Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

Krajská hygienická xxxxxxx xxxx o xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §64 xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxxxxxxx xxx správního řádu (§67 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxxx xxxx opatření (xxxx. xxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxx telefonicky.

Prejudikatura: x. 735/2006 Xx. XXX x x. 3817/2018 Xx. XXX; x. 30/2010 Xx. XX (xx. xx. X. XX 1849/08).

Xxx: x) X. X. x x) X. X. xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx stížnosti žalované.

Žalobce x) navštěvoval x xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxx Sázavou. Xxx 15.9.2020 xxxxxxxx žalobkyně x) e-mail z xxxxxxxx xxxxx, xx xxx 4.9.2020 xxx xxxx dítě, které xxxxxxxx xxxx 15.9.2020 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx-19, x proto xxxx rodiče xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx stanice.

Téhož xxx xxxxxxxxx x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx, xx xxxxxxx x) xx x xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx PCR xxxx, xxxxx termín xxxxxxxxx x) xxxxx následující xxx. Xxxxxxxxx x) xxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxxxxx dětskou xxxxxxx, xxxxx jí xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx ošetřovné. X xxxxxx xxxxxxxxx x), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xx ona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 16.9.2020 xxxxxxxxx b) xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x tím, xx xx xx x xxxxxxxx x) dostavit x xxxxxx 18.9.2020. Xxxxx dne xx xxxxxxxx xxxxxxxxx pokoušela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx b) xx xxx 17.9.2021 xxxxxxx x dětskou xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxx xxxxxxx x) xx xxxx.

Xxxxx dne xxxxxxxx xxxxxxxxx b) x-xxxxxx xxxxxxx, xx xxx karanténu xxxxxxx x) xxxxxxxxxxxx. Domnívala xx, xx x xxxx je příslušná xxxxxxxxxxx. X nutnosti xxxxxxxx xx XXX xxxxx xxxxxx, že xxxxxxx a) xx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx PCR xxxxx. V uvedeném x-xxxxx xxxxxxx: „Pokud xx xxxxxxxxxxx, xx XXX xxxxx Vysočina xxxxxxxxx Xxx xxxx xxxxxxxxx uložit rozhodnutím, xxxxx xx ani xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx, xx XXX kraje Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx povinnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx úpravou (např. xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, dopustila byste xx xxxxxxxx přestupku xxx §92k odst. 3 xxxx. a) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“

X-xxxxxx z 18.9.2020 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx žalobkyni b), xx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx v mateřské xxxxx xxxx od xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, proto nemůže xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To potvrdila x xx xxxxxxx xx 7.2.2021.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 22.9.2020 xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxxx xx x PCR xxxxx.

Xxxxxxx xx následně žalobou xxxxxxx u Xxxxxxxxx xxxxx x Brně xxxxxxxx určení, že xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx, xxx žalobce x) xxxxxxxxxx karanténu x XXX xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xx xxxxx 15. xx 17.9.2020, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx rozsudkem xx xxx 26.4.2021, xx. 30 X 177/2020-102, xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx, aby xxxxxxx x) xx dnech 15. až 17.9.2020 xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a XXX xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19, xxxx xxxxxxxxx (xxxxx X). Xx xxxxxx x žalobkyni b) xxxxxx xxxxxx (xxxxx XXX.), a xxxxxxx x nákladech xxxxxx (xxxxx II., XX. x X.).

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, že žalovaná xxxx xxxxxxx podle §64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (§67 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx). Xxxxxxxx dne 15.9.2020 xxxxxxxxxxx kontaktovala xxxxxxxxx x) x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx veřejného zdraví xxxxxxxx, xx xxxxxxx x) je x xxxxxxxxx x musí xx xxxxxxxx k XXX xxxxx, aniž xxxx jakákoli protiepidemická xxxxxxxx xxx §64 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví ze xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb vydána. Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx x dopustila se xxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx závaznosti vyřčených xxxxxxx a nutnosti xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx, přestože xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx žalobci x). Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx x), xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx nutnost xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x) xx xxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxxx doma, xxx xxxxx zásahem xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx nepramenil přímo x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx byl závislý x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx. xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx žalobce x) x xxxxxx.

Xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx výrok X. xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx. Uvedla, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x PCR xxxxx xxxx žalobcům xxxxxxxxxxx sdělena dne 15.9.2020. Pouze x xxxxx xxx proto xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx. Další xxx žalobci xxxxxx xxxxxxxxxxx kontaktováni. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx x-xxxxxxx komunikace nebyla xxxxxxxxx nařízením xxxxxxxxx xxxx XXX xxxxx, xxx představovala xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx b). Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx jiných xxxxxxx xxxxxxxx nezákonný xxxxx xx xxx 15. xx 17.9.2020. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxx xxxxxxx rozporné.

Stěžovatelka xx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx I. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx neohraničila xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xx PCR xxxxx xxxxxxx 15. xx 17.9.2020.

Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x v xxxxxxxx x-xxxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx x) uváděla, xx xxxxxxxxx musí xxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a). Xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx souhlasila x xxxxxxxx soudem, že xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx o výsledcích xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X dané xxxx xx ovšem třeba xxxx x úvahu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x rozhodné xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx stěžovatelky xxxx zmírnit xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx-19. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxx domnívala, xx xxxxxxxx xxxx způsobená xxxxxxxx je v xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[15] X xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§64) xxxxxxxx xxxxx §67 zákona x ochraně veřejného xxxxxx vůči xxxxxxxxxx xxxxxx buď xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[16] X projednávané xxxx xx xxxxxx, xxx výzva x xxxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx-19 xxxx xx xxxxx 15. xx 17.9.2020, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. Xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 15.7.2020 byla xxxxxxx a) xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx podrobit xx XXX xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nařídit pouze xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx.

[17] Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x) x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx v dané xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx zmiňovaná xxxxxxxx x telefonicky x x) xxxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx 15.9. xx 17.9.2020, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x) xxxxx dne 15.9.2020.

[18] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx odůvodnění nemá xx vytknout. X xxxxxxxxxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx odkazuje xx napadený rozsudek.

[19] Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx žalobci a) xxxxxxx z protiepidemických xxxxxxxx (§64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), musela o xxx xx smyslu §67 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxx xxx 52 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx 15.9. xx 17.9.2020 xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx karantény xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx x XXX xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx, xxx telefonický xxxxx xx xxx 15.9.2020 xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx XXX xxxxx, nebo xx xxxxxxx o xxxxx doporučení.

[20] Xxxxx xxx xxxxxxxxx s xxxxxxxx soudem, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 15.9.2020 xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx osoba xxxxxxxxx, xx stěžovatelka uložila xxxxxxx x) xxxxxxxxx xxxxxxx doma v xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx XXX xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx b) xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx a) xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx jí xxxx informace ohledně xxxxxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx hovoru, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[21] Xxxxxxx xxxx přiléhavě xxxxxxx xx nález Xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 18.2.2010, sp. xx. X. XX 1849/08, x. 30/2010 Xx. XX, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxx moci, xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xx základních xxxx xxxx, musí xxxxxxxxx zákonu x xxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

[22] Na xxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx doplnit, xx telefonický xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx byla xxxxxxx x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx doma x karanténě a xxxxxxxx xx XXX xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx smyslu §65 x. ř. x. – je xxxxx správný xxxxx xxxxxxxxx soudu, xx xx jedná x xxxxx (resp. pokyn) xx xxxxxx §82 x. x. x.

[23] X xxxxxxxxxxxx věci xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx svobodu xxxxxxx x), x xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx. ultra vires. Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle §64 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx respektování a xxxxxxxxxx. Stěžovatelka xx xxxxx vůči xxxxxxx x) dopustila nezákonného xxxxxx ve xxxxxx §82 s. x. x. (xxxxxxxxxx xxx xxxx 55–57 napadeného xxxxxxxx).

[24] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx 600–1600 xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx personální xxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx, xx si xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky x xxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, xx by xxxxxxxx xxxxxxx, kdy není xxxxx rozhodnutí podle §67 xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonodárce (xxxx. např. xxxxxxxx XXX xx dne 7.8.2018, xx. 8 Xxx 25/2018-32, x. 3817/2018 Xx. NSS, xxx 27).

[25] Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx daný xxxxx posoudil xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx s trvajícími xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx podotýká, xx toto xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahů xx xxxxxxxxx především z xxxxxxxx xxxx xxxx x podání xxxxxxxx xxxxxx (xxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 26.6.2013, čj. 6 Xxx 1/2013-51, xx xxx 25.4.2019, xx. 9 Xx 83/2019-35, xx xx xxx 21.1.2021, xx. 9 As 55/2020-54, xxxxxx k běhu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx žaloby viz xxxxxxxx rozšířeného senátu XXX xx xxx 31.8.2005, xx. 2 Xxx 144/2004-110, x. 735/2006 Sb. XXX). Xxxxxxxx podání xxxxxx xxxxx x dané xxxx xxxx sporná. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x trvající xxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x) xx xxxxxxx podrobit xx PCR xxxxx x do té xxxx xxxxxx doma x karanténě. Telefonickým xxxxxxx xx dne 15. 9. 2020 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx do 17.9.2020, xxxx xx xxxx, xxx bylo xxxxx xxxxxxx a) – xxxxxxxxx x) – x-xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx „karanténu Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx“, xxxx. xx xxxx, xxx xx xxxxxxx x) xxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx XXX xxxxx (18. 9. 2020). X xxxxxxxxxx krajského xxxxx přitom Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx 15.9.2020, xxx xxxx nezákonným xxxxxxxx xxxxxxx žalobci x) xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx XXX xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx zásah, xxxxx xxxxx xx xx 17.9.2020.

[26] X xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxx vyzdvihnout xx, xx i xxxx xxxxxxxxx jednání stěžovatelky xxxxxxx a) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nemoci xxxxx-19, xxxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx xxx i x xxxxx směru xxxxxxx xx rozsudek xxxxxxxxx xxxxx).

[27] Jak xxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud uvedl, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x ohledem xx xxxxxxx xxxxxxxx x xx době xx xxxxx míry xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx, jaký x xx době xxxxxx v xxxxxxxxxxx x šířením xxxxxx xxxxx-19, x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (x x xxxxx případě xxxxxxx x xxxxxxxxx). Xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxx její selhání (xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx), ale xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[28] Xx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx, že Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx věci xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zásahu xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx nezákonné uložení xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx omezení xxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx by xxx minimálně xxxxxx xx xxxx xxxxxxx x).