Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §101a xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx x §13 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných opatřeních xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, je mj. xxx, xxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxx, x xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx uvedených x čl. 3 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x svobod (xxxx. rasu, xxxxxxx xxxx xxxxx pleti).

II. Xxxxxxxxxx opatřením podle §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xx znění xxxxxxx od 1.5.2020, xxx xxxxxx povinnosti x zákazníkům. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx zákazníkům x mimořádným opatřením xxxxx §2 odst. 2 xxxxxx x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění COVID-19, xxxxxx xxxxx výslovně xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx služeb [xxxx. §2 xxxx. 2 xxxx. x) x x) tohoto xxxxxx].

XXX. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxx §1 xxxx. 1 zákona x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxx). Xxxxxxxx cílem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemůže xxx nucení občanů x xxxxxxxx, xxxxx xx dobrovolné.

Prejudikatura: č. 1910/2009 Sb. XXX, x. 4184/2021 Xx. XXX, x. 4187/2021 Xx. XXX, č. 4204/2021 Xx. XXX, x. 4216/2021 Xx. XXX, x. 4240/2021 Xx. NSS, x. 4272/2021 Xx. NSS x x. 4278/2021 Xx. NSS; xxxxx Xxxxxxxxx soudu x. x. 271/2016 Sb.

Věc: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx 3.1.2022 domáhala zrušení xx. I bodu 3 písm. b) xxxx věty „ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřních a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klinické xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 “, xxxx 6 xxxx. b) xxxxxxx x) v rozsahu xxxxx „ xxxx “ x xxxxxxx xx), xxxx. x) x x), x xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx odpůrce xx xxx 29.12.2021. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x xxxx. i) xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x účinností xx 3.1.2022 podmínky pro xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vnitřních a xxxxxxxxxx prostor xxxx xxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx služeb, xxxxx xx provozoven xx xxxxx na xxxxxx xxxx jednotlivými ustanoveními xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dle xx. X bodu 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x) xxxxxxxxxxx XX PCR xxxxxxxxx xx přítomnost xxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 72 xxxxxxxx, xxx-xx o x) xxxxx xx xxxxxxxx 18 let xxxx, xx) xxxxx, xxxxx xx xxxxxx podrobit xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx iii) xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx; b) xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx dokončeného xxxxxxxxxx schématu, x xx schváleným xxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx x) xxxxxxxxx laboratorně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx izolace x od xxxxxxx xxxxxxxxxxx testu xxxxxxxxxx xxxx xxx 180 xxx.

Xxxxxxxxx opatření x xxxxxxx na §69 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x provoz provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hudebních, xxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx společenských klubů x xxxxxxxx, xxxxx x xxxxx (xxx 3) (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxxx“), x xxx poskytování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx (xxx 6) (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx“).

Xxxxx xx. X xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx platilo, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxx, x xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx 12 xxx xxxx, xxxxxxxxx podmínky xxxxxxxxx x xxxx X/15; xxxxxxxxxxxxxx uvedených xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxxx bodu X/15, xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx „xXxxxx“ xxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo x případě, xx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx provozní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; osobě xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/15 xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx I/15 xxx vstupu xxxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx prostor xxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx před poskytnutím xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, které neslouží xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxx x sebou x xxx, že osobě xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxx xx. X xxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx platilo xxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x) vykazuje xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxx, ii) x xxxxxxxx dítěte xx xxxxxxxx 12 let xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu X/15, xxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxx. Podle xxxx. x) xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xx zakazuje xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout, xxxx-xx xxxx stanoveno xxxxx, xxxxx, xxxxx, s xxxxxxxx dítěte do xxxxxxxx 12 xxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx X/15; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/15 xx nevyžaduje, jsou-li xxxxxxxxx xxxxxx poskytovány x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žákům xxxx xxxxxxxxx jedné xxxxx xxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx studenti jedné xxxxx x je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx využívající xxxxxxxxx služby. Podle xxxx. d) téhož xxxx pak platí, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx u xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle bodu X/15, před zahájením xxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx „čTečka“ x xxxxx xx xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx xxxxx xxxx X/15 xxxxxxxx; x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/15 xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx takové xxxxx xxxxxxxxx poskytnout; xxxxx, které prokáží xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/15, lze xxxxxxxx xx xxxxxxx 7 xxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 17.1.2022 xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xx xxx 14.1.2022, avšak pouze x xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx návrhem xxxxxxx. Dne 26.1.2022 xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým x xxxxxxxxx od 15.2.2022 xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxx 14.1.2022, a xx tak, xx x čl. I xxxx 15 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „ xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx dokončeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx “ xxxxxxxxx slovy „ xx dokončení očkovacího xxxxxxxx xxxxxxxx nejméně 14 dní a x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx 18 xxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxx 270 xxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx “. Xxxxxxx tato změna xxxxx xxxxxxxx účinnosti, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx legitimaci xxxxxx, že xx xxxxxx, xxxx očkována x xxxx potvrzení x prodělaném xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mimořádného opatření xx xx xxxxx xxxxxxxx, omezují xx x xx jimi xxxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xx to xxxxx xx účinnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 23.12.2021, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx je x napadených částech xxxxxxxx shodné. Přestože xxxx v xx. X xxxx 3 xxxx. b) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x provozovateli, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx byly xxxxxxxxx.

Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx podmínky xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxx zákazníků. Xxxxxxxxxx a hotely xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX ze xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44). Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx podezřelé x xxxxxx. Xxxxx stanovení xxxxxxxx zdravým xxxxxx xxxxx využití xxxxxx xxxxxxxx zakázat. Xxxxx x stanovení xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx dezinfekci, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx osobu xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zdravého xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx neprodělal. Mimořádné xxxxxxxx zakázalo xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx službu xxxxxxxxxx), pokud nejsou xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx podmínky xxxx xxxx obecně xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx. Nelze je xxxxx opřít o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. X xxxxxxxxxx centrech xx xxxxxxxx zpravidla xxxx xxxx než x xxxxxxxxxxxx, aniž xx xx tato omezení xx xx xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x odpůrce. Xxxxx xxxxxxx využití xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxx možné, xxx stát zastřeně xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx tím, že xxxxx xxxxxxxxxxx přístup x xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, ale x xxxxxxxxxxx provozujících xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx nemohl xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby xxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx x opatření xxxxxxx. Obecné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxx a xxxxxxx, které xxxxx xxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxx 22.4.2021, xx. 6 Xx 11/2021-48, č. 4203/2021 Xx. XXX). V xxxx pandemické pohotovosti xx třeba užít xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zákon speciální. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zákonné xxxxxxxx xxxxxxxx skrze xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pro xxxxxxx stravovacích x xxxxxxxxxxx služeb xx xxxxx xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, x to pouze xx vztahu x xxxxxx podezřelým x xxxxxx (rozsudek XXX xx. 6 Xx 22/2021-44). Xxxxxxxx xxxxxxxx xx nicméně xx xxxx xxxxxxxxxx neodvolává. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Navrhovatelka x xxxx souvislosti xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 11.11.2021, čj. 4 Ao 3/2021-117, x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob podezřelých x nákazy x xxxxxxxxx osobami. Xxxx-xx xxxxxxxx nákazy celá Xxxxx republiky, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx podezřelou x xxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx x xxx běžné xxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxx. Tuto xxxxxxxx musí vyvrátit xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Jedná xx xxxxx x xxxxxxxx a nedůvodné xxxxxxxx všech zdravých xxxx, xxxxx odpůrce xxxxxxxxxxx přesvědčivými argumenty.

Očkování xxxxxxxxxxx bezinfekčnost. Xxxxxxxx xx totiž xxxx xxxxxxx a xxxx xxxxx šířit. Nadto xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx pár xxxxxx. Byť xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx infekce xx xxxx osoby (xx období xx 27.12.2021 do 2.1.2022 xxxx xxxx xxxxxxxx 19 143 xxxxxxxxxxxx x 15 885 xxxx očkovaných). Xxxxxxxx xxxx xxxx cílem xxxxxxxxxx opatření. Xxxx xxxxx xxxxxxx povinnosti xx účelem propagace xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx infekce xxxxxxx omezená. Xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x neočkovaným. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nakazit xxxxxx stejně xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Nemocný xxxxxxxx xxxx nakazit xxxxxx stejně xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dobrovolného xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx xxxx x důvodu xxxxxxx přenosu xxxxxxx xxxxxxxxxx mezi zdravými x nemocnými, x xx dle xxxxxxxx xxxx na základě xxxxx. Xx xx xxxx měly být xxx povinné x xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx i pro xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x nedůvodné xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x nakažených xxxx. Xxxxxxx napadeného opatření xxxxxx xxxxxxxx kolektivní xxxxxxx, nýbrž vyšší xxxxxxxx xxxxxx. Odpůrce xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xx. X xxxxxxxx xxxxxx přesvědčivě xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx imunita xxxxxxx xxxxxxxxx (časově xxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoci (180 xxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zdůvodnění xx 1.8.2021 vypustil xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (9 xxxxxx), xxxxxxxx xx známo, xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x o xxxxxx bezinfekčnosti x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx (rozsudek NSS xx dne 2.7.2021, xx. 9 Ao 8/2021-45). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx názory xxxxxxxxx x xxxxxxxx imunity x očkování x xxxxxx. Tím vyvolal xxxx xx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx (XxxxxXxxxxx a Xxxxxxx xxx Johnson) xxxx x některých xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx očkování, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx odpovědnost xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx imunita x xxxxxxxxx xxxxxx delší xxx 180 xxx. X ohledem xx xxxxxxx ochrany základních xxxx, zákaz nedůvodných xxxxxxx nad xxxxxxxxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx opatření bylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxx schopno obstát x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Odpůrce xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xx xx xxxxxxxx XXX xxxxxx. Xx xxxxxxxx tvrzenému xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx očkovaný, xxxxx je v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx prokázat bezinfekčnost x xxxxxxxxx čase. Xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx proto xxxxx x xxxxxxx šíření xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrcem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx či xx škole x xxxxxx xxx nařízení xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxx důvod, xxx xxxxx nebyly xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx. Neočkovaným xx xxxxxxx právo xxxxxx tyto xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx prokázat xxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „xXxxxx“. To xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vynucování xxxxxxx xxxxxxx dokazování. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx aplikaci a xxxxx xxxxx nenařizuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx není aktivně xxxxxxxx legitimována. Čl. X bod 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxx tvrdí, xx xxxxxxxxxx restaurace a xxxxxx, aniž by xxxxxxxxx uvedla, kdy x jak xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx subjektivních xxxx. Xx tvrzené xxxxxxxx xx staly xx platnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xx xxx xxxxx xxxxx přezkoumán, xxxx důvodný. Soud xx být při xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxx 29.3.2011, čj. 6 Ao 7/2010-73). Xxxxxxx nařizuje mimořádná xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx znalostí x xxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx. Xxxxx čekat xx xx, až bude xxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Odpůrce preferuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xx nejmenší xxxxxxx xxxxx společnosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spoléhat xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx současný stav xxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností x xxx zohlednění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx znalostí xxxxxxx xxxxxx šíření xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx, která co xxxxxxx zpomalují xxxxxx xxxx x zároveň xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx nepostupoval xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedošlo x omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx byly xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Tato pravidla xxxxxxxxxx užívání xxxxxx xxxxxxxxxx. Podmiňují je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx dne 17.9.2021, xx. 8 Xx 23/2021-51). Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx některých xxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vymezeným xxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx x) xxxxxx zákona. Xxxxxxxxx xx xxx k xxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx léčiv. Nejedná xx x xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx adresáty xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxx fakticky xxxxxxxxxx xxxxxx služby x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Opatření xxxxxxxxx legitimní xxx x podobě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx nákazy. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx pro ochranný xxxxx očkování před xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění. X současné době xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx setkává xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx xxx využití xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx podmínky xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Odpůrce xx xxxxxxxx vydávat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxx (xxxxxxxx XXX xx dne 26.2.2021, xx. 6 Xx 114/2020-63, x. 4184/2021 Sb. XXX).

Xxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Očkování xxxxxxx x organismu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podmínky xxx xxxxxxxxx xxxx. X xxxxxxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxx, xx nižší xxxxxxxxxxxxxxx vzniku xxxxxx, xxxxx jsou přenositelné xx xxxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx setká s xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx než x xxxxxxxxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Současně xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx. Dojde-li x xxxxxx očkované xxxxx, xx tato xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a je x xx zkrácena xxxx vylučování viru. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx porovnávat xxxx sebou. Je xxxxx je xxxxxxxxxx x ohledem na xxxxxxxxxx očkovaných osob x konkrétní xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Proto xxxx xxxxxxxx jako xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx prokázání xxx. xxxxxxxxxxxxxx prodělání nemoci xx 180 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxx xxxx osoba xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krvi xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx které xxxxxxx x nařízení Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2021/953 x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxx, x xxxxx x o xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 (digitální xxxxxxxxxx XX COVID) xx xxxxxx usnadnění xxxxxxx pohybu xxxxx xxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx má xxxxxxxx xxxxxx xxx imunita xxxxxxxxxxxxxx. U xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx 5,49xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx budou xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx infekci xxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xx imunita xxxxxxxx xxxxxx definovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vede k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se o xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx v xxxxxxxx xx xxx 20.10.2021, xx. 8 Ao 22/2021-183, xxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx III , xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x osob xx prodělání xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx x xx xx xx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxx dostatečnou xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx odpůrce. Uzavírání xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx dopady, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx snížit riziko xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx další xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx xx akci xxxxxxxx, xxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxx xxxx infekcí x xxxxxxx, že xx xxxx vyskytovat x okolí xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dosud neprodělala). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx podmínek xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxx výkon zaměstnání xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx x náhradu xxxx způsobené očkováním xxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x. 569/2020 Sb., x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx očkovací xxxxx xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx zákona x. 48/1997 Xx., x xxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx x x xxxxx x doplnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19“). Povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xx. I xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx „čTečka“ xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx předložit xxxxxxxxxxxxx XX xxx (x x papírové xxxxxx), xxxxx xx xxxxxxxx „xXxxxx“ xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx k vyjádření xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx v xx. X xxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxx xx nerozlučně xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxx službu získat. Xxxxx vstupu xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx i xx xxxx xxxxxx. Xxxxx je xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx usnesení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 Ao 23/2021-51 xxxx případný. Zmíněné xxxxxxxxxx bylo xxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Odpůrce xxxxxxx na §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxx potvrdil, že xx xxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpůrce nemůže xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakazuje xxxxxxxxxx x jiné xxxxxx. Odpůrce jej xxxx xxxxxxx vyhláškou, xxxxx xxxx respektovat xxxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx požadavku xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxxx, protože xxxxxxxx xxxxxxxx šíření xxxxxxx. X xxxxx xx 17.1. xx 23.1.2022 xxxx nově xxxxxxxx 67 244 xxxxxxxxxxxx x 88 725 xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx xxx 43 % neočkovaných a 57 % očkovaných. Xxxxx x restauracích xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Dne 26.1.2022 xxxx na 1 xxxxxx xxxx umístěno xx XXX 21 xxxxxxxxxxxx xx 15 xxxxxxxxxx. V xxxxx xx 17.1. do 23.1.2022 bylo na XXX xxxx xxxxxxx 81 neočkovaných x 100 xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx působnosti Xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx není xxxxxxxx. Xx totiž xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx nemoci, xxxxxxx ochrana xxxx xxxxxx průběhem nemoci x xxxx proti xxxxxx vůli.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xx. X bodu 3 xxxx. x) a xxxx 6 xxxx. x) xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X části xxxxxxxx xx xx. I xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx návrh zamítl. Xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XX.1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

[21] Soud xx xxxxxxx zabýval xxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x podání návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[22] Xxxxx §101a xxxx. 1 věty xxxxx x. x. s. xxxxx, xx „[x] xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx částí xx xxxxxxxx podat xxx, xxx xxxxx, xx xxx na xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx “.

[23] Xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx splňovat, xxx xxx xxxxxxxx xxxxx k xxxxx xxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X jejímu xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxx obsahoval xxxxxxxxxx x logicky xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x tom, xx právní sféra xxxxxxxxxxxx (xx. xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx, zda xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (usnesení rozšířeného xxxxxx XXX ze xxx 21.7.2009, xx. 1 Xx 1/2009-120, x. 1910/2009 Sb. XXX, xxx Xxxxxx xxxx Xxxxxx xxx Xxxxx , xxx 34; xx vztahu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx rozsudek XXX xx dne 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, x. 4187/2021 Xx. NSS, xxx Xxxxxxxxxx pozitivně testovaných , bod 34). Xxxxxxx xx nutné, xxx měla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx vztah x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Soudy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxx (§2 x. x. x.), xxxxxxx tzv. actio xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nestačí, tvrdí-li xxxxxxxxxxx, xx je xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (viz citované xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX Územní plán Xxxxxx nad Labem , především body 31, 36 a 41). Xx vztahu x xxxxxxxxxx opatřením xx především xxxxxxx, xx nelze xxxxxxx xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx potenciálnímu xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxx zákazníkovi. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (provozovatele) a xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xx aktivit totiž xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx (viz např. xxxxxxxx XXX xx xxx 29.6.2021, čj. 8 Xx 7/2021-44, xxx 25). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxx usnesením odmítne xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. c) x. ř. s.

[24] X návrhu xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, že xxxx xxxxxx osoba, neočkovaná xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx provozovny stravovacích x xxxxxxxxxxx služeb. Xxx 28.12.2021 nebyla xxxxxxxx do xxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobytu xx druhý lednový xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx službám xxxxx, xx nemohla xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx nyní napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. X bodu 3 xxxx. b) xx xxxxxxx s bodem 15 xxxxxxxxxxx opatření xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxx x xx. X xxxx 6 xxxx. b) a x) xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxxxxxx prokázala, xx xxxxx odmítl xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x lednu 2022, xxx k xxxxxxxxx xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx k xx. X xxx 3 xxxx. x) x xxxx 6 xxxx. x) x x) mimořádného opatření xxxxxxxxxxxx a logicky xxxxx konkrétní xxxxxxx xx svých subjektivních xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx navrhovatelky xxxxx xxx těmito xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření dotčena. Xxxxx akceptovat xxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxx toho, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx účinnosti xxxxxxxxxxx opatření, není xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx tvrdí, xx tyto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x tomu, xx jde x xxxxxx xxxxx využívané xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, aby xxxx xxxxx tvrzením xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx konkrétní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[25] Xxxxx xxx x xx. X xxx 15 xxxxxxxxxxx opatření, navrhovatelka xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxx. bezinfekčnost xxxxxxxxxxxxxxx XXX xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx navrhovatelka xxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx osob, xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx neumožňuje xxxxxxxx xxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx stravovacích a xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek XXX xx xxx 30.6.2021, xx. 6 Ao 21/2021-23, č. 4240/2021 Xx. XXX, xxx Xxxxxxxx protilátek I , xxx 9, xxxx ze xxx 2.9.2021, čj. 9 Xx 13/2021-36, xxx Xxxxxxxx protilátek II , xxx 9).

[26] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx. I xxx 3 xxxx. x) x xxx 6 xxxx. c) x d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx ukládá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx však xxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xx x důvodu xxxxxxxxxxx přímého x xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx xxxx xxxxxx sférou x xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx bod [23] xxxxxx xxxxxxxx).

[27] Xxxxx xxx x čl. X xxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření (x výjimkou xxxxxx xx xxxxxxxx 12 xxx věku). Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx kontrolovat x xxxx, xxxxx xxxx podmínky splňovat, x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prokázat. Xxxxxxxxx-xx xx, je provozovateli xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx provozovny xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx pravidla xxxxxxxx x xx. X xxxx 3 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx ucelené xxxxxxxx [xxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx – (xxxxxxxx) nevpustit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx]. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pak tvoří xxxx xxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxxxxxx – (xxxxxxxx) xxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxxxx]. Xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx), xxx xx osamocené povinnosti xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 25.10.2021, xx. 9 Ao 20/2021-59, xxx 23). X xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx osoby xxxx xxxxxxxx splňovat, x xxxxx xxxxx xxxx xxx kontrolovány), xxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx. X xxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako celek, x xx v xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx závěry xxx xxxxx x xxx xx. X xxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx zakotvuje xxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx – (případně) xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx službám.

[28] Xxxxxxxxxxxxx tedy xx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. I bodu 3 xxxx. b) x xxxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxx, xxxxxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb. X xxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx, xx důvodné xxxxx být jen xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx.

[29] Xxx-xx o xx. X bod 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx mezi těmito xxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxx navrhovatelky xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44, č. 4272/2021 Xx. XXX, bod 21). Ačkoliv xx xx xxxx vědom, xx dopad xx xxxxxxxxx navrhovatelky xxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X důsledku xxxx xx tedy xxx xxxxxx xxx uložena xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx pokuta, x xxxxx xx jí xxxx služba poskytnuta x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx uloženými xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx by xxxx xxx dán xxx xxxxx, xxxxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx diskriminační xxxxxxxx. Xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“), případně xxxxxxxxxx x zákoně x. 198/2009 Sb., x xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxxx xxxxxxx zacházení s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxx, politické xx xxxx xxxxxxxx, národní xxxx sociální původu, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, rod xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx samo o xxxx, xxxxx tak xxxx xxx x xxxxxxx x xx. 36 xxxx. 2 Xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx službu xxxxxxxxxx příslušníkům xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx sféry xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Soud si xx xxxxx, xx xx. 3 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx musí xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxx v xxxxxx xx dne 28.6.2016, sp. zn. Xx. XX 18/15, x. 271/2016 Xx., xxxx 108, uvedl: „ Xxxxx ‚xxxx xxxxxxxxx‘ xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx zmíněným, xxxxxx jakoukoli myslitelnou xxxxxxx. Mělo xx xxx xxx o xxxxxx spočívající xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osobnostní xxxx, xxxx jsou xxxx. xxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx názory, xxxx důvody xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vlastnostech, xx xxxxxx charakteristice, xxxxxx si xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xxxx např. xxxxxxx, xxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx, věk xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. “

[30] Čl. I xxx 6 xxxx. x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ubytovacích xxxxxx tuto xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření (v xxxxxxxxxxxxx viz bod [2] xxxxxx rozsudku), x xxxxxxxx xxxxxx xx dovršení 12 xxx xxxx. Tyto xxxxxxxx nejsou založeny xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxxx akcích xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x sobě xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx čl. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxxxxx očkování xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx totiž xxxxxxxxxxxxx xxxxxx znak, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx možné xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kritériím x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

[31] Navrhovatelka xxxxxxx xxxxxx porušení xxxxxx xxxxxxxx (xx. 1 Xxxxxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx právům. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx rovnosti však xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx x napadení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx právu xx povinnosti. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xxxxxxxxxxxx na využívání xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

[32] X xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. X xxxx 3 xxxx. x) xxxx xxxx „ xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx vnitřních x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 “, neboť xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx 6 xxxx. x) a x) x xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx se čl. X bodu 6 xxxx. x) mimořádného xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s. (…)

XX.3 Xxxxxxxxxxx napadených xxxxx xx. X xxxx 3 xxxx. x) a bodu 6 xxxx. x) x x) mimořádného xxxxxxxx

[42] Soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx částí xx. X bodu 3 xxxx. b) x xxxx 6 písm. x) x d) xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx podle §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[43] Xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, že „[x] xxxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovny xxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx “.

[44] Xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx platí, xx „[x] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, čisticí xxxx xxxxxxxxxxx prostředky x další xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx “.

[45] Xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx „[x] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x nákazy x xxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx cestování x některých oblastí x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx oblastmi, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, uzavření xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednodenní xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x ubytovacích xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx omezení xxxxxx provozu “.

[46] Xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví dále xxxxx, xx „[x] xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxxxx nebo nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx “.

[47] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona zabýval xxx x rozsudku xx. 6 Xx 22/2021-44, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx odkázala. Xxxxxx x xxx x závěru, že xxxxxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxxxxx služby (xxxx. restaurace nebo xxxxxx), xxxxxxxxx mezi xxxxxxxx nebo výrobní xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) pandemického xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx), je xxxxx xxxxx xxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx, a xx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx styku skupin xxxxxxxxx xxxx podezřelých x nákazy xx xxxxxx §2 odst. 7 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx. Nelze xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx podezřelou x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

[48] Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx senát Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 11.11.2021, xx. 4 Xx 3/2021-117, x. 4278/2021 Xx. XXX, X omezení xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, že „[x] xxxxxxxx opatření xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx [§2 odst. 7 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx republika, xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nákazy xx xxxxx. Xxxxxxx orgán xxxx podle §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx ‚xxxxx xxxxxx‘ xxxxxxxx, které xxxx typově xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) téhož xxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx zákazy, omezení xx xxxxxxxx musí xxxxxxxx k omezení xxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. “

[49] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx lze xxxxxxx xxxxx taková xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx opatření, xxxxx jsou typově xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx) x xxxxx ustanovení xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx především xxxx xxx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktivitu xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx jej xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx významně neomezují xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (rozsudek NSS xx dne 22.12.2021, xx. 8 Ao 28/2021-83, xxxx 24 x 28).

[50] Napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx provoz xxxxxxxxxxxx a ubytovacích xxxxxx a stanovuje xxxxxxxx xxxxxx provozu xxxxx §69 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §2 odst. 2 xxxx. i) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Podle xx. I xxxx 3 xxxx. x) xxxxxxxxxxx opatření je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostor provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 (xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx návrhem xxxxxxxx) xxxx, s xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx 12 let xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 15. Splnění xxxxxx xxxxxxxx je zákazník xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prokázat. Xx xxxxxxx, koupí-li xx xxxxx x xxxxx. Zákazníkovi xx xxxx xxxxxxxx takto xxxxxxxxx jídlo konzumovat xx xxxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xx. I xxxx 6 písm. x) xxxxxxx xx) xxxxxxxxxxx opatření xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ubytovací xxxxxx, xxxxx nesplňuje xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 15, x výjimkou xxxxxx xx dovršení 12 xxx věku. Xxxxx xxxx. x) xxxxx ustanovení xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx 7 dní, xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxx opětovně xxxxxxxx.

[51] Xxxxx xxxx uvedených xxxxxxxx je, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx využívat xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx prokázat xxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx. Z odůvodnění xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nárůstu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ve spojení x probíhajícím xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxx byla zátěž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zvladatelná. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx situací x xxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx vyšší (xxxx. xxxxxxxxxx x xxxxxx). Osoby xxxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx onemocnění v xxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxxx tohoto xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nakazit a xxx závažnější průběh x současně xxxxx xxxxxxx větší xxxxx xxxx (xxxxx totiž xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx reakcí). Xxxxxxxx xxxxxx protiepidemická xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nejvíce zranitelných xxxx, xxxxxxx mají xx značné xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx systému.

[52] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx povinnosti, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxx. Xxxx xx xxxxx nejprve xxxxxx xxxxxxx xxx, zda xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx zákazníky.

[53] Xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx „ xxxx xx xxxxxx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 nebo nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx určitou xxxxxxx přispívající x xxxxxxxx uvedeného účelu, xxxx zakáže xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx služby, xxxxxxx xxxxxxx xx mohlo xxx šířeno onemocnění XXXXX-19, anebo stanoví xxxxxxxx xxxxxxxxx takových xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx služeb “.

[54] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx mohou xxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x odst. 2 tohoto xxxxxxxxxx – např. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxx xxxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) x j) xxxxxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxxxx xxxx z xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx vztahovat xx xxxxxx xxxx xxxxxx, x to xxx, xxx xxxxxx xxxxxx byla likvidace xxxxxxxx xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx pandemickým xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx služeb (xxxx. xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx), xxx x xxxxxx zákazníkům (xxxx. xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx služby). Xxxxx tak může xxx dosaženo xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx regulované xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx provozovatelům, xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx dosaženo. Xxx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx by xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx zákazníků, ale xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xx nebyli xxxxxxx se takovým xxxxxxxxx podřídit xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xx xx bylo xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx, pro xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx.

[55] Xxxxx xxx o xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx v §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxxx xxxxxxx xxxx omezit xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xx proto může xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x nákazy. Xxx-xx xx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx §64 písm. x) xxxxxx zákona je „[x] xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx z nákazy, […] xxxxxxx xxxxxx xx činnosti, xxxxx xx mohla xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, vykonávat xx xxx, aby se xxxxxx xxxxxx snížilo “. O xxxxxxxxxx xxxxx a způsobu xxxxxxxxx protiepidemických opatření xxxxxxxx xxxxx §67 xxxxx zákona xxxx xxxxxxxxxx osobám buď xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx zákon xxxxxx xxxxxx povinnosti xxxxxxxxx osobě, xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám podezřelým x nákazy (srov. xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx XXX X omezení xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx , xxx 53) na xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx. Takové povinnosti xxxx musí být xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vymezenými xxxxxxxxxx v §69 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , xxx 83).

[56] Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx obecně xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, zabýval xx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxx xxxxxxxxxx týkající se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx služeb v xx. X xxxx 3 písm. x) x bodu 6 xxxx. x) x x) mimořádného xxxxxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx x §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx zákona.

[57] Xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xx. X xxxx 3 a bodu 6 mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jednotlivá xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx základě §69 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ukládaným xxxxxxxxx. Xx vyjádření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byl xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx čl. X xxxx 3 xxxx. x) x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xx. I. xxxx 6 xxxx. x) x d) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx opatření jak xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[58] Xxxxxxx xx xxx přijímání xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx xxx xxxxx, xx „[x] xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx-19 nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxxxx opatření “. X xxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xx. 8 Ao 28/2021-83 v xxxx 23 xxxxx, xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx generis (xxxxxxxx xxxxx), tedy xx xxxx xxx x opatření xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx obdoby se xxxxxxxx jak x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak x x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práv xxxxxxxx (xxxx. rozsudky NSS xx dne 26.2.2021, xx. 6 As 114/2020-63, č. 4184/2021 Xx. XXX, xxx 144, xx dne 6.5.2021, xx. 5 Xx 1/2021-65, x. 4204/2021 Sb. XXX, xxx Testování xx xxxxxxx , xxxx 27 x 28, x xx. 8 Xx 28/2021-83, xxx 24). Opatření xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x pandemickému xxxxxx), xx kterých xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx přijatá odpůrcem x xx. X xxxx 3 písm. x) x bodu 6 písm. x) x d) xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Navíc xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxx jsou xxxxx xxxxxxx. Opatřením xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx lze ve xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx čistit x xxxxxxxxxxxx si xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx rizikových xxxxxxxx xxx bezpečnější. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X xxxx 3 xxxx. b) x xxxx 6 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x možnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx služby při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx zásahu xx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx) je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výraznější xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx zákazník xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx služby xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx), nebo zda xxx nesplnění podmínky xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. bod 30 xxxxxxxx NSS xx. 8 Ao 28/2021-83). Xxxxxxx zmocnění x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x čl. I xxxx 3 xxxx. x) a xxxx 6 písm. b) x x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proto v §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[59] Xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx provozování xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxxxx x xx. I xxxx 3 x 6 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[60] Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx podniků a xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxx k omezení xxxxxx provozu xxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxx opatření xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto xxxxxx, x xx xxxxx xxxxx, je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx však přistoupil x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxx xxx „ xxxxxxx nebo xxxxxxx xxx xxxxxx ‚xxxxx xxxxxx‘ xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vymezení xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxx opatření “ (xxx 53 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS X xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx ). Xxxxx jeho xxxxxxx totiž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx neomezil xxxxxxxxxx x ubytovací služby, xxxxx xxxxx stanovil xxxxxxxx pro vstup xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nařídit xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx jiných léčiv (xxxxxxxxx).

