Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxx xxxxxxxx mimořádného opatření (§13 xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19) xxxx u uplatněných xxxxxxxxxx bodů xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx má xxxxxxx xxxxxxxx oporu v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xx xxxxxx x xxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předložit další xxxxxxxxx či xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx otázce xxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxx, xxx je xx odpůrci, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx. I pokud xx xx xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, nepřísluší xx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vstupoval. Xxxxxxxxxxx, xx-xx xxxx návrh xxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) takové xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

XX. Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx zákona x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 s xxxxxxxxxxx naměřenými xxxxxxxxxxxx xxxxx této xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, upřednostňuje-li xxxxx, xxxxx získaly xxxxxxx očkováním xxxx xxxxxxxxxxx prokázaným xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxx osobám x laboratorně xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: xxxxxx Ústavního xxxxx x. 295/1996 Xx., x. 280/2006 Xx., x. 18/2008 Xx., x. 170/2015 Xx. a x. 71/2019 Xx.

Xxx: T. X. xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx X. X., x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx obecné povahy.

Navrhovatel xx návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx. X xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 26.8.2021. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx“), x xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xx x) a i) xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx vzniku x rozšíření xxxxxxxxxx xxxxx-19.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx 1.9.2021 xxxxxxxx pro xxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxxx stravovacích a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx a veletrhy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) nebo xxx xxxxx xx hromadných xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx (např. xxxxx xx tanečních x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxx, přehlídkách, oslavách x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx dochází xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx kulturních xxxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx utkání, kongresů, xxxxxxxxxxxx akcí a xxxxxxx v prezenční xxxxxx, xxxx účast x voleb xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, pokud xx xxx xxxxxxx více xxx 20 xxxx), xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. X bodu 16 xxxx (zjednodušeně xxxxxx) xxxxxxxxxx:

x) absolvování XX-XXX vyšetření xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxx 7 xxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (RAT) na xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to xxxxxxxxxxx zdravotnickým xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 72 xxxxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx,

x) prodělání xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx izolace x xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx neuplynulo xxxx xxx 180 xxx,

x) xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 určeného xxx xxxxxxxxxxxxx xx místě, x xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nejdéle xxxx 24 xxxxxxxx, xxxxxx x negativním xxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx

x) x xxxxxxx osoby xx xxxxx xxxx xxxxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxxxxxx prohlášení xxxxx xxxxxxxxxx školy x xxxxxxxxxxx XXX na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 určeného xxx xxxxxxxxxxxxx, a xx x negativním xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření bylo x účinností od 13.9.2021 změněno mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 10.9.2021 (xxxxx xxxxxx x částech, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dotčeny) x xxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxx od 30.9.2021 xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením xx dne 27.9.2021.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx zajistit xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx x účastníkům xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx anebo xx xxxxxxxx v xxx xxxxxxxxx xxxx (x výjimkou xxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxxx) xxxxx xxxxx, xxxxx splňují xxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xx. X xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx opatřením xx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx životě. X xxxxx 2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 x x xxxxxx 2021 xxxxxxxxxx test xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XxX 8,32. X xxxxxxxx téhož roku xxxxxxxxxx xxxx znovu, xxxxxxxxx x výsledkem XxX 6,45, což xx stále xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx 1 xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx být diskriminován, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx skupinami xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx xxxx onemocnění xxxxx-19 xxxxxx. Osoby, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx XXX xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínce xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxx navrhovatel xxxxxxxxx x přítomnosti xxxxxxxxxx, testování xx xxxxxxxxxx xxxxx. Proto xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx práva xx xxxxxxx pohybu a xx xxxx práva xx soukromí, xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx situace, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zbytečné xxxxx.

Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 30.6.2021, čj. 6 Xx 21/2021-23, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx odpůrce xxxxxxxx xxxxxxxxx prokázaných xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xx hromadných akcích, xxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, u xxxxx neuplynulo xxxx xxx 180 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx zakládá xx xxxxxx předpokladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxx služeb x xxx nutnosti xx xxxxxxxx testování, pak xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx laboratorním xxxxxx. V xxxxx xxxxxx navrhovatel odkázal xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx prof. XXXx. Xxxxxxxxx Thonem, Xx.X., xxxxx xxxxx jak xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxx očkování xxxxx xxxxxxxxxx nechrání xxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx, xxx xxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x smrtí. Xxxxx XXXx. Zuzany Krátké, Xx.X., na jejíž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx odkázal, lze xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x délce 6 xx 10 měsíců, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Obdobně xxxxxxxxxxx odkázal xx xxxxxxxx s doc. XXXx. Xxxxxx Koutnou, Xx.X., xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxxx, Xx.X., xxxxx xxxxx xxxxxxx xx prodělání onemocnění xxxxx-19 xx určitou xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx expozici xxxx XXXX-XxX-2 může xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx přirozenou infekcí xx navíc xxxxxx xxxxxxxxx vůči novým xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx imunita xxxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že jej xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx relevantní důvod xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx protilátek. Podle xxxxxxxxxx vědeckých poznatků xxxxx xxxxxxxxxxx (zejména xxxxxxxx xxxxx) xxxxx x xxxxxxxx osoby, xxx xx tedy xxxxxx bezinfekční. Xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx vyšetření xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, avšak u xxxxxxxxxx osob xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx XXX xxxxx či xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx důvody xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx nemusí být x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x bezinfekčnosti xxxxxx xxxx. Z xxxx xxxxxxxx xx xxxx opatření xxxxxxx xxxxxx diskriminační, xxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxx vytýkal.

Odpůrce xx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx si, xxxxx xxxxx, xxxx primárně xxxxxxx úsudek xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xx nová x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx o ní xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx dostupné xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Odpůrce xxxx xxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxxxxxx dostupných (x xxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x okamžiku xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx, že xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx x xx xxxx možné xxxxx xx xx, xx bude xxxxxxxxx x jednoznačně doloženo, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx preferuje xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx vlastnostech xxxx se xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx současný stav xxxxxx onemocnění COVID-19. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx odhadnul riziko xxxxxxx šíření, a xxxxx bylo vysoké, xxxx identifikována xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx šíření xxxxxxxx x xxxxxxx jeho xxxxxx na zdraví x životy osob. Xxxxxx přitom xx xxxxxxxx, která xxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxx míře zpomalují xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx dopadají xx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx napadené xxxxxxxx xxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx rozebíralo, proč xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx doklad xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx prostor nebo xxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx činnostech.

Přítomnost xxxxxxxxxx xxxxx koronaviru obsažených x xxxx nelze xxxxxxxx naroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, neboť xx xxxxx [x x xxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2021/953 x xxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x uznávání xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx, x xxxxx x x xxxxxxxx x souvislosti x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XX XXXXX) xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx-19] se xxxxxx má xx xx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx po xxxx 180 xxx xx prvního pozitivního xxxxx. Po xxxx xxxx xx xx xxx xxx nahlížet xxxx na chráněné xxxxx tomuto onemocnění. X xxxxxxx laboratorně xxxxxxxxxxx testu xxx xxxxxxxx zřetelný xxx, xx xxxxx lze xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xxxx xxxx xxxxxxx roli, xxx xx dotyčná xxxxx x xxxx protilátky (xxxxxxxx v jaké xxxx), anebo xxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx v xxxx určitou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx výchozí xxx, xx něhož xx xxxx možno xxxxxxx xxxx 180 xxx. X xxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, proto je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je daná xxxxx na xxxxxxx, xxxxx na konci xxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zpětně xxxxx xxxxx. Průběh xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxx x xxxx xx i xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxx na xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx platí, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx mít po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx vysokou xxxxxxx xxxxxxxxxx. Bez xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx velmi xxxxxx. Podstatné však xx, xx žádnou xxxxxxxx autoritou xxxxxxx xxxxxx stanovena xxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxx osobu xxx považovat xx xxxxxxxxx xxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx.

X imunologického xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx protilátky xx, xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx proti xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx místům (xxx. xxxxxxxx), xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Vzhledem k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx skupiny xxxxxxxxxx tak lze xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x případě xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Testy xx protilátky xxxxx xxxxxxxxx jiné xxxx xxxxxxxxxx, xxxx. způsobující xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Navíc xxxx xxxx xxxxx nastavenou xxxxxxx, x xxxxx xxx xxxxxxx neexistují xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx koronaviru xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x většiny xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 6 měsíců. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx zaměřují na xxxxxxxxxx protilátky xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, neboť nejsou xxxxx x xxxxx xxxxxx zprostředkované T xxxxxxx. Indukce xxxxxxxxxx X a B xxxxx xxxxxxxxxxxx pro XXXX-XxX-2 xx zásadní, xxxxx xxxxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Paměťové X xxxxx xxxxx být xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx (včetně xxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x době xxxxxxx, a nemůže xxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx infekci. Xxxxx xxxx absolutním xxxxxxx, xx osoba xxxx xxxxxxxx anebo xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x že nemůže xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx taková xxxxxxx xxxxx. Testy protilátek xxxx xxxxxxx nahradit XXX nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

Xxxxxxx dále upozornil, xx se x xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx obtížné xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ujištěny, xx xxxxx xxxxxxx své xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nákazy a xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před reinfekcí xxxx infekcí xxxxxxxxxx xxxx xx objevující xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 pomocí PCR xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx v Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx.

X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxx odpůrce domníval, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx naroveň xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 (po xxxx 180 xxx), xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx XXX xxxxx. Zdůraznil xxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx zacházení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx veřejného xxxxx na ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx (ani xxxxxxxxxxxx), zda xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx (re)infekci xxxxx XXXX-Xxx-2 xxxxxxxx. Závěrem xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx-19 x xxxxxxxx xxxxx již xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 prodělal x x xxxxx 2020 xxx pozitivní XXX xxxx. Pokud xxxx xxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx bez dříve xxxxxxxx infekce xxxxx XXXX-XxX-2 nelze postavit xxxxxxx laboratorně prokázané xxxxxx, xxxx tato xxxxxxxxxxx xx vztahu x navrhovateli případná. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxx xx xxx 19.8.2021, xx. 1 Xx 11/2021-198), xx x xxxxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, a xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x populaci.

Osoba xxxxxxxxxx na řízení xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx podáních (označovaných xxxx xxxx jako „XXXXXXXXXXX OČKOVÁNÍ“) xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xx, xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx dodat, xx xxxxx xx z xxxxxx xxxxxxxx známo, xx xxxxx zúčastněná xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxx doposud nebylo xxxxxxxxxx).

Xxx 7.10.2021 proběhlo xx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx nařízeno xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpůrce x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření vedly. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx, xx základě xxxxx xxxx xxxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx účasti xx hromadných xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx osobám x xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx covid-19 (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx onemocnění).

Při xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx osoba, xxxxx prodělala onemocnění xxxxx-19 xxxx xxxx xxx půl xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx x PCR testem, xxxxxxx má xxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx tomuto xxxxxxxxxx, xx diskriminován, xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx XXX testem před xxxx xxx šesti xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x přes xxxxxxxxxx judikaturu xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zacházení xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxx jednání xxxxxxxx xx xx, že xxxxx vychází x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx stanovit xxxxxxxxxxxx xxxxxxx jedince xxxxx xxxxxx xxxxx-19. Není xxxx xxx xxxxx xx xxxxx. X xxxxxxx protilátek xxxxx xxxx dána xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxx xxxxxxx x xx nemoc xxxxxx xxxxxxx. Podle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xx x většiny xxxxxxx xx dobu xxxxxxx 6 xxxxxx, xx xx xxx xxxxxx individuální x x xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXXX) xxxxx xxxxxx xxxxxxx protilátek xxxxxxxx jako protektivní. Xxxxxxxxxx by xxx xxxxxx xxx vyšetřovány x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jedince. Xxxxx, xx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx o xxxxxxx xxxxx „dostatečná hladina xxxxxxxxxx“ x osob, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19. Tato nepřesnost xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „zlidovět a xxxxxx pochopitelné“ sdělení x imunitě x xxx neodborníky. Celá xxxxxxx však nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx buněčná xxxxxxx, xxxxxxx paměťové xxxxx, xxxxx jsou x xxxxxxx lymfatických xxxxx x kostní xxxxx x jsou obtížně xxxxxxxxxxx k tomu, xxx se standardně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx neznamená, xx je daná xxxxx imunní. Xxxx xxx jednoduchý xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nemoc. Xxxxxxxxxxx xx doporučena xxxxxxxxx xxxx nejlepší xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxxx xxxxxxx x brání xxxxx těžkému xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx-19, xxxx xx xxxx xxx 6 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx chráněny proti xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx k xxxxxxx soudu uvedl, xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, což xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx x efekt xxxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxxxxxx imunitu xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ale vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx 6 xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, kteří xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Protilátky xxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx odpovědi xxxxx xxxx a xxxx se xx xx nahlížet xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x krvi, xxxxxxxx x paměťové xxxxx, xxxxxxx x takovém xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. x xxxx, xxxxx mají xxxxxx xxxxxxx protilátek, xxx xx xxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx pozitivity, xx xxxxx xxx x takzvaně zkříženě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx proti xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxxxx, zda skutečně xxxx xxxxxxxxxx protilátky x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ani x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxxxxx a stále xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxx proti xxxxxxxxx. Xxxx xxxx žádná xxxxxxx, od které xx dá xxxx, xx xx někdo xxxxxxx x xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxxxxx obsáhlejší xxxxx x jiných xxxx. Poznání x xxxxx-19 xx xxxxxx xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx imunity x osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx xx naměřené xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxxx znamená xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx dělat xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx protilátek v xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx být xxxx, tudíž xxxxxxxx xx xxxx velmi xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxx viru vůči xxxxxxx lze xxxx, xx xx symptomatické xxxxxxx xxxxxxxxx PCR xxxxxx xx dotyčný xxxxxx xxxxxxxxxxxxx chráněn xxx xxxx, ale xxxx ukazatel, xxxxx xx xxxxxxxxxx říkal, xx když xx xxxxx pozitivní, xx xxxxx xxxxxxx dobu xxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xx xxxxxxxxx kvalitu určování xxxxxxxxxx. Xxx část xxxxxxxxxx xxxxxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, a x xxxx xxxxxx xxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx XXX testy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jiné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx rýmy. X tomu, xx x xxxxxxx očkovaných xxxx stanovena žádná xxxxx, po xxxxxx xx x nich xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx dodal, xx xx xx opřeno x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx ukazovaly, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx koronaviru xx xxxxxxxxxx po xxxx xxxxxxx 9 xxxxxx. Xxxxxxxx x tomu, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx po očkování xxxx, zejména x xxxxxxx lidí. X x xxxxxx xxxxxx xx i xx xxxxxxxxx xxxx doporučuje xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx lidem, x xxxxx od xxxxxxxx xxxxxxxx 8 xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xx, xx xxxxxxxx odpověď xx xxxxxxxxx xx dlouhotrvající, xxxx xx doporučuje xxxxx dávka xxxxxxx, x to xx xxxxxxx toho, xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x k xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jednání xxxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxx testu na xxxxxxxxxx xxx neříká xxx x ochraně xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx správný xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nic xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. X xxxx, xx mimořádné opatření xxxxxxx z 25.6.2021 xxxxxxxxx výjimku xxx xxxxxxxx v délce 9 xxxxxx x xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx, odpůrce xxxxxxxxx xx xx, že xxx. covid xxx xxx nastaven xx 9 měsíců. Xxxxx xxxxxx s vakcínami xx ukazovalo, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xxxxx xx xxxxxxxxxxxx covid xxxx x čekalo xx xx výsledky xxxxxxx xxxxxx. Xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx imunita. Ukázalo xx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx x vysoce xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx 8 xxxxxx. Ochrana žádnou xxxxxxxx samozřejmě xxxx xxxxxxxxxxxx. Vakcína xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x smrtí, x xx i ty xxxxxxxxxxxxxxxx. Odpůrce dodal, xx vakcína xxxxx xxxxx-19 xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx v xxxxxx xx to xxxxx, xx ve xxxxxx x jeho xxxxxxx odpůrce xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxx protilátek xx xxxxxxxxxxxx pravděpodobné, že xx xxxxxxx. Z xxxxxxxx třetí dávky xx xx 8 xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx v případě xxxxxxxxx nemoci po 6 xxxxxxxx. Pokud xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci je xxxxxxxxx xxxxx 6 xxxxxx, avšak x xxxxxxx xxxxxxxx není xxxxxxxxx lhůta, xxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx rovnocenné jsou. X xxxxxxx očkování xxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. X rámci xxxx ovšem klesá, x pokud to xxxx zohledněno, xxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ale xxxx xxxxxxxx, xx znevýhodněn. X xxx xxxxx xxxxxxxxxx xx, xx xxxxxxxxx jsou x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

X xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx zjišťování xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx stav xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx však x xxxxxx xxxxx-19 xxxxx. Xxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx, která xx xxx xx roku xxxx, nikdo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxx covidem-19 xxxxxxxxxx xxxx klesá x xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx uveřejněné x xxxxxxxx časopise The Xxxxxx „Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-xxxxx 4 xxxxxxx PCR-tested xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx xx 2020: a population xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx“ (xxxx xxx „dánská xxxxxx“) xxxxx spoléhat xx dlouhodobou xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jak xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx-19 x jak xxxxx xxxx své xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx objevují i xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxx xx mění x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx předpokládalo, xx xxxxxxx xxxx xxxxx 9 měsíců, xxx xx xxxxxxxxxx xx 8 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxx po 6 xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx říkaly, xx postinfekční xxxxxxx xx lepší xxx xxxxxxxxxxxxxx. Nikdo xx xxxxxxxx (a bylo xx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxx někomu xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xx 6 xxxxxxxx x u xxxxxxxx po 8 xxxxxxxx x na xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx látky a xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabudí xxxxxxx. Xxx prodělání xxxxxx xxxx jisté, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx dostal, jakým xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx systém. X navrhovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x 25.6.2021 xxxxx, xx xxxx jeho vydáním xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx, že xx se xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxx byly xxxxxxxxxx xx koncem xxxxx.

X xxxxx dalšího xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxx poukázal xx xxxxx xxxxx týkající xx xxxx předpokládané xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx daná xxxx 90 xxx xxxx xxxxxxxxxxx xx 180 xxx (právě x době, xxx xxx xxxxxxxxxxx 190 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx). Zpochybňuje-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx předložené podklady, xxx o xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za podložená xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Ve xxxxxx x odpůrcem předloženému xxxxxxx XXXX „Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX-XxX-2“ xxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx, xx xx xxxx 5 xx 7 xxxxxx xx efekt xxxxxx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxxxxxx 81–100 %, xxxxxxx nijak se xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx x navrhovateli tedy xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx postupný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx je xxxxxxxxx x x xxxx případě, xxxxxxx x nadále xx xxxxxxx xxxx než xxxxxxxxxxx xxxxxx prahu xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx IgG 4,11). X xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx. XXX xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19) navrhovatel xxxxx, že xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nejpozději x xxxxxxxx 2020, xxx xxxx v České xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Jde-li x xxxxxxxx xxxxxxxxxx doporučení XXXX, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx závěr xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx pandemie. Xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS-CoV x XXXX-XxX, x xxxxx xxxxxxx typicky xxxxxx 2–3 roky xx infekci. X xxxxxxxxxxxxx předložená xxxxxx XXXx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x tím, xx xx xxxxxxxxxxxxx, xx až budou x dispozici podrobnější xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx trvat x x případě xxxxxxxxxx xxxxx-19. Závěry x xxxxxxx přirozené xxxxxxx x osob xxx 65 xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxx, xxx nikoliv x xxxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dostatečná.

Závěrem xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx prodělání xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxx od xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx s xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx 3 xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Z xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx, že xx přirozená xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 6 měsíců xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx x tím, xx x xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x prodělání xxxxxx x potvrzení x xxxxxxxx srovnatelně. Xxxxxxxxxxxx ochranu potvrzují xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx ústavu se xxxxxx x Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochranu a xxxx xx infekci xxxx xxxxxx významný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx protilátek x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, přičemž xxxxxxxxxxx xx x potvrzení x XXX testu, xxx dokládá xxxx xxxxxxx. Odpůrce xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx opatření xx xxx 25.6.2021 xxxxxxxxx tzv. bezinfekčnost xx aplikaci vakcíny xx 9 xxxxxx, x nepřeložil žádné xxxxxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxxx, proč xxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx-19 xx více xxxxxxx chřipce, je xxxxx xxxxxxxxxxxx dobře xxxxx, že xxxxx xxx xx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx x x covidu-19 xx potřeba xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxx vakcína. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x očkovaných odpůrce xxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx, xxxx xxx xxx. bezinfekčnost xxxxxx xxxxxxxxx, u xxxx, xxxxx prokazatelně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 x xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X tomto ohledu xx odpůrce dopustil xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx laboratorně naměřeny. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x očkování, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx opatření zjevně xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx je xxx xxxxxxxx omezení xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xx vyvoláván dojem, xx po xxxx xxxxxxxx xxxxxxx očkování xx již není xxxx bát, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx pacienty přibývá. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx AACC x XXXX, že xxxxxxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxx xxx individuální xxxxxxxxx imunity. Studie xxxxxxxxxxxx o snižování xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xx ze xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx o xxxxxx covid-19 xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx době xx xxx předpokládá, xx xxx, xxx xxxxxxxx, xx xxx do 6 měsíců vakcinován, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx hybridní xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxxx předložené xxxxxx „Xxxxxxxxx SARS-CoV-2 xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx: xxxxxxxxxxxx xxxxxx breakthrough xxxxxxxxxx“ (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx to, xx xxxxx odpůrce. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXXx. Krátké x XXXx. Xxxxxxx odpůrce xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx parametry xxxxxxx. Xxxxxx XXXx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19 xx opakovaná xxxxxxx. Vzhledem x xxxx, xx xxxxx-19 xx xxxxxxxxxxx nemoc, xxxxx xxxxx odpůrce xxxxxxxxx přirozenou xxxxxxxxx. Xx xxxxxx XXXx. Xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Ostravě odpůrce xxxxx, xx xx x podstatě xxxxx x kompilaci xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx považovat xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protilátek, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx použít. Xxxxxxx připomněl x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxx zmíněné xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx nad 65 xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx infekci x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx 47,1 %. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX odpůrce xxxxx, že data xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na dobu 6 xxxxxx, xxxxxxx xxxx sdělení xx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx interval xxxxxxx stanoven právě xx xxxx dobu. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx proti xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x krvi, xxxxx xx xxxxxx známé xxxxxxx pro onemocnění xxxxxxxxx.

X dotazům xxxxx xxxxxxx dále uvedl, xx xxxxxxxx xxxxx xxx přijata xxxxx xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx-19 xx xxxxx xxxx než xxxxxxxxx. Pokud xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx pro xx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Běžely xxxxxxxxxxx xxxxxx, nicméně xx-xx xx dospět k xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx kohorta naočkovaná xxxxxxx xxxx. Až xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx, kterou xxxxxxx zmiňoval již xxx xxxxxxxxxx jednání, xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. X daném xxxxxx xxxxxxxxx celosvětový xxxxxxxxx, xxxxxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx, xx xx xxxx nejméně 9 xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jak pokračoval xxxxx xxxxxxxxx, ukazovalo xx, xx efekt xx xxxxxxxxxxxxx, nicméně xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x části xxxxxxxxxxxxx. Xx konci xxxxx odpůrce konstruoval xxxxx doporučení, aby xx xxxxxxx doba xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 8 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, což xxxx v xxxxxxx x doporučením Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Agency (dále xxx „EMA“) (xx-xx xx xxxx, xx xxxx xxxxxx vakcíny xx omezená, xxxx xxx xxxxxxxx rozhodnutí XXX, xx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vakcíny). Xxxxx xxxx xx u xxxxxxx xxxxxxxxxx vakcinace xxxxxxxx xxxxxxxx do xxx. covid xxxx, xxxxxxx xxxx nebyl xxxxx, xx xx xxxxxxx nefungovala, tedy xxxxxxxx xx prodlužovala xxxx xxxxxx covid xxxx xx dalšího xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vakcín. Xxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx vakcíny xx xxxxxxxxxx. Xxxxxx 9 xxxxxx, uvedené x mimořádném opatření x 25.6.2021, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx arbitrárně, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx. XXX xxxxxxxxx (mRNA xxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxx-19) x xxx, xx xx jedná x podklad xxxxxxx x květnu roku 2021, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx není xxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x probíhajících xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx studie xxxxxxx xxxxx XXX, tedy xxxx xxxxxx odpůrce xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx 9 xxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxx 2021) uvedenému SPC xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx není lékový xxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, které reflektovalo xxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxx. xxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxx prodloužena. Xxxxx xxx funguje xx principu, podle xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, přičemž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx době xxxxxxx neví, zda xx bude x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí dávky. Xxxxxxxxx, že xxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx-xxxxx medicíny xx xxxxxxx xxxx, xx je xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx apod.

Odpůrce xxx xxxxxxx xxxx zdůraznil, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx malé xxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxx končit x xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxx populací xxxxx pomaleji, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x nemocnicích. Země x vysokou proočkovaností xxxxx fakticky xxxxxx xxxxxxx plošná opatření xx xxxxxxx xxxx „xxxxx xxxxxxxx“ z xxxxxxxx života. Xxxxxxx xx o klinickou, xxx fakticky epidemiologickou xxxxxx, xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nikoliv vymýtit, xxx dát xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxx nás xxxxxxxx. Přirozená imunita xx dosažitelná pouze xx cenu poměrně xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxx zmiňovaného xxxxxxxxxx XXXX xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx („XXXX Xxxxxxxxx Recommendations xxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 Xxxxxxxxx Xxx Authorization xxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxx Xxxx Serologic xxxxxxx in Clinical Xxxxxxxxxxxx“) xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx přirozené xxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx trvání xx pro xxxxxxxxxx x vakcinaci. Odpůrce xx xxxxxxx xxxxx xxxx, xx by xx xxxxxxxxx xxxxx xxx svým xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx XXXX-XxX x XXXX-XxX. Xxxxxxx u xxx xxxxx k xxxxxxxx variantám a xxxxxxx. Xxxx, které xxxx infekce přežily, xx xxxx xxxx xxxxxxxx. Podstatné xxxx xx, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx třeba xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xx doporučení xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx není doporučeno xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx individuální xxxxxxx. Připomněl stejně xxx klesající účinek xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx tzv. SPC xxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nemá xx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jakkoliv xxxxxxxxx diskriminoval. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx dána xxxxxxxxx i riziko xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx zamítl.

Z XXXXXXXXXX:

(…)

XX.1 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx

(…)

XX.1. x) Specifika xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx

[35] K výše xxxxxxxxxx předmětu xxxxx x nynější xxxx xxx dodat, xx xxxx si je xxxxx odborné povahy xxxxxxxx, východisek x xxxxxx, na xxxxxxx xx vystavěno odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx (a xxxxxxx x argumenty xxxxxxxxx). Xxxxxx moci xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx spíše xx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxx x ve xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx není xxxxxxxx. Xxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx např. xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testování, xxxx x hlediska xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx je xx nyní projednávaná, xxxx se xx xxxxxxx xxx, zda xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx ze „solidních xxxxxxxxx základů“, xxxxxx „xxxxxxxx xx xxxxxxxxx“, xxxxxxx xxxxx xxxxx xx definitivní xxxxxxxxx xxxxxx vědecké xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že „xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x virem, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx být xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xx nejsou xxxxx, xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxx povahou xxxxxx odborné otázky xxxxxx xxxx. Xxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx debata xxxxxxxxx bouřlivý xxxxx, xxxxx soudní xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, zda xx plošné antigenní xxxxxxxxx tou xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx ukáže, xx xxxx opatření x těchto xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx“ (xxxxxxxx xx dne 20.5.2021, xx. 10 Xx 1/2021-148). Tato xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx i v xxxxxxxx ze xxx 2.9.2021, xx. 9 Xx 13/2021-36, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx neodůvodněného xxxxxxxxx zacházení x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zdůraznil, xx xx „neosobuje xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx jednotlivec xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxx x xxxxxxx odbornou xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx v xxxxx xxxxx ani xxxxxxxxxxx potřebnými odbornými xxxxxxxxx“, x xxxx xxxxx, xx „xxxxx, xx ani xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx otázky xxxxxxxxxxx xxxxx“.

[36] Výše xxxxxxx xxxxxxxxx soudního xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx vystavěných začasté xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x východiscích nicméně xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx soud xxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxx. (a xx xxxxxxxxxx i x xxxxxxxx odborného). Xxxxxx xxxxxx by xxxxx z xxxxxx xxxx fakticky vylučoval xxxxxx xxxxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx, xx xx x xxxxxxx xx „xxxxxxxxx xxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxxxx mohl xxxxxxx vydávat xxxxxxxx, xxxxx xx nebyla xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, případně xxxxxxxx libovolně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx odůvodnění xx xxxxxx xxxxxx dohledávat xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx s xxx xxxxxxxx řešením. Xxxxxxxxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx rámcovou oporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, které xx xxxxxx o xxxxxxx podklady xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx názory výrazně xxxxx, pak je xx odpůrci, který x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx zvolí. I xxxxx by xx xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx, xxx xx xxxx odborné xxxxx odpůrce xxxxxxxxx. Xxx xx popíral xxxxx xxxx, neboť xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xx zároveň x xxxxxxx xxxxxx oprávněn xxxxxxxxx další xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx již x xxxxxxxxx mimořádném xxxxxxxx. Xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, která proti xxxxxxxx může xxx xxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx je xx xxxxxxx, xxx až x xxxxxx xxxx xxxxxx svou xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxx. xxx 21 xxxxx xxx xxxxxxxxxx rozsudku xx. 9 Xx 13/2021-36). Xxxxxxxx xx xx navrhovateli, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (obsahem x formou) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxx, z xxxxx vycházel xxxxxxx (x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření).

VI.2 Xx srozumitelnosti kritérií xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19 od xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[37] X xxxx, xxx xx xxxx xxxx zabývat xxx (x xxxxxxx), xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx osoby x laboratorně zjištěnými xxxxxxxxxxxx) důvodná, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx lze zdůvodnění xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x mohou xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxx (některé) x xxxxxxxxx skupin.

[38] X xxxxxx diskriminace osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx se xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx výše zmiňovaném xxxxxxxx xx. 6 Xx 21/2021-23, x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxxxxxx opatření xxxxxxx, v této xxxxxxxxxxx především xxxxxxx, xx „xxxxxxx, xxxx xx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx se xxxxx xxxx nechaly xxxxxxx, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturní či xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, xx předpoklad odpůrce, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx protilátek xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, x xxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx naměřeny xxxxxxxxxx xxxxx onemocnění COVID 19, x těmito xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx rovině srovnatelné […]. Xx zřejmé, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, mezi xxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rozdílně xxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx které xx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxx, x to xxxxxxxx, xxxxx jim xxx x xxxx.“ Xxxxxxxxx rozsudkem Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, neboť ani x xxxx xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx odpůrce xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x osobami x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx očkovaným (vyléčeným) xxxxxx.

[39] Xxxxxxx xxxxxxx xx x tomto xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx) otázkou osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx blíže nezabýval (xxxxxx tak tomu xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx výše xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx. xx. 1 Xx 11/2021). Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 xxxx xx xxxxx němu xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxx xxxxx „v xxxxx xxxxxxxx“ (xxx xxxx. xxx 19 xxxxxxxx xx. 6 Xx 21/2012-23). Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxx napadeného opatření xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, neboť xxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx zjištěnou přítomnost xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[40] Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx) xx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zabýval x ve xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 9 Xx 13/2021-36. X x xxxxxxx daného (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx části xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx x závěru, xx xxxxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxxx) xxxx být xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxxx oproti jiným xxxxxxxx osob x xxxxx, xxxxx se xxxxxxx na kritériu, xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx u xxxxx popře, xxxx. xxx x xxxxxx x přezkumu daného xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx, v xxxx xxxx „[x]xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx odpůrce v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx“, xxxxxxx „[x]xxxxx xxxxx, x xxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx napadeného opatření xxxxx – předpoklad xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx – explicitně opustil. Xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x podstatě xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxx o xxxxxxxxx, xxxxx xxxx způsobilé xxxxxxx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxx onemocněním xx osob s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“ X xxxx xxxx (xxx xxx bylo xxxx xxxxxxx) xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxx, xxx odpůrce x xxxxxx xx xxxxxxxxx argumentaci navrhovatele xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx jím xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx dodal, xxxxxxx „[x]x xxxxxxxxx x xxxxxx […] xxxx xxxx vysvětlit, proč xxxxx x epidemiologického xxxxxxxx postavit na xxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx onemocněním x xxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx […], xxxxxx však xxxxxx xxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xx v xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx navrhovatele x xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx mít xxxxxxx xxxxx […]. Xxxxxxx xxxxx xx povinnost xxx vydaný xxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x právní xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxx tak xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx předpokladu xxxxxxxxxx xxxxxxx protilátek (na xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx opatření favorizoval xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), nesvědčí xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx […]. Xx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx (vyjádřené x xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx) x xxxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nesplňují. Tím xxxx xxxxxxx x xxxx napadeného xxxxxxxx (xx facto formuloval xxxxxxxx nové) […].“ Xxxx xxxxx v xxxx věci uzavřel, xx x vysvětlení xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x dané xxxx xxxxxxxx.

[41] V xxxx xxxxxxxxxxxx věci Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx přehlédnout, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx právě xx xxxx xx. xx. 9 Xx 13/2021 (a to xxxx. včetně xxxxxxxx xx spojení „z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“ xx xxx. 6 zmíněného xxxxxxxxx). Xxxx nepovažuje xxxxxx postup xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, a xx zejména s xxxxxxx na odlišnou xxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Podstatné xxx xxxxxxx xxx xx xxxx to, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx (účast xx xxxxxx x xxxxxxxxxx), xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx odpůrce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxx x xxxxxx.

[42] Jak již xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx na přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx argumentaci xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření se x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx jevilo xxxxxxxx xxxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tuto xxxxxx. X xxxx xxx x obecné rovině xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx sama x xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx soudem pro xxxx nezákonnost. Vždy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx otázky. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxx být xxx zdánlivý a xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[43] Xxxxxx xxxx ve xxxx sp. xx. 9 Xx 13/2021, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxx I/16 xxxxxx o xxxxxx xxxx, xxxxx „xxxxxxx xxx prodělaly, x xxxxxxxxxxx xx, že xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx […] xxxx x xxxx xx 180 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx“ (xxx. 27 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx XXX). Nicméně xxxx xxxxxxxxxxx se xxx x xxxxxx textu xxxxxxxxxx a odpůrce xx str. 28 xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxx, že, „xxxxx xxxxx přítomnost protilátek xxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxx doklad xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiných xxxxxxxxxx“, xxxx. vedle xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „x hlediska xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x chování xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxxxxx xxxxx virem xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxx 180 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx […] pohlížet xxxx na xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx onemocnění. […)]Xx xxxxxxxx 180denní xxxxx se xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 neprodělala […] Xxxxxx xxxx xxxxxxx roli, xxx xxxxxxx xxxxx má xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v krvi xxxxxxxxxx (a x xxxx xxxx) xx xxxxxx.“

[44] Xx xxxxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx očkovaných x xxxxxxxxxx osob xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxx. Zaprvé xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx potvrzené xxxxxxxxxx xxxxx-19, x osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx 180 xxx, xxxxxx xxxxxxxx xx dobu, po xxx platí „xxxxx xxxxxxxxxxxxxx“. Xxxxxxx dále x xxxx, že xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx detekovat xxxxxxxxxx protilátek xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxx. xxxxxxx pozitivita), x xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxx detekovat xxxxxxxxxx x x xxxx, x xxxxx xxxxxxxx onemocnění covid-19 xxxxxxx a xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx (x jejich výsledky) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx protektivní xxxxxxx protilátek, tedy xxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxx imunity xxxx xxxxxx. Není xxx xxx xxxxx, xx xxx dlouhou xxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx poměrně xxxxxx xx jejich xxxxxxxx. Odpůrce x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx i xx, xx xxxxxxx pozitivní xxxxxxxxxxx výsledek xx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx (xx)xxxxxxx způsobenou xxxx xx objevující xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z výše xxx zmiňovaného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) 2021/953 x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx u xxxxx doplnil, xx x Xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx.

[45] Xxxx xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx nařídil x nyní projednávané xxxx xxxxx xxxxxxx, x to za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odlišné xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx xx účasti xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx zjištěnými xxxxxxxxxxxx xxxxx viru XXXX-XxX-2, xxxxxx osobám s xxxxxxxxxxx potvrzeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx covid-19 (xxxx. xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx onemocnění). Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx shora citované xxxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby, xxxxx prodělaly xxxxxxxxxx xxxxx-19, x xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x „xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx“, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxx x ohledem xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx organismu xxxxx xxxxxxxxxx covid-19. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx odpůrce x xxxxx jednoho x xxxxxxxxx východisek xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pojmy xx formulace, xxxxx (xxx třeba i xxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx) xxxxx být v xxxxxxxx celého odůvodnění xxxxxxx. Uvedené xxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx možné xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx možného xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

[46] Xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx onemocnění covid-19 xxxxx ztotožňovat x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx reakcí xxxxxxxxx), x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx má. Především xxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, z xxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx „pokles sérových xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx […] nemusí xxxxxxx xxxxxxx slábnutí imunity, xxx spíše xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx odpovědi x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx specifických, xxxxxx xxxxxxxx X xxxxx x kostní xxxxx“ (xxx. 13 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx (zvláštního) odůvodnění x xxxxxxxx xxxxx (xx. X bod 16) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxx, že „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x většiny xxxxxxx xxxxxxxxx 6 xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2. Xxxxxxxx však xxxxxxxxx pouze xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovědi xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx T xxxxxxx nejsou xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx T x X xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx XXXX-XxX-2 xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x hraje x xx xxxxxxx xxxx, ale rutinně xxxxx typ imunity xxxxx vyšetřovat. Paměťové X xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx, i xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx posouzení přítomnosti x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx průkazu xxxxx detekce protilátek“ (xxx. 30 odůvodnění). Xxxxxx, na xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx se x xxxx, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění covid-19 (xx dokonce xxx xxxx xxxxxxxx), xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hladina xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[47] V xxxxx xxxxxx xxxx xxx učinit xxxxx xxxxx, podle xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xx rozdíl xx xxxx projednávaných xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxx, xxxx. xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx proděláním xxxxxxxxxx (v xxxx 180 xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx) oproti xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx samotné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx.

XX.3 Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx protilátkami x osobami, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx očkováním xxxx laboratorně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

[48] Xxx xxx xxxx výše xxxxxxx, x rámci xxxxxxxxx xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xx soud vázán (xxxxx a xxxx) xxxxxxxxxxx důvody. Xxxx xxx. návrhové xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx argumentace xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX-XxX-2. Xxxxx toho však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx to, že xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxx xx xxxxxxxx doložil (a xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xxxxx), xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxx před 180 xxx). Xx tedy xxxxxx, xx xx x xxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx zabývat xxxxx xxxxxx otázek. Jednak xxxxx posoudit, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení s xxxxxxx, které xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxx xxxxxx xxx spočívala v xxx, zda xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19, x těmi, xxxxx xxxx xxxxxxxx.

[49] Xxx-xx x xxxxxxx posuzování xxxxxxxxxxxx xxxxxxx osob x hlediska xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 6 Xx 21/2021-23 xxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) xxxx xxxx „xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x právech“, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rovností x xxxxxxx. Jde o xxxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxx základní xxxxx (xx rozdíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 3 odst. 1 Xxxxxxx). Jde x jeden ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx demokratického xxxxxxxx státu, jak xxx xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Rovnost v xxxxxxx neznamená, že xx xxxxxxx xxxxxx xxx přiznáno xxxxxxxx xxxxx, avšak „xxxxxx xxxxxxxxxxx x přístupu x určitým xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxx. nález XX ze dne 5.11.1996, xx. xx. Xx. XX 6/96, x. 295/1996 Sb.). X xxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx účel x xxxxx (xxxx. xxxxx XX xx xxx 12.5.2015, xx. xx. Pl. XX 55/13, č. 170/2015 Xx.). Xxx xxxxxxxxx xxxx, zda xxxxx x xxxxxxxx xx. 1 odst. 1 Xxxxxxx, je xxx xxxxx xxxxxxx: 1) xxx xxx x xxxxx subjekty, xxxxx xx nacházejí xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, 2) zda xx s nimi xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3) zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx dotčenému xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxx a 4) zda xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, tedy zda xx xxxxxxxxx xxx x xx s xx xxx xxxxxxxxx (xxxx. nález XX xx xxx 22.1.2019, xx. xx. Xx. XX 32/17, x. 71/2019 Xx.).

[50] Xxx xxxxxxxxx xxxx otázky xx xxxx xxxxxxxx, xx „xxxxxxxx v xxxxxxxxx rovnosti lze xxxxx v xxxxxx xxxx nejméně xxxxx xxxxxxxx ve stejném, xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx […]. Zatímco zpravidla xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, zcela xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zásady rovnosti xx xxxxxxxx, zda xxx xxxxxxx, s xxxxx právo xxxxxxx xxxxxxx, jsou vskutku xxxxxxxxxxx, tedy xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“ (xxxxxx ÚS ze xxx 28.3.2006, sp. xx. Pl. ÚS 42/03, x. 280/2006 Xx., xx ze xxx 20.11.2007, xx. xx. Xx. XX 50/06, x. 18/2008 Xx.). Uvedené posouzení xx musí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x kritérium xxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx řečeno, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jde x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, zda xx x hlediska regulace xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx x případě xxxx vymezených skupin xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx zacházení x xxxxxxxxxx skupinami xxxx, xxxxxxx xx být xxxxxxx diskriminace důvodná.

[51] Xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxx shora xxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxx xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx srovnatelném postavení x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx imunitu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx-19, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx především xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx něhož xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19 xxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protilátkami xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx reakcí xxxxxxxxx. Xx xxx, kdy xxx naměřené protilátky xxxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x x dalších xxxxxx. Xxxx xx xxxxx (xxx již xxxx xxxx xxxxxxx) xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x návaznosti xx xxxxxx jiným xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx to, xx protilátky xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx infekci. Xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx za xx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx (xxx xx xxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxx či nesmyslný“ x xxx xxx xxx najít oporu x xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx řešení xx xxxx opřeno x x xxxxxxx poznatky. Xxxxxx, xxxx neuznává xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx podrobně, přičemž x xxxxxxxxx (xxxxxxxx) xxxxx odůvodnění připojil xxxxxx (xxx xxxxxx 40 a 41 xx xxx. 29 xxxxxxxxxx) na xxxxxxxxxx XXX (Xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx XXX), x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxx ve vztahu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx odkázal xx zprávu ECDC (Xxxxxxxxx xxxxxx) ze xxx 29.3.2021 (viz xxxxx 9 xx xxx. 13 xxxxxxxxxx). X případě uvedených xxxxxxxxx jde x xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx XXXX xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opřena x xxxxx množství uznávaných xxxxxxxxx studií xxxx x vlastní xxxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 851/2004 o xxxxxxx Xxxxxxxxxx střediska xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, „[x]xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxxx xxxxxx xx měl xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx vědeckého xxxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odpovědných xx xxxxxx zdraví“. Xxxxx čl. 6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxx xx pak xxxxxxxxx „xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx dostupných xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vždy xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx“. Xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, jejichž xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx považovat zpravidla xx xxxxxxxxxxx.

[52] Xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx dále předložil xxxxxxxxxx XXXX x 20.5.2021 „Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx XXXX-XxX-2 xx xxx context xx Xxxxxxx Green Certificates“, xxxxx něhož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx, x nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxx probíhající xxxxxxx. Xxxx tedy xxxxx xxxxxx doporučení xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxx infekční x/xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx infekcí x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxx doporučení xxx xxx součástí odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxxx 42 xx xxx. 30 xxxxxxxxxx). Nad rámec xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx též xx xxxx již xxxxxxxxx xxxxxxxxxx AACC, podle xxxxx není xxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xx x xxxxxxxxxx „přijaté“ xxx 12.3.2021), resp. xxxxx popisuje značnou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx.

[53] X xxxxxxxxx xxxx, xx xx xx xx navrhovatele mělo xxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxxx xx xx smyslu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxx výjimku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXx. Xxxxxx Xxxxxx, Xx.X., ze dne 12.5.2021, xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxx“, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx řízení xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxx správního soudu. X této xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx její xxxx, xxxxx xxx „protilátky XxX, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x většiny xxxx, xxxxx prodělaly xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxxxxxxxxx xxxx u xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. XxX xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx po xxxxx xxxxxxx xxxx […] Xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (XXX) xxxx osoby, xxxxx xxxx v xxxxxxxx x infekční xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx XxX xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx protilátky xxxxx XXXX-XxX-2 (xxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxx měsíce) xxxxxxxxxx xx imunní a xxxxxx xxx x xxxxxxxxx, pokud nemají xxxxxxxx xxxxxxx onemocnění.“ Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx stránky XXX. Xxx xx xxxx již x xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xx xxx mimo xxxx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx imunity xxxxx XXXX-XxX-2 v návaznosti xx očkování, pro xxxxxx nutnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 („Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx currently xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxx COVID-19 vaccination, xx xxxxxx the xxxx for vaccination xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxx XXXXX-19“). X xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, že webové xxxxxxx x xxxx xxxxxxx soudu obsahovaly xxxx x tom, xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx 21.9.2021, xxxx xx bylo zřejmé, xxx navrhovatelem (xxxx. xxxxx odbornou xxxxxxx) xxxxxxxx doporučení obsahovaly xxxxx x xxxx xxxxxx nyní napadeného xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx k xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx nevěřit tomu, xx XXXx. Krátká xxxxxxx cituje xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Nicméně xxxxxxxx xxxxxx xx x 12.5.2021, zatímco xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx. Xxxx tak xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX x xxxx, xxx odpůrce xxxxxxxx xxxxxxxx vydával. Xxxxxx, xx xxxx xxx xxxxxxx soudu xxxxxx, xxxx xx, že x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXX, x xxxxx XXXx. Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx.

[54] Navrhovatel xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx „Xxxxxxxxxx po xxxxxxxxx infekci xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19“ xxxxxxxxxx xxx 28. 7. 2021 xx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x Ostravě. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxx, xx „stanovení xxxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xx spolehlivou metodou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx XXXX-XxX-2. Protilátky xx xxxxxxxxx v xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx (minimálně 10 xxxxxx) x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx (x xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxx mít xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx proběhne xxxxxxxxxxxxxx. Využití xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx protilátek xxxxx xxxxxxxxxx predikuje výsledky xxxxx neutralizačního xxxxx, xxxxx xx dle XXXX zlatým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Domníváme xx, xx xx xxxxxxx stále xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxx akceptovat, xx xxxxxxxxx navozená xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx mají xxxxxx xxxxxxxx podíl na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx.“

[55] X xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx [xxx xxxx XX.1.x) xxxxxx xxxxxxxx] xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx vycházel x xxxxxxxxxx XXX x XXXX, která x řízení xxxx xxxxxx doplnil xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX. Zdravotní xxxxx se sídlem x Xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx relevantně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx x postavení xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x osob, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx prodělaly xxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx k xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx sídlem v Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 x xxxxxx xx 5.10.2020 xx 20.10.2020, tedy xxxx xxx 10 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[56] Xxxx xxxxxxx tedy xxxx xxxxxxx xx otázku, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osob, x xxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx XXXX-XxX-2, s xxxxxxx, které nemoc xxxxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxx „xxxxx“ xxxxxxxxx protilátky, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nelze bez xxxxxxx předpokládat existenci xxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxx-19 x xxx xxxxxx, xxx x xx xxxxxxx xxxxxxx x napadeném opatření x xxx xx xxxxxx v tomto xxxxxxxx výše (xxx xxx [51] xxxxxx xxxxxxxx).

XX.4 Srovnání xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, x xxxxxxx xxxxxxxxxx

[57] Xxx xxx bylo výše xxxxxxx, xxxx v xxxxxxx xxxx se x ohledem na xxxxxxxxxxx uplatněnou x xxxxxx x zejména xxxxxxxxxxx xxx jednání x soudu, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx očkovaných proti xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxx xxxxxx, které xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx stalo xx xxx před xxxx xxx 180 xxx. Xxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protilátky proti xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx protilátkami a xxxxxxxx xxxxx dané xxxxxx. Předmětem xxxxxxx xxxx soudu xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19, s xxxxxxx očkovanými. Xxx xxxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx) vůči xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx xx jedné xxxxxx podobu xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx), a xx xxxxx xxxxxx podobu xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxxxxx (xxxx ochrany xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx schématu příslušné xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx-19). Xxx dodat, xx x xxxxx xxxxxxxxxx přichází x xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx tzv. xxxxxxxx xxxxxxx). Navrhovatel xx x xxxx xxxx xx xx, xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx postinfekční, xxxxxxx xx x hlediska xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[58] Xxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx x v xxxxxxxxxx xxxx napadeného opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxx respektuje x xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Činí xxx nicméně pouze xx xxxx 180 xxx od xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2, xx xxxxxx zakládá x xxxxxxxx xxxx tzv. xxxxx bezinfekčnosti. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx za xx, xx xx xxx být xxxxxxxx xx roveň osobám xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx lhůty, xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[59] Podle xxxxxxx xx o xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx. Zdůrazňuje zejména xxxxxxxx xxxxxx imunity xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x postvakcinační xx xxxxxx xxxxx. Xx užití xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx postvakcinační označit xxxxxxxx odpůrce za xxxxxxx řízenou, která xx xxxxxxxx definovaným xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx nemoci xxxx xxxxx odpůrce xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx ohledu dodává, xx xxxxxxx nijak xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x preferování xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx-19 „umělou“ xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx vystavěn, je xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx navrhovatelem xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx především xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx osobu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx srovnatelném xxxxxxxxx xxxx osobu xxxxxxxxxxxx (x xxx není xxxxxxxxx, že nemoc xxxxx-19 xxxxxxxxx). Xxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx vakcinovaných xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxx týkat xxx otázky, zda xx mohou xxxxxx xxxxx nakazit, xxx xxxx xx xxxxx x toho, xxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxx xxx x případě xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx xx xxxxxx imunity). Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x toho, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx dána pouze xx xxxxxxxx xxxx (xxx. fikce xxxxxxxxxxxxxx), x případě imunity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx její xxxxxxxxxxxx.

[60] Jak již xxxx xxxxx v xxxxxxxx VI.1.b) tohoto xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx role xxxxxxxx x xxxxxx, xxx x případě onemocnění xxxxx-19 xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx imunita xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx x xxxx vydání xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx x obecné xxxxxx říci, že xx odpovědností odpůrce, xxxxx x xxxx xxxxx za xxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx je x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx onemocnění (stejně xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx 180 xxx) xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxx xxxxx xxxxx danému xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxx diskriminačního testu xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx x tomto xxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx skutečnost, že xxxxxxx favorizuje imunitu xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. x podkladech x xxxxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyvrátit.

[61] Xxx-xx x imunitu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření (xxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx) x tzv. xxxxx xxxxxxxxxxxxxx trvající 180 xxx xx xxxxxxx pozitivního xxxxx. Xxxx východisko má, xxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, alespoň xxxxxxxx xxxxx též x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření. Xxxxx zvláštní části xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (xxx xxx. 28 xxxxxxxxxx) x xxxxxx část xxxxxxxxxx předpokládá xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxxx nemoci xxx xx xxxx 5–7 měsíců (viz xxx. 12 xxxxxxxxxx xxxxxx odkazu 9 xx xxxxxx XXXX xxxxxxxxxx xxx x xxxx [51] xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx postinfekční xxxxxxx xxxxxx xxxxxx). Tomu, xx imunita xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, pak xxxxxxxxxxx x odborné xxxxxx xxxxxxxxxx odpůrcem x xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxx xxxxxx (xxx xxxx xxxxx již x xxxx vydání xxxxxxxxxx opatření). X xxxxx závěru xxxxxxx x již výše xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx XXXX (viz xxxx), xxx xxx je xxxxx xxxxxxxxx, xx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx ve znění xxx aktualizace xx xxx 8.9.2021, tedy x xxxx po xxxxxx napadeného xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx, xxx znělo ke xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Podstatné xxxx xx, xx xxx xxx. dánská studie x xxxxxxxx zpráva XXXX xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[62] Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx návrhy (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxx jednání xxxx xxxxxx zaměřil především xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx očkováním x čase xxxxx, xxxxx si odpůrce xxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx. X návaznosti xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx se xx xxx mělo xxxxxx xxxx na osobu, xxxxx by ve xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx měla xxx xxxxxxx (shodně xxxx xxxxx očkované).

[63] Xxx xxx Xxxxxxxx správní xxxx výše xxxxxxxxxx [xxx xxxx XX.1.x) xxxxxx rozsudku], x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx (včetně odborných xxxxxx) xx především xx navrhovateli, xxx xxxxx argumenty xxxxxxx xxxxxxx relevantním xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx předložil xxxxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx) xxxxxx odborné úrovně, xx xxxxx s xx xxxxxxxx podklady, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X uvedených xxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx dokazování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx články či xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx x xxxxxxx publicistické xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxxx xxxx vymezené předpoklady, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vyslovených závěrů x xxxx x xxxxxxxxxx vyslovení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx z hlediska xxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxx nadbytečnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx publikované xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx (statistiky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx xxxx 1.10.2021, xxxx. xxxx 5.10.2021, zatímco xxxxxxxx xxxxxxxx je xxx xx xxx 26.8.2021). Xx xxxxxxxx důvodu xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx aktuální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx připomněl xxx xxxxxxx u xxxxx).

[64] Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx již xxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx xxxxxx, xx třeba xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, že „xxxxxxxxx xxxxxxx“ zajišťuje xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, symptomatickému xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vakcínou XXX162x2 (BioNTech Pfizer). X tomto xxxxx xx však xxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx výsledky xxxx xxxxxx jsou xx xxxxx pro tuto xxxxxx do xxxxxx xxxx relativizovány. Xxxxxx x samém xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx posouzením („xxx xxx xxxx xxxx-xxxxxxxx“) x dále xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxx xx nevhodnost pro xxxxxxxxx xxxxx („[i]t xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx that xxx xxx xx be xxxxxxxxx and xx xxxxxx not xx xxxx to guide xxxxxxxx xxxxxxxx“). Nad xxxxx xxxx zásadní xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. X němu xxxxx 25.8.2021, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx dne 26.8.2021. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx sledoval, xxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xx měl xxxxxxxxx.

[65] I v xxxxxxx xxxxx navrhovatelem xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx časopisu Xxx Xxxxxx) „Xxxxxxxxxxxxx xx xXXX XXX162x2 XXXXX-19 xxxxxxx xx xx 6 xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx USA: x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx“ xx xxxxx x xxxx řadě xxxxxxxxx xx xx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx 4.10.2021, tedy xxxxx xxxxx vytýkat xxxxxxx, že na xxxxxx x xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nereagoval. X návaznosti xx xxxx studii xxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxx Xxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx (XXX), x xx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx covid-19. X xxxx xxxxxx však xxxxxxxxxx odkaz, na xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xx xxxxx vyjádřeních xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx i xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx šířit xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxxxxxxxxxxxx.

[66] Xxxxxx xxx v xxxxxxx navrhovatelem xxxxxxxxxxxx xxxxxx „Xxxxxx xx Xxxxx on viral xxxxxx and xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx new XXXX-XxX-2 infections in xxx XX“ nezbývá xxx xxxxxxxx na xx, xx je xxxxxxx xxxxxxx xxxx, x němž bylo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx 26.8.2021). Xxxxx tento článek xxxx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vychází x xxxx, xx x xxxxxxxx delta xx xxxxx-19 xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx podobný xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx x neočkovaných xxxxxxx („with Xxxxx, xxxxx infections xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx peak xxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx“). Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx důvodnost xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx snížením xxxxxxx xxxx imunizovanou xxxxxxxx, xxx xx xxxxx u xxxxxx xxxxxxx („[i]t further xxxxxx xxx vaccinating xx many xx xxx population as xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxxx xx xx substantial xxxxxxxxxx xx transmission xxxxx the immunised xxxxxxxxxx xx seen xxxxx infections, xxxxxx xxxx immunity likely xxxxxxxxxxxx xxx emerging xxxxxxxx and requiring xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxxxxxx themselves“).

[67] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy vypracované (xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxx uvedené xxxxxxx xxxxxx XXXx. Xxxxxx) xxx 15.5.2021 XXXx. Xxxxx Šinkorou, Ph.D., xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx část, z xxx xxxxx, že „[x]xxxxxxxx mnoha vědeckých xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx infekcí XXXX-Xxx-2 xxxxxxxxx xxxxxxx 8 xxxxxx. Takto xxx extrapolací xxxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxx xx xxxx 24 xxxxxx. Bylo xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx SARS xxxx xxxxxxxxxx 3 xxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xx se x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.“ V xxxxx xxxxx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx závěru xxxxxxxx zpráva xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx „x tomu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx znalosti imunologie.“ Xxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx studie v xxxx vydání napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxx s vysokou xxxxx pravděpodobnosti předpokládat xxxxxxxx pouze xx xxxxxxxx dobu (5– 7 xxxxxx), pak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[68] Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx postup xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx nedostatku xxx x xxxxxxxxxxxxx imunity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx s imunitou xxxxxxxxxxxx dobu xxxxxx xxxxxxx určil. Xxxx xxxx xx za xx, že s xxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx imunity x podklady, které xxx odpůrce x xxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxx x dispozici, xxx tato skutečnost xxxxxx vést x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[69] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx si xx xxxxx xxxx, xx i x xxxxxxx postvakcinační xxxx xxx zcela nepochybně xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx při jednání x xxxxx nezpochybnil) x tom, xx xxx xxxx imunita xxxxxx být ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx x xxxx souvislosti neshledává xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx odpůrce, který xxxxx xxxxxxx vysvětlil x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx postvakcinační xxxxxxx (xxxxxxxxxx době xxxxxx xxxx přezkoumávaného xxxxxxxx), které xxxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx opatření (x xxxxxx následujícím), xxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx viru. Xx ostatně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že x xxxxxx očkováním xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxx v České xxxxxxxxx až xx xxxxxxx roku 2020 x 2021, xxxx xxxxxxxxx doba 9 xxxxxx xx mohla xxxxxxx xx později. Xxxxx xxxxxx, x xxxx vydání xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxx být xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx na základě xxxxxxxxx, nicméně x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx natolik xxxxxx x podložené, že xx xx vyžadovalo xxxxxxxxxxxx xxxxxx imunity xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx x rámci xxxx přezkoumávaného xxxxxxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxx xxxx tak xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xx jednalo o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx po xxxxxxxxx nemoci, xxx xxxxxx x neprospěch xxxx xxxxxxxxxxxxx).

[70] Odpůrce x xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx před xxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx. xxxxx xxxx x xxx, že xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx význam xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx. xxxxx xxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx třeba xxxxx, xx příslušné (x xxxx xxx zmiňované) xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady (EU) x. 2021/953 xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx pohybu xxxx xxxxxxxxx státy. Xxxxxxxxx xxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx podmínky vnitrostátní xxxxxxxx xxxxxxx (x xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx omezení xxxxxxx xxxxxx, xxx xxx 13 preambule xxxxxxxx). Xxx tedy xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx rozšířil pro xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxx standardů xxx. xxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx příspěvkem x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx imunity (xx xxx po očkování xx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxxx představovat xxxxxxxxxx stěžejní.

[71] Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce xx xxx 25.6.2021, x xxxxx xx. I xxxx 16 xxxx. x) se xxxx xxxxxxxxxx xxx vstup xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx „xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxx 22 xxx, xxx xx xxxx xxx 9 xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx druhá dávka […]“, xx třeba xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxx x soudu x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx jednoznačně xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx došlo x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx podmínky. Xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx, xx základě xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx studie xxxxxxxxx. Xxxxx xxx x XXX xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx x tomu xxxxx odpůrce xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, například xx xxxxxxx xxxxxxxx xx interních xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx a Evropské xxxxxx agentury). Xxxx xxx nebyl xxxxxxx xxxxxxxxxxx (především x xxxxxxxx časového) ověřit, xxx xx xxxxx x dostatečně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxx samo x xxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nyní přezkoumávaného xxxxxxxxxxx opatření.

[72] S xxxxxxx xx výše xxxxxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxx x závěru, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx, na xxxxx ve xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxx x xxxxxxxxxxxxx postavení xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 x xxxx po vakcinaci. Xxxx-xx xxxx x xxxx projednávané věci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obou xxxxxxxxx xxxxxx osob, xxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(…) [76] Soud xxxxxxx xxxxxxxx xx nutné xxxxxxx zdůraznit (a xx ve xxxxxx x oběma výše xxxxxxxxx základním sporným xxxxxxx), že xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx. Jak xxxxx xxxx jiné xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx skutečně nastává, x xx xxxxxxxxx x rizikových (věkově xxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xx další (xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx dospět x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx dokonce dlouhodobější xxx imunita xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx mezi osobami, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x které byly xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx tedy xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx prodělaném onemocnění xxxxx-19 x xxxx xxxxxxxxxx (což platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx „xxxxx“ x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx onemocnění xxxxx-19). Xx xxxxxx, xx vědecké poznání x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx vývojem. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vývoj vědeckého xxxxxxx, aktualizovat xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxx pochybnosti x xxx, xxx xxxxxxxxx k-nedůvodnému rozlišování xxxx výše xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skupinami osob.