Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxx xxx xxxxxxxx x pozměnění xxxxx podle §233 xxxx. 2 xxxxxx 2 xx. zákoníku xx dokonán, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx je xxxxx strana, xxx xxxx určeny x xxxxxx zboží xxxx xxxxxx, xxxxxx (xxxxxxxxx xx), xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx. Nepřijme-li xx druhá strana x důvodu xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dopustí se xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu podle §21 xxxx. 1 xx. zákoníku.

Nejvyšší xxxx xxxxx §265i odst. 1 xxxx. e) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx obviněného D. X. xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Ostravě – xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxx 7.10.2020, xx. xx. 68 Xx 196/2020, xxxx xxxxxxxxxx jako soud xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vedené x Xxxxxxxxx soudu ve Xxxxxxx pod sp. xx. 2 X 56/2020.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Okresního xxxxx xx Xxxxxxx xx xxx 27.7.2020, xx. xx. 2 X 56/2020, xxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxx xxx xxxx 1. xx 3. xxxxxxxx padělání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §233 xxxx. 2 xxxxxx 2 xx. xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx §233 odst. 2 xx. zákoníku xx použití §43 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx uložen xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxxxx 3 roků, xxx xxxxx xxxxx byl xxxxx §56 xxxx. 2 písm. a) xx. xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx x rozsudku Xxxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx xx xxx 17.2.2020, xx. xx. 4 X 180/2019, xxxxx xxxxx právní xxxx xxx 3.3.2020, xxxxx i xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxxx xx xxxxx, k xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx.

2. Xxxxx shora xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx podal xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 7.10.2020, xx. zn. 68 Xx 196/2020, xxxxxxxxxx. Podle §258 xxxx. 1 xxxx. x), d) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxx §259 odst. 3 xx. x. znovu xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx body 1. xx 3. xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx padělání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 odst. 1 x §233 xxxx. 2 xxxxxx 2 xx. zákoníku, za xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx stupně.

3. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx, xx dne 3.1.2020 x xxxx xx xxxxxx XY, xxx xxx na xxxxxxxx x xxxxxxxx X. Ž., bez xxxxxx vědomí a xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx linky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 2 000 Xx xx sériovým xxxxxx X 59 638136 xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx 4, tj. xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx A. X. xxxxx, xx xxx x xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v XX xxx 4.1.2020 xxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxx pravou xxxxxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx 1. xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxx xxxxxx X. X. jako xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx, aby xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx 100 Xx. X. X., aniž xx xx xxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx stanici xxxxxxx xxxxxxxxx bankovku, nenačerpal xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nejdříve uhradit xxxxx xxxxxxx x xxxx, co M. X. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx, xx xx xxxx xxxx x xx xxxxxxx ji xxxxxx xxxxxxxxxx X. S. X xxxxxxx xxx xxxxx 2. xxxxxx xx obviněný xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. R. xx 2 xxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxx 1 000 Xx x 100 Xx) x xx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxx, xxx x xxxxxxx asi 1 200 Xx. Xxxx, co M. X. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx do tržby x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x vrácenou hotovost, xxxx xx zpět xxxxxxxxx bankovku x xxxxxxx x ní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx 3. xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx na xxxxx XX xx xxxxxxx x pokladny xxxxxxxx xxxxxxxx pokladní X. X. xxxxxxxx x XX xx XX x xxxxxxx xxx 20 Xx. Poté, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, na xxx xxxxxxxxxx upozornila, xxxxxxxx x místa xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xx pokladně.

II.

Dovolání xxxxxxxxxx

4. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx xxxxx obviněný X. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx o dovolací xxxxx xxxxxxx v §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x zpochybnil především xxxxxx xxxxxxxxxxxx užitého xxxxxxx, aby byl xxxxxx xx xxxxx, x xxxxxxxxx otázky xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx padělku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx spáchání trestného xxxx. Ani x xxxxxx případě xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxxx xxxx. Obviněný x xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx ze xxx 14.1.2015, xx. xx. 8 Xxx 1171/2014, xxxxx xxxxxxx xx xxxx nutné xxxxxxx, xxx x x xxxxxx xxxxxx byly xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jednání xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx chtěl xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx míry xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx pravých. V xxxx xxxx podle xxxx xxxxxx nedošlo x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xx padělaná xxxxxxxx xxxx nedokonalým padělkem, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx, x xxxxxxx přijetí xxxxxxxx. Xxxxxxx pachatele xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx předpokládaný xx xxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx formální xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx společenské xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx přestupku.

6. X xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx činu, xxxxx obviněného xxxxxxx xx xxxxxxxx trestného xxxx, učinil xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx odstranil xxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx bankovka xxxxxxxxx xx oběhu, neboť xxxxxxx pokladen xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx, že xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx nádraží Xxxxxxx xxxx v XY xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx, xx x jeho xxxxxx xxx nemohla xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx hrozilo chráněnému xxxxx, xx. xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

7. X xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxx 21.5.2021 xxxxxxx xxxxxxxx návrh, aby Xxxxxxxx xxxx zrušil xxxxx x xxxx x xxxxxx („x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“). Xxxxx by pak xx xxxx sám xxxxxxxxx, obviněný xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu a xxx věc xxxxxx xxxxxx soudu x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx nejvyšší xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zástupce Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx námitkám. Xxxxxxxxxxx, xx obviněný x podstatě xxxxxxx xxx vady napadeného xxxxxxxx. X první xxxx xx xxxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx prostředek trestného xxxx x podobě xxxxxxxxxxxx padělku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx nevalná a „xxxxx prodavačka xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x padělek x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx. S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx naplněny xxxxxxxx xxxxx pokusu, xxx stupeň společenské xxxxxxxxxxxxx byl xxxxx xxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

9. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxxxx trestného xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mít xxxx xx trestní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx objektivní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx určitého xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedinou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilého pokusu, x xx pokus xxxxx xxxxxxxxxxx či „xxxxxxxxx“, xxxxx nemůže xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx případě xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilý pokus, xxxxx xxxxxxxxx o xxxxx nezpůsobilý relativně. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx typickým, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxxx. Xxxxxxxx obviněného xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilé x xxxxx neúspěch xxxx xxxxx přičíst xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, ale též xxxxxxxxxxxx osob, xxxxxx xxx xxxxxxx nabízen. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx méně xxxxxxx xxxx unavený xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx stresové xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxxxx xxxx přehlédnout xxxxxxxxxx, xx xxx x padělek. Xxxxxx xxxxxxxx tak xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx subsidiarity xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ratio.

10. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx upuštění od xxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx x důsledku xxxxxxxx xx dokonání xxxxxxx xxxxx, protože nebyla xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, xx zamýšlený trestný xxx již nelze xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi provedenými xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

11. Xx xxxxx uvedených důvodů xxxxx xxxxxx zástupce xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. xxxxxx xxxxxxxx obviněného X. S. jako xxxxxx neopodstatněné.

12. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx námitkách xxxxxxxxxxx v dovolání x xxxxxxxxxxx xx x názorem xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx otázka xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vliv xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možné xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx padělku, ale xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Obviněný xxxxx, xx státní xxxxxxxx xx xxxxxxxx nepřístupné xxxxxxx ohledně případné xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx skutkový xxxx, přičemž obviněný xx xxxxxxx neúspěšně xxxxxxx xxxx padělanou xxxxxxxx xx peněžního xxxxx x při xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x XX xxxxxxxx xxxxxxxxx bankovku na xxxxxxxx. Tím, xx xx tam xxxxxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx definitivně x xxxx xxxx, a xxxxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx předcházejícím xxxxxxxx. Xxxxxxx zopakoval, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx nepatrný, x xxxxxxx, xx x xxxxxx trestnosti dochází, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx, když pachatel x xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxx, že x xxxx xxxxxx xx xxx není xxxxx obávat opětovného xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xx i xxxxxx obviněného. Ze xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx dovolání.

IV.

Posouzení důvodnosti xxxxxxxx

x) Xxxxxx východiska

13. Xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx, xx jsou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx řízení, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a opodstatněnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x označenému xxxxxxxxxx xxxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxx povahou xxxxxxxxxx opravným xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx opravných xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx x některého z xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. x písm. x) až x) xx. ř., xxxx. xxxxx §265x xxxx. 2 xx. x. Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx nestačí, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx deklarován, xxx xx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx svým xxxxxxx odpovídaly xxxxxxxx xxxxxx.

15. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §265b xxxx. 1 písm. g) xx. ř. je xxxxx xxxxx, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nesprávném xxxxxx xxxxxxx posouzení. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx navazujících xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx odvětví. Podstatou xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxx xx skutkový xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a druhého xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. je xxx zejména xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x odsouzen, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestného xxxx. Xxxxx dovolací xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx ani x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hmotného xxxxx, xxx na xxxxxx skutek, x xxxxx dospěl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důkazů, xxxxx soudy xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odlišně xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x poukazem xx xxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx proti xxxx, xxx soudy hodnotily xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nich xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx důkazů, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx je koncipováno xxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx, a je xxxxx určeno x xxxxxxx xxxxx závažných xxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

16. Nejvyšší soud xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx dovolání, x xxxx obviněný xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zvrátit již xxxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxx odvolací xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx x dostatečným xxxxxxxx (viz xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 29.5.2002, xx. xx. 5 Xxx 86/2002, xxxxxxxxxx xxx x. X 408. xx xxxxxx 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydávalo Xxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxxx, Praha 2002).

x) X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

17. Xxxxxxxx D. X. svým xxxxxxxxx xxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx, jímž byl x xxxxxxx jeho xxxxxxxx zrušen rozsudek xxxxx prvního v xxxxx rozsahu, x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx vina xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tom xxxxx, že v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, odvolací soud xxxxxxxxxxx dokonaný zločin xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx podle §233 xxxx. 2 alinea 2 xx. xxxxxxxx, xxx jen jeho xxxxx. V tomto xxxxx tak xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx by xxxxxx xxxxxxx nebylo xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xx xx xxxx xxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx by zanikla xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stupni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx činu, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx nebyla xxxxxxxxx x úspěšnému xxxxx xx peněžního xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxx namítal, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx tvrdil, xx xxx xxxxxxx i xxxxxxxx trestnost xxxxxx, xxxxx dobrovolně xxxxxxx xx dokonání xxxxxxxxx xxxx. Xxx tedy xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 odst. 3 tr. xxxxxxxx.

18. Xxxxxxxx xxxx nejprve x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx a pozměnění xxxxx xxxxx §233 xxxx. 2 xxxxxx 2 tr. zákoníku xxxxxx xxx, kdo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx hodnoty. V xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx varianta spočívající x udání xxxxxxxxxx xxxxx jako pravých, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx, xxx obviněný xx o xx xxxxxxx (xxxxxxxx se xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx).

19. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xx nejprve vyjasnit xxxxxxxxxxxx xxxxx pojmy. Xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx) xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx tuzemské xxxxxx (xxx xxx §238 xx. zákoníku), xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx a materiálů, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx které xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x souladu xx xxxxxxx, a xx s xxxxx, xxx xxxxxxxx jako xxxxx (xxx x xxxx např. ŠÁMAL, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx X. §140 xx 421. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2012, x. 2334). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jakékoli xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx mincí, xxxxx vzhledem ke xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx (např. xxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx x x podobných xxxxxxxxx), xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xx xxx do xxxxx (viz xxxxxxxxxx xxx x. 3/1991-X. Xx. rozh. tr.). Xxxxx nejde x xxxxx případ, pokud xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx bankovek, xxxxx xxxxx xxxxxx x xx plnit xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxx xxxxxxx, popřípadě barevně xxxxxxxxxxxx kus xxxxxx xxxx.); x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x omyl xx xxxxxx §209 xx. xxxxxxxx x trestném xxxx xxxxxxx.

20. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx především xx, xx jím užitá xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trestného xxxx. X xxxxx xxxxx ovšem Nejvyšší xxxx jednoznačně souhlasí xx soudy nižších xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx i xxxxxx xx xxxxx padělek xxxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx totiž xxxxxx xxxxxx tvarově xx barevně xxxxxxxxxxxx xxx papíru, xxx xxxxxxx bankovky, který xxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx stupně nebezpečnosti x. 4 (xxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx užitého xxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx činu xxxxxxxxx xx xx xxxx, x to xxxxxxx pod xxxx 1. x 2. xxxxxx x xxxx, xxxxx svědek X. X. xxxxxxxxxxx, xx xxx x padělek, xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx bankovka byla xxxxxxxx, xxxxxxx nepřijetí xxxxxxxx vysvětlovala i xxxxxxxx X. X., xxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx X. R. xx dokonce původně xxxxxxx x vrátila xx xx peníze xxxxxxxxxx, xxx xx xx xxx bankovka xxxxx nezdála, proto xxxxxxxx obviněného o xxxxxx zaplaceného zboží x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx ani xx xxxxxx x xxxxxxxx jednoznačně říci, xxx xxxx bankovka xxxxxxxx. Dokonce x xxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxx tisknout xxxxxx, xx xxx xx xx zdála divná, xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xx zkontrolovala xxx XX xxxxxx x xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx, xxxxx zadržela xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. I x uvedeného vyplývá, xx xx určitých xxxxxxxxx xxxx daná xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx do xxxxx a xx xxxxx pohled xxxxx x xxxxxxx, jak xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxx xxx xxx souhlasit xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xx padělané xxxxxx.

21. Znak „xxxxx“ xxxxxxxxxx peněz (x xxxxxxxxx peníze xxx xxxxx, proto xx xxxxxx pojmu xxxx Xxxxxxxx xxxx nevěnuje) xxxxxxx v xxx, xx pachatel užije xxxxxxxx xxxxxx jako xxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x platných xxxxx (xxxx xxxx peněz xxxxx xxxxxxx) xxxx. xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx placení xx xxxxxxxxxx služby, při xxxx xxxxx xx xxxxxxx, při xxxxxx xx xxxxxxxxxx peníze xxxxx při xxxxxxxx (xxx rozhodnutí xxx x. 58/1978 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx např. xx xxxxx, k xxxxx xxxx xxxxx jiný xxxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 6.6.2012, xx. xx. 7 Xxx 487/2012). Udáním xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mince sběrateli xx xxxx xxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxx xxxxx sloužit xxxx xxxxxx (součást xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxx-xx padělky xxx xxxxxxx xxxx xxxxx k doložení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx však xxx x xxxxxxxxxxxx xx smyslu §233 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx podvodu xxxxx §209 xx. zákoníku). Xxxxxx xxx XXXXX, X. x kol. Xxxxxxx xxxxxxx X. §140 až 421. Xxxxxxxx. 2. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012, s. 2334. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx penězi xxxxxx xxxxxx nový xxxxxxx (k xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x. 58/1978 x x. 2/2009 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx peněz xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx jako peněz xxxxx hodnoty xx xxxxx x zásadě xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xx xx xxx xxxxxxxx padělal xxxx xxxxxxxx (viz k xxxx xxxxxxxxxx xxx x. 58/1978 x x. 2/2009 Xx. xxxx. tr., viz xxx materiál xxxxxxxxxxx xxx č. 29/1982, x. 204, Xx. xxxx. tr.).

22. X xxxxx případě x x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx anebo xxx byly xxxxxxxx xxxxx posuzovaného xxxxxxxxx xxxx, a xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx znaku „udání“, xx. zda xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx, anebo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx padělku xxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxxx bankovky x xxxxxx xx zboží xx xxxxxx). Většinová xxxxxxxxx xxxxx i xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxx „xxxxx“ xx xxxxxxx jen tehdy, xxxxx xx pachatel xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xx. při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx), xx. xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx je xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, tedy xx xxx xxxx xxxxx x platné převezme, xxxxx xxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx (např. xxxxx xxxxxxxx xxxxx rozpozná, xx jde x xxxxxxxx peníze a xxxxxx xx, popřípadě xx xxxxxxx převzít, x nedojde xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx). X xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx vyjádřený x odborné xxxxxxxxxx – xxx xxxxxxx XXXXXXX, X., FREMR, X., DURDÍK, X., XXXXXXX, X., XXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxxxx. Komentář. XX. díl. Xxxxx: Xxxxxxx Kluwer, 2015, x. 1509; XXXXXX, X. x xxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx hmotné. Xxxxxxxx xxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2009, x. 238. X xxxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxx na usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 12.11.2014, sp. xx. 5 Xxx 1242/2014, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 11.6.2002, xx. xx. 3 To 67/2002, xxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx ze xxx 30.10.1997, xx. xx. 1 Xx 187/97, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Soudní rozhledy x. 1/1998, x. 14. X xxxxx xxxxx xxx vyjít xxx x obecného xxxxxxx xxxxx „xxxx“, xxxx xx xxxxxx xxxx jiné xxxxxx xx xxxxxx, uplatnit xxxx (tak xxxx. Xxxxxxx spisovné xxxxxxx xxx školu a xxxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxxx, 2013, x. 464), xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx, atd. (xxx Xxxxxxxx slovník xxxxxx českého. Xxx XX. Xxxxx: XXXX, 1951–1953, x. 386). Xxxxxxxx xxx předání xxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx udání xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx peněz xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx (xxx ZUBATÝ, X. Udati, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx, údajný. Xx: Naše xxx, 1930, x. 7, x. 141 až 150).

23. Xxx tak xxxxxxx, xx odvolací xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx k závěru, xx xxxxxx padělání x xxxxxxxxx peněz xxxxx §233 xxxx. 2 xxxxxx 2 xx. xxxxxxxx nebyl xxxxxxx, xxx xx xx o xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx naplněn xxxx „xxxxx“ ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx x platného xxxxxxxx (xxxxxxx jinak xx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx 2. ve xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx, ale xxx brání xxxxxxxxx xxxxxx zákaz reformationis xx xxxxx).

24. Neobstojí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx jít x xxxxxxx xxxxx xx smyslu §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx, xxxxx předávaný xxxxxxx bankovky byl xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx. X xxxx xx již xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxx. Obviněný tím xxxxx zřejmě případ xxxxxx xxxxxxxxx nezpůsobilým xxxxxxxxxxx, o který xxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx, kromě xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, že takový xxxxxx xx x xxxxxx věci beztrestný. Xxxxxxxxx je nutno xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx s xxxxxxx xx kvalitu xxxxxxx šlo xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, protože xx xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xx xxx) vůči xxxx osobě (viz xxxx. předání xxxxxxxx X. T.) mohlo xxx takové xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, předmětná xxxxxxxx tak xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

25. Nejvyšší xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx obviněného, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pokusu xx rozlišuje, zda xxx o xxxxx xxxxxxxx a neukončený. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x zániku xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §21 xxxx. 3 xxxx. x) xx. zákoníku, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dalšího xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx potřebné x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxx pod č. 16/1979 Sb. rozh. xx.), v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zdržení xx dalšího xxxxxxx xxxx u neukončeného xxxxxx, nýbrž xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pachatele x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (popřípadě xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx x době, xxx xxxxxx nebezpečí xxxxx být xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánem); xxxxxx trestnost xxx xxxxxxxxxx pokusu nezanikne xxxxxxxxx xx opakování xxxxxx, a xx xxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx mohl bez xxxxxx opakovat xxxxx xxxxx – xxx xxxxxxxxxx xxx x. 9/2012-XX. Xx. rozh. xx. Xxxx aktivity xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx okolnosti a xxxxxx pachatele, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx zabránil xxxxxxxx, x zda xx, xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x zabránění xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxxx souvislosti x xxxxxxxxxx nebezpečí, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zákonem. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx musí xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebezpečí xxxxxx následku; xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx osob, jestliže xx tak xxxxx xx základě aktivního xxxxxxx xxxxxxxxx (viz x xxxx xxxxxxxxxx xxx č. 27/1987 Xx. rozh. tr.). X případům, xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx pokusu x xxxxxxx trestné xxxxxxxx, xxx xxxx. xxx xxxxxxxxxx xxx x. 16/1979 x x. 7/2007 Xx. rozh. xx., xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pokusu x ukončeného xxxxxx xx xxxxxxxx xxx x těch výjimečných xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx jednáním a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x podle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx určitá xxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jako u xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pachatele x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx zájmu xxxxxxxxxx trestním zákonem x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxx, kdy takové xxxxxxxxx mohlo xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

26. S xxxxxxx xx xxxx uvedený xxxxxxxxxxx přístup tedy xx xxxxxx x xxxxxx trestnosti xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx peněz xxxxx §21 odst. 1 x §233 odst. 2 alinea 2 xx. zákoníku xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, avšak druhá xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx zboží xxxx xxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx nastat xxxxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx takového xxxxxxxxx činu. Xxxxxxxx xx totiž xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx dříve vyvolané xxxxxxxxx mohl xxxxxxxx xxxx pachatel odvrátit, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx smluvní xxxxxxx, xxxxx xxx padělek xxxxxxxx xxxxxx. Navíc xxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx podmínkou zániku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx totiž xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyplývající xx xxxxxx x. 136/2011 Xx., o xxxxx xxxxxxxx x xxxxx a o xxxxx zákona x. 6/1993 Sb., x Xxxxx národní xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, podle jehož §12 xxxx. 1 x 2 xxxx xxxxx odmítnout xxxxxxx xxxxxxxx xxxx mincí, x xxxxxxx existuje xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxx padělané nebo xxxxxxxxx, ledaže je xxxxxxx je xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx je xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. x xxxxxx jednajícím xx xxxxxxxxxx xxxxx, jako xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx toho xx xxxxx §12 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx republiky. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx být xxxxxxx.

27. Xx třeba xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx obviněného xxxxxxxx se xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx“ trestného xxxx, xx xxxxx xxx odsouzen. Předně xx xxxxx xxxxxxxx xx xx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxx znakem xxxxxxxxx činu podle §3 odst. 1 xxxxxx x. 140/1961 Xx., xxxxxxxxx zákona, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xx 31.12.2009, xxxx xxxx znakem xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx – xxx xxxxxxx §13 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Nyní xxxxxx trestní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx x §12 xxxx. 2 tr. xxxxxxxx, v němž xxxxx pojmu společenská xxxxxxxxxx.

28. Jde-li o xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx x tomto xxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx soud obviněnému xx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x názorem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x při xxxxxx xxxx xxxxxx vycházel x toho, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx x následné xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, že xxx x xxxxxxx, nemají xxx trestné, neboť xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx závažné x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx tuto xxxxxxxxxx jiný xxxxxx x xxxx takové xxxxxxx postihovat jako xxxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx odborný xxxxxx x recentních xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx komentářích x trestnímu xxxxxxxx (xx všechny např. XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx zákoník X. §1 xx 139. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Xxxx, 2012, x. 115). Xxxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 30.1.2013, sp. xx. Xxxx 301/2012, publikované xxx x. 26/2013 Xx. xxxx. tr. Xxxxx xxxxxx x xxx vyslovených (xxxx xxxx) xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxx vykazuje xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x trestním zákoníku, xx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxx xxxxxxx trestní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx korigován xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. 2 xx. zákoníku, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a trestněprávní xxxxxxxx x ní xxxxxxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivých, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx škodlivost xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxx jedno z xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xx xx třeba xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x každého xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx činu, x xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vymezených x §39 odst. 2 xx. zákoníku, x xx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x dalším okolnostem xxxxxxx. Xxxxx x xxx, xxx jde x xxx, xxxxx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx škodlivosti xxxxxxx, xx xxxxxxx xx předpokladu, xx xxxxxxxxxx skutek x xxxxxxxx xxxxx hranice xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx běžně xx vyskytujícím trestným xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Kritérium xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxx xxxxx“, xx xxxxxxx xxxxxxx, xx trestní xxxxx xx místo xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

29. Xxxxxxxx xxxx uzavírá, xx obviněný xx xxxxxxx xx třech xxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dvoutisícikorunové xxxxxxxx, xxxxx byla schopna xxxxx funkci oběživa, xxx pouze xx xxxxxxxx okolností (např. xx snížené xxxxxxxxxxxx), x xx tento xxxxxxx byl (xx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx při placení xx xxxxx xxxx xxxxxx. Rozhodně xxxx xxxxx takové xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx, naopak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx uznávaným xxxxx x xxx, xxx x v xxxxxxxxx, x čemž xxxxxx x řada xxxxxxxxxxxxx smluv, xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx trestněprávnímu xxxxxxx (xxx xxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx penězokazectví, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx č. 15/1932 Xx.). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx odvolacím xxxxxx zcela xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx padělání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 x §233 xxxx. 2 xxxxxx 2 xx. xxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx shrnutí

30. Xxx xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx D. X., xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x., Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Proto podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx §265i xxxx. 3 xx. x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

31. Protože Xxxxxxxx xxxx rozhodl x odmítnutí dovolání xxxxx §265x xx. x., mohl xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §265r xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.