[61] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx pravidla stanovená x xx. X xxxx 3 xxxx. x) x bodu 6 xxxx. x) x x) ve xxxxxxx x xx. X. bodem 15 xxxxxxxxxxx opatření ve xxxx důsledku xxxxxxx xxxxxxxxxx x ubytovací xxxxxx. Přestože je xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx. xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, neumožňují xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xxxxxxxx stanovené mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xx normálního běhu xxxx mohli xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xx představuje xxxxxxx xxxxxx služeb. Xxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nesplňující xxxxxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemohou xxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxxxxxxxx nenakazily xxxxxxxxxxx covid-19 (viz xxx [51] tohoto xxxxxxxx). X xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x ubytovacích xxxxxx, xxxxx z pohledu xxxxxxxxx (viz xxx [55] tohoto rozsudku). Xxxx xxxxxxx se xxx jedná x xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx předpokládá. Důvod, xxxx namísto toho xxxxxxx xxxxxxxx na §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx je xxxxxxx xxxxx xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ohniska na xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxxx xxxx xxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx podřaditelné xxx písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxx by xxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx. x), xxxxx by xxxx použitelné xxx x poukazem na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx. x), xxx musí xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxxxxxx či xxxxxxxx směřovaly x xxxxxxx styku osob xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxx ostatními (xxxx. bod 53 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX K omezení xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx ).

[62] Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxx, zda xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ubytovacích x xxxxxxxxxxxx služeb xxxx omezením xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx 59 xxxxxxxx xx. 6 Ao 11/2021-48). Xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx rozdíl od xxxxxxxxxxxx zákona (xxx xxxx §2 xxxx. 2) nerozlišuje xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx [§69 odst. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx]. Xxxxxxxx xxxxxxxx, které skupiny xxxx xxxxx xxxx xxxxxx využívat, pak xxxxxxxxxx xxxxxxx do xxxxxxx pojmu „xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“.

[63] Soud xxxxxxxxxx x odpůrcem xxx v tom, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření bylo xxxxx xxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxxxxx správní soud x rozsudku Xxxxxxxxx xx xxxxxxx dospěl x xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v §69 odst. 1 xxxx. g) téhož xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxx žáků xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx. X xxxx 32 citovaného xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xx „[z] xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx aplikované xxxxxx xxxxxx se v xxxx xxxxxxxxx xxxxx x snahu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx – x když xxxxxxxx xxxxxx xxxxx do xxxxxxxx, zatímco xxxxxxxxx, xxxx. jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxx více x xxxxxxxx xxxxxxx x daném místě x čase. Ačkoli xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxx xxxx jedno x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx. Obdobně xx xxxx i x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mj. xxxxx, xx xxxxxx část xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xx xxx aktuálně xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx .“ Stanovení xxxxxxxx, za kterých xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx služby, xxxx xxxxxxxxxxx typově zcela xxxxxxx xxxxxxxx. Byť xx xxxx xxxxxxxx xxxx slouží x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xx o prostředek xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Jak již xxxx xxxxxxx, ty xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx tělesné xxxxxxxxx. Xxxxxxxx stanovená x xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx k dlouhodobému xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx např. xxxxxx 16 x 17). Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx fakticky xxxxxxxx povinné očkování. Xxxxxxx svým xxxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x písm. x) xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxx xx mohl xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx způsobem xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, za xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) tohoto zákona (xxx rozsudek XXX xx. 6 As 114/2020-63, bod 143).

[64] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stravovacích a xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxx tehdy, xx-xx jeho xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skupin xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx (usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS X xxxxxxx xxxx podezřelých x nákazy ). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx se podle §2 xxxx. 7 xxxx. x) téhož xxxxxx rozumí „ xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx (x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx styku x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xx) xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx “. Xxxxxxxxxx xxxx dovodila, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x nákazy xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx antigenního xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 (xxxxxxxx XXX Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx , bod 81, x Xxxxxxxxx xx školách , xxx 34). Ohniskem xxxxxx je „ xxxxx, ve xxxxxx xx xxxx nákaza “ (§65 xxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx veřejného zdraví). Xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx usnesení, v xxxxxx 47–50, uznal, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxx xxxxxxx i xxxx Xxxxx republika x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx tudíž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každý, xxx xx xxxxxxxxx na xxxxx území. Takové xxxxxxxxxxx xxxx musí xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx relevantními fakty. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx „[x] amotná xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemoci COVID-19, x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, tedy epidemie xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx místech xxxxxx xxxxxxxxx. Již s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy v §65 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx nákaza), xx spojení xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxx xxxxxxx nebezpečná. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx v žádném xx soudně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxx xxxxxxxx nic xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xx x to xxxxxxxxxx .“

[65] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xx ohniskem nákazy xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx analýzy xxxxxxxx epidemické situace xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Je xxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx konstatoval x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Soud xx xxx takového xxxxxxx xxxxxxx povinen xxxxxxxx x xxxx, xx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ohniskem xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx byl každý. Xx takové xxxxxxx xxxx odpůrce xxxxxx xxxxxx stravovacích x xxxxxxxxxxx služeb omezit xx xxxxx celé Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx těchto xxxxxx xx strany xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xxx každý, a xxxx xx je xxxxxxx omezit využívání xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxx pouze na xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. bezinfekčnosti xxxxx čl. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[66] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, které by xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxx x xxxx nežádoucí (xxx xxxxxxxx ze xxx 28.5.2021, xx. 8 Xx 14/2021-45, x. 4216/2021 Xx. XXX, bod 35).

[67] Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, zda zmocnění xxx regulaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx služeb xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx odpůrcem xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení. X tomto xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx. Xxx již xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx [47] xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx, v xxxxx xxxx poskytovány xxxxxx (xxxx. restaurace xxxx xxxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovny xx xxxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx provozoven stravovacích x ubytovacích xxxxxx x stanovit podmínky xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx proto xxxxx (xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 22/2021-44, xxxx XXX. 2.).

[68] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx uzavírá, že xxxxxxx nemohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xx. X bodu 3 xxxx. b) a xx. I bodu 6 písm. b) x x) mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx ani xxxxx zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xx proto v xxxx xxxxx nezákonné. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxx rámec xxxxxxxxxxx návrhových xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nezákonností xxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx x důvody xxxxxx xxxxx (§101x xxxx. 1 s. x. s.). (…)

XX.5 Xxxxxxxxxxx čl. I xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[79] Navrhovatelka dále xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dobrovolné xxxxxxxx. Odpůrce xxxxx xx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxx xxxxxxxx povinné xxxxxxxx se sankcí xxxxxxxxxx provádět činnosti x využívat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením. Xxxxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx činností, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nenamítá nepřiměřenost xxxxxxxxxxx opatření ve xxxxxx §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx míří xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx. X xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx. Xxxxxx skupina xxxx xx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xx. X bodu 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyloučena x xxxxxxxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Učinil xxx xxxxxxx pouze x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[80] Xxxxx xx. 2 xxxx. 4 Xxxxxx „[x] xxxx xxxxx xxxx xxxxx, xx není xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxx xxxxx činit, xx xxxxx xxxxxxxx “ (xxxxxx čl. 2 xxxx. 3 Listiny).

[81] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xxx, xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx x možnosti xxxxxxxx určité činnosti x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx věcí spadají xx rámce xxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nepřímo xxxxx smíšený xxxxxxx xxx očkování xxxxxxx, xxxxx osobám xxxxxxxxxxx xxxxxxx nic xxxxxx xxx xx nechat xxxxxxxxx, xxxxx chtějí xxxxx xxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření byla xxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx č. 466/2021 Sb., xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x. 537/2006 Xx., x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx určitým xxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxx-19 xx 28.2.2022. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx služeb regulovaných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jen x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx dobrovolné xxxxxxxx. Dokud není xxxxxxxxx očkovací xxxxxxxxx, xx xx každém, xxx xx xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx.

[82] Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx závěr xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx 37 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, že „ xxxxxxx, který xxxxxxx vakcinaci, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ochraně xxxx sama x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx zvýhodnění x xxxxxxxxxx xxxxxxx omezení […]“. Nátlak xx xxxxxxxx skrze mimořádné xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cíl, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, které onemocnění xxxxx-19 x poslední xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx důvody xxx odlišný xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osobám, xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nastupuje již xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxx xxxxx dávky (xxx. 37 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření), přičemž xxxxx xxxxx opět xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[83] Soud xxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxx xx stručnosti xxxxxxx xx §2 zákona x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19, který náhradu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx upravuje, x xx i ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx poukázal xxxxxxx.

[84] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (xx na xxxxx xxxxxxxx výjimku), xx xx xxxx xxxxx mělo xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby x očkování stanovením xxxxxxxx zákazů a xxxxxxx. Xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx, xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx onemocnění mezi xxxxxxx x xx xxxxxxx rizika xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx populaci xxx, xxx xx xxxxxxxx zahlcení a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx snaha xxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx omikron xx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Jelikož xxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx omikron, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx dávek. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx „[x] x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx touto xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx případů xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx […] Při xxxxxx xxxxxxxxx scénáři spojovaném x variantou xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. “ Xxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxx skutečnost, že xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxx na xxxxxx, x představují xxx xxx zdravotní xxxxxx xxxxx xxxxxx. Omikron xxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbu, xx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, a xxxx x velké xxxxx xxxxxxxxxxxx. Odpůrcem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx proto xx xxx xxxxxxx nejvíce xxxxxxxxxxxx osob, xxx xxx zejména xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

[85] Xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxx nepochybně legitimní xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Jak xxxxx xxxxxxx x §1 xxxx. 1 pandemického xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 x xxxxxx xxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx zátěž xxxxxxxxxxx xxxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Zátěž xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, bude-li sníženo xxxxxxxx xxxx x xxxxxx průběhem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Současně xxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx epidemie xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx x případně xxxx xxx xxxxxxxxx jejímu xxxxxxxxxx xxxxxx zejména xxx, že bude xxxxxxx či ideálně xxxxxxxx šíření xxxx x xxxxxxxx. Xxxxx x snaha x xxxxxxxx rizika přenosu xxxxxxxxxx x populaci xxxxxxxxxxx legitimní cíl. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx x x xxxxxxx xx §1 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nejen naprosté xxxxxxxxx xxxxxxx, ale x významné xxxxxxx xxxxxx šíření x xxxxxxxx xxxxxx nejvýznamnějších xxxxxx. Mezi xx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx dále xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx sledovaného xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[86] Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx relevantně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpůrce mají xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx onemocnění covid-19 xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxx xxx xxx hrozí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Zamezení xxxxxxxx xxxxxx osob na xxxxxxx x x xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx přenosu xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x tomu, xxx xx zmenšilo riziko xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx k xxxx, aby se xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zdravotní xxxxxx, xxxxx bude x xxxxxxx úspěšného omezení xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx případů xxxxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx, že xxxxxxx podle xx. X bodu 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx svoji xxx. xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxxx mimořádným opatřením.

[87] Xxxxx jde o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, dle xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob x xxxx na XXX xxxx xxxxx plně xxxxxxxx, xxx jí xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx bylo xxx xxxxxxx navrhovatelky xxx 29.12.2021 hospitalizováno 3 460 xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxxxx 2 096 x xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x 1 364 xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx osob xxxxxxx naopak xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxx navrhovatelka xxxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxx průběhu xxxxxx x xxxxxxxxx obdobích xxxxx 2022. Navrhovatelka xxxx nesporuje xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Toliko xxxxx xxxxxxxxx údaje x období, ve xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx. Xxxx však při xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx „ xx skutkového x xxxxxxxx xxxxx, který xx xxx x xxxx xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx “ (§101x odst. 3 x. x. x.). Xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. K xxxx xxxx xxxxx podotýká, xx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx si xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, ale xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx období. Zároveň xxx porovnání xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx posouzení účinků xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx očkovaných x xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 100 xxx. xxxx, x xxxxx by xxxx hypoteticky očkováno 99 tis. xxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx 1 xxx. xxxx, xxx hospitalizace 500 xxxxxxxxxx x 500 neočkovaných samozřejmě xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, protože xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx je xxxxx xxx, xx x xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxxx xxx 0,5 %, zatímco x xxxxxxxxxxxx 50 %.

[88] Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, zda xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx cíle xxxxxxxx xx srovnatelným účinkem. Xxxxxxx xxxxxxxxx, o xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxxx navrhovatelka, xx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx PCR testem. Xxx xxx soud xxxxx x xxxx [75] tohoto rozsudku, XXX testem lze xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx není x daném xxxxxxxx xxxxxxxx. Pakliže xx xxx negativní xxxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx pro neočkované xxxxx bez prodělaného xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx umožněno xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx služby regulované xxxxxxxxxx opatřením. Xxxxx xxxxxxx by xxxxx xx xxxx neočkovaných xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx úplné vyloučení. Xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX testu xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Nijak xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx vážného xxxxxxx xxxxxxxxxx. Hrozba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx systému xx xxx xxxxxxx xxxxxx. X kdyby byla xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx PCR xxxxxx pro všechny xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx viru x xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx by xx xxxxxxxxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx onemocnění xxxxxxxxx x nakaženou xxxxxx. XXX xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nakaženého xxxxxxx xxxxxxx x ohledem xx odstup mezi xxxxxxxxxx testu a xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxx využívat. Xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxx osoby xxxxxxxx prakticky stále xxxxx, xxx xx xxxx jen stěží xxxxxxxxxxxxxx. Ochrany zdravotního xxxxxxx před xxxxxxxxx xx proto ani x xxxxx xxxxxxx xxxxxx dosaženo. Pro xxxxx dosažení xxxxxxxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx x určitých xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, respektive xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[89] Xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řešení. X xxxxxxxx době xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19 dostupné xxx každého xx 5 let. Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx východisek xxxxxxx očkování představuje xxxxxx nástroj, jak xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx průběhu xxxxxx onemocnění x xxx xxxxxxxxxx snížit xxxxx xxxxxxxxxxx systému xx xxxxxxx hodnotu. X hlediska xxxxxxx xx xxxxxxx života xxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx odpůrce důležitou xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxx očkování xxxxxxxxxxxxx xxxxx nezpochybnila. Xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxx zvažování xxxx, zda uzavřít xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxx poskytování xxxxxx, xxxx zda vyloučit x xxxxxx využívání xxxxx rizikové xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x společenské xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx schopná xxxxxxxx systém xxxxxxxxx xxxx. Zvolil xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dětí xx 12 let. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx jeví v xxxxxx xxxxxxxxx námitek xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx masivního xxxxxx xxxx v xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xxx v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx denní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X datu 19.12.2021 xxx sedmidenní klouzavý xxxxxx xxxxx 9 000 xxxxxxx (xxx xxxxxx 12 odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx 2022, xxxx xxxxxxx xxxxxx rapidně xxxxxxxx, xxxxxxx nebyly xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Předpoklad xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx. Zároveň xxxxxxx xxxxxxxx u xxxx zranitelné xxxxxxx xxxx xxxx 12 x 18 xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxx. Xxxx xxxxx považuje x ohledem xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx přiměřené, xx xxxxx oproti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, za kterých xx možné využívat xxxxxxx služby x xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ochrana xxxxx xxxxxxx průběhu xxxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxxx, že se xxx člověk i xxxx xxxxxxxx xxxxxx), xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, tak xxx xxxx xxxx xxxx. na xxxx 2021. Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx směřovat xxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx nejvíce xxxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxx dochází x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zájmů provozovatelů xxxxxxx x služeb, xxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxx zdravotního xxxxxxx xxxx celku.

[90] Pokud xxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahu do xxxx x právem xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx prodělané xxxxxx, je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx činností x služeb, ze xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx brojí xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx služby. Xxx xxxx bylo uvedeno x xxxxxxxxx části xxxxxxxx, odpůrce xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx x xxxxxx podezřelým x nákazy. Navrhovatelky xx xxx xxxxx xxxxxxx jen xxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx na xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jde xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, skupinové prohlídky xxxxxxx xxxx xxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx akcí. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx zmíněných xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx volného xxxx. Xxxxxxx xx nicméně x nezbytné služby, xxx xxxxxxx by xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx životní xxxxxx xxxxxxxx (oproti xxxx. xxxxx ve veřejné xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx potravin). Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx někoho představovat xxxxxxxx újmu, nepředstavuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx případný xxxxx „ lock xxxx “ xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nadále xxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx [xxxx. xxxxx čl. X bodu 6 xxxx. x) xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxx, podnikatelských xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxx]. Jsou xxxxxxx toliko xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxx xxxxxxx způsobem xxxxxxxxxx k pohodlnějšímu xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxxx rizikové x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx prostředky x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx) x xxxxxxxx jsou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx skupin osob (xxx strana 17 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podmínkami xx. X xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxx [např. xxxxxxxxx xxxxxxxxx galerií do 20 xxxx xxxxx xx. 1 xxxx 11 písm. b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxx po xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx]. Mimořádné xxxxxxxx xx proto xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx totiž xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxx a xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxxxxxxxx osob je xxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xx xxxxxxxx chodit xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx výuky xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxx x činnosti, xxxxx naopak zbytné xxxxxx. Xxxxxxxxx člověk xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx je xxxxxxxx xxx xxxxxx dětí x jejich xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx riziko. Xx xxxxx lichá xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxxxx na xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zákazníků xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Ti xxxxx xx xxxxxx provozoven xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx služby.

[91] Nejvyšší xxxxxxx xxxx proto xxxxxxx, že na xxxxxxx xxxx projednávaného xxxxxx xxxxxxxxx nezákonnost xx. X xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxxx relevantně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xx srovnatelném xxxxxxxxx xxxx osoby očkované x xxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19 získaly xxxxxxxxxx nemoci. Xxxxxxx xx xx vztahu x xxxxx osobám xxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx do jejich xxxx. Xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[92] Jak xxx soud zdůraznil x xxxx [33] xxxxxx rozsudku, xxxx xx xxxxx rozsahem x důvody xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x odborné xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx. Soud xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nezabýval x xxxxx x xxxx navrhovatelkou xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Na podkladě xxxxxx návrhu xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx čl. X xxxx 15 mimořádného xxxxxxxx přiměřeným. Xxxx xxxx zdůrazňuje, jako xx xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxx 76 rozsudku Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX , xx xxxx závěry xx xxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxx xxxxxxx, který existoval x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx tak xx xxxxxxxxx sledovat xxxxxxxx xxxxx vědeckého poznání, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxxx xxxx vydávaná xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xxx xxxxxxxxx x nedůvodnému xxxxxxxxxxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.