Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. X xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx zákona x. 258/2000 Xx., o xxxxxxx veřejného xxxxxx) xxxxxxxxxx x úvahu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx správním xxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxxx xxxx (nejsou xxx xxxxx blíže xxxxxx účastníci). Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řízení xx xxxxxx §38 xxxx. 1 správního xxxx xxx z xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxxxxxxxx x xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nelze xxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 x. ř. x.

XX. V xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v úvahu xxx xxxxxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, tj. xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1 správního xxxx je xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 362/2004 Xx. XXX, x. 3288/2015 Xx. XXX, x. 3687/2018 Xx. XXX x x. 3460/2016 Xx. XXX; xxxxx Ústavního xxxxx x. 94/2018 Xx. XX (xx. xx. XX. ÚS 635/18).

Xxx: X. X. xxxxx Ministerstvu zdravotnictví x ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx podal xxx 20. 8. 2020 žádost o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 19.8.2020. Svoji xxxxxx zdůvodnil xxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx §27 xxxx. 1 xxxx. x) xx spojení x §38 xxxx. 1 správního řádu.

Žalovaný x xxxxxxxx xx xxx 25.8.2020 této xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xx, xx v řízení x xxxxxx opatření xxxxxx povahy nelze xxxxxxx x účastnících xxxxxx, xxxxxx se §27 xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxxxx řízení).

V xxxxxxxxxx xx xx žalobce xxx 25.8.2020 xxxxx xxxxx xxxxxxx žalovaného xxxxxxxx. Xxxxxxxx zejména xx §27 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx x xxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx povinnost, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx xx dne 26.8.2020 xxx xxxxxxx žalovaného xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. X této xxxxx xxxxxxxx totožnou argumentaci.

V xxxxxx na výzvu xx xxx 26.8.2020 x xx xxxxxxxx xxxxxxxxx ze dne 4.9.2020 žalovaný xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x (xx)xxxxxxx §27 x řízení x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx o xxxxx xxxxxxxx do spisu xxxxxxx. Xxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xx xxx 30.9.2020 xx žalobce xxxxxxx přijetí xxxxxxxx xxxxx nečinnosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxx) x x xxx xxxxxxx nečinnosti xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatřeních podle §28 xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x odpovědi xx tuto xxxxxx xxxxx x předešlé xxxxxxxxxx x zdůraznil, xx xxxxx xxxxx xxxxxxx x správním xxxxxx x x xxxxxxx §27 správního xxxx, x xxxxxx xxxx xx nepoužije xxx §28 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx účastníkem xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx je sporné. Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu. Xxx navíc xxxxxx x rozhodování x xxxxxxxxxxxxx, které zde xxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx (deklarace), xx žalovaný xxxxxxxxx xxxxxx (zároveň xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx) xx jeho xxxx xxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spisu, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxxx x této věci xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx, že xx domáhal xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xx každou xxxxx (xxxx x na xxxxxxx) x která xx zakládají povinnosti. Xx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx povinen xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx vydat xxxxxxxx, že není xxxxxxxxxx řízení xxxxx §27 odst. 1 xxxxxxxxx řádu. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx toto bezpráví xxxx xxx prohloubil x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §80 správního xxxx.

Xxxxxxxx xx xxxx vyjádření x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx žalobce xxxxxxxx na xx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx §4 odst. 1 x 4 xxxxxxxxx xxxx, a xxxxxxxxx xx to, že xxxx možnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx spisu, přičemž xxxx xxxxx xx x xxxxx xx. 42 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxx repliku xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx nic xxxxxxxxxxxx, xxx aby xxxxxxxx prohlásil, xx xx xx žalobce xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

[11] Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx soud xxxxxxx xxxxxxx splněním podmínek xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxx, xxxxxx xxxx, xxx lze tvrzený xxxxx xxxxx xxxxxxx xx nezákonný xxxxx xx smyslu §82 x. x. x. xxxxxxxxx.

[12] Xxxxxxx xx xxx xxxxxx identifikoval xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx, potažmo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx i) x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx, xx) x xxxxxxxx rozhodnutí x xxx, xx žalobce xxxx xxxxxxxxxx řízení x iii) x xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jednáních xxxxxxxxxx.

[13] X této xxxxxxxxxxx soud nejprve xxxxxxxxx, xx xxxxx §82 s. ř. x. „[k]aždý, xxx xxxxx, xx xxx xxxxx zkrácen na xxxxx právech nezákonným xxxxxxx, pokynem nebo xxxxxxxxx (xxxx xxx ‚xxxxx‘) xxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, x xxx přímo xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx v xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx zasaženo, xxxx xx žalobou x soudu xxxxxxx xxxxxxx proti němu xxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxx“.

[14] Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx si xxxx xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx, xxx xxxxxxx žalovaného xxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §82 x. ř. x. (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 21.11.2017, xx. 7 As 155/2015-160, x. 3687/2018 Xx. NSS, jenž xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx XX xx dne 15.5.2018, xx. zn. XX. XX 635/18, č. 94/2018 Xx. XX, xxxx xxxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xx xxxxxxx, kdy jednání xxxxxxx x žalobě xxxxxx být xxxxxxxx xx své xxxxxx, xxxxxx xxxx původce xx xxxxx okolnostem „xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx v §82 x. x. x., xxxx xxx xxxxxx žaloba odmítnuta xxxxx §46 odst. 1 písm. a) x. ř. x. – xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx žalobu z xxxxxxxxx důvodu xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, „xx-xx xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx x nepochybná. Soud xxx xxxx xxxxxxxxx xxx k závěrům xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxxx zásahem nejsou x nemohou xxx (xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx, xxxxx směřují x xxxxxx rozhodnutí x xxxx x sobě xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx […]). Xxxxxxxx-xx rozumná xxxxxxxxxx, […] xx xxxxx xxxxxxx xxxxx ‚xxxxxxxx‘ podmínky věcné xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.“

[15] Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx východisek xxxxxxxxxx xxxx x posouzení xxxxxxxx identifikovaných xxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx dospěl x xxxxxx, xx x jejich xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxx x nezákonném xxxxxx ve xxxxxx §82 s. x. x. pojmově hovořit.

[16] Xxxxx xxx x xxxx xxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx v xxxxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásah. Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx (výjimečně x x přihlédnutím x okolnostem věci) xxxxxxxxxxx nezákonným xxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx xxx 17.1.2018, xx. 9 Xxx 85/2016-51, x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx „[x]xxxxxxx xxxxx nahlížet do xxxxx […] xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx do práv xxxxxxxx xxxxxxxx. Půjde x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx spisu, xxx má xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx. o xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx opakovaně x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.“ X xxxxxxxx xx xxx 12.7.2018, xx. 2 As 93/2016-138, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x pro xxxx (xxx daňové) xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx úřady). Xxxxxxxx zmínil, xx „[x] neumožnění xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx nemusí xxxxxxxx xxxxx xxxx vada xxxxxx, xxx xx xxxxx mít xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci samé, xxxxx xxxx pro xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx (opět xxxxx xxxxxxxxx) představovat xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x reálnými dopady, x xxxx případně […] xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx“.

[17] Xxx v xxxxxxxx citovaném xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neopustil xxxxxxxxx, xx xx xxxxx x xx půdorysu xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx vždy xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx tvrzené xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zásah. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nahlížení xx xxxxx podle §46 xxxx. 1 písm. x) x. ř. x. x důvodu, xx xxxxxxxx jednání (xxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 23.3.2021, xx. 8 Xxx 110/2020-58, xxx 16.

[18] X xxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povahy xxxxxxx xxxxxxxx mimořádných opatření xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx řešených x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X prvé xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx není xxxxxx, xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X tomu xxx xxxxxxxx především na §94x odst. 2 xx xxxxxxx §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, x xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxx též xxxxxxxx Městského soudu x Praze ze xxx 13.11.2020, čj. 18 A 59/2020-226).

[19] Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx těchto xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem xx §27 xxxxxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx ve xxxxxxxx řízení (xxxxxx xxx xxxxx postupech xxxxx správního řádu), xx xxxxxxx nejprve xxxxxxxx, xxx se xxxx ustanovení při xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

[20] Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x jejich xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx šesté xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx x účastenství xxx x xxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxx spisové dokumentace xxxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx x §174 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx „[x]xx xxxxxx podle xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx druhé“, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (vč. §27, xxxx. §38). Xxxxx xxxxxxxxx použití xxxxxx správního xxxxxx xxxxxxx x toho, xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx §9 xxxxxxxxx řádu (xxxxx xxxxxx xx xxx zavádějící - xxx též Xxxxxxx, X., Xxxx, D., Xxxxx, X., Marek, X.: Xxxxxxx xxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx : X. X. Xxxx, 2020, §174). Přiměřené použití xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx u xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx tam, xxx to xxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxxxxxx xxxx x kde xx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[21] Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x opatření xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zákona x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx veden (xxxxx viz xxxxxxxx XXX xx dne 25.3.2021, čj. 4 Xx 301/2020-147), x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx §27 xxxxxxxxx řádu zde xxxxx xxxxxxx nelze. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx tím, xx opatření obecné xxxxxx xxxxxx na xxxxx neurčený xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Jak xxxxxxx poukázal xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx doktrína. Xx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx §27 xxxxxxxxx řádu x xxxxxxxxxxx, že xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx (viz Xxxxxx X. Správní xxx – xxxxxxxx. 2. vyd. Xxxxx : Bova Xxxxxxx, 2012, x. 1382). Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxx na závěru, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx a vydávání xxxxx předem xxxxxx xxxxxxxxx řízení xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, tzv. xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx podle svého xxxxxxxxxx postavení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxx (xxx rozsudek xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 27.7.2016, čj. 5 As 85/2015-36, x. 3460/2016 Xx. XXX, bod 30).

[22] X xxxxxxx na xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx institutu účastenství xx správním xxxxxx xxxxx §27 xxxxxxxxx xxxx (xxxxxx zde xxxxx xxxxx určení xxxxxxxxx). Xxxxx závěr xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podepřen skutečností, xx xxxxx §94x xxxx. 2 xxxx xxxxx zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx „xxxxxx“ xxxxx xxxxx šesté xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, což xxxx xxxxxxx, že x jejich xxxxxxx xxxx možné vůbec xxxxxxxx ani námitky x xxxxxxxxxx. Tím xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx dovozovat xxxxxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxx.

[23] Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx pojmově xxxxxxx ani o xxxxxxx xxxxxxxxx řízení. Xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. x xxxxxx xxxxxxxxxxx) ve xxxxxx §38 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx xxx z xxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxxxx x xxxxx. Dotčení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx za x xxxxxx vyloučené – x xxxxx xxxxx xxxxx vytýkané xxxxxxx pojmově xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

[24] X xxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx výhradně z xxxxxx xxxxx účastenství x xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxxxx možnosti xx xx procesu xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx x xxx je zde x xxxxxx xxxx xxxxxxxx x možný xxxxxx zájem x xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx §38 xxxx. 2 správního xxxx. V xxxxx xxxxx xxxxxxx žalobce xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x nesnesl žádné xxxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx. Setrval xxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxx poukazující xx to, že xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx, xx xx účastníkem xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxx xxx dalšího xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx x absurdnímu x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx zde právní xxxxx xxxxxxx x xxxxxx všem osobám x Xxxxx xxxxxxxxx. Xxx jen pro xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xx nesmyslnou xx x argumentace xx. 42 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx Evropské xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx vztahuje xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxx členských xxxxx, x pro xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxx xx to, xx Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv Xxxxxxxx unie xx xxxxxxxxxxxxx pouze v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx. 51 xxxx. 1).

[25] Xx xxxxxx k vytýkanému xxxxxx ad ii) xxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, že x případě xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxx §28 odst. 1 správního xxxx, xx. rozhodování x xxx, že xxxxx xxxx účastníkem xxxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx zásah xxxxxxx xxxxxxxx.

[26] Xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx „[x]x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx opak. X xxx, zda osoba xx xx xxxx xxxxxxxxxx, vydá správní xxxxx usnesení, xxx xx xxxxxxxx pouze xxxx, x xxxxx xxxxxx x řízení xxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxx účastníci se x xxx vyrozumí. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx dalšímu xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx.“

[27] Soud xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx z povahy xxxx xxxx provázáno x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx (§27). Xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx opatření xxxxxx povahy neuplatní (x účastnících řízení xxx nelze xxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x tom, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxx xxx ve xxxxx xx xxxxxxxxx doplnit, xx §28 xxxx. 1 správního xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x povahy xxxx xxx být xxxxxxx), xxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxx vydání požadovaného xxxxxxxx nepřichází x xxxxx.

[28] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xx xxxxxxxxxx, xx i xxxxx xxxx žalovaný xxxxxxx x tom, že xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx by xx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx by xx xxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx proto x xxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx podle §28 odst. 1 xxxxxxxxx xxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx věci vydání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

[29] X této xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx dodává, že x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxx v xxxxx změna xxxxxx xx žalobu nečinnostní xx smyslu §79 x xxxx. s. x. x. x xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx poučit. Xxxxxx xxxx x xxxxxx, xx vydání xxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx xxxx se xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx x xxxx xxxx poukazuje xx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxx Xxxxxxx xx xxx 26.8.2004, xx. 52 Xx 28/2004-67, č. 362/2004 Xx. XXX, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx [xxxxx x. 50/1976 Xx., x územním xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxx)] xxxxxxx, xx xxxxxxxx rozhodnutí (xxxx xxxxxxxx) o xxx, xx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx věci samé xx smyslu §79 x. ř. x. (XXX xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. v xxxxxxxx xx xxx 4.12.2019, xx. 6 Xxx 118/2019-40).

[30] Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx negativní xxxxxxxx xxx §28 xxxx. 1 správního řádu xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §65 x. x. x. (xxx xxxxxxxx XXX ze xxx 18.6.2013, xx. 4 Xx 13/2013-26, x xx xxx 2.7.2015, čj. 9 Xx 222/2014-147, č. 3288/2015 Sb. XXX). Xxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx možné xx xxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení (xxxx) xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx lze xxxxxxxx xx xxxxxx posledně xxxxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx podle §28 xxxx. 1 správního xxxx v xxxx, xxx již takové xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxx zde xxx bylo xxxxxxxx), xxxxxxx xx o xxxxxxxxxx ve xxxxxx §65 s. x. x. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx x rozhodnutí xx xxxxxx §65 s. x. s. xxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx, v xxx xxxxxx rozhodnutí xxx §28 xxxx. 1 xxxxxxxxx řádu s xxxxxxx xx xxx xxxxx uvedené také xxxxxxxxxx v xxxxx. X xxxxxx pohledu xxx proto obranu xxxxxx nečinnostní xxxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxxx.

[31] Xxxx popsané xxxxxx xxx xxxxx xxxxx nutně dopadají x xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásah, xxxxx xxx podle xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx žalobci xxxxxxxxx xxxxxxxxx ochranu xxxxx nečinnosti při xxxxxxxx nahlížení xx xxxxx, potažmo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §28 xxxx. 1 správního xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx nezákonným xxxxxxx, nemůže xxx xxx xxx xx, xx xxxxxxx x xxxxx směru kroky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (žalobci xxxxx xxxxxxxxx). Xxx xx bylo xxxxxxx xxxxxx x xx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx další samostatný xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx §82 x. x. x.

[32] X xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxx, přičemž xxxxx xxxxxxxxxx xx neodstranitelný. Xxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x. xxxxxx.