Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx vízum k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx správní xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., x xxxxxx xxxxxxx na území Xxxxx xxxxxxxxx.

XX. Xx xxxxx, kterou xxxxxxx xxxx xxxxxxx žalovanému xxxxx §81 odst. 2 x. ř. x. k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žadatele (xxxxxxxxx xxxx, během xxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx, xxxxx xxx xx žadatel musí xxxxxxxx ke správnímu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2785/2013 Xx. NSS x x. 2871/2013 Xx. XXX., x. 3013/2014 Sb. NSS.

Věc: X. X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, o kasační xxxxxxxxx žalovaného.

Žalobkyně xxxxxx xxx 16.9.2019 na Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx České xxxxxxxxx x Xxxxxx (xxxx xxx „zastupitelský xxxx“) žádost o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx dne 2.12.2019 žalovaný žádost xxxxxxxxx zamítl, xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx území xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx rozhodnutí Xxxxxx xxx rozhodování xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“) jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx orgán x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 25.2.2020 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 17.7.2020 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx opět shledal, xx její xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxx pak rozhodnutím xx xxx 14.10.2020, xxxxx xxxxxx právní xxxx xxx 16.10.2020, xxxx xxxxxxxxxx zrušila x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 8.2.2021 Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx 30 dnů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odstranění vydal xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxx žalobkyně o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

Dne 17.3.2021 xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „předkládací xxxxxx“). V ní xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kartu x platností na xxx roky za xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx nad 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxx (xxxx xxx „xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se x žalovanému xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxx se xx xxxxxx převzetí průkazu x x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx řízení. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx. Sdělením xx xxx 22.4.2021 o xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bude xxxxx, x xxxxxxx na xxxxxx ochranné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 3.4.2021 zakazující xxxxxxxx tento xxx xxxx.

Xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx domáhala ochrany xxxxx nečinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx řízení. Xxxx žalobě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.6.2021, xx. 43 X 22/2021-29, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu I.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 16.6.2021 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx zaměstnanecké karty.

Krajský xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxx vydáno, xxxxx xxx §169t odst. 7 xxxx. a) xxxxxx x pobytu xxxxxxx se vydáním xxxxxxxxxx rozumí xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx, xxx-xx x vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx, x podle xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx pokynu k xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx žalovaný xxxxxxx [xxx uplynula šedesátidenní xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxx §169x odst. 6 xxxx. c) xxxxxx x pobytu cizinců]. Xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Komise xx dne 14. 10. 2020 nabylo xxxxxx moci xxx 16.10.2020 a xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx nového xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx 13.11.2020 xx 3.12.2020, xxxxx x tomto xxxxxx xxxxxxx dvacetidenní xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dle xxxxx x 12.11.2020, x xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 27 xxx, x zbývalo xxx 33 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Posledním xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx bylo xxxxx xxx 5.1.2021. Soud xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ze xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, proč xx xx měl xxxxxx xxxxxxxxx složitostí xxxxxxxx lišit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nečinnosti xx xxx 15.3.2021 tvrdil, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx zvlášť složitý, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Výzva k xxxxxxxxxx xxx žádosti xx xxx 4.2.2021 xxx neměla na xxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxx, xxxxx xxxx xxxxxx až po xxxxxxxx xxxxxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxx xxx stanovení třicetidenní xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat rozhodnutí xxxx xx úvahy xxxxxxxx xxxxxxxxx případu x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx neidentifikoval (srov. xxxxxxxx XXX xx xxx 23.3.2017, xx. 9 Azs 21/2017-57). Xx podání xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x posouzení všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx žalovanému. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxxxx zahraničních věcí, xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx cizinci xx xxxxxxxxxx dokladu vyznačí xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx Xxxxx republiky x xx tří xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx je povinen xxxxxxxx se k xxxxxxxxxx x pořízení xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx x povolení x xxxxxx, xxxx xx rozhodnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx xx xxxx xxxxxxx ve xxxx před xxxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx, xxxxx současný xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“ směřující k xxxxxxxx předkládací xxxxxx xx xxx 17.3.2021. X bodu I.14 x bodu X.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zákaz zastupitelským xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dokladů xx. xxxx xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Soud xxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx její xxxxxxx xx odvislý xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxxxxx, resp. xxxx xxxx X.16.

Xxxx závěrem xxxxx, že lhůtu xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx xxxxx skutečnosti, xx ochranná xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bývají xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx novými. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx zrušení aktuálně xxxxxxxx opatření. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx existujících xx pozbytí xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obrany žalovaného x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx exekuce.

Žalovaný (xxxxxxxxxx) xxxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x nesprávným způsobem xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx 30 xxx a xxxx xxxx běh navázal xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, že fakticky xxxxxxx xxxxx, přestože xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jednat xx, xxxxxxx situace, xxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, ale xxx to xx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxxx zákonem.

Stěžovatel x xxxx věci xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx až ode xxx 4.11.2020, xxx xx xxxx xxx x se správním xxxxxx vrácena x xxxxxx projednání. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx činit xxxxx. X xxxxxxx xx xxxxx dokladů shromážděných xx spise xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx splňuje podmínku xxxxxxx zachovalosti, x xxxxx ji xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx trestů Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vietnamskými xxxxxxxx orgány. Xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx zaměstnavatel žalobkyně xxxxxxxxx (xxx není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx okresní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx doručena až xxx 4.1.2021.

S xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx trhu práce, xx které xxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx covid-19, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zda xxxxx xxxxxxxxx x nadále xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xxx xx příležitosti xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx koncept xxxx pracovní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jednání žalobkyně x jejího xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jakkoliv x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx to xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx vyzvat x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx ještě xxxxxxx žádosti žalobkyně x přerušení řízení. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že tato xxxx pracovní smlouva xxxx uzavřena xx xxxxx pracovní xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx míst xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx byl naplněn xxxxx xxx zamítnutí xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §42x xxxx. 2 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se s xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxx 2.3.2021 xxxxxxxxx předložila xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx volných xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxx bylo xxxxx xxxxxxx vyhovět, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxx vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx byl x xxxxxxx situaci xxxxxxx xxxxxxxx. Dal xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxx všechny xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxx toho, aby xx xxxxxx cenu xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx pro rozhodování xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mohl xxxxxxxxx xxx hodnocení xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Komise.

Ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žalobkyně nerozhodl. Xxx xx ze xxxxxxxxx xxxxx patrné, xxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxx samotné xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx až xxx 17.3.2021 tak, xx xxxxxxxxxxxxx karta xx být xxxxxxxxx xxxxxx, x xx xx xxxxxxxxxxx, xx x tomu žalobkyně xxxxxxxx nezbytnou xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vydání xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx zákonem xxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x vydání xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x návaznosti xx xxxxx xxxxxxxxxxx povinen xxxxxxxx vyzvat x xxxx, aby se x xxxx xxxxxxxx x mohlo xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx případů nezbytné x tomu, aby xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon x xxxxxx cizinců xxxx xxxxxxxxx cizinci žádnou xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, je xxxx xxxx na xxxx vůli, kdy xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pouze xxxxx platnosti xxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxx roku.

Jakmile žadatel xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx se xx 3 xxxxxxxxxx dnů xxxxxxxx xx pracoviště xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxx xx xxxxx. Samotná xxxxxx xxxxxxx xxx trvá xxx 7–10 xxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzývá x převzetí xxxxxxx xx určitý xxxxxx x xxxx xx 14 xx 21 xxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxx výrobu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx povinen xxxxxx xxxxxxxxxx xx 60 xxx. Teprve xxxx, xx si xx xxxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx okolností, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx vydání xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxx, aby xx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 10 dnů. Xxxxxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx přihlíží xx xxxxxxxxxxx bydliště xxxxxxxx, x xxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx sjednat xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění na xxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx opatřit xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx závazků xxxxxxxxxxxxx x pobytem xx xxxxx. Žalobkyni xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx zhruba xxx xxx 28.3.2021. Xxxx vízum xx xxxx xxxxxx xx xx 28.9.2021 x xxxxx xxxx této xxxx by žalobkyně xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k tomu, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx dříve. Xxxxx xx se xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx získat xxxxxxxx xxxxxxx a do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne 8.4.2021, xx stěžovateli xx xx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxxxx RT PCR xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5–14 xxx od xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostavit xxxxxxxx xx xxxxxxx 12.4.2021, v tento xxx xx byly xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx výrobu xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx x splnění xxxxxxxx pro vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Nejdříve xx x xxxxxxxx xxxxxxx, a xxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xxxxx xx 14 xxx, tj. dne 26.4.2021.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, že Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx nařídila Xxxxxx xxxxxxxxxx do 30 xxx, xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx zamítnuta. X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx kladně, nelze xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xx xxxxxx §169x odst. 7 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky přicestovat x xxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxx povinnost, xxx po xxxxxxxx xxxxx, stěžovatel xxxxxx, xxxxx ve xxxxx xxx. předkládací xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx pokyn k xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonné úpravy xx xxxxxxxx xxx xxx, xx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx předkládací xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx nijak xxxxxxxxxxx, proč i xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, přestože xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x lhůty, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx být xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx zmiňoval.

Soud xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx objektivní xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kladného xxxxxxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx poukázal xx xxxxxxxx Krajského soudu x Českých Xxxxxxxxxxxx xx dne 30.6.2021, xx. 61 X 16/2021-32, ve kterém xxxx konstatoval, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx cizince.

Krajský xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx okamžik pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx nahrazeno jiným xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Úvaha x xxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx stanovil xxxxxxx xxxx xxxxx. Stěžovatel xxxxx xxx hrozbou, xx xx po xxx mohla být xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx cestou xxxxxxx, raději xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx kasační stížnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx uvedla, xx xxxxx a včas xx stěžovatelem xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, a xx x přesto, xx xx xxxxx xxxxx 2 xxxxxx více xxx 2 roky. Xxxxxxxxxxx xxx nebránilo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx poté, xx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx nabylo právní xxxx, a vyžádat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx výzvy, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx x rejstříku xxxxxx a xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx další výzvu x odstranění xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxx žalobkyně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx prodlevu xxxxxxxx x vydáním xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x odebrání xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x převzetí xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §169x xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx zastupitelskému úřadu x xxxxxxxxx xxxx. Xx stavení xxxxx xxxx xxxx dojít xxxxx za předpokladu, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx XXX xx xxx 8.2.2018, čj. 1 Xxx 408/2017-24). Xxxxx tato lhůta xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx postupu.

Stěžovatel x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladu ochranných xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx ochranná xxxxxxxx xxxxxx do 1.6.2021 xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vyznačení. Xxxxx ochranného xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.6.2021, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výklad stěžovatele, xxxx xxxxxxx. Účelový xxxxxx xxxxxxxxxxx je x rozporu se xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxx, xxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1.6.2021, xxxxx xxxxxx xxxxxx xx x rozporu xx xxxxxxx, že xx xxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx nezákonnosti.

Z procesní xxxxxxxxxx žalobkyně xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx být xxxxxxx xxx písemným rozhodnutím x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx jej xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Zákon x takovou xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 31.7.2021 xx xxxx 2 xxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxx dostala do Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxxx x xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[30] Stěžovatel xxxxxx zaprvé xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x žádosti žalobkyně x zaměstnaneckou xxxxx. Xxxx rozporuje stanovenou xxxxx k vydání xxxxxxxxxx. Soud xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

XX.X Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

[31] Předně xxxxxxxxxx napadá způsob, xxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx samotný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx s. x. x. „[x]xx, xxx xxxxxxxxxxx vyčerpal prostředky, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxx pro xxxxxx x xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx k xxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, může xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx uložil xxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé nebo xxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí ve xxxx či xxxxxxxxx. X xxxx uvedeného xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx neučiní; xx xxxx objektivně existujícím xxxxxx, xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůtách xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů.

[32] Xx xxxxx namístě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx x nečinnost xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx činí xxxxx, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxx činit xxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti ve xxxxx stanovené zákonem. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, že xxx xxxxxxxx xxxx, xxx – jak xxx xxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, namísto xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx povinností xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx své xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x pobytu xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxxxx o pobytu xxxxxxx stanoví x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx §169x xxxxxx zákona).

[33] Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx kartě. Xxxxx §169t odst. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx vydání xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx prodloužení jeho xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx“. Nejvyšší správní xxxx v xxxxxxxx xx xxx 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24, potvrdil, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xxxxx rozumět xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx interního pokynu x udělení xxxx xx účelem xxxxxxxx. X xxxxxx rozhodnutí xxxx nedošlo dne 17.3.2021, xxx stěžovatel xxxxx předkládací xxxxxx, xxx bezprostředně poté, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k udělení xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[34] Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx vyložit xxxxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx obsažený v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 8.2.2021 Komise xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §80 xxxx. 4 xxxx. x) správního xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxx uplyne xxxxx x odstranění vad xxxxxx, vydal xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx žalobkyně. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx dospěla x závěru, xx xxxxxxxxxx nesplnil xxxx xxxxxxxxx vydat rozhodnutí, xx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x pobytu xx xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxxx mu xxxx xxxxxxxxx povinnost xxxxxx x určené xxxxx.

