Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx samo o xxxx xxxx (nemůže xxx) xxxxxx pro xxxxx, že reorganizačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči třetí xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišnému xx xxxxxxxx dlužníka, xxxxx xxxxxxxx reorganizací).

Vztah k xxxxxxxx xxxxxxxx: §1907 xxx. x. 89/2012 Xx., §572 xxx. č. 40/1964 Xx., §338 xxxx.1, §338 odst. 3, §352 xxxx. 2, §356 xxxx. 1, §356 xxxx. 3 zák. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx x dovolání xxxxxxxxx xxxxxx usnesení Městského xxxxx v Xxxxx xx xxx 18.10.2018, xx. xx. 51 Xx 230/2018, a xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x dalšímu xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

1. Xxxxxxx xx xxx 23.8.2017 xx xxxxxxx X., a. x., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zahájené xx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX, x. s., (xxxx též xxxx „xxxxxxxxx“ xxxx „UCB“), xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 9.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-13, xxxxxxxx JUDr. X. X., soudním xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx X. (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Svůj xxxxx xxxxxxxxx zejména tak, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zástavní xxxxx zaniklo [xxxxx §1376 xxxxxx x. 89/2012 Sb., občanského xxxxxxxx (xxxx xxx xxx „x. z.“)] xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX. x. r. x. (xxxx xxx „xxxxxxxxxx CP“) a xxxxx se zástavní xxxxx xxxxxxxxx.

3. Xxxxxxxxx xx dne 21.5.2018, x. x. 35 XXX 2608/2017-135, Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3 (dále xxx „xxxxxxxx soud“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx exekuce.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, že:

[1] Na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx 26.10.2006, č. 802483/X/2006 (xxxx jen „xxxxxxx x xxxxx“) xxxxxxx xxxxxxxxx (tehdy podnikající xxx obchodní xxxxxx X. x. x.) xxxxxxxxxxx XX xxxx xx xxxx 3 168 500 000 Xx.

[2] Xxx 9.2.2009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k nemovitostem, xxxx zajistila xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx. Zástavu tvořily xxxxxxx parc. x. 1 x xxxx. x. 2 x xxxxxxxxxxxx xxxxx Ž., xxxx X. (dále xxx „xxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx CP.

[3] Xxxxx xxxxxxxx xx xxx 2.11.2009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx xxxxx k nemovitostem xx povinného.

[4] Xxxxxxxxx xx xxx 27.1.2015 Xxxxxxx soud x Xxxxx (dále jen „xxxxxxxxxxx xxxx“) xxxx xxxx zjistil xxxxxx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxx reorganizací.

[5] Oprávněný xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xx xxxx 500 457 286,91 Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx pohledávku xx výši 251 951 687,66 Xx.

[6] Xxxxxxx xx xxx 31.7.2015 xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 3 se xxxxxxxxx vůči xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástavy – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx.

[7] Xxxxxxxxx xx xxx 25.9.2015 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[8] Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu:

a/ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx UCB xxxxxxxx dnem účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx č. 3 zůstane xxxxxxxxx, xxxxx (x) xxxxxxxxxx xxxxx k podílům xx xxxxxxxxxx … x (xx) xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx … [článek 6.2 xxxx. 105 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx],

x/ xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxx k xxxxxxxxxx v rozsahu, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxx 6.2 xxxx. 112 xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx],

x/ x xxxxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezanikají xxxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx práv k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx a/ zástavní xxxxx první x xxxxxx x pozemkům xxxx. č. 1 x parc. č. 2 xxxxxxxx xx XX č. 3 xxx katastrální xxxxx X., ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. investiční x. x. … x xxxxxxx UCB xx nadále oprávněn xxxx xxxxxxxxxxxxxx, ručitelům x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z pohledávek XXX xx smlouvy x úvěru bez xxxxxx xx případný xxxxx, resp. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx reorganizačního xxxxx (s xxxxxxxx xxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx), xxxx kdyby x xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, takových xxxxxxxxxx XXX ze xxxxxxx x úvěru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu nedošlo [xxxxxx 6.2 xxxx. 113 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx].

[9] Xxxxxxxxx xx xxx 7.6.2016, x. j. 5 X 308/2015-120, Xxxxxxx soud xxx Xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx usnesením Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 18.1.2016 (xxxxxxx 18.1.2017), č. x. 91 Co 276/2016-141.

[10] Xxxxxxxxx xx xxx 15.8.2016 xxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx reorganizačního plánu.

[11] Xxxxxxxxx ze xxx 27.7.2017 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené povinnému xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3 xx xxx 7.6.2016, č. x. 5 C 308/2015-120.

[12] Xxxxxxxxx příkazem xx xxx 9.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-13, ve xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx xxx 28.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-18, xxxxxxx xxxxxxxx provedení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxx xxxxxx a rovněž xxx nejsou xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 písm. x/ xx x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx soudního xxxx (xxxx xxx „x. x. x.“). Zabýval xx proto dále xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xxxx. h/ o. x. x., tj. xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pro který xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxx namítal xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx soud xx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx článek 6.2 xxxx. 113, uvedl, xx xxxxxxxx xxxxx x nemovitostem, jež xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvá.

7. X xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx zásadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uvedl, xx xxxxxxxx xxxxxxx vystupuje xxxx tzv. náhradní xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči hlavnímu xxxxxxxx se zástavní xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx názor xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx v Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

9. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x otázku xxxxxxxxx zástavního práva x xxxxxxxxxx námitky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ztotožnil xx x x xxxxxxx exekučního xxxxx x xxxxxxxxx otázky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Uvedl, xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx a dlužníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nedotýká se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona. Xxxx xxxxxxxxxx xx pak xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxx“, xxxx tak, že xx vztahuje x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dlužníků. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx se x xxxx zánik xxxx práv xxxx xxxxxxxx uspokojení pohledávky xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx x tímto xxxxxxxxxxx xx pak x čl. 6.2 xxxx. 113 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, nezanikají xxxxx oprávněného xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nezaniká xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxx článek xxxx x xxxxxxx x §1376 x. z., xxxxx zákon x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx řešení (xxxxxxxxxxx xxxxx) xx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx se užije xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, xx transformací původních xxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxxx nová, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx názor xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx týká xxxxx xxxxxx xxxx „úpadcem“ (xxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxx x xxxx xxxxx dopad xx xxxxxx postavení xxxxxxx xxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tvrzenou „xxxxxxxxxxxxxx“, spočívající v xxx, že se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxxx xxxxxx regresní nárok xxxxx xxxxxxxxxxx dlužníku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx zemřel xxxx xxxxxx xxx právního xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx zástavního xxxxx x návrh xx xxxxxxxxx exekuce xxxx důvodný.

II.

Dovolání a xxxxxxxxx x xxxx

10. Xxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx povinný xxxxxxxx, xxx xx xx přípustné xxxxx §237 x. x. x. xxx řešení xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx dovolací důvod xxxxxxxxxxx v nesprávném xxxxxxx posouzení xxxx x xxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxx napadené xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx exekuce, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx vrátil xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovolatel xx xxxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, konkrétně x xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

[1] Xxxxxxxx xxxxx zajišťovacích xxxxxxxxx, xxx xxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona zůstávají xxxxxxxxx reorganizačním xxxxxx, xxxx zástavní xxxxx?

[2] Xxx x případě xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky x xxxxx reorganizace xxxxxxx, xx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx právo na xxxxxxx xxxxx osoby, xxxx xxxx taková xxxxxxxxxx zajištěna?

12. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx možné xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x z důvodu xxxxxx akcesority vyjádřené x §1376 x. x. X xxxx xxx dospět xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx neodůvodnil xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxx uvedeného xxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx každá xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, neboť xxx o dotváření xxxxx; v opačném xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx §183 insolvenčního zákona, xxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xx straně xxxxx (x xxxxxxxx 1) x „xxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx 2). Xxx xxxxx je xxxxx ctít xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkladu §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zahrnující x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona „xx x tomto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči §183 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona“, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx právo.

15. Xxxxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxxx dostatečnými xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxx ujednat s xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx předejít xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x majetku xxxxxxxx.

