Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, podle něhož xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění x xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nemůže xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu v xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., o xxxxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxx republiky.

II. Xx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 x. ř. x. x xxxxxx xxxxxxxxxx o vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx dobu, xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx musí xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx úřad k xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxx musí xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2785/2013 Xx. NSS x x. 2871/2013 Xx. NSS., x. 3013/2014 Sb. XXX.

Xxx: X. X. X. xxxxx Ministerstvu xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx, x kasační xxxxxxxxx žalovaného.

Žalobkyně xxxxxx xxx 16.9.2019 na Xxxxxxxxxxxxxx úřadu Xxxxx xxxxxxxxx v Xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxxx xxxx“) xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxx §42x zákona x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx 2.12.2019 xxxxxxxx žádost xxxxxxxxx zamítl, neboť xxxxxxx, xx její xxxxx xx území xxxx x zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (dále xxx „Xxxxxx“) jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx zrušila xxxxxxxxxxx ze xxx 25.2.2020 x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxx 17.7.2020 xxxxxxxx xxxxxx žalobkyně zamítl, xxxxx opět xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxx pak rozhodnutím xx xxx 14.10.2020, xxxxx nabylo xxxxxx xxxx xxx 16.10.2020, xxxx rozhodnutí zrušila x xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxx 8.2.2021 Xxxxxx přikázala xxxxxxxxxx, aby do 30 dnů od xxxxxxxxxx nedostatků podání xxxx uplynutí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx odstranění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx žalobkyně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxx 17.3.2021 xxxxx žalovaný xxxxxxxxxxx zprávu x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx kartu x xxxxxxxxx na xxx xxxx xx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx (xxxx jen „xxxxx xx účelem xxxxxxxx“), xxxxxxxxxx na xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx, dostaví se x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k pobytu, xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx xx předání xxxxxxx xxxxxxxx najevo xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx k udělení xxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx 22.4.2021 x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx bude možné, x ohledem na xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví ze xxx 3.4.2021 zakazující xxxxxxxx xxxxx typ xxxx.

Xxxxxxxxx xx následně xxxxxxx podanou x Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx domáhala xxxxxxx xxxxx nečinnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx žalobě xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 23.6.2021, čj. 43 A 22/2021-29, xxxxxxx x žalovanému xxxxxx, xxx xx xxxxx 30 xxx xx pozbytí xxxxxxxxx xxxxx xxxx I.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 16.6.2021 xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx víz xx xxxxxx převzetí xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx §169t odst. 7 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24, nelze xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx vydání xxxxxxxxxxx zprávy ani xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxx převzetí.

Soud dospěl x závěru, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx [xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xx xxxxxx §169x xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxx x pobytu xxxxxxx]. Xxxxxxxxx přitom, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 14. 10. 2020 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 16.10.2020 a xx xxxxxx dne xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx od 13.11.2020 xx 3.12.2020, xxxxx v tomto xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx odstranění xxx xxxxxxx xxx xxxxx z 12.11.2020, x xxxxxx datu xx zákonné xxxxx xxxxxxxx 27 xxx, x xxxxxxx tak 33 xxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxx úterý xxx 5.1.2021. Xxxx xxxxxxxx xxx stanovení xxxxx xxx vydání xxxxxxxxxx z obecné xxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx ze správního xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx se xxx xxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxxxx lišit xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 15.3.2021 xxxxxx, xx xxxxxx žalobkyně xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx toto své xxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx. Výzva x xxxxxxxxxx xxx žádosti xx xxx 4.2.2021 xxx neměla xx xxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx žádný xxxx, neboť byla xxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

Soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx ke splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx do úvahy xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx žalovaný xxxxxxx, plynoucí xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 23.3.2017, čj. 9 Xxx 21/2017-57). Xx xxxxxx žádosti xx zastupitelském xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti xxxxxxxxxxxxx xxxx zašle xxxxxxxxx xxxxxxx materiál k xxxxxxxxx žalovanému. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx prostřednictvím zastupitelského xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx cizinec přicestuje xx Xxxxx republiky x xx tří xxxxxxxxxx xxx xxx xxx xxxxxx na xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx k pořízení xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je xxxxxxx xx ve xxxxx xxxxxxxxx žalovaným, xxxxxxxxxx xxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k žalovanému x xxxxxxx xx xxxxxx o povolení x pobytu, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx.

Xxxxxx se xxxx nachází ve xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx neumožňuje xxxxxxxxxx učinit tento „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xx xxx 17.3.2021. X xxxx I.14 x xxxx I.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vyznačovat do xxxxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Xxxx xxxxx xxxxx stanovenou xxxxxxxxxx xx splnění xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx xx odvislý xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxx I.16.

Soud xxxxxxx xxxxx, xx lhůtu xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx vědom xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bývají xxxxx x x xxxxxxx krátkém xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx svého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx překážek xxxxxxxxxxxx xx pozbytí xxxx xxxxxxxxx může xxx xxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx obrany žalovaného x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx exekuce.

Žalovaný (stěžovatel) xxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx nepřezkoumatelným x nesprávným xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 30 xxx a proč xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx ochranného xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx fakticky xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx zákonem. Xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xxxxxxx orgán xxxxxxx ve lhůtách, xx xxxxxxx xxxxxx xx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx činí úkony, xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, ale xxx xx xx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx zákonem.

Stěžovatel x xxxx xxxx reálně xxxx xxxxx jakýkoli xxxx xx ode xxx 4.11.2020, kdy xx xxxx xxx x xx správním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx věci xxxxx xxxxx úkony. X ohledem na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx xxxxxx x předložení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgány. Xxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (zda není xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení byla xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 4.1.2021.

X ohledem xx xxxxx situace xx trhu práce, xx xxxxx xxxxx x souvislosti s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxx-19, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, zda hodlá xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx také koncept xxxx xxxxxxxx smlouvy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jednání žalobkyně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxxx. Xxxx to xxx xxxxxxxxxx, kdo musel xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx skutečné pracovní xxxxxxx, nadto xxxxx xxxxxxx žádosti xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxxxx pracovní xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx evidence xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx. Xxx xxx naplněn xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v §42x xxxx. 2 xxxx. x) zákona x xxxxxx cizinců. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 2.3.2021 žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx toho xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx prokazovaly xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx proto xxxxxxxxx xx poněkud xxxxxxxxxxxxx, xxx byl x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Dal xxxxxxxx tomu, aby xxxxxxxxxx podle xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx skutečně prokazovaly xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, xxxxxxx toho, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, není xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nečinnosti xxxxxxx xxxxxxxxxx. Komise, xxx xxxxxxxxx, určila xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx krajský xxxx mohl xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zůstala bez xxxxxx Xxxxxx.

Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx nerozhodl. Xxx je xx xxxxxxxxx spisu xxxxxx, xxxxx xx tak xxxxxxxxx vinou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx až xxx 17.3.2021 tak, xx zaměstnanecká karta xx být xxxxxxxxx xxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx, xx x tomu xxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytnou součinnost.

