Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xx-xx xxx xxxxxx moci usnesení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (§74 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx), xxx xxxxxxxx, podle xxxxxxx se xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (např. x xxxxxx žaloby) počítá xxx xxx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxx lhůta xxxx xxxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxx, x xxxxxxx, že xxxxxx doručení xx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem.

Žalobu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx přihlásil, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx (xxxxx §160 xxxx. 4 insolvenčního xxxxxx), xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx určení xxxxxxx xxxx třicetidenní xxxxx x xxxxxx xxxxxx řídil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx právní xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 3 xxxx. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxx dříve, xxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxx.

Xxxxx x právnímu xxxxxxxx: §11 xxx. x. 191/2020 Sb., §16, §18 vyhlášky x. 311/2007 Xx., §23 vyhlášky x. 37/1992 Sb., §160 xxxx. 4, §198 xxxx. 1, §199 xxxx. 1, §398a, §410, §71, §74, §75 zák. x. 182/2006 Xx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Praze xx xxx 19.10.2020, xxxxx: usnesení Městského xxxxx v Xxxxx xx dne 25.8.2020, xx mění xxx, xx xx žaloba xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx xx xxx 25.8.2020, Městský soud x Xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx soud“):

[1] Xxxxxx xxxxxx, kterou xx xxxxxxx (Xxx. X. X., xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx X. X.) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (X. X. Czech, x. x.) xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx 245.757 Xx x 39.087 Kč, xxxxxxxxxx do insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx právu (xxx X. výroku).

[2] Xxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxxx nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx II. xxxxxx).

2. Xxxxxxxxxxx soud – xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx §71, §74, §159 xxxx. 1 xxxx. a/, §160, §199 x §410 xxxxxx x. 182/2006 Xx., o xxxxxx x xxxxxxxxx jeho xxxxxx (insolvenčního xxxxxx) – dospěl x xxxxxx, xx žaloba (xxxxxx 8.7.2020) xx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx začala žalobci xxxxx 3.6.2020 (xxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxxx 1.7.2020.

3. X xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx dne 19.10.2020:

[1] Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (první xxxxx).

[2] Xxxxx, že xxxxx x účastníků nemá xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx výrok).

4. Xxxxxxxx xxxx – vycházeje x ustanovení §71, §74, §160, §398a x §410 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx zveřejnění xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx doručení tohoto xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx na 1.7.2020.

XX.

Xxxxxxxx x vyjádření k xxxx

5. Proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu podal xxxxxxx dovolání (xxxxxx xxxxxxxx 25.11.2020, xx xxxxx doplnění xxxxxxxxxx 7.1.2021), jehož xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §237 xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxx xxx xxx „x. x. ř.“), xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxx vyřešena, konkrétně xxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dle §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

6. Xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxx dovolání), že xxxxxxxx rozhodnutí spočívá xx nesprávném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx dle §241x xxxx. 1 x. x. x.), x xxxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxx xxxxxx x xxx vrátil xxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

7. X xxxxxx uplatněného xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx-xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx x insolvenčním rejstříku, xx xxxxxxxx (x xxxxxx x xxxxxxxx) xxxxxx právní moci xxx 30.6.2020, pak xxxxxx xxxxxx 8.7.2020 xxxx xxxxx x xxxxxxx s výslovným xxxxxx §199 insolvenčního xxxxxx. V této xxxxxxxxxxx dovolatel poukazuje x na xx, xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx oddlužení (x xxxxxx x xxxxxxxx) xx xxx 28.5.2020, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2.6.2020, obsahuje xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx němu xxxxxxxx xx 15 xxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxx §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxx xxx podání xxxxxxxx xxxxxxxx.

8. S xxxxxxxxxxxx k xxxxx §74 xxxx. 2 x §75 xxxx. 2 insolvenčního zákona xxx dovolatel xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx předmětné xxxxxxxx bylo doručeno xx datové xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

9. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx řízení (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx x xxxx 2., xxxxxx XX, xxxxx první xxxxxx x. 296/2017 Xx., xxxxxx xx xxxx zákon x. 99/1963 Xx., občanský xxxxxx řád, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x. 292/2013 Xx., o zvláštních xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

10. Dovolání x xxxx věci xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx §237 x. x. x., když xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §238 x. x. x. (xxxxxxx důvod xxxxxxx obou xxxxxxxxxx xx odvíjí xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx charakteru, xxx vylučuje xxxxxxxx xxxxxxx plynoucího x §238 odst. 1 xxxx. x/, xxxx. 3 x. x. x.), x v xxxxxxxxx dovoláním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jde x xxx dovolacím xxxxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

11. Xxxx xxxxxx, x xxxx Xxxxxxxx soud x přípustného dovolání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (§242 odst. 3 x. x. x.), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xx nepodávají, Xxxxxxxx soud xx xxxxx – x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxx tím, xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

12. Xxxxxx posouzení xxxx je xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx věc xxxxx xxxxxx normy, xxx xx zjištěný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx normu, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xx daný xxxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxxx.

13. Pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxxx jsou rozhodující xxxxxxxxxxx údaje (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spisu x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), x nichž xxxxx xxx xxxxx:

14. Xxxxxxxxx xx dne 18.10.2019 (xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxx), insolvenční xxxx (xxxx jiné):

[1] Zjistil xxxxxx xxxxxxxx (bod X. xxxxxx).

[2] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx úpadku xxxxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

[3] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx III. výroku).

15. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx doručenou xxxxxxxxxxxxx xxxxx 12.12.2019 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vedeného xx xxxxxxx dlužníka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávku ve xxxx 245 757 Xx (sestávající x xxxxxxx ve xxxx 152 660 Xx, „xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx“ xx výši 91 497 Xx x xxxxxxx řízení xx xxxx 1 600 Xx) a xxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 39 087 Xx.

16. Xxxxxxx popřel pravost x xxxx xxxx xxxxxxx pohledávek žalovaného x xxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxx x přezkumu ze xxx 8.1.2020, zveřejněné x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 27.1.2020 (B-2).

17. Usnesením xx dne 27.1.2020, xxxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx 27.1.2020, vyrozuměl xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxxx pro xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx, x poučením x možnosti xxxxxx xxxxxxx do 7 xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

18. Usnesením xx xxx 28.5.2020, zveřejněným x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx 2.6.2020, xxxxxxxxxxx soud (xxxx xxxx):

[1] Xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx (xxx I. xxxxxx).

[2] Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx majetkové xxxxxxxx (xxx XX. xxxxxx).

19. Originál xxxxxxxx xx xxx 28.5.2020 xx xxxxxxx doložkou xxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx 21.7.2020), xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 30.6.2020; xxxxxx xxxxx je xxxxxxx jako xxxxx xxxxxx moci usnesení x xxxxxxxxxxxx rejstříku (X-9). Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx schránky xxxx xxxxxxxx doručeno xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dne 2.6.2020. Xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jiné) xxxxxxx x xxxxxxxx a x doručení v xxxxx xxxxx:

„Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xx 15 xxx xxx xxx xxxx xxxxxxxx k Xxxxxxxx xxxxx x Praze xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx zdejšího. Xxxxxxx xx může xxxxx xxxxxxx, je-li xxxxxxx odvolání tvrzení, xx xx xxxx xxxxxx povinnost xxxxx xx zpeněžení majetek, xxxxx není xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(…)

Xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zveřejnění x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mzdy dlužníka xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx.“

20. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx rovněž dne 21.7.2020); srov. X-10 x. v.

21. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx v xxxx věci 8.7.2020.

22. Xxx další xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, vyhlášky x. 311/2007 Xx., x jednacím xxxx xxx insolvenční xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxx řád xxx xxxxxxxxxxx řízení“), x vyhlášky x. 37/1992 Xx., o xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx (dále xxx „xxxxxxx řád“):

§71 (insolvenčního xxxxxx)

(1) Soudní rozhodnutí, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx doručují pouze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxx vyhláškou“), xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx určité xxxxxxx xxxx xxx určité xxxxx x zvláštní xxxxxx doručení.

(2) Xxx xxxxxxxx vyhláškou xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, popřípadě xxxxxxxxx jejího zveřejnění x insolvenčním xxxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx, xxxxxx x minuta xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx insolvenčního xxxxx zveřejnit xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, stanovená x xxxxx xxxxxx, xx splněna xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxxxxx.

§74 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dokladem x doručení x xxx zvláštním způsobu xxxxxxxx xxxx písemnosti.

(2) Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx doručení, xxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx běžet xxx xxx, xxx xxxx písemnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem. X xxx musí xxx xxxxxxx poučen.

§75 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) X xxxxxxxx xxxxxx doručení xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxx adresáta.

(2) Xxxxxxxxx-xx tento zákon xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dlužníku, xxxxxx, xxxxx mají xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx, o xxxxxxx xxxxxx insolvenční xxxx xxxxxxxxx, a xxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx řízení xxxx vykonat.

(…)

§160 (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

(1) Incidenční spor xx projedná a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x rámci insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx; tento xxxxx xx povahu xxxxxx.

(…)

(4) Xxxxxx podanou xxxxx xxxxxxxx 1 opožděně xxxx xxxxxx, která x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx soud xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxx x xxxxxx x xx xxxxxxxxxx.

(…)

§198 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Popření xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Věřitelé nevykonatelné xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx insolvenčním xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx své xxxxx xxxxxxx na xxxxxx u insolvenčního xxxxx do 30 xxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení zprávy x přezkumu podle §410 xxxx. 3 xxxx. a/; xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxxxxx 15 xxx xx xxxxxxxx vyrozumění podle §197 xxxx. 2 xxxx §410 odst. 2. Xxxxxx podávají xxxx proti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxxxxx popřené co xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx popřená xx xx xxxx xxxx pořadí xx x takovém xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx pořadí uvedeném xxx jejím xxxxxxx.

(…)

§199 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

Popření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx správce, který xxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku, xxxx xx 30 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x schválení zprávy x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. a/ x xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx vykonatelnou pohledávku xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx, dojde-li žaloba xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dne xxxxx xxxxx.

(…)

§398x (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxx xxx xxxxxxxxx

(…)

(3) Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx po slyšení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(4) X xxxxxx x přezkumu x x zprávě xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxx zprávy xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx x tom, xx do 7 xxx xx zveřejnění xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx mohou xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx popěrnému xxxxx.

(…)

§410 (xxxxxxxxxxxxx zákona)

(1) Xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx o přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §190 xx 202.

(2) Přezkoumání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx x seznamu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1 x xxxxx x pohledávek xxxxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxx, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ke stanovisku xxxxxxxx xxxx připojen x xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, jehož xxxxx x xxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 7 xxx předem. Xxxxxxxxx osobního xxxxxxx x dlužníkem končí xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx přihlášená xxxxxxxxxx byla xxxxxxx, x xxx insolvenční xxxxxxx písemně vyrozumí x xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx; její součástí xx xxxxxx x xxxxxxx x dlužníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správcem x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx věřitele, jehož xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávka xxxx xxxxxxx.

(3) O xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx insolvenční soud xxx jednání nejpozději x rozhodnutí xxxxx §404 nebo 405 xxx, xx

x/ schválí xxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxxxx, nejsou-li xxxx xx xxxxxx žádné xxxxxxx xxxxx §398a xxxx. 4 nebo xxxxxx námitky xxxxxx xxxxxxx,

x/ xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, jestliže xxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §398x xxxx. 4 xxxxx xx xxxx xxxxxxx, avšak xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx

x/ xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx-xx, xx námitky podle §398x xxxx. 4 xxxxx ní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu xxxx celek; x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxxx správci, aby xxxxx provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx zprávu x xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 3 xxxxxx obsahovat odůvodnění, xxxxxxxx xxxxx zprávě x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxxx přípustné.

(…)

§157 (x. x. x.)

(1) Není-li xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx po slovech „Xxxxxx xxxxxxxxx“ uvede xxxxxxxx soudu, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, účast xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve věcech xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx projednávané xxxx, xxxxx výroku, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxx, zda je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x to xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x pro xxxxxxxxxx, a x xxxxx a xxxxx x xxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx a xxxxx xxxxxxxxx. Xx-xx xx xxxxx, xxxxx xx x označení xxxxxxxxx xxx xxxxxx datum xxxxxxxx (identifikační číslo).

(…)

§16 (xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)

Xx-xx xxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx okamžik xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxx a minutě xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§18 (xxxxxxxxx xxxx xxx insolvenční xxxxxx)

Xxx xxxxxxxxxxx řízení x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xx použijí přiměřeně xxxxxxxxxx jednacího xxxx xxx okresní a xxxxxxx xxxxx, nestanoví-li xxxx vyhláška xxxxx xxxx xxxx-xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxx spočívá insolvenční xxxxxx.

§23 (xxxxxxxxx řádu)

Vyznačení xxxxxx xxxx

(1) Jakmile xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, zaznamená xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve spise x uvedením dne, xxx xxxxxxx xxxxxx xxx, x připojí xxxx xxxxxxx xxxxxx x datum xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx to xxxxx x záznamu xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx návrh xx xxxxxxxx rozsudku, xxxx xx na překážku xxxx, aby xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Právní xxx xxxx vyznačit x xxxxx soudní xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x případech, xxx rozhodnutí vydal xxxx xxx k xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx právní xxx xxxxxxxxxx vyznačí osoba xxxxxxx x odstavcích 1 x 2 x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx elektronickým xxxxxxxx.

23. Xx výše xxxxxxx xxxxxx, xxx věc xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ode xxx xxxxxxxx insolvenčního řízení xx majetek dlužníka (11.10.2019) x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

24. Xxxxxxxxxx §75 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx xx 24.4.2020 (xx xxxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx úpravou xxxxxxxxx x zákoně x. 191/2020 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx dopadů xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX XxX-2 xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, poškozené, xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx x x změně insolvenčního xxxxxx a občanského xxxxxxxx řádu, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxxxxxx následujícím ustanovením:

§11 (xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx, zákona x. 191/2020 Xx.)

Xxxxxxxx opatření xx vztahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxx doručení x xxxxxxxxxxxx řízení

Neurčí-li xxxxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx písemnost x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx dlužníku, xxxxxx, x jejichž xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx rozhoduje, x xxxxxx, které xxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx; §75 odst. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx uplynutí 12 xxxxxx xx xxxxxxxx nebo zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

25. Ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx rámci xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx:

26. Xxxxxx xxxxxxxx x §199 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona (xx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pohledávku xxxxxxx počátek xxxx xxxxx x podání xxxxxx, kterou xxxx xxxxxxx uplatní proti xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x účinností xx 1. xxxxxxxx 2017, xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x. 64/2017 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 182/2006 Xx., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx zákon), xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxxxxx xxxxx xxxxxx.

27. Problematika počítání xxxx (x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx novou. Xxx xxxx. x xxxxxxxxxx xx úpravu xxxxxxxxx x §236 xxxx. 1 x. x. x. [xxxxx xxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxx (pokud xx xxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx] xx x xxxx xx 31.12.2000 xxx (tehdy xxxxxxxxxxxx) xxxxx k podání xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxx §240 odst. 2 xxxx xxxxx x. x. x. xxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (§240 odst. 1 x. x. ř. x xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xx komplikacím, xxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx [xxx neschopnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx (x xx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxx xxxx xx rozhodnutí, xxxxx xxxxxxx mělo xxx xxxxxx dovolání], xxxxxxxxxxx xxxx úpravu opustil x xxxxxxxxx xx 1.1.2001 (xx xxxxxx xxxxxxxxx zákonem x. 30/2000 Sb., kterým xx xxxx xxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxx zákony) x xxxxxxx běhu (xxx xxxxxxxxxxx) xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (x §240 xxxx. 1 x. s. x.) x doručením xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxx zachování xxxxxxxx, xx xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxx pravomocné xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx) x s úpravou (xxxx xxxxxxxxx v §240 odst. 3 xxxx první o. x. ř.), podle xxxxx xx lhůta xxxxxxxxx xxxx tehdy, xxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx poučením xxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxx x vládnímu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 30/2000 Xx. (který xxxxxxxxxxxx Poslanecká Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxx 3. xxxxxxxx období 1998 – 2002 xxxx xxxx x. 257), xx xxxxx §240 xxxx. 1 x. x. ř. uvádí (xx xxxxxxxx části, x xxxx 318), xx:

„X xxxx xxxxxxxx xx mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx počátek xxxx xxxxx x xxxxxxxx – x xxxxx xxxxxxxx jistoty xxx xxxxxxxxx (aby xxxxxxx xxx pochybnost x xxx, kdy xxx xxxxxx xxxxx xxxxx) – xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“.

28. Xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zákona x. 64/2017 Sb., xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxx 7. xxxxxxxx xxxxxx 2013 – 2017 xxxx xxxx x. 785, xx ve zvláštní xxxxx [K xxxx 44 až 46, 55, 56, 58 xx 60, 62 xx 66, 87, 88, 91 až 93, 96 xx 101 (§136 xxxx. 2 x 3, §189 xxxx. 3, §190 odst. 1, §198 odst. 1, §199 xxxx. 1, §200 xxxx. 2, 3 x 5, §201 odst. 3, §398 odst. 4, §398x, §403, §404, §406 xxxx. 2 xx 4 x §410 xxxx. 1 xx 5)] nijak xxxxxxxxxxx k xxxx, xxxx xx xxxxxxx §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxx x xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx života nevyhovující) xxxxxxxx, která počátek xxxx lhůty x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 odst. 3 písm. a/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), proti xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (§410 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx zákona) x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. §71 odst. 2 x 3 a §74 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx).

29. X xxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx (§160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx jisté xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx, že xxxxx x podání xxxxxx x xxxxxx pravosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx (xxxxxx jako xxxxx x xxxxxx xxxxxx o určení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) svou povahou xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx. xxxxxxx mutandis xxxx. xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 9.8.2017, xxx. zn. 29 ICdo 115/2017, xxxxx je (stejně xxxx xxxxx rozhodnutí Xxxxxxxxxx xxxxx zmíněná xxxx) xxxxxxxx i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.6.2018, xx. xx. II. XX 3287/17, xxxxx xx (xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx) dostupné xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx. xxxx i usnesení Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.8.2020, sen. xx. 29 ICdo 64/2020 (x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx popřené xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). Úprava xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx debatám xx téma, zda xxxxxx lhůta xx (xxxxx xxx xxxxxx) xxxxxx hmotněprávní, xxx, xx v xxxx xxxxxxxxx, v nichž xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pravidlo o xxxxxxxx xxxx, formuluje xxxxxxxx, z xxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx, dojde-li xxxxxxxxx xxxxxx (zde xxxxxx) xxxxxxxxxx posledního xxx xxxxx soudu. Xxxx. §198 odst. 1 x §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.2.2018, xxx. xx. 29 XXxx 19/2018 (xxxxxxx xxxxxxxx proti tomuto xxxxxxxx odmítl Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 22.10.2019, sp. xx. XXX. XX 1614/18).

30. V xxxxxxxxxx xx xxxx řečené xx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx výtkou xxxxxxxxxx, podle xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x podání žaloby xxxxxxx od okamžiku, xxx xx předmětné xxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. odstavec 8. xxxx). Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx v §410 insolvenčního zákona xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxxxxx) xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Jelikož šlo x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx §75 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx §11 xxxxx xxxxx, hlavy třetí, xxxxxx x. 191/2020 Xx. Z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 28.5.2020 xx xxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx 19. xxxx), xx insolvenční soud x něm xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; již toto xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx posledně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxx správce xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx usnesení xxxx (muselo) být xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx x xxxx X. xxxx výroku byl xxxxxxxxxxx správce též xxxxxx, x jejímž xxxxxx (xxxxxx o xxxxxxxx) insolvenční xxxx xxxxxxxxxx.

31. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxx pak Nejvyšší xxxx xxxxxxxxx uvádí, xx koncepce, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx všech xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxxx velkým xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx soudu [xxxx xx xx smyslu xxxxxxxxxx §2 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prvního xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx insolvenční xxxxxx, xxxxx i xxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxx] x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx rejstříku, xx mohla xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx České xxxxxxxxx) xxx xx xxxxxxx x pravidlem xxxxxxxxxx x §74 odst. 2 insolvenčního xxxxxx; xxxx. též xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx zprávy (X §71 xx 80) x xxxxxxxx xxxxxx insolvenčního xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx svém 4. xxxxxxxx období 2002 – 2006 xxxx tisk x. 1120). Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xx vztahu x xxx osobám, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) jiný xxxxxxxx xxxx (např. xxxxx žalobu) x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx označuje xxxx xxxxx, jimž takové xxxxxxxxxx xx (musí) xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. §75 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx lhůta xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jim xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx oním xxxxxxxxx způsobem.

32. Ani xxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx – xx rozdíl xx xxxxxxxxxx §1 odst. 1 xxxxxx x. 328/1991 Xx., x xxxxxxxx x xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxx úpravy, xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx dlužníka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx dotčeným xxxxxxxxxxx úpadkem xxxx xxxxxxxx xxxxxxx a x co nejvyššímu x zásadně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věřitelů (§1 písm. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona) a xxxxxxxxx xxxxxxxx (§1 xxxx. x/ insolvenčního xxxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dále xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx insolvenční xxxxxx xxxx být vedeno xxx, xxx žádný x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx zvýhodněn x xxx xx dosáhlo xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx §5 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx dne 28.3.2013, xxx. xx. 29 XXXX 14/2012, xxxxxxxxxx xxx xxxxxx 76/2013 Xx. xxxx. xxx. X účelu insolvenčního xxxxxx srov. xxxx x xxxxxx nálezu Xxxxxxxxx soudu ze xxx 1.7.2010, sp. xx. Xx. ÚS 14/10, xx xxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 182/2006 Sb., x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 241/2010 Sb. (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx 52. xxxxxx).

33. Xx-xx dnem (xxxxxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx zákona xxx (xxxxxxx) xxxx doručení xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (§74 odst. 1 insolvenčního zákona xx spojení x §71 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x je-li xxx xxxxxx moci xxxxxxxx rozhodný xxx xxxxxxx běhu lhůty x xxxxxx žaloby, xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx §74 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx (x xxxxxxxxxxxx x xxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxx zásadách) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxx insolvenční xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx x insolvenčního xxxxx xxx popření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx věřiteli, xxxxx ji xxxxxxxxx, xxxxxxxx dříve, xxx xxxxxxxx xxxx počítaným xxx xxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 písm. a/ xxxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

34. Xxxxx řečeno, xx-xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx insolvenčního soudu xxxxxxxx i dnem xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x při xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx písemnosti (§74 xxxx. 2 insolvenčního xxxxxx) a xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx obě xxxxxx xxxxxxxxxxx nastanou, x xxxxxxxx počítání xxxx xxxxx rozdíl, pak xxxxxxxx, podle xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx opravného xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx procesního xxxxx (xxxx. x podání xxxxxx) xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx usnesení, xx xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxx §74 odst. 2 insolvenčního zákona xxx, že tato xxxxx běží xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx způsobem, v xxxxxxx, xx takové xxxxxxxx xx následovat xx xx doručení xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx dodáno, xx x daném xxxxxxxx xxxxx xxx x problematiku výkladu §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (k xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx xxxx x problematiku xxxxxxx §198 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx zákona (x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx na popěrný xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx).

35. Z xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx 19. výše), xx xxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx (2.6.2020), xxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx (x kdy xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx). Xxxxx 30 xxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxxxxx správci xxx xxxx xxx xxxxxxxx 2.7.2020 (xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx). X xxxx Xxxxxxxx xxxx dodává, xx xxx xxxxx xxxxxxxxx v určení xxxxx xxxxx; je-li (xxxxx obou soudů) xxxxxx dnem třicetidenní xxxxx 3.6.2020, xxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx xxxxx xx 2.7.2020 (xxxxxx 1.7.2020).

36. K xxxx xxxxx xxxxx, xx primárně xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx §199 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx x podání žaloby (xxx xxxxxx s xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x doručování xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení). Xxxx ustanovení pak x insolvenčního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx vykonatelnou xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx popěrného xxxxx (k xxxxxxxxx xxxx xxxxxx) má (xxxx) xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx přihlásil, xxxxxxxxxxx xxxxxxx běhu lhůty x xxxxxx žaloby xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxx xx, xx xxxx xxxxx povinná xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx xxxxxxxxx x x odbornou péčí (§36 odst. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxx žalobu, xxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx xxxxx věřiteli, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx xx, xxxx xx o xxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Jinak řečeno, xxx xxxxxxx k xxxxxxx formulovaným v xxxxxxxxxx 33. x 34. výše se xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx §74 odst. 2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

37. Dovolání xxx xxxxx není xxxxxxx.

38. Zbývá určit, xxx výsledek xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx obsahu poučení x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ze dne 28.5.2020 x vadného xxxxxxxxx doložky xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx 7. výše).

39. Xx xxxxxxxxxx reálií xxxx xxxx (jak xxxx xxxxxxx xxxx) xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 28.5.2020 xxxxxxx xxxxxxxx nedostatky co xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx (poučení x odvolání). X xxxxxxxxxx §157 xxxx. 1 x. x. x. [xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx písemného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx usnesení, xxxx se rozhoduje xx xxxx samé (§169 xxxx. 4 x. x. x.) x přiměřeně xx xxxxxxxxx x pro xxxxxxxxxx rozhodnutí vydaných xxxxxxxxxxxx xxxxxx (§7 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)] se xxxxxx, xx usnesení xxxx xxxxxxxxx řádné xxxxxxx o tom, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek (xxxxxxxxxx x xx xxxxxx xx obnovu xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx).

40. Xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (u xxxxxxxx vydaných v xxxxxxxxxxxx xxxxxx insolvenčním xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxx, xx výroková část xxxxxxxx (body X. xx XX. xxxxxx) xxxxxxxx xxxxx typy xxxxxx; xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx přípustné odvolání, xxx výroky, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxx x schválení zprávy x xxxxxxxx, proti xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (§410 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) x xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx nabyl xxxxxx xxxx dne 2. 6. 2020, xxx xxxxxxxx xxxx (x 8.49 hodin) xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. §74 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx např. v xxxxxxxx [44] xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 31.8.2020, xxx. xx. 29 XXxx 2/2019, uveřejněného xxx číslem 49/2021 Xx. rozh. xxx.). Xxxxxx xxxx xxxxx xxxx II. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx kalendáře se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx (§406 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Jedním x xxxxxxx, xxx xxxxx může xxxxxxx xxxxx odvolání xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx splátkového xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vydat xx xxxxxxxxx majetek, xxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (§406 xxxx. 4 xxxx druhá xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxx popsaná v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 28.5.2020. Jde xxxxx x xxxxxx poučení x (xx)xxxxxxxxxxxx odvolání xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxx xx nesprávné xx vztahu xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx s výjimkou xxxx II. xxxxxx.

41. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx dokládají (xxxx. odstavce 19. x 20. xxxx), xx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx spisu, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, vyznačil xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx právní xxxx na usnesení xx dne 28.5.2020 xx 21.7.2020, nadto x xxxx případech xx vztahu x xxxxxxxxx xxxxxx chybně (x xxxxx 30. 6. 2020, xxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx přípustné). Srov. x tomu též §23 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu, xxxxx xx x přihlédnutím x xxxxxxxxxx §18 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx zásadám xx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx má – xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx – povahu xxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 25.5.2005, xx. xx. 20 Xxx 1257/2004, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx 10, xxxxxxx 2005, xxx xxxxxx 167, x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 6.4.2021, xx. xx. 20 Xxx 471/2021). X xxxxxxxx řádného fungování xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, aby xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx lhůty x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx subjektem (xxxx xx x xxxx věci – xx shodě s xxxxxxxxxxx §9 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx – i insolvenční xxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, vyjádřil xxxxxxxxxxx xxxx svůj názor xx xxxxxxx právní xxxx xxxxxxxx rozhodnutí [xxxxxxxxxx doložky xxxxxx xxxx na něm, xxxx (xxxx x xxxx věci) xxxxxxxxxxx xxxxx o xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx] xx x xxxx, kdy xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §199 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (30 xxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx (21.7.2020) x xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx X. xxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx (30.6.2020), insolvenční xxxx xxxxxxx předmětné usnesení xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxx třetin uvedené xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (bez xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxx xxx právní xxxx xxxx X. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (2.6.2020), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci xx devatenáctého xxx (21.7.2020) po dni xxxxxxxx xxxx xxxxx (xx 2.7.2020). Xxxxxx x xxxxxxxxxx §23 xxxx. 1 jednacího xxxx plyne, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xx xxxxx den, xxx nastala (nebo xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxx xxx, vzniká „xxxxxxx xxxxxx zjistí, xx xxxxxxxxxx nabylo xxxxxx xxxx“. V xxxxxxx, xxxx je xxxxx, kdy právní xxx xxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx (xxx ohledu xx povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx x okamžiku, xxx xx xxxxxxxxxxx soud xxxxxxxxxx v insolvenčním xxxxxxxxx (srov. §71 xxxx. 1 x 2, §74 odst. 1 x §410 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x §16 xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxxxxxx neexistovala (xxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx, xxx xx insolvenčnímu xxxxx xxxx či xxxxx bránit x xxx, xxx xxx xxxxxx xxxx bodu X. výroku xxxxxxxxxx xx předmětném xxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxx xxx nepřekračujících xxxxx 7 xxx).

42. Xxxxxxxx xxxx je xx xxxxx základě xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x tomu, xx v xxxx xxxx jde o xxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poučovací xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx výše xxxxxxx nedostatky x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx poučení o xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx doložka xxxxxx xxxx) řešitelné xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxx x délce lhůty x podání xxxxxxxx [x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx znění xxxxxxx do 31.12.2000 (xxxx. xxxxxxxx 27. xxxx)] xxxxxxx Xxxxxxx xxxx a xx xxx Xxxxxxxx xxxx. Xxx xxx v xxxxxx xx dne 20.2.2002, sp. zn. XX. XX 618/01, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 20/2002 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx, Ústavní soud xxxxxxx, že:

„(…) takový xxxxxxxxxx x činnosti xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx jít x xxxx xxxx, xxxxx xx na xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx na ochránce xxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx soudu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vadném poučení x délce xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudem, xxx x tíži účastníka xxxxxx (x řízení xxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx), x to xxx spíše, xx x xxxxxxx xxxxx xx měla xxxxxx xxxxxx, že xxxx xxxxx xxx“.

43. X xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx za včasné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx, xx se řídil xxxxxxxxxx poučením xxxxx x xxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, spatřoval Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x porušení xxxxxx 36 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“) x xxxxxx 90 Xxxxxx. Rozpor s xxxxxxx 36 odst. 1 Listiny dovodil Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx v nálezu xx dne 21.5.2002, xx. xx. I. XX 89/02, uveřejněném xxx xxxxxx 60/2002 Xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx Ústavního xxxxx.

44. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího xxxxx, jenž v xxxxxxxx xx xxx 17.12.2002, sp. zn. 35 Xxx 317/2001, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx číslo 1, xxxxxxx 2003, xxx číslem 7, xxxxxxx, xx xxxxxxxx (xxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ve xxxxx xxxxxxx do 31.12.2000) xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxx podání xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, kterou xx x xxxxxx tohoto xxxxxxxxx prostředku x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vymezil xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx doručí-li xxxx xxxxxxxxx řízení soudní xxxxxxxxxx, xxxxx kterému xx odvolání xxxxxxxxx, xxx x (nesprávně) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, má to xxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.5.1997 xx. xx. 2 Xxxx 1397/96, xxxxxxxxxx pod xxxxxx 29/1998 Xx. xxxx. xxx.).

45. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx žalobu, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx §199 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx soudu své xxxxxxx vykonatelné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxx §160 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx řídil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxx zprávy x xxxxxxxx xxxxx §410 xxxx. 3 xxxx. x/ xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxx žaloby xxxxxx (x xxxxx xxxx xxxxxx) neskončí (xxxxxx xxxxxxx) xxxxx, xxx xxxx, kdy xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxx. Xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, neví, xxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxxx, nebo xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx, xx xxx xxxxxx moci xxx xxx, (xxxxx) xxxxx xxxxxxxx k tíži xxxxxxxxxx subjektu, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podřídit xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx takového xxxxxxxxxx, xxxxx x situaci, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx procesnímu xxxxxxxx xxxxx doručeno zvlášť (xxxx. opět §74 xxxx. 1 insolvenčního xxxxxx).

46. Závěr formulovaný x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nebyl xxxxxxx xxx xxx, kde xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx insolvenčního xxxxx xxxxxx být xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxx) xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx, nebo xx xxx xxxx (xxxxx dotčené xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx jiný xxxxxxxx xxxxxxx) způsobilý ovlivnit xxxxxx moc xxxxxxxx xxxxxxxxxx (a xxxx x xxxxxxx běhu xxxxx, která xx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx).

47. X dané věci xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx [xxxxxx podal 8.7.2020, xxxx ještě xxxxxxx, xxx liknavý postup xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx (xxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx], xxxxx xxxxxxxxxxx soud [xx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx (a xx vazbě xx xx, xx právní xxx xxxx I. xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x insolvenčním xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx pochybnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxx, xxx onen xxxxx xxxxx xxxxxx moci] xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxx (xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx) až devatenáctého xxx xx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx na xxxx právní xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx (právo xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx je xxxxx potud důvodné.

48. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx není xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ukazují, xx xx možné x věci xxxxxxxxxx; Xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (§243x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x.), xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx (§243x odst. 1 xxxx. b/ x. x. ř.).