Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Ten, xxx tvrdí a xxxxxxxxx, že patří xx skupiny, která xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx §101a odst. 1 s. x. x. k podání xxxxxx na zrušení xxxxxx mimořádného xxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxxx-xx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx se xxxxx xxxxxxxxx osob, xxxxx xx xxxx xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx postavení, xxxxxxx odlišně, je xx důvod xxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 740/2006 Xx. XXX, x. 1910/2009 Xx. XXX, x. 4188/2021 Xx. XXX, x. 4204/2021 Xx. XXX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 295/1996 Xx., x. 170/2015 Xx., č. 71/2019 Sb. x x. 232/2019 Sb.

Věc: X. X. proti Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se domáhal xxxxxxx xx. X xxxx 18 mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 14.5.2021, xxxxxxxx x xxxxxxx xx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (dále xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), x §2 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákonů (xxxx xxx „xxxxxxxxxx xxxxx“); xxx případ, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimořádné xxxxxxxx xxxxx, navrhl, xxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 pandemického xxxxxx (tedy xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx se zákonem), x xxxxx xxxxxxx xxxx nové mimořádné xxxxxxxx, xxxxx část xx xxxx shodovat x xxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx bude x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, navrhl xxxxxxx x takového xxxxxxxxxx xxxx vydaného mimořádného xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx odpůrce x xxxxxxx na §69 xxxx. 1 xxxx. x) a x) a xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví x xx §2 xxxx. 2 xxxx. x) až x) x i) pandemického xxxxxx omezil xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx x setkávání xxxx. Xxxxxxx I xxxxx 18, xxxxx xxxxx směřuje xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx stanovil xxxxxxxx pro xxxxx xxxx xx některých xxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxx účast xx xxxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxx xxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce xxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx pro přerušení xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosu xxxx XXXX-XxX-2 v Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx x jeden xxx a minimalizace xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx. Xxxxxxxx k tomu, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nárůst xxxxx xxxxxx případů x xxxxxxx zátěž xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx restrikce x xxxxxxx, který xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v současné xxxx xxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx mimořádná opatření, xxxxx xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx mohl explozivně xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx souvisí xxxx x xxxxxxx xxxxxxx mutací viru XXXX-XxX-2.

Xxxxxxxxxxx tvrdil, že xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx vstup xxxxx osob x xxxxxxxxxx RT-PCR testem xxxx XXX xxxxxx xx xxxxxxxxxx antigenu xxxx SARS-CoV-2 též xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x provedeném xxxxxxxx proti xxxxxxxxxx XXXXX-19, nebo xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx protilátek. Xxxxxxxxxxx neprodělal xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 třídy XxX, xxx doložil výsledkovým xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxx x.x.x. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx prodělané infekci x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Napadené xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vnitřní xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx protilátek, xxxxx xxxxxx těm, xxxxx protilátky xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx zpochybnil xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, že x xxxxxx xxxx žádné xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xxxxx dovodit xxxxx xx xxxx navrhovatele. Xxx názoru xxxxxxx xx xxxxxx návrh x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, již právní xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx považoval xxxxx xx nedůvodný.

Navrhovatel v xxxxxxx uvedl, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx zasahuje xx xxxx jeho xxxx, xxxxxxx mu neumožňuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxx [čl. X xxx I xxxx. c) mimořádného xxxxxxxx], xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx vystoupení [čl. X xxx 2 xxxx. x) mimořádného xxxxxxxx] x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx akce [xx. I bod 3 xxxx. a) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx]. Takto xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, x tedy x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx přímo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xx. X bod 18 x xxxxxxx xx xxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[7] Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxx řadě xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxxxxxx xxx xxx 24.5.2021 zrušeno nově xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 19.5.2021. Xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx stanoví, xx „[x]xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxx to xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx. Xxxxx-xx xxxx x xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx xxxx v xxxxxxx xx zákonem, xxxx xx xxx, kdo xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx závěr.“

[8] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx. X bodu 18 mimořádného xxxxxxxx. Xxxxx §101x odst. 1 x. x. x. může xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxx xxxx xxxxx „xxx, xxx xxxxx, xx byl na xxxxx xxxxxxx opatřením xxxxxx povahy, vydaným xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx“. Xxxxxxxxxxx xxxx „logicky xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“ (usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX ze xxx 21.7.2009, xx. 1 Xx 1/2009-120, x. 1910/2009 Xx. XXX, bod 34, xxxxxxxx též ve xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133, x. 4188/2021 Xx. XXX, bod 34).

[9] Xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx diskriminaci xxxxxxxxxxx x xxx, že xxxxx, jimž byly xxxxxxxxxxx naměřeny protilátky xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxxxxx podmínky xxx xxxxx do některých xxxxxxxxx xxxxxxx či xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x čl. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx mají xxxxxxxxxx, xxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxx xxxx x xx. X bodu 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x doložil, xx xxxxx xxxx osoby x xxxxxxxxxxx naměřenými xxxxxxxxxxxx, které xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx myslitelný xx xxxxxx výše xxxxxxxx judikatury, a xxxxx nelze xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx neoprávněnou xx smyslu §46 xxxx. 1 písm. x) x. x. x.

[10] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx x další xxxxxxxx řízení, posoudil Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xx xxxxxxx.

[11] Xxxxxxxxx xx. X xxxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx „podmínky xxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx-xx to xxxxxxxxxx xxxxx mimořádným xxxxxxxxx:

x) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx před 7 xxx XX-XXX xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx viru XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo

b) xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 72 hodinami POC xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) osobě xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XX o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx

XXXXX-19, x od xxxxxxxx druhé xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx schématu xxxxx SPC uplynulo xxxxxxx 14 xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle XXX xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, nebo

d) xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxx x xx xxxx izolace podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xx xxxxxxx pozitivního XXX xxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxx XX-XXX testu na xxxxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxx xxxx xxx 90 dní,

přičemž xx xxxx jednat o xxxxx bez klinických xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.“

[12] X xxxxxxxxxx xx. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx x případě, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxx je xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx doporučení XXXX (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx prevenci x xxxxxxxx xxxxxx, pozn. xxxxx) x CDC (Xxxxxx pro xxxxxxxx x prevenci xxxxxx xxxxxx x XXX, xxxx. xxxxx) xxxx x době xx 90 xxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx většině xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx očkovány všemi xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x od xxxxxx xxxxxxxx xxxxx dle xxxxxxxxxx schématu xxxxxxxx xxxxxxx 14 xxx, xxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx získané xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx účely xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx negativního výsledku XX-XXX testu, který xxxx xxxxxx xxx 7 dnů, xxxx xxxxxxxxxxx testu, xxxxx xxxx xxxxxx než 72 xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx je totiž xxxxxx šíření xxxxxxxxxx xxxxx.

[13] Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanoví xxxxxxxx pro xxxxx xx vnitřních xxxxxxx xx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxxx x jiných xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 22.4.2021, čj. 6 Xx 11/2021-48, x. 4204/2021 Xx. XXX, xxx 88). Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx čl. X xxxx 18 pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx [xx. I xxx 1 xxxx. x)], uměleckých představení x xxxxxxxxxxx utkání [xx. X xxx 2 xxxx. x)], xxxxxxxxxxxx xxxx [čl. X bod 3 xxxx. x)], vnitřních xxxxxxxxxx [čl. X xxx 4 písm. x)], xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxx 6 xx 18 xxx [xx. X xxx 4 písm. x)], xxxxxxxxx, kadeřnictví, pedikúry, xxxxxxxx, solárií, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx [xx. X xxx 12 xxxx. x)] a xxxxxxxxx x soukromých akcí, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx osob xx xxxxxx xxxxx (xx. I bod 15) a xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx [xx. X xxx 17 xxxx. x)].

[14] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx by xxxx těmito podmínkami xxx být x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Nezákonnost xx. I xxxx 18 mimořádného opatření xxxx xxxxxxxx x xxx, xx určitou xxxxxx xxxxxxxxxx.

[15] Nejvyšší xxxxxxx soud připomíná, xx mimořádné xxxxxxxx xx xxxxxxxxx obecné xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx smíšené xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (srov. xxxxxxxxx rozsudek NSS xx xxx 27. xxxx 2005, xx. 1 Ao 1/2005-98, x. 740/2006 Sb. XXX). Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (právními xxxxxxxx), xxx se xxxxxxxxxx x plenární xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx „xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx i x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), jestliže xxxx skutečnost xxxxxxxxxx, xxx jen x xxxxxxxxx případech, jejich xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“. X když xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx úpravy xxxx o xxxx xxxxxxxx být xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx zjištěné xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxx pozitivního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx. X takových situacích xxxx Xxxxxxx xxxx xxxxx možnost xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxx 30.7.2019 xx. xx. Xx. ÚS 32/18, x. 232/2019 Xx., xxx 22 x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx).

[16] Xx, že xxxxxxx opomněl xx xx. X xxxx 18 xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx vstup xx xxxxxxxxx vnitřních xxxxxxx x xxx účast xx xxxxxxxxxx akcích xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, tedy může xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření.

[17] Xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xx třeba xxxxxxxxxx.

[18] Xxxxx xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx základních práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“) jsou xxxx „xxxxxxxx a xxxxx v xxxxxxxxxxx x v právech“. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, který Xxxxxxx xxxx xxxxxx neakcesorickou xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx jako xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx). Jde x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právního xxxxx, xxx xxx xxxxx xx. 1 xxxx. 1 Ústavy. Xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, že by xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx právo, xxxxx „xxxxxx rozlišování x xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxxxx ÚS xx xxx 5.11.1996, xx. xx. Xx. XX 6/96, x. 295/1996 Xx.). X xxxxxxx x čl. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx xx taková xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx a xxxxx (xxxxx XX xx xxx 12.5.2015, xx. xx. Xx. ÚS 55/13, č. 170/2015 Xx.). Při xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xx. 1 xxxx. 1 Xxxxxxx, xx třeba xxxxxxx: „1. zda xxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xx stejné nebo xxxxxxxxxxx situaci, 2. xxx je x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, 3. zda xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxx x 4. xxx xxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxx“ x xx x xx jej xxxxxxxxx (xxxxx XX xx xxx 22.1.2019, xx. xx. Xx. XX 32/17, č. 71/2019 Xx.).

[19] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx důvodem, proč xx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx onemocnění COVID-19 xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx očkovat, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kulturní xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxxxx virus XXXX-Xxx-2, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx tyto osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, x xxxxx je x nich nízké xxxxxx (xx)xxxxxxx xxxxx xxxxx. X tomto xxxxxxxx xx postavení xxxx, které mají xxxxxxxxxxx xxxxxxxx protilátky xxxxx onemocnění COVID-19, x xxxxxx osobami xxxxxxxxxxxx x obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx, že xxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx s xxxxxxx xx xxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx tyto xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, zatímco u xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ba xx xxx, přítomnost xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxx prokazována laboratorním xxxxxx v certifikovaných xxxxxxxxxxxx; xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx umožňuje vstupy xx xxxxxxxxxx osobám, xxxxx xx přítomnost xxxxxxxx xxxx SARS-CoV-2 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx laickou osobou.

[20] Xx zřejmé, xx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx, zachází xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19 či xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxxx, xxxxx jim jde x tíži. Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx mohou xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx bez dalšího (xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx 90 xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx musejí xxxxxxxxxx XXX xx xxxxxxxxx xxxx, nebo tyto xxxxxxxx oželet.

[21] Odpůrce xxxxx xxxxxxxxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxx očkovanými xx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx x s xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx straně druhé xxxxxxxxx ani v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, x xxxxxxx xxx xx xxxxxxxxx k xxxxxx. Úkolem Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx xxxxxx xxxxxxxxx cíl xxxxxx namísto xxxxxxx. X ohledem xx xx, xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx protilátkami, xx xxxxxx xxxxxxxxx cíl xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xx xxxxxxxxxx snad jen xxxxxx spolehlivosti xx xxxxxxxxxxx používaných xxxxx xx xxxxxxxxxx, odpůrce xxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx takové xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. Za xxxxxx situace je xxxxx xxxxxxx, xx xxx, že odpůrce xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx vyšetření xx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxx pro xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxxx xxxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx protilátky xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[22] Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. To xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx, že xxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx.