Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxx, v xxxx xxx spatřován xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxx §209 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vylákání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nevytváří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §11 xxxx. 1 písm. x) xx. x. ve xxxxxx x jinému xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx téhož xxxxxxxxxx xxx xxxxxx kvalifikovaný xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x užití finančních xxxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxx pohledávek uvedených xxxxxxxxxxxxx. Xxxx skutky xxxxxx xxx zčásti xxxxxx xxxxxxx, ani xxxxxxxx, xxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx tedy xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx (xxx obdobně rozhodnutí xxx x. 45/2008 Xx. rozh. xx.).

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx obviněného X. J. xxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Praze xx dne 23.3.2021, xx. xx. 13 Xx 39/2021, jenž xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx pod xx. xx. 2 X 116/2018.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Rozsudkem Okresního xxxxx x Xxxxxx xx xxx 8.12.2020, xx. xx. 2 X 116/2018, xxx xxxxxxxx A. J. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xxxx. 1 xxxx. x), odst. 3 písm. a), x) tr. xxxxxxxx, xxxxx dokonaným, dílem xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §21 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx. Xx to xx xxx uložen xxxxx §222 xxxx. 3 xx. zákoníku xxxxx xxxxxx svobody x xxxxxx 16 xxxxxx, xxxxx xxxxx xx byl xxxxx §81 odst. 1 x §82 odst. 1 tr. zákoníku xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx dobu x xxxxxx 36 měsíců. Xxxxx §82 xxxx. 2 xx. zákoníku xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve zkušební xxxx podle xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx výkonu funkce xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx na xxxx 36 xxxxxx. Podle §228 odst. 1 xx. ř. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx škody xxxxxx xx xxxx uvedené xx výroku rozsudku, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §229 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx xx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Zmíněného xxxxxxxxx činu, jímž xxx xxxxxxxx uznán xxxxxx, xx podle xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dopustil (zjednodušeně xxxxxxx) tak, xx xxxx jediný xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K. se xxxxxx XX (xxxx xxx jako „xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.“), xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxxx xxxxxx x účtu xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx dne 22.12.2012 ve výši 2 100 000 Xx x dne 20.11.2012 xx výši 1 200 000 Xx, xxxx vyvedl x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v celkové xxxx 3 300 000 Kč, která xxxxxxxxxxxxx převážnou xxxx xxxxxx majetku, xxxxxxxx xxxxxxx činnost obchodní xxxxxxxxxxx, xx xxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx stavebních xxxxx a stavebního xxxxxxxxx (xx xxx 21.12.2012 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx závazků této xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx 2 864 337,85 Xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx 982 614,15 Xx). Xxxxxxxx xxxxx převedl xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx O. X., xxxxx xx xxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vše x xxxxxxx částečně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x celkové výši 2 864 337,85 Xx a xxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx 435 662,15 Kč.

3. Xxxxx xxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx společnost X. xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.3.2021, sp. xx. 13 To 39/2021, xxx, že xx xxxxx §256 tr. x. zamítl xxxx xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. X.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) a x) tr. ř., xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx skutku xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx x posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx), navíc xxxx xxxxxxxx zásada xxxxx xxxxxxx stíhán xxx totéž.

5. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx skutek xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zproštěn obžaloby x xxxxxxx xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx sp. zn. 6 X 99/2015. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zprošťujícím xxxxxxx xxxx vytvořena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, kterou xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxx řízení xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx nějž xxx stíhán v xxxxxxx xxxx a xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxx něj xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx věci, x xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxx souvislosti xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.5.2006, xx. xx. 7 Xxx 536/2006, (xxxxxxxxxxx pod x. 4/2007 Sb. xxxx. xx.) x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.7.2002, xx. zn. XX. XX 143/02 (xxxxxxxxxxx xx xxxxxx 27 xxx x. 21, xxxxxx 2002, x. 261 Xxxxxx nálezů x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxx „Sb. x. x x.“). Soudy xxxxxxx stupňů xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx, x xxxx nové xxxxxxx stíhání xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx.

6. Dále obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx důvod xxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxx xxx dospěly x nesprávným právním xxxxxxx, xxxxxx také xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x skutkovými xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx X. X., xxxxx výpověď x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx pouze xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx svědka, xxxxx xxxxxx x zahraničí. Xxxx xxxxxxxxx se xxx xxxxx nepromítlo xx hodnocení xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx ho xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx L. X.). Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx podle xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx to, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx X. K., xxx je x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx dokazování xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx souladné xx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx prostředku řešení. Xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxx.

7. Obviněný xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx projednání x xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxx

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupce xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx státního zastupitelství, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx námitkami obviněného. X xxxxxxxx xxxxxx xx bis xx xxxx podle xxx xxxxxxx, xxxxxxx předchozí xxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxx xxx tentýž xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx xxx odlišný xxx podvodného xxxxxxx xxxxxxxx vůči dodavatelům xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx a xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx zproštění xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x dopadem xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx zástupce xx neztotožnil xxx x námitkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx podle §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxxxxx x podstatné xxxxx xxxxxxxx své xxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x z něj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx odmítl xxxxxxxx zásady xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, práva xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxx xxxxx nižších xxxxxx. Xxxx obviněným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolacím xxxxxxx, jednak xxxx xxxxxxxxx, xxxxx soudy xxxxxxx stupňů xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x v xxxxxx vzájemných xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx. xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x skutkovými xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X. X., xxxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxx správně, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx svědectví, xxxxxxx a xxxxx xxxxxx náležitě odůvodnil. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx zevrubně xxxxxxx. Posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, takže xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxxx deklarovanému dovolacímu xxxxxx xxxxx §265b xxxx. 1 písm. x) xx. ř. Xxxxx platí x x námitce brojící xxxxx závěru x xxxxxxxxxxxxxx svědka X. X. Xxxxxx hodnocením xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxx dalších důkazů. X xxxx státní xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

10. Xxx xxxxxxxxxxx dovolací důvod xx snad xx xxxxxxx xxxxx benevolence xxxx možné xxxxxxxx xxxxxxx obviněného týkající xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx práva jako xxxxxxxx prostředku xxxxxx. Xxxxx i xxxx xxxxxxx je podle xxxxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx žádná okolnost, xxxxx by xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, dokonce x xxxx případě xxxx naplněny xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx okolnosti, xxxxx xxxxx x xxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §222 xxxx. 3 xxxx. a), x) xx. zákoníku. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx trestní xxxxxxxxxxxx x naopak xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

11. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxx podle §265i xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. J. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

12. Vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx zasláno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx do konání xxxxxxxxxxx jednání xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dovolání

a) Xxxxxx xxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x zabýval se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námitek xx xxxxxx x xxxxxxxxx dovolacím xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx mimořádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx od odvolání xxxx xxxxx xxxxx x jakéhokoli xxxxxx, xxx jen x xxxxxxxxx x taxativně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x §265x odst. x xxxx. x) xx x) xx. x., xxxx. x §265x odst. 2 xx. ř. Podání xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx dovolací důvod xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx je xxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx.

15. Obviněný X. X. uplatnil dovolací xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx. ř. Xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx uvedený x §265x odst. 1 xxxx. l) xx. x. x xxxx druhé xxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. odvolání, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §265x xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř., xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx mu předcházejícím xxxx důvody xxxxxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) x x) xx. x. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx správně dovolací xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx by xxxxxxxx xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu x zamítnutí xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx důvodem, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxx rozvedeno níže.

16. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xx uplatní xxxxx, pokud xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxx.

17. Xxxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx dovolání x xxxxxx xxxxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. xx xxxxx podat, jestliže xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx práva xxxxxxxx, případně xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podstatou xx vadné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hmotného xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx. Dovolací xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx obviněný xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Nesprávné právní xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxxx x x xxx, že rozhodná xxxxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx činu, xxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx, že xxxxx x trestný xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Tento xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx v xxx, xx xx xxxxxxxxx sice xxxxxx xxxxxxx norem hmotného xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedených xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Dovolání x poukazem xx xxxxxxxx důvod xxxxx xxxxxx xxx založeno xx námitkách xxxxx xxxx, jak xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx vyvodily, xxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx jako mimořádný xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxxxxxx vad xxxxxxxxxxxx rozhodnutí.

b) X xxxxxxxx podřazeným xxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x.

18. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. e) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx (xxxxxxxx ne xxx xx xxxx). Obviněný xxx vytkl, že x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ne xxx xx xxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx jinak právně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx vedené x Xxxxxxxxx xxxxx x Kolíně pod xx. xx. 6 X 99/2015.

19. Xxx x xxxxxxxxxx námitku, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xx soud xxxxxxx xxxxxx, xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxx xxx soudy nižších xxxxxx se x xxxxx námitkou xxxx xxxxxx a správně xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx jejich rozhodnutí. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxx zpravidla považuje xx xxxxxx neopodstatněnou. Xxxxxx Nejvyšší soud xxx xxxxx uvedeného x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů.

20. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxx xxx o xxx xxxxxx, či xxxxxx (x xxxx xxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxx spáchaný xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxx s xxx x x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx bohatá odborná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxx lze xxxxxxx. Skutek xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx blíže xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xx xxxxx s odbornou xxxxxxxxxxx) xxxx za xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx zejména xxxxxxxxxx xxx č. 8/1985 Xx. rozh. xx.). Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxx x x následku, xxxx alespoň x xxxxxxx xxx rozdílném xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx jednání, postačí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx obojího), xxxxx zůstala xxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx (xxxx x tomu xxxx. XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxx II. §157 xx 314s. Komentář. 7. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2013, xxxxxxx x. 2719 x násl.; XXXXXXX, J. a xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 5. vydání. Xxxxx: Xxxxx, 2018, x. 587 x xxxx.; XXXXXXX, J., XXXX, J., XXXXX, X. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx trestních. 4. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxx, 2018, s. 202 x násl. x xxxxx; z judikatury xxxx. xxxxxxxxxx xxx x. 6/1962, x. 64/1973, x. 13/1991, x. 17/1993, x. 1/1996, č. 40/2001 x č. 21/2010 Xx. xxxx. xx.). Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx skutek x xxxxx xxxxxx, který xx x průběhu xxxxxx xxxx, resp. x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x hodnocení xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků musí xxxxx, zůstane-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx skutku. I Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a konstatoval, xx x xxxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřesňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx klást xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx popis xxxxxx xx počátku xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx např. xxxxx Ústavního xxxxx xx dne 4.10.2005, xx. xx. XX. XX 369/05, xxxxxxxxxx xxx č. 24 xx xxxxxx 39, xxxxxx 2005, x. 469 Sb. x. x x., nebo xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.2.2006, xx. zn. I. XX 661/05, uveřejněný xxx x. 40 xx xxxxxx 40, xxxxxx 2006, s. 331 Sb. n. x u.). Xxxxx (x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxx x usnesení x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx modifikují. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mohou xxxxxxxxx, naopak xxxx xxxxxxxxxx, nesmí xx xxxxx změnit xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx společenské xxxxxx chráněné xxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx proto xxxx xxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o místo x xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jakým xxx xxx proveden, xxxxx xxxxxxxx xxxx. X této xxxxxx xx vyjádřil i Xxxxxxxx xxxx xxxx. x xxxxxxxxxx xxx x. 1/2000 Xx. xxxx. tr., x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jeho xxxxxx x xxxxxxxxx, xx řízení xx xxxx o xxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx x obžalobě (xxxx. v usnesení x xxxxxxxx trestního xxxxxxx). Soud xxxx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx jde, neboť xxxxxx musí xxxxxx xxxxxxx, xxxxx skutku xx ale xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx stíhání xx xxxx xxx xxxxxx, x nikoli xxx xxxx xxxxx, popisem xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (xxxx. v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxx xxxxxx kvalifikací xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x skutku uvedeném x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx převzít x xxxxxxxx (popřípadě z xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx.

21. Nejvyšší xxxx x xxxx připomíná, xx ve xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xxx sp. xx. 8 X 99/2015 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.9.2016 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Okresního zastupitelství x Xxxxxx xx xxx 27.5.2015, sp. xx. XX 32/2015, x xx xxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx §226 xxxx. x) xx. x. x xxxxxx xxxxx §226 xxxx. x) tr. x. Xxxxxx, pro xxxxx zde byl xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx obžaloby, xxx xxxxxxxx (zkráceně) x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby, resp. xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx subdodavatelských xxxxx x na xxxxxxx různých věcí xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prací (zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxx vedená obchodní xxxxxxxxxx K. realizovala xxxx xxxxxx dodavatel, x to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx tento xxxx záměr posléze xxx splnil, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx neproplatil. X xxxxx skutku xxxxxxxx xxxxxxxxxx zločin xxxxxxx xxxxx §209 odst. 1, xxxx. 4 xxxx. d) tr. xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxx trestním xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx xx to, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které se xxxxxxxxxxx (především xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx vinu), xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxx trestní odpovědnost xxx některý x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činů.

22. Xxxx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Kolíně xxx xx. zn. 2 T 116/2018) xxxxxxx obviněného xxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx vylákání xxxxxx a xxxx, xxxx tomu xxxx x předcházejícím xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx účtů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xx xxxxxx, xx x xxxxx trestním xxxxxx xxx x xxxxx xxxx jednání, xxx xxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx časového xxxxxx xxxxx také x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx poškození xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx úkor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vzniklo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podvodně xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx subdodavatelů. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stranou, x xxxx viz xxxxxxx §583 x §586 x. x., x následné povinnosti xxxxx to, o xx xx na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x právního xxxxxx, xxxxx (xx tunc) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxx §2991 o. x. x násl.; x xxxxxxxxxx k dřívější xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx zejména xxxxxxxxxx xxx x. 36/2008 x x. 70/2011 Xx. xxxx. xxx., x xxxx xxxxxx úpravě xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.6.2020, xx. xx. 33 Xxx 3/2020. X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx bylo xxxxxxxx vzniku škody xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx uhradit xxxxxxxxxxx platby xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xx xxxxx – nebýt xxxxxx posuzovaného xxxx – mohl. Xxxxxxx xxxx dříve xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxx xxx mít xx xxxxxxxx (z hlediska xxxxxxxxxxxxxxx) škodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podvodně xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx rozlišit x x časového xxxxxxxx, xxxxx xxxxx (xxxx. x hlediska xxxxxxxxx xxxxx bezdůvodné obohacení) xxxxxxx k datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, kdy xx byl xxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx došlo až xxxxxx xxxx, xx. xxxx obviněný xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost X. x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx nesprávným xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx poškodil xxx jeho xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx být xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky). X xxxxxxxx obou skutků xxxx tak xxxxxxxx, x případě podvodu xx xx porušení xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (tj. vlastně xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx druhém xx xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x zájmu xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpadkového xxxxx.

23. Xx xxxxxxxxx xxx xxxx jen xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx skutkových xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx trestný xxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, ale xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Xxx by tomu xxxx, pokud by xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxxx byly xxxxxxx majetkové hodnoty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx vybranou xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxxx xx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxx určitých xxxxxxxx, xxxxx xx xxx zvýhodnil (xxx xx xxxxx xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §223 xx. xxxxxxxx). Xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x jimi xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako poškozovacího xxxxxxxxxxx trestného xxxx xxxxxxxxxx mezi xxx. xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxx jeho xxxxxx), xxxx trestného xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx skutkové xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxxx uvedeno xxxx.

24. X výše xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx skutky xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx v Kolíně xxx xx. zn. 8 X 99/2015 x sp. xx. 2 X 116/2018 xxxx xxxxx, a xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx obviněný (x xxxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx).

25. Xxxxx proto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx idem, xxxxx xx xxxxxxxxxx skutkových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx popsaný xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení, které xx skončilo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx věci rozsouzené (xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx).

x) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

26. X xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx x xxxxx xxxxx vytýkal xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stavu, k xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx postupem při xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důkazů) xxxxxxxx x neúplnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, porušením xxxx pravidel (xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx bez splnění xxxxxxxxxxx podmínek) x xxxxxxxxx xxxxxxx hodnocením xxxxxx vyplývajících x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X. X. a X. X.). Xxxx xxxxxx nižších xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxx zároveň xx xxxx dovolání xxxxxxxx xxxxxx argumenty, xxxxx uplatnil xxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x odvolání xxxxxxx xxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx odvolací xxxx xx posoudil x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx (viz xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Otázkou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx výpovědí xxxxxx X. X. x X. H. xx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxx zabýval x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), na xxx xxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxxx x xxxxxxxxx námitky. Obviněný xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) tr. x. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. žádal xxxxxxxxx hmotné xxxxx xx xxxx než xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu předložil x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se jen xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hmotně právního xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx námitky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxx vymezen xxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x podaném xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx uplatňovanou xxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xx xxxx zbytku xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx uvedeno, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxx obviněný pouze xxxxxxx tytéž xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx se xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx pasáže xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x vypořádal xx x nimi xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.5.2002, xx. xx. 5 Xxx 86/2002, uveřejněné pod x. T 408. xx xxxxxx 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx, xxxxx vydávalo Xxxxxxxxxxxxxx X. X. Xxxx, Praha 2002).

28. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx řádné xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, jaký je xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x., xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx skutkových xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx prověřovat xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Uvedený výklad xxxxxx Nejvyšší xxxx xxxx. ve xxxx xxxxxxxx xx dne 7.8.2002, xx. xx. 5 Xxx 482/2002 (xxxxxxxxxxxx xxx x. X 420. xx xxxxxx 17 Souboru xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx Nakladatelství X. X. Beck, Xxxxx 2002).

29. X xxxxx xxxxx xx xxxxx připomenout, že xxxxxxxxxx xx doménou xxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nikoli však x xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx neviny. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jen xxx xxxx, který xx xxxx x xxxxxxx x principem xxxxxxxxxxxxxxxx x ústnosti provedl, xxxxxxx xxx díky xxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx prostředek xxxxxxxxxx x získat x xxx xxxxxxxxxx poznatky. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prostředku, xxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx). Jen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx obraz x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vynést xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx dojmem x provedených xxxxxx. X xxxxxxx literatura (xxx xxxx. XXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx právo xxxxxxxx. 5. vydání. Xxxxx: Xxxxx, 2018, x. 170 x násl.; XXXXX, X., CÍSAŘOVÁ, X. GŘIVNA, T. x kol. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, x. 110 x xxxx.) xxxxxx, xx nejlepší xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolností xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x osobním kontaktu.

30. Xxx možnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxx takto xxxxxxxxxxxxx dovolání (xxxx xxxxxx xxxxxx) xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx trestního xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx X. X. a X. X. a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x řízení xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx odmítl xxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxx děje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx X. X., který xxxxx xxxxxxxxx závěrů xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx společnosti X. osobní xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho blízkými, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx důkazy o xxxxxxxxxxxxx jednání spáchaných xx xxxxx těchto xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx výpovědi o xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxx xxxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x dalších důvodů, xx již xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx výpovědí x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákupů nebo xxxx finanční xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx svědka x xxxxxxx xx xxxx snahu xxxxxxx xx xxxxxxxx hodnotil xxxx xxxxxxx xxxxxx x T. X. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx, určující xxxxx, svědek nesvědčil x rozhodným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

31. Xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxx podle xxx kriminalizováno xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxx civilního řízení xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx zákonem. Xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxxxxxx věrohodnost xxxxxx X. H. x xxxxxxxxxx verze x prodeji vozidel xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x civilním xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

32. X xxxx je třeba xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx je výlučným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx řízení xx xxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx než xxxxxx xxxxxxx, trestní xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx neposuzovaly, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Především xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxx, xx xx xxxxxxxx své věřitele xxxxxxxxx uvedených vozidel x xxxxxxx této xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx shledána x xxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxx 3,3 xxxxxxx Xx x neužil xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Z xxxx xxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxxxx se zmíněnou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x tomto xxxxxx obviněnému za xxxx.

33. Xxxxxx nad xxxxx uvedeného Nejvyšší xxxx může xxxxxxxxxxx, xx xxx v xxxxx ohledu xxxxxxxxx x xxxxxxx soudů xxxxxxx stupňů žádné xxxxxxxxx, a xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxx nižších xxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx ve vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx zvlášť xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxx §222 odst. 1, xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx i při xxxxxx této xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx odstranění xxxxx majetku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů, nemá xxx trestné, neboť xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxx bylo xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xx xx xx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxx postihovat xxxx xxxxxxx čin, xxx xxxx rozvedeno xxxxx.

34. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx judikuje, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx zásadně xxxxxxxx xxxx trestný xxx, xxxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx (výjimečný) xxxxxxx okolnostmi, pro xxxxx není xx xxxxx postihovat xxx xxxx xxxxxxx čin, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx stanoviska trestního xxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxxxxxx pod x. 26/2013 Xx. xxxx. xx.

35. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx závěry xxxxx xxxxxxx stupňů, xx něž může xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vypořádaly x x uplatněnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Lze xxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, provedly v xxxxxxxxx xxxxxxx dokazování, xxx na jeho xxxxxxx mohly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx v xxx. xxxxxxxx větě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxx i v xxxxxxxxx xxxxxxxx odvolacího xxxxx. Xxx hodnotící xxxxx xxxx soudy xxxxxxx stupňů pečlivě xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx výsledků xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx soudů x xxxxxxxxx jejich xxxxxx a xxxxx x pachatelství xxxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x v xxxxxxx xxxxxx provedených xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx důkazů xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxxx

36. Xxxxxxxx xx xxxx shora xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265i odst. 1 písm. x) xx. ř. odmítl xxxxxxxx obviněného A. X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x tr. x., xxxx tak xxxxxx x xxxxxxxxxx zasedání xxxxx §265x odst. 1 písm. x) xx. ř.