Samotnému xxxxxxxx průkazu o xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti, xxxxxxxxx několik zákonem xxxxxxxxxxxx xxxxx, k xxxxxxx úspěšnému xxxxxxxxx xx nutná xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx xxxxxx x vydání povolení x xxxxxx podána x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx zastupitelský úřad x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x vyznačení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zákon o xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxxx xx území, xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx, kdy xxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx činí xxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, je xxxxxxx xx do 3 pracovních dnů xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx biometrických a xxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx xx xxxxxx xx xxxxx. Samotná xxxxxx xxxxxxx pak xxxx xxx 7–10 dnů. Xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx vyzývá x xxxxxxxx xxxxxxx xx určitý termín x xxxx xx 14 do 21 xxx xx pořízení xxxxx nezbytných xxx xxxx výrobu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx povinen splnit xxxxxxxxxx do 60 xxx. Xxxxxx poté, xx si xx xxxxxxxx této xxxxx xxxxxxx průkaz nepřevezme, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx okolností, pokud xx to xxxxxxxx xxxxxxxx dovolovalo, xx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žalobkyni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx 10 dnů. Xxxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx bydliště xxxxxxxx, x tomu, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx cestovní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, než xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxx 28.3.2021. Xxxx vízum by xxxx xxxxxx xx xx 28.9.2021 x xxxxx xxxx této xxxx xx žalobkyně xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x tomu, xxx žalobkyni xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx x přes xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx dne 8.4.2021, xx xxxxxxxxxxx by xx x ohledem xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pravidla xxxxx xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxxxx RT XXX xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx 5–14 xxx od xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx mohla na xxxxxxxxxx stěžovatele xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx 12.4.2021, x tento xxx by byly xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx průkazu x xxxxxxxx x xxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Xxxxxxxx xx k převzetí xxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx 14 xxx, tj. dne 26.4.2021.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx Xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx provedení xxxx úkonů, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xx 30 xxx, bylo reálné x xxxx lhůtě xxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx, že má xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx, nelze xxxxxxxx povinnost rozhodnout x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §169x xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxx, aby xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxx mu xxx vyroben a xxxxxx průkaz x xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx uplynutí xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx. předkládací xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxx pokládá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy xx xxxxxxxx xxx xxx, že stěžovatel xxxxxxxx předkládací xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stěžovateli xxxxx xxxxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx, xx xxxxxxx tato xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, v napadeném xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxx existenci objektivní xxxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kladného xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Krajského soudu x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx dne 30.6.2021, xx. 61 X 16/2021-32, ve xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx bránilo v xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx cizince.

Krajský soud xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxx lhůty navázal xx okamžik pozbytí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxx důvodně xxxxxxxxxxxx, xx bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatele x xxxxxxxxx xxxxxx xxx podporuje závěr xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx stanovil xxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx hrozbou, xx by po xxx xxxxx být xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx xxxxxxx vymáhána cestou xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xx vyjádření xx xxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, xx xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx celou xxxx xxxxxx, a xx x přesto, že xx xxxxx xxxxx 2 měsíců xxxx xxx 2 xxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxxx právní xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx veškerých xxx xxxxxxxx x rámci xxxxx výzvy, nikoliv xxxxx xxxxxxx x xxxxx x rejstříku xxxxxx x až xxxxx xxx xxxxxx xxxx, co žalobkyně xxxxxxxxxx vytýkanou xxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx x odstranění xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxx žalobkyně xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prodlevu xxxxxxxx x vydáním víza, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx republiky, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dostavením xx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx §169x xxxx. 9 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyznačení xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty pro xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX ze xxx 8.2.2018, čj. 1 Xxx 408/2017-24). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, stěžovatel xx xxxxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranných xxxxxxxx Ministerstva zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do 1.6.2021 xxxxxxxxxx podání žádosti x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx opatření x účinností xx 1.6.2021, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vtělila xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Účelový xxxxxx xxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx správního xxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x krajským xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx opatření xxxxxx xx 1.6.2021, neboť xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxx dovolávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx nečinnost xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx zhojena xxx xxxxxxxx rozhodnutím x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxxx jej považovat xx nicotné. Xxxxx x xxxxxxx formou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tímto xxxxxxxxxxx byla xxxxxx xxx 31.7.2021 na xxxx 2 let, xxxx xxxxxxxx, xxxx xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx zrušil x věc xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[30] Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při vydání xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx žalobkyně x xxxxxxxxxxxxxx kartu. Xxxx xxxxxxxxx stanovenou xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx stanovil xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxx počátek.

IV.A Xxxxxxxxx stěžovatele x xxxxxx o žádosti x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx žalobkyně

[31] Předně xxxxxxxxxx napadá způsob, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx samotný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x. „[x]xx, xxx xxxxxxxxxxx vyčerpal xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx předpis xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx domáhat, xxx soud xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx samé xxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx se tedy xxxxxxx xxxxxx domáhat xxxxxx xxxxxx než xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx či xxxxxxxxx. X výše xxxxxxxxx xxxxxxx, že nečinnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správního xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí ve xxxx xxxx, avšak xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx; je xxxx objektivně xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxxxxx předepsaných lhůtách xxxxxxx k provedení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[32] Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx názor xxxxxxxxxxx, xx o nečinnost xx nejedná, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx činit xxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx stěžovatele xxxxx xxxxxxxxxxxx tím, xx xxx xxxxxxxx xxxx, xxx – jak xxx xxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx splňuje xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, aby dodržel xxxxx stanovenou xxxxxxx. Xxxx zákonnou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx o žádosti xxxxxxxxx, xx povinen xxxxxx všechny xxx xxxxxxxxxx stanovené správním xxxxx x zákonem x pobytu cizinců, x xx včetně xxxxxxxx xxxx, které xxxxx x xxxxxx xxxxxxx stanoví x xxxxxx rozhodnutí (viz §169x xxxxxx xxxxxx).

[33] Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx vydáno rozhodnutí x zaměstnanecké kartě. Xxxxx §169x odst. 7 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx „vydáním rozhodnutí xxxxxx převzetí průkazu x povolení k xxxxxx“. Nejvyšší xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xx xxx 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24, xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozumět xxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx pokynu x udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. X vydání xxxxxxxxxx xxxx nedošlo xxx 17.3.2021, xxx xxxxxxxxxx xxxxx předkládací xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx poté, xxx stěžovatel xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx.

[34] Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxx. Opatřením xx xxx 8.2.2021 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §80 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx přikázala, xxx xx xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxx uplyne xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, vydal xxxxxxxxxx xx xxxx o xxxxxxx žalobkyně. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx dospěla x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx nesplnil xxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí, xx. xxxxxx žalobkyni xxxxxx x povolení x pobytu xx xxxxxx zamítnout nebo xxxxxx x xx xxxxxxxx, xx lhůtě xxxxxxxxx zákonem, x xxxxxxxxx mu tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx splnit x určené xxxxx.

[35] Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x údajnou xxxxx Xxxxxx, xxxxx xxx stěžovatele xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx zákonné xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx rozhodovací xxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx v xxxxxxx x §169t xxxx. 7 písm. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, jehož xxxxxx byl xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[36] Stěžovatel xxxxxx xxxxxx svou povinnost xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxx nemožné xxxxxxxxx uloženou krajským xxxxxx xxxxxx (x xxxx xxx xxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxx formou xxxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx žalobkyní.

[37] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx krajského soudu, xxxxx xxx o xxxxxxx běhu lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx plynutí, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxx, že lhůta xxx xxxxxxxx, a xx xx základě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx tu xxx ke dni xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxx viz §81 xxxx. 1 x. ř. s. x xxxxxxxx XXX xx xxx 27.2.2014, xx. 7 Xxx 10/2012-62, x. 3013/2014 Xx. XXX).

[38] Xxxxx §169x odst. 6 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx; xx xxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx pak ve xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx ministerstvo xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Úřad xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx správní soud xx xxxxxx xxxxxxxxx x krajským xxxxxx, xx xx správního xxxxx nevyplývá důvod xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[39] V průběhu xxxx xxxxx xxxxxxx xxx k žádnému xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx opatřením proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby ve xxxxx 30 xxx xxx xxx, xxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx vad xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žalobkyně. Xxxxxx xxxx postupovala xxxxx §80 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxx xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xx Xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx. Je tedy xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx správně xxxxx, že xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx.

[40] Xxx §169i xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx „[x]xx-xx xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx orgán xxxxxx tuto xxxxx, xx dne, kdy xxxx xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxx, nebo do xxx, kdy xxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxx žadateli poskytnuta x odstranění nedostatků xxxxxx“.

[41] Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx běžet dne 16.10.2020, kdy nabylo xxxxxx xxxx zrušující xxxxxxxxxx Komise ze xxx 14.10.2020 (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 14.1.2016, čj. 4 Xx 248/2015-30). Xxxxx neběžela xxx xxx 12.11.2020, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx žalovaný vyzval xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výpisu x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xx doručení xxxxx, xx dne 3.12.2020, xxx žalobkyně xxxxx xxxxxx předložila (a xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 6.1.2021. Xxxxxxx xxxx xx xxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 12.11.2020, a jako xxxxxxxx xxx lhůty xxxxx stanovil xxxxx 5.1.2021. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx výzvy k xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxx xx uplatní xxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx k §65 xxxxxxxxx řádu: Vedral, X. Xxxxxxx xxx: Xxxxxxxx. 2. vyd. Xxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxx Bova Polygon, 2012, s. 587).

[42] Xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení došlo xx xxxx, kdy xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 12.4.2013, čj. 5 Xxx 4/2012-20, x. 2871/2013 Xx. XXX). Xx xxxxxxx xxxxx tedy xxxxxx xxxx okolnosti, xxxxx xx jejím xxxxxxxx xx správním řízení xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.2.2021, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dokladu prokazujícího xxxxxxxxxxxxxx vztah xx xxxxx xxxxxx xxx xx doručení xxxxx. Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xx žalobkyní, že xxxx namístě, aby xxxxxxxxxx žalobkyni xxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxx xxxxxxxx, nemá xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xx xxx 4.2.2021 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, neboť xxx xxxxxxxx.

[43] Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 15.2.2021 x xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxx na dobu xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 17.2.2021, xxxxxx řízení xxxxxxxx na dobu xxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumění xxxxxxxxxxx xx dne 2.3.2021 o xxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nové xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 12.3.2021 a xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxx x xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) opatření xxxxx xxxxxxxxxx xx dne 15.3.2021.

[44] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx vydání rozhodnutí x xxxxxx x xxxxxxx x zaměstnaneckou xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxx a xx nutná xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx chybějící xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx žadatele poté, xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xx svém xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a současně xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxx správního xxxxxx x nelze se xxxxx ní dovolávat xxxxxxx (x xxxx xxx rozsudek XXX xx xxx 10.12.2012, xx. 2 Xxx 14/2012-41, x. 2785/2013 Xx. NSS). Jak xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx krajský xxxx nemohl zabývat, xxxxxxx již xx xxxxx jednání Xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx se xxxxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxxx x že xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX čj. 2 Ans 14/2012-41).

[45] Xxxxxxxxxx také xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx překážky xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxxxx přitom xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ze dne 30.6.2021, xx. 61 X 16/2021-32, xx xxxxxx xxxxxxx soud x obdobné věci xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx objektivní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zamítl.

[46] Xxxxx xxxx I.14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx od 21.6.2021 xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx zastupitelských xxxxxxx Xxxxx republiky xx třetích zemích, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx s xxxxxx xxxxxxx xxxxxx“, x výjimkami, xxxx xxx nespadá xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx I.16 xxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xx stejného xxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx České xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx žádostí, xxxxx lze xxxxx xxxx I.14 přijmout […]; to platí x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx x žádostmi xxxxx xxxxxx bodu xxxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxx vyznačit xxx x případě xxxxxx xxxx zničení xxx xxxxx vydaného xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx.

[47] Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxx xxxxx vydat xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx bude xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty xx xxxxx České xxxxxxxxx) x xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx pro zamítnutí xxxxxxxxxxx žaloby na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx překážku xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx stav x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx. Xxxxx x toho xxxxxx xxxxxxxxxxx stanovil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třiceti xxx xxxx, xx xxxxxx platnost bodu X.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úplnou nečinnost xxxxxxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat, xxxxxxx.

[48] Ostatně xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx žalobkyně nenařizuje xxxxxxxxx řízení, xxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jara 2020. Xxx xxxx I.15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx „xxxxx řízení x xxxxxxxxx x víza x pobyty podaných xx zastupitelských xxxxxxx Xxxxx republiky ve xxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx provádění xxxxx, xxxx […] x xxxxxx x extrémním xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx XXXXX-19; Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx České republiky xxxxxxxx seznam xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“. Vietnam xx xxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 (xxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) během xxxxxxxxxxxx xxxxxx nenacházel x x ničeho ani xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx prováděná xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx neumožňovala xxxxx xxxxxxxx úkony. Xxxxx xxxx, xx ačkoli xxxxxx xxxx (bod X.16 ochranného xxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx xxxxxx kladného rozhodnutí (xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx území České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx), xxxx skutečnost xxxx x xxxx xxxxxxx xxx důvodem xxx xxxxxxxxx nečinnostní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxx povinen xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx výroku, xxxxxx xxxxxxxxxxx přikázal xxxxx rozhodnutí. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx místě xxxxxxxxx, xxx krajský xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx povinen xxxxxxxxxx xxxxx, stanovil xxxxxxx. K xxxx, xx výrok formuloval xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx.

[49] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx proto shrnuje, xx xxxxxxx soud xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx. V xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx lhůta k xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x nečinnosti xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx vydání napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxx kladného xxxxxxxxxx o žádosti, xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxxxxxx žaloby, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx běží xxxxxxxxxxx lhůta x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

XX.X Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x nezákonnost lhůty xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx soudem

[50] Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx ve xxxxx 30 xxx xx pozbytí účinnosti xxxx I.16 v xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx převzetí ochranného xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx namítá, xx xx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx řízení x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) v xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx za pravdu. Xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxxxx v xxxx části xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxx třicetidenní lhůty.

[51] Xxxxxxxx správní xxxx xx neztotožnil s xxxxxxxx nepřezkoumatelností závěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx muset xxxxxxxxxx xxxx vydáním rozhodnutí xxxxxxx, plynoucí xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx zákonná xxxxxxxxxx upravující řízení x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části xxxxxxxxx.

[52] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ze xxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů, xxxxx bude xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx záležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxx x ústního jednání, xx žalovaný xxxxxxx xxxxx možnost xxxxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx považuje za xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxx. Jedinou xxxxxxxx xx situace, xxx by xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo ze xxxxxx.“ (viz xxxxxxxx XXX ze xxx 23.3.2017, xx. 9 Xxx 21/2017-57). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o pobytu xxxxxxx obsahující xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx (tj. xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx). Xxxxxxx z těch, xxxxx zmínil, pak xxxxx xxxxxxxxxxx (např. xx xx žadateli x vyzvednutí xxxxxxx xxxxxxxxx lhůta 60 xxx ode xxx xxxxxxxx biometrických xxxxx xxx xxxxxxxxxx průkazu).

[53] Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx, přehledně xxxxx x xxxxxxx stížnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx mezi dnem, xxx stěžovatel udělil xxxxx x udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu, x xxxx, xx xxxxx xx žadateli xxxxxxxxx dostavit se xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx víza, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx), xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x řízení x xxxxxxx xxxxxxxxx.

[54] Stěžovatel xxxxx, xx poté, xx vydá xxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx stanovení xxxxxxx xx. dobu nutnou x vyřízení dokladu x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podle §42x xxxx. 3 zákona x xxxxxx xxxxxxx „[x]xxx vyznačením xxxx x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit xxxxxx x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxxxxx xxxxxxxx v §180x, x to xx xxxx pobytu xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx o cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxx-xx o xxxxxxx xxxxxxx v §180x xxxx. 4“.

[55] Xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vízum xx xxxxxx převzetí xx xxxxxxxxxx dokladu, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx §30 odst. 3 xxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 2 (xx. xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. XXX) xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na 6 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx.

[56] Xxxxx §44 xxxx. 1 zákona o xxxxxx xxxxxxx „[c]izinec, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx úřadu x xxxx xx xxxxxxx xxxxx podle §30 xxxx. 4, xx povinen xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxx se do 3 pracovních xxx xxx dne xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů xxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxx je určen x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx zpracování; xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx těžko xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

[57] Dle §44 xxxx. 3 xxxxx xxxxxx „[x]xxxxxx xx povinen ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však xx 60 xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx“.

[58] Xxxxx §169x xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxx zákona „[x]xxxxxxxx xx také xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx […], xx ve xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 1 […] nedostaví xx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 xxxx. 3 […] xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx x pobytu, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, xx xx x xxxxx xxxxx brání důvody xx jeho xxxx xxxxxxxxx“.

[59] Xxx je x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z xxxxxx úkonů xxxxxx xx součinnosti xxxxxxxx, xxxx. zákon x xxxxxx cizinců xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úkonů. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xx neuposlechnutí xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx údajů), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx zastupitelskému xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přinutit x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx úkonů.

[60] Zákon x těmito xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx x §169x xxxx. 9 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx „[x]xxxx xxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx 90 dnů xxxxx §30 odst. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx údajů xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx“. Xx stavění xxxxx však xxxx xxxxx pouze xx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx uplynutím lhůty xxx vydání xxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek XXX xx xxx 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24), xx což xxxxxxx upozornila i xxxxxxxxx. Jinak xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x stěžovatel xx xxxxxx dovolávat xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[61] Xxx xxx kasační xxxx xxxxx, xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx této xxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx Komise, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třiceti xxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ode xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx zpracování xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxxx xxxxxxxx xxxxx nečinnosti xxx nemění na xxxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[62] Xx situace, když xxx nedochází xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx nutné xx xxxxxxxxxxxx xxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx započítat xxxxx xx xxx, xxx xx procesní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxx. zastupitelského xxxxx. Xxxxx není xxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dobu: xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx převzetí (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §180x xxxxxx o xxxxxx cizinců), xxxx xxx dne xxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx ke stěžovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx dobu xxx dne, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzve x převzetí průkazu, xx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx lhůtu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (x závěru x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 1 Azs 408/2017-24).

[63] Xxxxxxx způsobem pak xxxx být xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. povinnost xxxxxxxx xx xx stěžovateli xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxx, která xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xx xxxxx x xxxx, po xxxxxx xxxxx nečinnost xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x relevantních xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[64] Nejvyšší správní xxxx x tomuto xxxxxxx přistoupil x xxxxxxx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatele xxxxx xxxxx trvání xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ji stanovil x vyložil xxxxxxx xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx úkony, xxxxxxx provedení xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxx délku x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx I. xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[65] Xxxxxxxx správní xxxx tedy xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx délku lhůty x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx korigovat tak, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx splnit.

[66] Xxxxxxx xxxxxxxxxx napadá xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx dostatečně xxxxxxxxx, xxxx počátek xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxx xxxxx způsobem. Xxxxx, že xxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx, jaká xxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, či bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx cizinců, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxx xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx věci. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lhůty je xxxxxxxxxxxxxx.

[67] Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx běhu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x nelogický, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xxxx brzy xxxxxxxxx xxxxx, v němž xxxxx příslušná opatření xxxxxxxxx.

[68] Je pravdou, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x nečinnostní xxxxxx xxxxx skutkového x xxxxxxxx stavu, xxxxx xx xxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx však xxxxxxxxxxx xx kontextu xxxxxxxx xxxxxxx, kdy x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxx covid-19 xxxx předpokládat, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí xxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 29.6.2021, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, jak jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxx, kdy po xxxxxxxx xxxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx stěžovateli xxxx xx vystavení xxxx za xxxxxx xxxxxxx (a tedy xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x žádosti) xxxxx xxxxxx zákaz xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[69] Xx xxxx specifické xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výrok xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx tak xxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vykonatelný x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx sporům xxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx vyznačování víz xx účelem xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Stačilo xxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx popsal xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx situace, kdy xx po skončení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxx zákaz xxx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx povinen xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[70] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx v době xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, jaké xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vydání xxxx xxxxxxxx přijme. Xxxx xxxx jeho povinností xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx-19 a x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx hranic Xxxxx xxxxxxxxx. Jinými xxxxx, xxxx xxxx povinností xxxxxxxxxx xxxxx rozsudku xxx, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ohledu xx existenci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx příčinu xxxxxxx xxxxx mezi žalobkyní x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[71] Xxxxxx, xxxxx krajský xxxx xxxxxxxx počátek xxxx lhůty x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, proto Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx nezákonným a xxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozsudku.