx x x toho xxxxxxxx xxxxxxxx nijak xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxx případné xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx §122 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxx řádu xxx považovat xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povolení x xxxxxxxxxx řízení xx zdanění x xxxxxxx x povolením xxxxxx elektřiny xx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx význam.