Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §2 odst. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

XX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, lze xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx jeho cílem xxxxx nebo omezení xxxxx xxxxxx fyzických xxxx podezřelých z xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 7 xxxx. a) citovaného xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1910/2009 Xx. XXX.

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x návrhu xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx 17. xxxxxx 2021 xx navrhovatel domáhal xxxxxxx xx. X xxxx 1, bodu 4 písm. a) x bodu 15 x části xxxxxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne 14.5.2021, xxxxx bylo vydáno x xxxxxxx xx §80 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x §2 xxxx. 1 pandemického xxxxxx.

Xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx v částech xxxxxxxxxx návrhem omezil xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, se stanovenými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. X bod 1), xxxxxx provoz xxxxx x xxxxx xxx, xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [čl. I xxx 4 písm. x)], x xxxxxx xxxxxxxx, sportovní, taneční, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx akce x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx x jiné xxxxxxx xxxx soukromé xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx jednom xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x podmínkami (xx. I bod 15).

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx uvedl, xx xxxx xxxxxxx cílem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x Xxxxx xxxxxxxxx x postupné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx segmentů xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Základním xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx kapénkami či xxxxxxxxx je zamezení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx jednom místě x xxxxx xxx x minimalizace rizikových xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru. Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpomalují xxxxxx xxxxx nových xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx původně xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx je x xxxxxxxx předběžné xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx realizována žádná xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxxx osob xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x šířením xxxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu na xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxx xxx v xxxxxx zákazníka xxxxxxx xxxxxxx v možnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu přítomnost x provozovnách, které xx xxxx v xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx vazeb x možnosti interakce x dalšími lidmi, xxxxx se často xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxxx či xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatřením, zasahuje xx xxxx xxxxx xx soukromí x xxxxxxx xxx ve xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx možnosti trávení xxxxxxx času x xxxxx xx hazardních xxxxx, zasahuje xx xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výrazně xxxxxxxxx xxxx xxxxxx sféru x zájmy.

Navrhovatel xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx dílčích oblastí, x xxxxx některé x xxxxxxxx a xxxxxxxx nesouvisejí. Odpůrce xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx přijetí konkrétního xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpůrce xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovatel xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijetí opatření x xxxxxx „xxxxxxx“, xxxxx za legitimní xxxxxxxxx přijetí xxxxxxxx, xxxxxx xx „xxxxxxxx“.

Xxxxxxxxx x xx. I xxxx 1 písm. x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxxx, ale xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx. X přijetí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Ustanovení §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx pouze xx obchodní nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxxxx xxxxxx nepředpokládá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxx. Navrhovatel dále xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezdůvodňuje, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přiměřený. Xxxxxxxxxxxx xxxx zřejmé, proč xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx nezavedl xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podmínky, xxxx xxxxx pro provoz xxxxxxxxxx restaurací. Xxxx xxxxxxxxxxx upozornil, xx xxxxxxx věnoval xxxxx xxxxxxx zdůvodnění výjimek xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx samotného xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx heren x kasin dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákaz, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti x provozovnách vede x xxxxxx provozování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx x výraznému omezení xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx specifického xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hráče v xxxxxxxxxx x zapojení xx xxxxxx xxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx a xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx mohla xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx konstatování, xx xx všech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx. X xxxx 4 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx x xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx upozornil, xx xxxxxxx nereflektoval xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 22. xxxxx 2021, xx. 6 Xx 11/2011-48, x nerozlišil, xxxx xxxxxxx lidí xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx, x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zasahuje xx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx na xxx osoby (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jednotlivců x xxxxxxxxxx xxxxxxxx interakce. Xxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx. Dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx x §2 odst. 2 xxxx. e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx maximální možný xxxxx xxxx na xxx xxx xxxxxx xx to, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxx na xxxxxxxxx x přístupnost xxxx. X xxxx lze xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx setkávání x xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx širší xxxxx x xxxx projevy x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nepřístupných xxxx x více xxx xxxxx xxxxxxxxx považuje xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx upozorňuje, xx xxxxx akce xx xxxxxxxx xxxx překrývat xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx nelze. Z xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx slouží k xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nařizuje xxxx xxxxxxxxxx nad rámec xxxxxx. X čísla xxxxxxxxx napadeného opatření, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx správní xxxx xxxxx samotných opatření xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx písemností, xxxxx xx mohly xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx uznal, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezpůsobuje xxxxxxxx xxxxxxxxx spisu nezákonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, domnívá xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx prokazuje, xx xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx požadavku xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx dále xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx postrádají xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x rozporu x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x s ústavními xxxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxxx moci. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, proč xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředky. Xxxxx xxxx zřejmé, proč xxxxxx xx stanovených xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob bránit x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx srovnatelné situace (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Mimořádné opatření xxxxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx regulaci činností, xxxxxx mu pandemický xxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx navrhovatel uvedl, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx. 6 Xx 11/2021-48 odpůrce xxx xxxxxxxx xxx xxxxx modifikoval, neodstranil xxxx materiální xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx domníval, xx navrhovatel nebyl xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xx jeho xxxxxxxx oblasti.

Odpůrce xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx komplexního xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxxxxx epidemie koronaviru XXXX-XxX-2. Nejen tato xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxx x ní xx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxx x podklady xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx přijímání mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx a xxxxxx, xxx současné snaze x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. X případě nejasností xx xxxxxxx x xxxxxxx xx princip xxxxxxxx xxxxxxxxxx nespoléhá xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx varianta.

Odpůrce xxxx xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx reprobována xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx zákaz, což xxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, které xxxxxxxxx, xx nejde x xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxx, xxx velmi razantní. Xxxxxxx dále xxxxx, xx xxx pojem „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxx x provozovna xxxxxx. Xxxxxxxx opatření xxxxx xxxx vydáno x xx xxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx výslovně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxx určité činnosti x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx názoru xxxxxxx xxxx být odůvodnění xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxx, neboť xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x takto xxxxxxxx situaci xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxx xx náležité xxxxxxxxxx rozsáhlejšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odůvodnění napadeného xxxxxxxx xxxxxxxx požadavkům §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxx je xxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx vydává xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx správní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, ztrácí xxxxx x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx možnost x těmito podklady xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx závěr xxxxxxx xxxxx, xx xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx vhodné omezující xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx paušální xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxxx výjimek, xxx xxxxx tento xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx vyhověl xxxxxx x xxxxxx xx. X xxxx 1 xxxx. x) x bodu 4 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx odpůrce xxxxxxx přítomnost veřejnosti x provozovnách stravovacích xxxxxx, hernách x xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxx rozsahu Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XXX.1 Xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

[17] Xxxxx §101x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. s. je xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx „xxx, xxx xxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx“. Xxxxxxxxxxx xxxx „logicky konsekventně x xxxxxxxxxx tvrdit xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx sféry příslušným xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx dne 21. xxxxxxxx 2009, xx. 1 Ao 1/2009-120, x. 1910/2009 Xx. XXX, xxx 34, citováno též xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx XXX ze xxx 14. xxxxxx 2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, bod 34).

[18] Xxxxxxxx správní xxxx xxxx pochybnosti o xxxxxxx legitimaci xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx akce, x xxxx xx xxx xxxxx osob xx xxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxxxxxxx činnostech, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx soukromí (xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 10 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x svobod – xxx již xxxxxxxx xxxxxxxx čj. 6 Xx 11/2021-48, xxxx 11 x 43 x xxxx. x xxxxxx xxxxx xxxxxxx).

[19] Xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx k těm xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích služeb (xx. X xxx 1) a xxxxxx xxxxx x xxxxx [xx. X bod 4 písm. x)]. Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpůrce zakázal xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx tak xxxx xxxxxx služeb xxxxxx.

[20] Nejvyšší správní xxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx pojetí xxxxxxx xxxxxxxxxx k podání xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xx xxxxxxxxxx napadnout xxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxx každému potenciálnímu xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx. Xx by xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx §101x x xxxx. x. x. x. I xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxx xxxxxxxx x řízeních xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, vyžaduje, xxx xxxxx navrhovatele, dotčená xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx xxxxxxx kvalitu – napadnout xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx v xxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu XXX xx. 1 Xx 1/2009-120) či xxxxxxxx xxxxxxx nemovitosti xxx xxxxx, která xx xxxxx obce xxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2006, čj. 2 Xx 2/2006-62, xx xx xxx 30. xxxxxxxx 2010, xx. 4 Xx 7/2010-34).

[21] X x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tedy xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx x nezprostředkovaný xxxxx“ x právům xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx citovaného xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu XXX čj. 1 Xx 1/2009-120). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podnikatele x právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[22] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx v xx. X bodech 1 x 4 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, heren x xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxx činností xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx), xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx (tedy xxxxxxxx xxx povinnost xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), což xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxx to, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx dispozici xxxxxxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xx zakazuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), je xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx, xxx x xx třetí xxxxx, xxxx na xxxxxxx, xxx xx součástí xxxxxxxx spotřebitelské xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx vzato nezakazuje) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx svou xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxx fyzická podnikající xxxxx za xxxxxxxxx xxxxx §10, xxxxxxxxx (xxxx každý xxxxxxxx) xxxx osoba xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[23] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx. X xxxxxx 1 a 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx svobodu x xxxxxxxxx vůle xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx), popřípadě její xxxxxxxxx xxxxxxx například x xxxxxx svobody xxxxxx, xxxxx mu xxxxxx povinnost xxxxxx xx xxxxxxxx, v xxx by xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (srov. xxx 36 xxxxxxxx XXX xx. 8 Xx 1/2021-133).

[24] Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a myslitelně“ xxxxx zkrácení xx xxxxx právech tím, xx xx čl. X xxxx 1 x 4 písm. x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx zakazují přítomnost xx vymezených xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxxxx by xxxxxx. Xxxxxxxxxxx proto xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxx tvrzenému xxxxxx xx svých xxxx x xxxxx (xx. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx), xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx těchto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x provozu xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

[25] Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx §69 xxxx. 1 xxxx. b) x x) x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xx x) x x) pandemického xxxxxx; x jednotlivých xxxxxxxxxx však právní xxxxxx xxxxx nespecifikoval.

[26] Xxxxxxx X bodem 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx činnost xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx xxx, xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. restaurace, xxxxxxx a xxxx), x xxxxxxxx provozoven, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx podmínky xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx určených k xxxxxx („xxxxxxxx“) xx xxxxxxxxx xxxx, s xxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (výdejním xxxxxxx) xx vymezeném xxxx.

[27] Xxxxxxx xxxxxxx X xxxxx 4 xxxx. x) mimořádného xxxxxxxx odpůrce xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx tak, xx xx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[28] X xxxxxxxxxx pandemického xxxxxx, o něž xxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx citovaných xxxxxxxx x xxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x). Xxxx xxxxxxxxxx „umožňuje omezení xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxx jejich xxxxxx“.

[29] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x prvé xxxx xxxxxxxxxxx navrhovateli, xx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx na obchodní xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[30] Xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx jsou standardní xxxxxxxxxxxx používanou při xxxxxx xxxxxxxx podnikání [xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x. 4 x xxxxxx č. 455/1991 Xx., x živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx zákon), xxxxxxx též xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x §34 (xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx činnosti) x §42 (xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx), oproti živnostem xxxxxxxxxxxx x §43, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx]. Xxxx xxxxxxxxxxxx používá x xxxxxxxxxx xxxxx v §2 x xxxxxxxx xxxxxx x němu: xxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx bude xxxxx omezit xxxxxxx xxxxxxxx nebo služby, xxx xx xxxx xxxxxxx důležité zejména x případech xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx infekčních onemocnění, xxxx je xxxxx XXXXX-19“.

[31] Xxxxx tedy xxxxxx k závěru, xx obchod a xxxxxx xx smyslu xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxx x xxxxxx. Není xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx tuto xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx. Xxxxxxxx zpráva xxxx xxxxx a lze xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx interpretační xxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx. Xxxx o sobě xxxxxx neskýtá dostatečnou xxxxx pro xxxxx, xx pod xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx důvodová xxxxxx xxxxxxxxxx možnost xxxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx služeb“, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v případě xxxxxxxxxx přenosných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž xxxxxxxxxx xxxx právě xx xx „xxxxxxx“ xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x), xx. „holičství, kadeřnictví, xxxxxxxx, manikúry nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxx kosmetických, xxxxxxxxxx, regeneračních xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx živnosti, xxx xxx xx porušována xxxxxxxxx xxxx“. Xxxx xxxx však xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxx „xxxxxx“ xxxxx a xxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx.

[32] Uvedenému xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx poskytování služeb. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x zmíněný živnostenský xxxxx umožňuje, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služby. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obchodního xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak i xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx omezit xxxx xxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx, xx jde o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se při xxxxxxxxxx xxxxxxxx trávení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osob.

[33] Xxxxxxxxxxx xx tedy xxxxxxxx jednoznačně x xxxxxxxx, jaké činnosti xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx chyby xxxxxxxxxxx v tom, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx plošného a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx unikají xxxxx restaurace, xxxxxxx x xxxx (xx xxxxx x xxxxxx) x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx moci, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dotvářela xxxxx x xxxx x xxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x svobody xx xxxxxx xxxxxxx.

[34] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx zdůrazňuje, že xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (příkaz), xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx určité xxxxxxxx. X některých xxxxxx xxxxxxxxx zákaz, x xxxxxx xxx omezení (x xxxxxx xxxx xxxxxxxx) či stanovení xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx uskuteční). Nejvyšší xxxxxxx soud xxx xxxxxxxxx, xx „xxxxxxx xxxxxx xxxxx zaměňovat xxxxx používané pandemickým xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx nesprávnému xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx pojmů xx xxxxxxx, v xxx xxx sice xxx konání xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx její xxxxxx nebo xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxx odpůrce xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obcházel xxxxxxxxxx takových podmínek, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx danou xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xx fakticky xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxx ni xxxxxxxxx nesplnitelné xxxxxxxx)“ (xxxxxxxx NSS čj. 6 Xx 11/2021-48, xxx 59).

[35] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx namítá, xx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxx xxxx nalezl xxxxxxxx xxxxx pro xx, xxx podřadil xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx (x xxxxx x xxxxxx) pod činnosti xxxxxxxx, xx zřejmé, xx xx xxx xxx mimořádné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx částech xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx je xx xxxx důsledku zakázal, xxxx xxxxxx xxxxxx xx, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx musí xxx x právnímu xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[36] Xxx xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx (jejich xxxxxxxx xx významněji xxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxx, xxxx provozovny, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx výdej xxxxx x xxxxxx, xxx xxx další xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v provozovně (xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx prostředí x xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“, které se xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x v ceně xxxxxxxxxx pokrmů). Xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx zákazníků xx xxx bezpochyby xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx proto xxx x služby (ne x obchod či xxxxxx), xxxxx osobní xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[37] Xxxxxxx se xxxxxxxxx xx. I xxxx 1 xxxx. x) x xxxx 4 písm. a) xxxxxxxxxxx opatření snaží xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx xxx x xxxxxxxx, xxxxx mu §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx dává, neboť xxxxxx umožňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (a xxxxx hazardních her) xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx však xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxxxxxx xxxxxxx vůbec regulovat xxxxxx (xxxxx by xxx učinil, jednalo xx xx o xxxxxxxxxxx exces). Xxxxxx, xxx xx xxxxx „xxxxx“ x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxx x (x xxxxx xxxxxxx) nedovolený xxxxx, xx xxxx xxxxx zodpovědět xxxxx xx xxxxxx x xxxx, co zákon xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) počítá xxxxx s regulací xxxxxxxx x provozovnách, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx-xx v xxxxxxxxxxxx zcela zakázána xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx osobně, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákazníků x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxxx rovná úplnému xxxxxx „osobního“ xxxxxxxxxxx xxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx takových xxxxxx xxxxx x povahy xxxx xxxx možné xxx přítomnosti zákazníků, xxxxx těchto xxxxxx xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx zakazuje xxxxxx činnost, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[38] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvodným xxxxxxxx bod, že xxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb x xxxxxxx heren x xxxxx xxx, xx xx v xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx oporu.

III.3 Xxxxxxx xxxxxxxx provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

[39] Xxxx xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx by xxxx xxxxxxxx nebylo xxxxx xxxxx na xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví (xxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxx. xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 35). Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx až x xxxxx řízení. V xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. 8 Ao 12/2021, 1 Xx 8/2021 x 4 Xx 3/2021 o xxxxxxxxx již zrušených xxxxxxxxxx xx odvolává xxxxx na pandemický xxxxx. Učinil tak xxx xxxxx vyjádření xxxxx, aby xxx xxxx soudem xxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[40] Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx xxxx „xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z některých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx mezi některými xxxxxxxx, xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx představení, xxxxxxxxxxx a jiných xxxxxxxxxxx x trhů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i ubytovacích xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx provozu“. Xxx z xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx odpůrci xxxxxxxx xxxxxxx i provozovny xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[41] Nicméně, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx. 6 Xx 11/2021-48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx by xxxxxx xxx omezení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx následujícím xx slovem xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx představovat „xxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“, xxxx sledovat xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx (shodně rozsudek XXX xx dne 6. xxxxxx 2021, xx. 5 Xx 1/2021-65, xxx 30).

[42] X xxxxxx systematických Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx „xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx fyzických xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx navazující část §69 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tedy slova „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxx některými xxxxxxxx“, x další jeho xxxxx xx již xxxx xx úvodním xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxx další xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxxx, co xxxx xxx zákazem xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx vůbec xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vymezení dalších xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx). Navíc xxxxxxxxx smysl a xxxx xxxxxx ustanovení, xxxx je xxxxx xxxxxxx styku fyzických xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[43] Xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – každé xxxxxxxxxx by pokud xxxxx xxxx upravovat xxx jeden xxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx „zákaz xxxx xxxxxxx slavností, divadelních x xxxxxxxxx představení, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x trhů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zotavovacích akcí, xxxxx i ubytovacích xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx), mělo xx xx být xxxxxxx v samostatném xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx neučinil, podporuje xx závěr, xx xxxxxxxx xxxxxxx ustanovení §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxxx, co xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[44] Ustanovení §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx přitom nelze xxxxxx tak, xx xxxxxx podezřelou x xxxxxx může xxx xxx xxxxxxx každý. „Xxxxxxx xxxxx podezřelá x xxxxxx“ xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx zavedená x §2 odst. 7 písm. x) xxx fyzickou xxxxx, „xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx doby ve xxxxx s infekčním xxxxxxxxxxx xxxx pobývala x ohnisku xxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxx xx „xxxxx, ve kterém xx šíří nákaza“ (§65 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxx podezřelou x xxxxxx xx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx. 8 Ao 1/2021-133, xxx 81) xx xxxxxxxxxxx ve škole (xxxxxxxx NSS čj. 5 Xx 1/2021-65, xxx 34).

[45] Teoreticky xxxxx vyloučit, xx x extrémní xxxxxxx xx ohniskem nákazy xxxxx xxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx nákazy xxxxx každý, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx (což XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x již xxxxxxxxx xxxxxxxx čj. 5 Xx 1/2021-65, xxxx 31), xxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx nemohl xxxxxx (xxxxxxxx NSS xx. 6 Ao 11/2021-48, xxx 75). Ostatně xx xxxxxx, že xxxxx xx tomu xxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx to xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx ústavního xxxxxx x. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nouzový xxxx xxxxxx xxxxxxx 11.4.2021. Xxxxxxx v odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx vyjádřeních x xxxxx neuvedl xxx, x čeho xx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx aby xx xxxxxxxx. Nadto, xxxxx xxxxxxxx xxx odpůrcem „xxxxxxx“ xx v xxxxx řízení, což xxxxxx x xxx, xx xxx x xxxxxxxxxxx účelovou x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx hledá xxx xxx opatření xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx (respektive xxx 14.5.2021, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx (xxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření), řada xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx populace xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx při xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx FFP2.

[46] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, že xxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx zakázat xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx, x xxxxxxx a x kasinech.

[47] Xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx xxxx nařídit „xxxxx určité xxxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie xxxx nebezpečí jejího xxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx ze xxx 26.2.2021, xx. 6 Xx 114/2020-63, shledal, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx odpůrci x xxxxxxx na xxxxxxxxx pravidlo xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx druhu) xxxxxxxxx „xxxxxxxx zakázat xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx ‚xxxxx xxxxxx‘ xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx činností uvedených x xxxxxxxxxxx položkách xxxxx xxxxxxxxxxx opatření. Xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx, to xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx smysl. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidskou xxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxx povahy xxxxxx činnosti a xxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx zvládnutí xxxxxxxx xx jejímu předcházení (xxxx. rizikovost xxxxxx xxxxxxxx pro šíření xxxxxxxx xxxx.), xxx xxx také z xxxxxxxx intenzity zásahu xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx základních xxxx xxxxxxxxxxxxx ústavním pořádkem Xxxxx xxxxxxxxx“ (rozsudek XXX xx. 6 Xx 114/2020-63, xxxx 143 x 144). Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxx nelze chápat xxxx xxxxxxxx odpůrce xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. „V xxxxxxx xxxxxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecnou xxxxxxxx xxxxxxx zakázat xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx k likvidaci xxxxxxxx nebo nebezpečí xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx osob by xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x čl. 4 odst. 1 x 2 Xxxxxxx“, xxxxxxxxxx by i xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx normotvorby (xxxxxxxx XXX čj. 6 Xx 11/2021-48, xxx 78).

[48] X uvedeného xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx bylo xxxxx xxxxxxx jiné xxxxxxxxxx xxx provozovny xxxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx uzavření xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z nákazy (xxxxxxxx xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 78 xx xxxx).

x x x

[49] Xxxxxxxx xxxxxxx soud tedy xxxxxxxxxx navrhovateli, xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (a xxxxx x kasin) xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v těchto xxxxxxxxxxxx [xx. I xxx 1 xxxx. x) x bod 4 xxxx. a)] xx zjevně nezákonné, x xxxxx mimořádné xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx, xxx jsou tyto xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

[50] Xxxxx xxxxx čl. I xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy povinnost xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozsazení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zákazníků prokázat, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x negativním xxxxxxxxx či xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k xxx však xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx své xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x tomto rozsahu xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx tím, xxx navzdory xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích služeb (x xxxxx a xxxxx) podle §2 xxxx. 2 písm. x) pandemického xxxxxx, xxx pro tyto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx [xxxx. podle §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx §69 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx].

XXX.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

[51] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx. X xxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx omezují „xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x jim xxxxxxx xxxx x xxxx shromáždění, xxxxxxxxx, xxxxx, xxxxxxxxx, ochutnávky, xxxxxx a jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx nichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, xxx, že xx xx stejný xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 xxxx xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nejvýše 10 xxxx, xxxx-xx xx akce xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx 50 xxxx, koná-li xx xxxx xxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx účastné xxxx x přítomností xxxx xxx 2 xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu X/18, x xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prostředků xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx prostředek xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), xxxxxx je xxxxxxxxxx nebo obdobný xxxxxxxxxx (vždy bez xxxxxxxxxxx ventilu) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx (xxx výrobek), xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 94 % dle xxxxxxxxxxx norem, xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“; xxxxxxxxx opatření dále xxxxxxx případy, na xxx xx tyto xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx pouze xxxxxxx vyznačených xxxx „xxxx xxxxxxxx“ s xxx, xx zákaz xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx nepřiměřený xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x rodinného xxxxxx.

[52] Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zjevně xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx, xxxxx xxxxx lze xxxxxxxx „xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx nichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx jednom xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxx přenosu xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxxxxxx xxxx, které xx xxxx mohou xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ústavních xxxxxx, xxxxxx veřejné xxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx osob, které xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx“.

[53] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 6 Xx 11/2021-48 xxxxxx x závěru, xx „akcí“ xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx, nedopadá naopak xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx, naopak xxxxx, xx omezení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx setkávání x cílem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx infekce xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx 46 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[54] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxx xxxxxxxx xx. 6 Xx 11/2021-48 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx „se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x určitému xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx soukromých akcí xxxxxxxx xx situace, xxxx xx návštěva xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, neboť xx xxxxx pokládat xx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx, x to xxx xxxxx, xxxx xx x souladu se xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx účastníci xxxxxxx, jsou xx xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx či xx xxx xxxxxx xxxxxx.“ Možnost omezit xxxx xxxxxxxxxx charakteru Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[55] X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxx (xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx). I xxxxx xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx [xxxxxx xx situace, kdy xxxxxxx x xx. X xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx čtyřem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx], navrhovatel xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, což xx problém se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[56] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx to, xxx xx xxxx (xxx xxxxx xx xx vnitřních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na jak xxxxx xxxxx) xx xxxxx osob a xx xxxxxx podmínek xx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx omezení xxxxxxxxxx xxxx – xx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx xx nepřiměřený xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx.