16. Xxxxx zástavní právo xxxxxxxxx zánikem zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx strpěl xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx uplatnit xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nárok, neboť xxxxxxx xx se xxxx bránit xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, xx jde o xxxxxxxx situaci xxxx x případě smrti xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x případě smrti xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx.

17. Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rukojemstvím xxxxxxxx Xxxxxxxx soud x xxxxxxxx xx xxx 21.12.2017, xx. xx. 29 Xxx 4410/2015. V citovaném xxxxxxxxxx uvedl, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx i x rukojemství xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nutná, xxxxx xx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx x na xxxx práva xx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xx. 6.2 odst. 113 xxxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohledávky x xxxxx UCB vůči xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx zástavních xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x není xxxxx xx rozšířit na xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ x vzniku xxxxxx práv vůči „xxxxxx“ (§356 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx proto, xx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx došlo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx musela xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx zástavním právem xxxxxxxxx.

19. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (podmíněná) pohledávka xxxxxxxxxxx x právu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XX (insolvenčního xxxxxxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx pohledávce xxxx x tom, že xx xxxx jedna xxxxxxxxxx nahrazena xxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástavní xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, „xx xxxxxxxxx xx nemovitostech ‚xxxxxxxxx‘ x xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx“. Xx se však xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx vzniklou xxxxxxxxxx, xxx nařízená xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky, xxx xxx pohledávku xx smlouvy o xxxxx.

20. Xxxxxxx dovolatel xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx rozšířil xxxxx xxxxxxx v §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx ustanoveními xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druhy pohledávek (xxxxxxxxxx pohledávkou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), způsob xxxxxx xxxxxxxxx, ujednaný xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx 27.12.2018 ztotožnil xx xxxxxx odvolacího xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

22. X xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodný xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx 30.9.2017 (xxxx. bod 2., části xxxxx, xxxxxx II. zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx xxxxx č. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx další xxxxxx).

23. Xxxxxxxx xx přípustné xxxxx §237 o. x. x., xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx vyřešení xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x rozhodování dovolacího xxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx, konkrétně xxxxxx, xxx xx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx aplikuje xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx zástavním xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

24. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx normy, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx normu, xxxx správně xxxxxxx, xxxxxxxxx vyložil, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

25. Podle §338 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxx vymezuje xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x důsledku povolené xxxxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemných vztahů xxxx dlužníkem x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx od xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxx x uspokojení xxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx společníci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pohledávku vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxxxxx dlužníka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxx §352 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx závazné xxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x pro xxxxx osoby, jejichž xxxxx a povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx.

X ustanovení §356 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx-xx xxxxx zákonem nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxx, x to x v xxxxxxx, xx svou pohledávku xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx; xx věřitele xxxxxxxx xx považují xxxxx uvedené x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx, včetně rozsahu xxxxxx xxxx (odstavec 1). Práva věřitelů xxxx spoludlužníkům a xxxxxxxxx xxxxxxxx zůstávají xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3).

Podle §1907 x. z. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí, xxxxx x novaci nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx původního xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x narovnání nedošlo.

Podle §572 xxxx. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanského zákoníku (xxxx xxx xxx „xxx. zák.“) ručení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zaniklý xxxxxxxxx x závazek, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx mohou xxx xxxxxxx práva xxxxxxxxx, neprojeví xxxxxxx x tím, xxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, trvá zajištění xxx v rozsahu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx námitky xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx rozhodné, xxxxxxx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx, xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx později xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §572 xxxx. 1 xxx. xxx. xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1.1.1992 xx 31.12.2013 (dne 1.1.2014 xxx xxxxx x. 40/1964 Sb., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx).

26. Judikatura Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v následujících xxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx způsob řešení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x plným xxxxxxxxxxx oprávněním vyvine xxxxxxx x „přežití“ xxxxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx jak xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, tak xxx xxxxx fungování xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx předkladatel xxxxxxx jakýkoliv xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávek věřitelů (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.11.2016, xx. xx. 29 Xxx 1430/2014, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 63/2018 Xx. xxxx. xxx., xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.10.2018, xxx. xx. 29 XXXX 186/2016).

[2] Ustanovení §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upravuje (xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx insolvenční xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxx jako důsledek xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx uplatnit x xxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxx, i pohledávek xxxxxxxxxxx z uspokojení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x tomto xxxx. x §359 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 31.8.2017, xx. xx. 29 Xxx 4076/2015, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 31.7.2019, sp. xx. 29 Xxx 4524/2017, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 43/2020 Xx. xxxx. obč.

[3] Smysl xxxxxx xxxxxxxx x §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxx xxx z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 – 2006 xxxx xxxx č. 1120), xxxxx xxx „xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx třetích xxxx x xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxx xxxxxxx x xxxxxx xxx. ‚xxxxxx‘ xxxxx §570 xxx. zák., x xxx xxxxxxxx, xx se neopírá x xxxxxx, xxx x zákon.“ (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 29 Xxx 4410/2015).

[4] Xxxx xxxxxx obsažené x §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxx spojených xx schválením xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených x §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx; xxxxxxxx je – x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxx domáhat xx xxxx rámec insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dalších xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx nezasahuje xx právních vztahů xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx dalšími xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nedotčena (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 29 Xxx 4410/2015, xxxx xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 25.6.2019, xx. xx. 29 Xxx 5235/2017).

[5] Xxxxxxxx xxxxx má v xxxxx řadě xxxxxx xxxxxxxxxxx; zabezpečuje pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx okamžiku svého xxxxxx, vede (xxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxx, xxx pohledávku zástavního xxxxxxxx dobrovolně xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx ze zástavy, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, xxxx xx musel xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx dlužníka. Zástavní xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x akcesorickým. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx způsobem. Akcesorickým xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. X xxxxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 16.7.2003, xx. xx. 21 Xxx 296/2003, uveřejněný xxx xxxxxx 64/2004 Xx. xxxx. xxx., xxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 26.2.2015, sp. xx. 21 Xxx 1428/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 68/2015 Xx. xxxx. xxx.

27. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x judikatorního rámce Xxxxxxxx xxxx především xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zasahuje xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (srov. §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Pohledávky „xxxxxxxxxxxx“ xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxxxxx hospodaření jeho xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx novaci (§1902 xxxx xxxxx o. x., srov. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. zn. 29 Xxx 4410/2015), xx x dohodě x xxxxxx závazku či xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §341 odst. 1 xxxx. a/ x xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, §1981 x. x. xx §1995 x násl. o. x.). Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§1902 věta xxxxx x. x.), xxxxxxxxx (§1903 x xxxx. o. z.), xx xxxxxxxxx (§1982 x. z.). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx či zániku xxxxxxxxx pohledávek věřitelů.

28. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx věřiteli dlužníka x xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

29. X xxxxxxxx soukromoprávních xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (co do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx zástavním xxxxxx) xxxxxx obsažené x xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanském xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx obsažené x zákoně x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx závazek xxxx dvěma subjekty xxx xxxxxx pouze xxxxx, xxxx xx xx tom strany xxxxxx xxxxxxx domluví, xxxxx xxxxx v xxxxxxx, xx tak xxxxxxx zákon (xxxx. §493 obč. xxx. xx §1790 x. x.). Jestliže xx xxxxxx závazku (xx xxxxxxxx xx zajišťovacího) xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx neumožňuje xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx souhlasu, xx xxxxx závazku xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx je „xxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx vztahy xxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, jež xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxx některé z xxxxxxxxxxxx závazků xx xx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dohoda xxxxxxxxxxxxx dlužníka a xxxx věřitelů v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxx, změnit xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx třetích xxxx.

30. Xxxxxx slovy, dohoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx věřitelů obsažená x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx xxxx třetích xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxx prvního xxxxxx), xxxx dovozoval další xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx souhlas x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxxxx, je tudíž xxxxxxxxx. Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákonného xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx trvání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Rozhodnutí xxxxx prvního xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxx x bylo xx xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxx z §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxx je xxxxx něj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x §1376 o. x. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxxxxxx tu xxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (zástavnímu xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, přestože xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxx xxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužníku.

34. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a ručiteli. Xxxxxxxxx tak věřiteli xxxx třetím xxxxxx xxxxxx práva, xxxxxx xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx věřitele xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx situace xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníku xxxxxxx způsobem xxxxxxx.

35. Xxxxxxxxxxx xxxxx v §356 xxxx. 3 xxxxxx výslovně xxxxx xxxxx spoludlužníka a xxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyložit xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníka.

36. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nenasvědčuje tomu, xx xx xx xxxx aplikovat xxxxxx xx vzájemný xxxxx xxxxxxxx a zástavního xxxxxxxx. Přestože obecný xxxxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxx být x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx jako „xxxxxx nemovitostí“ nebo „xxxxxx xxxxxxxx“ (k xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ xxxx. v xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.11.2005, sp. xx. 29 Xxx 396/2003, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 31/2007 Sb. xxxx. obč., x x literatuře např. Xxxxx, X. – Xxxxxx, L.: Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx, 2. doplněné xxxxxx, Praha, X. X. Xxxx 1997, xxx. 16 a 17), xxxxxxxxxxx zákon x xxxxxxxx terminologického xxx, xxx se xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx právu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (srov. xxxx. §248 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

37. Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx) uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxxxx xxxxx insolvenčního xxxxxx, xx. tisk x. 1120 projednávaný Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 – 2006 (x xxxxxxx legislativního xxxxxxx nedoznalo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx zpráva x xxxxxx tisku, jak xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 26. xxx [3]), pak další xxxxxxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxxxx systematický xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na otázku, xxx xx xxx xxx §356 xxxx. 3 insolvenčního zákona xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx uspokojit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jinou xxxxxx, neplyne xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mělo xxx xxxxxx právo xxxxxxxx. Xxxxxxx, právní řád xxx i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxx x finanční (xxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Konečně xxxxx x xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx dospět (xxxx xx xxxxxxxx) ani xx základě §183 xxxxxxxxxxxxx zákona (xxx xxxxxxx dovolatel), xxxxx xxxx ustanovení upravuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxx xxxx osobě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx xxxxx x jazykového xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xx straně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x k xxxxxx odlišnostem, jakož x x xxxx, xx xxxxxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou, xxxxx §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx zohlednil xx, xx obecná xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx osobou), neshledal xxxxxxxxx soudem podaný (xxxxxxxxxx) xxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx.

40. Xxx xx xxxxxxx v xxxxxxxx 26. xxx [3], xxxxxxxxxx §356 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx závazku (xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxx jak v xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx závazku xxxxxx xxxxxxx xxxx (kumulativní xxxxxx), xxx v xxx, xx xx xxxxxxxxx závazek xxxx x xxxxxxxxx novým xxxxxxxx (privativní novace). X obou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx zajištění (k xxxxxx xxxxxxxxxx práva), xxxxx podle §1907 x. x. xx xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x na xxxxx x xxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Reorganizace xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx závazku (xxxx. xxxxxxxx 27.). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xx stejná jako x případě xxxxxx (xxxx. §1907 o. x.). A xxxxxxx, xxxxxxx-xx na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx této pohledávky xxxxxxxxxxx xxxxx (dohoda x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx x xxxxxxx xx princip xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxx rovněž zástavní xxxxx (srov. §1376 x. x.).

41. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx rovněž na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx dlužníkem, xx xxxxxxxxx. Nezanikne-li xxxxxxxxxx věřitele xxxx xxxxxxxx (proto, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx), xxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx o xxxx xxxx (nemůže xxx) xxxxxx pro xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx třetí osobě, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, který prochází xxxxxxxxxxxx).

42. X xxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je nutné xxxxxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx upravující xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx dané xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx možné xxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) zajišťuje.

43. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxxxxx xxxx dospěl x závěru, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se na xxxxxxxx právo (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx další xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x reorganizačním xxxxx, xx jeho závěr, xx x zániku xxxxxxxxxx xxxxx nedošlo x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxx.

44. Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. x. zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx (§243x xxxx. 2 xxxx xxxxx x. s. x.).

45. X xxxxxx xxxxxx odvolací xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxx právní xxxxxx obsaženou x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkající xx změny xx xxxxxx xxxxxxx.