[35] Xxxxxxx tedy xxxxx xxxxxxxxx x údajnou xxxxx Komise, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx pokládá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx kartě x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonné úpravy xx xxxxxxxx tím, xx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávu x xxxx xxxxx x xxxxxxx víza xx xxxxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx je v xxxxxxx x §169x xxxx. 7 xxxx. x) zákona o xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

[36] Stěžovatel rovněž xxxxxx xxxx povinnost xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx splnit xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx kterém konstatuje, xx xxxxxxxx pro xxxxxx zaměstnanecké karty xxxx splněny. Xxx xxx uvádí, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, neboť xx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (x xxxx viz xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[37] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxx běhu xxxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxx uplynula, x xx xx základě xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx xx xxx ke xxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx (x xxxx xxx §81 odst. 1 x. ř. x. x xxxxxxxx XXX xx dne 27.2.2014, xx. 7 Ans 10/2012-62, x. 3013/2014 Xx. NSS).

[38] Xxxxx §169x odst. 6 xxxx. c) zákona x xxxxxx cizinců xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; xx xxxxx 90 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx pak xx xxxxxx složitých xxxxxxxxx, xxxx pokud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxx České republiky. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx nevyplývá xxxxx xxx použití devadesátidenní xxxxx xxxxxxx lhůty xxxxxxxxxxxxx.

[39] V xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx předvídanému xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx lhůta k xxxxxxxxxx vad xxxxxx, xxxxx meritorní rozhodnutí x žádosti xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxx xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx. Xx tedy xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx soud správně xxxxx, že stěžovatel xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx podání.

[40] Xxx §169x odst. 1 zákona o xxxxxx xxxxxxx „[x]xx-xx xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx k odstranění xxx podání, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxxxx orgán xxxxxx tuto xxxxx, xx dne, xxx xxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxxx poskytnuta x xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxx“.

[41] Šedesátidenní lhůta xxxxxx xxxxx xxx 16.10.2020, xxx xxxxxx xxxxxx moci zrušující xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 14.10.2020 (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 14.1.2016, xx. 4 Xx 248/2015-30). Xxxxx xxxxxxxx xxx xxx 12.11.2020, xxx xxxxxx xxxxxxxxx následujícího xxx žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx k odstranění xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx trestů xx xxxxx xxxxxxx dnů xx doručení xxxxx, xx xxx 3.12.2020, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx předložila (a xxx jí současně xxxxxxxx xxxxx x xxxx předložení). Xxxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxxx xxx 6.1.2021. Xxxxxxx soud do xxxx xxxxx nesprávně xxxxxxxxx xxxxxx xxx 12.11.2020, a xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx úterý 5.1.2021. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xx uplatní xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx skutečnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, tj. xxxxxx xxxxxx výzvy (xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx k §65 xxxxxxxxx xxxx: Xxxxxx, X. Xxxxxxx xxx: Xxxxxxxx. 2. xxx. Xxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxx, 2012, x. 587).

[42] Xxxxx x přerušení xxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 12.4.2013, xx. 5 Xxx 4/2012-20, x. 2871/2013 Sb. XXX). Xx plynutí xxxxx xxxx neměly xxxx okolnosti, které xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx výzva xx dne 4.2.2021, xxxxxx stěžovatel xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxx xxxx žádosti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztotožňuje xx žalobkyní, xx xxxx namístě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vliv. Xxxxxx xx dne 4.2.2021 xxxxx nemohla být xxxxxxxxx, xxxxx již xxxxxxxx.

[43] Xxxxxx jsou xxx uplynutí lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x následné xxxxx xxxxx x xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 15.2.2021 x xxxxxxxxxxx xxxxx xxx předložení xxxx pracovní xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 17.2.2021, xxxxxx řízení xxxxxxxx na xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx usnesení, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dne 2.3.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, doložení xxxx xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx 12.3.2021 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 15.3.2021.

[44] Xxxxxxxxxx zdůrazňuje, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx o xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxx x xx xxxxx součinnost xxxxxxxxx. Xx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx součinnost xxxxxxxx, xxxxx vede x xxxxxxxx lhůt xxx vydání xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx. První zmíněná „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je pouze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxx je přičitatelné xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x nelze xx xxxxx xx dovolávat xxxxxxx (x tomu xxx xxxxxxxx NSS xx dne 10.12.2012, xx. 2 Xxx 14/2012-41, č. 2785/2013 Xx. XXX). Xxx xxxxxxx xxxxx krajský xxxx, procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx již xx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx. 2 Xxx 14/2012-41).

[45] Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx krajský xxxx xxx zohlednit xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Poukázal přitom xx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 30.6.2021, xx. 61 X 16/2021-32, xx xxxxxx krajský xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[46] Xxxxx xxxx I.14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx od 21.6.2021 xxxxxxxx „nepřijímat xxxxxxx x xxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na zastupitelských xxxxxxx České republiky xx třetích xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxx rizikem xxxxxx“, x xxxxxxxxx, xxxx xxx nespadá xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx karty. Xxxxx xxxx I.16 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xx stejného xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx třetích xxxxxx xx cestovního xxxxxxx vízum pouze x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx lze xxxxx xxxx I.14 xxxxxxxx […]; to xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x žádostmi xxxxx tohoto bodu xxxxxxxxxxxxx, která lze xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxx xxxx zničení již xxxxx xxxxxxxx průkazu x povolení x xxxxxx.

[47] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opatření (xxxx. xxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat, xx. znemožní xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky) x xxxxxxxxx. Platnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx konstatování, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx bránící xxxxxx kladného rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x nyní xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx xxxxx kladné xxxxxxxxxx xx xxxx. Xxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx X.16 xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxx připraven dokončit xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx.

[48] Xxxxxxx tento xxxxx podporuje xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jara 2020. Xxx bodu X.15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx totiž xxxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx podaných xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx […] v xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx výskytu onemocnění XXXXX-19; Ministerstvo xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“. Xxxxxxx xx xxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 (které xxxxxxx Ministerstva zahraničních xxxx vydává Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) během relevantního xxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx stav (xxx X.16 ochranného xxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku neumožňoval xxxxxx kladného xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vízum xx účelem xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pouze skutečnost, xxxxxx byl krajský xxxx povinen zohlednit xxx formulaci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nicméně xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx počátek xxxx xxxxx, xx xxxxx xx stěžovatel povinen xxxxxxxxxx xxxxx, stanovil xxxxxxx. K xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx.

[49] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nedošlo x vydání rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Na xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx neměnila xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti, xxxx skutečnost xxxx x xxxx nebyla xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XX.X Nepřezkoumatelnost x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx krajským xxxxxx

[50] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxx účinnosti xxxx X.16 x xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, že xx x ohledem xx specifika xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx úřadě nereálné xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxx. Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxx za xxxxxx. Xxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx výklad xxxx xxxxxxxxxxxx lhůty.

[51] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nepřezkoumatelností závěru x stanovení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx stanovení lhůty xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx přímo xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravující xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx. Závěr xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxx.

[52] Xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx judikaturu Nejvyššího xxxxxxxxx soudu, ze xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx jejich nezbytnosti xx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx předestřít xxx úvahy v xxxxx směru. Není xxxxxx správního xxxxx, xxx za xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx by xxxx xxx o xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx úkonu xxxxxxxxx xxxxx ze xxxxxx.“ (xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 23.3.2017, čj. 9 Xxx 21/2017-57). Xxxxxxxx xxxx citoval pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx). Xxxxxxx z těch, xxxxx xxxxxx, pak xxxxx nezohlednil (xxxx. xx je xxxxxxxx x vyzvednutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 60 xxx xxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx).

[53] Xxxxxxxxxx všechny xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx, přehledně uvedl x kasační stížnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx mezi xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx způsobují xxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx), neboť xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxx x xxxxxxx stížnosti.

[54] Stěžovatel xxxxx, xx poté, xx xxxx pokyn x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxxx xx. dobu xxxxxx x xxxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle §42x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „[x]xxx vyznačením víza x pobytu xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x §180x, x xx xx xxxx pobytu xxx xxx vstupu xx xxxxx xx xxxx, xxx xx xx xxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu, x xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, jde-li x xxxxxxx uvedené x §180x xxxx. 4“.

[55] Xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx §30 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx xx vízum podle xxxxxxxx 2 (xx. xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, pozn. XXX) xxxxxxx x dobou xxxxxxxxx na 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx přicestovat xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx víza.

[56] Xxxxx §44 xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx „[x]xxxxxx, xxxxx podal xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx zastupitelském xxxxx x bylo xx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxx xxx vstupu xx území xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx o povolení x xxxxxx, a xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxx je určen x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx, pokud xxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka“.

[57] Xxx §44 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx „[x]xxxxxx xx povinen xx xxxxx stanovené xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 dnů xxx xxx pořízení biometrických xxxxx, dostavit se xx ministerstvo x xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx x pobytu“.

