Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Pravomocné xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x skutku, v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx §209 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx vylákání xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nevytváří xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §11 odst. 1 xxxx. h) xx. ř. ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stíhání x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §222 xx. zákoníku xxxxxxxxxxx xx výběru x užití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx na xxxx bezprostředně xxxxxxxx, x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxxx (xxx xxxxxxx rozhodnutí xxx x. 45/2008 Xx. xxxx. xx.).

Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. ř. xxxxxx dovolání obviněného X. J. xxxxxx xxxxx usnesení Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 23.3.2021, xx. xx. 13 Xx 39/2021, jenž xxxxxxxxxx jako soud xxxxxxxx v trestní xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx pod xx. xx. 2 X 116/2018.

X.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx

1. Xxxxxxxxx Okresního xxxxx x Kolíně xx xxx 8.12.2020, xx. zn. 2 X 116/2018, xxx xxxxxxxx X. J. xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx věřitele podle §222 odst. 1 xxxx. x), odst. 3 písm. x), x) xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle §21 xxxx. 1 xx. xxxxxxxx. Xx xx xx byl xxxxxx xxxxx §222 xxxx. 3 xx. xxxxxxxx xxxxx odnětí svobody x trvání 16 xxxxxx, jehož výkon xx xxx podle §81 xxxx. 1 x §82 odst. 1 tr. xxxxxxxx xxxxxxxxx odložen xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx 36 měsíců. Xxxxx §82 xxxx. 2 xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx způsobenou xxxxx. Xxxxx §73 xxxx. 1 tr. xxxxxxxx xxx obviněnému xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx výkonu funkce xxxxxxxxxxxx orgánu právnické xxxxx xx dobu 36 xxxxxx. Xxxxx §228 xxxx. 1 xx. ř. bylo xxxxxxxxxx uloženo zaplatit xxxxxxxxxx uvedeným xx xxxxxx rozsudku jako xxxxxxx xxxxx částky xx výši xxxxxxx xx výroku xxxxxxxx, xxxxxxx se zbytkem xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx poškození podle §229 xxxx. 2 xx. x. xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

2. Zmíněného xxxxxxxxx xxxx, jímž xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx dopustil (zjednodušeně xxxxxxx) xxx, xx xxxx xxxxxx společník x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K. xx xxxxxx XY (dále xxx xxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxx X.“), xxxxxxx xx xxxxx nezjištěných xxxxxxxxx Xxxxx spořitelny xxxxxx z účtu xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx xxx 22.12.2012 xx xxxx 2 100 000 Xx a xxx 20.11.2012 ve výši 1 200 000 Xx, xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx finanční xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx 3 300 000 Kč, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxx majetku, současně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx měla x té xxxx xxxxxxx xxxxx u xxxxx subdodavatelů xxxxxxxxxx xxxxx x stavebního xxxxxxxxx (xx dni 21.12.2012 xxxxx souhrn xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx společnosti xxxxxxx 2 864 337,85 Xx a nesplatných xxxxxxx xxxxxxx 982 614,15 Xx). Obviněný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx neztotožněnou osobu xxxxxxxxxxx xx padělaným xxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx X. X., xxxxx xx xxxx xxxx též xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uspokojení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K. Xxxxx jednáním xxxxxxxx xxxxxxxxx obchodní společnosti X. xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx výši 2 864 337,85 Xx x xxxx xxxxxxxx ke způsobení xxxxx ve výši 435 662,15 Xx.

3. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx prvního stupně xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx obchodní společnost X. odvolání, o xxxxx rozhodl Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.3.2021, xx. xx. 13 Xx 39/2021, xxx, že xx xxxxx §256 xx. x. zamítl jako xxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxx obviněného A. X.

4. Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx prostřednictvím xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx uvedených v §265x xxxx. 1 xxxx. e) a x) xx. x., xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nižších stupňů xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx právním xxxxxxxxx skutku xxxx xx xxxxx nesprávném xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx), navíc xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx.

5. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. x. xxxxxxxx xxxxxx, xx xxx za xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx souzen a xxxxxxxxxx xxxxxxxx obžaloby x trestní xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Kolíně xxx xx. xx. 6 X 99/2015. Xxxxx xxxx názoru xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vytvořena překážka xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx řízení xx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx věci x xxxxx xxx kvalifikován xxxx podvod, xx xxxxx podle něj xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxx xxxxxx následek. V xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 10.5.2006, sp. xx. 7 Xxx 536/2006, (publikované xxx x. 4/2007 Xx. xxxx. tr.) a xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.7.2002, xx. xx. XX. XX 143/02 (publikované xx xxxxxx 27 xxx č. 21, xxxxxx 2002, s. 261 Xxxxxx nálezů x usnesení Xxxxxxxxx xxxxx – xxxx xxx „Xx. n. x x.“). Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx princip xx xxx xx xxxx, x xxxx nové xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, na xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx trestní xxxxxxx.

6. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dovolací důvod xxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx dospěly x nesprávným xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx také xxxxxxxx rozpor xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx zjištěními xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx také xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx proces. Xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxxx svědeckou xxxxxxx T. Z., xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx řízení xxxx xxxx x hlavním xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx nepromítlo xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx ho xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxxx xxxx nevěrohodné (xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx X. X.). Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xx, co xxxxxxx xxxxxxx nový xxxxxxxxx O. X., xxx xx x xxxxxxx xxxxx nepřípustné. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aktivity obhajoby x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx vnitřního xxxxxxxxxxx nepodpořeného xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x objektivními xxxxxx. Xx základě xxxxxxxxxxx postupu xxxxxx xxxxx xxxx opakovaně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x rámci xxxxxxxxx xxxxxx označeno xx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx se xxx vymyká xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, a xxxxxx také porušení xxxxxx in xxxxx xxx reo.

7. Obviněný xxxxx x uvedených xxxxxx navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxx věc přikázal xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx x dovolání xxxxxxxxxx

8. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx státního xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx námitkami obviněného. X xxxxxxxx zásady xx bis xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stíhání xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxxx byl xxxxxxx xxx podvodného xxxxxxx xxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx xxx uzavírání xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx a služeb. Xxxxxx zástupce proto xxxxxxxxx xx závěry xxxxx xxxxxxx stupňů, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx nyní xxxxxxxxxxxxx xxx.

9. Xxxxxx xxxxxxxx xx neztotožnil xxx x námitkami xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx postavil své xxxxxxx xx polemice x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x něj xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx zástupce xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx důkazů, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ovládajících trestní xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Tyto obviněným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx uplatněným xxxxxxxxx xxxxxxx, jednak xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x v xxxxxx xxxxxxxxxx souvislostech. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx tzv. xxxxxxxx xxxxxx mezi xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx x námitkou týkající xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X. X., xxxxx soud prvního xxxxxx xxxxxxxxxx správně, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx nebyl xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a tento xxxxxx náležitě xxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxx, takže xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) xx. x. Xxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx X. X. Xxxxxx hodnocením xxxxxx xxxxxx xx xxxxx nižších xxxxxx xxxxxxxx, věrohodnost svědka xxxxxxx zpochybňovaly x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxxx x na xxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

10. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx důvod xx xxxx se xxxxxxx mírou xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx podřadit xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx nerespektování pojetí xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx i xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxxxx. Ve xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebyla xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyřazovala xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx dvě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx vedly x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx §222 odst. 3 xxxx. a), x) xx. xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nevylučuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx pachatelům xxxxxxxxx xxxx.

11. Ze xxxxx uvedených xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, aby Xxxxxxxx xxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. ř. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx X. J. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

12. Vyjádření xxxxxxxxxx xxxxxxxx zastupitelství xxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se x xxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx

x) Obecná xxxxxxxxxx

13. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx splněny xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx dovolacího xxxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxx povahy a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx vztahu k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

14. Xxxxxxxx xx svou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xx xxxxxx od xxxxxxxx xxxx možné podat x jakéhokoli xxxxxx, xxx xxx z xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obsažených x §265x xxxx. x xxxx. a) xx x) xx. x., xxxx. x §265x xxxx. 2 xx. ř. Podání xxxxxxxx x jiného xxxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odpovídaly takovému xxxxxx také xxxx xxxxxxx.

15. Xxxxxxxx X. X. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) x g) xx. x. Xx xxxxxxxxxxx xxx xxx xx mysli xxxxx xxxxxxxx důvod uvedený x §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. ř. v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí odvolacího xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně, xx. xxxxx rozsudku xxxxxxxxx v §265x xxxx. 2 xxxx. x) xx. ř., xxxxxxxx xxxx podle xxxx přesvědčení x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) x g) xx. ř. Jinými xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx dovolací xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx dovolací xxxx měl xxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí, tj. xxxxxxxx odvolacího soudu x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx však xxxx o xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx dovolání xxxxxxxxxx odmítnuto, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

16. Xxxxxxxx důvod xxxxx §265x odst. 1 xxxx. e) xx. x. xx uplatní xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bylo vedeno xxxxxxx stíhání, xxxxxxx xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxxx.

17. Obecně xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxx x §265b xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xx xxxxx podat, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo na xxxxx xxxxxxxxxx hmotně xxxxxxx posouzení. Xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x použití xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiných xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx vadné uplatnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx. Dovolací xxxxx xxxxx §265b odst. 1 xxxx. g) xx. ř. xx xxx zejména xxxxx, xxxxxxxx skutek, xxx xxxxx byl obviněný xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx znaky xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx x xxx xxxxxxxxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx i v xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxx xxxxxxxxx spáchání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, ale xxxxx nižších stupňů xxxxxx dospěly x xxxxxx, že nejde x trestný xxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho zákonné xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx ovšem xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů nižších xxxxxx xxx v xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx hmotného xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, k xxxxx dospěl xxxxxxx xxxxxxxxxxxx provedených důkazů, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx odlišně xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx námitkách proti xxxx, jak soudy xxxxxxxxx xxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxxx xxx provádění xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dokazování xxxx. Dovolání xx xxxxxxxxxxx xxxx mimořádný xxxxxxx prostředek, x xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx pouze xxxxxxxxx právních xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

x) K xxxxxxxx podřazeným xxx xxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 písm. x) tr. ř.

18. Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx §265x odst. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx skutek (xxxxxxxx xx xxx xx xxxx). Xxxxxxxx xxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro trestný xxx xxxxxxxxx věřitele xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx idem, xxxxx xxx pro stejný xxxxxx xxxxx právně xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xx. xx. 6 X 99/2015.

19. Jde x opakovanou xxxxxxx, xxxxxx obviněný uplatnil xxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx se xx soud xxxxxxx xxxxxx, xxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx s xxxxx xxxxxxxx beze xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xx xxxxx xxxxxxx stupňů vypořádaly, xx v xxxxxxxxx xxxxxx zpravidla xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx uvedeného x tomu xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx navazuje na xxxxxxx názory soudů xxxxxxx stupňů.

20. Xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx vyjasnit, zda x xxxx xxxxxxxx xxx x týž xxxxxx, xx xxxxxx (x tedy zda x předcházejícím trestním xxxxxx pro trestný xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx subdodavatelům mohlo xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x ve xxxxxxxxxx s tím x x xxxxxx xxxxx popisu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx, xx xxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxx xx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx) však za xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx pro trestněprávně xxxxxxxxxx následek, pokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxx rozhodnutí xxx x. 8/1985 Xx. xxxx. xx.). Xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx x x xxxxxxxx, xxxx alespoň x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxx x xxxxxxxx při xxxxxxxxx jednání, xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxxx xxxxx jednání xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx zůstala xxxxx x podstatných xxxxxxxxxxx (xxxx x xxxx xxxx. XXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxx XX. §157 xx 314x. Xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Praha: X. X. Xxxx, 2013, xxxxxxx x. 2719 x xxxx.; XXXXXXX, X. a xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 5. vydání. Xxxxx: Xxxxx, 2018, x. 587 x xxxx.; XXXXXXX, X., XXXX, X., SOVÁK, X. Rozhodnutí xx xxxxxx xxxxxxxxx. 4. xxxxxx. Xxxxx: Leges, 2018, s. 202 x xxxx. a xxxxx; z judikatury xxxx. rozhodnutí xxx x. 6/1962, č. 64/1973, x. 13/1991, x. 17/1993, x. 1/1996, č. 40/2001 x x. 21/2010 Xx. xxxx. tr.). Xx xxxxxx třeba xxxxxxxxx skutek x xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x průběhu xxxxxx xxxx, xxxx. x ohledem na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx musí xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. I Xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx k xxxx xxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx x průběhu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodných xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpřesňování xxxxxxxxxx xxxxxxxx, proto xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nároky na xxxxxxxxxx xxxxx skutku xx počátku trestního xxxxxxx x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx (viz xxxx. xxxxx Xxxxxxxxx soudu xx dne 4.10.2005, xx. xx. II. XX 369/05, xxxxxxxxxx xxx č. 24 xx xxxxxx 39, xxxxxx 2005, x. 469 Xx. x. x u., xxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.2.2006, xx. xx. X. XX 661/05, xxxxxxxxxx xxx x. 40 xx xxxxxx 40, xxxxxx 2006, x. 331 Xx. x. x u.). Xxxxx (x předtím x xxxxxx zástupce) xxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx ve xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. předtím x xxxxxxxx x xxxxxxxx trestního xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx. Některé xxxxxxxxxxx totiž mohou xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, nesmí se xxxxx xxxxxx podstata xxxxxx, xxxxxx jednáním xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušující xxxx ohrožující xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx zpřesnění xxxxxx skutku, pokud xxx o xxxxx x čas xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, jakým xxx čin xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxx otázce xx xxxxxxxx x Xxxxxxxx soud např. x rozhodnutí xxx x. 1/2000 Sb. xxxx. xx., v xxxx xxxxxxxxxxx odlišoval xxxxxx xx jeho xxxxxx x upozornil, xx xxxxxx xx xxxx x skutku, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxx (xxxx. v xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx). Soud musí xxx xx celou xxxx xxxxxx xx xxxxxx, x xxxx xxxxxx jde, neboť xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx může xxxxx xxxxxx měnit. Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx (resp. x xxxxxxxx x zahájení xxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxx právní xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx soudu rozhodnout x xxxxxx xxxxxxxx x obžalobě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání) jeho xxxxx.

21. Nejvyšší xxxx x tomu xxxxxxxxx, xx ve xxxx xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xx. xx. 8 X 99/2015 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.9.2016 xxxxxxxx obžaloby xxxxxxxx xxxxxxxx Okresního zastupitelství x Xxxxxx ze xxx 27.5.2015, sp. xx. XX 32/2015, x to xxxxxxx xxxxxxxx (bez jednoznačné xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx §226 písm. x) xx. x. a xxxxxx xxxxx §226 xxxx. c) xx. x. Xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx stíhán x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxx, xx xxxxxxxx xxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx osoby, xxxx. xxxxxx zástupce, x xxxxx xxxxxxx smlouvy xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxx materiálu), které xxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxx K. realizovala xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx práce x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, přičemž tento xxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx uvedená xxxxxx neproplatil. X xxxxx xxxxxx obžaloba xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx §209 odst. 1, xxxx. 4 xxxx. x) xx. xxxxxxxx. Již x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soud prvního xxxxxx na xx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxx x podvodný xxxxx v xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx), xxx xx není xxxxxxxxx xxxx trestní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.

22. Xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxx xxx sp. zn. 2 X 116/2018) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx v tomto xxxxxxxx xxxxxx mu xxxxxx kladeno xx xxxx podvodné xxxxxxxx xxxxxx x věcí, xxxx xxxx bylo x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx, xxx tzv. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bankovních účtů xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx označených věřitelů. X xxxx xx xxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx o xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx bylo kladeno xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx trestním xxxxxx. Toto xxxx xxxxxxxxxxx jednání x xxxxxx xxxxxxxx období xxxxx xxxx k xxxxxx následku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X., xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené obchodní xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, které vzniklo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podvodně xxxxxxxxxx plnění xx xxxxxx subdodavatelů. Z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx druhou xxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxxx §583 x §586 x. x., x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, o xx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx (xx xxxx) xxxxxx uplatněním námitky xxxxxxxxxxx – xxx §2991 o. z. x násl.; x xxxxxxxxxx x dřívější xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxx viz xxxxxxx xxxxxxxxxx pod x. 36/2008 a č. 70/2011 Xx. xxxx. xxx., x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx viz xxxxxxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 23.6.2020, xx. xx. 33 Xxx 3/2020. X xxxxxxx xxxx projednávaného xxxxxxxxxxxxx jednání bylo xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx subdodavatelů xxx. xxxxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx výběru xxxxxxxx xxxxxxxxx z bankovních xxxx vedených xx xxxxxxxx dlužníka, který xxxxx nemohl xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zboží x xxxxxx, xxx xx xxxxx – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx – mohl. Xxxxxxx xxxx dříve xxxxxxx xxxxxx popsaný x xxxxxxxxxxxxx xxxx podvod xxx xxx xx xxxxxxxx (x hlediska xxxxxxxxxxxxxxx) škodu xxxxxxxxxxx x xxxxxxx podvodně xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Xxx xxxxxxxx xxx rozlišit x x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx škoda (resp. x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bezdůvodné xxxxxxxxx) xxxxxxx k datu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx služby xx xxxxxx subdodavatelů, xxx xx xxx případný xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx až xxxxxx poté, tj. xxxx obviněný xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnost X. v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx uspokojeny (xxxxxxx obviněný xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx pohledávky x rozsahu, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx). I xxxxxxxx obou xxxxxx xxxx tak rozličné, x případě xxxxxxx xx to xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx majetku xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), x xxxxxxx xxxxxx je xx xxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx úpadkového xxxxx.

23. Xx xxxxxxxxx xxx xxxx jen xxxxxxx, xx jednání xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxxxxx za xxxx by při xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sice také xxxxx xxx právně xxxxxxxxxx jako majetkový xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx nikoli xxxx xxxxxx, xxx jako xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxx spáchaná xx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx K. Xxx xx xxxx xxxx, pokud xx xxxxxx činné x xxxxxxxx řízení xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx X., xxxxx xxxx xxxxxxx majetkové hodnoty xxxxxxxx společnosti, xx xxxxxxxxx vybranou hotovost. Xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx ani xxxxxxxx, že xx xx xxxx xxxx xx prospěch obchodní xxxxxxxxxxx K., xxxxx xx xxxxxx vybraných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx (xxx xx mohlo xxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §223 tr. xxxxxxxx). Xx stávajících a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxxx x xxxx užitou xxxxxx kvalifikací jednání xxxxxxxxxx xxxx poškozovacího xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx činu xxxxxxxxxx mezi xxx. xxxxxxxx xxxxxxx (xx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx věřitele. Xxxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx znaků xxxxxxxx xxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx obviněný nijak xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx bude xxxxx xxxxxxx xxxx.

24. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx proto xxxx souhlasit se xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xx věcech xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx xxx xx. zn. 8 T 99/2015 x xx. zn. 2 X 116/2018 xxxx xxxxx, a xxxxxx totožné, xxx xxxxxxxxx namítal xxxxxxxx (x xxxx dospěly xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx – xxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx).

25. Xxxxx xxxxx přisvědčit xxxxxxx obviněného, že xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xx idem, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xx xxx obviněný xx xxxxxx popsaný xx xxxxxx rozsudku xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxx v jiném xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pravomocným xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx rei iudicatae).

c) X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx důvod xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) xx. x.

26. X rámci xxxxx xxxxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxx xxx dovolací xxxxx uvedený v §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx postupem xxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx rozsahem (xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxx x neúplnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx pravidel (čtením xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostředků (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx X. X. x X. H.). Xxxx xxxxxx nižších stupňů xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xx svém dovolání xxxxxxxx uváděl xxxxxxxxx, xxxxx uplatnil xxx x předchozích xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx obhajoby x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v odvolání xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx posoudil x xxxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně x xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x pravdivosti výpovědí xxxxxx X. X. x X. H. xx xxxx xxxxxxx xxxxxx zevrubně zabýval x xxxxxxxxxx svého xxxxxxxx a x xxxxxxx xxxxxxxxxx souhlasil x odvolací soud (xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx), xx něž xxx xxxx xxxxxxx. Xxx tedy x xxxxxxxxx námitky. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxx důvodu xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. x) tr. x. xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zjištění xxxxx nižších stupňů x xxxxxx procesní xxxxxx, resp. xxxxx xxxxxxxxx hmotné xxxxx xx jiný xxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx hmotně xxxxxxxx xxxxxxxxx skutku, xxxx xxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx uplatněné námitky xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxx.

27. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx x podaném xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx soudy xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx bylo xxxxx xxxxxxx, Nejvyšší xxxx zpravidla xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tytéž xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx odpovídající xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx) x vypořádal xx s xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.5.2002, xx. xx. 5 Xxx 86/2002, xxxxxxxxxx xxx x. X 408. xx xxxxxx 17 Xxxxxxx rozhodnutí Nejvyššího xxxxx, xxxxx vydávalo Xxxxxxxxxxxxxx C. H. Xxxx, Xxxxx 2002).

28. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx stejném xxxxxxx, jaký xx xxxxxxxxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx dovolacího xxxxxx xxxxx §265x odst. 1 písm. g) xx. x., xx xxxxx podkladě xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx správnost x úplnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provedeného xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx soud xxxx. ve xxxx xxxxxxxx xx dne 7.8.2002, xx. xx. 5 Xxx 482/2002 (xxxxxxxxxxxx xxx x. X 420. xx xxxxxx 17 Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx X. H. Xxxx, Xxxxx 2002).

29. X xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx s xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxxx, nikoli však x řízení x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx zásadou xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx hodnocení xxxxxx x xxxxxxxxx neviny. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jen ten xxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx jen xxxx xxxx xxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxx vyhodnotit x xxxxxx z xxx relevantní xxxxxxxx. Xxxxxx bezprostřednosti ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zde xxxxx xxxxxxxxx roli, xxxx xx xxxxx ovlivněn xxxxx xxxxxxxx obsahem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxx). Jen xxxxxx způsob xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx jasný xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. X odborná xxxxxxxxxx (xxx xxxx. XXXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx právo xxxxxxxx. 5. xxxxxx. Praha: Xxxxx, 2018, s. 170 x násl.; XXXXX, J., XXXXXXXX, X. XXXXXX, X. x xxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. 7. xxxxxx. Praha: Xxxxxxx Xxxxxx, 2019, s. 110 a xxxx.) xxxxxx, xx nejlepší xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vnímání x xxxxxxx xxxxxxxx.

30. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx takto xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxxx dictum) lze xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, že předložené xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nižších xxxxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx konstatovat, xx xxxxxxxxx věrohodnosti a xxxxxxxxxxx tvrzení xxxxxx X. X. a X. X. x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, naopak xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx důkazy. Především xxxxx důvodně soud xxxxxxx xxxxxx odmítl xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx děje potvrzované xxxxxxxxxxxx xxxxxxx L. X., xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. osobní xxxxxxxx xxxxxxx x následně xx užívat obviněným x jeho blízkými, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx jednání spáchaných xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Nadto pravdivost xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx vozidel xxxxx svědkem xxxx xxxxxxxxx zpochybňována x x xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx výpovědí x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nákupů nebo xxxx finanční xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxx tak xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx svědka x xxxxxxx xx xxxx snahu vyhnout xx výpovědi xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x X. X. Xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx viny xxxxx x stěžejní, xxxxxxxx xxxxx, svědek nesvědčil x rozhodným xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx.

31. Xxx x určitou xxxxx xxxxxxxxx xx bylo xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. g) xx. x. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Obviněný xxxx ani tuto xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx s xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx bylo x xxxxx civilního řízení xxxxxxxx xx souladné xx zákonem. Xx xxxxx obviněný xxxxxxxx xxxxxxxx s tím, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx X. X. x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx vozidel xxxxxx svědkovi, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx byla x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

32. X xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx věrohodnosti xxxxxx x xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx. Dále je xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx než řízení xxxxxxx, trestní xxxxx x xxxxx případě xxxxx xxxxxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx nemají xxx xxxxxxxx xx majetkové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. Především xxxx x tomto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, že by xxxxxxxx xxx věřitele xxxxxxxxx xxxxxxxxx vozidel x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx X. xxxxxx 3,3 milionu Kč x xxxxxx xx x xxxxxxxx pohledávek xxxxxxxx zmíněné obchodní xxxxxxxxxxx. X xxxx xxx vyplývá, xx xxxxxxxx základ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx obviněnému xx xxxx.

33. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupňů xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx. Xxxxxx xxx souhlasit se xxxxx xxxxxxx xxxxxx x x názorem xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx přitěžující xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx kvalifikované xxxxxxxx trestného xxxx xxxxx §222 xxxx. 1, xxxx. 3 xxxx. x) a x) xx. xxxxxxxx. Xxxxxxxx i xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x jediným xxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx, xxxxx měl xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx věřitelů, nemá xxx xxxxxxx, xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxxxx xxxxxxx x škodlivé, xxx xxxx postihováno xxxx trestný xxx. Xxxxxxxxxxx má xx xx ovšem xxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx rozvedeno xxxxx.

34. Nejvyšší soud xxxxxxxxxx judikuje, xx xxxxxxx naplňující (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx xxx, xxxxx-xx o xxxxxx zvláštní (xxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx jej xxxx xxxxxxx čin, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx lze xxxxxx vycházet xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Nejvyššího soudu xxxxxxxxxxxxx xxx x. 26/2013 Sb. xxxx. xx.

35. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxx může xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx vypořádaly x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx danou věcí xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx dokazování, xxx xx xxxx xxxxxxx mohly xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx odraz x xxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx hodnotící xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx stupňů pečlivě xxxxxxxx v odůvodnění xxxxx xxxxxxxxxx, přičemž xx nijak xxxxxxxxxxx xx výsledků xxxxxxxxxx, x rámci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx strany soudů x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxx x pachatelství xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxx vyplývá x xxxxxxxxxx xxxx rozhodnutí.

V.

Závěrečné xxxxxxx

36. Xxxxxxxx ke xxxx shora xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyšší soud xxxxx §265x xxxx. 1 xxxx. e) xx. ř. odmítl xxxxxxxx obviněného X. X. xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265x xx. ř., xxxx xxx učinit x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §265r odst. 1 písm. x) xx. ř.