Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx (§13 zákona č. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19) xxxx x uplatněných xxxxxxxxxx bodů xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx oporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx opřeno x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx řešení. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxxx či podklady, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podklady v xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx se výrazně xxxxx, xxx xx xx odpůrci, xxxxx x obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x názorů xxxxx. I pokud xx se soud xxxxxxxx, že xx xx on sám xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx, aby do xxxx xxxxxxx úvahy xxxxxxx vstupoval. Xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxx důvodný, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx argumenty, xxxxxxxx xxxxxxxxx podklady (obsahem x formou) takové xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx s xx xxxxxxxx podklady, x xxxxx xxxxxxxx odpůrce.

II. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx vědeckých podkladů xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x. 94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, xxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, upřednostňuje-li xxxxx, které získaly xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx prokázaným xxxxxxxxxxx xxxxx-19 oproti xxxxxx x laboratorně prokázanými xxxxxxxxxxxx proti xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 295/1996 Xx., x. 280/2006 Xx., x. 18/2008 Xx., x. 170/2015 Xx. a x. 71/2019 Sb.

Věc: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx X. Č., x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrušení xx. I bodu 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 26.8.2021. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o změně xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), a xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx od 1.9.2021 podmínky xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx vnitřních x xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx služeb, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx o xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x veletrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx kumulaci osob, xxxxxx xx koncertech x jiných kulturních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx utkání, kongresů, xxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx x voleb anebo xxxxxxxx orgánu právnické xxxxx, pokud xx xxx účastní xxxx xxx 20 osob), xxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx. X xxxx 16 bylo (zjednodušeně xxxxxx) vyžadováno:

a) xxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x negativním xxxxxxxxx, x to nejdéle xxxx 7 dny,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (XXX) na xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX-XxX-2 x negativním xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před 72 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx schématu, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx prvního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 180 xxx,

x) xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX-XxX-2 xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx na místě, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podstoupení takového xxxxx za dozoru xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejdéle xxxx 24 hodinami, xxxxxx s negativním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxxxxxx výsledkem.

Napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo x účinností xx 13.9.2021 xxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 10.9.2021 (xxxxx xxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxx podaným xxxxxxx xxxxxxx) x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xx 30.9.2021 xxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xx xxx 27.9.2021.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx jednak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x poskytovatelům xxxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx vstupovat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxx uvedených xxxx (x výjimkou xxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxxx) xxxxx xxxxx, pokud xxxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xx. I xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, neboť xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx. V xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 a x xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XxX 8,32. X xxxxxxxx xxxxx roku xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x výsledkem XxX 6,45, xxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx hodnoty 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozdílně xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kteří jsou xxxxxxxxxx xxxx onemocnění xxxxx-19 odolní. Xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxxx protilátek xxxxx předpokládají x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX test, se xxxxxx xxxxxxxxxx testování xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx navrhovatel xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, testování se xxxxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx nutilo xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zbytečné xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx rozsudek Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xx xxx 30.6.2021, čj. 6 Xx 21/2021-23, xxxxx něhož xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx koronaviru xxxx xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by to xxxxx zdůvodnil. Xxxxxxxx xxxxxxx soud v xxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx, xx výjimka xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx 180 xxx xx xxxxxxx pozitivního xxxxx na xxxxxxxxxxx, xx zakládá xx xxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x mohou xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxx se xxxxxxxx testování, pak xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X tomto xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxx. XXXx. Xxxxxxxxx Xxxxxx, Ph.D., xxxxx xxxxx jak xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, xxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nákazou, xxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxx onemocnění x smrtí. Xxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X., na xxxxx xxxxxxx vyjádření xxxxxxxxxxx xxxxxx odkázal, lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx 6 xx 10 měsíců, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx protilátek. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx s doc. XXXx. Xxxxxx Koutnou, Xx.X., anebo xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Šinkory, Xx.X., xxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxx xxxx přetrvává, při xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxx xxx xxxxxxx celoživotní. Imunita xxxxxxx xxxxxxxxxx infekcí xx xxxxx mnohem xxxxxxxxx xxxx novým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx viru xxx xxxxxxx získaná xxxxxxxxx.

X xxxx popsanému xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx odpůrce x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xx složitá. To xxxx podle navrhovatele xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protilátek. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxx xxxxx) xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxx ty xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyšetření xxxxxxx přítomnosti protilátek xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx xx dokonce xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx nemusí xxx x xxxxxxx xx xxxx popsané poznatky xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxx xxxxxxxx je xxxx opatření odpůrce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, přestože xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xx xx vrcholným xxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxx x České xxxxxxxxx x xxxxxx veřejné xxxx si, pokud xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx samy. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xx nová x bezprecedentní, xxxxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxxxx vyvíjí. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx běžně dostupné xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxx. Odpůrce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (x když xxxxxxxxx) xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx opatření, při xxxxxx, že tyto xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx není xxxxx xxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lepší xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx osob při xxxxxxxx snaze x xx xxxxxxxx omezení xxxxx společnosti. X xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx či vlastnostech xxxx xx nespoléhá xx xx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx šíření, x xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx zpomalit x xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx x životy osob. Xxxxxx přitom ta xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx názoru x xxxxxxxx xxxx zpomalují xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx nejmenším xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx hladinou xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx opatření xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx rozebíralo, proč xxxxx xxxx skutečnost xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vnitřních x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx účast na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x krvi xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, xxxxx xx xxxxx [x x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx (XX) 2021/953 o xxxxx xxx vydávání, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x x xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XXXXX) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx-19] xx xxxxxx xx xx xx, že xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, mají dostatečnou xxxxxxx protilátek xx xxxx 180 dní xx prvního pozitivního xxxxx. Po xxxx xxxx xx ně xxx lze nahlížet xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx onemocnění. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx, zda xx xxxxxxx osoba x xxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x xxxx xxxx), anebo nikoliv. Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx mají v xxxx určitou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx určit výchozí xxx, xx xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xxxx 180 xxx. V jejím xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx může výrazně xxxxx, xxxxx je xxxxx postavit xxxxxxx, xxxxx xx daná xxxxx xx xxxxxxx, xxxxx na konci xxxx doby xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx bez laboratorně xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx zpětně nelze xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx protilátek xx u xxxxxxx xxxx a xxxx xx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx xxxxxxx platí, xx xxxxxxx průběh xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxx x xxxxxx průběhem xxxxx xxx xx xxxxxxxxx onemocnění xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx s lehkým xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xx průběh xxxxxxxxxx tak x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx rychle, x xxxxxx velmi xxxxxx. Podstatné však xx, že žádnou xxxxxxxx xxxxxxxxx doposud xxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx hodnota, x xxx lze xxxxxxxx, xx danou xxxxx xxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx odpůrce xxxxx xxxxxxxxxxxxxx hovořit x xxx, xxx xxxxxx protilátky xx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx proti xxxxxxxx xxxxxx (xxx. xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xx povrchu xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxxxx podobnosti xxxxxxx xxxx xx skupiny xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i x případě xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Testy xx xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx jiné typy xxxxxxxxxx, xxxx. způsobující xxxxxxxxxx, kvůli čemuž xx xxxxxxxx falešně xxxxxxxxx. Navíc xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxx proti koronaviru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx reakce x xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx nemoci xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indikované XXXX-XxX-2, xxxxx výsledky xxxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx X xxxxxxx. Indukce paměťových X x B xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxx, xxxxx rutinně xxxxx xxxxx xxx imunity xxxxxxxxxx. Paměťové X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výsledek xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx minulé (xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx, aniž xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x že nemůže xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx není xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x jak xxxxxx xxxx taková ochrana xxxxx. Testy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nahradit XXX xxxx antigenní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx dále xxxxxxxxx, xx se v xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (ECDC) xxxxx xxx osoby s xxxxxxxxxxx vydanými na xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ujištěny, že xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx přenosu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx infekcí způsobenou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx protilátek xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxx XXX xxxxx dokládá x xxxxxxxxxx, že k xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx unii xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx důvodů xx xxx odpůrce xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 (xx xxxx 180 xxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo negativnímu xxxxxxxxxxx či PCR xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx, xx tento závěr xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nýbrž x důvodu veřejného xxxxx xx ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxxxx (ani xxxxxxxxxxxx), zda xxxx x rozhodném xxxx xxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx XXXX-Xxx-2 xxxxxxxx. Závěrem xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx-19 x xxxxxxxx soudy již xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx reagoval navrhovatel xxxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx sám onemocnění xxxxx-19 xxxxxxxx x x xxxxx 2020 xxx xxxxxxxxx XXX xxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxx dříve xxxxxxxx infekce virem XXXX-XxX-2 xxxxx postavit xxxxxxx xxxxxxxxxxx prokázané xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx případná. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx konstatoval (xxxx. x xxxxxxxx ze xxx 19.8.2021, xx. 1 Xx 11/2021-198), xx i xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx. Xxxxx navrhovatel xxxxx, xx ani xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2, x to xxxxxxx x ohledem xx četnost xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxx xx svých xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (označovaných xxxx jiné xxxx „XXXXXXXXXXX XXXXXXXX“) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx. Upozornila na xx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx již xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx judikatuře xxxxxxx. Xxx dodat, že xxxxx je x xxxxxx xxxxxxxx známo, xx osoba xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (o xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx).

Xxx 7.10.2021 xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx vyjasnění xxxxxx, které xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zdůvodnění kritérií, xx xxxxxxx xxxxx xxxx stanoveny odlišné xxxxxxxx xxx xxxxx xx některých vnitřních xxxxxxx či xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx zjištěnými xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 (resp. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx).

Xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx zdůraznil, xx xxxx xxxxx, xxxxx prodělala xxxxxxxxxx xxxxx-19 před xxxx xxx xxx rokem, xxx bylo xxxxxxxxx x XXX testem, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx diskriminován, xxxxxxxx v napadené xxxxx xxxxxxxx pro xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako pro xxxxx xxxxxxxxx testované XXX xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx není zjišťováno, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x přes xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx jednání poukázal xx xx, xx xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx taková xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19. Xxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx žádná xxxxxxxxxxx xxxxxxx svědčící x xxx, xx xx xxxxxxx chráněn x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxx odborných xxxxxxxx xx předpokládá, xx xxxxxxx po xxxxxxx xx u xxxxxxx xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx, xx xx ale xxxxxx xxxxxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx klinické xxxxxx (AACC) xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx by xxx xxxxxx xxx vyšetřovány x xxxxx stanovit xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx „dostatečná hladina xxxxxxxxxx“ x osob, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19. Tato nepřesnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxx x xxx neodborníky. Xxxx xxxxxxx však xxxxxx xxx xxxxxxx protilátkami. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 je komplexní, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx buňky, xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x tomu, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx protilátek xxxxxxxxx, xx je daná xxxxx imunní. Xxxx xxx jednoduchý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoc. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jako nejlepší xxxxxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Osoby, které xxxxxxxxx xxxxx-19, jsou xx xxxx xxx 6 měsících xxxx xxxxxxxxxxxxx chráněny xxxxx xxxxxxx průběhu, xxx xxxxxx získávají opět xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx dále x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx covid-19 xxxx x xxxxxxxxx imunitní xxxxxxxx, xxx xxxxx x klinických xxxxxx x potvrzuje xx x efekt vakcinace x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxx individuálnímu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx po 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx jeden x xxxxxxx imunitní xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx xx na xx nahlížet izolovaně. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxxx protilátky x xxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx buňky, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxx mít xxxx xxxxx vůbec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxx. x lidí, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, ale xx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx mohou xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx protilátky proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx individuální xxxxxxx. Ani x xxxxxxx navrhovatele, u xxxxx je xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemusí xxxxxxxx, xx je xxxxxxx proti xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx dá xxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx vycházející x prodělané xxxxxx xx xxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx. Xxxxxxx x xxxxx-19 xx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx pravděpodobnosti imunity x xxxxx, která xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx má xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx podle xxxxxxx dostatek důkazů x závěru, xx xxxxxxxxxx znamená xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x jejich xxxxxxx, xxxxxxx každá xxxxxx xxxxx xxx xxxx, xxxxx srovnání xx bylo xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx lze xxxx, xx po xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx prokázané XXX xxxxxx xx dotyčný xxxxxx pravděpodobně xxxxxxx xxx roku, xxx xxxx ukazatel, který xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx nějakou xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx protilátky, x x toho důvodu xxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx přechodného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx XXX xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx i jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx xxxx. X xxxx, že x xxxxxxx očkovaných xxxx xxxxxxxxx žádná xxxxx, xx xxxxxx xx x xxxx xxx xxxxxxxxxx bezinfekčnosti, xxxxxxx xxxxx, že xx xx opřeno x xxxxxxxx klinických xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx odpověď xxxxx koronaviru je xxxxxxxxxx xx dobu xxxxxxx 9 xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx průlomy xxxxxxx po xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxxx lidí. X x xxxxxx důvodu xx x xx xxxxxxxxx xxxx doporučuje xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx dávka xxxxxxx, x to na xxxxxxx toho, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx postvakcinační xxxxxxx.

X dotazům xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx správný laboratorní xxxxxxxx nic xxxxxxxxxx x klinickém xxxxx xxxxxxxx. X xxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx z 25.6.2021 xxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxx 9 měsíců a xxxx xxxxx není xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxx. covid xxx xxx xxxxxxxx xx 9 xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx ochrana xxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x čekalo xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx x xxxxx vyšly xxxxxxxx xxxxxxxx studie, xxxxx doporučovala x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx aplikovala xxxxx xxxxx x posílila xx xxxxxxx. Xxxxxxx xx, že xxxxxxx xx xxxxx jen xxxxx x vysoce xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx není xxxxxxxxxxxx. Vakcína xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x smrtí, x xx i ty xxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xx vakcína xxxxx xxxxx-19 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx navrhovatel xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx x dochází x xxxxxxxxxx, jde xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxx na to xxxxx, xx ve xxxxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx podobná xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po 6 měsících. Xxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx nemoci je xxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx lhůta, xxx xxxxx postup xxxx xxxxxxxxxx, přestože obě xxxxxxx xxxxxxxxxx jsou. X případě očkování xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx bezprostředně po xxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxxx, x pokud to xxxx xxxxxxxxxx, tak xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxx xxxxx, ale není xxxxxxxx, je xxxxxxxxxxx. X něj lhůta xxxxxxxxxx je, xx xxxxxxxxx jsou v xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx odpůrce ještě xxxxx, xx zjišťování xxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx xx xxxx těch xxxxxxxxxx xxxxxx, kde xx xxxxx, xxx prokázat x stanovit xxxx xxxxxxx před xxxxxxxxx, xxx však u xxxxxx covid-19 nelze. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, která se xxx xx roku xxxx, nikdo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Imunita xx xxxxxxx covidem-19 xxxxxxxxxx xxxx xxxxx x postupem xxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx uveřejněné v xxxxxxxx xxxxxxxx The Xxxxxx „Xxxxxxxxxx of xxxxxxxxxx xxxxxxx reinfection xxxx XXXX-XxX-xxxxx 4 xxxxxxx XXX-xxxxxx xxxxxxxxxxx xx Denmark in 2020: a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „dánská xxxxxx“) xxxxx spoléhat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jak xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-19 x xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xx mění x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxx 9 xxxxxx, pak xx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nyní se xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxx, xx postinfekční imunita xx lepší xxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx (x xxxx xx velmi xxxxxxxx) xxxxxxx někomu xxxxxxx xxxxx vakcíny a xxxxxxxx, zdali xxxxxxxx, xxxx neonemocní. K xxxxxxx xx prodělané xxxxxx xx 6 xxxxxxxx a x xxxxxxxx po 8 xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxx uvedl, že xxxxxxxxx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxx prodělání xxxxxx není jisté, xxxxx xxxxx viru xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém. X navrhovatelem zmiňovanému xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 25.6.2021 uvedl, že xxxx xxxx vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, xx xx se xxxxx xxxxx měla xxxxxxx. Xxxx studie byly xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxx, xxx původně daná xxxx 90 xxx xxxx prodloužena xx 180 dnů (právě x době, kdy xxx xxxxxxxxxxx 190 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předložené podklady, xxx x tvrzení xxxxxxx, která xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx předloženému xxxxxxx XXXX „Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx SARS-CoV-2“ poukázal xx xx, xx xxxx xxxxxxx konstatuje xxxxx xx, xx xx dobu 5 xx 7 xxxxxx xx efekt xxxxxx xxxxxxx xx prodělání xxxxxxxxxx 81–100 %, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx je xxxxxxx xxxx. Ve vztahu x xxxxxxxxxxxx tedy xxxx sdělení neříká xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx postupný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx i v xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx více xxx xxxxxxxxxxx oproti xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx IgG 4,11). K odpůrcem xxxxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxxxx (xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19) xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2020, xxx xxxx x České xxxxxxxxx započato s xxxxxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx předložené xxxxxxxxxx XXXX, zde xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx doporučení, xxxxx xxxxx sérologické xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pandemie. Ve xxxxxx k předložené xxxxxx xxxxxx poukázal xx xxx zmíněné xxxxxxxx xxxx SARS-CoV x XXXX-XxX, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2–3 xxxx xx infekci. X xxxxxxxxxxxxx předložená xxxxxx XXXx. Šinkory takto xxxxxxxxxxx x tím, xx xx pravděpodobné, xx xx budou x dispozici xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxx x v případě xxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxxx x poklesu xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx 65 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx mohlo xxxx x rozlišování xxxxxxxx xxxxxxx věku, xxx nikoliv x xxxx, xx x xxxx mladších nebude x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxxxx xx xxx praktické xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx počká, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx imunita xxxxxxx xxxx xxx 6 měsíců xx xxxxxxxxx nemoci. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Chorvatska x tím, xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ústavu xx xxxxxx v Ostravě xxxxx uvádí, že xxxxxxxxx imunita xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxx stejně významný xxxxx xx zajištění xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx protilátek x navrhovatele xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx správnou xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx x PCR xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 25.6.2021 xxxxxxxxx tzv. bezinfekčnost xx xxxxxxxx xxxxxxx xx 9 xxxxxx, x xxxxxxxxxx žádné xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, proč xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx odpůrce na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx tím, že xxxxx-19 xx xxxx xxxxxxx chřipce, je xxxxx navrhovatele dobře xxxxx, xx xxxxx xxx je v xxxxx xxxxxxx vyvíjena xxxx xxxxxxx, tedy x u xxxxxx-19 xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx dokonce x xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x očkovaných odpůrce xxxx data o xxxxx xxxxxx ochrany, xx xxxxxxx, proč xxx tzv. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx neomezuje, u xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx onemocnění covid-19 x xxxxxx očkovány, xxxx chybějící xxxxxx x xxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxxxx bezinfekčnosti. X xxxxx ohledu xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a diskriminace xxxx, xxxxxx byly xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx má různé xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x očkování, xxx xxxxxxxx část xxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxx očkované x xxxxx nekriticky xx xxx časového xxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx dojem, xx xx dvou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxx xxx, nicméně xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx očkovaných xxxx xxxxxx pacienty xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx doporučeními AACC x XXXX, že xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx individuální xxxxxxxxx imunity. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx o snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx xx sklonku xxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx se xxx xxxxxxxxxxx, xx xxx, kdo xxxxxxxx, xx xxx xx 6 měsíců xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hybridní formy xxxxxxxxx, která je xxxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxxxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxx xxxxxxxx xx vaccine xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxxx též „xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx i xxxxxxxxxxxxx předložené studie xxxxxxxxx to, xx xxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx studím XXXx. Krátké a XXXx. Šinkory xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx laboratorními xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx XXXx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x toho, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nemoci xxxxx-19 xx opakovaná xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx covid-19 xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx odpůrce xxxxxxxxx xxxxxxxxxx imunizaci. Xx studii XXXx. Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se x podstatě jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tudíž xx xxxxx považovat xx xxxxxxx xxxxxxx materiál. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxx laboratorní xxxxxxxx protilátek, jež xxxxx univerzálně xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx výsledky xxx předložené x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx studie, podle xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxx nad 65 let xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx byla xxxxx 47,1 %. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ECDC xxxxxxx xxxxx, že data xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx dobu 6 xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx doložení toho, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tuto xxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx situaci xxx přirovnat xx xxxxxxxxxx xxxxxxx cukru x xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx soudu xxxxxxx dále xxxxx, xx xxxxxxxx mohou xxx xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx samotná xxxxx covid-19 xx xxxxx déle xxx xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxx podkladů, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxx předpoklad, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Běžely xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx-xx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x nějakém xxxxxx, pak xxxx xxx kohorta xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Až xxxxx xxxxxx z xxxxx srpna, kterou xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx omezený. X xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx studií, xxxxx xxxxxxxxx, xx po xxxx xxxxxxx 9 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx xxxx delta xxxxxxxx viru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Na xxxxx xxxxx odpůrce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx omezila xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 8 měsíců x xxxxxxxxxx xxxx, což xxxx x xxxxxxx x doporučením Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxx (xxxx xxx „XXX“) (xx-xx xx xxxx, že xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, že xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx). Vedle xxxx xx x xxxxxxx očkovaných vakcinace xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx. xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xx prodlužovala xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na konci xxxx se xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx. Období 9 xxxxxx, uvedené x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x 25.6.2021, bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx arbitrárně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. XXX přípravku (mRNA xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19) s xxx, xx xx jedná x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx roku 2021, podle xxxxx xxxx ochrany poskytovaná xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxx x probíhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx XXX, xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Zmíněná xxxx 9 xxxxxx (xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx x června 2021) xxxxxxxxx SPC xxxxxxxxxx, nicméně mimořádné xxxxxxxx není xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které reflektovalo xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx. xxxxx pasu, xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx pas xxxxxxx xx xxxxxxxx, podle xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx. X současné xxxx xxxxxxx xxxx, zda xx xxxx x xxxxx pasu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx apod.

Odpůrce xxx xxxxxxx dále zdůraznil, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx proočkovaností xx xxxx xxxxxx, xx hodně xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx. Ochrana xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx pomaleji, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x končit x nemocnicích. Xxxx x vysokou xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx plošná xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxx“ z xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx o xxxxxxxxx, xxx fakticky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx říká, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nikoliv xxxxxxx, xxx xxx ji xxxxxxxxxx do xxxxxxxx xxxx, aby xxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx pouze xx xxxx poměrně xxxxxxx ztrát. Xxxxxxx xxxxxxxxx, xx podle xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Clinical Chemistry („XXXX Practical Xxxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 Xxxxxxxxx Xxx Xxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxx xx Clinical Xxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpovědi xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx infekce xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx testování protilátek xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx jejího xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx x vakcinaci. Odpůrce xx ohradil xxxxx xxxx, xx xx xx xxxxxxxxx virus xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx srovnat x xxxx SARS-CoV x XXXX-XxX. Xxxxxxx u xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx. Osob, které xxxx xxxxxxx přežily, xx také malé xxxxxxxx. Xxxxxxxxx také xx, že při xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxxx. Závěrem poukázal xx doporučení xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx x další xxxxxxxxxx xxxxxx s xxx, xx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení protilátek x doložení individuální xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx klesající xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tzv. XXX xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx za xx, že by xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxxx diskriminoval. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx začít, xxxxxxx xx probíhat, xxxx xxxxxx xxxx neprobíhá, xxxx je xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx okolí xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx zamítl.

Z ODŮVODNĚNÍ:

(…)

VI.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(…)

XX.1. x) Xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx

[35] X xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxx, xx xxxx xx je xxxxx xxxxxxx povahy xxxxxxxx, východisek i xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Soudní moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx správních xxxxxx. Xxx xxxxx to xxxxx xxx rozhodování xxxxxx, které jsou xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxx např. xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, jako je xx nyní xxxxxxxxxxxx, xxxx se xx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx „solidních xxxxxxxxx základů“, nejsou „xxxxxxxx xx nesmyslná“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozřešení xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „xx v xxxxxxx xx xxxxxxx předběžné xxxxxxxxxx, pokud ministerstvo xxxx xxxxxxx cestu xxxx s xxxxx, xx-xx xxxxxxx pravděpodobnost, xx tato xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx. X každém xxxxxxx xx nejsou xxxxx, xxx by měl xxxxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxx odborné otázky xxxxxx xxxx. Xxxxxx, x těchto xxxxxxxx, xxx vědecká xxxxxx xxxxxxxxx bouřlivý xxxxx, xxxxx soudní xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx antigenní xxxxxxxxx tou nejlepší xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx jeho xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx vědeckou xxxxxxx x rozumnou xxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx xx xxx 20.5.2021, xx. 10 Xx 1/2021-148). Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx nepochybně xxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxxxxxxxx věc. Xxxxxxx i v xxxxxxxx xx dne 2.9.2021, čj. 9 Xx 13/2021-36, který xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx x důvodu neodůvodněného xxxxxxxxx zacházení x xxxxxxx s naměřenými xxxxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19, Nejvyšší xxxxxxx xxxx zdůraznil, xx xx „xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx důvody, xxx xxx xxxxxxxxxxx nepředstavuje xxxxxxxxxxxxxxx riziko, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx potřebnými xxxxxxxxx xxxxxxxxx“, x čemu xxxxx, že „xxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nepanuje xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx“.

[36] Xxxx xxxxxxx specifika xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vystavěných xxxxxxx xx odborných xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx vykládat xxx, xx by soud xxxxx ověřovat, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx opřeno x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx rozporné xx xxxxxxxxx xxxx. (a xx samozřejmě x x xxxxxxxx odborného). Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Shora xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohl xxxxxxx vydávat xxxxxxxx, xxxxx by xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx libovolně nahrazovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx dohledávat xxxxxxxx, které xx xxxxxxxx x jím xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx řešení má xxxxxxx rámcovou xxxxx x xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx opatření, které xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx názory xxxxxxx xxxxx, pak xx xx odpůrci, který x obdobně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx poznatků a xxxxxx xxxxx. X xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx, že xx se xx xxx přikláněl k xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx odpůrce vstupoval. Xxx xx popíral xxxxx xxxx, xxxxx xx xx osoboval xxxxx věcně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx přezkoumal xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx argumentaci x xxxxxxxx xxxxxxxx již x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx si xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx si xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx může být xxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxx, xxx xx x xxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx. xxx 21 xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 9 Xx 13/2021-36). Následně xx xx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx argumenty postoje xxxxxxx vyvrátil. Xxxxxxxxxxx xxxx předestřít xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx podklady (xxxxxxx x formou) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření).

VI.2 Xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osoby očkované x xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proděláním xxxxxxxxxx covid-19 xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[37] X xxxx, xxx se xxxx xxxx xxxxxxx xxx (x xxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx, bylo xxxxx xxxxxxx vyjasnit, xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a mohou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, na základě xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxx (xxxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxx.

[38] X xxxxxx xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x důsledku mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx se xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyjádřil. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 6 Xx 21/2021-23, x xxxx přezkoumával xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx opatření xxxxxxx, x této xxxxxxxxxxx především uzavřel, xx „xxxxxxx, xxxx xx osoby, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx virus XXXX-XxX-2, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tyto osoby xxxx dostatek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x tudíž xx x xxxx xxxxx xxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX 19, x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx […]. Xx zřejmé, xx x osobami x xxxxxxxxxxx naměřenými xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx i navrhovatel, xxxxxxx odpůrce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 xx které xx xxxxx xxxx nechaly xxxxxxx, a to xxxxxxxx, který xxx xxx x xxxx.“ Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (vyléčeným) xxxxxx.

[39] Xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxx vydaném xxxxxxxx (xxxxx nezákonnost xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxx x prokázanými protilátkami xxxxx blíže nezabýval (xxxxxx tak xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx již xxxxxx xxxxxxxx věci xx. xx. 1 Xx 11/2021). Vyšel xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx něhož osoby, xxxxx prodělaly onemocnění xxxxx-19 xxxx xx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx dostatek xxxxxxxxxx. K xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx tedy Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxx „v xxxxx xxxxxxxx“ (viz xxxx. xxx 19 xxxxxxxx xx. 6 Xx 21/2012-23). Xxxxxx xxxx x případě xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx situace xxxxxx xxxxxxx, xxxxx odpůrce xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx x xx vyjádření x xxxxxx x xxx xxxxxxx u xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, proč xxxxxxxxxxx zjištěnou přítomnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[40] Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx osob s xxxxxxxxxxx prokázanými xxxxxxxxxxxx) xx následně Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabýval x xx xxxxx xxx taktéž citovaném xxxxxxxx xx. 9 Xx 13/2021-36. I x případě daného (xxxxxxxxxx) mimořádného xxxxxxxx xxxx deklaroval x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx především x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx (x tedy xxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxxx oproti jiným xxxxxxxx osob i xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx sám xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx popře, resp. xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Jinak xxxxxx, v dané xxxx „[p]ředpoklad dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx, xx jehož xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x prodělaným xxxxxxxxxxx, tedy sám xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx „[x]xxxxx xxxxx, o xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hladiny protilátek – xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, ale současně x připustil, že xxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“ X xxxx xxxx (xxx xxx bylo výše xxxxxxx) xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx soudem xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx řešení, xxx xxxxxxx dodal, odpůrce „[x]x xxxxxxxxx x xxxxxx […] xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx protilátkách […], xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx x soudním xxxxxx. Xx platí tím xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxx odpůrce xxxxx […]. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx správní xxx v soudním xxxxxx xx skutkové x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V projednávané xxxx tak xxx xxxxxxx vysvětlit, xxxx xxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx protilátkami […]. Xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx) v xxxxxx xxxx xxxxxx výslovně xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx nové x xxxxxxxxx, proč xxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx vybočil x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx facto formuloval xxxxxxxx nové) […].“ Xxxx xxxxx x xxxx věci xxxxxxx, xx z xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odpůrcem xx xxxxxxxxx x návrhu xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

[41] X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx téměř xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xx. xx. 9 Ao 13/2021 (x xx xxxx. xxxxxx překlepu xx xxxxxxx „z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxx. 6 zmíněného xxxxxxxxx). Xxxx nepovažuje xxxxxx xxxxxx odpůrce xx xxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx odlišnou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx straně xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx návrhu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxx xxxxx. Podstatné xxx xxxxxxx xxx xx xxxx to, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx nelze xxxxx přítomnost xxxxxxxxxx xxxx doklad pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a vnějších xxxxxxx (xxxxx xx xxxxxx x činnostech), xxxxxxx přímo xx xxxxxxxxxx napadeného mimořádného xxxxxxxx. V xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxx xxx odpůrce xxx požadavky xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx vztahu k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx protilátky podrobněji xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx setrval x xx xxxxxxxxx k xxxxxx.

[42] Xxx již xxxx xxxx zmíněno, x xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření může xxxxxxx x reakci xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x ohledem na xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx považoval za xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx. X xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx, že existence xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxx o xxxx nemusí xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudem xxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xx xxxxx hodnotit xxxxxx takového xxxxxxx, xxxx intenzitu x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxx a xxx jej xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx celkovému kontextu.

[43] Xxxxxx jako xx xxxx xx. zn. 9 Xx 13/2021, xxxxxxx xxxxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x xxxx I/16 xxxxxx x okruhu xxxx, xxxxx „xxxxxxx xxx prodělaly, x xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx […] xxxx x době xx 180 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ (xxx. 27 odůvodnění xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX). Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se již x xxxxxx textu xxxxxxxxxx x odpůrce xx str. 28 xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx, že, „xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx protilátek xxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x vnějších xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných činnostech“, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „x hlediska současného xxxxx xxxxxxxxx poznání x xxxxxxx viru XXXX-XxX-2 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 způsobeného xxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxx na xxxxxxxx osobu xx xxxx 180 dnů xx prvního xxxxxxxxxxx xxxxx […] pohlížet xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. […)]Xx xxxxxxxx 180xxxxx xxxxx se xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx osobu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 neprodělala […] Xxxxxx však xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx osoba má xx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx x krvi xxxxxxxxxx (x v xxxx xxxx) xx xxxxxx.“

[44] Ve xxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx s xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx očkovaných x xxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, x osob x xxxxxxxxxxx protilátkami xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx 180 xxx, kterou xxxxxxxx xx xxxx, xx xxx xxxxx „xxxxx xxxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx xxxx x xxxx, že xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx druhům xxxxxxxxxx (xxx. falešná xxxxxxxxxx), x to xxxxxx xxxxxxx nachlazení. Stejně xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i u xxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx infekční. Xxxxx na xxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxxx) xxxxx nejsou xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx protektivní xxxxxxx protilátek, tedy xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxx xxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, že xxxxxxx detekovatelné poměrně xxxxxx xx jejich xxxxxxxx. Odpůrce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nemusí xxxxxxx ochranu xxxx (xx)xxxxxxx způsobenou xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. V xxxxxxxxxx xxxx pak xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx podmínek bezinfekčnosti xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx xxx zmiňovaného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (EU) 2021/953 x x členských xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Rakousko, přičemž xxx jednání u xxxxx xxxxxxx, xx x Rakousko xx xxxx již xxxxxxxx.

[45] Xxxx xxxxx x xxxxxxx na zmiňované xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, x xx za xxxxxx xxxxxxxxx kritérií, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xx xxxxxxxxxx akcích xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protilátkami xxxxx viru XXXX-XxX-2, xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19 (xxxx. xxxxxx osobám xxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx). Xxx jednání x xxxxx xxxxxxx vyjasnil, xx shora citované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, x xxxxx x xxxxxxxxxxx naměřenými xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x „xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“, xx xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx odpůrce x xxxxx jednoho x xxxxxxxxx východisek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojmy xx xxxxxxxxx, xxxxx (xxx xxxxx i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx bylo xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx soudních řízení, xx problematika xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx naměřenými xxxxxxxxxxxx xx odbornou x xxxxxxx veřejností xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x odůvodnění xx samozřejmě xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx zvolené xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx přezkum je xxxxxxxxx, xxx upřesněné xxxxxxxxxx odpůrce xx x xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

[46] Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx něhož imunitu xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx imunita xx komplexní reakcí xxxxxxxxx), v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. Xxxxxxxxx xxx poukázat xxx xx xxxxxxx část xxxxxxxxxx napadeného mimořádného xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx „pokles xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx […] nemusí xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx odpovědi x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx virově xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx X xxxxx v kostní xxxxx“ (xxx. 13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření). Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxx x napadené xxxxx (xx. X xxx 16) xxxxxxxxx opatření xxxx jiné xxxxxxx x toho, xx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x většiny xxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Sérologické testy xx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx indukované XXXX-XxX-2. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx imunitní xxxxxxxx xxxxx xxxx, protože xxxxxx zprostředkované X xxxxxxx xxxxxx xxxxx x úvahu. Indukce xxxxxxxxxx X a X xxxxx specifických xxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hraje x xx zásadní xxxx, ale xxxxxxx xxxxx typ xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Paměťové X xxxxx mohou xxx přítomné, i xxxx nejsou xxxxxxxxx xxxxxxx protilátek v xxxx. To dále xxxxxxxxxx xxxxxxxxx přítomnosti x xxxxxx imunity xx xxxxxxx průkazu xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“ (xxx. 30 odůvodnění). Xxxxxx, xx xxx xxxxxxxx citovanou xxxxxx, xxxxx níž xx x osob, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění covid-19 (xx dokonce xxx xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx dále odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx nenavazuje.

[47] V xxxxx ohledu tedy xxx učinit xxxxx xxxxx, podle xxxxx Xxxxxxxx správní soud x nyní projednávané xxxx (xx xxxxxx xx věcí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) nemá xxxxxxxxxx x tom, xx xxxxxxx jakých xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proděláním xxxxxxxxxx (v xxxx 180 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XX.3 Xxxxxxxx postavení xxxx x xxxxxxxxxxx protilátkami x osobami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx očkováním xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[48] Xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx, x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xx xxxx xxxxx (xxxxx a xxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tyto xxx. návrhové xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zjištěnými xxxxxxxxxxxx xxxxx viru XXXX-XxX-2. Xxxxx toho xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx to, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx osoby, xxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, ale že xxxxxxxx xxxxxxx (x xx prostřednictvím xxxxxxxx XXX xxxxx), xx xxxx xxxxx taktéž xxxxxxxx (xxx více xxx xxxx 180 xxx). Xx tedy xxxxxx, že xx x xxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx dvěma xxxxxx xxxxxx. Jednak xxxxx posoudit, zda xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení x xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocněním xxxxx-19. Xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx v xxx, zda xx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, x xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

[49] Xxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupiny osob x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx správní soud xxx x opakovaně xxxxxxxxxx rozsudku xx. 6 Xx 21/2021-23 xxxx jiné xxxxxxxxx, xx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (dále xxx „Listina“) xxxx xxxx „xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx“, xxxxxxx dané ustanovení xxxxxxxxx xxxxxxx, který Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx. Jde o xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx vazby na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx). Jde x jeden ze xxxxxxxxxx principů demokratického xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 1 odst. 1 Xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx neznamená, xx xx každému xxxxxx xxx přiznáno jakékoli xxxxx, xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x určitým xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxx. nález XX ze dne 5.11.1996, xx. xx. Xx. ÚS 6/96, x. 295/1996 Xx.). X xxxxxxx x xx. 1 odst. 1 Xxxxxxx xx xxxxxx nerovnost, xxxxx xxxxxx jakýkoli xxxx x smysl (xxxx. xxxxx XX xx xxx 12.5.2015, xx. xx. Xx. XX 55/13, č. 170/2015 Xx.). Při xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx x porušení xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxx: 1) xxx xxx x xxxxx subjekty, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) zda xx s xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxx nebo skupině x xxxx x 4) xxx takové xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx x je s xx xxx xxxxxxxxx (xxxx. nález XX xx xxx 22.1.2019, xx. xx. Xx. XX 32/17, x. 71/2019 Sb.).

[50] Pro xxxxxxxxx dané xxxxxx xx dále významné, xx „xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxx, xxxx. srovnatelném xxxxxxxxx […]. Zatímco xxxxxxxxx xxxx těžké stanovit, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx zásady xxxxxxxx xx xxxxxxxx, zda xxx situace, s xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxx ÚS xx xxx 28.3.2006, xx. xx. Pl. XX 42/03, č. 280/2006 Xx., xx ze xxx 20.11.2007, xx. xx. Xx. XX 50/06, x. 18/2008 Xx.). Uvedené xxxxxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx dále opírat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx hodnotový xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, pro xxxxx nyní projednávané xxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zda xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx skupin xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxx by se xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodná.

[51] Xx xxxxxx x xxxxxxx okruhu shora xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx protilátkami jsou xx srovnatelném postavení x osobami, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx prokázaným xxxxxxxxxxx covid-19, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx ztotožňovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx reakcí organismu. Xx xxx, kdy xxx xxxxxxxx protilátky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx imunitu, xxxx vědecká xxxxx x zároveň xx xxxxxx protilátek xxxxxxxxxxxxx x z xxxxxxx xxxxxx. Mezi ně xxxxx (xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, možná xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx (například běžné xxxxxxxxxx) nebo xx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx probíhající infekci. Xxxx xx x xxxx souvislosti za xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření), xxxx ve smyslu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxxxx“ x xxx xxx xxx najít xxxxx x xxxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx založil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx je xxxxxxxxx x řízení xxxx soudem. Odpůrcem xxxxxxx xxxxxx je xxxx xxxxxx x x vědecké xxxxxxxx. Xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx protilátek xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, se xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxxx připojil xxxxxx (viz xxxxxx 40 a 41 xx xxx. 29 xxxxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx XXX (Xxxxx xxx xxxxxxxx potravin a xxxxx USA), v xxxxx xxxxxx části xxxxxxxxxx pak xxxx xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx protektivní xxxxxxx xxxxxxxxxx odkázal xx xxxxxx XXXX (Xxxxxxxxx xxxxxx) ze xxx 29.3.2021 (viz xxxxx 9 xx xxx. 13 xxxxxxxxxx). X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx Spojených xxxxx amerických, xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxxxx x xxxxxxx XXXX jsou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opřena x xxxxx množství xxxxxxxxxx xxxxxxxxx studií xxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx doporučení xxxxxx. Jak xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (XX) x. 851/2004 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxx a xxxxxxxx nemocí, „[x]xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Evropské xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxx ve Xxxxxxxxxxxx sloužit xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovaných xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx z xxxxxx vlastních xxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx subjektů xxxxxxxxxxx jménem xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx“. Xxxxx xx. 6 xxxx. 2 daného xxxxxxxx se xxx xxxxxxxxx „xxxxx pomocí xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxx udržovat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx či xxxxxxxxxx xxx považovat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

[52] Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX x 20.5.2021 „Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx XXXX-XxX-2 in xxx xxxxxxx xx Xxxxxxx Xxxxx Certificates“, xxxxx něhož pozitivní xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx minulé (xxxxxx xxxxxxx) infekce, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x době xxxxxxx, a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx probíhající xxxxxxx. Není tedy xxxxx tohoto doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx není xxxxxxxx x/xxxx xxxxxxxx před xxxxx xxxxxxx a xxxxxx virus xxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxx xxxxxxxxxx xxx xxx součástí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx (xxx odkaz 42 xx str. 30 xxxxxxxxxx). Xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx soudem xxxxxxx též xx xxxx xxx zmiňované xxxxxxxxxx XXXX, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx x doporučení „přijaté“ xxx 12.3.2021), resp. xxxxx xxxxxxxx značnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxx xxxxxx.

[53] X prokázání toho, xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxx, xxxxx xx xx smyslu napadené xxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxx xxx výjimku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dopis XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X., xx dne 12.5.2021, xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxx xxxxxxxx advokátkou xxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx zprávy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxx xxxx, xxxxx xxx „xxxxxxxxxx XxX, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx prodělaly onemocnění x klinickými projevy x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x osob x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. IgG xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávat po xxxxx xxxxxxx dobu […] Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx for Disease Xxxxxxx xxx Prevention (XXX) jsou osoby, xxxxx byly v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx IgG xxxxxxxxxx xxxx celkové protilátky xxxxx SARS-CoV-2 (xxxxxxxx xx xxxxxx než xxx xxxxxx) považovány xx xxxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, xxxxx nemají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxx webové xxxxxxx XXX. Xxx se xxxx již v xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x odstranění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx zde mimo xxxx xxxxxxx, že xxxxx xx protilátky xxxxxx doporučované xxx xxxxxxxxx imunity xxxxx XXXX-XxX-2 v návaznosti xx xxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx anebo xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x osobou x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 („Xxxxxxxx testing xx xxx xxxxxxxxx recommended xx xxxxxx for xxxxxxxx xx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxx XXXXX-19 vaccination, xx xxxxxx the xxxx xxx vaccination xx xx unvaccinated xxxxxx, or xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx quarantine xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx XXXXX-19“). X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxx x době xxxxxxx soudu obsahovaly xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 21.9.2021, aniž xx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx nyní xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhovatel k xxxx při jednání xxxxx, že xxxx xxxxx xxxxxxx tomu, xx XXXx. Krátká xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx citovaná xxxxxx xx x 12.5.2021, xxxxxxx napadené xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx na xxxxx xxxxx. Xxxx xxx xxxxxx, xxxxx podobu xxxx uvedené xxxxxxxxxx XXX x xxxx, xxx odpůrce napadené xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx, xx bylo xxx xxxxxxx xxxxx zřejmé, xxxx xx, že x mezidobí bylo xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, x xxxxx XXXx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

[54] Navrhovatel xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx „Protilátky po xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19“ xxxxxxxxxx xxx 28. 7. 2021 xx xxxxxxxx stránkách Xxxxxxxxxxx ústavu se xxxxxx x Xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zdůraznil, že xxxxx xxxx xxxxxx xxxx jiné x xxxxxx, že „xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx spolehlivou xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx 10 xxxxxx) x jsou xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x infekcí natolik, xx případná (x xxxxx xxxxxx) reinfekce xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx nebo proběhne xxxxxxxxxxxxxx. Využití xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx protilátek xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx testu, xxxxx xx dle XXXX zlatým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx imunity. Xxxxxxxxx xx, že xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx prodělané xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x lidé xx xxxxxxx mají stejně xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxx kolektivní xxxxxxx xxxx xxxx očkovaní.“

[55] X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx [xxx xxxx XX.1.x) xxxxxx xxxxxxxx] xx třeba konstatovat, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vycházel x doporučení XXX x ECDC, xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx doplnil xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Nebyla xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19. Nejvyšší správní xxxx k citovanému xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx v Xxxxxxx navíc xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 v xxxxxx xx 5.10.2020 xx 20.10.2020, xxxx xxxx xxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[56] Xxxx xxxxxxx tedy dává xxxxxxx xx otázku, xxx lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, u xxxxx xxxx „pouze“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX-XxX-2, x xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx „pouze“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, totiž x xxxxxxx xx xxxxxxxx stav vědeckého xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat existenci xxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxx-19 x xxx xxxxxx, xxx z xx xxxxxxx odpůrce x napadeném xxxxxxxx x xxx je xxxxxx v tomto xxxxxxxx xxxx (viz xxx [51] xxxxxx xxxxxxxx).

XX.4 Srovnání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, s xxxxxxx xxxxxxxxxx

[57] Jak xxx bylo výše xxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxx se x ohledem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x soudu, týká xxx xxxxxxxxxx favorizace xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxx se xxx xxxx xxxx xxx 180 dny. Xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx x x xxxx souvislosti poukazuje xx to, xx xx stále xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx protilátkami x xxxxxxxx xxxxx dané xxxxxx. Xxxxxxxxx dalších xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, které prodělaly xxxxxxxxxx xxxxx-19, s xxxxxxx očkovanými. Xxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx imunity (obranyschopnosti xxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxx různými xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xx jedné xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx), x xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx. postvakcinační (xxxx ochrany xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx příslušné xxxxxxx proti nemoci xxxxx-19). Lze xxxxx, xx v xxxxx xxxxxxxxxx přichází x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxxxxxx má x xxxx xxxx xx xx, xx x něj xxxxxxxxx xxxxxxx postinfekční, xxxxxxx xx z xxxxxxxx xxxxxxxx nyní xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[58] Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx x x odůvodnění xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x pro xxxxx xxxxxxxxxx opatření ji xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxx nicméně pouze xx xxxx 180 xxx od xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tzv. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Navrhovatel xx xxxxxxx za xx, že by xxx xxx postaven xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty, xx-xx stále xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[59] Podle xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx povahu imunity xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx druhé. Xx xxxxx xxxxxx xxxx zjednodušení xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx označit xxxxxxxx odpůrce za xxxxxxx řízenou, xxxxx xx vyvolána xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx imunizující xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cestu xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x případě xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx odpůrce xxxxxx, xxxx xxxxxxxx reakce xxxx vyvolána. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx nijak xxxxxxxx svůj xxxxxx xxxxxxxxxxx x preferování xxxxxx pandemie xxxxxx xxxxx-19 „umělou“ xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oproti přirozené xxxxxxxxx společnosti. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, na xxxxx je xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx podrobit xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx argumentace a xxx xxxxxxxxxxxx důkazů. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx za osobu xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (x xxx není xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxx). Xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx navrhovatele x xxxx xxxxxxxxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx-19 nemusí týkat xxx otázky, xxx xx mohou xxxxxx xxxxx nakazit, xxx xxxx se xxxxx x xxxx, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, jak xxxxx x xxxx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx průběh, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx dochází xx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx x napadeném xxxxxxxx xxxxx x xxxx, xx imunita postinfekční xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx (xxx. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx), x xxxxxxx imunity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

[60] Xxx již xxxx xxxxx x xxxxxxxx XX.1.x) xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x určení, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx v xxxxxx xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xx základ xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx zhodnocení xxxx, xxx xx xxxxx po prodělání xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx před xxxx než 180 xxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxx postavení jako xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xx x xxxxxx situace xxxxxxx, xxxxxxx skutečnost, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx imunitu xxxxxxxxxxxxxx, xx svůj xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvrátit.

[61] Xxx-xx x imunitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxx bylo xxxx xxxxxxx) z tzv. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx 180 dní od xxxxxxx xxxxxxxxxxx testu. Xxxx xxxxxxxxxx xx, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx takové xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx. 28 odůvodnění) x obecná xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ochrany xx prodělané xxxxxx xxx xx xxxx 5–7 xxxxxx (xxx xxx. 12 odůvodnění xxxxxx xxxxxx 9 xx xxxxxx ECDC xxxxxxxxxx xxx v xxxx [51] xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zabývá). Xxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx nemoci je xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx i odborné xxxxxx předložené xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx, tedy především xxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxx studie (xxx xxxx xxxxx xxx x době vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx). K xxxxx xxxxxx směřuje x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX (xxx xxxx), xxx zde je xxxxx xxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxx 8.9.2021, xxxx x xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx ke xxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xx, že xxx xxx. dánská xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[62] Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx klesá, xxxxx xx odpůrce xxx v době xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být xxxxx. X návaznosti xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xx xx xxx mělo hledět xxxx xx osobu, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxx (shodně xxxx xxxxx xxxxxxxx).

[63] Xxx xxx Xxxxxxxx správní xxxx výše předestřel [xxx část XX.1.x) xxxxxx xxxxxxxx], x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx odborných xxxxxx) xx xxxxxxxxx xx navrhovateli, xxx xxxxx argumenty xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxx. Je tedy xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx argumenty, xxxxxxxx předložil podklady (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxxx odborné úrovně, xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x nichž xxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Z xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx označenými xxxxxx xx články či xxxxxxxxx na informačních xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx naplnit xxxx xxxxxxxx předpoklady, xxxx zpochybnit odbornou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezákonnosti xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx. Xxxx z hlediska xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx (statistiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 datované dnem 1.10.2021, xxxx. xxxx 5.10.2021, xxxxxxx napadené xxxxxxxx xx xxx xx dne 26.8.2021). Xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxx xxxxxx xxx ani poukaz xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx (xxx navrhovatel připomněl xxx jednání u xxxxx).

[64] Xxxxxxxxx-xx navrhovatel xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxx, xx „xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx infekci, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx viru SARS-CoV-2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx podání xxxxxxxxxxx vakcíny xxxxxxxx XXX162x2 (XxxXXxxx Xxxxxx). X tomto xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx jí xxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že neprošla xxxxxxxxxx posouzením („has xxx xxxx xxxx-xxxxxxxx“) x dále xxxxxxxxxx xx xxx nedostatečné xxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx („[i]t xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx that has xxx xx be xxxxxxxxx and xx xxxxxx xxx xx xxxx to guide xxxxxxxx xxxxxxxx“). Xxx xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx také xxxxx poukázat i xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxx xxxxx 25.8.2021, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxx 26.8.2021. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx, xxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx vědeckých xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx by xxx xxxxxxxxx.

[65] X x xxxxxxx další navrhovatelem xxxxxxxxxx studie (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx Xxx Xxxxxx) „Xxxxxxxxxxxxx xx xXXX XXX162x2 XXXXX-19 xxxxxxx xx xx 6 xxxxxx xx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx the XXX: x retrospective xxxxxx xxxxx“ xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xx to, xx byla xxxxxxxxxx xx 4.10.2021, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx x xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nereagoval. X xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx citoval x xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (CDC), x to k xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19. K xxxx citaci xxxx xxxxxxxxxx odkaz, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx soud xxxxxx xxxxxxxx citace. Xxx xxxxxxx poukázat na xx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx skutečnost, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19, nezpochybňoval.

[66] Xxxxxx tak v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx xx Xxxxx xx xxxxx xxxxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx XXXX-XxX-2 infections xx xxx XX“ xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxxxx xxxxxxx dnem, x němž xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx 26.8.2021). Xxxxx xxxxx článek xxxx x xxxxxxx xx jím citovanou xxxxxx vychází x xxxx, xx u xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx-19 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx vakcín podobný xxxxxx xxxxxx zátěže xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx („xxxx Delta, xxxxx infections occurring xxxxxxx xxxxxx vaccine xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx in xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“). Současně xxx xxxxxxxxxx důvodnost xxxxx xxxxxxxxx xx největší xxxxxx část xxxxxxxx, xxxxxxx neočkovaní xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx zásadním xxxxxxxx xxxxxxx mezi imunizovanou xxxxxxxx, xxx xx xxxxx x jiných xxxxxxx („[i]t further xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxx of xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, since xxxxx xxx vaccinated may xxx xx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx in transmission xxxxx the xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, making xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx and requiring xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“).

[67] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxxx) xxx 15.5.2021 XXXx. Xxxxx Šinkorou, Xx.X., xxx navrhovatel xxxxxxxxx xxxx xxxx, z xxx xxxxx, xx „[x]xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx získaná xxxxxxx XXXX-Xxx-2 xxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxxx. Takto xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx dva xxxx to bude 24 xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx SARS byla xxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx celoživotní x xxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ X xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx závěru xxxxxxxx zpráva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx „x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx středně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.“ Xxxxx se xxxx xxxxxxx mezinárodně xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx studie x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přidržovaly závěru, xx imunitu xx xxxxxxxxx nemoci xxxxx-19 xxx s xxxxxxx xxxxx pravděpodobnosti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx xxxx (5– 7 xxxxxx), xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x odlišnému xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného opatření.

[68] Xxxxx xx může xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx x dlouhodobosti imunity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx výjimku dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx určil. Xxxx xxxx xx za xx, xx x xxxxxxx xx výše xxxxxxxx rozdíl xxxx xxxxx podobami imunity x xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx v xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx o nezákonnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[69] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx si xx xxxxx toho, xx x x xxxxxxx postvakcinační nyní xxx zcela xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx) x xxx, xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx být xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx nicméně x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odpůrce, xxxxx xxxxx situaci vysvětlil x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (existující xxxx xxxxxx nyní xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (x období xxxxxxxxxxxx), xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx viru. Xx ostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxx očkováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxx 2020 x 2021, xxxx xxxxxxxxx xxxx 9 xxxxxx se xxxxx xxxxxxx až xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx pochybnosti xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, nicméně v xxxxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxxxxx, xx by xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podložené, xx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx imunity xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxx přezkoumávaného opatření (xxx ostatně xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx xxx bylo, xxxxx pravděpodobně by xx jednalo o xxxxxx nikoliv xx xxxxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx).

[70] Odpůrce x xxxx xxxxxxxxxxx x řízení před xxxxxx odkázal i xx xxxxxxx reagovat xx úpravu xxx. xxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx parametry, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx pro xxx. xxxxx pasy, xx k této xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx (x xxxx xxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 2021/953 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx společných xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx členskými xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx 13 preambule xxxxxxxx). Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx předpoklad xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx České xxxxxxxxx x xxx rámec xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxx. Jinak xxxxxx, zmíněná xxxxxxxxxxx xxx. xxxxx pasy xxxx může xxx xxxxxxxxx příspěvkem k xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx imunity (xx xxx po xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx nicméně xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[71] Poukázal-li xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 25.6.2021, v xxxxx čl. X xxxx 16 xxxx. x) xx mezi xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx „xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx 22 xxx, xxx ne xxxx xxx 9 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhá xxxxx […]“, xx třeba xxxxxxxxx, xx odpůrce xxx xxx jednání x soudu z xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nedoložil, xx xxxxxxx jakého xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Při xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx nedoložil. Xxxxx xxx x XXX xxxxxxx, ta xxxx předložena xx xxx xxxxxxx soudu, xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx k tomu xxxxx odpůrce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, například xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx předpisů xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx agentury). Xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx (především x xxxxxxxx xxxxxxxx) ověřit, xxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedná. Uvedené xxxx samo x xxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xx konstatování xxxxxxxxxxxx xxxx přezkoumávaného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[72] S xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx nepodařilo xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx sporné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx postavení xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 a xxxx po xxxxxxxxx. Xxxx-xx tedy x xxxx projednávané xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx jej xxxxxxx Xxxxxxx xxxx xx xxxx citované xxxxxxxxxx.

(…) [76] Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (a xx ve xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sporným xxxxxxx), xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxxxx nyní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxx x podkladů xxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxxx x rizikových (věkově xxxxxxxx) skupin xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx ani xxxxxxxxx, xx xxxxx (xxxxx ještě probíhající) xxxxxx xxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx kvalitnější xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx byly xxxxxxxx, xxxx být xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx prodělaném onemocnění xxxxx-19 x xxxx xxxxxxxxxx (xxx platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19). Xx xxxxxx, xx vědecké poznání x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezbavuje xxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj vědeckého xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx dostupné xxxxxxxx x řádně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xxx xxxxxxxxx x-xxxxxxxxxxx rozlišování xxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.