[58] Xxxxx §169x xxxx. 1 písm. x) xxxxxx zákona „[x]xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxx žádost o xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx […], xx xx xxxxx xxxx xx výzvu xxxxx §44 odst. 1 […] xxxxxxxxx xx ministerstvo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 […] xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx v xxxxx xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxx xxxxxxxxx“.

[59] Xxx je x citovaných xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx závisí xx xxxxxxxxxxx žadatele, xxxx. xxxxx o xxxxxx cizinců xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx benevolentní xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx těchto xxxx (či xxxxxxxxxxxxxx xxxxx k dostavení xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů), xxxxx xxxxxxx xxxx neprovede, xxx něj zákon xxxxxxx negativní důsledky x xxxxxx zastavení xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

[60] Xxxxx x těmito xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxx, x proto x §169x odst. 9 xxxx. a) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxx, xx „[x]xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxx ode dne xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x pobytu xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx k xxxxxx“. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx NSS xx dne 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24), na což xxxxxxx upozornila i xxxxxxxxx. Jinak xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx uplynula, xxxx xxxxxxxx výzvy zastupitelského xxxxx k xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx za následek xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[61] Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxxx x xxxxxxx povinnosti Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třiceti xxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx nemění na xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[62] Xx xxxxxxx, když xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxx lhůty stanovené xxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx ty xxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžadována od xxxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx do lhůty xxxxxxxxx následující xxxx: xxxxxxxxxx xxxx, kterou xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §180x zákona x xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx do xxx, xxx xx žalobkyně xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx dobu xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx dne, xxx xx žadatel skutečně xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Třicetidenní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx za xxxxxxxxxx (x závěru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 1 Xxx 408/2017-24).

[63] Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx zohledněna x další xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví, xx xxxxx stěžovatel upozorňuje x kasační stížnosti (xxxx. povinnost xxxxxxxx xx ke stěžovateli xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx se x ochranná xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx, která xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx krajský xxxx xxxxxxx přihlédnout. Xxxxxx xxx se jedná x dobu, xx xxxxxx xxxxx nečinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx počítat xxx xxxxxxx způsobené omezeními xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Ministerstva xxxxxxxxxxxxx.

[64] Nejvyšší správní xxxx x xxxxxx xxxxxxx přistoupil x xxxxxxx na to, xx nelze xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stran xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, avšak na xxxxx straně xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxx x vyložil xxxxxxx xxxx. S xxxxxxx xx všechny úkony, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxx délku x xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xx skutečnosti, xx kterou se xxxx stavění xxxxx, xxxxx až xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx I. xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx právě xxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx bodech tohoto xxxxxxxx.

[65] Nejvyšší správní xxxx tedy shrnuje, xx krajský xxxx xxxxx xxxxx lhůty x xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx však xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxx stěžovatel xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

[66] Xxxxxxx stěžovatel xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx navázání xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx, xxxx počátek xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpokládat xxx xxxxxxxxx, xxxx bude xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření – xxx k jeho xxxxxxx dojde bez xxxxxxx, či bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxxx opatření xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx cizinců, xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx běhu xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx.

[67] Tento xxxxxx xxxxxx počátku xxxx xxxxx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxx za nezákonný x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xxxx brzy xxxxxxxxx xxxxx, v xxxx xxxxx příslušná opatření xxxxxxxxx.

[68] Je xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx xx xxx x době xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx kontextu xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x ohledem xx xxxxx pandemie xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx víza xx účelem xxxxxxxx xxxx přetrvat i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx se x xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 29.6.2021, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx soud, xxxxx xxxx x xxxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxx (a xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti) xxxxx xxxxxx xxxxx stanovený xxxxxx xxxxxxxxx.

[69] Xx xxxx xxxxxxxxxx situace xxx proto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecněji, x xx xxx xxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx stěžovatele. Nic xxxxx xxxxxxxxx v xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx stanovil xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx víz xx xxxxxx převzetí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxx obecně popsal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx vázal xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxx x době xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx formulace povinnosti xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx situace, xxx xx xx skončení xxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx zákaz xxx xxxxx obnoven. V xxxxxxx případě xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx něj xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[70] Nejvyšší správní xxxx xxxxx zdůrazňuje, xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx právního xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxxx „xxxxxxx předpokládat“, jaké xxxxxxxx x jakého xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx aktuální situaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx-19 x s xxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl x budoucnu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx existenci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví a xxxxxxxxxx příčinu xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ohledně xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[71] Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxx, proto Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx nezákonným x xxx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.