Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

I. Xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxx dle §1 xxxx. 1 xxxxxx x. 223/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxx. xxxxxx prodej xxxxxxxxxxxxxxx x-xxxxx (tj. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dálku xx xxxxxx §1820 x xxxx. xxxxxxxxxx zákoníku).

II. Xxxxxxx vydání zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx x-xxxxx v provozovně xxxxxxxxxx, včetně případné xxxxxx xxxxx ceny, xxxxx považovat xx xxxxxx xxxxxxxx x §1 xxxx. 1 xxxxxx č. 223/2016 Xx., o xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx.

XXX. Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x. 223/2016 Xx., x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx používány x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jsou xxxxxx x xxxxxxx. Xxxxxx xx prodejní xxxxxx xx nepovažují xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxxxxxxx, skladovací x xxxxx xxxxx přímo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 791/2006 Xx. XXX, x. 792/2006 Xx. NSS, č. 1392/2007 Xx. XXX, x. 2312/2011 Sb. XXX, č. 3073/2014 Xx. XXX.; xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x. 31/2019 Xx. ÚS (xx. zn. Pl. XX 37/16).

Xxx: Xxxx.xx x.x. xxxxx České xxxxxxxx inspekci x xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalobkyně.

Žalovaná xxxxxxxxxxx xx dne 2.10.2018 xxxxxxx odvolání xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx“) xx xxx 14.6.2018 (dále jen „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“), kterým xxxx žalobkyně uznána xxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §3 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx jednání xx xxxxxxxxx xxxx dopustit xxx, xx x xxx xxxxxxxx svátku, xx. 28. xxxx - Xxx české xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx Xxx Xxxx XX - 7300 černá x xxxxxxx 161 Xx, xxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nákupem, xx xxxxxxx byl xxxxxxxxxxxx vydán xxxxxx x koupi, xxxx xxxxxxxx xxxxx prodeje xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx. d) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xx spáchání xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx podle §3 xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx x §93 xxxx. 1 x §46 odst. 1 xxxxxx x. 250/2016 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx (xxxx též „xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx“), xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 100.000 Kč x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 1.000 Kč.

Žalovaná x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx, že §1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx výslovně pojednává x xxxxxx prodeje x vybraných xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx vztahuje na xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx podnikání „Výroba, xxxxxx x služby xxxxxxxxx v přílohách 1 x 3 xxxxxxxxxxxxxx zákona“, xxxx xxxxxxxx „Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx“, „Xxxxx zboží xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx“ xx jiný xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx. Není xxxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx internetových xxxxxxx. Xxx xxxxxxx x obchodního x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žalobkyně xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx oprávněním x předmětem xxxxxxxxx „Xxxxxx, xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx 1 až 3 živnostenského zákona“, xxxx xxxxxxxx „Velkoobchod x xxxxxxxxxx“, xx xxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „okamžik xxxxxxxx xxxxx smlouvy“ x „prodej“, xxxxxxx x případě prodeje xx jedná o xxxxx xxxxx, jenž x xxxx zahrnuje x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy. Xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxx prodeje xxxxx x xxxxxx x prodejní době xxxxxxxx xxx, že xx xxxxx zákaz xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, tedy x na xxxx xxxxxxxxxx xxxx – xxxxxxxx xxxxx kupujícím, x xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy.

Žalobkyně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx žalobu, v xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx orgány xxxxxxxxxx xxxxxxxx stav xxxx, xxxxx žalobkyni nepovažovaly xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Napadené xxxxxxxxxx xx nezákonné v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxx x xxxxxxxxxxx“. Xxxxx o xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx nevztahuje. Výklad xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx x prodejní xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx výdejny xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxx absurdním, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx důsledkům. K xxxxxxxx kupní smlouvy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zpravidla tím, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx uzavření xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx žalobkyně, xxx xxxxxxxxxx xxxxx čl. XXX. xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx e-mail kupujícímu. Xx je xxxxxxx x xxxxxxx x §1745 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. X posuzovaném případě xxxx xxxxx smlouva xxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxxx internetu, xxxx xxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxx. Xxx pojem xxxxxx přitom nelze xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx předmětu koupě xxxxxxxxxx, xx. xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx jen xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx prodeje xx xxxxx zboží. Xxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx tolika xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx prostřednictvím XxxxXxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxx xxx pojem „xxxxxx“ xx xxxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx x prodejní době xxxxx subsumovat. Xxx xxxxxx zboží xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx v xxxxxxx internetových xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx (xxxxxx, xxxxxxxxx příkazem či xxx. xx dobírku). X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx prodej xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx akt xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx veškeré jednání x tím xxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xx v xxxxxxx xx zásadami xx xxxxx pro libertate x xx dubio xxxxxx, xxxxx uznává x xxxxxx jak Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx i Xxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx provozovně xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x výdeji xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx nutné xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx rozdíly mezi xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodejem xxxxx, xxx je také xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx prodeji xx xxxxxxx tzv. xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx navštíví xxxxxxxxxx xxxxxxxx, vybere xx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xx xx xxxx prohlédnutí x xxxxxxxxxx případně xxxxxxx. Xxxxx smlouvy xxxx x těchto xxxxxxxxx uzavírány za xxxxxxx xxxxxxxxxxx prodávajícího x kupujícího, což xx zásadní vliv xx relevantní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx poměr x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, kdy xxxxxxxx xxxx x xxxxxx případech právo xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx lhůtě xxx §1829 občanského xxxxxxxx. Xxxx xx na xxxxx právní xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xx, kterými xx xxxx xxxxxx xxxxx založený smlouvou xxxxxxxxx distančním způsobem xxx §1829 xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx x ohledem xx xxxxxx xxxxxxxxx prakticky xxxxxxxxx, aby xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, což xx projevuje tím, xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx na maloobchodní xxxxxx zboží zpravidla xxxxxxx.

X případě xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx odlišná, xxxxx nejpodstatnější část xxxxxxxxxx procesu xx xxxxxxxx x režimu xx-xxxx, tedy xx xxxxxxxxx. Při zjednodušeném xxxxxxx xx fungování xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx i žalobkyně xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx vystaveno xxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx naprostý xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx jejích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx nejdříve xxxxxxx xxxxx xxxxxxx distančním xxxxxxxx x jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx provozovně. Xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x řadě xxxxxxxxx xxxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx příslušné xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx. Délka xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, jeho xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx vystavené v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pak xxxxxx primárně k xxxxxxxxxxxx propagaci xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x spolupráci xxxxxxxxxx xxxx smluvními xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx žalobkyně xx xxxxxxxxx též xxxxx, xxxxx xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxx x okrajovou xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx ani xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xx internetového xxxxxxx, kde xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx kupní xxxx.

Xxxxx xx x xxxx pojem „xxxxxx“ xxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fáze xxxxxxx, xxxxxxxxx by xx x xxxxx xxxxxxx xxx zákona x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx fáze xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, u xxxxx xxxxxxx xx koupi xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx by x xxxxxxx s xxxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx by xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx dnech převzetí xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx práva x xxxx x xxxxxxxxxxxxx xx kupujícího apod. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x důvodové zprávy xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx být sladění xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx, je xxxxxxxxx. Xxxxxxxx zprávy xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxx xx xxxx xxxx nezasahuje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx návrhy xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx zprávy. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxx interpretovat xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Výklad xxxxxxxx xx xxxxxx x x xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx výkladové xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xx však ani xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxx, že by xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx tak xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx interpretační xxxxxx. Výklad xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x x případě xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obchody xxxxx xxxxx nespravedlivé x xxxxxx absurdní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx správních xxxxxx přitom xxxx xxxx xxxxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx dále nezákonné x důvodu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „prodejní xxxxxx“. Xxxxx pojem xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx nařízení Komise (XX) č. 250/2009 xx dne 11.3.2009, xxxxxx xx provádí xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx (XX) x. 295/2008, xxxxx xxx x definice xxxxxxxxx, technický formát xxx předávání xxxxx, xxxxxxxxx xx dvojí xxxxxxxxxx pro XXXX Xxx. 1.1 x XXXX Rev. 2 x odchylky, xxxxx xxx udělit xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx prováděcím právním xxxxxxxxx vydaným Xxxxxx xxxx xxxxxxx moci xxxxxxx. Analogická xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx navíc xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx x neprospěch xxxxxxxxx, xxxxxxx vůbec xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx dochází x xxxxxxx prodeji xxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx tak xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx. 2 xxxx. 2 x xx. 39 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xx. 6 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxxx xxxx použitelné xxx xxxxxx správního xxxxxxxx. Konstrukce xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx §3 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx době, zejména xxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ xx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx není vymezen xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx na xxxxx xxxx zákon xxxxxxxxxx. Xxxxx analogie x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx nedokonalá, xxxxxxxx a umožňující xxxx xxxxxxx. Jestliže xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx mezerovitý xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxx pachatele, xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, jehož orgány xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jasnosti xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobkyně, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxx principy a xxxxx „xxxxxxxx plocha“ xxxx vykládat rozumným, xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx jednoznačně x xxxxx xxxxxxxx. Vzhledem x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx proto xxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxx způsobem, xxxxx xx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx extenzivně. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx proto, xx xx x xxxx xxxxxxxx bylo xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv žalobkyně xxxx soukromé xxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx x xxxxx žalobkyně xx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx prostředky xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx slouží xxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobků xxxxxxxxx partnerů xxxxxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx internetového xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx jako xxxxxxx xxx zboží, xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx využívána xxxxx x xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xx přitom xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, tj. xxxxxxx plochy xxxx xxxxxxxxxx, což xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Podlahová xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx orgán xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx na xxxx neexistující xxxxxx xxxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxx celková xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx velikost xxxxxxxx xxxxxx, když xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tvoří xxxxxx, plocha xxxxxx xxx účely xxxxxxxxx, xxxxx x plocha x xxxxxxxxxxxx. Předváděcí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxx prodejní. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxx uvedla, že xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx kromě xxxxxxxx xxxxxxxxx metody xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. metodu xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, když xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx plocha“ xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx (XX) č. 250/2009, xxxxx je určeno xxx statistické xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx mitius x xx xxxxx pro xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxx považovat xxxxx prostory x xxxxxxxxxx žalobkyně, xxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostory xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx 200 x2, x proto nemohl xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx v Plzni xxxxxxxxx xx xxx 30.9.2020, xx. 30 X 284/2019-73, zamítl xxxxxx, přičemž neshledal xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx pojmu „prodej x xxxxxxxxxxx“. Odkázal xx xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxx xx dne 20.2.2020, xx. 22 X 42/2019-76, a xx xxx 9.4.2020, xx. 22 X 39/2019-49, xxx xxxxxxx, „[x]xxxxxxx-xx xxxx xxx. §1 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx nejen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx x na xxxxxxxxxxx podnikatelské xxxxxxxx, x xxxx při xxxxxxx xxxxxxx, tj. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx (xxxxx) xxxxx. Za xxxxx xxxxxxx přitom xxxxx považovat xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, jak uvádí xxxxxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx ‚xxxxxx‘ x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §1745 XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx nabídky xxxxx xxxxxx nekončí, xxxxx zákazník xxxx, xxxx-xx xxxxx získat, xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxx nabýt xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx vydat. Xxxxxxxx, xx v řadě xxxxxxx dochází x xxxxxxxx kupní xxxxxxx xx-xxxx, xx výkladu xxxxxx xxxxx ‚xxxxxx‘ xxx xxxxxx. Zákaz xxxxxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx x prodejní xxxx xx vztahuje xx prodej x xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx-xxxx xxxx xxx-xxxx, xxxx. bez xxxxxx xx xx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx činnosti vykonávána. […] Xxxx nesdílí xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx až xxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx metody xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xx xx, xx xxxxx zákonné xxxxxx xx xxxxx mít xx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxx právní xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zprávy je xxxxx zákona xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx doby xx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx prodejní xxxx xx Xxxxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx příznivé, xxxxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, aby se xxxxx xxxxxxx své xxxxxx x koníčkům, xx což klade xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx negativně zasahovat xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx života. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xx. 28 Xxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx ‚Xxxxxxx‘) x práva xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx čl. 32 xxxx. 1 Xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxx (xxx 38.) xxxx xxxxx: „Xxxxxx xxx konstatovat, xx xxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zákoně) xx xxxxxxxx české xxxxxxxx x duchovní xxxxxxx […]. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxx fázemi prodeje, xxx činí xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx úpravou xxxxxxxx, xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx přijatá xxxxxx xxxxxx míjela xxxx xxxxxxx.“

