Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxxxxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, nespadají xxxx obchodní nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx x. 94/2021 Xx., o mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

XX. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx-xx xxxx cílem xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx ve smyslu §2 xxxx. 7 xxxx. x) citovaného xxxxxx. Xxxxx přitom xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx dalšího xxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1910/2009 Xx. XXX.

Xxx: X. X. proti Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx o návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 17. xxxxxx 2021 xx xxxxxxxxxxx domáhal xxxxxxx čl. X xxxx 1, bodu 4 xxxx. x) x xxxx 15 x části vymezené xxxxx „xxxx xxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxx 14.5.2021, xxxxx xxxx xxxxxx x odkazem xx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x §2 xxxx. 1 pandemického xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xx. I xxx 1), xxxxxx provoz xxxxx x kasin xxx, že x xxxx zakázal xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xx. X xxx 4 xxxx. x)], x xxxxxx xxxxxxxx, sportovní, xxxxxxx, xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx, přehlídky, xxxxxxxxxx, xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx soukromé xxxx, při xxxxx xxxxxxx xx kumulaci xxxx na jednom xxxxx, se stanovenými xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xx. I bod 15).

X xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx uvedl, xx xxxx hlavním cílem xx xxxxxxxxx podmínek xxx přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosu viru XXXX-XxX-2 v České xxxxxxxxx x postupné xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx segmentů xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx onemocnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx místě x jeden čas x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx míru. Vzhledem x xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zpomalují xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v rozsahu, xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx by xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, nelze xxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx explozivně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x šířením xxxxxxx xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxx x xxxxxx zákazníka výrazně xxxxxxx x možnostech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx mu přítomnost x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x možnosti xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx právě x xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx běžných xxxxxxxxxx xxxxxx, jako je xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx trávení xxxxxxx xxxx a xxxxx xx hazardních xxxxx, xxxxxxxx do xxxx xxxxx xxxxxxx xx shromažďovat a xxxxxxxx xxxxxxx legitimního xxxxxxxxx, xxxxx reguluje xxxxxxx života x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nepředpokládal. Xxxxxxxxxxx dodal, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x široká xxxxxxxxx, pročež xxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx výrazně xxxxxxxxx xxxx osobní xxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x služeb, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx oblastí, x nichž xxxxxxx x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odpůrce xxxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxx odpůrce xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx stanovené xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx zdůraznil, xx xxxxx zákon x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx přijetí opatření x podobě „xxxxxxx“, xxxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxx xx „zakazuje“.

Konkrétně x čl. X xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zakázal přítomnost xxxxxxxxxx v provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx provozoven, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx takového xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx xxxxx xxxxxx pouze xx xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb xxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx zpráva x xxxxxxxxxxxx zákonu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxx toliko přijetí xxxxxxxx, xxxxx mají xxxxxx vysoké xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx dále xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nezdůvodňuje, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x přiměřený. Xxxxxxxxxxxx xxxx zřejmé, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx xxxxxxxxx alkoholických xxxxxx xx nezavedl xxx xxxxxxx restaurace xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx provoz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Dále xxxxxxxxxxx upozornil, xx xxxxxxx xxxxxxx větší xxxxxxx xxxxxxxxxx výjimek xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x kasin dle xxxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přítomnosti veřejnosti x provozovnách vede x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx hazardních xxx x výraznému xxxxxxx xxxxxxx hazardních xxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx specifického xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxx her. Xxxxxxx nezohledňuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx her x xxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx viru xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xx. X xxxx 4 xxxxxxxxxxx opatření zpravidla xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxx návštěvníků xxxx xxxxxxxxx.

Xx xxxxxx k xx. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxx nereflektoval xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22. xxxxx 2021, xx. 6 Ao 11/2011-48, a nerozlišil, xxxx skupiny xxxx xx xxxxxxxxx, jaký xxxxxxxxx xx která xxxx má, x xxxxxx setrval xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Takový zákaz xxxxxxxxxxx zasahuje do xxxxx xx xxxxxxxx x rodinný xxxxx. Xxxxxxx setkávání na xxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stanovené xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx osobní xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx sociální xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx nezohlednil, xx je epidemie xx xxxxxx. Dle xxxxxx xxxxxxxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. e) xxxxxxxxxxxx xxxxxx nevyplývá xxxxxxx xxxxxx maximální xxxxx xxxxx xxxx na xxx bez xxxxxx xx xx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx uvnitř, xxxxxxxxx xx velikost xxxxxxxx, x xxx xxxxxx xx charakter x přístupnost akce. X xxxx xxx xxxxxxx, že se xxxxxxxxx xxxxx nevztahuje xx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxx širší dosah x xxxx xxxxxxx x rámci potřeby xxxxxxxxxx interakce xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nepřístupných xxxx x xxxx xxx xxxxx účastníky xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx nepřiměřené. Xxxx upozorňuje, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx může xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx slouží x xxxxxx ústavních práv x xxxxxx, xxxx xxxxxx účelu.

Navrhovatel xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx opatřením xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx obsahovat dostatek xxxxxxx písemností, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Navrhovatel uznal, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx však, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx odpůrce xxx xxxxxx opatření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Navrhovatel dále xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx x xxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx snaží xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxx místech, avšak xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx rizika xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxx, proč xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx totiž xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx neumožňuje. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx po xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx čj. 6 Xx 11/2021-48 xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx modifikoval, xxxxxxxxxxx xxxx materiální xxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx navrhovatel nebyl xxxxxxx xxxxxxxx legitimován, xxxxx navrhovatel netvrdil, x xxxxxx konkrétních xxxxxxxxxx nákupu xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nutnost komplexního xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx epidemie xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2. Xxxxx tato xxxxxxxx, ale x xxxxxxxx o xx xx dynamicky xxxxxx, x potřebné informace x podklady xxxx xxxxxx xxxxx běžně x dispozici. Odpůrce xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx x co nejmenší xxxxxxx chodu společnosti. X případě xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxxxx optimističtější xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxxxxxxx dotčené napadenou xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx nadále xxxxxxxx xxxxxx výdeje xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Kromě xxxx xx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxx xxxxx i xx xxxxxxxxxxx výjimek, xxxxx xxxxxxxxx, že nejde x xxxxxxxxx zákaz, xxx o xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxx, xx pod pojem „xxxxxxxx xxxxxxxxxx“ xxxxx x xxxxxxxxxx služeb. Xxxxxxxx opatření navíc xxxx xxxxxx x xx xxxxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, který výslovně xxxxxxxx uzavření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxxx xxxxx určité xxxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, neboť bez xxxxxx xxxxxx jednoduše xxxxx x xxxxx xxxxxxxx situaci shromáždit xxxxxxxx a informace, xxxxx by xxxxxxxx xxxxxxxxxx rozsáhlejšího xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je dána xxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx obsahoval xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx nemají xxxxxxx x těmito podklady xxxx vydáním xxxxxxxx xxxxxxxx. Na xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxx zhodnocení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx činností xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx tento xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxx x zrušil xx. I xxxx 1 písm. x) x xxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách xxxxxxxxxxxx xxxxxx, hernách x xxxxxxxx, xxx zjevný xxxxxx xx zákonem. Xx xxxxxxxxxx rozsahu Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx zamítl, neboť xxx neshledal xxxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

XXX.1 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele

[17] Podle §101x xxxx. 1 xxxx xxxxx x. x. x. je xxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy nebo xxxx xxxxx „ten, xxx tvrdí, že xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxxxxx správním xxxxxxx, xxxxxxx“. Xxxxxxxxxxx xxxx „logicky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx dotčení jeho xxxxxx xxxxx příslušným xxxxxxxxx xxxxxx povahy“ (xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx XXX ze xxx 21. xxxxxxxx 2009, xx. 1 Xx 1/2009-120, x. 1910/2009 Xx. XXX, xxx 34, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxxxx XXX xx xxx 14. března 2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, xxx 34).

[18] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele x napadení čl. X xxxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx (zjednodušeně xxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxx xxxxx osob na xxxxx Xxxxx republiky (xxxxxx xxxxxxxxxxxx) v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx uplatňují xxx svá xxxxx x svobody, xxxxxxxxx xxxxx na soukromí (xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx soukromého a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. 10 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx – xxx xxx citovaný xxxxxxxx xx. 6 Xx 11/2021-48, xxxx 11 x 43 x xxxx. k xxxxxx xxxxx xxxxxxx).

[19] Xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele ve xxxxxx x těm xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. X xxx 1) x provoz xxxxx x xxxxx [xx. I xxx 4 písm. x)]. Xxxxxxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx odpůrce xxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx, xxxxx by za xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xx tak xxxx xxxxxx služeb xxxxxx.

[20] Nejvyšší xxxxxxx xxxx x prvé xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx aktivní xxxxxxxxxx k podání xxxxxx na opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxx xxxxxxx potenciálnímu xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) této xxxxxx. Xx by xxxxxxxx mělo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, v xxxxxxx x konstrukcí xxxxxx o zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §101x x xxxx. x. ř. x. X dosavadní xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxx xxxxx navrhovatele, xxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx k nemovitosti xxxxxxxxxxx se x xxxx obci xxxxx xxxxx, xxxxxx však xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx. 1 Xx 1/2009-120) či xxxxxxxx dotčené nemovitosti xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx xxx 30. xxxxxxxxx 2006, čj. 2 Xx 2/2006-62, xx ze dne 30. xxxxxxxx 2010, xx. 4 Ao 7/2010-34).

[21] X x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx tedy xxxxx, aby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx“ x xxxxxx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX čj. 1 Xx 1/2009-120). Xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

[22] V xxxxxxxxxxxx xxxx však xxxxxxx x čl. X bodech 1 x 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nestanovil xxxxxxxxxx xxx provozovatelům stravovacích xxxxxx, heren x xxxxx (xxx regulace xxxxxx činností xxxxxx xxxx jeho xxxxxxxxx xxxxx), nýbrž veškeré xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jim xxxxxxx přítomnost x xxxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxx xxx povinnost do xxxxxxxxxx nevstupovat), což xxxxxxxx i xxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx xxx to, jak xxxx xxxxxxxx ustanovení xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx se xxxxxxx provozovny xxx, xx xx zakazuje xxxxxxxxxx veřejnosti), je xxxxxx, že regulace xxxx nejen na xxxxxxxxxxxxx, ale x xx xxxxx xxxxx, xxxx na xxxxxxx, xxx xx součástí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx x povinnosti xx sobě xxxxxxxxx – xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x x případě, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx (xxx mimořádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Provozovatel x xxxxxxxxx jsou také xxxxxx nezávisle na xxxx xxxxx pandemického xxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxxxxxxxx xxxx právnická xxxx fyzická xxxxxxxxxxx xxxxx za přestupek xxxxx §10, veřejnost (xxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxx osoba xxxxxxx xx přestupek xxxxx §11 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona.

[23] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xx. X xxxxxx 1 x 4 xxxx. x) xxxxx xxxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxx x autonomii xxxx xxxxxxxxxxxx (jeho xxxxxxx xxxxx čl. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx), popřípadě xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x podobě xxxxxxx xxxxxx, neboť xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxx povinnosti xxxx být navrhovatel xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx 36 xxxxxxxx XXX xx. 8 Ao 1/2021-133).

[24] Navrhovatel xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxxxx na xxxxx xxxxxxx tím, xx xx xx. X xxxx 1 x 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx přítomnost xx xxxxxxxxxx provozovnách, xxxxx xxxx otevřeny, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jejichž xxxxxx by xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xx ochrany proti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx práv x xxxxx (čl. 36 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx), xxxxxx xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a provozu xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx

[25] Xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedl, xx xx xxxxxx x xxxxxxx xx §69 odst. 1 xxxx. x) x x) x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xx §2 xxxx. 2 písm. x) xx e) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx; u jednotlivých xxxxxxxxxx však xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[26] Xxxxxxx X xxxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xx x) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x provozovnách stravovacích xxxxxx (např. restaurace, xxxxxxx x xxxx), x výjimkou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stravování jen xxx ubytované osoby x venkovních prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxx („zahrádek“) xx xxxxxxxxx xxxx, s xxx, že není xxxxxxx možnost xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (výdejním xxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxx.

[27] Xxxxxxx článkem X xxxxx 4 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezil xxxxxx heren a xxxxx xxx, že xx x nich xxxxxxxx přítomnost veřejnosti.

[28] X xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx, přichází xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx pouze §2 xxxx. 2 xxxx. x). Toto xxxxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx provozovny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx centra xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jejich provoz“.

[29] Xxxxxxxx správní soud x xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jazykového xxxxxxx xxxxx na obchodní xx výrobní xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, x nichž jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[30] Xxxxx xxxxxx, obchod x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx podnikání [xxx xxxxxxxxx přílohu x. 4 x xxxxxx č. 455/1991 Xx., o živnostenském xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxx), xxxxxxx xxx přímo xxxxxxxxxxxx xxxxx v §34 (xxxxxxx spočívající x obchodní xxxxxxxx) x §42 (živnost xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx živnostem xxxxxxxxxxxx x §43, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx]. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx x §2 x xxxxxxxx xxxxxx x xxxx: xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx „mimořádnými xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx služby, xxx je toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x případech mezilidsky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je xxxxx XXXXX-19“.

[31] Xxxxx xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxx a xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona zahrnuje x xxxxxx. Není xxxxxxx důvodu, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx pracuje, xxxxxx. Xxxxxxxx zpráva xxxx xxxxx x xxx xx použít xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonných xxxxxxxxxx. Xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xx pod xxxxxxxx x xxxxxxx provozovny xxxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx – xxxxxxx x xxxx xxxxxxx citace xx xxxxxx, xx důvodová xxxxxx konstatuje xxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxx činností xxxx xxxxxx“, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx přenosných infekčních xxxxxxxxxx, čímž nepochybně xxxx xxxxx xx xx „vybrané“ xxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx x §2 odst. 2 písm. c), xx. „holičství, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, manikúry xxxx xxxxxxx, poskytování kosmetických, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx“. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxx poskytování xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x ani „xxxxxx“ xxxxx a xxxxx). Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx služby xxxxx xxxxx xxxxxx.

[32] Uvedenému xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X konkrétních xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, ostatně x xxxxxxx živnostenský xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxx živnosti xxxxxxxxxxx x obchodní xxxx xx výrobní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Tento xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx regulace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, tak i xxxxxxxxxx služeb, neboť xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx je zjevně xxxxxxxxx z důvodu, xx xxx x xxxxxxxx zázemí nejrůznějších xxxxxxxxxx takříkajíc xxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx se xxx xxxxxxxxxx trendech xxxxxxx xxxxxxx času xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx.

[33] Xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx jednoznačně x xxxxxxxx, xxxx činnosti xxx xxxxx pandemického xxxxxx preventivně xxxxxx. X kdyby xx xxxxxxxxxxx dopustil xxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx z dosahu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx omezení unikají xxxxx xxxxxxxxxx, hospody x xxxx (či xxxxx x kasina) x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxx podle xxxxxxxx xxxxxxx dotvářela zákon x xxxx a xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx x svobody xx xxxxxx xxxxxxx.

[34] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx), xxxxxxx x xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx činnosti. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zákaz, x xxxxxx xxx xxxxxxx (x xxxxxx dané xxxxxxxx) xx xxxxxxxxx xxxxxxxx (regulaci xxxxxxx, xxxxx xx daná xxxxxxx uskuteční). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, že „xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx používané xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx nesprávnému xxxxxxxxx x zaměňování pojmů xx xxxxxxx, x xxx lze sice xxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nebo xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx takových xxxxxxxx, xxxxx v důsledku xxxxxxx nemožnost xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (např. xx xxxxxxxx zakáže xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx poskytování xxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x provozovně xxxx pro ni xxxxxxxxx nesplnitelné xxxxxxxx)“ (xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 59).

[35] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx namítá, xx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx obchodních, xxxxxxxxx x obchodních xxxxxx. I xxxxx xxxx xxxx nalezl xxxxxxxx xxxxx xxx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (x herny a xxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xx by ani xxx mimořádné xxxxxxxx x napadených xxxxxxx xxxxxxxxx, neboť xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpůrce xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ve xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx xx, xx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xx musí xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x textu xxxxxxxxxxxx xxxxxx zřejmé.

[36] Xxx úplnost xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxx pouze xxxxxxxx potraviny x xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx, xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx samotný xxxxx xxxxx a xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx neoddělitelně xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx (xxxxxxx, možnost xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx „přidané xxxxxxx“, xxxxx xx xxx pochopitelně projeví x v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx). Provozovat xxxxx x xxxxxx xxx přítomnosti xxxxxxxxx xx xxx bezpochyby xxxxxxxxx xxxxx. Ostatně xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx (xx x xxxxxx či xxxxxx), neboť xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xx x případě xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[37] Odpůrce se xxxxxxxxx xx. X xxxx 1 písm. x) a xxxx 4 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdání, xx xxxxxxx xxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx xx tak v xxxxxxxx, který xx §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx xxxxxxxxxx her) xxxx provozovny. Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxx však xxxxxx, xx poskytování těchto xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vůbec xxxxxxxxx xxxxxx (pokud xx xxx xxxxxx, xxxxxxx xx se o xxxxxxxxxxx exces). Xxxxxx, xxx xx jedná „xxxxx“ o xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx podmínek, xx xxx o (x xxxxx případě) xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxx zodpovědět pouze xx xxxxxx x xxxx, co xxxxx xxxxxxx umožňuje. Jestliže xxxxxxxxxx zákon x §2 xxxx. 2 xxxx. b) xxxxxx xxxxx x regulací xxxxxxxx v provozovnách, xx referenčním rámcem xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx „xxxxx“ dané ekonomické xxxxxxxx. Xx-xx v xxxxxxxxxxxx zcela zakázána xxxxxxxxxx xxxxxxx veřejnosti, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx poskytování služeb xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x provozovnách x xxxxxxxxxx. To xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx „osobního“ xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb. Právě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx těchto služeb xxxxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxx). Xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxxx.

[38] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx shledal xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx stravovacích služeb x xxxxxxx xxxxx x kasin xxx, xx se x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx žádnou xxxxx.

XXX.3 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx heren x xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx

[39] Soud xx xxxx xxxxxxx xxx, xxx by toto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) či x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx je vůči xxxxxxxxxxxx zákonu obecným, xxxxxxxxxxxx předpisem – xxxx. rozsudek XXX xx. 6 Ao 11/2021-48, xxx 35). Xxxxx xxxxxxxx vznesl xxxxxxx až x xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx. xx. 8 Xx 12/2021, 1 Ao 8/2021 a 4 Xx 3/2021 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na pandemický xxxxx. Xxxxxx xxx xxx xxxxx vyjádření xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxx širší xxxxxxx pro své xxxxxxxxxx, což samo x sobě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxx x tom, xx xxxxx argument xxxxxx xx xxxx x že při xxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xx x toto xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[40] Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx jako „zákaz xxxx xxxxxxx styku xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx z xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx z některých xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x filmových xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx a trhů, xxxxxxxx zdravotnických zařízení xxxxxxxxxxxx xxxx lůžkové xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, zotavovacích akcí, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb nebo xxxxxxx jejich xxxxxxx“. Xxx x xxxx xxxxx xx xxxxxx, xx odpůrci xxxxxxxx xxxxxxx i provozovny xxxxxxxxxxxx služeb.

[41] Xxxxxxx, xxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, čj. 6 Xx 11/2021-48, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx omezení xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxxxxxxxxx výčtu xxxxxxxxxxxx xx slovem zejména x citovaném ustanovení xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx fyzickými osobami“, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx rozsudek XXX xx xxx 6. xxxxxx 2021, xx. 5 Ao 1/2021-65, xxx 30).

[42] X xxxxxx systematických Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx správný xxxxxx, xxxxx xxxxx xx „xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx“ xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně veřejného xxxxxx, xxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx cestování x některých xxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx“, x xxxxx jeho xxxxx by již xxxx na xxxxxxx xxxxx nezávislé (xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, co může xxx zákazem xxxx xxxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxx podezřelých x xxxxxx). Takový výklad xx xxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx učinil xxxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení, xxxxx xx vůbec xxxxxx xxxxxx, kde končí xxxxxxxxxxxxxx xxxxx uvedený xxxxxx zejména a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření (xxxxxxxxx od xxxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx). Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je právě xxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami.

[43] Xxxxx xxxxxx by xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx legislativní xxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxxxx xx pokud xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxx by xxxx „xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx x trhů, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x ubytovacích xxxxxxx x provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx“, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx mimořádného xxxxxxxx (xxxxxx zákaz xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx s ostatními xxxxxxxxx osobami), mělo xx xx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxxx pojmout xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx styku fyzických xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[44] Xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nelze xxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxx osoba xxxxxxxxx x nákazy“ je xxxxxxxxxxxx zkratka zavedená x §2 xxxx. 7 xxxx. x) xxx xxxxxxxx osobu, „xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx s infekčním xxxxxxxxxxx xxxx pobývala x xxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxx nákazy xx „xxxxx, xx xxxxxx xx šíří xxxxxx“ (§65 xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx dovodil, xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxx x pozitivním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx přítomnost xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxxx zaměstnavatelem (xxxxxxxx NSS čj. 8 Xx 1/2021-133, xxx 81) xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx (xxxxxxxx XXX xx. 5 Xx 1/2021-65, xxx 34).

[45] Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, že x xxxxxxxx situaci xx ohniskem xxxxxx xxxxx xxx celá Xxxxx republika, x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx území (xxx XXX xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx citovaném xxxxxxxx čj. 5 Xx 1/2021-65, xxxx 31), xxx xxxxxxx xxxx, xx probíhá xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx závěru xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 75). Ostatně xx zřejmé, xx xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx bylo, xxx by xx xxxxxxxxx důvod x xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxx ústavního xxxxxx x. 110/1998 Sb., x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx měsíců xxxxxxxx nouzový stav xxxxxx xxxxxxx 11.4.2021. Xxxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxxx opatření xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx neuvedl xxx, x čeho xx plynulo, xx xx ohniskem xxxxxx xx smyslu xxxxxx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx odpůrcem „xxxxxxx“ xx x xxxxx řízení, což xxxxxx x xxx, xx jde o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx pro xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx odmítá xxxxxxxxxx odpůrce, že xx xxxx vydávat xxxxxx xxxxxxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z preventivních xxxxxx. Xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxx 14.5.2021, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx ústupu (xxx uznává x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření), xxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx část xxxxxxxx xxx podstoupila xxxxxxxx x xx stanovena xxxxxxxxx xxxxxxxxx nosit xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx XXX2.

[46] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxx xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx preventivně xxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x hernách a x xxxxxxxx.

[47] Xxxxx §69 odst. 1 xxxx. i) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může odpůrce xxxxxxx nebo nařídit „xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“. Nejvyšší správní xxxx xxx v xxxxxxxx xx dne 26.2.2021, xx. 6 Xx 114/2020-63, shledal, xx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx „pravomoc xxxxxxx xxxx nařídit xxx xxxxxx ‚xxxxx xxxxxx‘ xxxxxxxx, které jsou xxxxxx obdobné xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx položkách xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx stejné, to xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx lidskou činnost. Xxxx obdoby xxxx xxx posuzována jak x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxx právní úpravy, xxxx zvládnutí xxxxxxxx xx xxxxxx předcházení (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.), xxx xxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx základních práv xxxxxxxxxxxxx ústavním xxxxxxxx Xxxxx republiky“ (rozsudek XXX čj. 6 Xx 114/2020-63, xxxx 143 x 144). Xxxxxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví tedy xxxxxxxx nelze chápat xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx taková xxxxxxxx, xxxxx leží mimo xxxxx vymezený x xxxxxxxxx a) xx x) xxxxxx ustanovení xxxxxx. „X xxxxxxx xxxxxxx by tato xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx obecnou xxxxxxxx odpůrce zakázat xxxx nařídit xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku, xxxxxxx xxxxx obecně vymezená xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx zasahovat xx xxxx xxxx by xxxx jednoznačně x xxxxxxx s xx. 4 xxxx. 1 x 2 Xxxxxxx“, xxxxxxxxxx xx i xxxxxxx mantinely pro xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx XXX čj. 6 Xx 11/2021-48, xxx 78).

[48] X uvedeného xxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxx bylo xxxxx uzavřít jiné xxxxxxxxxx než xxxxxxxxxx xxxxxxx x §69 xxxx. 1 písm. x) tohoto xxxxxx, xxxxx prostřednictvím §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx podmínku, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxxxxx x xxxxxx (xxxxxxxx čj. 6 Xx 11/2021-48, bod 78 xx fine).

x x x

[49] Nejvyšší xxxxxxx soud xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx činnosti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxx a xxxxx) xxxxxxxxxxxxxxx zákazu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxxx [xx. X xxx 1 xxxx. x) a xxx 4 xxxx. x)] xx xxxxxx nezákonné, x proto mimořádné xxxxxxxx v tomto xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx odůvodněny x xxx xxxx přiměřené xxxxxxxxxxx xxxx.

[50] Další xxxxx xx. I xxxx 1 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zákazníků x dezinfekce x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxx vůbec xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx návrh x xxxxx rozsahu xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx xxx, xxx navzdory xxxxxx x xxxxxxxxxx zakázat xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx služeb (x heren x xxxxx) xxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx alespoň xxxxxxxx xxxxxxxx [např. podle §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx či §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx].

XXX.4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

[51] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx. I xxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx omezují „xxxxxxxx, sportovní, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxx x xxxx shromáždění, xxxxxxxxx, xxxxx, přehlídky, ochutnávky, xxxxxx a jiné xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx na xxxxxx xxxxx, tak, xx xx ve stejný xxx možná xxxxxxxxxx xxxxxxx 2 osob xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 10 xxxx, xxxx-xx xx xxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo 50 xxxx, xxxx-xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx účastné xxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxx 2 xxxx xxxx prokázat, xx splňují xxxxxxxx xxxxxxxxx x bodu X/18, a xx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx mimořádné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx, xxxx), kterým xx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) naplňující xxxxxxxxx xxxxxxx technické xxxxxxxx x požadavky (xxx výrobek), xxxxxx xxxxxxxxx účinnosti xxxxxxx 94 % dle xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx x tomto xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jinak“; xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx případy, na xxx se xxxx xxxxxxxx nevztahují. Navrhovatel xx domáhá pouze xxxxxxx vyznačených xxxx „xxxx xxxxxxxx“ x xxx, xx zákaz xxxxxxxxxx xxxx považuje xx nepřiměřený xxxxx xx xxxxx soukromého x rodinného života.

[52] Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxx xxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx „xxxxx xxxx xxxxxxx konání xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx nichž xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx konání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxx mohou xxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx ústavních xxxxxx, orgánů xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxx veřejných xxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx“.

[53] Xxxxxxxx správní xxxx x xxx mnohokrát xxxxxxxxxx rozsudku čj. 6 Xx 11/2021-48 xxxxxx k xxxxxx, xx „akcí“ ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx pouze organizovaná xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx k určitému xxxx, xxxxxxxx naopak xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx několika osob x xxxxx rodiny. Xxxxxxxx správní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, že xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxxx, naopak uznal, xx xxxxxxx veřejných x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx šíření xxxxxxx xx vhodným opatřením xxxxxxxxxx potlačení xxxxxxxx (xxx 46 citovaného xxxxxxxx).

[54] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx čj. 6 Xx 11/2021-48 x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx. Naopak v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx „xx xxxxxxxxx xxxx veřejnou akcí xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx společenská xxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na situace, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx (xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx) xxxxxxx, x xx ani xxxxx, xxxx se x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx návštěvě xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx na xx pozváni, pozvou xx xxxx xx xx xxx xxxxxx xxxxxx.“ Xxxxxxx omezit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[55] X xxxxxxxx argumentace xxxxxxx, xx navrhovatel xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx omezení počtu xxxxxxxxx soukromých xxxx xx xxx (xxxxxx-xx xxxxxxxx další hygienické xxxxxxxx). I kdyby xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ztotožnil [xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xx. X xxxx. x) xxxx xx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx stolu xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx stravovacích xxxxxx], xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx „xxxx xxxxxxxx“, což xx problém se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nijak neřešilo.

[56] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx akce veřejná xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xx, xxx xx koná (xxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxx xxxxx xxxxx) xx xxxxx xxxx x xx jakých podmínek xx xx účastní. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx – xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx xx nepřiměřený xxxxx do xxxx xxxxxxxxxxxx.

[57] Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xx. X bodu 15 může dopadnout x xx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 84/1990 Xx., x xxxxx shromažďovacím, která xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxxxxxx. Shromáždění lze xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx zákonné (x zejména xxxxxxx) xxxxxx, tak v xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření (xxxxxxx xx věnoval xxxxxxxxxx xxx 16). Xxxxx tedy xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákona x právu xxxxxxxxxxxxxx (xxxxx účelem bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x dalších xxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx či xxxxx xx řešení veřejných x jiných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx postojů x xxxxxxxxxx – xxxx. §1 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxx shromažďovacím), nebude xxxxx na xx xx. I bod 15 xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx.

[58] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx, xx je xx. X xxx 15 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zohlednit xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění COVID-19 x xxxxxxxxx míru xxxxxx spojeného x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, oblastmi xx jinými xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zásahu xx práv x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx osob. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx odpůrce zabýval x obecné xxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx. X xxxxxxxxx xx. X bodu 15 xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zrovna xx dvě osoby (xxxxxxxxx této úvahy Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx – §101x xxxx. 1 s. x. s.). Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx i xxxxxxx x xxxxxxxx pravidla. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx Nejvyšší správní xxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx soukromých xxxx xxxx odpůrce xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx alternativní xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx zrovna xxxx xxxxxxxx a xxxxxxx toho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

XXX.5 X xxxxxx námitkám xxxxxxxxxxxx

[59] Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx mimořádné xxxxxxxx xx označeno jako xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x služeb, xxxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx a službami xxxxxxxxxxx. Tyto výhrady Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxxxx xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 97), xxxxx však x vadu, xxxxx xx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[60] Nejvyšší xxxxxxx xxxx dále xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx §2 pandemického xxxxxx. Xx takové xxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx u xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx pandemického xxxxxx, xxxxxxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx opírá. Xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxx v xxxxx řízení, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xx xxx xxxxxxxx. Taková xxxx xx napříště xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx; v daném xxxxxxx však bylo xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

[61] X xxxxxxx navrhovatele, že xxxxxxx xxxxxx správní xxxx, xxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx ze xxx 25.3.2021, čj. 4 Xx 301/2020-147, x xxxxx xxxxxxx, xx x x xxxxxxx xxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx odpůrce xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx spis (x x takové xxxxxxx xx totiž xxxxxxx §17 xxxxxxxxx xxxx). Xxxx pochybení, i xxxxx x něm xxxxxxx x nadále xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx citovaném xxxxxxxx, o xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx xxxxxx xxxxxx. „Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxx xxx nemají možnost xx xxxx xxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x podkladům xxxxx xxxxxx xxxxxxx.“ Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že „x xxxxxxxx způsobu vydání x xxxxxx xxxx xxxxxx xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx předpisu. Proto x xxxxxx xxxxx xxx přezkoumání xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx podobný abstraktnímu xxxxxxxx xxxxxxx podzákonných xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx otázky xxxxxxxxx x vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jeho obsahového xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx případných xxxxxxxxxx vad xxxxx x xxxxxx xxxx xxxx relevantní xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx xxxx správním xxxxxxx vedeno není.“ Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x citovaném rozsudku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx odpůrce x xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx posuzované mimořádné xxxxxxxx (xxxxxxxxxx povinnost xxxxx ochranu nosu x xxx) xxxxxxxxxx x podstatě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx absence xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[62] Xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx. 8 Ao 1/2021-133, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnancům, xxxxx xxxxxxxxxxx test xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx XXXX-XxX-2 poskytnutý zaměstnavatelem, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx byla xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Dlužno xxxx xxxxx, xx xx xxxxxx x posouzení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx nepřezkoumatelným.

[63] X xxxxxxxxxxxx xxxx absence xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx materiálu xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, heren x xxxxx. Xxxxxxx xxx sebeobsáhlejší spisová xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx rušených xxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

[64] Xx xxxxxx x omezení xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxxxxxx nevedení xxxxx xxxx, která xx xxxx vliv xx xxxxxxxxx xxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Odpůrce xxxx xxx x xxxxx směru xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx materiálu nepředložil, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxx dostupných xxxxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepředcházelo xxxxx řízení, x xxxxx rámci by xx účastníci mohli xxxxxxxxxx x podklady xxx xxxxxx mimořádného xxxxxxxx, to Xxxxxxxx xxxxxxx soud považuje xx xxxxxxxxxx.