Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

X. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x. 240/2000 Sb., x krizovém xxxxxx, xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole, xxxxx xxx xxxxx xxxxxx x zásahové žalobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§83 x. ř. s.).

II. Xxxxxx bezprostředně plynoucí x xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve smyslu §82 s. x. x.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2437/2011 Xx. NSS, x. 2736/2013 Xx. XXX, x. 3228/2015 Xx. XXX; x. 3921/2019 Xx. NSS; x. 4033/2020 Xx. NSS; x. 4169/2021 Sb. XXX; xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx č. 94/2018 Xx. XX (xx. xx. XX. XX 635/18), x. 123/2021 Xx.

Xxx: x) nezl. X. X. M., xxxx. xxxxxx X. X. x x) X. X. proti 1) Xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, Xxxxx 6, Xxxx 1 x 2) Xxxxxxxxxxxxx sportovnímu xxxxx Xxxxx, xxxxxx x xxxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 (xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19) xxxxxxx za xxxxxxxx xxx xxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxx x x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx tisíc xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx je poznamenáno xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Český xxxxxxxxxxxx xxxxxx se dostal xx xxxxxxx xxxx 2021 xx pokraj xxxxxxx. Xxxx od xxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x prodlužovanými nouzovými xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxx podnikatelů xxxxxxxx xxxxxxx obživy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx boje x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx x moderní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx a xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx poznamenanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx o xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx po xxxx 1989.

Xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxx výzvy xxx české xxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx správní xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx, xx některá xxxxxxxx xxxxxxxx procesních xxxxxxxx, xxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx, narážejí xx xxxxxxx xxxxxxxx. Palčivou xxxxxxx xx ukázala xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx senát xxxxxxx x vyřešení xxxxxx, zda x xxx se xxxxxx xxxxx účinkům krizových xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx, xxx xx x xxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx bránit xxxxx xxxxxxx zásahovou xxxxxxx podle §82 x. ř. s. xxxxxxx xxxxx škole, xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx výuky, xxxxxxxx xxx se xxx xx rodič xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády. Xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxx xxx či xxxx xxxxx bránit xxxxx xxxxxxxxx tréninků ve xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx x) xxxx xxxxxx šesté xxxxx xxxxxxxx školy, xxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx atletické xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxx, xxxxxx [žalovaný 2)]. Xxxxxxxxx x) xx xxxx xxxxx.

Xxxxx s xxxxxxxxx od 14.10.2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x čemž xxxxxx informovala xxxxxxxx xx xxx 13.10.2020. Xxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 1022 xx xxx 12.10.2020, x. 408/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx klub s xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 1078 xx dne 21.10.2020, x. 424/2020 Sb., xxxxxx žalobkyni x) xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xx xxxxxxxxxx x-xxxxxx xx dne 21.10.2020.

X právě xxxxxxxxx xxxxxxxxx školy a xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx dva xxxxxxxxx zásahy, proti xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x omezeném rozsahu. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Matka xxxx nucena xxxxx xx xxxxx x x tréninku pomáhat, x xxx omezit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx žalobkyně xxxx xxxxxxxxxxx, xx zásahy xxxxxxxxxx bylo porušeno xxxxxx xxxxx na xxxxx zacházení xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx jinou hospodářskou xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx městský xxxx x xxxxxxx s §87 odst. 2 x. x. x. xxxxx, že xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx základním xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, x škole zakázal, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx atletických xxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx klubu xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx žalobu xxxxxxxxx xx xxx 11.11.2020, xx. 18 X 71/2020-230, xxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x. Soud xxxxxx k závěru, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx nevykonával xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx mu xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx zásahy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §82 x násl. x. x. x.

