Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx napadená xxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxx xx ustanovení, xxxxx xxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx) xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxx xx xxxxxxxx části oddělit, xxxxxxx soud xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx části (§13 xxxx. 4 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19).

Xxxxxxxxxxxxx: č. 1910/2009 Xx. XXX, č. 2464/2012 Xx. XXX, x. 4187/2021 Xx. XXX a č. 4220/2021 Xx. XXX; x. 32/2000 Xx. XX (xx. xx. XX. XX 517/99).

Xxx: X. X. proti Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx zrušení xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx domáhal xxxxxxx xxxx vyslovení xxxxxxxxxxxx xx. I xxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce xx xxx 25.6.2021. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx stanovil xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx poskytování xxxxxx zaměřených na xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.

X účinností xxx xxx 1.8.2021 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 30.7.2021.

Xxxxxxxxxxx xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxx xx táboře (a xxxxxxxxx aktivitách) byla xxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxx xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx evidenci.

S ohledem xx xxxxxxx, x xxx xxxxx hovořit xxxx o xxxxxxxx (xxx dokládal statistickými xxxxx) x jež xx plně xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, x x xxxxxxxx xx to, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx není Česká xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx (přičemž xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx chyběly xxxxx). Xxxxxxxxx též, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx covid-19. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx (x obdobných aktivitách xxxxxxxxx vzdělávání) xxxxx xxxxxx xxxxxx [xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx výkladu §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Sb., o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „zákon x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx“)]. Zároveň xxx x opatření xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, neboť x xxxxxxxx června xxx xxxxxxx upustil xx xxxxxxxx testování xxxxxxxxxxx; nadto xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Opatření neobstojí xxx xxx srovnání x xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx onemocněním, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx srovnání x xxxxxxxxxxxx.

X tomu, xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxx xx dobu 30 xxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx podklad (odkázal xx rozsudek xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, x. 4187/2021 Xx. XXX).

Xxxxxxx ve xxxxxxxxx x xxxxxx uvedl, xx x situaci, xxx xxxx x xxxxxxxxx dostatek odborných xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx ochranu xxxxxx x xxxxxx, současně xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx, že by xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxx x xxxxxxx život, x upozornil, xx xxxxxxxx xxxx opatření xxxx xxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. i) x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Současně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx 2020, xxx xx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xx nyní xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxxx. Srovnání x xxxxxxxxxxxx nepovažoval odpůrce xx xxxxxxxxx a x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x chřipkou. Upozornil xxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xx vztahu x osobám x xxxxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19 a xxxxxxxxx xxxxxxx pozitivně xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx stanovil xxxxx x odůvodněné xxxxxxxx, jež x xxxxxxx na ochranu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxx části xxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[8] V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx. X xxx 11) xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx zařízení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zaměřených xx xxxxxxxx obdobné xxxxxxxxx vzdělávání xxxx, xxxxxx xxxxxx, xxxxx:

„X xxxxxxxxx xxx dne 26.6.2021 od 00:00 xxx. xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xx:

11. xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx č. 258/2000 Xx. x §2 odst. 2 xxxx. e) x x) zákona č. 94/2021 Sb., jde-li x xxxxxx zařízení xxxx poskytování xxxxxx xxxxxx xx věku 6 xx 18 xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §2 xxxxxxxx x. 74/2005 Xx., xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služeb xxxxx xx xxxx xx 6 xxx, včetně xxxx x xx, xxxx xxxxxxxxxxxx volnočasové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 let, zotavovací xxxx a xxxx xxxxxxx akce xxx xxxxx xxxxxx 18 xxx,

x) nařizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx organizátorovi xxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx přítomnost xxxx xxx 500 xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx 1000 xxxx xx xxxxxxxx prostorech,

b) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo péči xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxx, příjmení), xxxxxx xxxxxxxxx údaje (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx) x informace x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. (od xxx, xx kdy); xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx 30 xxx xxx dne xxxxxxxxxx xxxxxx;

x) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které vykazují xxxxxxxx příznaky onemocnění xxxxx-19 nebo xxxxx x případě, že xx xxx v xxxxx čas přítomno xxxx než 10 xxxx, xxxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx 6 xxx xxxx, podmínky xxxxxxxxx x bodu X/16; xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, poskytovateli xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx aktivity xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx se xxxxxxxx xx splnění xxxxxxxx podle xxxx X/16 prokázat; x xxxxxxx, xx osoba xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/16 neprokáže, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx akce xxxxxxx xxxxxx xxxxx neumožnit xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx; jde-li o xxxxxxxxxx xxxxxxxx neměnného xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx X/16 xxxxxxxxx xx 7 dní; xxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 1 xxx (dále xxx „xxxxxxxxx akce“), prokazuje xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x bodu X/16 xx dni xxxxxxx na xxxx x xxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podmínek xxxxx xxxx X/16 xxxx. x), f), x) xxxx x), ve xxxxxxxxx každých 7 xxx; xxxxxxx podmínky xx xxxxxxxx xxxxxxx xx osoby podílející xx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx přítomné na xxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx organizátorovi vícedenní xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx RT-PCR xxxxx xx stanovení xxxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxxx u xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx prokazování xxxxxxx xxxxxxxx podle xx I/16 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx 18 xxx xxxx xx nařizuje xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxx xxxxx xxxxxx 18 xxx xx xxxxxxxxxxxxxx nařizuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx prostředí, x dále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 18 let xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx 18 let x xxxxxxxxx epidemiologického xxxxxxx. X dalším postupu xxxxxxxxx orgán ochrany xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.“

[9] Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele. Bez xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx věcně xxxxxxx x xx xxxxxxx xxxxx odmítnout podle §46 odst. 1 xxxx. x) x. x. s.

[10] Podle §101x odst. 1 xxxx xxxxx x. x. x. „[x]xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx je xxxxxxxx xxxxx ten, xxx tvrdí, xx xxx xx svých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, vydaným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx“. Aby xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, musí xxxxxxxxxxx xxxxxx, že existují xxxxxx jemu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Jinak xxxxxx, xxxx „logicky xxxxxxxxxxxx a myslitelně xxxxxx xxxxxxx dotčení xxxx xxxxxx sféry xxxxxxxxxx opatřením obecné xxxxxx“ (xxx usnesení xxxxxxxxxxx senátu NSS xx xxx 21.7.2009, xx. 1 Ao 1/2009-120, č. 1910/2009 Xx. XXX, xxx 34; ve xxxxxx x xxxxxxxxxx opatřením xxx xxx xxxxxxxx XXX ze xxx 14.4.2021, čj. 8 Xx 1/2021-133, x. 4187/2021 Sb. NSS, xxx 34). Zda xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx na xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS xx. 1 Ao 1/2009-120, xxx 34).

[11] Xxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Soudy xx správním soudnictví xxxx xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx (§2 x. x. x.), xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx nestačí, xxxxx-xx xxxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, že xx tato xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu XXX xx. 1 Ao 1/2009-120, xxxxxxxxx body 31, 36 x 41). Xx xxxxxx x mimořádným xxxxxxxxx xx znamená, xx xxxxx umožnit xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx určité xxxxxx každému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx xxxxxx (jakékoliv, xxxxxxxx x xxxxxxxx). Mezi xxxxxxxx činnosti podnikatele x právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx totiž xxxxx a nezprostředkovaný xxxxx bez dalšího xxxxxxxxxx (viz xxx xxxxxxxx XXX ze xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44, xxxx 20 x 21).

[12] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx podstoupit xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 (jinou xxxxxxx xxxxx xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxx xx xx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx účastnit xxxxxx; xxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx zájmového xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxx xxxxxxx strpět xxxxxxxxxx údajů xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tábora xx xxxx 30 xxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, soukromého x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx [x to práva xx odpočinek x xxxxx čas, xx xxxxx ve xxx x xxxxxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 31 xxxx. 1 Xxxxxx o xxxxxxx dítěte (x. 104/1991 Xx.)].

[13] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxx 11 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxx xxxx části týkající xx xxxxxx xxxxxxxx [xxxx. x)] x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx podle xxxx 16 [xxxx xxxx. x)]. Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx x kontextu jeho xxxxxxx, xxx věcně xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx částem xxxxxxxxxx opatření (x xxxx xxxx. xxxxxxxx XXX ze dne 24.6.2021, xx. 8 Xx 5/2021-57, xxx 24, x xx xxx 29.6.2021, xx. 8 Ao 7/2021-44, xxxx 23 a 25).

[14] Xxxx nemůže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k těm (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx k xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxx bodu 11 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jeho xxxxxxx x aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx (a to x x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

(x) x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (nadto xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx. xxx [11] xxxx) – xxx 11 xxxx. x),

(xx) xx xxxxxxx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxx klinické příznaky xxxxxxxxxx covid-19 – xxx 11 xxxx. x) xx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vykazují xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19“,

(xxx) x xxxxxxxx pro xxxxx podílející se xx xxxxxxxxxxx akce (xx této kategorie xxxxxxx xxxxxxx) – xxx 11 písm. x) xx xxxxxxx „xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx podílející xx xx xxxxxxxxxxx akce, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx“ a

(iv) x xxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx testovaných xxxx (nadto x xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx 11 písm. x).

[15] Xxxxxxxx týkající se xxxxxx xxxxxxxx [bod 11 písm. x)] xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx akce). Xxxx xx stanovena xxxxxxxxx xxxx a xx xxxxxxxxxx dobu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx (xxxxxxxxx) xxxx xxxxx xxxxxxxxx (x to xxx xxxxxxxxx poskytnout xxx osobní údaje) xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx), přičemž uživatel (xxxxxxxx) za xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxx „vyžalovat“. Xxxx xxxxxx sférou uživatele (xxxxxxxxx) a regulací xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx neexistuje (xxx xxx [11] xxxx). Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx tábor xxxxxxxxxx, xxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx opírá x xxxxxxxxx účastníka, xxxxx xxxxxx být xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx x xxxx 11 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[16] Xxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nevyzýval xxxxx §37 xxxx. 5 xxxx xxxxx s. x. x. k xxxxxxxx návrhu, neboť x xxxx věci xxxxx o xxxxxxx, xx by xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx tvrzení xx vztahu k xxxxxxx procesní legitimaci (xxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx. 1 Xx 1/2009-120, xxx 32, a xxxxxxxxx; xxxxxx např. xxxxxxxx NSS xx xxx 29.7.2021, xx. 1 Xx 9/2021-90, xxx 37).

[17] X xxxxxxx xx. X xxxx 11 xxxx. x), písm. x), xxxx. x) xx xxxxxxx „zakazuje xxxxx xx uvedených xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx onemocnění xxxxx-19“ x „uvedené xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx se na xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx místě xxxxxx xxxxxx“ a xxxx. x) mimořádného opatření xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx uvedených xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx aktivní xxxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x této xxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x. xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[18] Xx xxxxxxxxxx rozsahu [zbývající, xxxxxxxxxx xxxx xx. X xxxx 11 xxxx. x)] xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx je xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Mimořádné opatření xxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) osobní xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (jeho xxxxxxx xxxxx xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx), neboť xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, x xxx xx xx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx. Konkrétní xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx (v xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxx xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx namístě, xxxxx x souladu x xxx xxxxxxxxx xxxxxxx ÚS xx xxx 1.3.2000, xx. xx. XX. ÚS 517/99, x. 32/2000 Xx. XX, „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxx právo na xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx“). Xxx xxxx x to, xx navrhovatel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx xx mu x xxxx činnosti xx xxxxxxxxxx okolností xxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx legitimace xx xxxxxx xxxxxxx dostatečné. Xxxx nepřehlédl, xx xx omezení týká xxx xxxxxxx, xxx xxxxx je xxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx. Xxxxxx navrhovatel xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx tábora xxxxxxxxx xxxx xxx 10 xxxx, z kontextu xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx z xxxx xxxxxx (x-xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x matkou navrhovatele) xxxxx, že tomu xxx bylo. X xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

[19] Xxxxxxxxxxx xxxxx proti (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) nařízení xxxxxxx, xxxx zakázal xxxxx xx xxxxxxxxxx zájmového xxxxxxxxxx dětí xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle xxxx 16 mimořádného xxxxxxxx, xxxxxxx v xxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxx), xxx xxxxxxx xxxxxxxx prokázali, x xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx), xxx její splnění xxxxxxxxxxxx x xxx xxx, xxxxx podmínku xxxxxxxxx, účast xxxxxxxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

[20] Xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx v xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[21] Xxxxx xxxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx podle bodu 16 xxxxxxxxxxx opatření. Xxx ve své xxxxxxxx o „odkazovací xxxxxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. rozsudek XXX xx dne 13.8.2021, xx. 6 Xx 19/2021-66, xxx 28), xxxxx aktivity xxxxxxx x bodu 11 xxxx. c) napadeného xxxxxxxx (xxxx. x xxxx xxxxx) xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx splní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx dětem, xxxxx xx vykážou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx testem, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a dětem, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx covid-19.

[22] Xxxxxxxxx ze xxx 2.9.2021, xx. 9 Xx 13/2021-36, Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx navrhovatele xxxxxxxx, že xxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v rozporu xx zákonem.

[23] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx x případě, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx (v širším xxxxxx) xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxx předmětu, neboť xxxxxx xxxxxxxxxxx již xxxxxx xxxxxxxxx lepšího xxxxxxxx (poprvé xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 11.6.2021, xx. 8 Xx 9/2021-43, x. 4220/2021 Sb. XXX, později xxx xxxx. usnesení XXX xx xxx 17.6.2021, xx. 7 Xx 10/2021-374, nebo xx xxx 23.6.2021, xx. 10 Ao 16/2021-34). Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxxxxxx.

[24] Xxxxxxx závěr xxxxxxx z konstrukce §13 odst. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, dle xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxx, které v xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx čj. 8 Xx 1/2021-133, bod 28). Podobně xxxx xxx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx i xxxxxxxxxx soudu x xxx, že (xxxx) xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx x rozporu xx xxxxxxx (v xxxxxx xxxxxx) xxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxxx). X xxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 15.12.2010, xx. 7 Ao 6/2010-44, x. 2464/2012 Xx. XXX). Xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx soudem shledané xxxx xx netýkají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx již xxxxxxxx XXX xx. 8 Xx 9/2021-43, bod 10).

[25] Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx v rozsahu, xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx (xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (viz xxx xxxxxxxx xx. 8 Ao 9/2021-43, xxxx 9 x 10). Ve xxxx xx. xx. 9 Xx 13/2021 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 16 xxxxxxxxxxx opatření, x projednávané xxxx xxxxxxxxxxx napadá xxxx xxxx 11 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx tudíž nemůže xxxx xxxxx bez xxxxxxx odmítnout, xxxxx xx xxxxxxx jej xxxxxxxxxx.

[26] I v xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodu 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x nehledě na xxxxx, pro xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx proto nerozhodné, x xxxxxx xxxxxx xxxx vyslovil nezákonnost xxxx 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (viz xxx [24] výše).

[27] V xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx bodu 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (stejně xxxx xxxx xxxxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx obsažené x xxxx 11 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx určitou aktivitu xxx xx splnění xxxxxxxx, které xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx x tohoto xxxxxx též nezákonné. Xxxxxxxxxxx formálně oddělené, xxxxx xxxxxxxxxx neoddělitelné, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tohoto pravidla xxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxx části xx pravidlo xxxx xxxxx xxxxxx nepoužitelné. Xx je x xxxxxxxx způsobeno xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx odkazu na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[28] X xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx přezkum xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přinést lepší xxxxxxxxx v xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx prospívají i xxxx, xxxxxx pro xxx příznivého xxxxxxxx xxxxxxxx v případě, xx xx jeho xxxxxxx neshledal soud xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx tak x x souladu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[29] Xx xxxx xx. zn. 9 Xx 13/2021 xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx 16 xxxxxxxxxxx opatření. X projednávané věci xxxxxxxxxxx napadá xxxx xxxx 11 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxx (a jiných xxxxxxxxxx zájmového vzdělávání xxxx) jen xxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxx bodu 16 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx formálně xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxxxxx (tj. xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx nyní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx (xx. xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dětí xxx splnění xxxxxx xxxxxxxx).