X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxx x maloobchodě“ xxxxxxx soud konstatoval, xx nedošlo x xxxxxxxx x neprospěch xxxxxxxxx. Xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx určitou situaci, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx však xxxxxx xxxxxxxx xxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxx vyloučena xxxxxxxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx se xx xxxx x xxxxxx, kdy xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x správní xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx obdobnou. Xxxxxxxx xxxxx analogii x xxxxxxxxxx pachatele xxxxx xxxx na místě. Xxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx rozlišení „xxxxxxx“ xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx je x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx v zahraničních xxxxxxxx, xxxxx legitimní x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx (viz xxxxxx XX xx xxx 18.12.2018, sp. xx. Xx. ÚS 27/16, a ze xxx 26.2.2019, xx. xx. Xx. ÚS 37/16). Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx xxxxx xxxxx x zákoně o xxxxxxxx xxxx, xxx x v §11 xxxx. 2 xxxxxx x. 110/1997 Sb., x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výrobcích x x změně x xxxxxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx rozhodování x poskytnutí xxxxxx. X interpretaci xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ xxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x vlastním xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxx, např. x xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x xxxxxxxx Xxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“ xx původním xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx někoho xxxxxx; rozhodující zde xxxx xxx toliko xx, zda taková xxxxxxxxxxxx xx správná xxxx xx. Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (ES) č. 250/2009 vyváženě vymezuje, xx se xx xxxxxxxx xxxxxx započítává x xx prodejní xxxxxx již nezahrnuje. Xxxxxxxxxxxx výklad pojmu „xxxxxxxx plocha“ požadovaný xxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx poskytnout x xxxxxxx prodejen x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx 200 x2 xxxxxx zaměstnancům xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx den xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxx správních xxxxxx xxxxxxx velikosti xxxxxxxx plochy provozovny xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx orgán v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx dne 10.10.2014 x x xxxxxxxxxxxxx stránek xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx 400 x2”. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx odkazem xx xxxx xxxxxx x xxxxx xx vlastní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx v tom, xxx xxxxxx, xxxx xxxx než i xx veřejně xxxxxxxxxxx xxxxxx „prodejní plochy” xxxxxxxx skutečnosti. Xxxxx xxx xxxxxxxxx neučinila, xxxx nepředestřela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx orgánům xxxxxxx xxxxxxx, xx xx jí xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx však xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx”, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx orgány, xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx”. X xxxx xxxxxxxxxxx xx nezbytné xxxxxxxxx xxxxxxxxx žalobkyně x xxx, xx xx xx „xxxxxxxx xxxxxx” měl xxx xxxxxxxxx pouze „xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx kupujícího x xxxxx 1 x xx xxxxxxxxx xxxxx x výdejnímu xxxxx x xxxxx 1 x xxxxx xxxxxxxxx stolu”, a xx xxx x xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx nebyl přístupný xxxxx žalobkyní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx celý xxxxxxx přesahující 400 x2. Kupující tak xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x „xxxxxxxxx xxxxx”, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x „xxxxxxxxx xxxxx” xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx x práci xxxxxxxxxxx žalobkyně x xxxxxxxxxxx v xxx xxxxxxxx zákonem x xxxxxxxx době x xxxxxxxx x umožnění xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx, x xx xxxx xx xxx x xxxxxxxx x výjimek xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 zákona x prodejní době. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxx pro postih xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxx uvedený xxxxxxxx krajského xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x prodejní xxxxxxx xxx 200 m, x xxxx proto xxxxxxxxx xxxxxxx. Jedná xx přitom x xxxxxxx xxxxx nedefinované xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx právní pojmy, x tudíž xxxxxxxxx xxxxxx přezkumu xx xxxxxx správních xxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxx na určitém xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx plochou nad 200 x, xxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx ke všem xxxxx prodeje. Až xx xxxxxxxxxxx všech xxxx xxxxxxx xxx xxxx hovořit o xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x prodejní xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx. xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx označit za xxxxxx. Xxxxxx tak xxxx xxxxx nazvat xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxxx dílčí xxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx však xxxxxxx ke xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozovně. Xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxx x xxxxx smlouva uzavřena xx internetu. Internetové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx provozovnách, xxx x řadě xxxxxxx umístěných xx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 28.9.2017 xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx na x. 2 xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xx-xxxx objednávce xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx vytvořené xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v xxxx 53 napadeného xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx prodeje xxxxxx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nýbrž x xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx při prodeji xxxxxxx, xx. xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx soudy přitom x průběhu času xxxxxxxx xxxx hodnocení xxxx, za xxxx xxxxxxxx zákona x xxxxxxxx době xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx trestána, xxxxxxx jednotlivé xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx x xxxx 46 xxxxxxxx xx xxx 22.9.2020, xx. 14 X 8/2019-42, xxxxxxxxxxx, xx xxxxx uzavření xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx zákazu xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx věc xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx je xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prodeje, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx svátek xxx v provozovně x plnit povinnosti xxxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx. Přitom x xxxx 25 xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxx 20.7.2020, xx. 14 X 118/2019-42, je xxxxxxxx xxxxxxx, xx žalobkyně xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxx za xxxxxxx xxxx kontraktačního xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x příslušném xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Znamenají xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx případě xxxxx? Xxxxxx postup xx porušením xxxxxxxx xxxxxx jistoty jako xxxxxxxxxx znaku xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx výkladu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx soud xx xxxxx nálezech ze xxx 23.1.2008, xx. xx. I. XX 520/06, x ze xxx 22.6.2009, sp. xx. XX. XX 568/06. V posledně xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x právo xxx předpokládá, xx xxxxxxxxx xxxx fyzická xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxx relevantního právního xxxxxxxx, ale xxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu orgány xxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx úřadů a xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx stěžovatelka xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx x xxxx bude xxxxxxxxxx? Xxxx v nich xxxx svým xxxxxxxxxx xxxxxxx si xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx? Xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx správních xxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx soudů x xxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x argumentací xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx dvě ze xxxx xxxx xxxxxxx xx neuskutečnily x xxxx provozovně, xxx xx internetu, a xxxxx xxxxx xxxxxxx x tom, xx x dané provozovně xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx k xxxxxx zboží, což xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx nezakazuje, a xxxxx zjevně xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx x prodejní xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxx xxx, xx xx provozovně xxxx xxxxx xxxxxx zboží xxxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx na to, xxx by xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxx, xxxxx xx xxx x případě xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelky x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Důsledkem xxxxxx o prodejní xxxx, který xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lidí xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx paradoxně xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx souvisí xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx zvýšení xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx expedice xxxxx. X případě xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx in xxxxx xxxxxx x xx xxxxx xxx libertate x xxx by xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xx k xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx „xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx plochou“ bylo xxxxxx x době, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx způsob xxxxxxx xxxxxx. Mnoho xxxx prodeje xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx přesunulo z xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx plochou xx internet, kde xxxx xxxxxxx změřitelná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx do virtuálního. Xxxx. xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x služeb zákazník xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx umístěného xxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxxx x ke xxxxxxxxxxxxxx procesu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx automatizovaná x dochází x xxx bez xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxxx je mimo xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx fázím prodeje, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x jeho xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx účasti xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx vnímání xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 20.8.2009, xx. 2 Xx 13/2009-78, x xxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxx jde x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx obecné xxxxxxx v xxxxx xxxxx x čase. Xxxxx xx přirozeně xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, který xx xxxxxxxxx vnímán xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxx xxxxxxx obecnými xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxx §2079 x xxxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxxxxx, který xx týká prodeje x internetovém xxxxxxx, x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx xx xxxxxx §1820 a násl. xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x maloobchodních prodejnách x prodejní plochou xxx 200 m2, xxxxxx xxx xxxxxxx x prodej x xxxxxxxxxxxxx obchodech. Xxxxxxxx x výše xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxx musel xxxxxx výslovně. Stěžovatelka xxxx xxxxxxxxx výdejnami xxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x x xxxxxxx vyzvednutí xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx online, xxxx mimo xxxxxxxx xxxxxx dané xxxxxxxxxx. Xx fyzické xxxxx xxxxxxx pouze k xxx. xxxxxxxx xxxxx, xx. xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x x xxxxxxx, xx zákazník xxxxxxxxxx xx zboží xxxxx xxxx xxxxxx, xxx x x xxxxxxxxxx zaplacení xxxxx xxxx xx zboží. Xxxxx, xxxx. xxxxxxxxx xxxxx zákazníkovi, xxxxx xxxx jeho xxxxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx může xxxxx až ve xxxxxx, když xx xxxxxxx fáze xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx prodejní xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxx jedná x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 250/2009, xxxxx jakožto xxxxxxxx vydané xxxxxxx xxxx výkonné xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxxxx nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) x. 295/2008, xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx zcela xxxxx účelům a xxxxx xxxxxxxxxxxx, že xx xxxx užito xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx věci xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dle xxxxxxxx Komise xx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx českého xxxxxx, xxxxx s existencí xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, jak xxxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx podstaty x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího správního xxxxx. Xxxxxxx došlo x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jistoty, xxxxx xxxxxxxx postup xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, a xx přestože xxxxxxxx xx xxxxx webových xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx bude postupovat. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xx žalovaná, xxxxxxx xxxxx moci xxxxxxx, xxxxxxx role xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x den xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezjistila podlahovou xxxxxx kontrolované provozovny, xxx nedošlo x xxxxxxxxx xxxxxxx provozovny xxxxxxxxxxxx certifikovaným měřícím xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nákres, xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx být x její xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x rozměrech xxxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xx webových xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť x xxxx jsou xxxxxxxx x reklamní prostory, xxxxx neslouží x xxxxxxx zboží. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxxx svědčící xx xxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx proto x xxxxxx v rozporu xx zákonem, konkrétně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §50 xxxx. 3 xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxx tohoto xxxxxx ze xxxxxx xxxxxxxx, jsou nepřezkoumatelné.

Argumentace xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxx vyjít x xxxxxx xxxxxxxxxxx vyplývajícího x xxxxxxxx xxxxxx x zákonu o xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx uplatněné x xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx pochybná vzhledem x xxxx, že xxxxxxxxxxx xxxx není xxxxxx osobou, x xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx složené x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx široké xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx. Jednotný úmysl xxxxxxxxxxxxx sboru xxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx uměle vytvořenou xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, není důvod xx myslet, xx xxxx být xxxxxxx, xxxxxxxxx xx totiž xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, nikoliv xxxxxx xxxx. Právně xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx pouze xxxxxx xxxxx, xxxxx xx v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx kterému xxxxx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x prodejní xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x dílny xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxxxxxx vláda xxxx orgán moci xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx jako takový xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx úmyslu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zprávě xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zavádějící. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx nadstandardní, xxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxxx právních xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx odmítla xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx soudu, neboť x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výkladovými xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxx skutečně xxxxxxxx xxxx úmyslu, xxx xxx je xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx „prodej“ xx xxxxxx pojmem, jenž x xxxx xxxxxxxx x samotný xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx je ucelený xxxxxx, jenž se xxxxxx x několika xxxx. Xx v xxxxxxx xx zákonem x prodejní době, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ustala xxxxxxx prodejní činnost. Xxxxxxx stanovené xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx státních xxxxxxxx xxxxxx xx jakoukoliv xxxx prodejního xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx fázi xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx 200 x, xxx vyplývá x §1 odst. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, x zároveň nespadá xxx xxxxxxxx x xxxxxxx uvedených v §1 xxxx. 3 xxxx. x) xx x) xxxxxx xxxxxx. X xxxxxx věci xxx xxxxxxx nedopadá xx provoz xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx x objednávce xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx atp., nebo xx dovoz xxxxx xxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxx 25 xxxxxxxx Městského xxxxx v Praze xx xxx 20.7.2020, xx. 14 X 118/2019-42, xxxxxxxx xxxxxx, xx městský soud xxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx uzavření xxxxx xxxxxxx, přičemž soud xxxxxxx, že okamžik xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxx směšovat x xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx došlo xxxxxxxxxx způsobem. Ze xxxxxx inspektorů xxxxx xxxxxxxx simulovaný nákup xxxxxxx xx xxxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx prostřednictvím platebního xxxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx v xxxx provozovně.

K námitce xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx analogie x xxxxxxxxxx stěžovatelky žalovaná xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx ze xxx 6.12.2019, xx. 57 X 150/2019-89, xxx kterých xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxx právní xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „prodejní xxxxxx“. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx principu xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx postoj k xxxxxxx xxxxxx pojmu, xxx podnikatelům umožnila xxxx se xxxxxxxx x xxxxx problematikou. Xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxx dostatečná xxxxxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx prodejní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxxx totiž xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx výměru xxxxxxxxx xxxxxx 790 m2, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx 400 x2, na xxxxx xx zákazníkům xxxxxxxx zboží k xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxx jí veřejně xxxxxxxxxxx výměra xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx skutečnosti. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx kromě xxxxxxxxxx xxxxxxx využily xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxxxx, jaký xxx xxxxx zákonodárce x xxxx je účel xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X této xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 17.12.1997, xx. Xx. ÚS 33/97, xxx xxxxxxx xxxxxxxx výklad představuje xxxxx prvotní přiblížení xx x aplikované xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx aplikace abstrahující xxxxx x účel xxxxxx normy xxxx x práva nástroj xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxx výměru xxxxxxxxxx xxxxxxx podstatné xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxx xx zásady xxxxxxxxx v §2 xxxx. 4 správního xxxx.

Xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že §2079 xxxx. 1 xxxxxxxxxx xxxxxxxx vymezuje xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx x xxxxx koupě xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x kupujícím, odevzdání xxxx prodávajícím kupujícímu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx kupujícím a xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx zákoník xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx klíčové xxxxxx otázky xxxxx, xxxx. xxxxxxx, xxx xx xxxx být xxxxxxxxxx zákoníku xxxxx xxxxxx xxx výkladu xxxxx prodej. Xxxxxx x xxxxxxxx, kdy xx všechny xxxxxxx xxxx prodeje xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx prodejně x prodejní xxxxxxx xxx 200 x, xxxxxxxx xxxx jednání xxxxxxxx prodeje ve xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx době x xxx takové jednání xx xxx možné xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromého xxxxx, xxxx xxxx. xxxxxx, xxxxxxxx, či zástavní xxxxx xxxxx běžně, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx Ústavní xxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. V xxxxxx xx xxx 30.3.2010, xx. xx. Xx. XX 2/10, Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx-xx veřejné právo xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx povinností xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx na xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x aplikovat x xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodej (xxxxx), xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soukromoprávním xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního soudu xx dne 23.2.2011, xx. 1 Xxx 91/2010-45, dovolávala xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ve veřejnoprávním xxxxxxxx.

Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxx jde x xxxxx xxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx. Xx xxxxx přiměřené, xx xx xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx jakoukoli xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx odkázala xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelky. Xx x xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xx xxx xxxxx „xxxxxx“ xxx xxxxxxxx xxxxx akt xxxxxxxx xxxxx smlouvy x xxxx jednání považuje xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx §3 odst. 1 xxxxxx x prodejní xxxx. X kasační xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx rozeznává xxxxx xxxx prodeje, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx s xxxxxxxx plochou xxx 200 m.

Na dupliku xxxxxxxx xxxxxxxxx stěžovatelka xxxxxxxxx, xx které xxxxxxxx žalovanou tvrzené xxxxxxx v tvrzeních xxxxxxxxxxxx za zavádějící, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx je xxxxx xxxxxxxx x kontextu xxxx xxxxx XX. xxxxxx. X xx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxx výklad xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx prováděný žalovanou x poukazuje xx xx, xx pouhý xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx dalšího xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx absurditu výkladu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx možných xxxxxxxxxxx alternativ. Xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, podle kterého xx xxxxxxxx xxxxxx xxx pouze xxxxxxx xxx xxxxxxxx kupní xxxxxxx, anebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx všechny xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx nad 200 x. Xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ještě xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx prvně xxxxxxx výkladové alternativy xxxx xxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx nesprávně xxxxxxx xx kupní smlouvu xxx, xxxx by xx xxxxxxx o xxxxxxx reálnou. X xxxx xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x reálné xxx xx xxx xxxxxxxx práva. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx x zákon x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx doslova ohýbá x neprospěch xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx je xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Přestože xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxx xxxxx coby xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práva.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx rozsudek Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxx žalované k xxxxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

(…)

[29] X obsahu správního xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx ověřil, xx xxx 28.9.2017 provedl xxxxxxxxxxx xxxxxxxx kontrolu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxx 2755/5, Xxxxx, xxx xxxx zahájena xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 28.92017 xxxxxxx, xx xxxxxxxx stěžovatelky, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxx než 200 x s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxx otevřená. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stěžovatelky x xxx, že má xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx stěžovatelky xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nemůže xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx prodeji, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx x-xxxxx stěžovatelky xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zařízení xxx provedl xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx platbu x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx kontrolované xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x platebnímu xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx platbu xx objednaný výrobek. Xx xxxxxxx dokladu x xxxxxxxxx xxxxxx xxx následně xxxxxxxxx xxxxxxx inspektorovi xxxxx. Xx převzetí xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jej, xxx xxxxxxx zodpovědnou xxxxx xx kontrolovanou xxxxxxxxxx. Poté, xx xx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx pan X. X., xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx jej xxxxxxxxx xx zahájením kontroly x xxxxxxx jej x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Z protokolu x kontrole ze xxx 5.10.2017 xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 28.9.2017 xxxxxxxx x inspektor x xx x xxxxx den xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx stěžovatelky xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx x xxxx xxx 400 x předváděcí xxxxxx. Xxx, xx xxx kontrolním xxxxxxx xxxxxxxx prodej výrobku xx svátek v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxx 200 x x zároveň xx xx xxxxxx x xxxx prodejně xxxxxxxxxxxx xxxxx z výjimek xxxxxxxxx x §1 xxxx. 3 xxxx. x) až x) xxxxxx x prodejní xxxx, xxxxx k xxxxxxxx §1 odst. 1 písm. d) xxxxxx o xxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištěním podala xxxxxxxxxxxx xxx 16.10.2017 xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx přípisem xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx ze xxx 24.10.2017.

[30] Xxxxxxxx xx xxx 13.3.2018 xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, za xxx xx xxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve výši 100.000 Kč. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx podala xxxxxxxxxxxx xxx 20.4.2018 xxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xxx 14.6.2018 xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx §1 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxxx době, za xxx xx xxxxxx xxx §3 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx pokutu xx výši 100.000 Xx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

[31] Z xxxxxx kasační xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxx sporu xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxx jednání stěžovatelky xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x-xxxxx xxxxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxx x ve xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx provozovně, xxx bylo uskutečněno x den xxxxxxxx xxxxxx xxx §1 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, představuje xxxxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx x prodejní xxxx, x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxx době.

[32] Xxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx „[v] xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx prodej x těchto xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx a) 1. xxxxx - Den xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a Nový xxx, x) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, x) 8. xxxxxx - Den xxxxxxxxx, x) 28. xxxx - Den xxxxx xxxxxxxxx, x) 28. říjen - Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, x) 25. xxxxxxxx - 1. svátek xxxxxxx x g) 26. xxxxxxxx - 2. xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx. 3 xxxxx xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužije xx xxxxxxxxxxx x) xxxxxxxx, jejichž xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 x2, x) čerpacích xxxxxx x xxxxxx x xxxxxx, x) xxxxxxx, x) xxxxxxxx x místech zvýšené xxxxxxxxxxx cestujících xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x) prodejen xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxxx stav xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxx ohrožení státu xxxx válečný stav“.

[33] Xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx „[x]xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx fyzická xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx prodej x xxxxxxxxxxx xxxx velkoobchodě xxxxx xxxxxx nebo xxxxx v provozovně xxxxxxx v §2 x xxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §1 x 2. Xxxxx xxxx. 2 téhož xxxxxxxxxx xx přestupek xxxxx xxxxxxxx 1 xxx uložit xxxxxx xx xxxx 1 000 000 Kč. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvedeného x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xx do xxxx 5 000 000 Xx.“

[34] Xxxxx §1732 xxxxxxxxxx zákoníku „[x]xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx jeho jednoduchým x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x pokud z xxxx plyne xxxx xxxxxxxxxxxx být xxxxxxxx xxxxx, xxxx-xx nabídka xxxxxxx. Xx se xx xx, xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx službu xx určenou cenu xxxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxx vystavením xxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plnit.“

[35] Xxxxx §1740 xxxxxxxxxx xxxxxxxx „[x]xxxx, xxxxx xx xxxxxxx určena, xxxxxxx xxxxxx, projeví-li x ní xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx nečinnost xxxx x sobě xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx, který xxxxxxxx xxxxxxx, výhrady, xxxxxxx xxxx xxxx změny, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx nabídky xx xxxx odpověď, xxxxx xxxxxxxx obsah xxxxxxxx xxxxxxx jinými slovy. Xxxxxxx x dodatkem xxxx odchylkou, xxxxx xxxxxxxxx nemění podmínky xxxxxxx, je xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx odchylkou předem xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, který nevzbuzuje xxxxxxxxxx.“

[36] Podle §2079 xxxxxxxxxx xxxxxxxx „[k]upní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, x umožní xx xxxxx vlastnické xxxxx x ní, x xxxxxxxx xx zavazuje, xx xxx převezme x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx. Neplyne-li xx smlouvy xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zavázáni xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.“

[37] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx dává stěžovatelce xx pravdu, xx xxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxx nedefinuje xxxxx prodej x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx 200 x (k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx níže); xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pojmu „xxxxxx“ jako xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx lze uchýlit x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx „xxxxxx“ xxxx. koupě xxxxxxx. Nejedná xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx obsah x xxxxx xxx xxxxxxxxx, x xx xxxxx xx xxxxxx relevantních xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. x contrario xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 22.4.2014, xx. 8 Xx 37/2011-154, x. 3073/2014 Xx. NSS). Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx institutů xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx žádné xxxxx; naopak se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx praxi (xxxx. xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 22.8.2007, xx. 2 Xx 88/2006-56, č. 1392/2007 Xx. XXX, a xx xxx 4.5.2011, xx. 3 Xxx 13/2011-75). Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x rozsudku xx xxx 26.10.2005, xx. 2 Xxx 81/2004-54, x. 791/2006 Xx. XXX, „[x]xxxxx xxx, xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx obsahové bezrozpornosti, x sebou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisech xx xxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxx xxxx xxxxxxxxx, zákon x prodejní xxxx xxxxxxxxxx pojem „xxxxxx“, xxxxx xxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, podmínek xxxxxx, xxxxx či xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxxx (x xxxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxx xxxxxxx“ x „prodej xxxxx“ xxxx. Xxxxxxx, J.; Xxxxxx, X.; Xxxxx, X. xx. Xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx. Xxxxxx X (§1721-2520, relativní xxxxxxxxx práva 1. Xxxx). Xxxxx : Xxxxxxx Kluwer, 2014; xxxxxxxx x §2158). Xxx interpretaci pojmu „xxxxxx“ ve xxxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx x prodejní xxxx tedy x xxxxxx bude kasační xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx občanského xxxxxxxx.

[38] Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxxxxxxx x-xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx uzavírání xxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx obsažená x §1820 xx 1851 xxxxxxxxxx xxxxxxxx x oddílu xxxxxxxxx xxxxxxxx Uzavírání smluv xxxxxxxxxx způsobem x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx z xxxx vyplývá, že xxxxxxxxxxx shledává xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx mezi xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx mimo obchodní xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontraktace, xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx uzavírajícího xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[39] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x názorem krajského xxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxxxxx zákaz xxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxx době xxxxxx xx jakoukoli xxxx prodeje, xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x provozovně (xxx. 9 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, resp. xxx 53 x 54 xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x argumentací xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx které xxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §1 odst. 1 zákona o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx fáze xxxxxxx odehrávají v xxxxxxx prodejně.

[40] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx koupě, xxxxxxx x §2079 xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na kupujícího xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx (věci) x kupující x xxxxxxxxx xxxxx xxxx x x převzetí xxxxxxxx xxxxx. X xxxxx §2079 občanského xxxxxxxx lze dále xxxxxxx xxxxxxxxxxxx charakter xxxxxx venditio, xx. x uzavření (xxxx. xxxxxx) xxxxx smlouvy xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vůli xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx srov. Xxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx XX. Xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx (§2055–3014). Xxxxxxxx. Xxxxx : C. X. Beck, 2014; xxxxxxxx x §2390). Xxxxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx §2079 občanského zákoníku xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx pojem „prodej“ xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxx smlouvy“. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx nutno chápat xxxx xxxxx z xxxx xxxxxxx resp. xxxxx, ovšem xxxx xxxxxxxxxx. X §2079 xxxxxxxxxx zákoníku xxx xxxx vydedukovat další xxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx kupujícím, převzetí xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx kupní ceny xxxxxxxxx.

[41] Z taxativního xxxxx uvedeného x §1 xxxx. 3 xxxxxx o xxxxxxxx xxxx, xxxxx obsahuje xxxxxxx, xx něž xx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 téhož xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxxx, xxxxx veškeré xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx, v xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxx xx si spotřebitel xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x §1 xxxx. 3 písm. x) xx x) xxxxxx x prodejní xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx prodej xxxxx (tj. prodejny, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx 200 m; xxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxx; xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx cestujících; xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx). X §3 xxxx. f) zákona x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a velkoobchodu x xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx stav, xxxx xxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx stav, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx, xxx dochází xx kritickému ohrožení xxxxx a xxxx xxxxxxxx, prodej xxxxx xxxxxxxx neomezovat.

[42] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx zabýval xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx kupní smlouvy, xxxxxxx první x xxxxxxxxxxxxxx z výše xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx zákazníka xxxxxxxxxxxxxxx x-xxxxx. Xx xxxxxx §1732 xxxx. 2 xxxxxxxxxx zákoníku xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jím xxxxxxxxxxxx x-xxxxx (xxxx. Xxxxxx, X. x xxx. Xxxxxxxx xxxxxxx V. Xxxxxxxxx právo. Xxxxxx xxxx (§1721–2054). Xxxxxxxx. Xxxxx : C. X. Xxxx 2014; xxxxxxxx x §1732). Xxxxxx pak x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxxxxxxxxxxxx e-shopů xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx „xxxxxx“ x poté xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x-xxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxxx, xxx hovořit x xxxxxxxxx oferty xx xxxxxx kupujícího ve xxxxxx §1740 xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[43] Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, tj. xxxxxxxx xxxxx smlouvy xxx. „xxxxxx“, xx klíčovým x krajským xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx internetového xxxxxxx xxxxx (tzv. xxxxxx xxxxxxx) a přímého xxxxxxx x prodejně. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předestřené xxxx xxxxxxx přímo x xxxxxxxxx prodejně: xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx zboží, xxxxx xx může xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx se na xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Vybrané zboží xxxxxxxx obvykle odebere xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx se xxxxxxx x pultový xxxxxx) x u xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx. X xxxxxxx xxxxxx prodeje xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx internetových portálů, x kterých je xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zblízka (xx xxxxxxx xxxxxx předvedení xxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxxxx. Xxxxxx zboží xxxxxxxx xxxxxx xx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx volí xxxxx xxxxxxxx platby x xxxxxx způsoby xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxx – xxxxxxxxxx xx prodejně – xx xxxxxx xxxxx jedním xx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx věc xxxxxx x povinnost kupujícího xxxxx věc převzít. Xxxx odlišnosti xxxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxx zvláštní xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komunikace xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

[44] Samotný xxxxx xxxxx představuje xxxxx realizaci povinností xxxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xx povinnosti xxxxxxxxxxxxx odevzdat kupujícímu xxxxxxxxx zboží x xxxxxxxxxx kupujícího toto xxxxx xxxxxxx (§2079 xxxxxxxxxx xxxxxxxx). X xxxxxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, představuje xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxx, x xx xxxxxx rozhodující. Xxxxxxxxxx xxx x přeneseném xxxxxxx pouze xxxxxxx xxxxxxx jakési xxxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, prostřednictvím xxxx je vydáváno xxxxx xxxxxxxxx xx x-xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a dodavatelských xxxxxx, jejichž xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 zákona o xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[45] Z xxxxxx xxxxxxxxxxxxx prodeje xxxxx x online prostředí x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx zboží v xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx dospěl x xxxxxx, xx v xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx prodej x x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx prodeje xx xxxxxx §1 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx době, xxxxx xx xxx zákonodárce xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx v xxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx krajského soudu, xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx §1 xxxx. 1 xxxxxx x prodejní době (x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. xxxx. rozsudek NSS xx dne 22.7.2014, xx. 9 Xxx 63/2013-84). Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxx a xx zejména x xxxxx xxxxxxxxxx obsaženého xxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pojmu. Xx takové xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro uplatnění xxxxx xx dubio xxx xxxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxx, xxx správně upozornil xxxxxxxxxx (x xxxxxxxx xxxxxxxx uvedených xxxxx xxxx. xxxx. rozsudek XXX ze dne 23.5.2014, xx. 4 Xx 28/2014-40).

[46] Ačkoli xxxx xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zákonodárce xxxx xxxxxxxxx xxx, že xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (k xxxx viz xxxx. xxxxxxxx NSS ze xxx 26.10.2005, xx. 1 Xxx 86/2004-54, x. 792/2006 Sb. XXX), nemění xxxx xxxxxxxxxx xxx na xxx, že xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zahrnující prodej xxxxx prostřednictvím x-xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxx rozsudek NSS xx. xx. 1 Xxx 91/2010). Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spočívající xx sladění pracovního x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, omezujícího xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx. xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx online xxxxxxx xxx zákaz xxxxxxxxx x §1 xxxx. 1 zákona x xxxxxxxx xxxx, xxxx by xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx upozorňuje, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx se xxxxxxx x prodejní době xx Xxxxxxx xxxx x xxxxx posuzování xxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Uvedl, xx „x dosažení xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, která xx xx xxxxxxx posuzovaného xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx odpočinek, xxxxxxxx v zákoníku xxxxx, x právní xxxxxx v xxxxxx x. 245/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxxx dnech x o xxxxx xxxxxxxxxx klidu, xxxxxxx x věrnosti x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx, účinnější x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx širší xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxx finančně xxxxxxxxx xx, xxxxx jsou xxxxxxx a ochotni x xxxxxxxx dnech x xxxx xx xxxxxx od jiných xxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se mu xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“ (xxx nález XX xx xxx 26.2.2019, xx. xx. Xx. XX 37/16, x. 31/2019 Sb. XX).

[47] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx tedy ztotožňuje xx xxxxxxxxxxxxx x xxx, xx v xxxxxxx zboží xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx v x-xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx (prodejně), x včetně uskutečnění xxxxxxxx xxxxxx za xxxxx x xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxx x maloobchodě xx v provozovně xx xxxxxx §1 xxxx. 1, xxxx. §3 odst. 1 xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, neboť rozhodující xxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx smlouvy) xx xxxxxxxxxxxxx v provozovně, xxxxx xx virtuálním xxxxxxxx x-xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx pouze xxx xxxxx zboží xxxxxxxxxxx zákazníky xx x-xxxxx nepředstavuje xxxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zákona x prodejní době. Xxxxxxxx x tomu xx třeba xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxx nesprávně xxxxxxxx xx xxxxxx stránce x xxxxxxxxx xx x xxxxxx důvodu x rozhodnutí žalované.

[48] Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx dále zabýval xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx „prodejní xxxxxx“ xx xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. a) zákona x xxxxxxxx xxxx xx pomoci xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 250/2009 x x xxx obsažené definice xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxxxx se xxxxxx „xxxxxxxxx velikost xxxxxxxxx xxxxxx (x x2) xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx určena xxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx, xx.: celková xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx přístup, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx používají prodavači. Xx prodejní xxxxxx xx nezahrnují xxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx, schodiště, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“ Xxxx xxxxxxx xxxxxxx soud neshledal xxxxxxxx. Nelze xxxxx xxxxxxxxx xx stěžovatelkou, xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xx stanovení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxx xxx xxxx xxx x porušení xxxxxx nullum xxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx soudu sp. xx. 4 As 8/2011 je nepřípadný, xxxxxxx x posuzovaném xxxxxxx byla xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v zákoně x prodejní době, xxxxxxxxx x jeho §3 odst. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxxxxx pojmu „xxxxxxxx plocha“ vyšla x citované xxxxxx xxxxxxxx Komise (XX) x. 250/2009. Xxxxxx xx xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxxx termín xxxxxx xxxxxxx řádem xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxx, která xx uchýlila xxx xxxxxxx tohoto xxxxx x terminologii unijního xxxxx, nanejvýš xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx též skutečnost xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxx unii x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx.

[49] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx převzatá x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xx prodejní xxxxxx xxxxxxxxxx, x xx již xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx prostory, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (nebo xxxxxxx x jejich přímé xxxxxxx) x xxxx xxxxxx x xxxxxxx, x xxxxxx již xxxxxxxx, které xxxx xxxxxx pro administrativní, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx nesouvisející. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx považovat xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx nevybočující x xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx „xxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxx postupem xxx xxxxxxx ani xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx žalovanou zvolený xxxxxx xxx xxx xxxxxxx deklarován xx xxxxxxxx stránkách xxxxxxxx. Xx xxx navíc xx xxxxxxx, kdy Xxxxxxx xxxx užité xxxxxxxxx prodejní xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx x nevybočující x xxxxxxxxx xxxx (srov. xxx 32 xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx. xx. Xx. ÚS 37/16). Nedůvodné xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx do prodejní xxxxxx neměly xxx xxxxxxxxx „předváděcí plochy“ xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxx plochy xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx zboží xxxxxxxxxx, xxxx. x xxxxxxxxx x xxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx názor xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx být x xxxxx případě xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sloužící x příchodu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx“ xxxxxx, nýbrž pouze xxxxx zboží, xx x rozporu x xxxxxxx vysloveným Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ze xxx 15.10.2019, čj. 4 Xx 142/2019-30.

[50] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx stěžovatelky xxxxxxxxxxx x tvrzené xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx plochy xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx orgány xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx prodejní xxxxxx xx xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx ze xxx 10.10.2014 a x údaje xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx (viz x. 9 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx 28.10.2016 mělo xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx jednotku x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 790 x. Xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx „více xxx 400 m xxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxxx xxxxxx xxx vzaly xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxxx jednak skutečnosti xxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx (uvedená xxxxxxx xxxxxxx) x xxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx stránkách xxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx plochy předmětné xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx učinit xxxxxxxx správního xxxxx, xxxxx postačí, xxxxx xxxxxxx xxxxx uvede, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx úřední xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx skutečnosti xxxxx (srov. xxxxxxxx XXX xx dne 12.4.2011, čj. 1 Xx 33/2011-58, č. 2312/2011 Xx. NSS). Xxxx xxxxxxxxxx správní xxxxx X. xxxxxx xxxxxx, xxxx specifikoval, x průběhu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxxx pronajímané xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxxxx prodejní xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxx věci opřely x dostatečné xxxxxxxx.

[51] Xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x velikosti xxxxxxxx xxxxxx provozovny xx xxxxxx §1 xxxx. 3 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, pročež xx pro Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxxxxxxxx, xx by xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxx podklady xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx poskytnout xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx tvrzení (xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 14.3.2019, xx. 1 Xxx 367/2018-34). Xxxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 2.5.2018; xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vyvracejících xxxxx xxxxxxxx ohledně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xx takové situace, xxx stěžovatelka xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předestřely xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx x velikosti xxxxxxxx plochy, se xxxxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zjištěného xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx správního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx určitých xxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxx xxxxxx“, xxxx xxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nedůvodnými (viz xxxx).

(…)