Xxxxxxxxx klub xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. c) ve xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x.]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sportovní xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx soukromá xxxxx xxxxxxxx vůli xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx být nezákonným xxxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx městský xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx školy x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský xxxxx), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx realizující veřejnou xxx. V tom, xxx xxxxxxxxx zásah xxxxxxxx, však není xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx bránit xxxxxxx xxxxx §82 x násl. s. x. x. Škola xxxxx xxxxxxxxxxxxx veřejnou xxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx. Pouze xxxx xxxxx x xxxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jím xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx informace, xxxxxx zákazu. Vrchnostenský xxx xxxxxxxxxxxxx samo xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx nebyly žalobkyně xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx x) x b) (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx důvody xxx xxxxxxxx xxx §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx městského xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze považovat xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zásahy do xxxxxxxxx subjektivních xxxx. Xxxxxxxxxxxx označily xxxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx základního xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx její xxxxxxxxx xxxxxxxx, soustředění x xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxx nápomocna, xxxxx xxxxxx omezit xxxx xxxxxxxxxx činnost.

Vláda xxxxxxxxxx x. 1022 x x. 1078 xxxxxxx xxxxxxxxx pravomoc xxxxxxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxxxx práv stěžovatelek, xxxx xxxxxxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx do xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zasáhli, x xxxxx stěžovatelky xxxxxxxx xx xxx 27 usnesení Ústavního xxxxx xx xxx 9.6.2020, xx. xx. Xx. ÚS 19/20. Xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx soukromého xx xxxxxxxxx práva xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx co xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx posouzení xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxx závěr xxxxxxxxx xxxxx, xx xxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx charakteru. Stěžovatelky xxxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx mu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx kasační xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx neobrátily, xxxxxx xxx k dispozici xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Odmítla, xx xx jí usnesení xxxxx x. 1022 x x. 1078 xxxxxxx xxxxxxx pravomoc. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx se xxxx budou xxxxx. Xxxxxx jim uložených xxxxxxxxxx proto xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účastnit xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 13.10.2020 xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx, xx xx bude xxxxxxxx opatřením xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2) xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxx 19.11.2020, xx. 8 Xx 34/2020-100. V xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx osmého xxxxxx původcem konkrétního xxxxxxxxxx zásahu do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx základní škola. Xx plyne i x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sp. xx. Xx. XX 19/20, xxxxxxxxx xxxx 27. Z xxxxxx xxxx xxxxx spíše „x xxxxxxxx úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přítomnosti xxxx (lakonicky řečeno x xxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx), nikoli x xxxxxxx xxxxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx‘ xxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxx správy, jak xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx (srov. §2 odst. 3, xxx xxxxx vzdělávání xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx je veřejnou xxxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žaloby xxxxx §82 x. x. s. xxxxx xxxxx (bod 119 xxxxxxxx 8 Xx 34/2020).

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx přímý dopad xx xxx xxxxxxx xxxxxxx senátem. X xxxx xxxx sice xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví (jako xx xxxx řešené xxxxx xxxxxxx), ale xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx představuje právní xxxxxxx sui generis, xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x. 1022) xxxxx Xxxxxxx soud x xxxxxxxx ze xxx 15.12.2020, xx. xx. Xx. ÚS 111/20. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx senát xx xx, že hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. by xxxx xxx xxxxxx.

Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxx případě xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, proti xxxxx by bylo xxxxx se bránit xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxx roku 2020, xxxxx zakazovala xxxxx xx xxxxxxxxxx školách, xxxxxxx xxxxxxxx škola, xxx xxx xxxxx, xxxxx dané xxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxxx řešeném xxxx xxxxxxx xxxxxxx).

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx následující. Podle §22 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žáci x xxxxxxxx „povinni xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx školského xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxx xx však xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx xx vzdělávání xx xxxxx, které xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x čl. 33 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“). Xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x. 408/2020 Sb. xxx xxxxx X. xxxxxxxxx, že vláda „xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx dne 14. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. do xxx 1. xxxxxxxxx 2020 do 23:59 xxx. […] 4. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx zákona, x xx tak, xx xx zakazuje xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx základním vzdělávání x xxxxxxxx škole“.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 21.5.2020, xx. 5 Xx 138/2020-80, x. 4033/2020 Xx. XXX, x xx xxx 8.7.2020, xx. 10 As 166/2020-53, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx se nemůže xxxxxxx zrušení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx správním xxxxxxxxxx. Xxxxxx tak se xxxxxx domáhat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jiného právního xxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx pořádkem), xxxxxxx xx nezákonný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Devátý senát xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx názor Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v rozsudku xx dne 11.11.2020, xx. 14 X 45/2020-141. Xxxxx xxx xxxxxxxx krizového opatření x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx zásah podle §82 s. ř. x. Xxxxxxx soud xxx xxxxxxx vnímání „xxxxxx xxxxx §82 x. x. x.“, xxxxx výklad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx „xxxxxx xxxxxx“ podle xx. 87 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxx, xxxxx xxxxxx přísluší Xxxxxxxxx xxxxx. X xxxx 33 xxxxxxxxxxx, „xx má-li xxx xxxxxxx xxxxx přezkum xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah mezi xxxxxxxx x tímto xxxxxxx předpisem, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx“. X xxxx 29 xxx xxxxxxx, že xxxx „xxxxxxxxxxxxx nutné, xxx šlo x xxxxx xxxxx adresovaný xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx zcela xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx může xxxxx zásah xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx právního předpisu.“ Xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx omezení svobody xxxxxxxxxxxxxx pohybu, xxx x xxxxxx 43 x 49 uzavřel, xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx č. 334 xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Německu; x případě vycestování xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx byla nikoliv xxxxx pravděpodobná, xxx xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx možno xx xx rozumně xxxxxxxxx, aby se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pravidla, xxxx xxxxxxxxxx xxxx xx Xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxxx výjimečné xxxxxxxxx, kdy samotné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx mohou představovat xxxxx xx smyslu §82 soudního řádu xxxxxxxxx.“

Xxxxx xxxxxx krizové xxxxxxxx přímo dopadá xx práv xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx osob x existuje xxx xxxxxx xxxxx mezi xxxxxxxx xxxxxxxx, byť xx xxxxx právního xxxxxxxx, x těmito xxxxxxxxx xxxxxxx, bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, lze xxxxxxxxx žalobou xxxxx §82 x. x. x. xxxxxx xxxxx xxxxx důsledkům xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx názoru xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx prezenční xxxxx xx základních školách, xx xx ve xxxxx opatření xxxxxx xxxxxx vydaného Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxx devátý senát. Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx realizována xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx jiného xxxxxx veřejné xxxx (xxxxxxxxx zákaz nočního xxxxxxxxx, který xx xxx účinnosti xxxxxxxx xxxxxxxx, typicky xx xxxxxx Xxxxxxx XX xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, zda xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takový xxxxx xxxxxxxx xx nikoli), xx xxxxxxx brojit xxxxxxxxx žalobou xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x roli xxxx, kdo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx, xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xx x totožném xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx univerzity, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx služby xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Církve xxxx musely xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx opatření ukončit xx xxxxxx období xxxxxxx bohoslužby, x xxxx odepřít xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx podle xx. 16 xxxx. 1 Xxxxxxx; xx však xxxxxxxx, xx xx xx xx xx xxxxxx mohli žalovat.

Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx zásahem xxxxxxxxx xxxxxx x jednání x xxxxxxx, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právním xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx však xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx orgán xxxx xxxxxxx diskrece x xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, je mu xxxxx xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx údajně xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 9.11.2020, xx. 2 Xx 116/2017-94, xxx 28 x xxxx.). Xxxxxxxxx xxxx xxxx, že xxx identifikovat konkrétní xxxx, který xxxxx xxxxx proti xxxxxxx x kterým xxxxx x individualizaci působení xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sféra. Xxxxxx xxxxx xxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx kauzální souvislosti xxxx xxxxxxxxx účastnit xx xxxxxx výuky xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x usnesení xxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx základní xxxxx.

Xxxxxx xxxxx xxxxxxx poukázal xx podobnost xxxxxxx xxxxxxxx 1), tedy xxxxxxxx školy, a xxxxxxxxxx 2), xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, výhradně xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx – stejně xxxx xxx stěžovatelky – xxxxxx závazné. Přesto xx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 Xx 34/2020 významně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxxxxx senátu xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx stěžovatelky xxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xxxxx vyjádření, v xxxxx zejména xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxx xx během xxxxxxxxx výuky razantně xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx opatřením vydaným xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole, xxxxx xxx účely řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx za původce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výuky xxxxxxxx xxxxx (§83 x. x. s.), x xx účinky xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. Xxxxxxx stížnosti proto xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

III. 1 Xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx

[26] Xxxxx §17 xxxx. 1 xxxx první x. x. x., „[x]xxxxx-xx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu xxx xxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxxx od xxxxxxxx názoru již xxxxxxxxxxx v rozhodnutí Xxxxxxxxxx správního xxxxx, xxxxxxxx věc k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu“.

[27] X nynější xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx názoru xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 19.11.2020, xx. 8 Xx 34/2020-100. Podle osmého xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví xxxxxxxx xxxxx prezenční výuku, xxxxxxxx orgánem xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx žalobě xxxxx §82 násl. x. x. x. Xxxxx xxxxxx školy xx xxxxxxx správního xxxxxx xx xxxxxx §82 x. ř. x. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx tak xxxx, xxxxx fakticky xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxx sporným xxxxxxxxx. Xxxxx je tak xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

[28] Xxx xxxxx odlišit xxx, že v xxxxxxxx xxxxxx senátu xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx má xx xxxxxx §94x xxxx. 2 zákona x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x o xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx souvisejících xxxxxx (xxxx jen „xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, zatímco x xxxxxxx xxxx xxx x provádění xxxxxxxxx opatření xxxxx xxx krizového xxxxxx. Xxxxxxx x detailech xxxxxxxxxx xxxxxxx správního xxxxx budou x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx: xxx xxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx škola xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx výuky, xxxxx xx žalovatelný xxxxx §82 x. x. x., třebaže xxxxx „xxx“ postupuje xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx (xxxxx, ministerstva xxxx.). X podobném xxxxx se xxx xxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxx podat xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx tréninky.

[29] Xxxxxxxx xxxx sporné, xx xxxx xxxxxxxxxx otázka xx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx přináší.

[30] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

XXX. 2 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

[31] Xxxxxxxxx xxxxx úvodem xxxxxxxxxxx, xx stěžovatelky xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx soud xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx nevyčerpaly xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx 15.7.2020, xxxxxxxx č. 30471/20).

[32] Xxxxxx Xxxxxxx soud xxx v xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 9.6.2020, xx. xx. Pl. ÚS 19/20). Xxx xxxx xxxxxxxx rozšířený xxxxx xxxx, xxxxx xxxx, xx by z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nějaký jasný xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[33] X usnesení Pl. XX 19/20 Xxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxx všech xxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx k xxxxxxx jejich práv xxxxxxxxx. Xxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxx využít některou x xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx k xxxx xxxxxx soudce Xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx nevyčerpání xxxxxxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxx řádu správního, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ochrany xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx).

[34] Xxxx xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx školu jako xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x usnesení xxxxx Ústavního soudu Xx. XX 19/20. Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx žádný xxxxxxx xxxxx, xxx naopak xxxxxx xxxxx xxx x hlediska xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx soudního xxxx správního xxxxxxxxx. X xxxx 27 x tomu Xxxxxxx xxxx uvedl, xx „xx x priori xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx školy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx §82 x xxxx. soudního xxxx správního, xxxxx xxx představoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §65 x xxxx. stejného zákona. Xx xx xxxxx xxxxxx správních soudů, xxxxx musí xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx Základní xxxxx xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxx Xxxxxxxx škola xxxxxxxxxxx xx jednala v xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx řízení Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx postup Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx" porušující xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §72 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx o Ústavním xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudů xxxxxxxxx xxxxxxxx povahu xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.“

[35] Nelze xxx xxxx, že xx Xxxxxxx xxxx xxxx, že xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxxx usnesení akceptoval xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx soudu ve xxxx sp. zn. 14 X 45/2020, xxxxxx xxxxxxxxxxx devátý xxxxx (xxxxxxxx ÚS xx dne 26.1.2021, xx. zn. Xx. XX 1/21: xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx senátu xx xx bod 19, xx xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxx 15 xx 18 xxxxxx).

[36] Ústavní xxxx xxx x xxxxxxxx Xx. XX 19/20, ani x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx stěžovatelky xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxx. Tato otázka xx totiž primárně x kompetenci správních xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx (Xx. XX 19/20, bod 27; xxxxxxx Xx. XX 1/21, xxx 20; xx xxxxxxxx XX xx xxx 2.3.2021, xx. xx. Pl. XX 9/21, xxxx 15 x 16 xx.). X xxxxxxxx Xx. XX 1/21, xxx 20, xxxxx xxx k ochraně xxxx osob x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx, x xxxx Xxxxxxx soud xxxxx: „[X]x xx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, zda a xxxxxxxx xx jakých xxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx žalobě pak xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx xx. 95 Xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx aplikovaného xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx příslušný xxxxxx.“

[37] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx však xx vztahu x xxxxxxxx xxxxxxxxx podobné xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrženlivější. X xxxxxxxx xx xxx 13.4.2021, xx. xx. Xx. XX 103/20, Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx podané xxxxxxxx základních xxxx xxxxx krizovým xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx návrhy xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx argumentaci x xxxxxxx k xxxxxxxx Xx. XX 19/20, xxxxx xxxxxxx stížnost xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx soudy (xxxx. x tomu společné xxxxxxx xxxxxxxxxx soudkyně Xxxxxxxxx x soudce Xxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx soudce Šimíčka, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx odklon xx xxxxxxxx názorů zaujatých x xxxxxxxxxx Xx. XX 19/20 x Xx. XX 1/21).

[38] X xxxxxxxxxxxxx věcech xxx Ústavní xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stanoviska, rozhodoval xxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx neoprávněnými (xxxxxxxx xx dne 11.5.2021, xx. xx. Xx. XX 23/21, bod 12; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.4.2021, xx. xx. Xx. XX 19/21, body 8 x 9, xxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx opatření, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx tomu xxxxxxx xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxx xxx xx smyslu §75 xxxx. 1 xxxxxx x. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx stěžovatelka xxxxxxxxxxx možnost podat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x xxxxxxxxx soudu). Xxxxxxxxxxxx je, xx xxx stěžovatelky xxxxxxxxxxxxxx xxxx Pl. XX 19/20 x Xx. XX 1/21 xxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxx použité xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Pl. XX 103/20, Pl. XX 19/21 x Xx. XX 23/21.

[39] X xxxxxx exkurzu xx judikatury plyne, xx Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx názor. Xx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. 2. X Xxxxxxx opatření xxxxx xx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

[40] Xx věci 8 As 34/2020 xxxxxx spornou povaha xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx x zákazu xxxxxx přítomnosti xx xxxxxxxxxx. Podle §94x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx má totiž xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx problematičtější xxxxxxxxx xxxxxxx xx x důsledku xxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxx odpadl xxxxxxx xxxxxx. Osmý senát xxxxxxxxx, xx odpadnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx tím, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxx. X xx xx xxx xxxx xxxxxxxx zákonnost xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx otázku, x xx bez ohledu xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

[41] Xxxxxxx xxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přijímaného x xxxx xxxxxxxxx stavu xx podstatně xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx zákon č. 110/1998 Xx., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x obecnosti xx xxxxxxxx xxxx zakotvil xxxxxxx xxxx jako xxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxx. Většinu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx krizový xxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády jednoznačně xxxxxxx.

[42] Xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx opatření xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx (takto již xxxxxxxx xx xxx 21.4.2020, xx. zn. Xx. XX 7/20, xxxx 12–18; xxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xx xxx 22.4.2020, sp. xx. Pl. XX 8/20, xxx 40; xx xx xxx 15.9.2020, xx. xx. Xx. XX 90/20, xxxx 13–15). Xxxxxxx xxxxxxxx vlády tak xxxxx mít xxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx generis (usnesení xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Pl. XX 10/20, xxx 22; xxxx ze xxx 11.5.2021, sp. xx. Xx. XX 23/21, xxx 10), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, sp. xx. Xx. XX 11/20, xxx 26), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxx 26.1.2021, xx. zn. Xx. XX 113/20, xxx 9).

[43] Xxxx xxxxx xxxx přímý xxxxx též xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx krizovým opatřením. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podobu čistě xxxxxxxxx aktu, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřipadá xx xxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx v řízení xxxxx §65 x xxxx. s. x. x.

[44] Xxxxxxx xxxx xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, byť xxxxx xxxxx (xxx xxxxxxx), nelze xx xxxx x sobě xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx řád xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx domáhal xxxxxxxxxxx xxxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 10 Ústavy (xxxx. xx. 95 xxxx. 1 Ústavy). Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx takový soulad xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx použitím x xxxxxxxxxxxx věci (xxxxxxxxxx), x xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx vymezených x xxxxxxx řádu xxxxxxxx xx v xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx řízení x xxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu (§65 x xxxx. x. x. x.). Podobně xxxxxx-xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přezkoumáno x xxxxx xxxxxx x zásahové xxxxxx xxxxx §82 a xxxx. x. ř. x.

[45] Výrokový xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx krizovému xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 95 xxxx. 1 Ústavy, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxx krizové xxxxxxxx, které bylo xxxxxx x rozporu xx zákonem xx xxxxxxx, neruší, xxx xxx vysloví xxxx xxxxxxxxxxxxxx v individuálním xxxxxxx (viz čl. 95 odst. 1 Xxxxxx; xxxx. xxx xxxxxxxx XX xx. xx. Pl. XX 11/20, xxxx 25 x xxxx., x xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, xxx 8).

[46] X nyní xxxxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx, že xxx xxxxxxx opatření, x xxxxx stěžovatelky xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxx. X obou xxxxxxxxx opatřeních xxxxx, xxxx xxx o xxxxxxxx x. 408/2020 Xx. (xxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxx o xxxxxxxx č. 424/2020 Xx. (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osob), xx xxxxxxx výslovně Ústavní xxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxx 15.12.2020, xx. xx. Xx. XX 111/20, xxx 3; xxxxxxx xxxxxxxx Xx. ÚS 113/20, xxx 7). Xxxxx xxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, nemůže xxxxx xxxxxxx „xxx toho, xxx byla xxxx xx xxxxxxx“ (Pl. XX 111/20, xxx 3).

XXX. 2. B Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxx věci xxxxxx xxx xxxxx

[47] Osmý xxxxx v rozsudku 8 Xx 34/2020 xxxxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxx osobní xxxxxx xx výuce xxxx původcem faktického xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jak xxxx xxxx xxxxx x bodě 117 xxxxxxxx 8 As 34/2020:

„X popsaném xxxxxxx xxxxx x podstaty xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx školy xxxxxxxxxxx v neumožnění xxxxxx přítomnosti žáků (xxxxxxxxx řečeno x xxxxxxxx/xxxxxxxxxx školní budovy), xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxxxx xxxxxxxxxx. Napadená mimořádná xxxxxxxx č. X x XX vymezují xxxxxxxxx konkrétní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. K xxxx přímé individualizované xxxxxxxx xxxx stěžovatelce, xxxx. xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx xxxxx xxxxxxxxx x praxi právě xxxxxxxxx školy x x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přítomnosti xx xxxxxxxxxx. Zásahem xx xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx.“

[48] Rozšířený xxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx x povahy věci xxxxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxx naopak, xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. To xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxx správního xxxxxx.

[49] Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ve xxxxxx §2 xxxx. 3 školského zákona, xxxxxx pro účely xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem, xxxxx xxxxxx (xxxxxxx žákům x xxxxxxxxx) ve xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx (xxxxx xxx x xxxxxxxxx situacích) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánem1) (xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxx disentující xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx hierarchie x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx typické xxx xxxxxxxx správu. Xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu nemůže xxx xxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ xxxxxx, xx tedy xxxxxx xxxxx. X některých xxxxxxxxx xx škola xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx „čistou“ veřejnou xxxxxx, aniž xx xxxxx vrchnostensky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx (xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx). Škola xxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx veřejnoprávních xxxx xx xxxxxx vrchnostenského xxxxxxxx, tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx je tomu x x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx xxxx).

[50] Xx správním xxxxx je xxxxx, xx správní orgány xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx xx jednoznačná xxxxxxxx xxxxxxxxx x právních xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx zkrátí xxxxx xx onen xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx interní norma. Xxx určení původce xxxxxx xxxxx nejde x to, xx xxxxx xxxxxx na xxxxx x musela xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxx podstatné, zda xxxxx měla xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx x situaci, xxx xxxxx nařídila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx zakázala xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx na xxxxx, xxxx škola xxxxxxxx orgánem, který xx xxxx zkracoval xx xxxxxxx. Ve xxxxxxxxxxx xx totiž x xxxxxx situaci xxxxxx xxxxx osobou, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx přímo xxxxxxx krizovým xxxxxxxxx. Xxx xxx není xxxxx v podstatě xxxxx do zásahové xxxxxx začlenit školu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

[51] V xxxxx xxx odkázat též xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 2.6.2021, xx. 9 Xx 3/2021-41, body 31–36, x xx. 10 Xx 2/2021-107, xxxx 27 –31. V xxxx xxxxxx [x xxxxxx xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x změně xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxx jen „pandemický xxxxx“)] dovodil Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Soud vysvětlil, xx „[x]xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. V xxxxx ohledu xxx xxxxxxxx opatření přímo xxxxxxxx do xxxxxx xxxxx, x xx xxxx nutné jim xxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx k jeho xxxxxxxx.“ (9 Xx 3/2021, bod 34, xxxxxxx 10 Xx 2/2021, xxx 30).

[52] Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx tedy xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx přímo xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx (x xxxxxx xxxxx rodičů xxx xxx [83] xxxx). Škola xxxxxxxx xxx, xx by xxxx xxxxx zaměřeno xxxxx žákům.

[53] Informaci, xxxxxx rozeslala xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx [xxxxxx xxxxxxxxxxxx b)], xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x městského xxxxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxx dopadech na xxxxx x xxxx. Xxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, jeho xxxxxxx xxxx jen xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x dětem (xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, které xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, jakýkoli xxxxx do xxxxxx xxxxx stěžovatelek. Xxxxx xx xxxxx takovou xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nic xx xx xxxxxxxx xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx výuka xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx pro zjednodušení xxxxxx osmý senát (xxx bod [47] xxxxx), by xxxxxx xxxxxxxxx zásahem xx xxxx x povinností. Xxxxxxx nic by xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx „xxxxxxxx“ – xxxxxxxxxxxx by x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

[54] Ve xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx prezenční xxxxx není xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxx aktem xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxx v případě xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxx dále xxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxx rodičům). Xx xx krizové xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxxx xxxxxxx, že xx určitého xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx tohoto opatření xxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 33 Xxxxxxx).

[55] Podobně xxx nahlížet xxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx cest ve xxxxx. Ani zde xxxx xxxxx xxx, xxxx by xxxx xxxxx označit za xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xx x v xxxxx případě jen xxxxxxx, který xx xxxxxxxxxxxxx regulován xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx či xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnost. Xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákonné xxxxxxxxx x žáka xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření (xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxx), by xxxx xxxxx – v xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – uvažovat x tom, xx xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zkracujícím xxxxx xxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 x. x. x. – x xxxx srov. xxxx. xxxxxxxx NSS ze xxx 6.8.2019, čj. 8 Xx 80/2019-30, x. 3921/2019 Xx. XXX, xxxxx něhož xxxxxxxxxx x udělení xxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxxxxx opatřením x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx subjektivního xxxxx žáka či xxxxxxxx). X xxxxxx xxxxx xx škola xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx žáků) x byla xx xx xxxxx veřejnoprávně xxxxxxxxx, bylo xx xxxxx uvažovat x xxxxxxxxxx školy žalovat xxx xxxxxxx orgán, xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx.

[56] Xxxxxxxxx xxxxx dodává, xx xxxxx xx xx xxx pohlížel tehdy, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx škole xxxxxx pravomoc. Pokud xx xxxxxxxxx žák xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx x nadále poskytována xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx xxxx xxx správním xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx žákyně (xxxx. xxxx. xxxxxxxx x. 440/2020 Xx., xxx xx žákyně xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xx věku xx 3 xx 10 xxx x xxxxx xxxxxxxx zástupcem xx xxxxxxxxxxx bezpečnostních xxxxx, xxxxxxxxxxxxx zdravotních služeb, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, apod.). X xxx takového však x nynějším xxxxxxx xxxxx.

[57] Xxxxxxxxx xxxxx x závěru xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xx prospěch xxxxxxxx pojetí xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxx na xxxxxxx efektivní ochrany xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nouzového stavu. X xxxxx snad xxxxxxxxx senát „pokřivil“ xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx pojem xxxxxxxxx xxxxxx podřadit xxx xxxxx x xxxx posuzované xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx omezení xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx pohybu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) xxxxx nelze ani x velkou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx podobný „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx. Xxxxxxx závěr x xxxxxxx xxxx by xxxx xxx x xxxx, xx by xxxx xxxxxxx možnost xxxxx xxxxxxxxx žalobu xxxxx xxxxx (xxxxx xxxx – xxx xxxxxxxxx senát xxxxxxx – x povahy xxxx x této xxxxxxx xxxxxxxx orgánem xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx stejně xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx rovině, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, ochranu xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hledat xxxx tuto xxxxx – je nesporné, xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx) xx xxx jednu pomyslnou „xxxx“, xxx však x žádném xxxxxxx xxxxxx „xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxx.

[58] Devátý xxxxx xxxxxxx xxxxxxx uvádí, xx osmým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx. Xxxxxx, xx xx mohl xxxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx 8 Xx 34/2020, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xx xx dopustila „xxxxxxxxxxx zásahu“, xxxx xxxxxxx xxxxx opatření, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx protizákonné xx xxxxxxxxxxxx. Žalobce xx xx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x oné xxxxx prezenční výuku, xxxxxx ale xxx xxx xxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx zákazu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx povahou x právo xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Ochrany xxxxxx práva xx xx však žák xxxxxxxxx žalobou xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx jen xxxx stranami xxxxx. Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xx vztahu xx xxxx xxxxxxxx xxxxx téže xxxxx) xx xxxxx byla xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. 2. X K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx

[59] Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx základních školách, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Takový xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx věci, xxxxxxx xx xxxx xxxxxx (Xx. XX 1/21, xxx 20, naposledy Xx. XX 23/21, xxx 10).

[60] Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímo xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxx či xxxxx xxxxxxx (xx rozdíl xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako xx mimořádné xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkoumávané x xxxxxxxx 8 Xx 34/2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[61] Ve xxxxxx k normativním xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx individuálním xxxxxxxx aktem, xxxxx xxx na jejich xxxxxxx xxxxx (x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65 s. ř. x.) xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx povahu xxxxxx ve smyslu §82 x. x. x. Samo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx zásahem xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 21.5.2020, čj. 5 Xx 138/2020-80, x. 4033/2020 Sb. XXX, bod 66). Xxxxxxx proto nemůže xxxxxxx (neexistující) pravomoc xxxxxxxxx xxxxx přezkoumat xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx jím xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx, xxx x xxx (xxxx. xxxxxxxx XXX ze xxx 8.7.2020, čj. 10 Xx 166/2020-53, xxx 18).

[62] Xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního soudu xxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, přesto xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxx xx xx, xx judikaturu Ústavního xxxxx sjednocuje, nikoli xx to, co xx rozděluje, vyvozuje xxxxxxxxx senát v xxxxxxx věci xxx xxxxxx.

[63] Xxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxxxxxxx na nevhodnost xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. zejména xxxxxx xxxxxx Filipa x usnesení Pl. XX 11/20, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx případech umožnit xxxxx xxxxx na xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx xxx jednotlivci, xxx xxxx. xxxx 8 x 9 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx tří xxxxxx x usnesení Xx. XX 1/21). Xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx názory xxxx xxxxxx, kteří xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx nenáleží, xxx xxxx xxx vykonávat xxx Xxxxxxxxxx sněmovna (xxxx. xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx. ÚS 7/20, Xx. XX 8/20, Xx. XX 10/20, Pl. ