Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxx xxxx mateřských x xxxxxxxxxx škol xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx (§101a xxxx. 1 x. x. x.) x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxxx provoz xxxxxxxxxx x základních xxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx na xxxxxxxx (čl. 33 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx).

XX. Xxxxxxx xxxxxxxxx školy (xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx) xx xxxxxxxxxx xxxxx vzdělání xxxx xxxxxxxx službu xx xxxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx moc xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jímž plošně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx omezující podmínky, xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (§101a x. x. x.). X xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vedle xxxx xxxxxxxxxxxx i obec (xxx xxxxxxx část xxxxxxxx města Prahy), xxxxx omezující xxxxxxxx xxxxx zasahuje xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x výchovu x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx, x podílet xx tak na xxxxxxxxxx potřeb svých xxxxxx (§35 xxxx. 2 zákona x. 128/2000 Sb., o xxxxxx, x §16 xxxx. 3 xxxxxx x. 131/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxx Xxxxx).

XXX. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx omezit xxxxxx xxxxxx na xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Toto xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx skupin xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x nákazy, nikoli xxxxx xxxx bez xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 1462/2008 Xx. NSS, x. 1910/2009 Xx. XXX, x. 2887/2013 Xx. XXX, x. 2943/2014 Xx. NSS, č. 2437/2011 Xx. XXX, x. 3422/2016 Sb. XXX, x. 3903/2019 Xx. XXX, x. 4006/2020 Xx. XXX, x. 4168/2021 Xx. XXX; xxxxx Ústavního xxxxx x. 99/2015 Xx. (sp. zn. Xx. XX 16/14).

Xxx: x) Městská část Xxxxx 9, b) Xxxxxxxx škola Xxxxxxxxxx, x) Xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, x) M. X., e) J. X., x) X. X. x) X. X. x x) X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 21.4.2021 xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxx navrhovatelů x) xx x) xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxx též „xxxxxxxxxxxx“ nebo „odpůrce“) xx xxx 12.4.2021 (xxxx xxx „xxxxxxxx xxxxxxxx“) x rozsahu xx. I. xxxx. 4 x xx. X. xxxx. 5; x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xx xxx 19.4.2021. X druhém x xxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx xxxxxx pod xx. xx. 10 Xx 3/2021.

Téhož xxx xxx Nejvyššímu správnímu xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x) xx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 12.4.2021 x xxxxxxx čl. X. odst. 5 x xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxx 19.4.2021. X návrhu ve xxxxxx x xxxxxxx x uvedených opatření xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pod xx. xx. 10 Xx 2/2021.

Xxxxxxxxxxxx a) až x) (x nimž xxxxx xxxxx městské xxxxx x dvou xxxx x děti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x jejich matky) xx pokládali xx xxxxxxx xx právech xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx

– xxxxx zakázalo xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx [xx xx xxxxxxx – xxx čl. X. xxxx. 4 xxxx. x)],

– xxxxx 1. xxxxxx základní xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x lichém x xxxxx týdnu [xxx čl. X. xxxx. 4 xxxx. x) x x)],

– xxxxx zakázalo xxxxxx xxxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxx xxxxxxx [xx xx xxxxxxx – xxx xx. I. xxxx. 5 písm. x)].

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x) xx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX x ZŠ xx xxxxxxx xxxxxx č. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních při xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „pandemický xxxxx“), xxxxx xx xxxx §2 xxxx. 2 písm. x) xxxx xxx na xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx regulovat xxxxxx XX x XX na základě §69 xxxx. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xxx to xxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vůbec xxxxx, xxxxxxx zákonodárce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx „xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx COVID-19 xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx“ podle §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona. X xxxxx to bylo xxxxx, muselo xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (viz §69 odst. 2 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxx xxxxxxxx xxx nebyla xxx zkoumána, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx a) xx x) ani xxxxxxxx. Xxxxxxxx a xxxxxxxx školy zřizované xxxxxxxx xxxxx Praha 9 xxxxxxxxxx žákům x xxxxx xxxxxxx xx xxxxx teprve xxxx, xx x xxxx laboratorní xxxxxxxxx xxxxxxx negativní výsledek xxxxxxxxxxxx XX-XXX xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx: xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx byly xx zmíněných xxxxxxx xxxxxxxxx xxx setiny xxxxxxx testů (x xxxx populaci xx xxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxxx to xxxx x xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx). Prokázalo se xxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxx masivního xxxxxx viru x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx plynoucí x dlouhodobého xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xx více xxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, proč x XX a XX mají platit xxxxxxxxx přísnější xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx h) byla xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxx mateřské xxxxx. Xxxxxxx jí xxxx xxxxxx xxx xxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxxxxxx xx xx ni xxxxxxx x xxxxxxxx mateřských xxxx. Xxxxxxxxxxxxx h) xxxxxxxxxx na to, xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxx jen proto, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx skupin xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx podezřelé x xxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx školy, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx mimo xxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx x) xxxxxx opatření xxx xxxxx xxxxxxxxxx. X xx sporé xxxxxx xx týkaly xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; xxxxx xx xx uvádělo, xx xxxxx případů x xxxxxxxxxx školách byl xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx byl xxxxx xxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx určitých provozních xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx provozní xxxxxxxx xxxx xxxxx k xxxxxxx režimu lesních xxxxxxxxxx škol: xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx 15 xxxx [xxxxx xxxxx považuje xxxxxxxx xx xxxxxxxx, viz xxxx xx. I. xxxx. 5 xxxx. x)], xxxxxxxx většina xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx prostředí (xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx), x xxxxx mateřské školy xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx aby xx počet xxxx x kolektivu dále xxxxxx. Xxxxxxxx bylo xxxxx xxxx nevhodné, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xx xx MŠ xxxxxxxx xxxxx) a xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx druhé.

Ministerstvo zdůraznilo, xx soud by xxx přezkumu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx řešení xx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx svými opatřeními xxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx dbalo xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx školy [x xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx. 33 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“)] umožňuje §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx (jak xxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxx 23.3.2021, xx. 9 Xx 1/2021-49, xxx [11]); xxxxx xxxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx výukou. Nelze xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx xxxx být xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odhalilo jen xxxx pozitivních.

„Epidemické“ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx (§94x xxxx. 2 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví, §3 xxxx. 6 pandemického xxxxxx) x xxxxxx xx x xxx xxxx; xxx xx xxxxxxxxxx, že jeho xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, přesto xxxx x tomto xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xx, xxxx xxxxxx možné xxxxxxx mateřské školy xxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx žáků xx 1. xxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx možná prezenční xxxxx xxx žáky 2. stupně, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx opatrně, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx přednostní, xxxxx xx omezení xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx legitimaci xxxxxxxxxxxx a), e) x x) x xxxxxx návrhu, xxxxx xxx napadené xxxxxxxx xxxxx neukládalo xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Navíc „otevření xxxxxxxxxx xxxx, stejně xxxx xxxxxxxxx škol, xxxxxxx xxxxxxxx osob x xxxxxxxx dopravě xxxx.“. X xxxxxxxx xxxxxxx školek by xxxxx ke zvýšené xxxxxxxx a i x xxxx xxxxxxx xx vzájemné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx by xxxxxx otevření xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx zcela xxxxxxxxxxxx. Napadeným xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx celé xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx bylo navíc xxxxx, xx některé xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx x) xx x) xx své xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx jednotlivých xxxx XX (xxxx x xx 2. stupni) x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx (xxx. xxxxxx) nebylo xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx žádným xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxx ně nebylo xxxxx xxxxx ani xx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx, bylo xxxxxxx, že testování xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx materiální xxxxxxxx, xxx ovšem xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx městské xxxxx Xxxxx 9 xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Nadále xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx školách i xxx xx xxxxxxxx xxxx. Rodina xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, ovšem xxxxxxxxx socializační xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx – x digitální kontakt (xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx) je xxx xxxxxx náhražkou xx xxxxxxx interakci xxxx xxxxx x pedagožkami.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x) a x) odmítl. Xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpůrce xxxx x rozsahu xx. I. xxxx. 4 a xxxx. 5 v rozporu xx zákonem.

Z XXXXXXXXXX:

(…)

XX. x) Aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatelů

[20] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx jednak xxxx základních, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx jejich xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x mateřská xxxxx, x konečně xxxxxxx xxxx, xxxxx xx zřizovatelkou xxxxxx xxxx.

[21] Xxxxx §101a xxxx. 1, xxxx xxxxx, x. x. x. xxxxx, xx „[x]xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx, xx xxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxxxx“.

