Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xx xxxxxxx xxxxxxx (nemovité xxxx) xxxxxxxx ve xxxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx x trestném xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx mezi xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx dárcem xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věřitele x xxxx podobě, xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxx-xx neexistující xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx (§630 xxx. zák.), resp. xxxxx na xxxxxxxx xxxx (§2072 x. x.), xxxxxxxxx i xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx, vytvoří-li xxxxxxx podmínky xxx xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx dárcem xxxxx, aby zkrátil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx svých xxxxxxxx.

Xxxxx x právnímu xxxxxxxx: §222 xxxx. 1 xxxx. a), §222 xxxx. 1 xxxx. x), §222 xxxx. 1 písm. x)&xxxx;xxx. č. 40/2009 Xx., §630 xxx. x. 40/1964 Xx., §2072 zák. x. 89/2012 Xx.

Xxxxxxxx soud xxxxxxx podle §265x xxxx. 1, 2 xx. x. o xxxxxxxx, xxxxx podala xxxxxxxx B. M. xxxxx xxxxxxxx Krajského xxxxx v Xxxxxxx xx xxx 28.4.2021, xx. xx. 3 Xx 67/2020, xxxx xxxxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vedené x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx Jičíně xxx xx. zn. 3 X 232/2017, xxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx

– jednak rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xx dne 28.4.2021, xx. xx. 3 Xx 67/2020, x xx x xxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx zrušen xxxxxxxx Okresního soudu x Xxxxx Xxxxxx xx dne 21.11.2019, xx. xx. 3 X 232/2017, x x níž xxxx xxxxx rozhodnuto x xxxxxx viny obviněné X. X., x xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx,

– xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Novém Xxxxxx xx xxx 21.11.2019, xx. xx. 3 X 232/2017, x xx xx xxxxxx x vině xxx xxxxx 1., xx xxxxxx o xxxxxx x xx xxxxxx x náhradě xxxxx.

Xxxxx §265x odst. 2 xx. x. byla xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx změně, x xxx došlo zrušením, xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §265x xxxx. 1 xx. x. Xxxxxxxx xxxx přikázal Okresnímu xxxxx x Xxxxx Xxxxxx, aby věc x xxxxxxxxx rozsahu xxxxx projednal x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx Xxxxxx xx dne 21.11.2019, sp. xx. 3 X 232/2017, xxxx xxxxxxxx X. X. xxxxxx vinnou xxx bodem 1. xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxxxx §222 odst. 1 písm. x), xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx č. 40/2009 Sb., xxxxxxxxx xxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxx „xx. xxxxxxx“, v xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxx účinné xx 30.9.2020), x xxx xxxxx 2. xxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §225 xx. xxxxxxxx (opět xx xxxxx účinném xx 30.9.2020). Xx xx xx xxx podle §225 xx. zákoníku x §43 xxxx. 1 xx. zákoníku xxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 10 xxxxxx, xxxxx xxxxx byl xxxxx §81 xxxx. 1 x §82 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx podmíněně xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xxxx x 2 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §229 odst. 1 xx. x. xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poškozených xx xxxxxxx škody.

2. X xxxxxxx odvolání podaného xxxxxxxxx Krajský xxxx x Ostravě rozsudkem xx xxx 28.4.2021, xx. xx. 3 Xx 67/2020, xxxxx §258 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx. 2 tr. x. xxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx 1., xx výroku x xxxxxx x xx xxxxxx o xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx §259 xxxx. 3 xx. ř. xxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxxxx uznal xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 písm. x) tr. xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx 1.10.2020. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx 2. x xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §225 xx. xxxxxxxx x §43 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx úhrnný xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 6 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx podle §81 odst. 1 x §82 odst. 1 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen na xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 1 xxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx §229 xxxx. 1 xx. x. o xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx.

3. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx bylo xxxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx soudů xxxxxxx stupňů xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx uvedeno) xxx, xx xxx 14.12.2015 x XX, okres XX, xx xxxxx xxxxxxxxxxx místě učinila xx svou xxxxxx X. N. xxxxxx xxxx – souhlasné xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxx xx 14.12.2015, xxxxxx převedla xx X. X. xxx xxxxxxxxxxx k nemovitým xxxxx xxxxx specifikovaným xx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxx 2 600 000 Xx xx xxx 17.4.2013, xx nichž xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x. x., xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx 1 978 865,76 Xx z xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx X. X., xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx věcí xxxxx uspokojit do xxxxxx xx xxxx 621 134 Xx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xx má xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx vůči 4 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x současně x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x něhož xx xx mohly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx, xx pohledávky xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) nemohly xxx xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx způsobila xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 621 134 Kč.

II.

Dovolání xxxxxxxx

4. Xxxxx výroku x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx vinnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 písm. a) xx. xxxxxxxx, jakož x xxxxx xxxxxx x xxxxxx x x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx B. X. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021), xxxxxxx skutek xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

5. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přesvědčení, xx x důsledku xxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx zcizení vlastnictví x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx k jakékoliv xxxxx vlastnického xxxxx, x xxxxx důsledku xxx být xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx měla xxxxxx souhlasné prohlášení x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xx X. N. xxx vlastnické právo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve výroku xxxxxxxx. Dovolatelka xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího soudu xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vrácení xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x učinění takového xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemá xxxx xx změnu xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že ke xxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx od darovací xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (k xxxx xxxxxxxx xx §2072 x. z.). Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pak xxxxxxx pouze k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxx právním a xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx této xxxxxxxxxxx si xxx xxxxx i xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dárce xxxxx xxx xxxxxxxx pro xxxxxx ex xxxx xx xxx odvolání xxxx. Xxxxxxxx vyzdvihla, xx xxxxxxxx daru xxx nevděk xx xxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx, xxxxx sama xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x rozporu x dobrými mravy xxxx xxx xxxxx X. X. (dárkyni).

6. Xxxxxxxxxx §222 odst. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx obsahuje xxxxxxxxx výčet xxxxxxx, xxxxx představují xxxxx xxxxxxx naplňující xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx poškození xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx rozšiřovat, x xx xxx xxxxxxxx xxxx za xxxxxxx xxxxxxxx. Obviněná xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxx x x xxxx převodu došlo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx daru xxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxx, který xxxxxxx xxxx matka, xxxx nikoliv xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxx deklaratorní. X xxxx obviněná xxxxxxxx, že se xxxxxxx dopustit xxxxxxx x jednání xxxxxxxxx x §222 odst. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx.

8. Obviněná xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu, který xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx obhajoby, xx by podle xxxxxxxxxxx jimi xxxx xxxxx prokázat xxxx xxxxxxx xxxxxxx vůči xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x-xxxxx xx xxx 12.1.2015. Xx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x-xxxxx až ve xxx xxxxxxxxx řeči, xxxx není důkazem, xxxxx xx xxxx xxxxxxx skutkový stav, xxx xx xxx xx xxxx xxxxxxx.

9. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxxxx o vině, x xxxxxx a x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx výroku o xxxx xxx xxxxx 1. x xxx xxx zprostil xxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx projednání x rozhodnutí.

III.

Vyjádření x xxxxxxxx

10. X dovolání xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xx xxxxxx xxxxxxxx vyjádřil xxxxxxxxxx.

11. Xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx obviněné xxxxxxxx deklarovaný xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. (xx xxxxx do 31.12.2021). Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx teoretická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x souvislosti s xxxxxxxxx xxxx nemovité xxxx x xxxxxxxxxxx, xx souhlasné prohlášení xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx daru xxxxxxxx věci představuje xxxxxxxxx vkladovou listinu, xxxxxxx xxxxx podle xxxx listiny má xxxxxxxxxxxx účinky. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxx odvolání xxxx xxxxxxx x xxxx je xxxxx xxxxx splnit xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxx úpravy xxx „souhlasné xxxxxxxxxx“ (xx xxxxxx zákona x. 265/1992 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věcných xxxx x xxxxxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a §40 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 26/2007 Sb.), kterým xxxxxxxxxx xx základě xxxxx dárce xxxxx xxxxxxxxxx §630 zákona x. 40/1964 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx xx zkratce xxx „xxx. zák.“), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx právní xxxxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxx), xxxxx měla za xxxxxxxx obnovení xxxxxxxxxxxx xxxxx dárce (xxx xxxx i xxxxx xxxxx k požadovanému xxxxxxx daru, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §630 xxx. xxx.), xxxxx xxxx pouze deklarací xxxxxxxx vlastnického práva xxxxx.

12. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx odsuzujícího rozsudku x skutkovou podstatu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. a) xx. xxxxxxxx zejména xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx x tomuto xxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx byla obviněná xxxxxxxx vinnou xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx výlučně xxxxx, že xxxx xxxxxxxx, jež xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx smyslu §2072 xxxx. 1 x. x. odstoupil xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (případně xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xx smyslu §630 obč. zák.), xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx rozsudku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx považovat xx správné, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

13. Obviněná xxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x uvedení xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxx vlastnického xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx kladeného xxxxxxxx xx xxxx. Xxxxxx zástupce xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxx až xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, když xxx x xxxxxxxxxx xxxx x xxxx, xxx xxx byla otázka xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx nebyla podle xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx uznána xxxxxx xxxxxxxxxx postupných xxxxx x jednotlivých xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx okamžiku xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx). Proto xxxxx xxxxxxx x naplnění xxxxx „zcizení“ xx xxxxxx zcizení xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxx vlastnického xxxxx, xx. kdy již xxxxxx vlastníkem xxxxxx xxxx, které xxxxx xxxxxxxx měla zcizit x xxxxx x xxxx jejího xxxxxxx xxxxxx jejím xxxxxxxx.

14. Xxxxxx zástupce xxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxxxx zcizení xxxxxxxxx xxxxxxx posouzeno xxxxxx xxxxxxx, jímž xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, který xxxxxxx majetek nabytý xxxxxxxxx od xxxx xxxxx – dárce, xxxxxxx, xx xxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxx vědomí, xxxx xxxxxxxxxxxx vystupoval xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, což xx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx smlouvy xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx souhlasného xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx práva x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxx však x xxx takového xxxxx, xxxxxxxx bylo xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx vlastnickým xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx věcem, z xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx věřitelé. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx uvedený xx skutkové xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxx převedla xxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx tohoto xxxxx xxx xxxxxx vlastníkem xxxxxx xxxx. Pro xxxxxxxx znaků xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku je xxxxxx xxxxx trvat xx xxx, xxx xx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx.

15. Xxxx státní xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxx dnem 1.1.2014, xxxxx podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §3028 xxxx. 3 x. z. xxxx xxxxx použít xx vrácení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. §630 xxx. xxx., x xxxxxxx §2068 x násl. x. x. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxx v nyní xxxxxxxxxx xxxxxxx věci, xxx xxx xxxxxxx xxxxx rozhodující o xxxxxxxxxx xxxxxx X. X. xx xxxx xxxxxx u Krajského xxxxx x Xxxxxxx – xxxxxxx x Xxxxxxxx pod xx. xx. 1 XXx 60/2017. Xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx jednání xxxxx xxxxxxxx (existence xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx porušení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx matce), xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x to x x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx stránku trestného xxxx.

16. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxxx automaticky xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx toho xxxxxxxx. Xx trestný xxx xxxxxxxxx věřitele podle §222 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx prohlašuje xxxxxxxxxxx i xxxx xxxxxxx, kterými xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx majetku způsobí xxxx, kdy věřitel xxxxxx dosáhnout, byť xxxxxx, uspokojení xxx xxxxxxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx různé formy xxxxxxxxx pasiv za xxxxxx xxxxxxxxxx snížení xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i zdánlivé xxxxxxxxxx majetku xxxxxxxx. Xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku xx xxxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxxxx věřitele x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx nebo závazku xxxxxxxxx.

17. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obviněné (x xxxxxxxxx xxxxxxx popisu xxxxxx) podle §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx své matky xx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx. Přečin xxxxxxxxx věřitele xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx úmyslným xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx [§15 xxxx. 1 xxxx. b) tr. xxxxxxxx], xxxxx xxxx xxxxxxxxx x to, xx v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzniká xxxxx xx xxxxx xxxxxxx a xx xx xxxx souvislost xxxx xx, jeho xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx pohledávky xxxx xxxxxxxx. Xxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x míře x xxxxx zavinění obviněné, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Subjektivní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx ji xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. účinku).

18. K xxxxxx xxxxxxxx obviněné xxxxxxxxx se rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx.

19. Státní xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně xx xxxxxx o xxxx xxx bodem 1., xx výroku o xxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušená rozhodnutí, xxxxx xxxxxxxx ke xxxxx, x xxx xxxxx zrušením, xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx stupně k xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx.

20. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx bylo zasláno x případné replice xxxxxxxxxxx, která se x němu prostřednictvím xxxxx obhájce též xxxxxxxxx. Xxxxxxxx souhlasí xx xxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx v tom xxxxxxx, x xxxxx xx xxx xx xxxxxx, polemizovala s xxx xxxxx o xxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx téhož xxxxxxxxx činu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Zopakovala xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx trestného xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx daru xxxx xxxxxxx, xxxxx její xxxxx xxxxx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx právo. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxx, aby xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Xxxxxx xxxxxxxxxx

21. Nejvyšší xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx dovolacího xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx uplatněných námitek xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

22. Xxxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který – xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx některých xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxx možné xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx jen x některého x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. l xxxx. x) xx x) xx. ř., xxxx. xxxxx §265b odst. 2 xx. ř. Xxxxxx dovolání x xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx. Přitom nestačí, xxx zákonný xxxxxxxx xxxxx xxx jen xxxxxxxx deklarován, ale xx xxxxx, xxx xxxxxxx dovolatele xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

23. Xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. (ve xxxxx účinném do 31.12.2021) xx xxxxx xxxxx, jestliže rozhodnutí xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx posouzení skutku xxxx na jiném xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Jde tedy x xxxxxxxxx xxxxxx x použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx něj xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podstatou je xxxxx uplatnění příslušných xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x druhého stupně. Xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. je xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx obviněný xxxxxx x xxxxxxxx, vykazuje xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx znaky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx důvod xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxx x xxx, xx se dovolatel xxxx domáhá xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx práva, xxx xx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx xxxxxx vlastní interpretací xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx citovaný xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx námitkách xxxxx tomu, xxx xxxxx hodnotily xxxxxx, xxxx skutková zjištění x xxxx xxxxxxxx, xxx postupovaly při xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx rozsahu provedly xxxxxxxxxx apod. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx právních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) X xxxxxxxxx námitkám xxxxxxxx

24. Xxxxxxxx xxxxxxxx X. X. xxxxx xx xxxxxxxx právní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x učinění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx bylo obsaženo x popisu xxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §222 xxxx. 1 xxxx. x) tr. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx části svého xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx odsuzujícího xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu. Tato xxxxxxxx výhrada obviněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. (xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2021) x Xxxxxxxx xxxx ji x xxxxx části x xx shodě xx xxxxxxx zástupcem xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

25. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx, xxx, byť x xxx částečně, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, že xxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, zcizí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx, xxx i xxx část xxxxx xxxxxxx, x způsobí xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. X xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x nyní xxxxxxxxxx trestní věci xxxxxxxx spočívající v xxx, xx obviněná „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx část xxxxx majetku, x xxxxxxxxx xxx xx xxxxx majetku xxxxx xxxxxxx malou,“ xxx xxxxx xxxxxxxx soud x právní větě xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx rozsudku (xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx alternativy, xxxxx xxxxx obviněné xx xxxx xxxxxxx škodu, x xx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx i jeho xxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx věřitele xxx neodpovídá popis xxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx odsuzujícího xxxxxxxx, xxx správně xxxxxxx obviněná x xxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx Xxxxxxxx xxxx přistoupil ke xxxxxxxxx xxxxxx x x rozsahu skutku xxxxxx kvalifikovaného xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx částečně xxxxxx xxxxxxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxxxx xx výroku xxxxxx xxxxxxxx.

26. Xxx xx xxxxx ve xxxxxxxxxx připomenout xxxxxxxx xxxx uvedený ve xxxxxxxx větě, o xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a z xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx nižších stupňů. Xxxxxxxx B. M. xxxxxxxxx xxx 14.12.2015 xxxxxxxxx prohlášení x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx do vlastnictví xx xxx xxxxx xxxxxxxx smlouvou x xxxx 2001. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxx xx výši xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vlastního xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

27. Podle xxxxxxxxxx (xxx např. xxxxxxxxxx xxx x. 12/2002, x. 56/2003, x. 26/2007-X., x. 40/2017, x. 43/2019, x. 5/2020, x. 17/2021 a č. 31/2021 Sb. xxxx. xx., xxxx xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx dne 4.12.2013, xx. xx. 5 Xxx 1056/2013) x xxxxxxx literatury (xxx xxxx. XXXXX, X. x xxx. Trestní xxxxxxx XX. §140 xx 421. Xxxxxxxx. 2. vydání. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012, x. 2214; XXXX, X. Xxxxxxxx xxxxxxx činy x Xxxxx republice. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Xxxx, 2015, xxxxxxx x. 67) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vlastnického xxxxx jednáním xxxxxxxxx, xxxx v xxx, xx pachatel xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxx na xxxxx xxxxx, x xx např. prodejem, xxxxxxxxx apod., přičemž xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (tedy xxxx. xxxxxx získané x xxxxxxx xxxxxxxx utratí, xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx apod.). Xxxx xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx důsledku xxxxxxxx za zcizenou xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx současně x xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx x xx xxxxxxxx nemohli uspokojit. Xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxx jsou xxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyvedeny x xxxx majetku xxx, xxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xx xxxxxxx xx svěřenského xxxxx, xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx xx xxxx jiné xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx převod xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx xxxx uzavře xxxxxx o vypořádání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xx xxxx věřitelů). Xxxxxxx xxxxxxxx xx mohlo xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxx zvláštní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x postihováno jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. b) xx. zákoníku.

28. Xxxxxxxx X. X. xxxx xxxxxxx xx vinu, xx xxxxxxxxx souhlasné xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx listinou xxxx nedošlo k xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxx zmíněném smyslu, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního x xxxxxxx stupně). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx skutku, ale xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxx x xxxxx směru xxxxxxx do xxxxxxx x tím, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x právní xxxxxx xx xxxxxxxx části xxxxx xxxxxxxx (nutno xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx stupně xxx učinil pod xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx odvolacího xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, x xxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Ostravě xx xxx 30.5.2019, x. x. 3 Xx 68/2019-483, jímž xxx x xxxxx rozsahu xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 13.11.2018, x. x. 3 X 232/2017-363).

29. Xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx, jak xxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, s xxx, xxx xx xxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxx od 1.1.2014, xxx-xx xxx získán xxxxxxxx xxxxxxxx uzavřenou xxxx 1.1.2014, xxxx xxxxxxxxx podle zákona x. 40/1964 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších předpisů, xxxx podle xxxxxx x. 89/2012 Sb., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů. X xxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x. 92/2020 Xx. xxxx. xxx. (xxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 31.3.2020, xx. xx. 33 Xxx 2339/2019), xxxxx xxxxxx věta xxx: „Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx uzavřena xxxx 1.1.2014, je nutné xxxxx na xxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxxx xxxxxxx č. 40/1964 Xx., xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx 31.12.2013, i xxxx k ‚xxxxxxxxxx‘ xxxxxxx obdarovaného, pro xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx 1.1.2014.“ X xxxxxxxxxxx případě xxxx xxxxxxxx smlouva xxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nižších stupňů) xxxxxxxx xxx 12.4.2001, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx zákoníku, xx znění pozdějších xxxxxxxx, a xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx §630 xxx. xxx., x nikoliv §2072 x. z. x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nižších stupňů x xxxxx rozhodující x vylučovací žalobě xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správkyni. Byť xxxxxx xxxxxxx nemusí xxx x xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxxxxx xxxx) xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx (viz xxxx. x xxxxxxx otázce xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXXX, X., TÉGL, X. Xxxxx: X xxxxxxxxxx XX xxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x. 3/2021, x. 64), x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x čemuž xxxxxx xxxxxxxxx publikace xxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a stanovisek (xxx xxxxxxx §24 xxxxxx x. 6/2002 Xx., o xxxxxxx x soudcích, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx zmíněnou xxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxx xxxx.

30. X když xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx vrácení daru (§630 xxx. xxx.) x odvolání (xxxxxxxx) xxxx xxx nevděk (§2072 x. z.) xxxxxxx odlišné, xxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx myšlenek. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xx poukazovala obviněná, xxx xxx xx xxxxxx x státní xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního úkonu/právního xxxxxxx dárce, který xx může xxxxxxx xxxxxxx xxxx, resp. xxx xxxxxx xx xxxxxxx stanovených důvodů. X obou xxxxxxxxx xxxx takový xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxx tento xxxxxx vůle dojde xxxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx zaniká darovací xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx, jaké xx stanovisko xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx povinnost xxxxxx, co xx xxxx plněno, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hodnoty x xxxxxxxx. X xxxxxxxxx parametrech xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx úprav, x to i xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxx darovací xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, tj. zda xx xxxx či xx xxxx, xxxx. xxxx xxxxx xxx xxx takový xxxx xxxxx osoby, které x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx. X tomto xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx literatura, x xx x v xxxxxxxxxx xx vývoji xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx §48 xxxx. 2 xxx. xxx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx mělo xxxx x xxx xxxx xxxxxxx – xxx argumentaci a xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx x. 40/2006 Xx. rozh. xxx., xxxxx xxxxxxxxxx plenárním xxxxxxx Ústavního soudu xx xxx 16.10.2007, xx. xx. Xx. XX 78/06, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 47 xxx x. 162 xx x. 145 Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xxxxxxx xxx „Xx. x. x x.“), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx od xxxxxxx se xxxxxxx xx počátku xxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx mezi xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou xxxxxxxx (xx xx xxxx platit x x případě xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx; jinak xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx xxxxxx x xxxxx-xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx majících xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx vztah). Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx po odvolání xxxx věc vrátit, xxxx se i xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx ustanovení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx pod x. 83/2006 Sb. xxxx. xxx.); x současné xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx lhůtě xx xxxxxx §101 xxx. xxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx smlouva (xxxxxxx xxxxx xxxxx odborné xxxxxxxxxx) xxxx zásadně xx nunc x xxxxxxxx, xxx projev x xxxxxxxx daru xxxxx obdarovanému, xxx-xx x reálnou darovací xxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx smlouvu, na xxxxxx xxx bylo xxxxxx (xxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx plněno, se xxxx xx xxxx); xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx v případě xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxx §2073 x. x., který xx xxxxxxxx xxx x obdarovanému, nikoli xxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx odvozují xxx xxxxx xxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxx úpravy xx xxxxxx §2073 x. z. tak xxx revokaci xxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx může xxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx o nepoctivé xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x účinky ex xxxx x tím, xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx xxxxxx právo, xxxxx xx xxxxxxxx (xxx §992 x. x.), a pak xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x nepoctivé xxxxx (xxxxx §1000 x. x. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x nahradí ten, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx škodu, xxxxx xxxxxx x xxxx držby). Xxxxxxxx xxxxxxxxxx jsou x x podmínkách odvolání xxxx a xxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx x pro xxxxx (§2068 až §2071 x. x.), xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx §2072 x. z. xx xxxx xxxxxxxxx x §630 xxx. xxx., xxxxxx xxx je xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xx dopustit takového xxxxxxx (jakkoliv xx xxxxx xxxxxxxxx, že xx x xxxx xxxxxxxxx podmínky do xxxxxx míry xxxxxxxxxx x xx xxxxxx x konkrétním xxxxxxx xxxxx zpravidla xxxxxxxx xxxxxxxx obou xxxxxxxx xxxxx). Další podrobnosti x odlišnostech xxx xxxxxxxx xxxx, ovšem x ohledem xx xxxx vyřčené, xx xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x účinná v xxxx xxxxxxxx, není xxxxx xxxxxxxx x xxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxx např. XXXXXXX, X., XXXXXX, X., XXXXX, J. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxxx X. (§1721 xx 2520). Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2014, s. 685; XXXXXX, X. x xxx. Občanský xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx (§2055–3014). Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2014, s. 21.

31. Xxxxx §630 xxx. xxx., který xx xxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxx (xxx xxxx), xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx daru, jestliže xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxx xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx dobré xxxxx. Chování obdarovaného xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx mravů xx xxx xxxxxx z xxxxxxxx, xxx kterou xxxx xxxxx k xxxxxxx daru, x xxxxx ovšem xxxxxxxxx xx zákona, ale xx třeba xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxxxx xxxxxxx) dárce, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx daru (xxxxxxxx-xx xx xxx xxxx. proto, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vrátit xxxxxxx darovací smlouvy xxx není xxxxxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx u xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx. Samotným xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx formu, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ruší x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx. xxxxxx se vlastnictví xxxxx x xxxx xx xxxx a xxxxxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xx věc, xxxxxxxx (xxxx-xx xxx xxx xxx) poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx, xx totiž xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Obdarovaný xxxx xxxxxxxxx vlastník xx xxxx xxxxxxx xxxxx dar, v xxxxxxx nemovitých xxxx xxxxxxxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práv, tj. x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx tak, xxxx xx dárce xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xxxx žaloba xx xxxxxx, xxxx. xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xx pak xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx literatuře (viz xxxx. Škárová, M. xx ŠVESTKA, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, X., HULMÁK, M. x kol. Xxxxxxxx xxxxxxx XX. §460 – 880. Komentář. 2. xxxxxx. Xxxxx: X. X. Beck, 2009, s. 1799; xxxxxx i Xxxxx, X. in XXXXX, X., XXXXX, M. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2009, xxxxxxxx v systému XXXX x §630 xxx. zák.) i x xxxxxxxxxx (viz xxxx. xxxxxxxxxx xxx x. 83/2006 Xx. xxxx. xxx.) vycházel x xxxx, xx xx změně vlastnického xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva na xxxxx xxxxx) xxxxxxx xxx učiněním xxxxxxx xxxx xx strany xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx), xx. xxxxxxx x xxxxxxxx vlastnického xxxxx xxxxx, x xxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxx okamžikem, kdy xxxxx projev xxxx xxxxx obdarovanému. Proto xxxx dospěl xxxxx Xxxxxxxx soud (xxx xxxxxxxxxx xxx č. 83/2006 Xx. xxxx. xxx.) x xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx darované věci xxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx, co xx xxxxx doručil xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx daru podle §630 obč. xxx.) xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxx xxx vlastníkem xxxx již xxxx xxxxx. Naopak v xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (obdarovaný xxx x xx xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx může xxx jen xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx-xx žalováno xx xxxxxxxxx), xxxxxxx-xx xxxxx věc xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x katastru xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxx setkat x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx až xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (na xxxxxxx xxxx) dochází xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx do katastru xxxxxxxxxxx (xxx např. XXXXX, X., XXXXXXX, X. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Právní xxxxxxxx x. 4/2002, x. 155; XXXXX, X. X xxxxxx xx xxxxxxx xxxx podle §630 XxxX. Právní xxxxxxxx č. 6/2002, x. 284).

32. Lze xxxx shrnout, xx xx xxxxx vlastnického xxxxx, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx), xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx, kdy je xxxxxxx obdarovanému. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx dárcem a xxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x případě xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úkonem xx xxxxxx dárce), xxxxxx dojít xx xxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. a) xx. zákoníku, xxxxx xx jím majetek xxxxxxxxx xx jinou xxxxx.

33. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx právní xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx x podmínek xxxxx vlastnického práva, xxx xxxxxx je xxxxxxxxx předpokladů xxxxxxxxxx x §630 xxx. xxx., xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx hrubě xxxxxxxxxx xxxxx mravy vůči xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxxxx. Jím xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nevhodné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxx nevděk (xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ale xx smyslu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx okolnosti konkrétního xxxxxxx xxx kvalifikovat xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx být buď xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, a xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx, hrubými urážkami, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.; xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rodině xxxxx, xxxxx lze xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nichž k xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx hrubé xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx z hlediska xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx strany xxxxx (viz Škárová, X. xx XXXXXXX, X., XXXXXX, X., XXXXXXX, X., HULMÁK, X. a xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx II. §460-880. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx: C. X. Beck, 2009, x. 1799). Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxx dárce x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx ochrana.

34. S xxxxxxx xx některé xxxxxx soudů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx ve xxxxxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx obviněné X. X. coby xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx X. X. xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx podmínek, x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx proklamaci neodpovídající xxxxxxx (ostatně touto xxxxxxx xx souběžně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx by xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zástupce, xxxx xx xxxxx xx posoudit xxx, xx xxxxxxxx uznala xxxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx matkou xxxx xxxxxxx, xxx by (xx xxxxxx x xxxxxxxx) odpovídalo variantě xxxxxxx x §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. zákoníku [xxxxxxxxx odpovědností xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx smyslu §222 xxxx. 2 písm. x) xx. xxxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx xx zásady xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx nemohly]. Xxxxxx xxxxxxxx xxx předpokládá, xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xx. xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxx a xx xxxxxx xxxxxxxxxxx). Xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx svévolně, xxxxxx aktivita xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x porušit xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx veřejné xxxxxx (viz x xxxx xxxx). Xx xx totiž xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx se xxxxx skutkovými xxxxxxxxx xxxxxxxxxx původně x xxxxxxxx petitu, jež xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx náležitě xxxxxxxxxxx xxxxxxx petit xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a upravit xxxxxxxxx xxxx tak, xxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxx, má-li xxx xxxxxxx. Pokud xx xxxx (čistě xxxxxxxxxxx) měla xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, že obviněná xxxxxxx vytvářela xxxxxxxx xxx xxxxxxxx daru, xxxx. xxx možnost xxxxxx se jeho xxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx chovala xxxx matce či xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mravy), xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx matce) xxxxx xxxxx darovaný majetek, x tím xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx x xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx postižitelného xxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x) xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx i tato xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx, kdy xxx x jakousi xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx majetku, přičemž xxxxxx majetek pak xxx xxxxxx sloužit xxxxx původnímu xxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxx, xxxxx materiál x xxxxx, x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx). Případně xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x jisté xxxxx xxxx odstranění, x xx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx musí xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxxxx xx jeho xxxxxxx, xxxxxxx pachatel xx x takovém xxxxxxx splnil xxxxxxxx xxxxx x podobě xxxxxxx hrubě xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. S xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

35. Takové xxxxxxxx xxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx změnou vlastnického xxxxx k xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx odvolání daru, xxxx. požadování xxxx xxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxx xxxxxxxx, ovšem xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx tak xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx trestný xxx. X tohoto důvodu xxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx skutku xxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxx 1. výroku x vině xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxx vrácena xxxxx prvního stupně x novému projednání x rozhodnutí.

36. X xxxxxx důvodů je xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx doplnit xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx znovu xxxxxxxx xx pozice, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx dokazování, přičemž xx xxxxx xxxxx xxxxx též xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx, xxx rozhoduje x rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx prováděného xxxxxxxxxx x x xxx. opomenutých důkazech. Xxxxx ní xxxx xxxxxxxxxx xxxxx provést xxxxxxx navrhované xxxxxx, xxxxx musí xx xxxxxxx konformním xxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. musí xx zabývat každým x xxxxxx návrhů, xxxx rozhodnout x xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx s uznávanou xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. nález xx xxx 12.6.1997, xx. xx. XXX. XX 95/97, xxxxxxxxxx xx xxxxxx 8 xxx x. 76 xx x. 231 Sb. x. a x., xxxxx ze dne 10.10.2002, xx. xx. XXX. XX 173/02, xxxxxxxxxx ve xxxxxx 28 xxx č. 127 na x. 95 Xx. n. x x., x xxxxx ze dne 24.2.2004, xx. zn. X. XX 733/01, xxxxxxxxxx ve svazku 32 xxx x. 26 na x. 239 Xx. n. x x.). Neakceptování xxxxxxxxx xxxxxx obviněné xxx založit xxxxxx xxxxx důvody. Prvním xx xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x jejímuž ověření xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xx argument, podle xxxxxxx důkaz není x to xxx xxxxxx xxx vyvrátit xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Konečně xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx, podle xxxxx xxxxxx xxxxxxx, k xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx x dosavadním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxx jistotou) xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

37. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx obviněné X. X. xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (v xxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxx. Nejvyšší soud x xxxxx xxx xxxxxxxxx činnosti xxxxxxx, xx xxxxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxx. xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx podle §222 xxxx. 1 písm. x) xx. zákoníku xx variantě xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xx zcizení majetku (xxx xxxxxxxx ani x xxxx xxx xxxxxxx variantě). Proto xxxx xxxxx zrušit x xxxx části xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxx x v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxx xxxxx 1., xxxxxx o xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx soudu prvního xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx zrušené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx zrušením xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podkladu. Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx skutku xxxxxxx xxxxxxxxxx pod xxxxx 2. xx výroku x xxxx v xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx a kvalifikovaného xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx podle §225 xx. zákoníku, xxxxxxx xxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxxx x jehož xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Věc xxxx xx zmíněném xxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxx xx spojitosti x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx na xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx naformulovat xxxxxxxxx xxxx, jíž xxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx věta x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx přitom xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

38. Okresní xxxx x Xxxxx Xxxxxx zváží, xxxxxxx xx xxxxx s xxxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx výkladu ustanovení §222 xxxx. 1 xxxx. x) x x) tr. xxxxxxxx, xxx vyplývají x x odborné xxxxxxxxxx x dosavadní judikatury, xxxxxxx dokazování, xx xxx je xxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx stávající xxxxxx. Xx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx subsumovat xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (při plném xxxxxxxx x zásadám xxxxxxxxxxx dokazování, jak xxxxxx z xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu x Ústavního xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx x xxx. opomenuté xxxxxx) pak soud xxxxx jasné skutkové xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx věty xxxxxx x xxxx x xxxxxxxx a xxxxx xx právně xxxxxxx. Xxxxx znovu xxxxxxx k závěru, xx není xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obžaloby, xxx xx xx xxxxx uznat ji xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xxx odpovídal xxxxxxxxxx §120 xxxx. 3 xx. x. a xxxxxxxxx vyjadřoval xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx bude soud x xxxxxxx skutku x nadále xxxxxxxxx.

39. Xxxxxxxx xxxx dále xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx obecně xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx (xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx viny xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx směru xxx odkázat xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 14.5.2008, xx. xx. XX. XX 2014/07, xxxxxxxxxx ve svazku 49 xxx x. 86 xx x. 217 Xx. x. x x., v xxxx Ústavní xxxx xxxxx: „Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxxx x xx. 80 Ústavy Xxxxx republiky xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xx xxxx xxxxxx zastupitelství, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xx, aby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx věc xxxx podložena xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí x xxxx a xxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx pozice xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx usilujícího xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx rolí xxxxxx xxxxxxxxx dospět xxx výkladem §2 xxxx. 5 alinea xxxxxx xx. x. Xxxxxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx spravedlivého xxxxxxx x x nich xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vykládat xxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx spravedlivé rozhodnutí, xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx zjištění, xxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva xx xxxxxxx xxxx) x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx stupně je xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vůči státnímu xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx jím xxxxxxxx xxxx před xxxxxx prvního stupně xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxx provede navržené xxxxxx, či x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxxxxxxxx důkazů xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxx rozsáhlou xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. nález xx xxx 12.6.1997, xx. zn. III. XX 95/97, xxxxx xx xxx 24.2.2004, xx. xx. I. XX 733/01, nález xx xxx 10.10.2002, xx. xx. XXX. XX 173/02, xxxxx xx dne 18.11.2004, xx. xx. III. XX 177/04, xxxxx xx dne 18.3.2010, xx. zn. III. XX 3320/09, x xxxxx xxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx týkající náležitého xxxxxx xxxxxx, jenž x xxxxxx xx xxx 24.4.2006, xx. xx. I. XX 670/05, uveřejněném xx xxxxxx 41 pod x. 88 na x. 127 Xx. x. x u., xxxxx, že xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx takové xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx rozhodně nelze xxxxxx jako nestranné xxxxxxxxxxx x vině xx xxxxxx (xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxx řádem x §2 xxxx. 5 xx xxxx xx. ř.). Tyto xxxxxx převzal x Xxxxxxxx soud x xxxx xxxxx rozhodnutí (xxx xxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxx x. 13/2018, x. 47/2019 Xx. xxxx. tr. x xxxxx další).

40. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx Jičíně xxx xx xxxxxxxxxxx stran, xxxxxxx pak státního xxxxxxxx, vyjasní, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx mají odpovídat xxxxxx žalovaného xxxxxxxxx xxxx, xxx a xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxx třeba, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx náležitě xxx xxxxxxxxxxxx uznávané xxxxxxxxxx x shora xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

41. Při xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx je xxx xxxx prvního stupně x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx vázán xxxxxxx názorem Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx (§265x xxxx. 1 xx. x.). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx upozorňuje xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x předchozímu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx x §265x xxxx. 2 tr. x. (xxx. zákaz xxxxxxxxxxxxx xx peius).

42. Xxxxxxx xxxx napadeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podaného xxxxxxxx xxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovolacího xxxxx, xxxxxxx Nejvyšší xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. x neveřejném xxxxxxxx.