Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxx (xxxxxx xxx) xxxxxx pro xxxxx, xx reorganizačním xxxxxx xxxxxxx nedotčeno xxxxx dlužníkova xxxxxxxx xxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx majetkem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx reorganizací).

Vztah k xxxxxxxx předpisu: §1907 xxx. x. 89/2012 Xx., §572 zák. č. 40/1964 Sb., §338 xxxx.1, §338 xxxx. 3, §352 odst. 2, §356 xxxx. 1, §356 xxxx. 3 xxx. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 18.10.2018, xx. xx. 51 Xx 230/2018, a xxx vrátil xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx průběh řízení

1. Xxxxxxx xx xxx 23.8.2017 xx povinný X., x. x., xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavy xxxxxxxx xx návrh oprávněného XXX, x. s., (xxxx též xxxx „xxxxxxxxx“ xxxx „XXX“), xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx příkazu ze xxx 9.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-13, vydaného JUDr. X. K., xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxx X. (xxxx xxx „xxxxxxxx“).

2. Svůj xxxxx xxxxxxxxx zejména xxx, xx xxxx obligačním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx zaniklo [xxxxx §1376 zákona č. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx (xxxx též xxx „o. z.“)] xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx XX. x. x. x. (dále xxx „xxxxxxxxxx XX“) x xxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

3. Usnesením xx xxx 21.5.2018, x. x. 35 XXX 2608/2017-135, Obvodní xxxx pro Prahu 3 (xxxx xxx „xxxxxxxx soud“) xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

4. Xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx, xx:

[1] Xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ze xxx 26.10.2006, x. 802483/X/2006 (xxxx xxx „xxxxxxx x úvěru“) xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxx podnikající xxx xxxxxxxx xxxxxx X. x. x.) xxxxxxxxxxx XX úvěr xx xxxx 3 168 500 000 Xx.

[2] Xxx 9.2.2009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx CP x xxxxxxxxxx xxxxxxx x zřízení xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxx zajistila xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx. Zástavu xxxxxxx xxxxxxx xxxx. x. 1 a xxxx. x. 2 v xxxxxxxxxxxx xxxxx Ž., xxxx X. (dále xxx „xxxxxxxxxxx“) ve xxxxxxxxxxx společnosti XX.

[3] Xxxxx xxxxxxxx xx xxx 2.11.2009 xxxxxxxx xxxxxxxxxx XX xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

[4] Xxxxxxxxx xx dne 27.1.2015 Xxxxxxx xxxx x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“) xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx XX a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx reorganizací.

[5] Oprávněný xxxxxxxxx do xxxxxxxxxxxxx xxxxxx společnosti CP xxxxxxxxxx xx xxxx 500 457 286,91 Xx xxxxxxxxxx nemovitostmi x dále xxxxxxxxxx xx výši 251 951 687,66 Xx.

[6] Xxxxxxx xx xxx 31.7.2015 podaným x Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3 xx xxxxxxxxx xxxx povinnému xxxxxxx xxxxxxxx soudního xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx o xxxxx.

[7] Xxxxxxxxx ze xxx 25.9.2015 xxxxxxxxxxx xxxx schválil xxxxxxxxxxxxx xxxx dlužníka.

[8] Podle xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx:

x/ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx UCB xxxxxxxx dnem účinnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx zajištění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX specifikované x Xxxxxxx č. 3 zůstane xxxxxxxxx, xxxxx (x) xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dlužníkovi … x (xx) zástavního xxxxx x pohledávkám xxxxxxxx x účtu … [xxxxxx 6.2 xxxx. 105 xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx],

x/ xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx UCB xx xxxxxx x xxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx kterém xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxx 6.2 xxxx. 112 věta xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx],

x/ x souladu x §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx, xxx dnem xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nezanikají xxxxxxxxxx x práva XXX xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx majetku, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x/ zástavní xxxxx první x xxxxxx x pozemkům xxxx. x. 1 x parc. x. 2 xxxxxxxx xx XX x. 3 xxx katastrální území X., ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. investiční x. x. … x xxxxxxx UCB xx nadále xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x poskytovatelům xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx XXX xx smlouvy x xxxxx bez xxxxxx na xxxxxxxx xxxxx, xxxx. částečný xxxxx xxxxxxxxxx UCB xxxx dlužníkovi xx xxxxxxx xxxxxx reorganizačního xxxxx (s výjimkou xxxxxx z důvodu xxxxxxxxxx), xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, takových xxxxxxxxxx UCB xx xxxxxxx x úvěru xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nedošlo [xxxxxx 6.2 xxxx. 113 reorganizačního xxxxx].

[9] Xxxxxxxxx xx dne 7.6.2016, x. x. 5 C 308/2015-120, Xxxxxxx xxxx xxx Xxxxx 3 xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxxxx. K xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 18.1.2016 (xxxxxxx 18.1.2017), č. x. 91 Co 276/2016-141.

[10] Xxxxxxxxx xx xxx 15.8.2016 vzal xxxxxxxxxxx soud xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx reorganizačního xxxxx.

[11] Xxxxxxxxx xx xxx 27.7.2017 xxxxxxx exekuční xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx zástavy (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxx xxxxxxxxxx uložené xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 3 ze xxx 7.6.2016, x. x. 5 C 308/2015-120.

[12] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 9.8.2017, x. x. 137 Xx 15766/17-13, ve xxxxx xxxxxxxxx usnesení xx xxx 28.8.2017, x. j. 137 Xx 15766/17-18, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx exekuce xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

5. Xx xxxxx skutkovém základě xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx exekuce je xxxxxx xx základě xxxxxxx vykonatelného exekučního xxxxxx, který xxxxx xxxxxx x rovněž xxx nejsou důvody xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x/ xx g/ zákona x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu (xxxx jen „x. x. x.“). Xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx důvod xxx xxxxxxxxx exekuce xxxxx §268 xxxx. 1 xxxx. x/ x. x. x., xx. xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vykonat. X tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxx zánik xxxxxxxxxx práva splněním xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

6. Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x názorem xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dlužníka došlo x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx znění xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxx 6.2 xxxx. 113, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x nemovitostem, jež xxxx předmětem xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

7. X xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx obligačním dlužníkem, xxxxxxxx soud, xxxxxxxx xx xxxxxx subsidiarity x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, uvedl, xx xxxxxxxx dlužník vystupuje xxxx tzv. náhradní xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx včasného nesplnění xxxxx odpovídajícího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hlavnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxx zpeněžení zástavy. Xxxxxx xxxxxx názor xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx.

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu.

9. Xxxxxxxx soud zcela xxxxxxx xx závěry xxxxxxxxxx xxxxx, pokud xxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx námitky, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Ztotožnil xx i x xxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zástavního xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx reorganizačního plánu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx danými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxx vykládat „extenzivně“, xxxx xxx, že xx xxxxxxxx i xx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx věřiteli xxxxxxx xxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxx xxxx vůči xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dalších xxxxxxx, jež xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx plnění xx pohledávku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx s tímto xxxxxxxxxxx xx xxx x čl. 6.2 xxxx. 113 reorganizačního xxxxx, podle xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxx, nezanikají xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x ručitelům, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx nezaniká xxxxxxxx xxxxx x nemovitostem. Xxxxx xxxxxx není x xxxxxxx x §1376 x. z., xxxxx xxxxx č. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx řešení (insolvenční xxxxx) xx ve xxxxxx k občanskému xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx-xx povinný, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x povinností x xxxxxxxx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx vznikla xxxxxxxxxx nová, nezajištěná xxxxxxxxx právem, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx zákon xx týká pouze xxxxxx mezi „úpadcem“ (xxxxxxx xxxxxxxxx) x xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, které poskytly xxxxxxxxx. Xxxxxxxx tvrzenou „xxxxxxxxxxxxxx“, xxxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx povinnému xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx dlužníku, xxxxx x určitých xxxxxxxxx xxxxxxxx, např. x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx xxx nedošlo x zániku xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx zastavení exekuce xxxx důvodný.

II.

Dovolání x xxxxxxxxx k xxxx

10. Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxx xxxxxxxx, jež má xx přípustné podle §237 x. x. x. xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena, xxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xx zastavení xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

11. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spatřuje dovolatel xx xxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx otázek:

[1] Xxxxxxxx xxxxx zajišťovacích xxxxxxxxx, xxx podle §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx zůstávají xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zástavní xxxxx?

[2] Xxx x xxxxxxx xxxxxx zajištěné xxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx s xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zajištěna?

12. Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxx poskytujících zajištění xxxxx §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxx možné jej xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §1376 x. x. K tomu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x contrario, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.

13. Xxxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx od xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ustanovení (xx xxxxxx xxxxxxxx x tomu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx znění, xxxxxxx každá xxxxxx xxxxxxxx xxxx být xxxxx xxxxxxxxx, neboť xxx o dotváření xxxxx; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx očekávání.

14. O xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pak xxxxxx x xxxxxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxxxx zákona, xxxxxxxxx §183 insolvenčního xxxxxx, xxxxx odlišuje „xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx (x odstavci 1) x „práva xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxx (x odstavci 2). Xxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx výkladu §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx širší xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dlužníky. Ustanovení §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona „xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůči §183 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxx xxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

15. Xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx převedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostmi x xxxxxxx xxxxxxxx.

16. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zánikem zajištěné xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva, nemohl xx xxxxxxxx uplatnit xxxx obligačnímu dlužníku xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx by xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx zajištěnou xxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx. Xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx jde o xxxxxxxx situaci xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx zániku xxxxxxxxx osoby, když x případě xxxxx xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx dědiců xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předchází xxxxxxxxx x s xx xxxxxxx vypořádání xxxxxxx x xxxxx.

17. Xxxxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xx směnečným xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyšší soud x xxxxxxxx ze xxx 21.12.2017, xx. xx. 29 Cdo 4410/2015. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx rukojemství xx xxxxxxxxx druhem xxxxxx x tento rozhodující xxxxxxxx xxxx x xxxxxx, že x x xxxxxxxxxxx xx xxxxx aplikovat xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx směnečného xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxx xxxxx ze xxxxxxxxx.

18. Obsahuje-li reorganizační xxxx v xx. 6.2 xxxx. 113 xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, ani xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx XXX vůči xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x jakémukoli majetku, xxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx taxativní x xxxx xxxxx xx rozšířit xx xxxxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxxxx (nepřipouští xxxxxxxx ujednání). Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze xxx případ zániku xxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxxx“ x xxxxxx xxxxxx xxxx vůči „xxxxxx“ (§356 odst. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx neúčastní, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx úpravu. Xxxxx osoby xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx nemůže dotýkat xxx xxxxx, xx x xxx nevyslovila xxxxxxx. Xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xx být x reorganizačním xxxxx xxxxxx xxxxxx způsob, xxxxx xxxx nové xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx vymazáno xxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx právo x v katastru xxxxxxxxxxx by xxxxxx xxx identifikována nová xxxxxxxxxx vzniklá x xxxxx xxxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

19. Xx základě xxxxxxxxxxxxxxx plánu vznikla xxxx (podmíněná) pohledávka xxxxxxxxxxx x právu xx majetkový zůstatek xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx CP (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Do xxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxx xxxxxxxxxx xxx pohledávky xxxxx xxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo x tom, xx xx xxxx jedna xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx nové xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxxxxx plánu výslovně xxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Tím xx xxxxx dovolatele xxxxxxxx, „že xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx ‚nepřežilo‘ x je xxxxx xxxxxxxx jej znovu“. Xx se xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pohledávku, xxx xxxxxxxx exekuce xxxxxx xxx plnění xxxx xxxxxxx pohledávky, xxx pro pohledávku xx xxxxxxx x xxxxx.

20. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx druhy pohledávek (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nově xxxxxxxx xxxxxxxxxxx), způsob xxxxxx zajištění, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx zániku.

21. Xxxxxxxxx xx ve xxxxxxxxx xx dne 27.12.2018 xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

22. S xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx rozhodný občanský xxxxxx řád xx xxxxx xxxxxxx xx 30.9.2017 (xxxx. bod 2., xxxxx xxxxx, xxxxxx II. xxxxxx x. 296/2017 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., občanský soudní xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 292/2013 Xx., x xxxxxxxxxx řízeních xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx další xxxxxx).

23. Xxxxxxxx xx přípustné xxxxx §237 x. x. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

24. Xxxxxx posouzení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, jestliže xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nedopadá, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

25. Xxxxx §338 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a to xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx ozdravení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx 1). X xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx od ustanovení xxxxxx xxxxxx, pokud xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxx společníci x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyplývající x xxxxxx xxxxxx xx společnosti xxxx x xxxxxxxx, x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxx §352 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxx účastníky xxxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxx xxxxx osoby, xxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx §356 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zanikají xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxx, x xx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčního řízení xxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxx xxxxxxxx se považují xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx plánu za xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx, včetně xxxxxxx xxxxxx xxxx (odstavec 1). Xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nedotčena (xxxxxxxx 3).

Xxxxx §1907 x. x. zajištění xxxx, která xxxx xxxxxxxxx novace nebo xxxxxxxxx, xx vztahuje x xx xxxxx x xxxx vzniklá. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x novaci nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx původního xxxxxxx x zůstávají xx xxxxxxxxx všechny xxxxxxx, xxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §572 xxxx. 1 xxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku (xxxx též jen „xxx. xxx.“) xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx závazek xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxx uvedená xxxxx xxxxxxxxx, neprojeví xxxxxxx x xxx, aby xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx závazku a xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X uvedené xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxx x. 89/2012 Xx., občanského xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx nedoznala xxxx. Xxxxxxxxxx §572 xxxx. 1 xxx. xxx. xxx v xxxxxxx podobě xxxxxxx xx 1.1.1992 xx 31.12.2013 (xxx 1.1.2014 xxx zákon x. 40/1964 Sb., občanský xxxxxxx, xxxxxx).

26. Judikatura Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx v následujících xxxxxxxx:

[1] Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx úpadku spočívá xxxxxxxx v xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxxxx oprávněním xxxxxx xxxxxxx k „přežití“ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx základem jak xxx xxxxxx dlužníkova xxxxxx, tak pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu. V xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 30.11.2016, xx. xx. 29 Cdo 1430/2014, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 63/2018 Xx. xxxx. xxx., xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.10.2018, xxx. xx. 29 XXXX 186/2016).

[2] Ustanovení §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxx xxxx důsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, i pohledávek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxx. x §359 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.8.2017, xx. xx. 29 Cdo 4076/2015, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 31.7.2019, xx. xx. 29 Cdo 4524/2017, uveřejněné xxx xxxxxx 43/2020 Xx. xxxx. xxx.

[3] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona lze xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 4. xxxxxxxx xxxxxx 2002 – 2006 xxxx tisk x. 1120), podle xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx věřitelů x xxxxx xxxxxxx xxxx x tím, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx x obdobu xxx. ‚novace‘ xxxxx §570 xxx. xxx., x xxx rozdílem, xx xx xxxxxxx x dohodu, xxx x xxxxx.“ (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx. xx. 29 Xxx 4410/2015).

[4] Xxxx xxxxxx xxxxxxxx v §356 odst. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x účinků xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx reorganizačního xxxxx xxxxxxxxxxx x §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona vylučuje xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx; xxxxxxxx xx – x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx – zachována xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uspokojení xxx xxxxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxx, jež mohou xxxxxxxx xxxxxx (xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx reorganizačním xxxxxx) poskytnout. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx věřitelem a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx. xx. 29 Xxx 4410/2015, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.6.2019, xx. zn. 29 Xxx 5235/2017).

[5] Xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxx xxxx funkci xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xxx xx xxxxxxxx svého xxxxxx, vede (xxxxxxxx) xxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx splnil, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxx moci xxxxxxxxx ze xxxxxxx, xxxxxx-xx jeho pohledávka xxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx splněna, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx, aniž xx musel xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxxx úhrady xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Zástavní xxxxx je právem xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxx, xx jde x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, který se xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dobrovolně xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx pouze xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxx také xxxxxxxxxx, x jejímuž xxxxxxxxx xx sloužit. X xxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 16.7.2003, xx. xx. 21 Xxx 296/2003, xxxxxxxxxx xxx číslem 64/2004 Xx. xxxx. obč., xxxx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.2.2015, xx. xx. 21 Cdo 1428/2014, xxxxxxxxxx xxx číslem 68/2015 Sb. rozh. xxx.

27. Xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x judikatorního xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zasahuje xx jednotlivých pohledávek xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. §356 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxx, aby xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx závodu x xxxxxxx zajistil xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxx (§1902 xxxx xxxxx o. x., xxxx. též xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx. zn. 29 Xxx 4410/2015), xx x dohodě o xxxxxx závazku xx xxxxxxxxx xxxxx (srov. §341 odst. 1 xxxx. x/ a xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, §1981 x. x. xx §1995 x xxxx. x. x.). Není xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (§1902 xxxx xxxxx x. x.), xxxxxxxxx (§1903 x xxxx. o. x.), xx xxxxxxxxx (§1982 x. x.). Xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx závazků xx x založení, xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitelů.

28. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx zásadně pouze xxxxxx xxxx insolvenčním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, nikoliv xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x třetími xxxxxxx (xxxxx xx vyřešit xxxxxx dlužníka způsobený xxxx závazky s xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vztahů).

29. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (co xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x. 40/1964 Xx., občanském xxxxxxxx, xxxxxxxxxx úpravě xxxxxxxx x xxxxxx č. 89/2012 Xx., občanském xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dvěma xxxxxxxx xxx změnit xxxxx xxxxx, xxxx se xx tom xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx (xxxx. §493 obč. xxx. xx §1790 o. x.). Xxxxxxxx xx xxxxxx závazku (xx xxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxxxx x zákon neumožňuje xxxxx provést xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xx „xxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx, xxxxx umožňuje xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxx podle pravidel xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxx zajišťují xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx financovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx některé x xxxxxxxxxxxx závazků xx xx xxxxxxxx) xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx těchto xxxx. Xxx souhlasu xxxxxxx xxxx xx možné xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx pouze tehdy, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx dohoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx věřitelů v xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx či xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

30. Xxxxxx xxxxx, dohoda xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (xxxx) xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxx-xx zákonem xxxxxxxxx xxxxx.

31. Xxxxxx xxxxx exekučního soudu (xxxxx prvního xxxxxx), xxxx dovozoval xxxxx xxxxxx zástavního práva xxxxxxxxxxx toliko xx xxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxxxxx, xx tudíž xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx patrná xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx by xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx upravovala. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx bylo xxxxxxxxx x bylo xx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxxxxxx.

32. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx zástavního xxxxx xxxxxxx x §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx, jež xx xxxxx xxx speciálním xxxxxxxxxxx ve vztahu x §1376 x. x. Xx xxxxxxxxx x uvedeným xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona pak xxxxxxxxx xx část xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx právo xxxxxxxx vůči třetí xxxxx (zástavnímu xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx.

33. Xxxxx xxx xxxxxxx, xxx lze §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx zákona aplikovat xxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dlužníku.

34. Citované xxxxxxxxxx ponechává xxxxxxxxx xxxxx věřitele xxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx věřiteli xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, jakoby xx schválení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx povinnosti těchto xxxxxxx xxxx, neboť xxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx jejich postavení xxxxxxxxx, zatímco xx xxxxxxxx situace xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx pohledávky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníku xxxxxxx způsobem xxxxxxx.

35. Xxxxxxxxxxx xxxxx x §356 xxxx. 3 xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx a není xxx patrné, xxx xx xxxxxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyložit tak, xx zůstávají reorganizačním xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

36. Xxxxxxxx výklad daného xxxxxxxxxx nenasvědčuje xxxx, xx by xx xxxx aplikovat xxxxxx xx vzájemný xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx „ručení“ xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx“ nebo „xxxxxx zástavou“ (x xxxxx „xxxxxx xxxxxxxx“ xxxx. v xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 29.11.2005, xx. xx. 29 Odo 396/2003, uveřejněného pod xxxxxx 31/2007 Xx. xxxx. obč., a x xxxxxxxxxx např. Xxxxx, X. – Xxxxxx, L.: Zástavní xxxxx v xxxxxx xxxxx, 2. xxxxxxxx xxxxxx, Praha, C. X. Xxxx 1997, xxx. 16 a 17), insolvenční xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxx se xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx právu, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxx. §248 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

37. Xxxxxxxxxx výklad (xxxxx zákonodárce) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx již xxxxxx návrh insolvenčního xxxxxx, xx. xxxx x. 1120 xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 4. xxxxxxxx období 2002 – 2006 (x průběhu legislativního xxxxxxx nedoznalo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxx, jak xxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 26. bod [3]), xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

38. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nedává jednoznačnou xxxxxxx na otázku, xxx by xxx xxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxx xx zástavní xxxxxxxx. Ačkoliv uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx §356 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxx umožnit xxxxxxxxx uspokojit svou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx dlužníku xxxxx xxxxxx, xxxxxxx odtud, xx by xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx právo xxxxxxxx. Xxxxxxx, právní řád xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx osobou, xx xxx x xxxxxxxx (xxxxx bankovní) xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx práva, které xxxxxxx ustanovení xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dospět (xxxx xx xxxxxxxx) ani xx xxxxxxx §183 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxx upravuje xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx insolvenčního dlužníka xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx soud tak xxxx, xx vyšel x xxxxxxxxxx xxxxxxx x přihlédl x xxxxxxxxxxxxx institutu zástavního xxxxx na xxxxxx xxxxx a institutu xxxxxx xx xxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx, jakož x k tomu, xx xxxxxxxx x xxxx způsoby xxxxxxxxx xxxxxxx třetí osobou, xxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx, xx xxxxxxxxx xx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx řešení xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xxxxxx xxxxx či xxxxxx závazku xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem podaný (xxxxxxxxxx) xxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx správným.

40. Jak xx xxxxxxx x xxxxxxxx 26. xxx [3], xxxxxxxxxx §356 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx. novace. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxx jak v xxx, xx vedle xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzniká xxxxxxx nový (xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxx). X obou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxxxx práva), xxxxx xxxxx §1907 x. x. se xxxxxxxxx práv, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx, xxxxxxxx x xx xxxxx x xxxx xxxxxxx (v případě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx). Reorganizace xxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx rovněž x xxxxxxx xxxxxxxxx změny xx xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx 27.). Xxxxxx zajištění xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx x případě novace (xxxx. §1907 x. x.). X xxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx došlo x xxxxxxx této pohledávky xxxxxxxxxxx jinou (xxxxxx x xxxxxx závazku, xxxxxxxxx xxxxx, započtení xxxxxxxxxx), xxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (srov. §1376 x. x.).

41. Xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx rovněž xx xxxxxxxx xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele xx xxxxxxxxxxxx dlužníkem, xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx (proto, že xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx), xxx §356 xxxx. 3 insolvenčního xxxxxx xxx o xxxx xxxx (xxxxxx xxx) xxxxxx xxx závěr, xx xxxxxxxxxxxxxx plánem xxxxxxx nedotčeno xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx uspokojení xxxxxxxxxx xxxx xxxxx osobě, xxxxx dluh xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zástavního xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobního xxxxxxxx, xxxxx prochází xxxxxxxxxxxx).

42. X tomu, xxx xxxx možné xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx zástavním xxxxxxxxx, je nutné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právem x xxxxxxxxxxxx povinného. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx plánu a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx podstatu xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx možné xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx trvá xx xxxxxxx a xxxxx pohledávku (xxx xx, xxx xxx xx vedeno xxxxxxxx xxxxxx) zajišťuje.

43. Xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx reorganizačním xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx §356 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx) nevztahuje x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx pohledávky obsažené x reorganizačním xxxxx, xx xxxx závěr, xx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nedošlo x návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx i nesprávný.

44. Xxxxxxxx soud xxxxx, xxxx nařizoval xxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx xxxxx x. x. ř.), xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §243e xxxx. 1 x. x. x. zrušil x věc xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx (§243e xxxx. 2 xxxx xxxxx x. x. x.).

45. X dalším xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx plán xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx zajištění x xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxx obecnou právní xxxxxx obsaženou v xxxxxxxxx zákoníku xxxxxxxx xx změny xx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx:

Xxxxxxx xx x exekučního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx exekuce. Xxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, že xxxx xxxxxxxxxx dlužníkem xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx zajištěného xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Neztotožnil se x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx původních xxxxxxxxxxx pohledávek z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxx pohledávek xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx. náhradní xxxxxxx, neboť x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovídajícího zajištěné xxxxxxxxxx vůči hlavnímu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx uspokojuje z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx exekučního xxxxx potvrdil. X xxxx xxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxx xxxx věřiteli x xxxxxxxxx přijetím xxxxxxxxxxxxxxx plánu xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxx reorganizačním xxxxxx, xxxx tím xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxx v §356 xxxx. 3 XX. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx věřiteli xxxxxxx xxxxxx se x xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx rámec xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx mohou xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx IZ se xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx x nemá xxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx podal povinný xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx §356 xxxx. 3 IZ xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx věřitelů xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxx:

Xxxxxxxxxx xxxx dne 6.8.2021 xxxxxxxx xxxxxxx stížností; xxxxxx je xxxxxx xxx sp. zn. XX. ÚS 2149/21; xxxxxxx stížnost xxxx xxx 3.9.2021 xxxxxxxxx.