Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxx rozhodování x podmíněném propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podle §88 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx zohlednit především xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx poznatky x jeho osobě x xxxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxx xx podmíněném xxxxxxxxxx xx svobodu. Xxxxxxx xxxxxx předpokladů xxxx spočívat i x xxx, že xxxxxxxxx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx úspěšně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx např. xxxxx xxxxxxxxxx xx návykových xxxxxxx, která xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx terapeutickou a xxxxxxxx xxxxx.

X tomu, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx vedl xxxxx xxxxx x xxx xxxx prognóza x xxxxx xxxxx reálná x x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx x minulosti xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx z xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xxxx xxxxx, xxxx. 2 věty xxxxx xx. xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxx nahradit xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx trestným xxxxx xxxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx získané xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx podmíněného xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx odsouzení xxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxx již x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx x to xxxx xxxxxxxx kritéria x posouzení xxxxxxxx, xxx odsouzený xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxx xxx Xxxxx xxxxx §149 xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx odsouzený D. X. xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 24 xxxxxx x 30 xxxxxx xxxxxxxxx xx rozsudkem Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xx xxx 20.11.2018, x. j. 5 T 31/2017-244, x rozsudkem Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxx 20.10.2017, xx. xx. 4 XXx 310 Xx 60416/16, xxxxx xxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx xxx Xxxxx xx xxx 28.5.2018, x. x. 51 X 2/2018-154, ve xxxxxxx s xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx dne 19.7.2018, xx. xx. 14 Xx 93/2018. Xxxxx §89 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx stanovena xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 3 roků x xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Podle §89 xxxx. 2 xxxxx xxxx první za xxxxxxxxxx xx. zákoníku xxxx odsouzenému xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx době xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxx nahradil xxxxx, xxxxxx způsobil trestnými xxxx. Podle §89 xxxx. 2 části xxxx první xxxx xxxxxxxxxx xx. zákoníku x §48 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx. zákoníku xxxx xxxxxxxxxxx uložena xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx resocializačnímu xxxxxxxx x Komunitním xxxx Xx. X. x X. x. X. xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x tomuto xxxxxxxxx xxx 28.1.2020 a xxx se zdržel xxxxxxxx omamných a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx testování xx jejich xxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně

1. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Okresní xxxx v Xxxxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odsouzeného D. X. o podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx byl xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxxx xx xxx 20.11.2018, x. j. 5 X 31/2017-244, x jednak xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxx xxx Xxxxx xx xxx 28.5.2018, x. j. 51 X 2/2018-154. V xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx i xxxx xxxxxx hodnocení xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xx xx xx, že x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxxx xxxxxxxx x trestům, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxx které xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx natolik, aby xx již vyvaroval xxxxxxx xxxxxxx činnosti x vedl x xxxxxxxx řádný xxxxx. Xxxxxxxxx je xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a uložené x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že odsouzený xxx x xxxxxxxxx xxx jednou podmíněně xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx dopouštěl xxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx odsouzeného

2. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx podal xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx, že xx byla xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxx předchozích xxxxxxxxx, xxxxx něj xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, dobrovolně xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx programu ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx trestu xxxxxxxxxxx s poruchou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx 15 měsících xxxx nadprůměrný klient. Xx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx diferenciace x 5xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx vědom xxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx příčinou xxxxxxx xxxx trestné xxxxxxxx. Xxxxx se xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x životního xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxx programu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx také fakticky xxxxxxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxx motivován x xxxxxxx xxxxx. X xxxx úspěšné dokončení xxxxxxxxxx léčebného xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx rizik x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx má x xx xxxx dobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x X. x. X. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx komunitě xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx je 6 měsíců. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx nástupu xx xxxxxxxx. Nástup xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxx xxxx xxxxxxx xx věznice vyzvedne xxxxxxxx pracovník. Xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nástrah xxx a x x xxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx ze xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx návratu xx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, kde x pomocí xxxxxxxxx xxxxx pracovat xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx má xxxxx xx xx, xx okresní xxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx stupni xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx x x přípravě xx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx ve xxxx asi 83 000 Xx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxx. Cíl v xxxxxxxxxxxxx následné xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx vytvořil xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x léčebný xxxxxxxxxxxx program mu xxx xxxxx nápomocný xxx přehodnocení jeho xxxxxx. Má xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxx. Vzhledem x xxxx xxxxxxxxx navrhl xxxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxx x stížnosti

3. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx přezkoumal Xxxxxxx soud v Xxxx xxx Labem xxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx x řízení xx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

4. X xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obhajobu. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xx xxx xxxx možnost xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx. Zde xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xx xxxxxx x životě přihlásil xx „drop in“, xxxx se xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxx jít xx xxxxxxxx. Xxxxxxx se, xx xx xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xx doléčovací xxxxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxxxxx xx Komunitního xxxx Sv. D., xxx xxx xxxxxx x xxx xx xxx zajištěno ubytování. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxxxxx subjektu xxxxxxxxxxxxx zařízení Xxxxxxxxx xxx Xx. D. x S. x. X. xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx nadprůměrný xxxxxx, xxxxxxxxxx x ním xxxxxxx již xx xxxx 2018, xxxx xxxxxxx, ale xxxxxx xx na xxxxxxx; x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

5. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx pokládat xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxx rozhodování xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odsouzeného x podmíněné propuštění x výkonu trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx vykonávaných xxxxxx xx byl xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxx xxx Labem xx xxx 28.5.2018, č. x. 51 T 2/2018-154. Z xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx uznán xxxxxxxx cizozemského xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Drážďanech, Spolková xxxxxxxxx Německo, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx 30 xxxxxx. Xxxxxxxxx okresního xxxxx však xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx způsob xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx trestní minulost (xxxxx je xxxxxxxxx x nesporná), xxxxx xxxxxxxx ignoroval xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx specializovaného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx odnětí svobody x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nehodnotil.

6. Z xxxxxxxxxxxx spisového xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx již xxxxxxx soud, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nacházel xx xxxxx, odkud xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx skutečnosti xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx vazby, což xxx postup xxxxx xxxxxxxxxx, nemluvě xxx x tom, xx xxxxx §88 odst. 3 xx. zákoníku xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxx, xxx odsouzený xxxx xxxxxxxxx do xxxxxx trestu, pouze x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx za xxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx věci). Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx hodnoceno xxxxxx xx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx se xxxxxxx, xx program xxxx. X x xxxxxxxx xxxx podle xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx cíl. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zacházení spočívající x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx a dosažení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx úspěšně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx program xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx abstinence x xxxxxxx návykových xxxxx xx snaží x xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxx. Zároveň xx xx věznici xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxx věznici x do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, úspěšně xxxxxxxxxx xxxx „Xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ x xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx trestu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x chování způsobenou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vnitřní diferenciace, xxx xxx 5xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx trestán a xx xxxxxxxxxxxxxx vězněm x kolektivu xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx opakovaná testování xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x těle xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx neměl ani xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx vězeňského xxxxxx x řádně xxxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, nicméně xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x došlo x něj xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx 2019 xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „Začarovaný xxxx x xxx x něho xxx“ xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X. K., xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx odpovědnosti xx spáchanou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx potřebného xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx povinnosti, xxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxx xxx polepšení.

7. X opisu z xxxxxxxx Rejstříku trestů xx xxxxxxxxx aktuálně 12 záznamů o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudy, xxx nakonec xxxxxxxx x xxxxxx dva xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx trest xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x nepodmíněnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx ze xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxx xx území Xxxxx republiky xxx xxxxxx xxx cizozemská xxxxxxxxxx (Obvodového xxxxx x Xxxxxxxxx a Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx), taktéž xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxxx xxxx vykonává. Xx xxxxxxxx části opisu x evidence Rejstříku xxxxxx xxx xxxxxxxxx (x poukazem na xxxxxxxxxx §11 odst. 2 tr. xxxxxxxx) xx xxxx odsouzením xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, x xx x odsouzením Obvodovými xxxxx v Xxxxxxxxxx, x Xöxxxxx x x Xxxxxxxxxx (další xxx záznamy xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx odsouzení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudy, x v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx zřejmé, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §11 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx).

8. Xxxxx §88 xxxx. x písm. x) xx. xxxxxxxx xxxx xxxx podmíněně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx, jestliže xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x plněním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx povede řádný xxxxx, xxxx soud xxxxxx záruku xx xxxxxxxx nápravy odsouzeného x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle rozhodnutí xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestu odnětí xxxxxxx. Xxxxx §89 xxxx. x tr. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dobu x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx na 3 xxxx a u xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx 1 xxx xx 7 let; xxxxxxxx xxxx počíná xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Soud xxxx xxxxxxx vyslovit xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx §89 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x přiměřené xxxxxxxxxx uvedené v §48 odst. 4 xx. xxxxxxxx x xxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxx řádný xxxxx; xxxx xx xxx uložit, xxx xxxxx xxxxx sil xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx činem xxxxxxxx, xxxx aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trestným xxxxx.

9. Xxxxxxx xxxx, na xxxxxx od okresního xxxxx, xxxxxx k xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xx již xxxxxxx. Předně xxxx xxxxxxx xxxxxxx formální xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmíněného propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx. Stěžovatel xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx §14 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody. Xxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxxx xx možno xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx příkladné, x xx i s xxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx cíl xxxxxxxx zacházení, xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, dodržuje xxxxxxxx, xxxxx xx slušně x xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx potřeb věznice. X průběhu současného xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx mu xxxxxxx 5 pochval. Xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx řešit xxx předchozí xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx drog, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXX-XXX Xxxx, xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx programu adiktologických xxxxxx xx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx má xx cíl xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osobami xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx klienta, xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x seznámení x xxxxxxxxx xxxxx, motivace xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x motivovaných klientů xxxxx s tvorbou xxxxx. X odsouzeným xxxx realizováno 8 xxxxxxxxxxxxxx sezení poradensko-terapeutického xxxxxxxxxx, přičemž vyústěním xxxx spolupráce bylo xxxxxxxxxx odsouzeného podstoupit xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X průběhu xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, aktivní, xxxxxxxxxx x ním byla xxxxxxxxx jako smysluplná. Xxxxxxxxxxx x terapeutka x něj usuzovala xx uvěřitelnou xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxx životě. Pro xxxxxx potřeby xx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx do xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Xxxx xxx Xxxxx. Xxxxx dvou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx X. K. xxxxxxxxx xxxxxxxxxx program xxxxxxxxxxxx xxxxx „Začarovaný xxxx x xxx x xxxx xxx“ x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxx Xx. X. xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx Č. X. xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx návykových xxxxx x udržení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx si xxxxx informací x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx.) x četností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx měsíčně. Xxx 10.10.2019 xxx Xxxxxxxx charita X. X. písemně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx má xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pobytový xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxx Xx. D. x S. p. X., xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx propuštění. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programu, xxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, podporovat x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx je x povinnost klienta xxxxx legálně xxxxxxxx (xxxxxxxxx xx jednoho xxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 14 xxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx trestnou xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx akreditován Ministerstvem xxxxxxxxxxxxx xxx číslem XXX-8/2018-XXXX-XXX8-XXXX-XXX s xxxxxxxxx xx 1.1.2019 do 31.12.2020. Odsouzený xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx písemnou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx aktivitě xxxxx „xxxxxxxxxx xxxx“. Xxx xx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx a pervitinu, xxxxxxxxxxxx se pracuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Současná terapeutická x adiktologická péče xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx svobody xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx. Na xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx reálný xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx svobodě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx odsouzeného x xxxxxxxxx propuštění z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx přiměřené xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programu, zdržet xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxx xx podrobit xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

10. Xxxxxxx soud xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx věznice, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx při snižování xxxxxxxxxxx kriminogenních xxxxxxx x xxxxx x xxx ke snížení xxxxx podstatných faktorů, x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxx potřebného xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxx polepšení. Xxxxxxxxx xx v xxxxx výkonu trestu xxxxxx svobody xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxx sám přičinil x xx, aby xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx nespojeným x drogovou závislostí x s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jak x podstatě příkladné xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx, xxx x xxxx xxxxx vytvořit xx xxxxxxxx předpoklady xxx vedení xxxxxxx xxxxxx xx svobodě, x xxxxx xx xxxxx xxxxx ukazatelů xxxxxxxx xxxxxxxx.

11. Xxxxxxx xxxx nepostupoval xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx propuštění x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx opřel xxx x fakt, xx odsouzený xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, byl xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x k xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobody, x x xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx 10 lety). Xxxxxxx xxxx zde xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx zákonnou xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx řádného xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (a xxxxxx xxx xxx) xx základě minulého xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx pouze x xxxxxxxxx x xxxx xxxx odsouzení, xxxxx nijak xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odnětí svobody xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x jeho xxxxxx xxxxx nevídaná) xxxxxxxxxxx snaha x xxxxxxx aktivita v xxxxxx jeho xxxxxxx x xx jeho xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x udržování xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx organizacemi xxxxx xxxxx xxxxx hodnotit xxxx xxxxxxx. Dobrá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x budoucnosti, xxxx x xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx chování xxxxxxxxxxx, xxx x xx xx xxxxxxxxxx xxxx významnou xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx minulost odsouzeného, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx propuštění x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx brána v xxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x musí být xxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prognózy xxxxxx řádného xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xx xx, xxxxx xx nutné xxx něm xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx k xxxxxxxxx odsouzeného, xxxx xxxx nápravy i xxxxxxxxx, x němž xx se xxxxx xx případném podmíněném xxxxxxxxxx na xxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx adaptací xxxxxxxxxxx xx podmínky xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx odsouzeného, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, tak xxxx stěžovatel, a xx x xxxx. xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxx hlediska xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) podmíněného xxxxxxxxxx xx svobodu, xx xxxxx nutné xxxxxx pečlivě x xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxx osobnosti, xxxxxxx a poměrům, xxxxxx xxxx překonání xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, vyznívají-li xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nelze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pouze proto, xx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx nestanovil, xx x takovém případě xxx podmíněné xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xx možno xxxxxxx xxxx. xx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.1.2017, xx. xx. I. XX 2201/16, x xxxx xxxxxxx rozhodnutí Ústavního xxxxx zabývajících xx xxxxx problematikou.

12. Xxxxx xxxxxx, x hlediska xxxxxxxxx xxxxx odsouzeného x jeho xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci xxxxxxxxx ten xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx rozdíl xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx trestní xxxxxxxxx, x nimiž x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx se xxxxx xx xxx praxi xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx trestu odnětí xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programu xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx je xxx xx, xxx xxx očekávat xx xxxxxxxx, že odsouzený xxxxxxxxx xxx konečně xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx zřejmé, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxxxx xxxx. Za xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxx soud, x to oproti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx názoru, že xxxxxxxx xxx podmíněné xxxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx aktuálně (x xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx jen mít xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, když xxxxxxxx x účelu xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxx při jeho xxxxxxxx x stanovení xxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx, xx odůvodněn předpoklad, xx xxxxxxxxx povede xx xxxxxxx řádný xxxxx x že xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 1.10.1997, sp. zn. 2 Xxx 82/97). X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odsouzeného x xxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx xxxx pouhá xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx splňovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x důvodnému xxxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxxxxx výkonem xxxxxx převychován. U xxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx vývojový proces xxxxxxx proměny xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx (přes xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxx naději, že x xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxx vést xxxxx xxxxx. Xx xxxxxx, xx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vzal xxxxxxxxx, udržuje xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, úspěšně xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx již xxxxxx xxxxxxx, chce x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx případném xxxxxxxxxx propuštění a xxxxxx x x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx bez xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxx ve xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx byl 5xxxx xxxxxxx.

13. Proto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxx §88 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx propustil odsouzeného x xxxxxx trestu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx výroku xxxxxx xxxxxxxx.

14. Zároveň xxxx xxxxxxxx x minulosti xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx stanovil xxxxxxxx xxxx v trvání 3 roků, xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx zákonem připuštěného xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx x xxxxx odsouzeného x xxxxxxxxxx, z xxxxx vzešlo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti, xxxx xxxx xxxxxxxx x tomu, xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx pobytu xxxx věznici způsobem xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx byl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx i xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx X. X. x xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx dohlíženo xx xxxxxxx odsouzeného Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxx xxx snaze x xxxxxxxx cíle sledovaného xxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx života xxx xxxx x xxx páchání xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxxx xxxx první xx xxxxxxxxxx xx. zákoníku xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx propuštění x xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx škodu, xxxxxx způsobil xxxxxxxxx xxxx. Jde xxxxxxxxx x způsobení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu a xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxx. xxxxxxx již x xxxxxxxx Zemského soudu x Xxxxxxxxxx, Spolková xxxxxxxxx Německo. X x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestnou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx aktuálně xxxx jako xxx xx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xx zapojil xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx finanční xxxxxx, x xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx, který xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x náhradě xxxxx xxxx nebude vést xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, přistoupí xxxxxxx xxxx (x x xxxxxxx zkušební xxxx) x xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x něhož xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxx xx odsouzeném xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx všeho, xxx xx mohl xxxxxx xxxxxxx x opětovnému xxxxxxx do xxxxxx xxxxxx odnětí svobody.

15. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x s xxxxxx xxxxxxx, jímž xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §89 xxxx. 2 xxxxx xxxx xxxxx xxxx středníkem xx. xxxxxxxx a §48 xxxx. 4 xxxx. x), x) xx. xxxxxxxx uložena xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx programu x Xxxxxxxxxx domě Xx. X. x X. x. X. akreditovanému Xxxxxxxxxxxxx spravedlnosti x x tomuto xxxxxxxxx xxx 28.1.2020 a xxx xx zdržel xxxxxxxx omamných a xxxxxxxxxxxxxx látek x xx výzvu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředníka xx podrobil xxxxxxxxx xx jejich xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx podrobit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxx proklamace xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxx uložena xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxx xxx 28.1.2020, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx prvního xxxxxx bude následně xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx svou xxxxxxxxx x skutečně xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx domu Xx. D. x X. x. R. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zjištění xx xxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x rozhodnutí x tom, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxx xxxxxx svobody xx věznici.