Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Platnost xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxx 90 xxx za účelem xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xxxx, xx xxx xxx správní xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx podle §42g xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

XX. Do xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §81 xxxx. 2 s. ř. x. x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx xxxxx předpokládá xxxxxxxx aktivitu xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx musí xxxxxxx dostavit na xxxxxxxxxxxxx úřad k xxxxxxxxx xxxx, xx xxxx, během xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx správnímu xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx převzetí xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx).

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2785/2013 Sb. XXX x č. 2871/2013 Xx. XXX., č. 3013/2014 Xx. XXX.

Xxx: X. X. X. xxxxx Ministerstvu xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx podala xxx 16.9.2019 xx Xxxxxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Hanoji (xxxx jen „xxxxxxxxxxxxx xxxx“) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §42x xxxxxx x pobytu cizinců. Xxxxxxxxxxx ze xxx 2.12.2019 žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxx, že xxxx xxxxx na xxxxx xxxx v zájmu Xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pobytu xxxxxxx (xxxx jen „Xxxxxx“) jakožto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx žalobkyně xxxxxxx xxxxxxxxxxx ze xxx 25.2.2020 a xxx xxxxxxx žalovanému k xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx ze xxx 17.7.2020 xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx shledal, xx její xxxxx xx xxxxx není x xxxxx České xxxxxxxxx.

Xxxxxx pak rozhodnutím xx xxx 14.10.2020, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx dne 16.10.2020, xxxx rozhodnutí xxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxx žalovanému x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze dne 8.2.2021 Komise xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx 30 xxx od xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx uplynutí lhůty xxxxxxxxx žalobkyni pro xxxxxx odstranění xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx žalobkyně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty.

Dne 17.3.2021 xxxxx žalovaný xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx zaměstnanecké xxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“). X xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x platností na xxx xxxx xx xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx oprávnění k xxxxxx na území (xxxx xxx „vízum xx xxxxxx převzetí“), xxxxxxxxxx xx území x xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx se x xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x době xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nové xxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxx xxxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx úřadu xxxxx x xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxx 22.4.2021 x xxx informoval xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, že xxxxx xxxxx, jakmile xx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxx ochranné opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ze xxx 3.4.2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx typ xxxx.

Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx podanou u Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx žalovaného x xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 23.6.2021, xx. 43 A 22/2021-29, xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx 30 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bodu X.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 16.6.2021 týkajícího se xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx dosud xxxxxx vydáno, neboť xxx §169t odst. 7 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx rozumí převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx, xxx-xx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx pobytu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o zaměstnaneckou xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zprávy xxx xxxxxxxxx pokynu k xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx x závěru, že xx xxxxxxxx nečinný [xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §169x xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxx x pobytu cizinců]. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx dne 14. 10. 2020 xxxxxx xxxxxx xxxx xxx 16.10.2020 x od xxxxxx dne xxxxxx xxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx neběžela xx 13.11.2020 xx 3.12.2020, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx dle xxxxx x 12.11.2020, x xxxxxx datu xx zákonné xxxxx xxxxxxxx 27 xxx, x xxxxxxx xxx 33 xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx vydání xxxxxxxxxx xxxx úterý xxx 5.1.2021. Soud xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxx pro vydání xxxxxxxxxx x obecné xxxxxxxxxxxxx lhůty, xxxxx xxxxxxxx netvrdil x xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, proč xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx složitostí xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx případů. Byť xxxxxxxx x žádosti x přehodnocení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 15.3.2021 tvrdil, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxx 4.2.2021 xxx xxxxxx na xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, neboť xxxx xxxxxx xx po xxxxxxxx zákonné xxxxx x xxxxxx rozhodnutí.

Soud xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx sám xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 23.3.2017, čj. 9 Xxx 21/2017-57). Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x posouzení xxxxx xxxxxxxxxxx žádosti zastupitelský xxxx xxxxx kompletní xxxxxxx materiál x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx pokyn Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Na xxxx xxxxx cizinec xxxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x do xxx xxxxxxxxxx dnů ode xxx xxxxxx na xxxxx xx povinen xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x pořízení xxxxx nezbytných xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx je povinen xx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx do 60 xxx ode dne xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx k žalovanému x xxxxxxx si xxxxxx o povolení x xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vydané.

Řízení xx xxxx nachází xx xxxx před xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx stav xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 17.3.2021. X bodu X.14 x bodu X.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx zastupitelským xxxxxx vyznačovat xx xxxxxxxxxx dokladů mj. xxxx za účelem xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Soud xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx, xx její xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, resp. jeho xxxx X.16.

Xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx účinnost xxxxxxxx xxxxxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxxxxxx si xxx vědom xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx nicméně nemohl x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx předpokládat, xxxx xxxx právní xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx může být xxx krajského xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx žalovaného x rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx exekuce.

Žalovaný (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx rozsudku xxxxxxxxx soudu kasační xxxxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx nesprávně xxxxxxxx xxxxxx otázku xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx stěžovateli xxxxxxxx k vydání xxxxxxxxxx x žádosti xxxxxxxxx xxxxx 30 xxx x xxxx xxxx xxx navázal xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, xx fakticky xxxxxxx nebyl, xxxxxxxx xxxxxxxxxx nevydal xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx stav, xxx správní xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx jednat xx, xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx úkony, xxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, ale xxx xx mu xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxx činit jakýkoli xxxx xx xxx xxx 4.11.2020, xxx xx byla xxx x se správním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxx úkony. X ohledem na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx spise xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, a xxxxx xx vyzval x předložení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem). Odpověď xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx byla xxxxxxxxxxx doručena xx xxx 4.1.2021.

X ohledem xx změnu situace xx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxx x souvislosti x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, se xxxxxxxxxx následně xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxx. Zaměstnavatel xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx pracovní smlouvy, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Jednání xxxxxxxxx x xxxxxx zaměstnavatele xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx stěžovateli xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xx byl xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxxxx skutečné pracovní xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx žádosti žalobkyně x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx předložení skutečné xxxxxxxx smlouvy bylo xxxxxxxx, že xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uzavřena xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx byl xxxxxxx xxxxx pro zamítnutí xxxxxxx xxx nesplnění xxxxxxxx xxxxxxx x §42x odst. 2 xxxx. x) xxxxxx x pobytu xxxxxxx. X xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dne 2.3.2021 žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx již xx xxxxxxxx xxxxx odpovídající xxxxxxx x centrální xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. Teprve toho xxx bylo xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx předložené x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx poněkud xxxxxxxxxxxxx, aby xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx zákona x aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, aby xx každou cenu xxxxxxx lhůtu xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx současně xxxxxxxxx, xx za xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxx, není výše xxxxxxx pro rozhodování xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxx nesprávně, xxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx Xxxxxx.

Xx lhůtě xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxx. Xxx je ze xxxxxxxxx xxxxx patrné, xxxxx xx tak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx až xxx 17.3.2021 tak, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx žalobkyně xxxxxxxx nezbytnou součinnost.

Samotnému xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxx, tedy vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx kroků, x xxxxxxx xxxxxxxxx dokončení xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx žádost x xxxxxx povolení x pobytu xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xx zastupitelský xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx stěžovatele xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se x xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx víza xx účelem převzetí xx jeho cestovního xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx x drtivé xxxxxxx xxxxxxx nezbytné x tomu, xxx xxxxxxx mohl xx xxxxx České republiky xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx cizinci xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxx xxxx xx xxxx xxxx, xxx xxx xxxxx, respektive xx xxxxxxxxx pouze xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx činí xxx roku.

Jakmile žadatel xx xxxxx České xxxxxxxxx přicestuje, xx xxxxxxx xx xx 3 xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx pracoviště xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx. Tuto povinnost xxxx x ohledem xx xxxxxxx karanténní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx 14 xxx xx vstupu xx xxxxx. Samotná xxxxxx xxxxxxx pak xxxx xxx 7–10 dnů. Xxxxxxxxxx xxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x převzetí xxxxxxx xx určitý xxxxxx x xxxx xx 14 xx 21 xxx xx xxxxxxxx xxxxx nezbytných xxx xxxx výrobu, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx splnit xxxxxxxxxx do 60 xxx. Teprve xxxx, xx xx po xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx průkaz nepřevezme, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x žádosti xxxxxxxx.

Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, by xx xxxxxx pokynu x xxxxxxx xxxx xx účelem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx jejího xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxx se xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx do týdne xx 10 xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx termínu xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx vzdálenosti xxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxx, xx xx xxxx xxxx vyznačením xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx, xxx xx xxxxx účastníkem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx souvisejících x xxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pasu xxxxxx xxx xxx 28.3.2021. Xxxx xxxxx by xxxx xxxxxx až xx 28.9.2021 x xxxxx xxxx této xxxx by žalobkyně xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádným xxxxxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx Xxxxx xxxxxxxxx přicestovat xxx xxx 8.4.2021, xx stěžovateli xx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx platná xxxxxxxxxx xxxxxxxx mohla xxxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxxxxx XX XXX xxxxx x negativním xxxxxxxxx x xxxxxxx 5–14 xxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dostavit xxxxxxxx xx xxxxxxx 12.4.2021, v tento xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx nezbytné xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx a vydáno xxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty. Xxxxxxxx xx k převzetí xxxxxxx, a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, mohlo xxxxx xx 14 xxx, xx. dne 26.4.2021.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývá, xx Xxxxxx může xxxxxxxxxxx xxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxx moci. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nařídila Komise xxxxxxxxxx do 30 xxx, xxxx xxxxxx x této xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx byla xxxxxx zamítnuta. X xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnout x žádosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx ve smyslu §169x odst. 7 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxx vyroben x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx. Xxxx xxxx povinnost, xxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx splnil, xxxxx ve xxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínky pro xxxxxx xxxxxxxxxxxxx karty, x xxxxx zastupitelskému xxxxx pokyn x xxxxxxx víza.

Komise pokládá xxxxxxxxx vydat xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx byl xxxxx xxxxxxxxx. Soud xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx i xxxx specifika xxxxxx x xxxxxxx o xxxxxx zaměstnanecké xxxxx xxxxxxxx stěžovateli pouze xxxxxxxxxxxx lhůtu k xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx povinnost součinnosti xxxxxxxx, x lhůty, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx zmiňoval.

Soud nezohlednil xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Krajského xxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx xxx 30.6.2021, xx. 61 A 16/2021-32, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx nebyl nečinný, xxxxx mu xxxxxxxx xxxxxxxx bránilo x xxxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx běhu xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx možné xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jiným xxxxxxxxx, které omezení xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x exekučním xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxxx xxxx stanovil xxxxxxx xxxx lhůty. Xxxxxxxxxx xxxxx pod hrozbou, xx by xx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx, že xxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx dobu xxxxxx, x xx x xxxxxx, že xx táhne xxxxx 2 měsíců xxxx xxx 2 roky. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx než xxxxx měsíc xxxx, xx xxxxxxxxxx nadřízeného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxx, nikoliv xxxxx xxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx dva xxxxxx xxxx, co xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx výzvu x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx prodlevu xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx republiky, podstoupením xxxxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxxx xx k odebrání xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Ustanovení §169x xxxx. 9 písm. x) zákona x xxxxxx xxxxxxx stanoví, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx neběží xxx xxx odeslání xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxx může xxxxx xxxxx za předpokladu, xx x odeslání xxxxx zastupitelskému úřadu xxxxx před marným xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 8.2.2018, xx. 1 Azs 408/2017-24). Xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx nemohl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx xx dlouhodobě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranných xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xx 1.6.2021 xxxxxxxxxx xxxxxx žádosti x xxxxxxxxxx vízum x xxxx vyznačení. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.6.2021, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx. Účelový xxxxxx stěžovatele je x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx nesouhlasila x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx 1.6.2021, neboť xxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxx se xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx dovolávat xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

X procesní xxxxxxxxxx žalobkyně dodala, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutím x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, neboť xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx formou xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx tímto xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx 31.7.2021 na xxxx 2 let, xxxx uplynout, xxxx xx se xxxxxxxxx xxxxx dostala xx Xxxxx republiky x xxxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze zrušil x xxx xx xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[30] Stěžovatel xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx žalobkyně x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx rozporuje stanovenou xxxxx x vydání xxxxxxxxxx. Xxxx xxx xxx nepřezkoumatelně x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x rovněž xxxxxxxxxxxxxxxx a nezákonně xxxxx xxxx xxxxxxx.

XX.X Xxxxxxxxx stěžovatele v xxxxxx x xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx

[31] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx způsob, xxxxx krajský soud xxxxxxx samotný xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x. „[x]xx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xx xxxxxxx domáhat, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx samé xxxx xxxxxxxxx“. Podáním xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxx xxxxxx jiného xxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxx xx osvědčení. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nečinnost xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nastává xxxxx, jestliže má xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xx xxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx neučiní; xx xxxx xxxxxxxxxx existujícím xxxxxx, xxx x xxxxxxx předepsaných lhůtách xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx úkonů.

[32] Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx názor stěžovatele, xx x xxxxxxxxx xx nejedná, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, které pro xxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti ve xxxxx stanovené xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxx xxx, xx xxx přednost tomu, xxx – jak xxx xxxxx – xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x aby xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx žalobkyně xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx dodržel xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx zákonnou povinností xx totiž zajistit xxx xxxxxxx x xxxxxx o žádosti xxxxxxxxx, je povinen xxxxxx všechny své xxxxxxxxxx stanovené xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxx lhůt, xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx §169x tohoto xxxxxx).

[33] Xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx §169x xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx o pobytu xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému pobytu xxxx prodloužení xxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx převzetí xxxxxxx x povolení x xxxxxx“. Xxxxxxxx správní xxxx v xxxxxxxx xx dne 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24, potvrdil, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx předkládací xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí. X xxxxxx rozhodnutí xxxx xxxxxxx xxx 17.3.2021, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx bezprostředně xxxx, xxx xxxxxxxxxx udělil xxxxx x udělení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx zastupitelskému úřadu.

[34] Xxxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx o zaměstnaneckou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 8.2.2021 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §80 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxx přikázala, xxx xx xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxx x odstranění vad xxxxxx, vydal xxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx žalobkyně. Xxxxxx xxxxx Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxx vydat rozhodnutí, xx. xxxxxx žalobkyni xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, x xxxxxxxxx xx tuto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx.

[35] Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxxx, která xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxx, xx stěžovatel vyhotoví xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx za xxxxxx převzetí. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx skutečně taková, xxx xx v xxxxxxx x §169x xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx.

[36] Stěžovatel rovněž xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Jak xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx splnit (k xxxx xxx níže). Xxxxxxx přípustnou xxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[37] Xxxxxxxx xxxxxxx soud proto xxxxxxxxxx x přezkoumání xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx jde x xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxxxx, xx lhůta xxx xxxxxxxx, a xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x právního xxxxx, xxxxx tu xxx xx dni xxxxxxxxxx krajského soudu (x xxxx xxx §81 xxxx. 1 x. x. x. x xxxxxxxx XXX xx xxx 27.2.2014, xx. 7 Ans 10/2012-62, č. 3013/2014 Xx. NSS).

[38] Xxxxx §169x xxxx. 6 xxxx. c) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx 60 xxx xxx xxx xxxxxx žádosti; xx xxxxx 90 xxx xxx dne xxxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx případech, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx stanoviska Xxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xxxxxx ztotožnil x krajským xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx devadesátidenní xxxxx namísto xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[39] V xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodu, xx xxxxxx xx xxxx prodloužení xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx ve xxxxx 30 xxx xxx dne, xxx xxxxx odstraněny xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx ode xxx, kdy xxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx vad xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxxx §80 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxxxx řádu, xxxxxx xxxxx písm. x) xxxxx ustanovení, dle xxxxxxx by Xxxxxx xxxxx lhůtu x xxxxxx xxxxxxxxxx přiměřeně xxxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx.

[40] Xxx §169x xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx „[x]xx-xx xxxxxxx vyzván xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx, lhůta xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx tuto xxxxx, xx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx nedostatky xxxxxx, nebo do xxx, kdy marně xxxxxxxx lhůta, xxxxx xxxx žadateli xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“.

[41] Šedesátidenní xxxxx xxxxxx xxxxx dne 16.10.2020, kdy xxxxxx xxxxxx moci xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxx 14.10.2020 (xxxx. xxxxxxxx NSS ze xxx 14.1.2016, čj. 4 Xx 248/2015-30). Xxxxx xxxxxxxx ode xxx 12.11.2020, kdy xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx žalovaný xxxxxx xxxxxxxxx k odstranění xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx dnů xx doručení výzvy, xx dne 3.12.2020, xxx xxxxxxxxx tento xxxxxx xxxxxxxxxx (x xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx k xxxx předložení). Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 6.1.2021. Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx 12.11.2020, x xxxx xxxxxxxx xxx lhůty xxxxx stanovil xxxxx 5.1.2021. V případě xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx výzvy k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx k xxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxx tím, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx zdůvodňující xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxx takové xxxxx (xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx k §65 xxxxxxxxx xxxx: Xxxxxx, X. Správní xxx: Xxxxxxxx. 2. xxx. Xxxxx : Xxxxx Xxxxxxxxx Bova Xxxxxxx, 2012, x. 587).

[42] Xxxxx x přerušení xxxxxxxxx xxxxxx došlo xx poté, xxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx správního orgánu xxx uplynula, nemá xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (xxxx. xxxxxxxx XXX ze xxx 12.4.2013, xx. 5 Xxx 4/2012-20, x. 2871/2013 Xx. XXX). Xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx okolnosti, xxxxx xx jejím xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, konkrétně xxxxx xx dne 4.2.2021, xxxxxx stěžovatel žalobkyni xxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx výzvy. Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ztotožňuje xx žalobkyní, že xxxx namístě, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx všech xxxxxxx současně, nemá xxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx vliv. Výzvou xx xxx 4.2.2021 xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx.

[43] Rovněž jsou xxx xxxxxxxx lhůty x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x následné xxxxx xxxxx x xxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxx xx dne 15.2.2021 o xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx smlouvy x x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 17.2.2021, kterým řízení xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxx, vyrozumění xxxxxxxxxxx ze xxx 2.3.2021 x xxxxxxxx xxxxxxxx xx s xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, doložení nové xxxxxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxx 12.3.2021 a xxxxxx xxxxxxxxxxx ke Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx ze xxx 15.3.2021.

[44] Stěžovatel xxxxxxxxxx, xx vydání xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx pouze xx xxx x xx xxxxx součinnost xxxxxxxxx. Xx nutné xxxxxxxxx chybějící součinnost xxxxxxxx, xxxxx vede x uplynutí lhůt xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x očekávanou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poté, xx xxx dojde x xxxxxxxxxx x xx xxxx rozsudku xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx. První xxxxxxx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxx xx skutečností, že xxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx rozhodnutí, xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxx účastníka xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (x tomu xxx rozsudek XXX xx xxx 10.12.2012, xx. 2 Xxx 14/2012-41, x. 2785/2013 Xx. NSS). Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, procesním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxx, xxxxxxx xxx po xxxxx xxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx dopouštěl xxxxxxxxxx x xx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (srov. xxxxxxxx NSS xx. 2 Xxx 14/2012-41).

[45] Xxxxxxxxxx také xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ochranného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx. Poukázal xxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Českých Xxxxxxxxxxxx xx xxx 30.6.2021, xx. 61 X 16/2021-32, xx xxxxxx xxxxxxx soud x obdobné xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx překážka xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, a x xxxxxx důvodu xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[46] Xxxxx xxxx I.14 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xx 21.6.2021 xxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx republiky xx xxxxxxx zemích, xxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx x xxxxxx rizikem nákazy“, x xxxxxxxxx, xxxx xxx nespadá xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx X.16 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx data xxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx cestovního xxxxxxx vízum xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxx X.14 xxxxxxxx […]; to xxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opatření x xxx vyznačování xxx za účelem xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx s xxxxxxxx xxxxx tohoto xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx lze xxxx vyznačit jen x xxxxxxx xxxxxx xxxx zničení již xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxx.

[47] Xxxxxxxx správní xxxx souhlasí x xxx, xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx opatření (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx) x platnosti. Platnost xxxxxxxxxx opatření se xxxx xxxxxx stát xxxxxxx pro zamítnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx konstatování, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx představují xxxxxxxxxx xxxxxx překážku bránící xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx krajský xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kladné xxxxxxxxxx xx věci. Právě x xxxx důvodu xxxxxxxxxxx stanovil xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx třiceti xxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx X.16 ochranného opatření. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx úplnou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydat, xxxxxxx.

[48] Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx žalobkyně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jara 2020. Xxx bodu X.15 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx zastupitelských úřadech Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx […] x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx výskytu onemocnění XXXXX-19; Ministerstvo zahraničních xxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx způsobem umožňujícím xxxxxxx xxxxxxx“. Vietnam xx xxxx xx xxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx výskytu xxxxxxxxxx xxxxx-19 (xxxxx xxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) během xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx činit xxxxxxxx úkony. Xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx stav (xxx X.16 xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx kladného xxxxxxxxxx (xxxxxxxx zaměstnanecké xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyznačit xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx), xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx pro xxxxxxxxx nečinnostní xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx krajský xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx formulaci xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Nejvyšší xxxxxxx soud nicméně xx xxxxx místě xxxxxxxxx, zda xxxxxxx xxxx xxxxxxx běhu xxxxx, ve xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vydat, xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxx.

[49] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxx xxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx krajského xxxxx nečinný. X xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dosud xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nic neměnila xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přestože v xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx ochranné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx sama x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx zamítnutí xxxxxxxxxxx xxxxxx, nýbrž xxxxxx být zohledněno xxx stanovení dne, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx určená xxxxxxxx soudem.

IV.B Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x nezákonnost xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx krajským soudem

[50] Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxx, aby ve xxxxx 30 dnů xx xxxxxxx účinnosti xxxx X.16 x xxxxx týkající se xxxxxxxxxxx xxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx x žádosti xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xx x ohledem xx specifika xxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x žádosti (xx. xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx stěžovatele) x xxxxxxxxxxxx lhůtě. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx mu xxx za xxxxxx. Xxxxxxxx krajského xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxx korigovat, xxxx. korigovat výklad xxxx třicetidenní xxxxx.

[51] Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx závěru x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Krajský xxxx xxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx stěžovatel xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx základě dospěl x závěru, že xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx. Závěr xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x části xxxxxxxxx.

[52] Krajský xxxx xxxxxxx odkázal xx xxxxxxxxxx judikaturu Nejvyššího xxxxxxxxx soudu, xx xxxxx vyplývá, xx „xxxxxxxxx identifikace xxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nezbytné xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x řízení x žalobě, případně x xxxxxxx jednání, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx úvahy v xxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x z xxxxxx důvodu by xxxx xxx o xxxxxxxx úkony. Xxxxxxx xxxxxxxx xx situace, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx přímo xx xxxxxx.“ (xxx rozsudek XXX xx xxx 23.3.2017, čj. 9 Xxx 21/2017-57). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytu xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx (xx. xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci). Xxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxx, pak xxxxx nezohlednil (xxxx. xx xx žadateli x vyzvednutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx 60 xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyhotovení xxxxxxx).

[53] Xxxxxxxxxx xxxxxxx úkony, x xxxxx xxxxx xxxxxx, přehledně xxxxx x kasační stížnosti. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxxx a xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx mezi xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx dostavit xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx x vyznačení víza, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx), neboť xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx až x řízení o xxxxxxx xxxxxxxxx.

[54] Xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx, xx xxxx xxxxx x vyznačení víza, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx úřad xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdravotním xxxxxxxxx. Xxxxx §42x xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx „[x]xxx xxxxxxxxxx víza x xxxxxx xxx 90 xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx předložit doklad x cestovním xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedeným v §180x, x xx xx dobu xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxx, než xx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x na xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pojištění; xx xxxxxxx, xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxx x §180x xxxx. 4“.

[55] Xxxx, co xx xxxxxxxx xxxxxxxxx vízum xx xxxxxx xxxxxxxx xx cestovního xxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky. Xxx §30 xxxx. 3 xxxxx zákona xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 (xx. xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx. XXX) xxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xx 6 xxxxxx. Xxxxxxx tedy xxxx xxxxxxxxxxx kdykoli xxxxx této půlroční xxxx xxxxxxxxx xxxx.

[56] Xxxxx §44 odst. 1 xxxxxx x xxxxxx cizinců „[x]xxxxxx, xxxxx xxxxx žádost x xxxxxx xxxxxxxx x dlouhodobému xxxxxx xx zastupitelském xxxxx x bylo xx xxxxxxx vízum xxxxx §30 xxxx. 4, xx povinen za xxxxxx xxxxxx průkazu x povolení k xxxxxx xx xx 3 pracovních xxx xxx xxx xxxxxx xx území osobně xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx cizince x jeho xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx dalšímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx nepořídí, pokud xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx překážka“.

[57] Xxx §44 xxxx. 3 xxxxx zákona „[c]izinec xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx však do 60 dnů xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx průkazu x xxxxxxxx x pobytu“.

[58] Xxxxx §169x odst. 1 písm. x) xxxxxx xxxxxx „[u]snesením xx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx cizinec, xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx povolení x xxxxxxxxxxxx pobytu […], xx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx §44 odst. 1 […] xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxx podle §44 xxxx. 3 […] xxxxxxxxxx průkaz o xxxxxxxx k xxxxxx, xxxxx v této xxxxx xxxxxxx, že xx v xxxxx xxxxx xxxxx důvody xx xxxx xxxx xxxxxxxxx“.

[59] Xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx úkonů závisí xx součinnosti xxxxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxx cizinců žadateli xxxxxxx xxxxxxx benevolentní xxxxx x provedení xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xx neuposlechnutí xxxxx x dostavení xx x pořízení xxxxxxxxxxxxx údajů), xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxx zákon xxxxxxx xxxxxxxxx důsledky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přinutit x xxxxxxxxxxx provedení xxxxxx xxxxx.

[60] Zákon x xxxxxx specifiky xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxxx v §169x xxxx. 9 xxxx. a) zákona x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že „[x]xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x vyznačení xxxx k xxxxxx xxx 90 xxx xxxxx §30 xxxx. 2 xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx“. Ke stavění xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx dne 8.2.2018, xx. 1 Xxx 408/2017-24), xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx řečeno, xxxxx xxxx lhůta xxxxx uplynula, nemá xxxxxxxx výzvy xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[61] Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx ani x xxxxxxxxxxx této xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx stěžovateli rozhodnout xx xxxxxxx xxx. Xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx pravidlo xxxxxxx xxxxx xxx dne xxxxxxxx výzvy x xxxxxxxxx víza xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx toto xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx lhůta x vydání xxxxxxxxxx xxx uplynula, naopak xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[62] Xx xxxxxxx, xxxx xxx nedochází xx xxxxxxx lhůty, je xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dny, xxx je procesní xxxxxxxx vyžadována od xxxxxxxxxxx, xxxx. zastupitelského xxxxx. Xxxxx není xxxxx xx lhůty xxxxxxxxx následující dobu: xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zohlední s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxx za xxxxxx převzetí (xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §180x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx), xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xx xxx, xxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pořízení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x vyhotovení průkazu, x xxxxxx xxxx xxx xxx, kdy xxxxxxxxxx xxxxxxxx vyzve x xxxxxxxx xxxxxxx, xx dne, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxx. Třicetidenní lhůtu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx (x závěru o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozsudku čj. 1 Azs 408/2017-24).

[63] Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx plynoucí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x kasační xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx stěžovateli xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx až xx podstoupení čtrnáctidenní xxxxxxxxx). Xxxxx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx, která stanoví xxxxx, ke xxxxxx xxx krajský xxxx xxxxxxx přihlédnout. Xxxxxx xxx xx jedná x xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Do xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

[64] Nejvyšší xxxxxxx xxxx x tomuto xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx xx to, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx řízení x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, avšak xx xxxxx straně je xxxxx zohlednit reálnost xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx ji stanovil x xxxxxxx krajský xxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, jejich xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx situací, xx xx skutečnosti, xx kterou xx xxxx stavění xxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx, je xxxxx výrok X. xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx právě xxxxxxxx, xxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud v xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[65] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx krajský xxxx xxxxx délku xxxxx x vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx bylo xxxxx korigovat xxx, xxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxx svou povinnost xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

[66] Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx lhůty xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ochranného opatření. Xxxxxxx soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, proč xxxxxxx xxxx lhůty xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxx x době xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxx aktuálně účinného xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx x xxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx totožného xxxxx, xx opatřením x xxxxx jiným xxxxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx aktuálního xxxxxxxxxx opatření dojde x xxxxxxxx podmínek xxx vstup xxxxxxx, xxxx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx věci. Xx xxxx xxxxxx, xx xxxxx krajského xxxxx xxxxxxx počátku xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxxxx.

[67] Tento xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stěžovatel xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx opatření xxxx brzy nahrazeno xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[68] Xx xxxxxxx, xx krajský xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stavu, xxxxx xx xxx x době xxxxxx xxxx rozhodnutí. Xxxxxxx xxxx xxx však xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx-19 xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx převzetí xxxx přetrvat i xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx x době vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx x potvrdil s xxxxxxxx ochranného xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 29.6.2021, které xxxxxxxx xxxxxxxx povinnost xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx běhu xxxxx, xxx jej xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx vede x xxxxxxx, xxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx třicetidenní xxxxx x vydání xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxx (x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx kladného xxxxxxxxxx x žádosti) stále xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

[69] Xx xxxx xxxxxxxxxx situace xxx proto krajský xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx obecněji, a xx xxx xxx xxx kdykoliv x xxxxxxxx reálně vykonatelný x xxxxxxxxxx příčinu xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx řízení o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, aby xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx převzetí x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Stačilo xxxx, xxx xxxxxxx xxxx obecně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatření, x xxxxxx xxxxx výrok xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, platné xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xx situace, xxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxxxxx xxxxx zákaz již xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx povinen xxxxxxxxxx stejným xxxxxxxx, xxxx pro xxx xxxxxxx z napadeného xxxxxxxx.

[70] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx znovu xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxx xxxxxxxx stavu xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xxxxx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx vydání xxxx xxxxxxxx přijme. Xxxx xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx-19 a x xxx xxxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Jinými xxxxx, xxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl x xxxxxxxx reálně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x stěžovatelem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[71] Xxxxxx, jakým krajský xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx lhůty k xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx důvodem xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.