[22] Xxxxxxx xxxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx obecně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx návrh xx zrušení opatření xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx splnění xx xxxxxxxxx, xxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx konsekventní tvrzení x xxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxx. Xx, xxx xx dotčení xxxxx xxxxxx věci xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxx x způsobu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu XXX ze dne 21.7.2009, xx. 1 Xx 1/2009-120, č. 1910/2009 Sb. XXX, xx xxxx Územní xxxx Xxxxxx xxx Xxxxx, xxx 34). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxx xxxxxxxx s aktivní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x otázkou xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xxx xxxxxx v xxxxxx ve xxxx xxxx, nikoli xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení (xxx usnesení rozšířeného xxxxxx XXX ze xxx 17.9.2013, čj. 1 Aos 2/2013-116, x. 2943/2014 Sb. XXX, xx xxxx xxxxxx xxxxxx části xxxxxxxx xxxxx Xxxx, xxx 42).

[23] Xxxxxxxxxxx x) xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je xxxx přímo xxxxxx xx. X. xxxx. 4 xxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx „provoz xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to xxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x základní xxxxx, x xxxxxxxx:

x) xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxx zařízeních xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxxxxxxx třídě,

d) žáků 1. xxxxxx ve xxxxx, xx xxxxx xx počet žáků 1. xxxxxx xxxxxxx 75 xxxx, xxxxx xx xxxxxx tohoto 1. stupně stavebně xxxxxxxx xx budovy 2. stupně xxxxxxxx xxxxx, a xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx 1. xxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx podmínky podle xxxxxxx x), x xx způsobem, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx týdnu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx x x sudém xxxxx neúčastní xxxxx xxxxxxxx tříd (při xxxxxx xxxxx tříd xxx xxxxx xxxxxxxxxxx),

x) xxxx v přípravném xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx,

x) základních xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a případně xxxxxxx xxxxxxxx),

x) skupinové xxxxxxxxxx xxxx 2. xxxxxx xxxxxxxxxx školním xxxxxxxxxx xxxxx xxxx 9. tříd xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhodnocené xxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx x nejvyšším počtu 6 xxxx x xxxxx xxxxxxx,

x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx, s xxxxxxxx skupinové xxxxxxxxxx xxxxx xxxx. x).“

[24] Xxxxxxxxxxxx f) a x) xxxx žáky xxxxxxxxxx škol. Xxxx xxxx xxxxx dotčeni xx. I. xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx „xxxxxx mateřských xxxx xxxxx školského xxxxxx, a xx xxx, že xx xxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx

x) xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, že xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x neměnných xxxxxxxxx nejvýše 15 xxxx,

x) mateřských xxxx x tříd xxxxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx školy xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

[25] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx nesporně xxxxxxx právě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x), x) x h) xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx: „Každý xx xxxxx na vzdělání. Xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxx po xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx.“ X případě xxxxxxxxxxxx x) spočívá omezení xxxxx xx xxxxxxxx x xxx, že xxxxx xx základní xxxxx xxxx xxxx xxxx změněna x xxxxxxxxx xx distanční xxxxx, xxxx na xxxxx xxxx xxxxxxxxx. X xx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx podmínění xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxx nedávno xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx [16] xxxxxxxx xx xxx 6.5.2021, xx. 5 Xx 1/2021-65.

[26] Xxxxxxxxxxxx x) x x) xxxxxxxxxx mateřské xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx x výjimek xx. I. xxxx. 5 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx x x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx práva xx vzdělání, xxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxxx XX xx xxx 27.1.2015, xx. xx. Xx. XX 16/14, č. 99/2015 Xx., bod 83). Xxx uváděla xxxxxxxxxxxxx x), xx vztahu x žákům xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx prakticky vyloučeno. X xxxxxxx doplnila, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx České xxxxxx xxxxxxxx na téma xxxxxxxxxx x mateřských xxxxxxx x období xxxxxxxxx xxxxx xxx 20 % mateřských xxxx xxxxxxxxx nějakou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx dětmi.

[27] Xxxxxxxxxxxxx e) x x) xxxx rodiči xxxx xxxx. Ke xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xx „podstatné xxxxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxx xx vzdělání je xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prospěchu xxxxxx xxx xxx. §855 xxxx. 2 zákona x. 89/2012 Xx., xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxx (xxxx xxx ‚XXX), x xxxxxxx xxxx osobní xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx výchovy x xxxxxxxx xxxxxx xxx ust. §858 XXX. Otázku xxxxxxxx xxxxxx zákon xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx x povinností, xxxxx xxxx její xxxxxxxx (xxxx. xxxx. xxx. §877 odst. 2 XXX). Xx xxxx právem xxxxxx, xxx jeho xxxx xxxx v základní x xxxxxxxx xxxxx xxxxx vzděláváno.“

[28] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx i xxxx o zajištění xxxxxxxxx a hmotného xxxxxxxxx xxxxxx, včetně xxxxxxxxxxx jeho xxxxxxx x xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxx xxx xx xxx, že xxxxx rodiče zasazovat xx o prospěch xxxxxx zde xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dítěte. Xxx, kdo xx xxxxx na xxxxxxxx, xx samo dítě x xxxxx mu xxxxx pomáhá xxxx xxxxx naplňovat x xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x) x x) xxxx x xxx, xx x xxxxx svých dětí xxxx xxxxxx zákonné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx návrh vedle xxxx, xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx; xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x) xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx. V roli xxxxxxxxx xxxxxxxx podávajících xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx prosazují jejich xxxxx, jako xxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxx v xxxx [22] xxxxxxxx xx xxx 31.3.2016, xx. 4 Xx 281/2015-32, konstatoval, xx „xxxxx xx vzdělávání x xxxxxxx služby […] xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxxx (rodičům)“. Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xx xx „xxxxxx rodiče, xxx jeho xxxx xxxx v základní x mateřské škole xxxxx xxxxxxxxxx“, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx.

[29] Lze xxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxx, xxx xxxxx dětí na xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx samy xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx podaného xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx pro xxxxxxx xxxxxx jejich xxxxx nutné, aby xxxxxx měli x xxxxxxxx téhož xxxxxxxx xxxxx toho xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

[30] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxx samotné rodiče xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxx x nynější xxxxxxxx navíc xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx x x době, kdy xx jinak xxxxxxx xxxx čas x xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxx zapojit xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxx xxxxxx s distanční xxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx subjektivních práv xxxxxx. Na xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx lze xxxxx xxxxxxxxx závěr xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx [39] xxxxxxxx ze xxx 27.7.2011, xx. 1 Xx 53/2011-109, č. 2437/2011 Xx. XXX, xxxxx xxxxx „xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx školy xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xx xx, aby jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxx xxx xx xxxxxxx stanovených důvodů. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxx x povahy xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx rovněž xxxxxxxxxxx xxxxxxxx subjektivním xxxxxx na ‚xxxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxx. Mateřské xxxxx významným xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kariéry, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do zaměstnání, xxxxxxx x navázání xxxxxxxxxx kontaktů xxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx jejich xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx odpočinek xx xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx cílem mateřských xxxx, jedná xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx externality, xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.“ Xxxxxxxxxxxxx x) x g) xxxx xxxxxx žáků xxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx x xxxxxx tohoto xxxxxx nemají.

[31] Xxxxxxxxxxxxx x) je xxxxxxxx xxxxx a navrhovatelka x) xx xxxxxxxx xxxxx. Obě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x), xxxx městskou částí xxxxxxxx xxxxx Prahy, xxxx příspěvkové organizace xx smyslu §8 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxxxx: „Xxxx, xxxx x xxxxxxxxxx svazek xxxx, jehož xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x oblasti xxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxxx xxxx), zřizuje xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx xxxxxxxx.“

[32] Svou xxxxxxx xxxxxxxx legitimaci xxxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx řádně xxxxxxxxx x xxxxxxx mají xxxxx xx xx, xxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x zásahy, xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx právech xxxxxxx xx své xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx již od xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

[33] X xxxx xxxxxxxxxx xx. X. xxxx. 4 x 5 xxxxx, xx xx xx striktně xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a mateřských xxxx xx některých xxxx x nich xxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx školním, xxxxxxxxxx předškolním vzdělávání. Xxxx xxx xxxxxxxx xxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx distančním xxxxxxxx, nebo xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxx, x xxxxx xx distanční podoba xxxxxxx, či xx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx dětem, x xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[34] X toho xxxxx, xx obě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx přímo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx existence xx totiž xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxxxx ve vazbě xx §7 xxxx. 2 téhož xxxxxx, xxxxx xxxxx „[š]kola xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx uvedených x §3“. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x xx. 33 Xxxxxxx předpokládají, xx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx z xxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx znemožnilo xxxxxxxxxxxxxx x) x x) xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx poskytování xxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxx jim xxxxxxxx opatření přímo xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, x xx xxxx xxxxx jim xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

[35] Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx, xx xxxxxxxxxxxxx x) x c) xxxx x řadě xxxxxxx xxxxxxx nadány x xxxxxxxxxxxxxx postavením x xxxxxxx xx „xxxxxxxxx xxxxxx“ ve xxxxxx legislativní xxxxxxx xxxxxxxxx v §4 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. V xxx xx xxxxxxxx soudům xxxxxxx pravomoc xxxxxxxxxx „x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx, xxxxxxx územního samosprávného xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx xxxxxxx rozhodování x právech x xxxxxxxxxxxx fyzických a xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxxxxx, xx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx xxxxxx“ xx smyslu xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxx například xxxx xxxxxxx rozsudek XXX xx. 4 As 281/2015-32, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx dětí x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx NSS xx dne 21.4.2016, xx. 5 Xx 65/2015-52, č. 3422/2016 Xx. NSS, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx), xxxx nemění xxx xx tom, xx xxxx xxxxxxx i xxxxxxxxxxx osobami, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx ně pomocí xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx působí xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tomu, xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (viz xxxxxxx xxxxxxxx rozšířeného senátu XXX xx xxx 18.2.2020, čj. 8 Xxx 128/2018-46, č. 4006/2020 Sb. XXX, x xxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxxx x) x x) xxxx xxxx legitimovány x xxxxxx nyní xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[36] Xxxxxxxxxxxxx x) je městskou xxxxx xxxxxxxx města Xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xx xxx samostatné xxxxxxxxxx x xxxxxxx s §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx městě Xxxxx xxxxxxx základní x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxx občanů xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxx samosprávného xxxxx, xxxxx skrze xxxxx samosprávy, xxxx xx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Zásadním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obcí xxxx xxxxxxxx nejenom do xxxxxxxxxx, xxx x xx práva xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx celku jakožto xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[37] X xxxx xx xxxxx uvést, xx x zde platí, xx xxxxx x xxxx zřizovatel jsou xx určité míry xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx výše xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx xxx, xxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxx bylo xxxxx xxxxxxxx výše, samotné xxxxx mají xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, x tudíž xx xxxxxxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx hájil x xxxxxx zřizovatel.

[38] Xxxxxxxxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx proto, aby xxxxxx práva xxxx, xxxxx xxxxxxx, ale xxxxx xxxxx, aby xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx pečovat x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx svém území xxxx x jednu x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

[39] Xxxxx §35 xxxx. 2 zákona x xxxxxx, xxxxx xxxxxx vymezuje samostatnou xxxxxxxxx obcí, totiž xxxxx: „Xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce xxxxx xxxxxxx záležitosti uvedené x §84, 85 x 102, s xxxxxxxx vydávání xxxxxxxx xxxx. Xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x s xxxxxxxx zvyklostmi o xxxxxxxxx podmínek xxx xxxxxx sociální xxxx x xxx uspokojování xxxxxx svých xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx bydlení, xxxxxxx x rozvoje xxxxxx, xxxxxxx x xxxxx, potřeby informací, xxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx kulturního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.“ (xxxxxxxxx XXX). Xx xxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x), xxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xx zařazení „xxxxxxx x vzdělávání“ xx samostatné xxxxxxxxxx xxxxxxxx města Xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx §16 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

[40] Právě xxxxxxxx §35 xxxxxx x obcích představuje xxxxxxxx vymezení xxx. xxxxxxxxxx působnosti obce, xxxx xxxx xxxxxxx, x nichž xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx xx xx xxxxxxxx jednak xx. 8 Xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx. 100 xxxx. 1 Ústavy, xxxxx xxxxx věta xxx: „Xxxxxx xxxxxxxxxxx celky xxxx územními společenstvími xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx na samosprávu.“ Xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx obvody. Xx xxxxxxxx územních xxxxxxxxxxxxx xxxxx může xxxxx xx. 101 xxxx. 4 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx x rámci xxxxxxxxx soudnictví xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx napadeného xxxxxxxx.

[41] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx obcí xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dne 11.6.2013, xx. 3 Xx 9/2011-219, x. 2887/2013 Sb. NSS. Xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx x xx výkon xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx xxxx xxxxx, jejichž xxxxxxx xx xxxx xxxx správním xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §101x x. x. x.“. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxx 29.5.2019, xx. 2 Xx 187/2017-264, x. 3903/2019 Xx. NSS, xxx xxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx práva hájit xxxxxxx zájem xx xxxxxxxxx životním xxxxxxxxx xxx xxx občany x xxxxxxx, kdy xx její území xxxxx zasahovat imise x důsledku realizace xxxxxxxxxx záměrů xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx plánem xxxxxxxx xxxx. Xxx xxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přímo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x vzdělávání xxxxxx občanů, jež xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx aktivit xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obce podle §35 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx podle §16 xxxx. 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxxx Xxxxx.

[42] Xxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, respektive xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx navrhovatelka a) xxxx územní xxxxxxxxxxx xxxxx pečující x xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; dále xxxxxxxxxxxxx x) a x) xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx zasáhlo xx naplňování samotného xxxxxx xxxxxx existence; x xxxxxxx navrhovatelé x), x) a x), tedy xxxx xxxxxx škol, xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx.

[43] Xxxxxxx xxxxxxxx legitimaci xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x) x g), xxxx rodiče xxxxxx xxxx. Xxxxxx návrh xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx odmítl xxxxx §46 odst. 1 xxxx. x) x. x. s. xxxx xxxxx, xxxxx „xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx“. (…)

XX. x) Xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx

[44] Navrhovatelé xxxxxx namítali, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x 2. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx omezit (formou xxx. rotační výuky) xxxxxx 1. xxxxxx xxxxxxxxxx škol. Xxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx nelze xxxxxx xxx §2 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx §69 odst. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nichž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (viz xxxxxx odstavec napadeného xxxxxxxx).

[45] Podle §2 xxxx. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx opatřením „xxxxxxx výuky nebo xxxxxx provozu xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxx jiný xxxxxx xxxxxx xxxxx“. Na xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxx tedy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx provoz xxxxxxxx xxxx, což xxxxxxx v xx. X. xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, případně xxx x xxxx čl. X. xxxx. 13 xxxx. a) (xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. xx xxxxxx xxxxx). Xxxxxx z xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxx zabývá, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx nezkoumal, xxx ministerstvo x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví. Xx xxxxxxx xxx stěží xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx pandemickém xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nynější xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx omezování xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx je tak x režimu xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx, který x xxxxx xxxxxxx opatřením xxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx.

[46] Xxxx dává navrhovatelům xx xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx xxxxxx nemohlo xxxxxxxxxxxx plošně xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx či xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[47] Xxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

„x) zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx, dopravy, xxxxxx, xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx výrobky, kterými xxxx být šířeno xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob podezřelých x nákazy s xxxxxxxxx fyzickými xxxxxxx, xxxxxxx omezení xxxxxxxxx x některých xxxxxxx x omezení dopravy xxxx některými xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx představení, sportovních x xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx sociálních služeb, xxxx, xxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxxxx akcí, jakož x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx, dopravy x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxx užívanými x xxxxxx podle §6x x 6x, xxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx x řek,

d) xxxxxx x vyčlenění xxxxx xx zdravotnických xxxxxxxxxx,

x) xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x deratizace na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (§86 xxxx. 1), stanoví-li xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a právnické xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekce, dezinsekce xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx příslušného orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dezinfekce, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; náklady na xxxx xxxxxxxxxx dezinfekci, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zdravotním ústavem xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu,

f) příkaz x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x nichž xxxxx x infekčnímu xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxxx x preventivní xxxxxx xxxxxx léčiv (xxxxxxxxx),

x) xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx státu, kraje xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx karanténě,

i) xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx nebezpečí jejího xxxxxx“.

[48] Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx ustanovení míří x úzce věcně xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx potravin, xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, provedení dezinfekce), xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx tu nechává xxxxxxx „xxxxxxxx“ ustanovení §69 odst. 1 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, k němuž xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx již xxxxxxxxx, xxx rozsudek xx xxx 26.2.2021, xx. 6 As 114/2020-63, body [141] xx [146]. Naopak xxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxx písmeno x), xxxxx xxxxxxxx velké xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx a současně xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx a xxxxxx xxxxxxxx (x xx x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx právo xx xxxxxxxx či xxxxxxx pohybu). X xxxxxx formulace xxxxxx xxxxxxxxxx xx odlišný: xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx – xxxxxx xxxxxxx x) xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“. Xxx xx xx vyjádřit x xxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx věcnou xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (příkaz xx xxxxx dopadá xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx statky xxx.), zatímco písmeno x) xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (omezení xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxxx zdravotnických x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx, hotelů x xxxxxxxxxx), xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx právě xxx xx „xxxxxxx osoby xxxxxxxxx x nákazy“.

[49] Xxxxx xx tuto xxxxx osobní působnost xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx – x xxxxx xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxx nemůže xxxxxxxx xxxxxxxx (ve vztahu x mateřským a xxxxxxxxx xxxxxx) obstát.

[50] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx otázky xx xxxxx dotkl. X rozsudku xx xxx 22.4.2021, xx. 6 Ao 11/2021-48, xx xxxxxxxx x xxxxxxx práva shromažďovacího (xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx náboženských obřadů), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx §69 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxx xxxxxxx senátu xxx xxxxx celosvětové xxxxxxxx xxxxxxxx tak, xx „xxxxxx xxxxxxxxxx x nákazy“ xx xxxxxxxxxxx xxxxx. Ustanovení xxxxxxxx xxxxx do xxxx xxxxxxx zaručených xxxx (svobody pohybu x shromažďování, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx), x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tedy xxx, xx umožňuje zakázat xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx riziko, xx by xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx každému, kdo xx nachází na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxxx xx v xxxx, xxx xx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxx xx xxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx x nákazy xxxxxx (xxx xxx [75] citovaného xxxxxxxx).

[51] X rozsudku xx xxx 6.5.2021, čj. 5 Xx 1/2021-65, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx ministerstva, xxxxx xxxxxxxxx z xxxx, xx je xxxxx §69 odst. 1 xxxx. b) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxx provozu xxxx – a tím xxxxx je podle xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx testování xxxxxxxxxxx, xxxx, žáků x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Pátý senát xxxxx xxxxx pro xxxxxxx testování ve xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx §69 xxxx. 1, podotkl však, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx míry xxxxxx xxxx celého §69 xxxx. 1 xxxx. x), xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx jen x „xxxx podezřelých x xxxxxx“ (xxx body [29] až [31] xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[52] Xxxxxxxx xx pak soud xxxxxxxx x xxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx x rozsudku xx xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44, x xxxx xx. xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx činnost provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx heren a xxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x tomto xxxxxxxxxx xx xxxxxx zejména xxxx podle xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx osob podezřelých x xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osobami“, xxxx sledovat účel xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Šestý xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx čj. 6 Xx 11/2021-48 xxxxxxx x xxxx [51] xxxx), xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxx. „Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“ xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x §2 xxxx. 7 xxxx. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx fyzickou xxxxx, xxxxx „byla xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx“. Ohniskem xxxxxx xx pak „místo, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxx“ (§65 xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx též xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, xxx [81]) xx xxxxxxxxxxx ve xxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxx čj. 5 Xx 1/2021-65, xxx [34]).

[53] Teoreticky xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx senát ve xxxx čj. 6 Xx 22/2021-44, xx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nákazy xxxxx být xxxx Xxxxx republika, x xxxxxx podezřelou x xxxxxx xxxx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx xx jejím xxxxx. Xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx celosvětová pandemie, xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx o xxxx automaticky nestačí. Xxxxx by xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, byl xx to především xxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx stavu (několik xxxxxx xxxxxxxx nouzový xxxx xxxxxxx 11.4.2021).

[54] Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx. 6 Xx 22/2021-44 ovšem xxxxxxxxx, xx ministerstvo xxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx svých xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx, x xxxx xx xxxxxxx, xx ohniskem xxxxxx xx xxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx to xxxxxxxxx. Xxxxx senát konečně xxxxxx představu, že xx xxxxxxxxxxxx mohlo xxxxxxx plošná opatření xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx [41] xx [46] citovaného rozsudku).

[55] Xxx v nynější xxxx, v xxx xxx x xxxxxxxx xx omezení xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx, že může xxxxx plošně xxxxxxxxx xx provozu xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obecné xxxxxxxxx („xx školách xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, školy xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx“) a současně xxxxxxxxx, xx ani xxxxxx nárůst xxxxxxx xxxxxxxxxx xx začátku xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x nákazám xxxxx ve školách xxxx xxxx ně. X konkrétním epidemiologickém xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxxxxxxxx mladší xxxx xx 1. xxxxxx základní školy, xxxxxxxxxx xxxx (xxxxxx xxxx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx) – x u xxxx xxxxxxxxxxxx věku xxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxx x pobytem x xxxxxxxx škole xxxx prokázána.

[56] Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x úvodní xxxxx odůvodnění xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx teoreticky xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx ale xxxx otázce nevěnovalo xxxxxx konkrétní pasáž xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx tomu, xx xx ministerstvo xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx tím, xxx xx xxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx“ xxxxxx smysl (x xxxx), xxxx xxxxxxxxxxx pokládalo xx xxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx x nákazy xxxxx xxxx navštěvující xxxxxxxxx xxxxx xx každého xxxx 1. stupně xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx ale nemůže xxxxxx (viz bod [54] výše). Ministerstvo xx skutečnosti používá §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx x něm xxxx xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxx omezení styku xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx z xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx) vůbec xxxxxx x xxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx patřilo xxxxxx a bez xxxxxxx xxxxxxxx omezit xxxxxxx xxxxxx všem xxxxxxxxxx země, xxxxxxx xxxxxxx představení, xxxxxx xxxxxxx školy x xxxxxxx restaurace xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (jak xx xxxx uvedl x rozsudku xx. 6 Xx 22/2021-44, xxx bod [54] xxxx, k podobně xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxx), xxx xxx xxxxxx xxxxx podklad xx xxxxx xxxxxx.

[57] X xxxxxx xxxx soudem, xxxx x reakci xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxx zavírat xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx dne 23.3.2021, čj. 9 Xx 1/2021-49, x. 4168/2021 Xx. XXX, xxx [11]. Xxxxx xxx ale obsahuje xxx xxxxxx některých xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx tyto xxxx: „Zmocnění ministerstva x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx §69 x 80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákon xx xxx xx xxxxxx x zákonu x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví ‚xxxxxxxxxxxxxx‘ xxxxxx x xxxxxxxxxxxx bude xxxxxxxx xxx zákony xxxxxxxx, xxxxx xxxx, o xxxx xxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxx zákona xxxxxxxxx) xxxxx. X xxxxxxx, xx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx zdraví opatření x xxxxxxxxxx působností, xx xxxxxx xxxxx […] xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx […]“. Xxxx nerozumí xxxx, xxx xx citovaná xxxxx xxxxx argumentaci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxx věci není xxxx x to, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx pandemické xxxxxxxxxxx xxxxxx vydávat xxxxxxxxx opatření podle xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xx, x xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx podmínek x xx xxxxxx xx xxxx xxx xxxx xxxxx.

[58] Xxxx xxxx xxxxxxx, že §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xx xxx xxxxxx určen xxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx protiepidemickým xxxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx konkrétním xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxx použít k xxxxxxxx xxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x nákazy“. Xxxxx x xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xx xx dobu xxxxxxxxx stavu x xxxxxxxxx vláda [xxxx. §5 x §6 xxxxxx č. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx zákon)], x xxxxxxxx k úvodu xxxxxxxxx ustanovení xxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxxx se (x xxxxxxx doby xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx. Plošná omezení xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxx na základě §2 odst. 2 xxxx. f) pandemického xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, avšak nikoli xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Proč xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx – xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nynější pandemie – xxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[59] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x zavedlo xxxxxxx xxxxx xx 1. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxx, které xx xxx xxxx protiepidemická xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx postup xxx xxxxxxxxx „x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx“ [§76 odst. 1 xxxx. x) s. x. s., v xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxx xxxxxxxxx podle §101x xxxx. 4 x. x. x.], xxx xxxx xxxx xxxxx napadené xxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) i bez xxxxxxx. Xxxxxx ministerstva xxx xxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxx xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxx.

XX. d) Xxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(…)

[61] Někteří xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx. X. xxxx. 4 x odst. 5 xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx školy), xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx, že žádají xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxx proto xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jen x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitkami, xxxx x rozsahu xx. X. odst. 4 x xxxx. 5.

[62] Xxxxxx lze xxxxx, xx xxx přezkumu xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx (xxxx. rozsudek XXX xx xxx 24.10.2007, xx. 2 Xx 2/2007-73, x. 1462/2008 Xx. NSS, část XX) x xx-xx xxxxx právně xxxxxxxx xxx určitou xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x nezasahovat do xxxxx, xxx by xxxx zpravidla volit xxxx xxxxxxxxx cestu. X xxxxxxx věci xx situace neobvyklá: xxxxxxxxxxxx xxxx zpochybňovali xxx xxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx proto xxxxxxx za nezákonné xxx xxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxx x xxxxxx, xxx který xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxx mají xxx xxxxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví. Xxxx věcí xxxxx, xxx xx to x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx reagoval. Xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx sloužit xxxx upozornění xxx xxxxxxxxxxxx a popud x xxxx, xxx xxx vydávání protiepidemických xxxxxxxx postupovalo x xxxxxxx xx xxxxxxx.