Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx veřejného zdraví, xxx xxxxx pouze xxxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skupin xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx [§2 xxxx. 7 xxxx. x) citovaného zákona]. Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx dalšího xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx.

XX. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx, zakázat xxxx xxxxxxx jen xxxxxx „xxxxx určité“ činnosti, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxxxx stanovenou v §69 odst. 1 xxxx. x) téhož xxxxxx, dle xxx xxx uvedené xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: Xxx. X 2571/23, x. 4184/2021 Sb. XXX, č. 4187/2021 Xx. XXX, č. 4203/2021 Xx. NSS, x. 4204/2021 Sb. XXX, 4232/2021 Xx. XXX; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 121/1996 Xx. XX (xx. xx. XX. ÚS 279/95).

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx povahy.

Rozšířený xxxxx xx již xxxxxxx1) x krátké xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx souvisejícími x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19. V této xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx povolán k xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xxx dalšího xx xxxxxxxx, xx vztahu x xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví, aniž xx muselo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx omezení xxxxx skupin fyzických xxxx podezřelých z xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx celá Česká xxxxxxxxx, a xxxxxxxxxx x nákazy je xxx xxxxx jednotlivec, xxxxx xx x xx xxxxxxx).

Xxxxxxx doručeným xxxxx dne 10.5.2021 xx navrhovatel domáhal xxxxxxx čl. I. xxxx 1, bodu 4 xxxx. a) x bodu 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 7.5.2021. Xxxx xxxxxxxx vydalo Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 písm. b) x x) x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) a x) xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx zákon“), x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx x částech xxxxxxxxxx návrhem omezilo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx) xxx, že v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkami (čl. X. xxx 1), xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx, xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti [xx. I. bod 4 xxxx. x)], x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, taneční, xxxxxxxx x xxx podobné xxxx a xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, poutě, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx akce, xxx nichž dochází xx xxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stejný xxx 2 osoby, x xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. X. xxx 16).

Xxxxxxxxxxx uplatnil xxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxx s xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx nesouvisela. Současně xxxxxxxxx, že ministerstvo xxxxxxxx vydalo xxxx xxxxxxx vymezenou xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) pandemického xxxxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Pandemický xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx x jiném xxxxxxxxxx. Pandemický xxxxx xxx zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x hernách x xxxxxxxx.

X xxxxxx xxxxxx ze xxx 17.5.2021 navrhovatel oznámil, xx xxxxxxxxxxxx novým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx 17.5.2021 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx podle §13 odst. 4 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxx, xxx soud xxxxxxx, xx ministerstvo vydáním xxxxxxxxxx mimořádného opatření xx vymezených xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxx x rozporu xx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx jiné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx posuzování xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx o xx xx xxxxxxxxx xxxxxx, x potřebné xxxxxxxxx x xxxxxxxx nejsou x dispozici. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x zdraví. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx na xx, že nastane xxxxxxxxxxxxxxx varianta.

Čtvrtý xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx judikatury xxxxxxxxxx xx rozsudek šestého xxxxxx xx dne 21.5.2021, čj. 6 Xx 22/2021-44. X xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxx heren x xxxxx. Šestý senát xxxxxx k xxxxxx, xx provozovny, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx. Xxxx základ xxxxxxxxx opatření učiněných xx xxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxx ustanovení xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možné xxxxx xxx na xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxxx též xxxxx senáty Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx s citovaným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x x judikaturou xx něj navazující, xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx přítomnosti xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxx znění §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xx lze xxxxxxxxx xx zákaz xxxx xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx intenzivní xxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx jednotlivců.

Čtvrtý xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. b), x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx přesvědčen, xx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxx xx pravomoc xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx přítomnost veřejnosti x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, hernách, kasinech x nařídit xxxx xxxxx či omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. b) x x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

Xxxxxx senát vysvětlil, xx xx xxxxxxxx xxxxx podezřelou x xxxxxx se xxxxx xxxxxxx definice xxxxxxxx x §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x infekčním xxxxxxxxxxx xxxx pobývala v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx pak xxxxx, xx kterém xx šíří xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx zdroj xxxxxx, fyzické xxxxx xxxxxxxxx x nákazy x složky xxxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx x §65 xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví. Xxxxx xxxx §67 xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx nakažlivé xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx potřebná xxxxxxxxxxxxxxx opatření. Naproti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx postupem xxxxx §69 zákona x ochraně veřejného xxxxxx xx situace, xxxxx xx již xxxxxx ojedinělého xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx výskytů xxxxxxxxxx x časových x xxxxxxxx souvislostech.

Proto xxxxx §69 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx učinit jen xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx podle xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx území, v xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx pobývají xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx choroba xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx území x xxxxxxx xx podaří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx podle xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxx xx celou dobu xxxxxx xxxxxxx nařídit xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx skupin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx, xxxxx jen x zasažených xxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx senát xxxxxxxxxx xxxxxxxxx MERS (xxxxxxx MERS-Cov), xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx území několika xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xx x xxxxxx COVID-19 xxxxx xxxxxxxxxx pandemické xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx. Masový xxxxxx xxxx nemoci xxx zaznamenán ve xxxxx xxxxxxxxx České xxxxxxxxx.

Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx území, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Proto xxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxx xxxxxxxx xx nachází. Xxxx xxxxxxxx, zda x xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx kontinuálně xx ústupu, jako xxxx bylo donedávna xx dobu xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx zvyšování počtu xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx hodnoty xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, hospitalizací x úmrtí dochází x xxxxxxxx vlnách, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx počasí v xxxxxxx ročních xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jistě xxxxxxxx xxx vysoký počet xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx, x x v xxxxxxxx xxxx je xxxxx xxxxx xxxx nakažlivou xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, která xx xxxx xx celém xxxxxx území. Proto xx možné xxx xxxxxxx nařizovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxx stanovených podmínek, xxxx xx x xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ministerstvo xxxxxx x xxxxxxxx, xx xxxxxxxx nákazy xx xxxx Xxxxx republika x xxxxxxxxxx x xxxxxx xx tak xxxxx jednotlivec, xxxxx xx v ní xxxxxxx.

Xxxxx ministerstvo xxxx x rozhodné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zákazech x xxxxxxxxx činností xxxxxxxxx x §69 odst. 1 písm. x) x i) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx. Xxxxx názor xx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx výklad xxxxx legální xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx x §65 xxxx xxxxx xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx ve spojení x §2 odst. 7 xxxx. x) x §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxx zákona. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx. x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx onemocnění. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx xxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx závazky xxxxxxxxxxx ze xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxx a lidského xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx těmito xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxx v §69 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx kompetence nad xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx tomuto xxxxxxxx xxxxxx zákonodárce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx situaci, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxx mohou být xxxxxxxxxx, xxxxx standardní xxxxxxxx xxxxxxxx v §69 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx rozhodovací xxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 účinně xxxxx a chránit xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxx x případě další xxxxxxxxxx vlny bude xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx stav, x jehož rámci xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxx ochraně xx xxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxx xxxxx xxx úzce xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxx rozšířenému xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxx čtvrtého senátu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx přijímání mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx míru ohrožení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 představuje. Xxxxxxxx xxxxx situace, xxx xx epidemická xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinak zasahovat xx xxxxxx práv xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. To xx xxxx nepředvídatelné. Xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx mechanismy, xxxxx xxx mimořádné xxxxxxx xxxxxx řád xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytné xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xx xxxxxxx se xxxxxxx x. 240/2000 Xx., x krizovém xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx též ministerstvo, xxxxx se xxxxxxxxxx x názorem xxxxxxxx xxxxxx. Xxx něj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx znemožňuje xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x epidemií.

Rozšířený xxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxx senátu.

Z XXXXXXXXXX:

XXX. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

[17] Podle §17 xxxx. 1 x. ř. x., xxxxxx-xx senát Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, který xx odlišný od xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu, xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu.

[18] X nynější věci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx odlišnému xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx senátem x již xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 21.5.2021, čj. 6 Xx 22/2021-44. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx xx smyslu §2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxx. Nelze přitom xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx z nákazy xx xxx xxxxxxx xxxxx (6 Ao 22/2021, xxx 44). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxxxxx xxxxx vyloučit, že x extrémní xxxxxxx xx ohniskem xxxxxx xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx podezřelou x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx […], ale xxxxxxx xxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx pandemie, xx x takovému xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxx […]. Xxxxxxx xx xxxxxx, xx pokud xx tomu tak xxxxxxxx xxxx, xxx xx to xxxxxxxxx xxxxx k vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona x. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx“ (6 Xx 22/2021, xxx 45).

[19] X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu x xxxxxxx omezením či xxxxxxx určitých xxxxxxxx (xxx již xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze xxx 22.4.2021, čj. 6 Ao 11/2021-48, x. 4203/2021 Xx. XXX, bod 75; xxxxxx xx xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xx xxx 1.6.2021, xx. 8 Xx 11/2021-24, xxxx 40 až 45 – xxxxxxxxxx xxxxxx; xx dne 2.6.2021, xx. 10 Xx 2/2021-107, xxx 54 – xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx; xx xxx 9.6.2021, xx. 8 Xx 15/2021-65, body 40 xx 45 – xxxxxxxxxxx; ze xxx 17.6.2021, xx. 4 Xx 1/2021-83, xxxx 37 xx 45 – xxxxxxxx xxxxx; xx dne 22.6.2021, xx. 8 Xx 6/2021-91, xxxx 58 xx 67 – xxxxxx x xxxxxx; xx xxx 23.6.2021, xx. 8 Xx 16/2021-124, bod 34 – xxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx ze dne 1.7.2021, čj. 1 Xx 5/2021-73, xxx 48 – xxxxxxxxxx x ubytovací xxxxxx; xxxxxxxx ze xxx 18.8.2021, xx. 1 Xx 3/2021-52, xxxx 37 xxxx. – xxxxxx xxxxx).

[20] Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx x uvedenými xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx, xx v xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, jakou xx XXXXX-19, má Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx prokazovat, xx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx nákazy je xxxx Xxxxx x xxxxxx podezřelou x xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx xxxxx, kdo xx vyskytuje xx xxxxxx xxxxx (xxx xx v xxxxxxx x cit. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx 6 Xx 22/2021, xxx 45). Xxxxxxxxx xxxxx xxx pořádek zdůrazňuje, xx xxxxx x xxxxxxxxx otázku, xxx x výklad zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxx xxxx xxxxxx pandemie COVID-19. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx x xx tuto pravomoc xxxxxxxxxxxx za uvedených xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

[21] Xxxxxx senát tak xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxx x právnímu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx již xxxxxxxxxxx x judikatuře Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Současně xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx významná xxx xxxxxx posuzované xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xxxxx §17 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxx xxxx.

XXX. 2. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

[22] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxx x Xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx jen v Xxxxxx xxxxxx tisíc xxxxx x bezprecedentní xxxxxx xx xxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podobnou situaci xxxxxxxxxx, přijaly xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx, které regulují xxxxxxxxxxx pandemii (např. xxxxxxxx xxxxxxxx zákon x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x zabránění xxxxxx XXXXX-19)2) eventuálně novelizovaly xxxxxxxxx zdravotnickou xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánů x xxxx x xxxxxxxx (xxxx. Německo x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx před xxxxxxxxx).3)

[23] Xxxxx přístup xx xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx na xxxxxxx zcela xxxxxx, xxxxxxxxxxx a časově xxxxxxxxx pandemického zákona (xxxxx x. 94/2021 Xx., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx jen xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 (xxx §1 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx vztahu x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxxxxxxxx; xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx jinak (§1 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[24] Čtvrtý xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx zákonodárce. Tento xxxxx xxx dovozovat xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx historického xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxxx xxx záměr xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v roce 2000, xxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xxxxxxxx přijímání xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2021 (tento xxxxx měl xxxxx xxxxxx xxxxxx jen xxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx některé xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jednak x části xxxx xxxxx novelizoval xxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

[25] Xxxxxxx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxx 2000 xxxx xxx xxxxxxxx zprávy4) především xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (x zákoně č. 20/1966 Sb., x xxxx o xxxxxx xxxx), která v xxxxxxx x ústavními xxxxxxxxx stanovila xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx jejich xxxx byly „xxxxxxxxxxx xxxxx výkladem“. Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx byla xxxx xxxxx 2000 xxxxxx směrnicemi x xxxxxx, xxxxx prováděly xxxxx o xxxx x zdraví xxxx. Xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx 1990, xxxxx nejpozději od xxxx 1993 xx xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx státní xxx lze xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx, x mezích x xxxxxxx, které stanoví xxxxx, x xxxxxxxxxx xxxx lze uložit xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxx (xx. 2 xxxx. 3, 4 Xxxxxx, xx. 2 odst. 2, 3 a xx. 4 xxxx. 1 Xxxxxxx). Xxxxxxxxx xxxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx historického xxxxxxxxxxx plně xxxxxxxxxx. Xxxxx záměr je xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, neboť x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx klade xxxxxx důraz na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.

[26] Xxx xxxxxxx xxxx, xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx též x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxx 2021. Návrh xxxxxxxxxxxx zákona xxx xx Poslanecké sněmovny xxxxxxxxx 15.2.2021. Xxxxx xxxxxxxxxxx vláda s xxxxx řešit xxxxxxx, xxx po xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx prodlužování xxxxxxxxx xxxxx ztratila xxxxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xx. 6 xxxxxxxxx xxxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx navazoval na xxxxxxx měsíců xxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxx 859, Poslanecká xxxxxxxx XXX 2017 2021), xxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx sněmovně xxxx po xxxx xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx po xxxxxxxxx pandemického xxxxxx xxxx xxxxxx zpět. X Xxxxxxxxxx sněmovně xxx pandemický zákon xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx během xxx xxx a xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx shodě koaličních x většiny opozičních xxxxx dne 18.2.2021 (xxxxx 132 ze 167 přítomných poslanců). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx návrhu xxxxxx x Xxxxxx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx dne 26.2.2021 xxxxx 124 xx 156 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[27] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx jeho xxxxxxxx xxxxxxx ministr xxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxx xx „xxxxx hranici xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx intenzivní xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“5) Xxxx dramatickou xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx zmiňuje potřebu „xxxxxxxx reagovat na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxx epidemie XXXXX-19 x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x onemocnění xxxx xxxxxxx x x čase co xxxxxxxxxx xxxxxxxx adekvátní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxx epidemiologické xxxxxxx.“6) Xx xxxxx xxxxxxxxx, xx sama xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxxx mimořádných opatření xxxxxxxx x xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx systémovou xxxxxx, x xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx procesu xxxxxx xxxxxxxx“, xxxxxxx „koncepční xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx v xxxxx čase“ (xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, X./X).

[28] Xxxxxxxxx úprava xxxxxxx x xxxx, xx při xxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx (xxxxxx použitelného) zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, jednak pravomocí xxx (xxx xx xxx x xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 použitelného) xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Z xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx soudit, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx doplnit xxxxxx v xxx xxxxxxxxxx zákoně x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxxxxxxxxxx věřili, že xxxxxxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxx x podstatě xx xxxxxxxx podmínek xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) x x) zákona x ochraně veřejného xxxxxx (srov. xxxx. xxxxxx tehdejšího xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxxx xxx 26. 2. 2021, v xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x toho, xx xxxxxxxxxxxx norma xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx umožňuje xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[29] Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx tento xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx znění xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Záměr zákonodárce xx totiž xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (x s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx – srov. xxxx. Xxxxxxx, Xxxxxx. Xxxxxxxx zprávy x xxxxx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx. Časopis xxx xxxxxx xxxx a xxxxx, x. 2/2021, x. 325–343), xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxx x své xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxx zákonodárce xxxxxxxxxx xxxxx text zákona. Xxx výkladu a xxxxxxx xxxxxx xx „xxxxx vycházet x xxxx, xx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxx z xxxx, xx snad uvést xxxxx a xx xxxxxx nevtělil“ (xxxxx XX xx dne 19.11.1996, xx. zn. XX. XX 279/95, x. 121/1996 Xx. XX).

[30] Xxx prvorepublikový xxxxxxxxxx dnešního Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx stejných výkladových xxxxxxxx: „Xxxxxx a xxxxx, jimiž xxxxx xxxxx, xxxxxx tedy xxxxxxxx xxx, xxx xx jim xxxxxx x obyčejně xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx sám dal xxxxxx najevo xxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxx takový xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx zřejmý, xxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx projeven. […] Xx nelze xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx projeveným xxxxxxx xxxxxxxxxxx, to xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx projevy xxxxxxxxxxxx činitelů v xxxxxxx parlamentního xxxxxxxxxxxx xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxx xxxx projevy, xxxxx jedině a xxxxxxx text xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx sboru x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zdali a xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx projevům xxxxxxx xxxxxxxx většina xxxxxxxxxxxxx xxxxx a prezident xxxxxxxxx, kterýž v xxxxxx smyslu (§47 xxxxxxx listiny) xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx rovněž xxxx zúčastněn, neboť xxxx činitelé ústavní xxxxxxxxx se xxxxxx x xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx. Projevy xxxxxx mohou snad xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výkladovou, xxxxx xxxx xx xx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx něčím, xx x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. (xxxxx XXX xx xxx 28.6.1923, Boh. X 2571/23, xxxxxxxxxx doplnil xxxxxxxxx xxxxx).

[31] Zákon x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozlišuje xx. xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx (§67 xxxxxx xxxxxx) x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx a nebezpečí xxxxxx xxxxxx (§69 xxxxxx xxxxxx).

[32] Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx kterém xx xxxx xxxxxx. Jeho xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (§65 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví). Xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx – fyzické osobě, xxxxx xxxxxxxxxx infekčním xxxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x xxxxxx (§64 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví). Xxxxxxxx zahrnují např. xxxxxxxxx dotčeného xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx specifických imunologických xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx laboratornímu xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx zákaz xxxxxxx zdroje xxxxx xxxx, potravin x xxxxxxx xxxxxxx podezřelých x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy, xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx a deratizace, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x je-li xxxxxx xxxxxxxx života, vykonávat xx xxx, xxx xx xxxxxx šíření xxxxxxx (§64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx).

[33] Protiepidemická xxxxxxxx x ohnisku nákazy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxx přepravy xxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky xxxxx xxxxxxx výroby, xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx vody, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx (§66 zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx).

[34] Protiepidemická xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xx stanovují xxxx xxxx adresně xxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo je xxxxxxxxx x nákazy (§64 zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx), xxxx podnikající xxxxxxxx xxxxx xx právnickou xxxxx (§66 téhož xxxxxx).

[35] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku xxxx xxx xxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nákazy. Nemusí xxx nutně xxxxxxx xxx na xxxxxx xxxxxx x jednom xxxxx (xxxxxxx nákazy), xxx xxxx odpovědí xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“). Xxxxxxxx xxxxxx x původnímu xxxxx §69 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx v xxxx 2000 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx takových opatření: xxxx xxxxxx totiž „xxxx xxxxxx přímého xxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxx. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx epidemických xxxxxxx, xx. v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“

[36] Xxxxxxxxxx §69 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, vymezených x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Počínaje 1.5.2020 xxx toto ustanovení xxxxx (písmena, x xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx zvýraznil):

§69

Mimořádná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxxxxxx opatřeními xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx nebo xxxxxxx výroby, xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x dalšími xxxxxxx, kterými může xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxxxxx x jejich xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxxxxxx xxxxxxx cestování x xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx dopravy mezi xxxxxxxxx xxxxxxxx, zákaz xxxx omezení slavností, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx péče, zařízení xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx a jiného xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a vodami xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx §6a a 6x, xxxxx xxxxxxxxx xxx xx studní, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, potoků x xxx,

x) xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních,

e) příkaz x xxxxxxxxx ohniskové xxxxxxxxxx, dezinsekce x xxxxxxxxxx xx celém xxxxxxxxx xxxxx; ohniskovou xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1), stanoví-li tak xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx fyzické xxxxx x xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dezinsekce nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx v termínu xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx provedenou xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx označení xxxxxxx, x xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx očkování x xxxxxxxxxxx podání xxxxxx léčiv (xxxxxxxxx),

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx k izolaci xxxxxxxxx osob xxxx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxx.

[37] Xxxxxxxxxx §69 odst. 1 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx z důvodů xxxxx naznačených, tedy xxxxxxxxxxx tvůrců xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx škol xxxxxxxx) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxx §69 odst. 1 x xxxxxxx pandemie xxxxx xxxxxxx č. 205/2020 Xx. [xxxxxxxx xxxxxxxxx povinností xxxx x písmenu x)], xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx xx xxxxxxx návrhu xxxxxx x xxxxxx 2019.

[38] Xxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx třeba xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx (II. Zvláštní xxxx), xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx specifika xxxx xxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx alespoň o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx §69 xxxx. 1, xxx změnil xxxxxx xxxxxxxxx přijímání mimořádných xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

[39] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx působnost xx xxxxx několika xxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxxxx XXXXX-19 to xxxxxxx xxxxxxxx potvrzuje xxxxxxxxxx xxxxx, dle xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx opětovného xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti. Skončením xxxxx pandemické pohotovosti xxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxx (§2 xxxx. 4 pandemického xxxxxx, xxxxx xx xx výsledného textu xxxxxx dostalo xx xxxxxxx pozměňovacího xxxxxx Xxxxxx). Xxxxxx xx xxx xxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxx něhož Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nařizuje mj. xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx vzniku, xxxxx xxxx xxx provedena xxxxxxxxxx nebo xx xxxxx několika xxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx hranici xxxxxxx kraje se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [§82 xxxx. 2 xxxx. x) zákona o xxxxxxx veřejného xxxxxx].

[40] Xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx: xxxxx xxxx omezení xxxxx skupin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx z nákazy x ostatními fyzickými xxxxxxx. (xxxx. 6 Xx 22/2021, xxx 41, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx rozsudek xx xxx 6.5.2021, xx. 5 Xx 1/2021-65, x. 4204/2021 Xx. XXX, bod 30).

[41] Xxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (zákaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx z xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx) xxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mezi některými xxxxxxxx), s xxx, xx by xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx byly xx xxxxxxxxxx textu xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx tedy xxxxx prvky demonstrativního xxxxx, xxxxx upřesňuje, xx xxxx xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x nákazy). Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xx takto zužující xxxxxx xxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xx x xxxx xxxxx učinil xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení. Xxxxx by totiž xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx slovem „zejména“ x xxx xxxxxx xxxxxxxx dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, odlišných xx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx (xxxxxx 6 Xx 22/2021, bod 42).

[42] Tento výklad, xxxxxxxxx xxxxxx uvozující xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, dle xxx xxxxx xxxxxxxxxx by xxxxx možno mělo xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx slavností, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxx nebo omezení xxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx v xxxxx xxxxxxx v samostatném xxxxxxx. Jelikož xxx xxxxxxxxxxx neučinil, podporuje xx závěr, xx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (shodně 6 Ao 22/2021, xxx 43).

[43] Konečně xxxxx xxxxxx lze xxxxxxxx xxx srovnáním x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxx pandemický xxxxx x §2. Xxx xx podmínkou nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx to, xx směřuje k xxxxx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx §2 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X §2 xxxx. 2 xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx nebo stanovení xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx jiný provoz xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx však nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, že by xxxxxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxxxxx xxxxxx, xxx zákony xxxxxxx rozdílné podmínky xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx jedné, x xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx). X xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx.

[44] Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, k xxxxx xxxx xxxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx osobou xxxxxxxxxx x nákazy ve xxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx každý. Xxxxx xxxxxx xx vymezen x §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxxxxx zákona: takovou xxxxxx se rozumí xxxxxx xxxxxxx osoba, xxxxx (x) xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx onemocněním nebo (xx) pobývala v xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxx nákaza (§65 xxxx druhá xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx). Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx též xxxxx x pozitivním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Ao 1/2021-133, č. 4187/2021 Xx. XXX, xxx 81) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (5 Xx 1/2021, xxx 34).

[45] Obecnější xxxxxxxxx §69 odst. 1 xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví je xxxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx x) xxxxxx ustanovení zákon xxxxx nikoli o xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx o „xxxxxxxxx“ xxxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx identifikaci xxxxx jedné takovéto xxxxx (xxxx je xxxx x protiepidemických xxxxxxxx x ohnisku xxxxxx). Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy (xxxxxxxx, xxx xx xxx, xxx xx xxxxxx ve zvýšené xxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx době xxxxxxxxx xxxxxxxx, že xx xx ně mohla xxxxxx xxxxxxx), xx xxx budou uplatněna xxxxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx.

[46] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx x prvé xxxx míří na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx lokalitě (xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx místo, xxxx, xxxxx, xxxx xxxx.). Především xxx xx totiž xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x), xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx styku xxxxxx fyzických osob xxxxxxxxxxx z xxxxxx x ostatními fyzickými xxxxxxx (xx již xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxx přijela xx xxx xxxxxxxx x ohniska xxxxxx xxxx xxxx lokalita xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

[47] Je xxxxxx, xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §69 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx kraj xx xxxxxxx pokrývající celý xxxx (xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, srov. x xxxx xxx [39] xxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx však takovéto xxxxxxx nevylučuje. Xxxxx xxxxx vyloučit, xx x určité situaci xxxx být xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x osobou xxxxxxxxxx nákazy xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx českém xxxxx. Xxxxx xx tomu xxx xxxxxxxxx x (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx, xxx xxxxx jednoduchým xxxxxxxx (xxxx. xxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx razantně xxxx (xxxx. v důsledku xxxx xxxxxx viru), xxxxx x situaci xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx ostatně již xxxxxxxxxx xxxxxx: „podezření xx xxxxxx xxxx xxxx xx tedy xxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (například xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx přírůstky xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx počasí x xxxxxxx)“ (8 Xx 15/2021, bod 42, podobně 8 Xx 6/2021, xxx 61).

[48] Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx nákazy sice xxxx xxxx xxxxx xxxxx, avšak s xxxxxxx xx pohyb xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx, xxxxxxxx x rozmístění ohnisek xx území xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X v xxxxxxx případě však xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx skupin xxxx, které se x rozhodnou xxxx xxxxxxxxxx ve vymezeném xxxxxxx xxxxxx, x xxxx účinnosti xxxxxxxx xx xxxx již xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxxx“ x xxx.

[49] Xxxxxxxx xxxxx nelze xxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx (x tuzemsku xxxx xxxxxxxx doposud xxxxxxxxxx), ale xx Xxxxx mezitím dorazily xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx skupiny osob, xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (to potvrzuje xxx xxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx, xxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxx xxxxxxxx“, xxx x xxx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“).

[50] Xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (neboť jen xxxx xxxxxxxxxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx hranici xxxxxxx xxxxx) xxxxxx x xxxxxxxx též xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx notorieta, xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx COVID-19, x takovému xxxxxx xxxx x sobě xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx, tedy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx více xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx různou xxxxxxxxx. Xxx s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nákazy x §65 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx, ve xxxxxx xx šíří nákaza), xx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx práv v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx být šíření xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx by xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx v xxxxxx xx soudně xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx však xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx takového xxxxxxxxx x xxx xx x xx xxxxxxxxxx.

[51] Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx §69 odst. 2 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (zákon xxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx).

[52] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx šíření xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nouzového xxxxx (xxx xxxxx xxxxxxxx 6 Xx 22/2021 x xxxx 45, xxxx. x xxxx xxx [18] xx xxxx xxxxx). Xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx pandemického zákona xxxx xxxxxxx xx xxxxx možno xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu (xxxxxxx xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx7) xxxxxxxxx projednávání xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx 18.2.2021). Xxxxxxx všechny xxxxxx xxxxxxxxxxx nebyly xxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxxxx práva, xxxxxx §69 xxxx. 1 písm. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepochybně xxxxxxxx dovodit, xx x xxxxxxxxxx masivního xxxxxx epidemie xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeními x celostátní xxxxxxxxxx (xxx xxxx). Xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §80 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx za xxxxxxxxxxx nouzového xxxxx, xxx xxxx něj, xxxxxxx xxxxx xxx x rozsudku xx xxx 26.2.2021, xx. 6 Xx 114/2020-63, x. 4184/2021 Sb. XXX, xxxx 129 xx 140 (xxxxxx 8 Xx 6/2021, xxx 60). Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxxxxxx nouzového xxxxx xx xxxxxx kontrola xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 30.6.2021, xx. 9 Xx 264/2020-51, x. 4232/2021 Xx. XXX, xxxx XXX.2.X.).

[53] Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx plně xxxxxxx xx stávající xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxx xxxx zmocnění xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx leží xxxx xxxxx xxxxxxxx x §69 odst. 1 xxxxxxxxx x) xx x) tohoto xxxxxx. X opačném xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx zbytečný. Xxxxxxxxxxx xx zakotvit xxxxxxx xxxxxxxx zakázat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí xxxxxx xxxxxx. Takto xxxxxx vymezená xxxxxxxx xxxxxxxxx xx práv xxxx by xxxx xxxx x xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 1 x 2 Listiny. Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo nařídit xxx xxxxxx „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx, které xxxx typově xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x předchozích xxxxxxxxx xxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xxxxx obcházet xxxxxxxx, xx uzavření provozoven xx xxxxxxxx x xxxxxxx styku xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx [xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx 6 Xx 22/2021, xxxx 47 x 48; pro výklad §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx 6 Xx 114/2020, xxxx 142 x 143; dále xxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, č. 4187/2021 Xx. NSS, body 76 až 87; xx xxx 6.5.2021, xx. 5 Xx 1/2021-95, č. 4204/2021 Xx. NSS, xxxx 25 xx 28; xx xxx 20.5.2021, xx. 10 Xx 1/2021-148, body 49 xx 51; ze xxx 27.5.2021, čj. 7 Xx 6/2021-112, xxxx 31 xx 39; 8 Xx 6/2021, body 63 x 64; 1 Xx 5/2021, xxx 53].

XX. Xxxxxxx a xxxxx

[54] Xx xxxxx xxxxxxxxx důvodů xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx vzniku podle §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxx vydat xxxxx xxxxx, je-li xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z nákazy x xxxxxxxxx xxxxxxx (§2 xxxx. 7 xxxx. a) xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Česká xxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxx xx každý.

[55] Xxxxxxxx xxxxxxxxx senát xxxxxxxx judikaturu, xxx xxx správní xxxxx xx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jen takové „xxxxx xxxxxx“ xxxxxxxx, xxxxx xxxx typově xxxxxxx konkrétnějšímu xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x §69 odst. 1 xxxx. x), xxx níž xxxxxx, xxxxxxx či uzavření xxx xxxxxxx b) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx x nákazy x osobami xxxxxxxxx.

[56] Xxxxxxxxx xxxxx nijak xxxxxxxxxxxxxx nebezpečí xxxxxxx x xxxxxx XXXXX-19. Xxx to xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx, jak xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx musí chránit xxxxxxxx xxxxxxxx dělby xxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx“.

[57] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spornou xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx z xxxx otázek, xxxxx xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodl toliko x předložené xxxxxx x x xxxxxxx x §71 odst. 1 Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx rozhodne x xxxxx xxxxxx, x xx x xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx právním xxxxxxx.


1) Xxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxx xxxxxx rozsudkem rozšířeného xxxxxx xx xxx 30.6.2021, xx. 9 Xx 264/2020-51.

2) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vorläufige Xxßxxxxxx xxx Verhinderung der Xxxxxxxxxxx xxx XXXXX-19 (XXXXX-19-Xxßxxxxxxxxxxxx), XXXx. I Xx. 12/2020, https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20011073

3) Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx vom 20. Xxxx 2000 (XXXx. X X. 1045), xxx zuletzt xxxxx Xxxxxxx 24 Xxxxxx 8 des Xxxxxxxx xxx 27. September 2021 (XXXx. X X. 4530) xxäxxxxx xxxxxx xxx, dostupný xx http://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/BJNR104510000.html

4) Poslanecká xxxxxxxx, 1998-2002, sněmovní xxxx 538 (xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx https://www.psp.cz/)

5) Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx a dalším xxxxxxx xx xxx 26.2.2021, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Blatného, dostupné xx https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/088schuz/s088021.htm

6) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, 2017-2021, xxxxxxxx xxxx 1158.

7) https://www.psp.cz/eknih/2017ps/stenprot/086schuz/s086011.htm#r6