Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx samo x xxxx xxxx (xxxxxx xxx) xxxxxx xxx xxxxx, xx reorganizačním xxxxxx zůstává nedotčeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx odlišnému od xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx).

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx: §1907 xxx. x. 89/2012 Sb., §572 xxx. č. 40/1964 Sb., §338 xxxx.1, §338 xxxx. 3, §352 xxxx. 2, §356 xxxx. 1, §356 xxxx. 3 zák. x. 182/2006 Sb.

Nejvyšší xxxx x dovolání xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx dne 18.10.2018, xx. zn. 51 Xx 230/2018, x xxx xxxxxx tomuto xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh xxxxxx

1. Xxxxxxx xx xxx 23.8.2017 xx xxxxxxx X., x. x., xxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxx zahájené xx xxxxx xxxxxxxxxxx XXX, x. x., (xxxx xxx jako „xxxxxxxxx“ xxxx „UCB“), xxxxxxxxx na základě xxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 9.8.2017, č. x. 137 Xx 15766/17-13, xxxxxxxx XXXx. X. K., soudním xxxxxxxxxx Exekutorského úřadu X. (dále xxx „xxxxxxxx“).

2. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zaniklo [xxxxx §1376 xxxxxx č. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx (dále xxx xxx „x. z.“)] xxxxxxx xxxxxxxxxxx dluhu x xxxxxxxx splnění xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka XX. s. r. x. (dále jen „xxxxxxxxxx CP“) x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3. Usnesením xx xxx 21.5.2018, x. j. 35 XXX 2608/2017-135, Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 3 (dále xxx „xxxxxxxx xxxx“) xxxxxx xxxxx povinného na xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Exekuční xxxx xxxxx x xxxx, že:

[1] Na xxxxxxx smlouvy o xxxxx ze dne 26.10.2006, x. 802483/X/2006 (xxxx xxx „xxxxxxx x úvěru“) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxx X. x. s.) xxxxxxxxxxx XX úvěr xx xxxx 3 168 500 000 Xx.

[2] Dne 9.2.2009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx CP x xxxxxxxxxx smlouvu x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nemovitostem, xxxx zajistila xxxxxxxxxx xx smlouvy x xxxxx. Zástavu xxxxxxx xxxxxxx xxxx. x. 1 x xxxx. x. 2 x xxxxxxxxxxxx území X., xxxx P. (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx CP.

[3] Xxxxx xxxxxxxx xx xxx 2.11.2009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx CP xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx povinného.

[4] Usnesením xx dne 27.1.2015 Xxxxxxx xxxx v Xxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxxx soud“) mimo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[5] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti XX xxxxxxxxxx xx xxxx 500 457 286,91 Xx xxxxxxxxxx nemovitostmi x xxxx pohledávku xx výši 251 951 687,66 Xx.

[6] Xxxxxxx xx dne 31.7.2015 podaným u Xxxxxxxxx soudu xxx Xxxxx 3 se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nařízení xxxxxxxx xxxxxxx zástavy – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx.

[7] Usnesením ze xxx 25.9.2015 xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx dlužníka.

[8] Podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx:

x/ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx UCB xxxxxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx plánu x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x. 3 xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx (x) xxxxxxxxxx xxxxx x podílům xx dlužníkovi … x (xx) zástavního xxxxx x pohledávkám xxxxxxxx x xxxx … [článek 6.2 xxxx. 105 reorganizačního xxxxx],

x/ dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zanikne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx UCB xx xxxxxx x xxxxxxxxxx x rozsahu, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxx 6.2 xxxx. 112 xxxx xxxxx reorganizačního xxxxx],

x/ x xxxxxxx x §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona dnem xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a práva XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x/ xxxxxxxx xxxxx první x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. x. 1 x xxxx. x. 2 xxxxxxxx na XX x. 3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxx X., xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxxxxxx x. x. … x xxxxxxx XXX xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx XXX xx smlouvy x úvěru xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx UCB xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx), jako xxxxx x zániku, resp. xxxxxxxxxx xxxxxx, takových xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxx o xxxxx xx xxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nedošlo [xxxxxx 6.2 xxxx. 113 reorganizačního plánu].

[9] Xxxxxxxxx xx dne 7.6.2016, x. j. 5 C 308/2015-120, Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx povinného bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zástavy xxxxxxxxx xxxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 18.1.2016 (xxxxxxx 18.1.2017), x. x. 91 Xx 276/2016-141.

[10] Usnesením ze xxx 15.8.2016 xxxx xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx splnění xxxxxxxxxxx xxxxx reorganizačního plánu.

[11] Xxxxxxxxx xx xxx 27.7.2017 xxxxxxx xxxxxxxx xxxx exekutora xxxxxxxxxx xxxxxxx prodejem xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnému xx základě usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3 xx xxx 7.6.2016, x. x. 5 C 308/2015-120.

[12] Exekučním xxxxxxxx xx xxx 9.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-13, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-18, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xx xxxxx skutkovém xxxxxxx xxxxxxxx soud xxxxx, xx exekuce xx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx zastavení exekuce xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x/ xx x/ xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx soudního řádu (xxxx xxx „x. x. ř.“). Xxxxxxx xx proto xxxx xxx, xxx je xxxxxxx důvod pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §268 odst. 1 xxxx. x/ x. x. ř., tj. xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X tomto směru xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx soud se xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx reorganizačním xxxxxx dlužníka xxxxx x xxxxxx původních xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx 6.2 xxxx. 113, xxxxx, xx zástavní právo x nemovitostem, jež xxxx xxxxxxxxx této xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x trvá.

7. K xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx dlužníkem, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx zásadu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. náhradní xxxxxxx, neboť x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxxx hlavnímu xxxxxxxx se zástavní xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, že zástavní xxxxx xx xxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx x záhlaví xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

9. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx na závěry xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o otázku xxxxxxxxx zástavního xxxxx x vypořádání námitky, xx xxxxxxx není xxxxxxxxxx ale xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx x x xxxxxxx exekučního xxxxx x xxxxxxxxx otázky xxxxxx zástavního práva x xxxxxxxx zániku xxxxxxxxxxx pohledávky. Uvedl, xx i když xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx danými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, nedotýká xx xx právního postavení xxxx xxxxxxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxx „extenzivně“, xxxx xxx, že xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx x přes zánik xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx po dalších xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem. X xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx xx pak x xx. 6.2 xxxx. 113 reorganizačního xxxxx, xxxxx něhož xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx, nezanikají xxxxx xxxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxxx x ručitelům, xxxxxx zástavních práv, xxxxxxx nezaniká zástavní xxxxx k xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx s §1376 x. x., xxxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxx) xx xx xxxxxx x občanskému xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx užije xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxx, xx transformací původních xxxx x povinností x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikla xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem, xxxx xxxx xxxxx správný, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx mezi „úpadcem“ (xxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxx x xxxx xxxxx dopad xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx poskytly xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxxxxxxxx“, spočívající x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx uspokojit x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obligačnímu xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, např. x situacích, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx důvodný.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

10. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. s. x. xxx řešení xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího soudu xxxxx nebyla vyřešena, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věci x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx soud napadené xxxxxxxx xxxxxx v xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx zastavení xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zrušil x xxx vrátil xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, konkrétně v xxxxxx xxxxxx xxxxxx:

[1] Xxxxxxxx výčet xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem, xxxx xxxxxxxx právo?

[2] Xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxx na princip xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna?

12. Xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxx poskytujících zajištění xxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx možné xxx xxxxxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1376 o. x. X tomu xxx xxxxxx argumentem x xxxxxxxxx, xxxxx x jazykovým xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx soud podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx jasného xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxxx aplikace x tomu nezbytných xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xx mimo xxxxx doslovného znění, xxxxxxx každá xxxxxx xxxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x dotváření xxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx jistota x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

14. X xxxxxxxxxxxx výkladu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, konkrétně §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx „zajištění“ xx xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx 1) x „xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x ručitelům“ xx xxxxxx xxxxx (x xxxxxxxx 2). Xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkladu §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx spoludlužníky x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx širší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníky. Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx „xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ustanovením xxxx §183 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxx podle dovolatele xxxxx dotvářet xxxxx.

15. Xxxxxxxxx xxxx věřitel xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx svého xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx způsob xxxxxxxxxx opatření, xx xxxxxxxx předejít převedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostmi x xxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxx právo xxxxxxxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x dovolatel xx xxxxxx výkon xxxxxxxxxx práva, xxxxxx xx následně xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx se xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. Xxxxxx závěr xx xxxx absurdní. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, xx jde o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx smrti xxxxxxx dochází k xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx souvisejících x xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xx xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x dluhů.

17. Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxx v xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 21.12.2017, xx. xx. 29 Xxx 4410/2015. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x tento xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedl x xxxxxx, xx i x rukojemství xx xxxxx aplikovat xxxxxxx xxxxxxxxxx. Podle xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směnečného xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, kdyby xx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxx v čl. 6.2 xxxx. 113 xxxxxxxx, xxxxx něhož xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx zástavních xxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx ustanovení x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx rozšířit na xxxxxxxx xxxxx; je xxxxx kogentní (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ujednání). Xxxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu xxxxx xxx xxxxxx zániku xxxx xxxxxxxx vůči „xxxxxx“ x vzniku xxxxxx xxxx xxxx „xxxxxx“ (§356 xxxx. 1 a 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu. Xxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx proto, že x xxx nevyslovila xxxxxxx. Xxxxx došlo x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx popsán způsob, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx vkladem xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx zástavní xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx by xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx reorganizace, která xx zástavním xxxxxx xxxxxxxxx.

19. Na základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (podmíněná) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx zůstatek xx xxxxxxxxx likvidace xxxxxxxxxxx XX (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xx zániku xxxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx; xxxxx xxxxx hovořit o xxxx pohledávce nebo x xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X této xxxx xxxxxxxxxx bylo v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zástavní xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, „že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxxx‘ x xx xxxxx xxxxxxxx xxx znovu“. Xx xx však xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx nařízená xxxxxxx xxxxxx pro plnění xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx pohledávku xx xxxxxxx x xxxxx.

20. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx rozšířil xxxxx xxxxxxx v §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxx souvislosti xxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx pohledávkou, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, ujednaný xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

21. Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxx 27.12.2018 xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx dovolání

22. S xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pro dovolací xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řád xx xxxxx účinném od 30.9.2017 (srov. xxx 2., xxxxx xxxxx, xxxxxx XX. zákona x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx mění xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, zákon x. 292/2013 Sb., x zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx).

23. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §237 x. x. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx závisí xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která x rozhodování xxxxxxxxxx xxxxx dosud nebyla xxxxxxxx, konkrétně xxxxxx, xxx xx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx práva věřitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

24. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx stav nedopadá, xxxx právní normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, případně xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

25. Xxxxx §338 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx právní xxxxxxxxx dotčených xxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ozdravení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx vzájemných xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx věřiteli (xxxxxxxx 1). V xxxxxxxxxxxxxx xxxxx se xxx xxxxxxxx od ustanovení xxxxxx zákona, xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zajištěných xxxxxxxx x věřitelů, xxxxx xxxx společníci x xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxx pohledávku vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxx x družstvu, x xxxxxxxxx x majetkovou xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení (xxxxxxxx 3).

Xxx §352 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxxx x xxx xxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx.

X ustanovení §356 xxxxxxxxxxxxx zákona xxx xxxxx, že není-li xxxxx zákonem xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx stanoveno xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx práva xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x to x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx; xx věřitele xxxxxxxx se považují xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx rozsahu xxxxxx xxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxxxx §1907 x. x. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx, se vztahuje x na xxxxx x nich xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx třetí, xxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §572 odst. 1 xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx též xxx „xxx. xxx.“) xxxxxx x zástavní xxxxx xxxxxxxxxxx závazek xxxxxxx xxxxxxxxx x závazek, xxxxx xxxxxxxxx závazek xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo osoby, xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, neprojeví xxxxxxx x tím, aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, trvá xxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx závazku xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X uvedené podobě, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx, xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx §572 xxxx. 1 obč. xxx. pak v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx 1.1.1992 do 31.12.2013 (dne 1.1.2014 xxx xxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx).

26. Judikatura Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvine xxxxxxx k „xxxxxxx“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, který má xxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx, xxx pro xxxxx fungování xxxxxxxx x průběhu xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze dne 30.11.2016, xx. xx. 29 Xxx 1430/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 63/2018 Xx. rozh. xxx., xxxx usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.10.2018, xxx. xx. 29 NSČR 186/2016).

[2] Ustanovení §356 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx upravuje (xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx srov. x §359 insolvenčního xxxxxx). Srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.8.2017, xx. xx. 29 Xxx 4076/2015, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.2019, xx. xx. 29 Xxx 4524/2017, uveřejněné xxx xxxxxx 43/2020 Xx. xxxx. xxx.

[3] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona lze xxxxxx již z xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxx 4. volebním xxxxxx 2002 – 2006 xxxx xxxx č. 1120), podle xxx „xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxx xxxxx věřitelů x xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obsaženými v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Jde xxxxxxx x xxxxxx xxx. ‚xxxxxx‘ xxxxx §570 xxx. xxx., x tím xxxxxxxx, xx se xxxxxxx x xxxxxx, xxx x xxxxx.“ (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx. zn. 29 Xxx 4410/2015).

[4] Xxxx xxxxxx xxxxxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež x účinků spojených xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx stanovených x §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vylučuje xxxxx věřitelů vůči xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx; xxxxxxxx xx – x přes xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx – zachována xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx dalších xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx plnění (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx. Reorganizační xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahů xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx. xx. 29 Xxx 4410/2015, nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.6.2019, xx. xx. 29 Xxx 5235/2017).

[5] Xxxxxxxx xxxxx má x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xx okamžiku xxxxx xxxxxx, xxxx (motivuje) xxxxxxxx k xxxx, xxx pohledávku zástavního xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xx zástavy, xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxx. Nebyla-li pohledávka xxxxxxxxxx věřitele xxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx se uhrazovací xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uspokojit xx xx zástavy, xxxx xx xxxxx spoléhat xx xx, xx xx domůže xxxxxx xxx pohledávky x xxxxxxx dlužníka. Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x akcesorickým. Xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx, že jde x podpůrný zdroj xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx pohledávka xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx nezanikla xxxxx způsobem. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx pouze tehdy, xxxxxxx-xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxxx má sloužit. X xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 16.7.2003, xx. xx. 21 Xxx 296/2003, uveřejněný xxx xxxxxx 64/2004 Xx. xxxx. xxx., xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 26.2.2015, xx. xx. 21 Xxx 1428/2014, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 68/2015 Sb. xxxx. xxx.

27. Xxxxxxxxx x xxxxx ustaveného xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx rámce Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §356 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona). Pohledávky „xxxxxxxxxxxx“ tak, xxx xxxxxxx xxxxxx dlužníka, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx zajistil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx x případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxxxxxxxx pohledávek“ xxxxxxx nejčastěji x xxxxxxxxxx xxxxxx (§1902 xxxx xxxxx o. x., xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx. xx. 29 Xxx 4410/2015), xx x dohodě x xxxxxx závazku či xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §341 xxxx. 1 xxxx. x/ x xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, §1981 x. x. xx §1995 x xxxx. x. x.). Xxxx xxxx xxxxxxxxx ani kumulativní xxxxxx (§1902 věta xxxxx o. x.), xxxxxxxxx (§1903 a xxxx. x. x.), xx započtení (§1982 x. x.). Xxxxxx xxxx spočívat x xxxxxxxx dlužníkových xxxxxxx xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

28. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x věřiteli xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx osobami (xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx řešení xxxxxxx, byť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

29. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (co xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 89/2012 Sb., občanském xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx jakýkoliv xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxx, když xx xx tom xxxxxx xxxxxx závazku xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx zákon (xxxx. §493 xxx. xxx. xx §1790 x. x.). Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx (ať xxxxxxxx či zajišťovacího) xx změně nedohodnou x zákon neumožňuje xxxxx provést xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx „xxxxxxx“ mezi xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx insolvenčním xxxxxxx. Xxxxxxx vztahy třetích xxxx (xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů, jež xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx závazků či xx zajistit) xx xxxxx pouze xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxx souhlasu xxxxxxx xxxx je xxxxx xx těchto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dohoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx či xxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

30. Xxxxxx slovy, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx věřitelů xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxx (nemá) xxxxxxxxx xx xxxx třetích xxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak.

31. Právní xxxxx exekučního xxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxx), xxxx dovozoval xxxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx reorganizačního xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upravovala. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx na xxxxxxxxx soudu, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxx z §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jež je xxxxx něj speciálním xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x §1376 x. x. Xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx ustanovením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx pak xxxxxxxxx tu část xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, podle xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx (zástavnímu dlužníkovi) xxxxxxxxx, xxxxxxxx zajištěná xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxx tak xxxxxxx, xxx xxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Citované xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx a ručiteli. Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx na xxxxx či změnu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx insolvenčnímu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

35. Xxxxxxxxxxx xxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxx výslovně xxxxx xxxxx spoludlužníka x xxxxxxxx a není xxx patrné, xxx xx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx vyložit xxx, xx zůstávají reorganizačním xxxxxx nedotčena x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx insolvenčního dlužníka.

36. Xxxxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx by xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vzájemný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx obecný xxxxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx též xxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx“ xxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ (x xxxxx „ručení zástavou“ xxxx. x xxxxxxxxxx xxxx. důvody rozsudku Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.11.2005, xx. xx. 29 Odo 396/2003, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 31/2007 Xx. xxxx. obč., x x literatuře xxxx. Xxxxx, X. – Xxxxxx, X.: Xxxxxxxx xxxxx v soudní xxxxx, 2. doplněné xxxxxx, Xxxxx, C. X. Beck 1997, xxx. 16 x 17), xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, kde xx xxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx užívá xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. §248 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

37. Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx) uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxx x. 1120 xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 – 2006 (x průběhu legislativního xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx výše (xxxxxxxx 26. xxx [3]), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nedává xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx otázku, xxx xx měl xxx §356 xxxx. 3 insolvenčního zákona xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Ačkoliv xxxxxxx xxxxxxxxxx navazuje na §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx tak xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx mělo být xxxxxx xxxxx zástavní. Xxxxxxx, právní řád xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dluhu xxxxx xxxxxx, xx xxx x finanční (xxxxx xxxxxxxx) záruku xxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx rovněž xxxxxxxxx. Xxxxxxx nelze x xxxxxxxx uvedeného xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xx vyloučit) xxx xx základě §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (jak xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxxxx insolvenčního dlužníka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx, xx vyšel x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx institutu zástavního xxxxx na straně xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxx x x xxxxxx odlišnostem, jakož x x xxxx, xx existují x xxxx xxxxxxx zajištění xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx, xx zohlednil xx, xx obecná právní xxxxxx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxx závazku xx xxxxxxxx právo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx), neshledal xxxxxxxxx soudem xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx.

40. Jak xx xxxxxxx x xxxxxxxx 26. xxx [3], xxxxxxxxxx §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx. xxxxxx. Xxxxxx x změně xxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxx nový (kumulativní xxxxxx), xxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx závazek xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx). X xxxx těchto xxxxxxxxx nedochází x xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx zástavního xxxxx), xxxxx xxxxx §1907 x. x. xx xxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx novace, xxxxxxxx x na xxxxx z xxxx xxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxx třetí xxxxxx xxxxxxx v rozsahu xxxxxxxxx závazku). Reorganizace xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rovněž v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx zániku závazku (xxxx. xxxxxxxx 27.). Xxxxxx xxxxxxxxx práv x případě xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxxxxx novace (xxxx. §1907 o. x.). X konečně, xxxxxxx-xx xx základě xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx x xxxxxxx této xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jinou (xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx dluhu, započtení xxxxxxxxxx), xxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. §1376 x. x.).

41. Jinými xxxxx, xxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx insolvenčním xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (proto, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxx), xxx §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx o xxxx xxxx (xxxxxx být) xxxxxx xxx xxxxx, xx reorganizačním xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx domáhat xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx dluh xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx zástavnímu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx prochází xxxxxxxxxxxx).

42. K tomu, xxx bylo možné xxxxxxx, zda je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zástavním xxxxxx x nemovitostem xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx zjištěného xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, bude xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx právo xxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxx xx, xxx níž xx vedeno exekuční xxxxxx) xxxxxxxxx.

43. Vzhledem x tomu, xx xxxxxxxx soud dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx (zástavního xxxxxxxx) xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx, xx x zániku xxxxxxxxxx xxxxx nedošlo x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx x nesprávný.

44. Xxxxxxxx soud xxxxx, xxxx xxxxxxxxx jednání (§243x odst. 1 xxxx xxxxx o. x. ř.), napadené xxxxxxxxxx podle §243x xxxx. 1 x. x. ř. zrušil x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx řízení (§243x xxxx. 2 věta xxxxx x. s. x.).

45. V xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obecnou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx xx xxxxx či xxxxxx xxxxxxx.