Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxx zaměstnanec Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vstup xx xxxxxx osobě, xxxxx xx xxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §4 odst. 1 x. ř. s.

Prejudikatura: x. 1717/2008 Xx. XXX x x. 2651/2012 Xx. NSS.

Věc: X. X. xxxxx Xxxxxxxxx Poslanecké xxxxxxxx x ochranu xxxx xxxxxxxxxx zásahem.

Žalobce se xxxxxxx žalobou xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx měl spočívat x tom, že xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 1.12.2021 xxxxxxx xxxxx do xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx bylo, xx xxxxxxx nepředložil xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxx-19 xxxx xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxx domáhal x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Žalobce byl xxxxxxxxxxxx pro oblast xxxxxxxxx xxxxxxx xxx Xxxxx Xxx život XX, z.s. Xxxx xxxxxx bylo detailně xxxxxxxxxxx průběh xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X účasti xx xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx politiku xxx 1.12.2021 byl xxxxxxx xxxxx registrován.

Mezi xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, že důvodem xxxxxxxxxx vstupu žalobci xxxx xxxxxxxx platných xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx všechny xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, se xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx certifikátem x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx-19 x xxxxxxxxxx 180 xxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx namítal, xx zásah xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx jsou veřejné. Xxxxx xxxxxx veřejnosti xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx ústavně zakotveného xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx xx veřejné xxxxxx xxxxxx. Nebylo xxxxx přípustné, xxx xxxx právo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx žalované. Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žádnou xxxxx x xxxxxx

Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[8] Xxxxx §2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx soudnictví poskytují xxxxx ochranu veřejným xxxxxxxxxxxx právům xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tímto xxxx zvláštním xxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx věcech, v xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx.

[9] Xxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxxx xx správním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx výkonné, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku, xxxxx x fyzickou xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx rozhodování x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx“),

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

c) ochraně xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgánu,

d) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[10] V xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, zda xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §4 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. „ Xxxxxxx xxxxx “ x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx. „ Xx xxxx, xxxxx xx x orgán moci xxxxxxx či xxxx x xxxx xxxxxx x xxxxxxxx uvedených. Xx druhé, tento xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Za třetí, xxxx rozhodování xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx “ (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 21.5.2008, xx. 4 Xxx 9/2007-197, x. 1717/2008 Xx. NSS).

[11] Xxxx xxxx pochyb o xxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx je x proti xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx například xxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx sněmovny xx xxxxxxxx orgán x xxxxxxx žádosti o xxxxxxxxx podle xxxxxx x. 106/1999 Sb., x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx NSS xx xxx 11.9.2020, xx. 9 As 189/2020-35). Xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxx. Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx „ xxxxxxx xxxxxx “.

[12] Xxxxx xxxxxxxx je xxxxx „ veřejná xxxxxx “ xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx k xxx. negativní definici. Xxxxx xx xx xxxxxxx správa souhrnem xxxxxxxx veřejných xxxxxx, „ xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx ani xxxxxxxx zákonodárnou xxx xxxxxx “ (Hendrych, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx . 4. xxx. Xxxxx : X. H. Xxxx, 2001, s. 3); xx „ xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zákonodárstvím, xxxxxxxxxxx xxxx vládou “ (Xxxxxxxx, V. Obecné xxxxxxx právo . Xxxxx : ASPI, 2005, x. 19-20). Xxxxx xx xxx x xxxxxxxx podává xxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx na souvislost x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx „ prováděním xxxxxx “ (Xxxxxxxx, X. x kol. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx . 4. xxx. Xxxxx : C. X. Beck, 2001, x. 5).

