Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx vydaném xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., o mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) akcí povinnost xxxxxxxxxxx splnění podmínek xxx. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobám, které xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xx to, xxx podrobně jsou xxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx upravena.

II. Samotná xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. bezinfekčnosti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx opatřeních při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxxxxxx xx strany xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 x ochraně xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a o xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

XXX. Xxxxxxxx odpůrce x mimořádném xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx provozovatelům (xxxxxxxxxxxxx) akcí a xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx (z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx vysvětlil, proč (xx základě jakého xxxxxxxx) xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx v xxxxxxx xx zákonem (§13 xxxx. 4 zákona x. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19).

Xxxxxxxxxxxxx: č. 740/2006 Xx. XXX, x. 4187/2021 Sb. XXX x. 4203/2021 Xx. XXX, x. 4232/2021 Xx. XXX x x. 4272/2021 Sb. XXX.

Xxx: Oblá 20 x 22, Xxxx – xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx účasti X. X., x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 26.8.2021. Xxx xxxxxx, xx xx x průběhu xxxxxx xxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, že v xxxx xxxxx xxxx x rozporu se xxxxxxx. Toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 písm. x) x odst. 2 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx“) x podle §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) x i) xxxxxxxxxxxx zákona k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx stanovilo x xxxxxxxxx od 1.9.2021 podmínky xxx xxxxx osob do xxxxxxxxx vnitřních a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx čl. X xxxx 16 xxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx RT XXX xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx viru XXXX-XxX-2, x xx xxxxxxx xxxx 7 dny, x) xxxxxxxxxxx rychlého xxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) xx přítomnost antigenu xxxx SARS-CoV-2, x xx provedeného zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 72 xxxxxxxx, x) xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx dokončeného xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx schváleným xxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzeného xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx prvního pozitivního xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 180 xxx, x) podstoupení RAT xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takového xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx služby nejdéle xxxx 24 xxxxxxxx, xxxxx x) v xxxxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx doložení xxxxxxxx xxxxxxxxxx anebo potvrzení xxxxx o absolvování XXX xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx návrhem xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx §2 xxxx. 2 xxxx. e) pandemického xxxxxx xxxxxxxxx „ xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x zasedání xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x výjimkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celků x případě, xx xx xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxx 20 xxxx x tím, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxx jednotlivými xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx sedadlo, x výjimkou xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [xxxx. x)] x xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx vykazuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx - 19 xxxxx, s xxxxxxxx xxxx xx dovršení 6 xxx věku, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx X/16; xxxxxxxxxxxxx xx nařizuje x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx vnitřních xxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx x účastníkovi xx xxxxxxxx mu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/16 xxxxxxxx; x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx bodu X/16 xxxxxxxxx, je xxxxxxxxxxxx xxxxxxx takovému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx prostor [xxxx. x)]“.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xx 13.9.2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpůrce xx xxx 10.9.2021, xxxxx toliko v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx návrhem xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 30.9.2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxx xx dne 27.9.2021.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx tak, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx. 4 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a svobod (xxxx xxx „Listina“) xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xxxx. 2 téhož xxxxxx xxxx základních xxxx x xxxxxx mohou xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákonem. Xx xxxx xxxxxx i xxx delegaci xxxxxx xxxxxx správy na xxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxx x zákonem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxx v případě xxxxxx přírody). Xxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx až xx xxxxxxxxxxxxx zmiňované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxx xxxxxx navržená a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx tisk x. 1225/0), xxxxx xxxx zakotvit xxxxxxx xxxxxxxx vstup xxxx xxxx na hromadné xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx. xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2021, xx. 9 Xx 264/2020-51, x xxxxx vykonávající v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jsou ve xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné správy. Xxxxxxxxx opatření xx xxxx v xxxxxxx x rezolucí Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Rady Xxxxxx 2361 (2021), podle xxxxxxx nikdo nesmí xxx xxxxxxxxxxxxx kvůli xxxx, že není xxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx to, xxx xxxxxxxxx osoby pouze xx základě napadeného xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu.

Poukázal xxxx xx xx, xx xxxxxx xxxx xxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx s xxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx. Xxxx xxxx připustil, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx celá Xxxxx republika, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x navrhovatel xx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx podání návrhu xxxxx Xxxxxx republiku xx ohnisko xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxx plošná xxxxxxxx, pokud xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx judikatura xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx NSS xx xxx 2.6.2021, čj. 9 Xx 3/2021-41, x xx dne 2.6.2021, čj. 10 Xx 2/2021-107). Xxxx xxxxxx lze vztáhnout xxxx na xxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxx kumulují xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx počtu.

Navrhovatel xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx je xxxx činnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx opatření, pro xxxxx jej xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. X opatření není xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx účast xx xxxxxxxx xxxxx xxx 20 xxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxx bude xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx test xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxx respirátorů. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx velkého xxxxxxxxx xxxxxx. Dále xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx shromažďovacího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxxxxxxx tak, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx (viz xxxxxxxx NSS xx xxx 22.4.2021, xx. 6 Ao 11/2021-48). Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx, že xxxxx navštěvující zasedání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx osobami podezřelými x xxxxxx.

Xxxx by xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx navrhovatele, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 písm. e) xxxxxxxxxxxx zákona. Ze xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zřejmé, že xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx typu xxxxxxxx, veletrhy, xxxxx xxxxxxxxx utkání apod., xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx proporcionality. Xxx xxxxxxx xxxxx x jiných xxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxx, xxx xxxx x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx miliony xxxx, xxx není xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx opatřeních (xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx mělo xxxxxxx právě xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx obchodní xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 29.3.2011, xx. 6 Xx 7/2010-73, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxxx zdrženlivě x x xxxxx testu xxxxxxxxxxxxxxx by xxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nesprávných xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx formálně x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx však xxxxxxx, xxx x rámci xxxxxx je možné xxxxxx xxxxxx daného xxxxxxxx a xxxx xxxxx dospěje x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx než x xxxx věci xxxxxxxxxx xxxxxxx přijaté. Odpůrce xx vrcholným xxxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví, xxxx krajské xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx k xxxxxxxxx Xxxxxx zdravotní xxxxx a Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx ČR. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx posuzovat xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx dynamicky xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx správního xxxxxxx, za xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx odpůrce xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxxx x xxxx, při vědomí, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx možné čekat xx to, xx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx doloženo, xxx xx jedno zvažované xxxxxxxx lepší xxx xxxx. Při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx x xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxxx xxxxxxxxxx skutečností a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxxxxx osob. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxx. Xxx volbě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx odpůrce xx, která x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxx co xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx dopadají xx obyvatelstvo x xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxx, kdežto xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx následky.

K xxxxxxxx xxxxxxxxx námitkám xxxxx, xx tvrzení x nedostatku xxxxxxxxx xxxxxxxxx se o xxxxxxxxxxx novelizaci xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nesouvisející s xxxxxxxxx opatřením. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx dle §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx tvrdí xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xx, xxx účastníci xxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx jednu x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Tato xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xx ani x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx zajistit xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx kontroluje xxxxxxxx alkoholických x xxxxxxxxxx xxxxxxx, jestli xxxxxxxx má xxxxxxxxxx xxx xxxx. Irelevantní xx xxxx xxxxxxx, xxx kterého zasedání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Napadená xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx vydána podle §2 xxxx. 2 xxxx. e) pandemického xxxxxx. Judikatura týkající xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx 20 xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx těchto xxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx z dalších xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx xxxx (xxxx. xxxxx xxx o xxxxxxxx usazování xxxxxxxxx xx xxxxxxx).

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xx xxx 26.8.2021 bylo x části čl. X xxxx 15 xxxx. b) x xxxxxxx se xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxx zamítl.

Z ODŮVODNĚNÍ:

[16] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x projednávané xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx okruhů. Xxxxxxxxxxx především zpochybňuje xxxxxxx xxxxxxx daným xxxxxxxx stanovit soukromým xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x zjišťovat xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stavu (xxxxxxx na xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx správy). Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx nepřípustnost xxxxxxxx xxxxxxxx omezujících xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxxxxx povinnost některých xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle xx. X. xxxx 16 xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx zdůraznit, že xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxx zmíněným ustanovením xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx akcích (xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdůrazňuje xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxx získaly xx vakcinaci protilátky), xxxxx x xxxx xxxx je xxxxxx xx xx. X xxx 15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) se xxxx xxxx může xxxxx návrhem xxxxxxx.

[17] Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a působnosti xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx považuje xx potřebné xxxxxx xxxxxxxxx, xx pravomocí x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx autoritativně rozhoduje x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx subjektů, které xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxx (srov. xxxxxxxx xx dne 27.9.2005, xx. 1 Xx 1/2005-98, č. 740/2006 Xx. NSS). Xxxxx §2 xxxx. 1 xxxx první xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx „ xx xxxxxx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx xxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxx xx mohlo xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx provádění xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx “. Xxx xxxxx uzavřít, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[18] Xx xx xxxx (xxxxx) xxxxxxxxxx odpůrce, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx se xx x xxxxxx rovině xxxxxxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx. x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx NSS xx. 1 Xx 1/2005-98). Xxx nyní posuzovanou xxx xx stěžejní xxxxxxxx věcné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. e) pandemického xxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx „ zákaz xxxx xxxxxxx konání xxxxxxxxx nebo soukromých xxxx, xxx nichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx riziko přenosu xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx jich xxxxx xxxxxxxx; zákaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, zasedání x podobné xxxx xxxxxxxxx orgánů, orgánů xxxxxxx xxxx, soudů x jiných xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx podle xxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxx “. Xxxxxxx xxxxxxx napadenou xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a zasedání xxxxxx xxxxxx, postupoval x xxxxx zákonem xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podmínky xxx konání xxxxxxxxxx xxxx (srov. xxxxxxxx XXX ze dne xx dne 22.4.2021, xx. 6 Ao 11/2021-48, x. 4203/2021 Xx. XXX, bod 83, x xx xxx 29.6.2021, čj. 8 Xx 12/2021-81, xxx 31). X xxxx posuzované xxxx xx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx navrhovatele (xxxxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxxxxx xx xxxx xx smyslu §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxx, xxx xxx dochází xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx místě (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 31.8.2021, čj. 8 Ao 8/2021-52, xxx 50). Xxxxx xxxxx xxx také xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jazykového xxxxxxx xxxxxx ustanovení, xxxxx xxxxx pojem xxxxxxxx x na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

[19] Xxx-xx x xxxxxxxxxxx odkaz xxxxxxxxxxxx xx navrženou (x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx) novelizaci §69 odst. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví, xx xxxxx zdůraznit, xx xxx nyní xxxxxxxxxxxxx xxx xx podstatné, xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pravomoci x xxxxx působnosti xxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx x účinný x xxxx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx třeba xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxx xx ustanoveních xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[20] Xxxxxxxxxxx považuje xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx povinnost xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx účastnící xx voleb xx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. bezinfekčnosti xxxxxxxxx x xx. X xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. V tomto xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxx formou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx mohou být xxxxxxxxxx „ ukládány xxxxxx na základě xxxxxx x v xxxx xxxxxx x xxx zachování základních xxxx x xxxxxx “. Xxxx námitka xxxx xxxx důvodná, xxxxx právě §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx akcí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx povinností (viz xxx 65 xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX čj. 6 Xx 11/2021-48), v xxxxxxxx xxxxxxx věci xxxxxxxxx xx jedné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx. X xxxx 16 xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx a xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx) plnění takových xxxxxxxx kontrolovat.

[21] Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx soukromé xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejich xxxx x xxxxxxxxxx (v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxx. xxx. xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxx xxx x touto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx čl. X bodu 16) xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx veřejné (xxxxxx) xxxxxx, jak xxxxx xxxxxxxxxxx. Taková xxxxxx není xxxxxxxxx, xxxx by xxxxxxxx xxxx xxxxx trvat xx xxx, xx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx detailně xxxxxxxxx. Xxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vstupu xx prostor, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jednotek, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x potenciálního xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx za „xxxxxx veřejných xxxxxxxxxxx“ xx xx „výkon xxxxxxx xxxx“. Jde xxxxx x kontrolu xxxx, zda xx xxxx osoba může xxxxxxxx zúčastnit, podobnou xxxxxxxx toho, zda xxx skutečně x xxxxxxxxx bytu x xxxxx domě (xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vlastníků xxxxxxxx), xx o xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxx xxxxx xx řadě xxxx předpokládá, xx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx), zda xxxx xxxxx xxxxxxx podmínky (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aniž xx xxx však xxx xxx xxxxxxx nepřípustně xxxxxxxxx výkon xxxxxxx xxxxxx, xxx dovozuje xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx lze x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zařízení a xxxxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (§11 xxxx. 5 xxxxxx x. 65/2017 Xx., x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx [§5 xxxx. 1 xxxxxx č. 206/2015 Sb., x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx s xxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxxxxxxx)], xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo vízem, xx-xx xxxxxxxx x xxxxx a cíli xxxxx xxxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (§104 xxxx. 1 x 2 xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx některých xxxxxx) nebo řadu xxxxxxxxxxx povinností stanovených xxxx. finančním x xxxxxxxx institucím nebo xxxxxxxxxxxxxx hazardních her x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 253/2008 Xx., x některých xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx výnosů x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jako xxxxx x xxxxxxx naposled xxxxxxx xxxxxx úpravy xxxxxxxx xx „xxxxx xxxxxxxxx peněz“), x xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx vystačit xxxxx xx samotným předpokladem xxxxxxx naplnění xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dokladu). Podrobnost xxxxxxxxxxx xxxxxx proto xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx samo x xxxx xxxx xxxxxxxx xxx posouzení zákonnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[22] Xxxxxxxxxxx x této xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v §83a xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, resp. xxxxxxxxx výkonu činností xxxxxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření xx xxxxxxxxx xxxxx xxx §62x xxxx. 3 xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx kontrolovat, xxx xxxx přítomné xxxxx schopny xxxxxxxx xxx. bezinfekčnost, ani xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx speciální xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx se xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx šetření. Xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx, zda je xxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stanovených xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxx akci. Xxxxxxxx xxxxxxx navrhovatel xxxxxx, xx k xxxxxx xxxxxxxx xxx nevybavil xxxxxxx „xxxxxxxx“, lze xxxxx xxxxx, že x přečtení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxxx potřeba.

[23] Odkazuje-li xxxx stěžovatel v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 31.5.2011, xx. 6 X 141/2020-90, xxxxxx xxxx závěry xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx o xxxxxx na xxxxxxx xxxx nezákonným xxxxxxx x xxxx podstata xx týká xxxx. xxxxxxxxxx (ústavnosti) krizových xxxxxxxx vydaných xx xxxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx x. 240/2000 Xx., o xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon), xxxx xx zcela xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxx nynější xxx xxxxxxxxxx ani xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx ze xxx 30.6.2021, čj. 9 Xx 264/2020-51, x. 4232/2021 Xx. XXX, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tzv. bezinfekčnosti xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx než xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxx spočívajícím x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx ani xxxxxx xxxxxxxxx zmíněného rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx něhož xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x kontrole xxx. xxxxxxxxxxxxxx.

[24] X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx namítá, xx xxxx xxx zákonný xxxxxxx xxx xx, xxx právnické osoby xxxxxxxxxx „xxxxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxx“. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx mimořádného opatření xxxxxxxxx povinnost xxxxxx, xxx osoba xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tzv. bezinfekčnosti xxxxxxxxx x xx. X xxxx 16. Xxxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o absolvovaném xxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxx xxxxxx (xx xx x písemné xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxx, xx na plnění xxxxxxxxxx v této xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2016/679 x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xx zpracováním osobních xxxxx a o xxxxxx pohybu xxxxxx xxxxx x o xxxxxxx xxxxxxxx 95/46/ES (xxxxxx nařízení x xxxxxxx osobních xxxxx) – xxxxxxxx „ xxxxxxx xxxx protection xxxxxxxxxx “(xxxx jen „XXXX“). Xxxx věcná xxxxxxxxx je v xx. 2 xxxx. 1 vymezena tak, xx xx xxxxxxxx xx „ xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x na xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx ní xxxx být zařazeny “. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx. bezinfekčnosti xxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x automatizovanému xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů xxxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx údajů (xxx xx xxxx xxxxxxxxxx věc liší xx xxxxxxxx NSS xx dne 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, x. 4187/2021 Xx. NSS, x xxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů x xxxxxxxxxxx x evidováním xxxxxxxxxxx testů u xxxxxxxxxxx). Navrhovatel ostatně xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx argumentaci x xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx plynulo, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx část mimořádného xxxxxxxx v rozporu x XXXX. Citace xxxxxxxxxx Xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx by xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx „ xxxx xxx používány xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x jejich kontrole, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx “ aniž xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, co x ní xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, nemůže xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterou xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

[25] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx navrhovatel xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx tím, že xxx xxxx nevybavil xxxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxx, ale x xxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx provozovatelům xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, že xxxxxxxxxxxxx restaurací, xxxxxxx xxxxxxx xxxx nákupních xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxxxx a xxxxxxxxxxxxx než u xxxxxxxxxxxx), xxxxxxxxx kontrolovat xxx. bezinfekčnost xxxxxx.

[26] X xxxx xxxxxx xxxx předesílá, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx veřejné dopravy x nákupních xxxxxx xxxx přiléhavý. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx nepředstavuje xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhala (x xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx“). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx (xxx xx. X xxx 4), xxxxxx návštěvy xxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxx xx straně xxxxx a xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx právnických xxxx xx xxxxxx xxxxx je xxxx xx první xxxxxx xxxxx xxxxxxx. Zasedání xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx delší x intenzivnější xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xxxx, xxxx xxxxx xx x hlediska xxxxxxx xxxxxxx šíření xxxxxxxx o aktivitu xxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx již xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. I xxxx 3 mimořádného xxxxxxxx). Obecně xx xxxxx xxxxx připustit, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx své xxxxxx (xxxxxxx délka x intenzita xxxxxxxx xxxxxxxx okruhu osob, xxxxxxx provozovatele se xxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.) xx xxxxxxxx (voleb) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx, xx by xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx činností. Xxx xxxxxxx xxxxx x xx. X bodu 3 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, toto xxxxxxxxxx x xxxxxxxx dodržení xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx jejího prokazování) xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx [xxx xxxx. b) xxxxxx xxxxxxxxxx]. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx […] x xxxxxx x v xxxxxxxxxx “ [bod 3 xxxx. x) xxxx. viii)]. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx a x hlediska zásahu xx xxxx provozovatele xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx významnější.

[27] Xxx-xx x „xxxxxxxxxxxxx“ v xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nevysvětluje, x xx xxx xx své obecné xxxxx, xxx x xxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxx xxxxx, xx x dané xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx neuvádí ani xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxx provozovateli xxxxxxxxx [xxx xxxx. xxx 2 xxxx. x) x provozovatelů xxxxxxxxx, kadeřnictví a xxxxxxxxx xxxxxx; xxx 6 xxxx. x) x poskytovatelů xxxxxxxxxxx xxxxxx; bod 8 xxxx. x) u xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx atd.]. Xxxxxxxxxx v této xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxx xx jiný xxxxx, jako je xxxx na některých xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx x otázce možné xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx důvodů, xxxx xxxx navrhovateli xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx, zatímco jiným xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx restaurací) xxxxxxx, odpůrce xxx xxxxxxx ani xx xxxxxxxxx x návrhu. Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx odpůrce xxxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx např. xxxxxxxx XXX xx xxx 2.9.2021, xx. 9 Xx 13/2021-36).

[28] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx x rámci xxx xxxxxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce x xxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxx. rozsudek NSS xx. 8 Ao 1/2021-133). Xxxxxx tak xxx vysvětlil, xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xx, zda „ xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx “, přičemž „[x] xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx “ (rozsudek XXX xx xxx 20.10.2021, xx. 8 Ao 22/2021-183). X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx jistě xxxx xxxxx trvat xx tom, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx ve všech xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx přijaté xxxxxxxx, xxxxxx xxx je xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxx ovšem x xxxx projednávané xxxx xxxx xxxxxxxx. X xxxx, xxx se xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx tím (a xxxxxxx), zda xx xxxxxxx námitka xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je třeba xxxxxxxx najisto, xxx xx xxxx (x xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx postavení xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (xxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx kontrolovat xxx. xxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxxxx takového xxxxxxxx a jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx odpůrce (případně xxxxxxxxxx i x xxxxxx xxxx xxxxxx) xx pak xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (ne)srovnatelnosti posuzovaných xxxxxxx x rámci xxx. diskriminačního testu (xxxx. xxx např. xxx výše označený xxxxxxxx xxxxxxxx soudu xx věci sp. xx. 8 Ao 22/2021), x xx xxxxxxx x xxxxxxxxx, x xxxxx není xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, že nejsou xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx odpůrce x xxxxxxx věci xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxx x základu, xxxxx xx umožnil xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx přezkoumat, aniž xx xxxx xx xxxxxxx domýšlel xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx xxxxxxx než xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxx, nebyla dostatečně xxxxxxxxxx x jako xxxxxx byla v xxxxxxx xx zákonem [§101x odst. 4 x. x. s. xx spojení s §76 xxxx. 1 xxxx. a) s. x. x.].

[29] Přestože xxxx soud xxx x posledně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx námitek. X xxxxx dalšího xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx dovolával xxxx, xx napadené xxxxxxxxx opatření nelze xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx celá Xxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xxxxxxx xx xxxxxx výše xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 9 Ao 3/2021-41 x xx. 10 Xx 2/2021-107. X xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ale xx xxxx xxxxxxxxxxx věc xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx speciální xxxxxx [§2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx], který xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxx také xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx závěry xxxxxxxx se omezování xxxxxxx restauračních xxxxxxxx. X rozsudku xx xxx 21.5.2021, čj. 6 Xx 22/2021-44, x. 4272/2021 Xx. XXX, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx nelze omezit xxxxx pandemického xxxxxx, xxxxx na xx xxxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxx s xxxxx xxxx xxxxxxx přijatá xxxxxxxx individualizovat a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxx xxx xxxx uvedl, nyní xxxxxxxx opatření bylo xxxxxx v mezích xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx x §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx x zasedání xxxxxx právnických xxxx. Xxxxx xxxxx pro xxxxxx (ne)aplikovatelnosti dalšího xxxxxxxxxxxxx odkazovaného rozsudku Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx. 6 Ao 11/2021-48 xxxxxxxxxx xx xxxxxxx práva xxxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxx, xx x nyní xxxxxxxxxx xxxx nebylo xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx napadené xxxxx xxxx opatření xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, popřípadě zdůvodňoval, xxx považuje xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxx nákazy, resp. xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx.

[30] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx utkání xxx., xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx službám x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx nezbytně xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, spolky či xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx předně xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda její xxxxxxxxx navrhovatel vůbec xxxx proti xxxx xxxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxx přehlédnout, xx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx 12 xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xx xxx 15), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, aby „ xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx “. Xxx lze x xxxxxxx xx xxxxxxxxx úvahy xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx má xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx omezení xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví, xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx x souvislosti xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx x jak x předmětem xxxxxxxxx xxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxx otázce xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lze xxx v obecné xxxxxx xxxxx, xx xxx xx samotného xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, konkrétně x věty xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxx ustanovení vztahuje xxxx na volby x zasedání orgánů xxxxxxxxxxx xxxx, které xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx mimořádným opatřením (xxx xxx výše xxx xxxxxxxxxx xxx 65 xxxxxxxx xx. 6 Xx 11/2021-48). X xxxxx smyslu xxxx základní xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx regulace x její xxxxx x pro zasedání xxxxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nynějších xxxxxxx xxxxxxxxxxxx) provedl xxx xxxxxxxxxxx, který přímo x xxxxxxxx zasedání xxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxx akce xxx §2 odst. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx xxxx. Xxx-xx x xxxxxx přiměřenosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxxx, xx základě xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx („xxxxxxxxx“) xxxxx xx xxxxxxx (např. podle xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx aplikovat pouze xx „xxxxx“ akce, xxxx oporu xxx x xxxxxxxx xxxxxx x pandemickému xxxxxx. X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxxx x xxxxxxxx části (bod 15). Xxxxxxxx se xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xx jednom xxxxx současně xxxxxxx xxxx xxx 20 xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nijak xxxxxxxxx nerozporuje x xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx.