Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Krajská xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §64 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxx správního xxxx (§67 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxxx xxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxx telefonicky.

Prejudikatura: x. 735/2006 Xx. XXX x x. 3817/2018 Xx. NSS; č. 30/2010 Xx. XX (xx. zn. X. XX 1849/08).

Xxx: x) X. X. x x) E. X. xxxxx Xxxxxxx hygienické xxxxxxx xxxxx Vysočina x ochranu xxxx xxxxxxxxxx zásahem, x xxxxxxx stížnosti xxxxxxxx.

Xxxxxxx x) xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx Mateřskou xxxxx x Xxxxxxx xxx Sázavou. Xxx 15.9.2020 xxxxxxxx xxxxxxxxx x) x-xxxx z xxxxxxxx školy, xx xxx 4.9.2020 zde xxxx xxxx, které xxxxxxxx bylo 15.9.2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx-19, x xxxxx xxxx rodiče dětí xxxxxxxxxxx hygienická xxxxxxx.

Xxxxx xxx žalobkyni b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xx žalobce x) xx v xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx škole x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXX test, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx b) xxxxxx sdělila, xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxxx ošetřovné. X dotazu xxxxxxxxx x), zda obdrží xxxxxxx rozhodnutí o xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ona xxxxxx xxxxxxxxxx nevydává.

Dne 16.9.2020 žalobkyni b) xxxx xxxxxxxxxxx kontaktovala xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xx má x xxxxxxxx a) xxxxxxxx x odběru 18.9.2020. Xxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokoušela xxxxxxxxxxx kontaktovat xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx b) xx xxx 17.9.2021 xxxxxxx x dětskou xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x lékařka xx xxxxxxxxxxx, kdy má xxx žalobce x) xx xxxx.

Xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx b) x-xxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxxxxxxx žalobci x) nenařizovala. Xxxxxxxxx xx, xx k xxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X nutnosti xxxxxxxx xx PCR xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx a) je xxxxxxx dostavit xx x xxxxxxxxxxxx PCR xxxxx. V uvedeném x-xxxxx zaznělo: „Pokud xx xxxxxxxxxxx, xx XXX xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Vám xxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutím, xxxxx se ani xxxxxx rozhodnutí nepodrobíte, xx KHS xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx této povinnosti xxxxxxxxxx danými příslušnou xxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx současně xxxxxxxxx xxx §92x odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví.“

E-mailem x 18.9.2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žalobkyni x), xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx od xxxxxxxx žádné bližší xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nařízených xxxxxxxx. To xxxxxxxxx x ve sdělení xx 7.2.2021.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 22.9.2020 žalobci a) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x XXX xxxxx.

Xxxxxxx xx následně xxxxxxx xxxxxxx u Krajského xxxxx v Xxxx xxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx x vynucování xxxx, aby xxxxxxx x) absolvoval karanténu x XXX xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxx 15. xx 17.9.2020, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 26.4.2021, xx. 30 X 177/2020-102, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx x) xx dnech 15. až 17.9.2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x XXX test xx xxxxxxxxxx onemocnění covid-19, xxxx nezákonná (výrok X). Ve vztahu x žalobkyni x) xxxxxx xxxxxx (xxxxx XXX.), x rozhodl x nákladech xxxxxx (xxxxx XX., XX. x X.).

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx nařídit xxxxx §64 zákona o xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx (§67 xxxx. 1 zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx). Xxxxxxxx dne 15.9.2020 xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x) x xxxxxxxx x pozice xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxx, xx xxxxxxx x) je x xxxxxxxxx a xxxx xx dostavit k XXX xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §64 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx žalované či xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx uvedla xxxxxxx v omyl x xxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx navodila xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, přestože xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x). Xxxxx do xxxx žalobkyně b), xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nutnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxx, xxx byl nucen xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x postupu xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx žalobce x) x xxxxxx.

Xxxxxxxx (stěžovatelka) xxxxxxx xxxxx X. xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x PCR xxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx 15.9.2020. Xxxxx v xxxxx den proto xxxxx dojít k xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxx žalobci xxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktováni. Xxxxx xxxxxx žalované se xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx účinky. Xxxxxxxx x-xxxxxxx komunikace nebyla xxxxxxxxx xxxxxxxxx karantény xxxx XXX xxxxx, xxx představovala xxxxx xxxxxxxxxx x dotazům xxxxxxxxx x). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx některých xxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxx nezákonný xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nezákonný xxxxx xx xxx 15. xx 17.9.2020. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx vnitřně xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xx také domnívala, xx xxxxx X. xxxxxxxxxx rozsudku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx skutkovému xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a podrobení xx XXX testu xxxxxxx 15. xx 17.9.2020.

Xxxxx stěžovatelky krajský xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx hovor xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx x-xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x) xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lékařských xxxxxx xxxxxxx x). Xxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx soudem, xx xxxxxxxxx informovat xxxxxxxxxxx xxxxxx x výsledcích xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx má xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx x úvahu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x rozhodné xxxx xxxxxxx epidemie xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zmírnit dopady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx kasační xxxxxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[15] X xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx protiepidemických xxxxxxxx (§64) xxxxxxxx xxxxx §67 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[16] V xxxxxxxxxxxx xxxx je sporné, xxx výzva x xxxxxxxxxx xxxx, aby xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-19 xxxx ve xxxxx 15. až 17.9.2020, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §82 x. x. s. Xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 15.7.2020 byla xxxxxxx x) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX testu, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx §64 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nařídit pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

[17] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx a) s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v dané xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zmiňovaná xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx a x) xxxxxxxxx se x trvající zásah xx xxxxx 15.9. xx 17.9.2020, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť stěžovatelka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobci x) xxxxx dne 15.9.2020.

[18] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx věci xxxxxxxx soudem. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx zabýval x xxxx odůvodnění xxxx xx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxx xx napadený xxxxxxxx.

[19] Xxxxx chtěla xxxxxxxxxxxx xxxxxx žalobci a) xxxxxxx x protiepidemických xxxxxxxx (§64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx x xxx xx xxxxxx §67 xxxx. 1 xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxx (xxx xxx 52 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15.9. až 17.9.2020 xxxxx xxxxxxxxxx x nařízení xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x XXX xxxxx. Xxxxx xx xxxxx posoudit, xxx xxxxxxxxxxx hovor xx xxx 15.9.2020 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx karantény a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX testu, xxxx xx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx.

[20] Nelze xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15.9.2020 xx každá xxxxxxxx xxxxxxxx osoba pochopila, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx a xxxxxxxx xx PCR xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x) xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x) setrvat x xxxxxxxxx, xx xxx do xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx xxxx informace xxxxxxx xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hovoru, xxxxx xxx proveden xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx soudem). Xxxxxxx xxxxx chápat xxxxx xxxx doporučení xx nezávazné xxxxxxx.

[21] Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 18.2.2010, xx. xx. I. XX 1849/08, č. 30/2010 Xx. ÚS, xxxxx xxxxx správním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x sebou xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx osob, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx proporcionality.

[22] Xx xxxxx místě xxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xx xxxxxx doplnit, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxx a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x karanténě x xxxxxxxx se XXX xxxxx, nelze xxx xxxxxxxxx nedostatek xxxxxxx xxxxx považovat xx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §65 x. ř. x. – xx xxxxx správný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xx jedná x xxxxx (resp. xxxxx) xx xxxxxx §82 x. ř. s.

[23] X xxxxxxxxxxxx věci xxxx stěžovatelka xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x), a xx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxx. xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx opatření xxxxx §64 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx vyřčených xxxxxxx a nutnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx vůči xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §82 x. ř. x. (xxxxxxxxxx xxx xxxx 55–57 xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[24] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx věci je xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x nepříznivé xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx by xxxxxx xxxxx vydat 600–1600 xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx neměla xxxxxxxxxx personální xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xxxxx nelehké xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx postup xx xx značné xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ovšem nemůže xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx tím, xx xx vytvářel xxxxxxx, kdy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §67 xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonodárce (xxxx. např. rozsudek XXX xx dne 7.8.2018, xx. 8 Xxx 25/2018-32, č. 3817/2018 Xx. NSS, xxx 27).

[25] Xxxxxxxxxxxx xxxx namítla, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx posoudil xxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx x trvajícími xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podotýká, xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahů je xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx lhůt x xxxxxx zásahové xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx NSS ze xxx 26.6.2013, xx. 6 Aps 1/2013-51, xx dne 25.4.2019, xx. 9 Xx 83/2019-35, xx xx xxx 21.1.2021, čj. 9 Xx 55/2020-54, xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 31.8.2005, xx. 2 Xxx 144/2004-110, č. 735/2006 Xx. XXX). Xxxxxxxx podání xxxxxx xxxxx v xxxx xxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx případě se xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx vyvolala xxxxx, xx žalobce x) xx povinen xxxxxxxx xx XXX xxxxx x xx xx xxxx xxxxxx doma x xxxxxxxxx. Telefonickým xxxxxxx xx dne 15. 9. 2020 xxxx stěžovatelka vyvolala xxxx, který trval xx do 17.9.2020, xxxx xx doby, xxx bylo xxxxx xxxxxxx x) – xxxxxxxxx b) – x-xxxxxx stěžovatelkou xxxxxxx, xx „xxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx. xx doby, xxx xx xxxxxxx x) xxx dostavit x xxxxxxxxx XXX xxxxx (18. 9. 2020). X xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Telefonátem xx xxx 15.9.2020, xxx byla nezákonným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x) povinnost zůstat x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx XXX xxxxx, xxx vyvolán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx do 17.9.2020.

[26] V xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx, xx i přes xxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky xxxxxxx a) zodpovědně xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, aby předešel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx-19, přestože xx x xxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx omezení (x xxxxxxxxxxxxx xxx x x tomto xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

[27] Jak xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx v xx době do xxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zákonná úprava x xxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx x xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx-19, x stěžovatelka xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (a x xxxxx případě xxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx tak Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx věci xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx (xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), xxx xxxxx xxxx důsledek xxxxxxxxx xxxxxxx úpravy x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[28] Xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx nezákonnosti xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx intenzity. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx však xxxxxxx, xx nezákonné xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pohybu v xxxxx xxxxxxxx dní, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx žalobce x).