Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx druhu xxxxxxxx xxx; xxxxx xxx neučiní a xx nabytí xxxxxxxxx xxxxxx x. 186/2016 Xx., x hazardních xxxxx, xx xxxxx Xxxxx republiky nadále xxxxxxxxx xxx povolení xxxxxxxxxxxx technickou hru, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxxx §123 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, za xxx xx lze xxxxxx xxxxxx.

XX. Při xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx §123 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxx x. 186/2016 Xx., x xxxxxxxxxx hrách, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxx „kanálu“ k xxxxxxxx xxxxxxxxxx her, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Naopak x hlediska xxxx xxxxxx xxxx význam, xx-xx xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dohledu a xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x veřejného pořádku x České xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 95/2017 Sb.; xxxxxxxx velkého senátu Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.9.2009, Xxxx Xxxxxxxxxx de Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Bwin Xxxxxxxxxxxxx Xxx (X-42/07) x xx dne 8.9.2010, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx (C-46/08); xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 6.11.2003, Xxxxxxxx a další (X-243/01), ze xxx 3.6.2010, Xxxxxxxx Exchange Xxx (X-203/08), ze xxx 30.6.2011, Xxxxxx Xxx (C-212/08) x xx xxx 22.6.2017, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Ltd. (X-49/16).

Xxx:Xxxxxx Ltd xxxxx Xxxxxxxxxxxx financí, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx bez xxxxxxxx, x kasační stížnosti xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx dne 12.8.2019 xxxxxxx ministryně xxxxxxx xxxxxxx žalobkyně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx I. xxxxxx“) xx xxx 6.9.2018, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx pokuta xx xxxx 30 000 000 Xx xx xxxxxxxx správních xxxxxxx xxx §123 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx dopustila xxx, xx provozovala hazardní xxx x rozporu x §7 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxx zákona, xxxxx xxx povolení na xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

x) xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xx 10.2.2017 do 16.5.2017 xxxxxxxx hru xxx xxxxxxxxx xxxxxx XxxxxxxXxxx [konkrétně xxxxxxxxxx xxx xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx];

x) xxxxxxxxxxx.xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nejméně xxx 16.5.2017 hazardní xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx JackpotCity .

Xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx stránkách (xxx 10.2.2017, x xxxxxx ode xxx 28.4.2017 xx dne 2.5.2017 a xxx 16.5.2017), xxxxx žalobkyni xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxx poté, xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx dne 31.5.2017. Proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx xxxxxx žalobkyně xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxx řízení, xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x především xxxxxx x xxxxxxx právem x xxxxxxxx diskriminace xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx na xxxxxxxxx, xxxxx xxx dříve xxxxxxxx xx základě xx. 56 XXXX x xxxx xxxxxx xxxxxx – xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2017 xxxxxxxx xxxxx x. 202/1990 Sb., o xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxxxx“), xxx neumožnil xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx tyto xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx shledala xxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx §156 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxx xxxxxx o pokutě xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 18.12.2020 xxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xx §78 odst. 7 s. x. x. V odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxx žalobní xxxx, xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x otázkami ohledně xxxxxxxxxxxx a uložené xxxxxx.

Xxxxxxx volného xxxxxx xxxxxx uvnitř Xxxx xxxxxxxxxxx v čl. 56 XXXX xxxx xxx omezena, xxxx-xx xxx to xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxx xx xxxxx i ochrana xxxxxxxxx pořádku spočívající x xxxxxxxxxxx patologickým xxxxx spjatých s xxxxxxxxx hráčstvím. Tuto xxxxxxx ovšem nelze xxxxxxxxxx diskriminačním způsobem, xxx namítala žalobkyně xxx v xxxxxxxx x xxxxxxx x x xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důvodnými x xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx byly x xxxx stejné xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx nediferencuje xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx toho, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx nedůvodně xxxxxxxxx xxxx stávajícími provozovateli xxxxxxxxxx her disponujícími xxxxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx her xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx nemohli, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx diskriminující. Xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx působící (domácí) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx povolení x jejich xxxxxxx xxxxx zákona o xxxxxxxxx, museli v xxxxx xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx byla předmětná xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx-xx žalobkyně (xxxx xxxxxxxxxx provozovatel) xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx základní xxxxxxxx x provozování hazardní xxx. Xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ani xxxxxxxxx, xx by xx xxxxxxxx toto povolení xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx městský xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxx za hypotetickou. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx mohla xxxxxxx o vydání xxxxxxxxxx povolení, a xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx nyní x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dílčích xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x (ne)možností získání xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x rámci xxxxxx xxxxx neudělení xxxxxxxx, xxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hru.

Přesto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx 180 xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx krátkou x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx přizpůsobila x měla povolení x xxxxxxxxxxx online xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx nemožné. Městský xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx účinnosti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a umožňovala xxx povolení xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; podobně xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxx x xxxxxxx pokutě xxxxxxx xxxx odmítl, xx xx intenzita xxxxxxx xxxxxxxxx nenaplnila xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jež xx dána xxxxxxxxx xxxx samé; k xx odkázal na xxxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.2.2017, xx. xx. Pl. XX 28/16, č. 95/2017 Xx., v xxxx xxxx popsána rizika xxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx (vyšší xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx děti xx xxxxxxxxxxx xxxxx, horší xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jakémukoli xxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx, co xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx nápravy; xxx xxxxx žalovaného x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxx x bydlištěm x XX. Bylo xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v rozporu xx xxxxxxx nadále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx hazardní xxx, xxxxxxx musela xxx xxxxxxxxx, že xx tím xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, za xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx, že ukládání xxxxx xx správní xxxxxxx (xxxx přestupky) xx xxxx xx xxxxx volného správního xxxxxxx, x jehož xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, způsobu xxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx. Závažnost xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx; xxxxx, xxx xx xxxxx ČR xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, je xxxxxx xx základních cílů x xxxxx zákona x hazardních xxxxx x dle xxxxxxxxx xxxxx bylo možno xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx i ze xxxxxx xxxxx zmíněného xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxx přitom xxx xxxxxx xxx skutečnost, xx xx xxxxxxxxxxx xx Xxxxx. Xxxxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxxx stránky provozovala x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx hře xxxxxx x XX, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx provozování hazardních xxx a xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx vykonávaly dozor.

V xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx nezákonný x xxxxxx nesprávného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxxxx (x) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx (xx)xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxxxxx x (xx) xxxxxx xxxxxxx pokuty; x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx navrhla, aby Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxx.

Xx (i), xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx na Xxxxx, xxxxx poskytuje služby xxxx zákazníkům v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X Xxxxx republice xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx provozování hazardních xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx podle xxxxxxxxxxxx x hrubém xxxxxxx x primárním právem XX. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že se xx xxxxxx stěžovatelky xxxxxxx režim xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ve xxxxxx čl. 56 XXXX x xxxx xxxxxxxxxxx x ČR xxxx považováno za xxxxxxx. Xxx 1.1.2017 xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x x xxx xxxxxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx přinesly xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx regulace xxxxxxx x xxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx naplněn, xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx zahraničním xxxxxxxxxxxxxx, xxxx ani xxxxxxxxxxxx, kontinuálně xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxx od provozovatelů xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podat xxxxxx x udělení základního xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách xxx, aby xx 1.1.2017 mohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx objektivně xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx své xxxxxxxx, xx což jí xxxx xxxxxxx pokuta, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx založil xx úvaze, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádost x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx xxxxx §86 x xxxx. xxxxxx x hazardních hrách x xxxx argumentace xx xxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxx závěrem vyjádřila xxxxxxxxxxxx nesouhlas a xxxxxxxxxx, xx české xxxxxxxxxxx, xxxxx provozovaly xxxxxxxx xxx x XX již před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x hazardních hrách, xxxxx nadále xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx xxxx xx 6 let xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxx. Xxxxxxx tomu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx provozovatelé, kteří xxxx xxxxxxxxx zákona x hazardních hrách xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx základě čl. 56 SFEU, takové xxxxx xxxxxx x xxx xx na xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xx xxx. xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zahraniční xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx nedisponují xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nesprávné a xxxxxxxxxxxxxx. X xx xxx spíše, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx možné. Xxxxx xxxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx to, xxx xxxx xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxx. Dokonce nebyla xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xx formě xxxxxxxx xxxxx §133 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx době nebylo xxxxx xxxxxx ani xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx řídila xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxx k nedobrovolnému xxxxxxxxx její xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx likvidaci xxxx xxxxxxxxxx základny; xx xx totiž xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx přechodných xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§139 xxxx. 6) xxxxx základní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx jasně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx; srov. xxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 6.11.2003, Xxxxxxxx x xxxxx , C-243/01 x xxxxx x xxxxxxxx ze dne 22.6.2017, Xxxxxx International Xxx. , X-49/16, xx které xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx jejich xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx.

Xx (xx), xx xxxxxx x uložené xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx městského xxxxx, xxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Ústavního xxxxx xx. xx. Xx. XX 28/16, x xxxx se xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jednání. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx mají prokazovat xxxxxxxxxxxx škodlivost xxxxxxxxxxx xxxxx nálezem, který xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxx x hazardních xxxxx xxxxxxxxxxxx blokaci xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx popírá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jejichž jediným xxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, x to x xx cenu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, a legálními xxxxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, x xxxxx navrhl, xxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx. Popřel, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx úprava xxxx xxxx celek xxxxxxxxxxxxx x rozporná x xxxxxxx xxxxxx. Zákonem x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x bylo xx x rozporu x xxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx, kdyby byl xxxxxx výklad xxxxxxxxxxxx. Xxxxx srovnávat xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx povolení, pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxx na xxxxx XX xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. 56 XXXX. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx vyloučeno, xxx xx za nové xxxxxx úpravy, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxxxx opět na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx stěžovatelkou sporované xxxxxxxx xxxxxx potřebné xxxxxxxx (licenci) xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v kasační xxxxxxxxx na xxxxx xxx nedopadá. Xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxx x základní xxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx řízení xx xxxxxxxx xx svobodném xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx žalovaný xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx internetovou hazardní xxx xxx povolení, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx byla xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečnosti jednání xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx x ohledem xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x x ní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx vytváří prostředí, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxx obyvatel. Xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx uvedl, xx xx méně závažná xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx provozovatelů xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx 50 000 Xx xx 500 000 Xx; xx xxxxxx nejzávažnějších xxxxxxxx, xxxx je xxxxx nelegální xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry x xx výzvě xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxxx uloženy xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx výši.

V replice xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx na xxx xxxxxxxxx argumentaci x xxx, že jí xxxxxxxxxx judikatura Soudního xxxxx výstižně xxxxxxxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx diskriminační. Xxx stěžovatelky je xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejen x xxxxxxxxxxxx domácím subjektem xxxx žádajícím x xxxxxxxx povolení, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stěžovatelky disponujícími xxxxxxxxx podle xxxxxx x loteriích. Xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx je xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx hazardních xxx x xxxxxxxx státě XX, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx srovnání xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxx nikdy xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nepovolených xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[20] Xxxxxxxx věci xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (30 000 000 Kč), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx deliktů xxxxxxxxxxxxx x tom, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx; xxxxxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxxxxx hru xxxxx §3 xxxx. 2 písm. x) xxxxxx o hazardních xxxxx. Skutečnost, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tohoto xxxxx xxxxxxxx hry xxxxxx, xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, neboť aplikovaná xxxxxx úprava je xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ani xxxxxx xxxxx.

XX. i) X xxxxxxxxxxxx x (xx)xxxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxx internetové hazardní xxx

[21] Xxxxxxxx správní xxxx x argumentací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx specifický xxxxxxx xxxx věci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

[22] Původní xxxxx x loteriích (do 31.12.2016) xxxxxxxxx – xx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx byly xxxxxxx xxx x xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx her xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Povolení xxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxx, která xx sídlo xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx ho xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx zahraniční xxxxxxxxxx xxxxxx ani právnické xxxxx, xx které xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §4 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx zrušil xxxxx x loteriích, xxxx (xx 1.1.2017) xxxxxxxx možnost xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx může xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx členském xxxxx Xxxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx, xxxxx xx smluvní xxxxxxx Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [§6 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1. xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx]. Důvodová xxxxxx x návrhu zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx vysvětluje xxxxxxx xx svobodu xxxxxxxxx a volného xxxxxx služeb xx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxx x. 578/0, xxxxxxxx xxxxxx, XX. xxxxxxxx xxxx, k §6, 7. xxxxxxx xxxxxx 2013–2017)

[23] X tomu xx nutno xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva je xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx za xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2006/123/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2006 o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx; tato xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx 25 xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx členské xxxxx xxx xxxxx x xxxx neharmonizované xxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx své xxxxxxxx x xxxxxxx požadovanou xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v souladu x primárním xxxxxx XX. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hazardních xxx xx xx xxx xxxxxxx čl. 56 XXXX, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx členských xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx Unie, xxx xx nachází příjemce xxxxxx.

[24] Ustanovení čl. 56 XXXX xxxx xxxxxxxxx a svoboda xxxxxxx xxxxxx služeb xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx svobodu xx xxxxx xxxxxx, lze-li xxxx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z důvodů xxxxxxxxx v čl. 52 SFEU, xx. x důvodu veřejného xxxxxxx, veřejné xxxxxxxxxxx x ochrany xxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx relevantním důvodem xxxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx patologických xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx a xxxxx xxxxxx patologického xxxxxxxx a nezastavitelný xxxxxxxxxxxxx xxxxx (zejména xxxxxxxx xxxxxxxxx internetu), xxxx hlavním xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx x. 578/0, xxxxxxxx xxxxxx, X. xxxxxx xxxx, bod 1. 5. xxxxx XX. xxxxxxxx xxxx, x §1, 7. xxxxxxx období 2013–2017).

[25] X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx s xxxxxxxx spjata, členské xxxxx XX xxxxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx získáním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx systém xxxxxx z xxxxxx xxxx vždy xxxxxxx xxxxx xxxxx služeb. X rozhodovací xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx harmonizaci (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx státům xxxx, xxxxx xxxx xxxx x úvahu xxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxxxx xxxx akceptován, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxxxx Soudního xxxxx ze dne 3.6.2010, Sporting Xxxxxxxx Xxx , X-203/08, xxx 50: „ X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx aby xxx režim předchozího xxxxxxxxx povolení xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx od xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, nediskriminačních x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx pro výkon xxxxxxxxxx pravomoci orgánů xxxxxxxxx xxxxxx meze, xxxxx by xxxxxxxxx xxxx, xxx byla xxxxxxx svévolně (xxxxxxxx xx xxx 17. xxxxxxxx 2008, Xxxxxx x. Xxxxxxx, X-389/05, Xx. xxxx. s. X-5397, bod 94, x xx xxx 10. xxxxxx 2009, Xxxxxxxxx, X-169/07, Xx. xxxx. s. X-1721, xxx 64). […]“

[26] Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx právě na xxxxxxxxxxx systému. Xx xxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxx jurisdikci xxxxxxxx povolení – x xx xxxxxx xxxxxx provozování xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx. 56 XXXX. Podstata x xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx přes xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; x xxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2011, Xxxxxx Xxx , C-212/08, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.9.2010, Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx , C-46/08, v xxxx byl xxxxxxxx xxx o sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx „ xxxxxx xxxxx “, xxxxxx xxxxx být hazardní xxx xxxxxxxx (xxx 100).

[27] Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx – tedy xxxxx o xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxx velmi limitované x xxxxxx realizováno xxxxx dvou xxxxxxxxx xxx, x xxxx xxxxxxxxx sázek x xxxxxxxxx xxx (xxxxx xxx Rajchl, J., Xxxxxx, X., Malíř, X. Právní xxxxxxx xxxxxxxxxx her . Xxxxx: Wolters Kluwer XX, 2018, kap. 7. 1, s. 71). Ve zbytku xx xxxxxx hazard xxxxxxxxx v pomyslné xxxx xxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxx systémově xxxxxxx, xxx xxx xxxxx vysloveně xxxxxxxxx), xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přijetím xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx českého xxxx x hazardními xxxxx – x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx bylo předestřeno xxxxx – ale xxxx pokud xxx x provozování xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[28] Xxxxx o hazardních xxxxx xxxxx působnost xxxxxxxx xxx, xx xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 1), xxxxxxx x xxxxxxxxxx her provozovaných xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx to, xx-xx xxx i jen x části zaměřena xxxx cílena xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 2). Podle §73 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxx her xxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxx. x) až x) xxxxx xxxxxx, nevylučuje-li xx povaha těchto xxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[29] X xxxxxxx internetového xxxxxxxxxxx technické hry xxxxx §3 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx mít xxxxxxxx, xxxxxxx xxx o xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxx, které xxxxxxxx podléhají – xxx §85 písm. x) xxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1 a 2) xxxxxxxx x xxxxx xxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxxx , kterým xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx hry. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Ministerstvo xxxxxxx (xxxxxxxx) xx základě xxxxxxx.

[30] Žádost x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx náležitostí stanovených xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x další xxxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jako xx: xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx.; xxx jejich xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financí xxxx základní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx 6 xxx. Uvedené xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx povolení xxxxx §87 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx propojit x xxxxxxxx spotřebitelů a xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx facie xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxx xx xxxxxxxx diskriminaci. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zahraničního xxxxxxxxxxxxx x podstatě xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxx povolení; xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx uvedl xx xxxxxxx xxxx. A xxxxxxxxx-xx stěžovatelka xxxx xxxxxxxx x tím, xx x přesto xx xxxxxx úprava x xxxxxx x xxxxxxxxxx hrách xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

[31] Stávající xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2017 xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx v oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech EU. Xxxxxxxxxxxx xxxx subjekt xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx Xxxxx xxx xx xxxxxxxx datu xxxxxxx na xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hru xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xx. 56 SFEU a xxxxx pohyb xxxxxx x rámci XX. Xxxx skutečnost považuje Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx zcela zásadní, xxxxxx xxxx to, xx xxxxxxx úprava xxxx nastavena xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxx xx vztahu x xxxxx provozovatelům, xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x provozovatelům původním.

[32] Xxxxxxx xxxx žadatelé – xxxxx stěžovatelky xxx. prvožadatelé – xxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xx podkladě xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodu xxxxxxxx xx, xx xx xxxxx xxx xxxxx xxxx nepřímo diskriminační. X xxxxxxxxx provozovatelů xxxxx zákona x xxxxxxxxx xx pak xxxxxxx xxxxxxx od xxxx, xx domácí xxxxxxxxxxxxx už xxxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – x xxxxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx tato xxxxxxxx xxxxxxxxxx 6 xxx xxx dne xxxxxx účinnosti zákona – xxx §136 xxxx. 9 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx důvodové xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx „ xxxxxxxxx rovných xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. Xxxxxxxx k xxxx, xx zákon xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mohla xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx disponující xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 202/1990 Xx. budou xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx provozovatelů xxxx xxxxxxxx xxxxx 6 let jako xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx trvání xxxxxxxx účinků xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx právní xxxxxx “ (xxxxxxxx tisk x. 578/0, xxxxxxxx xxxxxx, XX. zvláštní xxxx, k §135, 7. volební xxxxxx 2013–2017).

[33] X xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx sladit xx xxxxxx jedné zájem xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx stávajících xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x na xxxxxx xxxxx požadavek xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x dobré xxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jistoty. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nakolik xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx opravdu xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, že xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobám [§6 xxxx. 1 písm. x) xxx 1. xxxxxx x hazardních xxxxx]; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx povolení xxx musejí, xxxxxx-xx xx xxxxx České xxxxxxxxx provozovat hazardní xxx, xxx xxxxx x xxx stěžovatelku.

[34] Xxxxxxxxxxxxx opakovaně vzpomínané xxxxxxxxx provozování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx svým xxxxxxxx benefit xxxx xxxxxxxxx právem XX (xx. 56 SFEU) xx xxxxxxx se xxxxx popsanými nedostatky xxxxxx x xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx mu xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dorovnání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozovateli x xxxxxxxx přijetí xxxxxx x hazardních hrách xxxxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx od domácích xxxxxxxxxxxxx nemohla xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx coby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozhodně xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[35] Xxxxxx xxxxx, xx odlišnost x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozumné xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, nemělo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zacházení, xxx-xx x xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxx, co xx xxxxxx, resp. xx xx x xxx srovnatelné, nebývá xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx který se xxxxxxxx, a množinou xxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxx v xxxxx [xxxx. Xxxxx, X. Xxxxxxxx, X., Xüxx, X. (xxx) Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx . 1. Vydání. Xxxxx : C. X. Xxxx, 2007, xxx. I. 3.1.1., x. 12.]. Převedeno xx xxxx souzenou xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx provozovatele xxxxxxxxxx xxx poskytnout záruky x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx vyšší x domácích xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx prošli. X tomu totiž xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx stěžovatelku xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx proto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx umožnil xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx činnosti, xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx povolení.

[36] Xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxx poukaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx – xx s ohledem xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx přiznává xxxxxxxx xxxxxx XX xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx xx jejich xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxx xxxx xxxx x xx xxxx Gambelli x další , X-243/01, x xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx trestního xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx vedoucím xxxxxxxxx agentur xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx „ zvláštnosti xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx škodlivé důsledky xxx jednotlivce x xxxxxxxxxx, xxxxx souvisejí x xxxxx x xxxxxxx, mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx dostatečné posuzovací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx orgánů xxx stanovení xxxxxxxxx, xxxxx zahrnuje xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx “ (xxx 63). Xxxxxxxx xxxxx (xxx 71): „ Xxxxxxxxxxxxx xxxx bude xxxxx posoudit, zda xxxx podmínky xxxxxx x xxxxxxxxxxx řízeních xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx sportovní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xx x praxi xxxxx italské xxxxxxxx xxxxxx snadněji xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx tomu tak xxxx, xxxx xxxxxxxx xx nesplňovaly xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. “

[37] Xxxxxxxx správní xxxx x této souvislosti xxxxxxx, xx x xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx jsou pro xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx dovozovat, xx xx je x xxxxx mohly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx než subjekty xxxxxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxxx vůbec xxxxx x otázku snadnějšího xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx x další , xxx o xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zahraničních xxxxxxxx, xxxxx xx nutným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu xxxx, xxx zahraniční xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x XX xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xx. 56 XXXX).

[38] Poukaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx Xxxxxxxx x xxxxx , X-243/01, xx xxxxx xxxxxxxxxx, podobně xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx dne 22.6.2017, Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx , X-49/16. X xx xx xxxxxxx – xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxxxxx – x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx Maltě, xxxxx xxxxxxxxxxx internetové xxxxxxxx xxx bez povolení, xxxxxxx Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx takto: „ Xxxxxx 56 XXXX musí xxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxx, x kterou xx xxxxx ve xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, která zavádí xxxxx koncesí a xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxxxxx hazardních her, xxxxx obsahuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxxxxxx státech xxxx x xxxxxxx, xx xxxxxxx nediskriminační xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx netransparentně nebo xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx podání nabídky xxxxxxx zájemcům xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. “

[39] Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxxx x hazardních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. podmínek pro xxxxxx xxxxxxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxxxxxx; nijak xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usazenými v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx XX xxxxx x měla x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (internetové) xxxxxxxx xxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatelka xxxxxxxxxx, jde xx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x tomu, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spáchání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §123 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxxxx hrách.

[40] Základním xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správního deliktu xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx x §7 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, kde xx soustředěn xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x nich [xxx písm. x)] xx právě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx hry, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povolení xxxxxx, ale x xxxx vydání xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx-xx xx post tuto xxxxxxx, xxx se xxxxxxxx jedná x xxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxx hypotetickou, xxx xxxxxxxxxx městský soud x napadeném xxxxxxxx.

[41] Xxxxxxxx xxxxxxx soud x odůvodněním xxxxxxxxx xxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx – xxx xxxxxxxxx, že xxxxx, xxxxx s xxxxx přinesl xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxx stěžovatelku xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je, xx xxxxxxx povolení xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx technické xxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx.

[42] Xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx lhůtu, xxxxxxxx x tomu, xxx xx stěžovatelka xxxxx x novou xxxxxx xxxxxxx seznámit x xxxxxxxxxxx se xx, považuje Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxxx. A pro xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx x hazardních xxxxx nabyl xxxxxxxxx xxxx 1.1.2017, x xxxxxxxx xxxxxxxxx vybraných xxxxxxxxxx (např. §86 xx §89 x xxxxxxx), která nabyla xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx vyhlášení (15.6.2016) – x to xxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx podávat xxxxxxx x xxxxxx základního xxxxxxxx x xxx xxxxxxxx plynulý xxxxxxx xx xxxxx právní xxxxxx. Stěžovatelka xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx činnost, xxx tvrdí x xxxxxxx stížnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx povolení. Xx pravdou, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx x §133 zákona x xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxx připravena včas, xx což lze xxxxxx xxxxxxxx kriticky. Xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dokument – xxxxxxxxx standard, v xxxx transparentně stanovilo xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxx také x xxxxx postupovalo (x podrobnostech xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ministryně xxxxxxx, x. 26) Xxxxxxxxxxxx tak xxxxxx xxxx jiní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx možnost xxxxxxxx xx s xxxxxxxx podmínkami pro xxxxxxx xxxxxxxxxx povolení x požádat x xxxx xxxxxx. Tomu xxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxx x žádosti xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx; xxxxxx osob xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx 2016 x nebylo xxxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx vykonávaly.

[43] X xxxx některé xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx úpravy x xxxxxxx hazardu, xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx by xxxx xxxxxxxxxxxx bráněno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xx stěžovatelka xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx další xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx, xx stěžovatelka xxxxxxxxxxx internetovou hazardní xxx bez xxxxxxxx x po 1.1.2017, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx nevyhovovala x xx xxxx novému xxxxxx x hazardních xxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx tak neučinila, xxxx za to xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx pokuty.

IV. xx) X xxxxxxx pokutě x xxxx výši

[44] Xxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx respektuje xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx x hazardních xxxxx – x xx jako krajní xxxxxxxxxx sloužící x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xx nichž xxxxx xxxxx xxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxx x dopadu xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx regulaci xx xxxxxx xxxxx, xxxx zavedl xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxxx nedostála. X xx 1.1.2017 xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx technickou xxx, což xx xxxxxx posuzováno jako xxxxxxxx xxxxx závažného xxxxxxxxx deliktu, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pokuty; xxxxx §123 odst. 7 písm. a) xxxxxx x hazardních xxxxx je sazba xxxxxx 0 Kč xx 50 000 000 Xx.

[45] X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx uvážení xxxx xxxxxxxxxxx, ani správní xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 30 000 000 Xx, xx. v horní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (60 %), x xxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x zásadě xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[46] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx městského xxxxx, xxxxx něhož správní xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx povinnostem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, jejich xxxxxxxx x okolnosti, xx xxxxx xxxx xxxxxxx delikty xxxxxxxx – srov. §129 xxxx. 2 zákona x hazardních xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 1.7.2017 xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx x reformou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx §37 x xxxx. xxxxxx x. 250/2016 Sb., x odpovědnosti xx xxxxxxxxx a xxxxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx nijak xxxxxxxx jiný. Ostatně xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu, která xx xx přesvědčivá x vyčerpávající.

[47] Zpochybňuje-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 14.2.2017, xx. xx. Xx. XX 28/16, č. 95/2017 Sb., xx xxxxx xxxxxxxxx, že x xxx nešlo x xxxxxxxxx případ xxxxxx podobný případu xxxxxxxxxxxx, ale o xxxxxxxxxx xxxxxxxx norem – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx zrušení xxxxxxx skupina xxxxxxxx, xxxxx vnímali institut xxxxxxx nepovolených hazardních xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jako ústavně xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx odpovídajících zákonných xxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxx však xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x opatření proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nálezu Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx „ od xxxx “, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zvýšené xxxxxx provozování xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx „ (xxxxxx) podstatně xxxx xxxxxxxxxxxxxxx x nebezpečnější, x xx xxx xxx, xx xx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx x nich x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx hry xx xxxxxxxxx často xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxx v xxxxxx xxxx, kde xxxx xxxxxxxx, xxx x x zemi, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx. Xxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zdanění, xxxxxxxx xxxxxxxxxx kurzy (xxxxx), pro hráče xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx je neomezují xx xx xxxx, xxxxxx sázek xxxx. - tomu mají xxxxxxxx napadená xxxxxxxxxx “ (xxx 25).

[48] Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx „ xxxxxx “ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxx plyne xxxxx x judikatury Xxxxxxxxx xxxxx, ale x Soudního dvora – xxxx. např. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 8.9.2009, Xxxx Portuguesa xx Xxxxxxx Profissional a Xxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx , X-42/07, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx uvedený xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxx Xxxxx Xxxxx Xxx , X-46/08, x xxxx Soudní xxxx poznamenal, „ xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x hospodářským xxxxxxxxx neexistuje xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx hry xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nesou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx odlišná x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx subjekty xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx […]“ (xxx 102). Xxxxxxxx uvedl, „ xx se xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx internetu xxxxx stejným xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxxx x xxxxxxxxxx trhy xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx spotřebitelů x xxxxxxx mladistvých x osob, xxxxx xxxx zvláštní xxxxx xx xxxx xxxx x nichž xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Vedle neexistence xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx přístup k xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx zvýšený xxxxx x četnost takové xxxxxxx mezinárodní xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx vyznačuje xxxxxxxxxxxx xxxxx, anonymitou x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, právě xxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx x xxxxxxxxx výdajům xx xxx, x xxxxx x xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx “ (xxx 103).

[49] K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx tedy xxxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, sp. zn. Xx. XX 28/16, xxxxxx ani xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx obecné, xxxxx odpovídalo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, zejm. xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x prostředí xxxxxxxxx.

[50] Xxxxx ovšem poznamenat, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebyla dána xxxxx xxx, že xx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx. Důležité xxxx také xx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dopustila xxxxx xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx x xxxxxxxxxxx.xxx provozovala x českém xxxxxx xx zaměřením xx xxxxx z XX x v tomto xxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxx výzvu xxxxxxxxxx, xxx ukončila xxxxxxxxxxx xxxxx zajistila, aby xxxxxx xxxxxx na xxxxx s xxxxxxxxx xx území XX; xxxxxx až v xxxxxx xx doručení xxxxxxx xx xxx 31.5.2017 xxxxxxxxxxxx přistoupila x xxxxxxxx registrace x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x bydlištěm x XX. X tomto xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxx zahájeno xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx §84 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx rozhodně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – bez xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx nebyla xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xx kterou xxxx xxxxxxxxxxx jednání xxxxxx x generovalo neoprávněný xxxx.

[51] Xxxx těmto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx pokuta, která xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx Maltě x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jurisdikcích. Jak xxx xxxx uvedeno, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx XX xxxxxxxxxxxxx a z xxxxxxx xxxxx jurisdikce xx proto rozhodující, xx xxxxxxxxxxxx provozovala xxxxxxxxxxxx hazardní xxx xxx xxxxxxxxxx povolení. Xxxxxxxxxxx xxx svoji xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a veřejného xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X tomto xxxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxxx neliší xx jiných xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx majících sídlo xxxx členské xxxxx XX – xxxx. x Xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[52] Xx xxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, stěžovatelka xxxx xxxxxxx požádat x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x provozování xxxxxxxxxx xxx v Xxxxx republice, xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx správní xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx uložena xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zákonné xxxxx x xx xxxxxxxxx správního uvážení xxxxxxxxxx xx individuálním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx, do něhož Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxx jakkoli xxxxxxxxx.