[13] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů z xxxx xxxxxxxx vychází x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx: „ Xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx jako xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednotek, xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, tzn. správa xxxxxxxxx záležitostí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonné xxxx xx xxxxx, a xx xxxxxx specifického xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Veřejná xxxxxx xx xxx xxxxx, resp. v xxxx xxxxxxxx, jednak xxx. xxxxxx xxxxxx x xxxxxx tzv. xxxxxxxxxx (Xxxxxx, P. Xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx. 6. xxx. Xxxx : Masarykova xxxxxxxxxx x Xxxxxxx, 2004, s. 46). X podané xxxxxxxx, xxxxxxxx v ní xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx, xx jedním x xxxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx státě “ (xxxx. xxxxxxxx XXX ze xxx 28.7.2010, čj. 2 Xx 24/2010-53).

[14] X xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx správou xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Musí xx jednat o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx výkonnou a xxxxxxxxxxxx xx ten, xx moc xxxxxxx xxxxxx nevytváří, xxx xxxxxxx.

[15] Xxxxxxxx správní xxxx v rozsudku xx xxx 23.5.2012, xx. 3 As 11/2012-28, x. 2651/2012 Xx. XXX, xxxxxx x xxxxxx, xx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu „ výkon xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny a xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx moci xxxxxxxxxxx “.

[16] X xxxx xxxxxxxxxx věci xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem, xxxxx měl xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxx umožněno xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxx výboru Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Žalobce xx xxxxxx domáhal, neboť xx konzultantem xxx xxxxxx veřejných xxxxxxx xxx Xxxxx Pro xxxxx XX, x.x. Xxxx úkolem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxx xxx Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx návrhy xxxxxx.

[17] X nyní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx budovy Xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x budově xxxxxx xxxxxxx moci, xxx se xxxxx x xxxxxx Parlamentu, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx za účelem xxxxxx moci xxxxxxxxxxx.

[18] Xxxxxxx xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, nicméně xxxxxx xxx účast xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx jednání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx do xxxxxx funkcí těchto xxxxxx nevstupuje. Xxxxxxxxx xxxxx proces xxxxxxx.

[19] X xxxx věci xxx x xxxxxxxx xxxxxxx, než xxxxx xxxxx veřejnosti xx xxxxxxx omezil xxx xxxxx podle §37 xxxxxx č. 90/1995 Xx., x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx xxx“). Xxxxxx xxxxxxxxxx xx bezpochyby soudně xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx

[20] Navíc sám xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx vstupu xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx. X xxxxx xxxx xxxxxxxxx jde xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx právních xxxxxxxx.

[21] X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxx podanou xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[22] Xxxxx §82 soudního xxxx správního se xxxx xxxxx, kdo xxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx nezákonným xxxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx“) správního xxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutím, x xxx zaměřen xxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx přímo zasaženo, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxx xxxx určení xxxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxx.

[23] Xxxxx §87 xxxx. 1 xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxxx rozhoduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx; rozhoduje-li xxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx.

[24] Xxxxx ustálené xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 14.9.2017, xx. 1 Xxx 217/2017-34, x xxx xxxxxxxxx judikaturu) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx režimu xxxxx §82 x xxxx. xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxxxxx „ xxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxx všechny podmínky xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx xxxxx (1. xxxxxxxx) xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx (2. xxxxxxxx) xxxxxxxxxx (3. xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxxxxx xxxx donucením (‚xxxxxxx‘ xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (4. xxxxxxxx), x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx (5. xxxxxxxx). “

[25] X xxxx projednávaném xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx mezi účastníky xxxxxxx xxxxxxx 3. xxxxxxxx, tedy xxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

[26] Xxxxxxx byl xxxxx omezen xx xxxx xxxxx účastnit xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §37 Jednacího xxxx xxxxxx výborů xxxx veřejné, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx se xxxxx, že xxxxxx xxxx xxxx xxxx xx neveřejná. Xx xxxxxxxx žalobce xx xxxxx xxxxx došlo xxx ohledu xx xx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zveřejněny, xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ztotožňovat x možností xx xxxxxxxx x xxxxxxx x výsledky xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx jde x xxxx přenos jednání, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, že x xxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxx politiku xxxx xxx 1.12.2021 xxxxxxxxx živě xx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx §37 Xxxxxxxxx řádu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přítomnosti x jednání. Možnost xxxxxxxx kontaktu xx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx součástí transparentnosti x xxxxxxxxxxx zákonodárné xxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx jednání.

[27] Xx xxxxxx stranu xxxx xxxxxxxx, xx nejde x xxxxx ústavní. Xxxxxxxxxx xx. 36 Xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx účast xx veřejném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx. Xxxx se xxxx omezí xxxxx xx bližší xxxxxxxx, xxx tento zásah xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx.

[28] X zásahu xx xxxx xxxxxxx xxxxx dne 1.12.2021. X xxxxx xxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxxx stav podle xx. 6 ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxx x. 1065/2021 xx xxx 25.11.2021 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxx 30 xxx od 00:00 xxxxx xxx 26. xxxxxxxxx 2021.

[29] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxx 25. xxxxxxxxx 2021 č. 1066 (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxxxxx“) omezovalo x xxxx II.14 xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx jednom xxxxx, jako xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, sportovní, xxxxxxxx xxxx než xxxxxxx v xxxx XX/13, xxxxxxx, tradiční x xxx podobné xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, slavnosti, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxx-xx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx akce ústavních xxxxxx, orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx konají xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx zákona x. 84/1990 Xx., x xxxxx shromažďovacím, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx bodu XX.17 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxx akcích xxxxxxx xx osoby očkované xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx-19. Xxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx XXX xxxxxx) xxx xxxxx pouze pro xxxxx do 18 xxx věku xxxx xxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxxx očkování x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

[30] X xxxxx xxxxxxxxx xxxx II.14 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx omezení xxxxxx xxxxxxxxx akcí xxxxxxxxxxxx xx „ xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx “. X xxxx II.14 nijak xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x textu je xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stanovené xxxxxxxx opatřením xxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx.

[31] Xxxxx xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jde x xxxxxxxxxxxxxx součást xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nástrojem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx x možnost xxxxxxx xxxxxxxx fungování xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx právním xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx má xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx, xxx se xxx xxxxx výslovně. Dle xxxxx je xxxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx krizového xxxxxxxx. Tento výklad xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx není x xxxxxxxx nedokládá ani xxxxx xxxxxxxxx členů xxxxx z xxxx xxxx, xx takto xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx x krizového xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[32] Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxx orgánů vůbec xxxxxxxxxx. Xxxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx totiž xxxxx těžko xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx ústavních xxxxxx xx xxxxxxx xx činnosti xxxxxx xxxxxx. S xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx je vyloučené, xxx xxxxx takto xx xxxxxxxx zákonodárného xxxxx xxxxxxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx moci xx „ xxxxxxxxxxxxxx ústavním xxxxxxxxx “ xxxxxxxxxx x čl. 2 xxxx. 1 Ústavy (xxxx. xxxxxxxx ÚS xx dne 13.1.2015, xx. xx. Xx. XX 17/14, bod 45). I z xxxxxx xxxxxx je xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxx XX.14 xxxxxxxxx xxxxxxxx xx nevztahoval xx xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx. Krizové xxxxxxxx tedy neposkytuje xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx práv xxxxxxx.

[33] Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dne 1.12.2021 xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx samotného xxxxxx xxxxxxx xxxxx §37 Xxxxxxxxx xxxx.

[34] Xxxxxxxx xxxxxxxxx nemohou xxx ani platná xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx sněmovny. Xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx akt, xxxxx by xxxx xxx zákonným podkladem xxx zásah xx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxx o výklad xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx podmínek xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[35] Xxxx xx xxx nezabýval xxxxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx může xxxxxx sama Xxxxxxxx, xx funkcionář xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

[36] Xxxx xxxxxxxxxxxx, xx x dané xxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §37 Jednacího xxxx. Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že x xxxxxx do xxxx žalobce xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odepření xxxxxx xxxxxxx xxx 1.12.2021 do xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx schůze Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx.