Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nápravy xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx osobě x prostředí, x xxxx by xx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svobodu. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxx, xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxx podrobil xxxxxxxx programu zacházení, xxxxxx xxxx. xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxx trestné xxxxxxxx, x že xx propuštění xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx.

X tomu, xxx odsouzený po xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx a xxx xxxx prognóza x xxxxx směru xxxxxx x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx byl x minulosti ve xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx x něj xxxxxxxxx propuštěn, je xxxxxx využít i xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 věty xxxxx, xxxx. 2 věty xxxxx tr. xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, uložení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx povinností, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxxx škodu xxxx nemajetkovou xxxx xxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx vyloučit xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xx, xx xxxxxxxxx byl xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x to xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x posouzení xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx řádný xxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Xxxx nad Xxxxx xxxxx §149 odst. 1 xxxx. a) xx. ř. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxxxxxxxx X. X. xxxxxxxxx propouští x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 24 měsíců x 30 xxxxxx xxxxxxxxx xx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 20.11.2018, x. j. 5 T 31/2017-244, x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx 20.10.2017, xx. xx. 4 XXx 310 Xx 60416/16, který byl xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx dne 28.5.2018, x. j. 51 X 2/2018-154, xx xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 19.7.2018, sp. zn. 14 Xx 93/2018. Xxxxx §89 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxx odsouzenému xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 roků x xxxxxxx xxx xxx odsouzeným vysloven xxxxxx. Podle §89 xxxx. 2 xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx §89 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx x §48 xxxx. 4 xxxx. x), x) tr. zákoníku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx resocializačnímu xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx domě Xx. X. x X. p. R. xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti Xxxxx republiky a x xxxxxx xxxxxxxxx xxx 28.1.2020 a xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látek x xx xxxxx terapeuta xxxx probačního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx usnesením Xxxxxxx xxxx v Mostě xxxxx §88 odst. 1 písm. x) xx. xxxxxxxx zamítl xxxxxx odsouzeného X. X. x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx odnětí svobody, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx ze dne 20.11.2018, x. j. 5 X 31/2017-244, x xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxx xxx Xxxxx xx xxx 28.5.2018, x. x. 51 X 2/2018-154. X xxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx má za xx, xx x xxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx způsob života, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx nepodmíněných trestů xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx které xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx výkon xxxxxx xx něj xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx již vyvaroval xxxxxxx trestné xxxxxxxx x vedl x xxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xx výkonu trestu xxxxxx svobody xxx xxxxxxxx a xxxxxxx x vykonané nepodmíněné xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx účinky xx xxxx xxxxxxx x způsob života. Xxxxxxx okresní soud xxxxxxxxx, že odsouzený xxx x minulosti xxx jednou podmíněně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx zkušební xxxx xx xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx dopouštěl xxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx okresního xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podrobně písemně xxxxxxxxx. Xxx, že xx byla xxxxxxxx xxxx minulost x xxxxx xxxxxxxxxxx odsouzení, xxxxx něj xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Zdůraznil, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx plnil xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení, dobrovolně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx specializovaném xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x poruchou xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xx xxxxx prostupné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a 5xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx nebyl xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx vědom xxx xxxxxxxxx x svého xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, na xxxxxxx xxxxx myšlení, xxxxxxx x životního stylu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x marnost x xxxx spojenou. Xxxxxxxxx xx vyučen xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx také fakticky xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. I xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx programu xx si xxxxx xxxxx xxxxxxxx rizik x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx přijat xx komunitního xxxx x X. p. X. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx komunitě xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, přičemž minimální xxxx pobytu xx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxx xx zajištěno xxxxxxx x xxxxx pro xxx xxxx xxxxxxxxx xx jednoho měsíce xx xxxxxxx do xxxxxxxx. Nástup xx xxxxxxxx neprodleně po xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx xxxx vchodem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x x x xxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxx, ale xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxx svobody xx xxxx vydává poprvé xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx úspěšného xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx své xxxxxxxx x následná xxxx v xxxxxxxxxxx x resocializačním xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx terapeutů xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xx, xx okresní xxxx xxxxxxx zaujatě x xxxxxxxxxx xx stupni xxxx nápravy, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx faktorů, k xxxx xxxxxxxx x x přípravě xx xxxxx následné péče. Xxxxx xx xx xxxx xxx 83 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxxxx následné xxxx xx určil zcela xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx podle svého xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xx plnohodnotného xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx a léčebný xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Má xxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx odsouzený navrhl xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jeho xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx

3. Xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxx nad Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. V xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obhajobu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxx vyslechnut, x byla xx xxx dána možnost xxxxxxxx xx k xxxxxxxx řízení, které xxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx mimo jiné xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx kvůli drogám. Xxxx se poprvé x xxxxxx přihlásil xx „xxxx xx“, xxxx se lépe, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozhodl se xxxx xxx xx xxxxxxxx. Rozhodl xx, xx xx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx propuštění xx xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx xxxx Xx. X., xxx byl xxxxxx x xxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx veřejném zasedání xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx Č. X. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxx Xx. X. x X. x. X. doplnila, že xxxxxxxxx je hodnocen xxxx nadprůměrný klient, xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx již xx xxxx 2018, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xx vrcholu; x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pokládat za xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx. Pochybení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxx rozhodování dopustil xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žádost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx jeden xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Labem xx xxx 28.5.2018, x. x. 51 X 2/2018-154. X xxxxxx xxxxxxxxx materiálu je xxxx zřejmé, xx xxxxx rozsudkem xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx soudu x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxx xxx odsouzený ve xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx 30 xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx trestní minulost (xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx), avšak xxxxxxxx xxxxxxxxx významné xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, absolvování xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x tyto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

6. Z xxxxxxxxxxxx spisového xxxxxxxxx xxxx xx základě xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx již xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx, odkud byl xxxxxxxx xx výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx státní xxxxxxxxxx x její xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxx xxxxxxxxxx orgánem xxxxx xx vazby, což xxx postup xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx již x xxx, xx xxxxx §88 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, zda odsouzený xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za zločin, xxx xxxxx není xxxxxx odsouzeného x xxxxxxxxxxxx věci). Plnění xxxxxxxxxxx programu zacházení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx. X x xxxxxxxx xxxx xxxxx věznice xxxx xxxxxxxxx program xxxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x úspěšném absolvování xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx odmítání xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx látek xx xxxxx x xxxxx svého xxxxxx xx xxxxx bez xxxx. Xxxxxxx si xx xxxxxxx vytváří xxxxxxxx návyky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se do xxxxx pro xxxxxxx x xx extramurálních xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx gramotnost“ x udržuje si xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx však dosud xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx odsouzených x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx návykových látek. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx diferenciace, xxx xxx 5krát xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x kolektivu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx konflikty. Xxxx opakovaná testování xx přítomnost návykových xxxxx x xxxx xxxxxxxx negativní xxxxxxxx. Xxxxxxxxx neměl xxx xxxxx nedostatky v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu. Bylo x xxx zjištěno xxxxxx riziko statických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nicméně xxx xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x něj ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx absolvoval x xxxxxxx xxxxxx 2019 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxx x jak x něho xxx“ xxxxxxxx Oblastní charitou X. X., formálně xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx spáchanou trestnou xxxxxxx, xxxxxx potřebného xxxxxx xxxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx.

7. X xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx aktuálně 12 záznamů x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudy, xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx dva xxxxxxxx x jeden xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, přičemž xxxxx z odsouzení x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Obvodového xxxxx x Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx soudu v Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx), xxxxxx odsuzující x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody. Trest xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Okresním xxxxxx v Xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx části xxxxx x xxxxxxxx Rejstříku xxxxxx xxx xxxxxxxxx (x poukazem na xxxxxxxxxx §11 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx) xx třem odsouzením xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, x to x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx x Drážďanech, x Xöxxxxx x x Xxxxxxxxxx (xxxxx xxx záznamy xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x x jednom xxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx dalšího xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx podmínka oboustranné xxxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx).

8. Podle §88 xxxx. l xxxx. x) tr. zákoníku xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx odsouzený xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx trestu svým xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx x může xx od něho xxxxxxxx, že x xxxxxxxx povede xxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x odsouzený xxxxxxx xxxxxxx polovinu xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx §89 xxxx. x xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx za xxxxxx xx xx 3 xxxx a x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1 xxx xx 7 xxx; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odsouzeného xx svobodu. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx dohled. Xxxxx §89 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přiměřená xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedené x §48 xxxx. 4 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxx x tomu, xxx xxxx řádný xxxxx; xxxx mu xxx uložit, aby xxxxx svých xxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx činem.

9. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xx okresního xxxxx, dospěl x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx shora xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanoveních xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx xxx xxxxxxx. Předně byly xxxxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx propuštění x výkonu xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx činy, které xx smyslu §14 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx odpovídají xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Jeho xxxxxxx x průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xx x x xxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, na xxxxxxx žádost xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxx xx zneužívání návykových xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dodržuje xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx kázeňsky xxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxx 5 xxxxxxx. Xxxxxxxxx se xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zneužíváním xxxx, xxxxxxx xx žádostí x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx DRUG-OUT Klub, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x problematické xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x motivovaných klientů xxxxx x xxxxxxx xxxxx. S odsouzeným xxxx xxxxxxxxxxx 8 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx poradensko-terapeutického xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx spolupráce xxxx xxxxxxxxxx odsouzeného xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx terapeutický xxxxxxx na specializovaném xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx byl odsouzený xxxxxxxxxx, aktivní, xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xx uvěřitelnou xxxxxxxx x xxxxxxx zásadních xxxx x xxxx xxxxxxxx životě. Pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxx nabídnuta x xxxxxxxxxx xx budoucna, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Oblastní xxxxxxxx X. X. odsouzený xxxxxxxxxx xxxxxxx osobnostního xxxxx „Xxxxxxxxxx xxxx x xxx x xxxx ven“ x xxxxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx domu Xx. X. provozovaného Xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x udržení xxxxxxxxx kontaktu se xxxxxxxxx poskytováním xx xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx změnách (např. x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.) x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měsíčně. Xxx 10.10.2019 pak Xxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxxxxx potvrdila, xx odsouzený má xxxxx xx případném xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx resocializační xxxxxxx v Komunitním xxxx Sv. D. x X. x. X., xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx propuštění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxx bude odsouzeného xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx abstinenci. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx nastupuje xxxxx 14 xxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x nepáchat trestnou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx akreditován Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx XXX-8/2018-XXXX-XXX8-XXXX-XXX s xxxxxxxxx xx 1.1.2019 xx 31.12.2020. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx písemnou formou, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx konzultací x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx zvané „xxxxxxxxxx xxxx“. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zejména xxxxxxx xxxxxxxxxx. Odsouzený měl x xxxxxxxxx problémy xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx abstinence x xxxxxxxx na xxxxx po xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xxxx kontinuálně xxxxxxxxxx xx případném xxxxxxxxxx xx svobodu. Xx xxx postavení má xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x uvědomuje si xxxxxxx podpory v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx svobodě včetně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx svého xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx charita X. X. navrhla xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x současně xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx užívání xxxxxxxxxxxxxx x omamných látek x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx na jejich xxxxx.

10. Krajský xxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx byl odsouzený xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx u xxx ke snížení xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx potřebného xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx se v xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx tentokrát xxx xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xx, aby xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx proto xxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx příkladné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, tak i xxxx snahu xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx vedení xxxxxxx xxxxxx xx svobodě, x xxxxx xx xxxxx všech xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Okresní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx negativní xxxxxxxxxx k žádosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx opakovaně xxxxxxxxx, a xx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x x minulosti xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx propuštěn (xxxxxxx xxxx 10 xxxx). Xxxxxxx soud zde xxxxx a přesvědčivě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vedení xxxxxxx xxxxxx xx svobodě xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xxx xxx) xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx pouze x xxxxxxxxx x xxxx jeho odsouzení, xxxxx xxxxx se xxxxx toho nevypořádal x faktem, xx xxxxx současného výkonu xxxxxx odnětí svobody xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (v xxxx xxxxxx xxxxx nevídaná) xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx situace x xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xx xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx x xx xx samozřejmě xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx odsouzeného, xxxxx žádá x xxxxxxxxx propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxx v xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podmíněné xxxxxxxxxx x musí xxx xxxxxxxxx xxxx důležité xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x budoucnu xxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxx xx xx, xxxxx je nutné xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, poznatky k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxx xx xx ocitl xx případném podmíněném xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xx též xxxxxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxx vnější xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Je-li xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odsouzeného, xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx, x xx x např. xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx neefektivního x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx svobodu, xx xxxxx xxxxx xxxxxx pečlivě x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx osobnosti, xxxxxxx x poměrům, xxxxxx xxxx překonání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti, xxxxxxxxx-xx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx vyloučit podmíněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx proto, xx xxx x xxxxxxxxx byl xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nestanovil, že x takovém případě xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx není xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx možno xxxxxxx xxxx. na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.1.2017, sp. xx. I. ÚS 2201/16, x xxxx xxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx problematikou.

12. Xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odsouzeného x xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmíněném xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx odsouzený postupoval x xxxxxxx současného xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx xx drtivé xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx minulostí, x nimiž a xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx se soudy xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx pomoci x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nástup xx komplexního xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx, xxx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx, xxx více xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx výkonu xxxxxx xxxxxxxx svou xxxxx x xxxxxxxxx, xxx tak, xxx xxxxx xxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx názoru, xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx lze xxxxxxxx (x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx minulost) xxxxx jen xxx xx splněné. Podmíněné xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x účelu xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx x stanovení xxxxxx, a x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xx odůvodněn xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xx není xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx recidivy (viz xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 1.10.1997, xx. zn. 2 Xxx 82/97). X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeného z xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx pouhá xxxxxx xxxxxx zbytku xxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx dosavadním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx již xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vývojový proces xxxxxxx proměny jeho xxxxxxx a známky xxxx dávajících x xxxxxxxxxxx (xxxx vícečetnost xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx vykonává trest) xxxxxxx xxxxxx, xx x budoucnu xx xxx xxxx x xxx vést xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, udržuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx x xx pokračovat xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx propuštění a xxxxxx i x xxxxxxx xxxx své xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zařízení, kde xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx již xx xxxxxx trestu, přičemž xxxxx nikdy xxxxxxxx xxxxxxx, naopak xxx 5xxxx xxxxxxx.

13. Xxxxx xxxxxxx soud rozhodl xxx, xx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx podle §88 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx propustil odsouzeného x výkonu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx výroku xxxxxx xxxxxxxx.

14. Zároveň xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle §89 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx stanovil xxxxxxxx xxxx v xxxxxx 3 xxxx, tedy xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx připuštěného xxxxxxx, jejíž délka xx zde xxxxxxxx x xxxxx odsouzeného x xxxxxxxxxx, z xxxxx vzešlo spáchání xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správnost xxxxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxx výkonu xxxxxx odnětí xxxxxxx. Xxxxxxx byl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dohled, xxx i xxx xxxxx činnosti Oblastní xxxxxxx Č. X. x xx skončení xxxx pobytu x xxxxxxxxxx domě xxxx xxxxxxx dohlíženo na xxxxxxx xxxxxxxxxxx Probační x mediační službou Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx sledovaného xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 části xxxx první za xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx zkušební xxxx xxxxxxxxxxx propuštění s xxxxxxxx xxxxx svých xxx nahradil xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx trestnými xxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx. xxxxxxx již x xxxxxxxx Zemského xxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo. X x xxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxxxx xx aktuálně xxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx x současně xx zapojil do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx finanční příjem, x něhož xx xxxx xxxxxxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx odpovídat xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxx uloženou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx zkušební xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (x x průběhu xxxxxxxx xxxx) x xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx bude xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx řádně xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x důsledně xx xxxxxxxxx všeho, čím xx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

15. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxxx věty xxxxx xxxx xxxxxxxxxx tr. xxxxxxxx a §48 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx. xxxxxxxx xxxxxxx povinnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxx Xx. X. x S. x. R. xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti x x xxxxxx xxxxxxxxx xxx 28.1.2020 a xxx xx xxxxxx xxxxxxxx omamných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx výzvu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředníka xx podrobil xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxxx zmíněnému resocializačnímu xxxxxxxx, xxxxx je x xxxx případě xxxxx žádoucí x xxx jej xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, aby xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx mu xxxxx přímo uložena xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx tomuto resocializačnímu xxxxxxxx, který hodlá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx právě xxx xxx 28.1.2020, xxxxx xxxxxxxxxxxxx následuje po xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x skutečně xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx domu Xx. X. x X. x. X. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxx zbývající xxxx xxxxxx odnětí svobody xx xxxxxxx.