[57] Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx omezení počtu xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X bodu 15 xxxx xxxxxxxxx x na shromáždění xxxxx xxxxxx x. 84/1990 Xx., o xxxxx shromažďovacím, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx lze xxxx rovněž xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, avšak xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx na zákonné (x xxxxxxx ústavní) xxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxx mimořádném xxxxxxxx (xxxxxxx mu věnoval xxxxxxxxxx xxx 16). Xxxxx xxxx bude xxxx xxxxxxxxx znaky xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx shromažďovacím (xxxxx účelem bude xxxxxxxxx svobody xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx či účast xx xxxxxx xxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyjádřením postojů x xxxxxxxxxx – xxxx. §1 xxxx. 2 zákona o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx), nebude xxxxx xx xx xx. X xxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[58] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nepřisvědčil xxx xxxxxxx, xx xx xx. I bod 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx odůvodněný. Xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx epidemiologické xxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odpůrce zabýval x xxxxxx části xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření. X xxxxxxxxx čl. X xxxx 15 xxx srozumitelně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx počtu xxxx a xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx akcí zrovna xx dvě osoby (xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx rozsahem xxxxxx – §101d xxxx. 1 s. x. x.). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x nichž v xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona. Xxx xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx uvedl, xxxxxxxxx xxxx xx veřejné x soukromé xxxx x epidemiologického xxxxxxxx xxxxxxxxx, omezení xxxxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx posouzení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alternativní xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, proč xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx omezil xxxxxxxxxxx akce.

III.5 X xxxxxx námitkám navrhovatele

[59] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx mimořádné opatření xx označeno xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xx řadu xxxxxxx xxxxxxx, které s xxxxxxxx a službami xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxx (shodně rozsudek XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 97), xxxxx však x xxxx, xxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

[60] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx odpůrce xxxxx jedno mimořádné xxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatření ve xxxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxx na právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nezbytné, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx, vymezil, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je opírá. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx odpůrce xxxxxx dodatečně, xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx, hledal xxxxxxxx oporu pro xx či xxx xxxxxxxx. Xxxxxx vada xx napříště xxxxx xxxxxxx nepřezkoumatelnost mimořádného xxxxxxxx; x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx i bez xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx rozpor se xxxxxxx obstát.

[61] K xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx správní xxxx, xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xx dne 25.3.2021, xx. 4 Xx 301/2020-147, z xxxxx xxxxxxx, xx x x xxxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxx nepředchází xxxxx xxxxxx, xx odpůrce xxxxxx povinen xxxx xxxxxxx xxxx (i x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx §17 xxxxxxxxx xxxx). Xxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxx, však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nezákonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx uvedl x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxx s podklady xxxxxxxx, a xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxxxx xxxxxx dotčeno.“ Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že „x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účinků jeho xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu. Proto x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podzákonných xxxxxxxx se zákonem xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx x zákony, xxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx budou x povahy xxxx xxxx relevantní xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.“ Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx rozsudku xxxx xxxxxxxxx odborné xxxxxx odpůrce x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx) xxxxxxxxxx x xxxxxxxx obecně xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx dospěl x xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx zákonnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[62] Xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx. 8 Xx 1/2021-133, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxxx určité xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 poskytnutý zaměstnavatelem, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx se xx spise nenachází xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů, xxx xxxx xxxxxx, xxxxxx bylo xxxxx xxxxxxxxx. Dlužno xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx.

[63] V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx závěr Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx spisová xxxxxxxxxxx by xxxxxxx xxxxxxx závěr x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[64] Xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxx k argumentaci xxxxxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx spisu xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx na xxxxxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxx směru žádné xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx k xxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx řízení, v xxxxx rámci by xx účastníci mohli xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx Nejvyšší xxxxxxx xxxx považuje xx xxxxxxxxxx.