Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

X. Xxx, xxx xxxxx a xxxxxxxxx, xx patří xx xxxxxxx, která xx diskriminována mimořádným xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §101a xxxx. 1 s. ř. x. x xxxxxx xxxxxx na zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

II. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxx xxx xx stejném xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx odlišně, xx xx důvod pro xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 740/2006 Xx. NSS, x. 1910/2009 Xx. XXX, x. 4188/2021 Xx. XXX, x. 4204/2021 Xx. XXX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 295/1996 Sb., x. 170/2015 Xx., č. 71/2019 Sb. a x. 232/2019 Xx.

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 14.5.2021, xxxxxxxx x xxxxxxx xx §80 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 258/2000 Sb., x ochraně veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx“), x §2 odst. 1 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxxxxxxx xxxxx“); xxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx, navrhl, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx aby xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx), x xxxxx odpůrce xxxx nové xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx bude shodovat x napadenou xxxxx xxxxxxxxxxx opatření a xxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx zrušení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x x) a xxxx. 2 zákona x xxxxxxx veřejného zdraví x xx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až e) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx X xxxxx 18, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, odpůrce xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prostor nebo xxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X obecné xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jeho hlavním xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x Xxxxx republice x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx činnosti xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx aerosolem xx xxxxxxxx xxxxxxx koncentrace xxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxx xxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou míru. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxx přijatá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx případů x xxxxxxx zátěž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, zmírňuje toto xxxxxxxxx xxxxxxxx původně xxxxxxxxx restrikce v xxxxxxx, xxxxx je x kontextu xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxx možný. Xxxxx xx nebyla xxxxxxxxxxx xxxxx mimořádná xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xx počet xxxxxxxxxx xxxx mohl explozivně xxxxxxxx. Obezřetnost xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx s xxxxxxx xxxxxxx mutací xxxx XXXX-XxX-2.

Xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zkrátil xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Podmínka xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx akcích je xxx navrhovatele xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx osob s xxxxxxxxxx XX-XXX xxxxxx xxxx XXX testem xx přítomnost antigenu xxxx XXXX-XxX-2 xxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx certifikát Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testy. X xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, přesto xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx prokázané xxxxxxxxxx xxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxx XxX, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Synlab Xxxxx s.r.o. Xxxx xxxxxxxxxx xx vytvářejí xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx dostatečnou xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx názoru xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx umožňuje vstup xxx, x kterých xxxxxxxxxxx výskyt protilátek, xxxxx xxxxxx xxx, xxxxx protilátky skutečně xxxx. Xxxxx rozpor xxxxxxx xxxxx nevysvětluje.

Odpůrce xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele. Xxxxx, xx v xxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxx tvrzení, z xxxxx by bylo xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx navrhovatele. Xxx názoru xxxxxxx xx xxxxxx návrh x xxxxxxxx actio xxxxxxxxx, již xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx považoval xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx venkovních prostor xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx xx jeho xxxxxxxx xxxxx [čl. X bod I xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx], neumožňuje xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx [čl. X xxx 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx] a xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx [xx. I xxx 3 písm. x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx]. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx práv, x tedy i xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx zřejmé přímo x xxxxxxxxxxx opatření.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx shledal, xx mimořádné opatření xxxx v xx. X bod 18 x rozporu se xxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[7] Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx řadě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx bylo x xxxxxxxxx xxx dne 24.5.2021 zrušeno nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 19.5.2021. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, že „[x]xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx x závěru, xx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, nebo xx xxx, kdo xx vydal, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pravomoci, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebylo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x rozsudku xxxxxxx xxxxx xxxxx.“

[8] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x podání xxxxxx xx zrušení xx. X xxxx 18 mimořádného opatření. Xxxxx §101a xxxx. 1 x. ř. x. xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho části „xxx, xxx tvrdí, xx byl xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, zkrácen“. Xxxxxxxxxxx xxxx „logicky xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ (xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx NSS xx xxx 21.7.2009, čj. 1 Xx 1/2009-120, x. 1910/2009 Xx. XXX, xxx 34, xxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 14.4.2021, čj. 8 Ao 1/2021-133, x. 4188/2021 Xx. XXX, xxx 34).

[9] Xxxxxxxxxxx x návrhu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protilátky xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx účast na xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. X xxxx 18 mimořádného xxxxxxxx, ačkoli tyto xxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx, xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxx v čl. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx předpokládá. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx tvrdil x doložil, xx xxxxx mezi osoby x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx tedy xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx alespoň myslitelný xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx nelze návrh xxxxxxxxx proto, xx xx xxx podán xxxxxx xxxxxx neoprávněnou xx smyslu §46 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.

[10] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, posoudil Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx xxxxxxx.

[11] Napadeným xx. X bodem 18 xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxx „podmínky xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx pro xxxxx xx hromadných xxxxxx, je-li to xxxxxxxxxx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 7 xxx RT-PCR xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před 72 xxxxxxxx XXX xxxx na přítomnost xxxxxxxx viru SARS-CoV-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx ČR x xxxxxxxxxx očkování proti xxxxxxxxxx

XXXXX-19, x od xxxxxxxx druhé xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx XXX xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, xxxx xx aplikace xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle XXX uplynulo nejméně 14 dnů, xxxx

x) xxxxx xxxxxxxxx laboratorně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xx prvního pozitivního XXX xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxx XX-XXX xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxx xxxx než 90 xxx,

xxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.“

[12] X odůvodnění xx. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxx, xx vymezuje xxxxx xxxx, kterým xx základě stávajících xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, že xxxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxx xx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxx mezinárodních xxxxxxxxxx XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pozn. xxxxx) x XXX (Xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x XXX, xxxx. xxxxx) xxxx x xxxx do 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx protilátek, která xx většině xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx byly xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx látky xxxxx onemocnění COVID-19 x xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx schématu xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, xxx se považuje xx dostatečnou dobu xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx případů xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x doložení xxxxxxxxxxxxx získané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dokončeném očkování xx pro účely xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx XX-XXX xxxxx, který xxxx xxxxxx než 7 dnů, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxx xxxxxx xxx 72 xxxxx. X xxxxxxx negativního xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[13] Napadená xxxx xxxxxxxxxxx opatření stanoví xxxxxxxx pro vstup xx xxxxxxxxx prostor xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx takových xxxxxxxx xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx v jiných xxxxx částech (xxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 22.4.2021, čj. 6 Ao 11/2021-48, x. 4204/2021 Sb. XXX, xxx 88). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx splnění xxxxxxxx xxxxx čl. I xxxx 18 xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xx. X xxx 1 xxxx. x)], uměleckých xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx [xx. X bod 2 písm. x)], xxxxxxxxxxxx xxxx [čl. X xxx 3 xxxx. x)], xxxxxxxxx xxxxxxxxxx [xx. X xxx 4 xxxx. x)], zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx osoby xx věku 6 xx 18 xxx [xx. X bod 4 písm. h)], xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x obdobných xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [xx. X xxx 12 xxxx. x)] x xxxxxxxxx x soukromých xxxx, xxx xxxxx dochází xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx místě (xx. X bod 15) a xxx xxxxx xx volbě xxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx [xx. X xxx 17 písm. x)].

[14] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx aktivity, avšak xxxxxx, xx xx xxxx těmito xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx protilátek proti xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxxxx v xxx, že určitou xxxxxx xxxxxxxxxx.

[15] Nejvyšší xxxxxxx xxxx připomíná, xx mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx správním xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x obecně xxxxxxxxxx adresáty (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 27. xxxx 2005, čj. 1 Ao 1/2005-98, x. 740/2006 Xx. XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx vlastnosti xxxxxx x normativními xxxxxxxx xxxx (právními xxxxxxxx), xxx xx inspirovat x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxxxx dovodil, xx „xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx jednotlivých xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x x nedostatečné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx institutu xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx skutečnost znemožňuje, xxx jen v xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx použití“. X xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy xxxx x sobě xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx provést xxx pozitivního xxxxxx xx strany xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx situacích xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx možnost xxx xxxxx zákonnou úpravu xxxxxx (xxxxx xx xxx 30.7.2019 sp. xx. Xx. ÚS 32/18, č. 232/2019 Xx., xxx 22 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

[16] To, že xxxxxxx xxxxxxx xx xx. X bodu 18 mimořádného opatření xxxxxxxx nějakou xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx vnitřních prostor x xxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx naopak xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[17] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x osobami, xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xx podstoupily xxxxxxxx xxxxx němu. Xxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx.

[18] Xxxxx čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina“) xxxx xxxx „xxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Ústavní xxxx nazývá xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x právech, xxxx rovností jako xxxxxxx, xxx xxxxx xx nějaké xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx). Jde x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jej xxxxx xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx by xxxxxxx muselo xxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxx „xxxxxx rozlišování x přístupu k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx XX xx xxx 5.11.1996, xx. xx. Xx. XX 6/96, x. 295/1996 Xx.). X xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx (xxxxx ÚS ze xxx 12.5.2015, xx. xx. Xx. ÚS 55/13, x. 170/2015 Xx.). Xxx xxxxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxxx xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx, xx třeba zkoumat: „1. xxx xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxxxx situaci, 2. xxx je x xxxx zacházeno rozdílným xxxxxxxx, 3. xxx xx odlišné zacházení xxxxxxxxx jednotlivci nebo xxxxxxx x tíži x 4. xxx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx libovůle, xxxx xxx má xxxxxxxxx xxx“ a je x xx jej xxxxxxxxx (nález XX xx dne 22.1.2019, xx. zn. Xx. XX 32/17, x. 71/2019 Xx.).

[19] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, proč xx osoby, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxx se proti xxxx xxxxxxx očkovat, xxxxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxx xxxxx XXXX-Xxx-2, xx předpoklad xxxxxxx, xx tyto osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, x xxxxx xx x nich nízké xxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx x obecné xxxxxx srovnatelné. Xxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je s xxxxxxx xx cíl, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx sleduje, xxxxxxx xxxxxxxx, protože xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx u xxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xx xxx, xxxxxxxxxx protilátek xx u xxxxxx xxxx prokazována xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx; přitom x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vstupy xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxx samy sebe xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx laickou xxxxxx.

[20] Xx xxxxxx, xx x osobami x xxxxxxxxxxx naměřenými xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx náleží x navrhovatel, xxxxxxx xxxxxxx rozdílně xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xx xxxxx xx proti xxxx nechaly očkovat, x xx xxxxxxxx, xxxxx jim jde x tíži. Xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxx mohou na xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vnitřní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx (xxxxxxxx osoby xxxxx xx dobu 90 xxx po xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx XXX či xxxxxxxxx xxxx, xxxx tyto xxxxxxxx xxxxxx.

[21] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxxxxx zacházení s xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx straně xxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, x xxxxxxx ani xx xxxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx namísto xxxxxxx. X ohledem na xx, že x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx existuje xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx předpoklad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protilátkami, xx xxxxxx legitimní xxx xxx představit xxxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx spolehlivosti xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx protilátky, xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx být. Xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xx xxx, xx odpůrce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[22] Není xxxxxxxxxx xxxxxx soudu, aby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. To xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, že xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx není xxxxx xxxxxxxxxx hladina xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx protilátky x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.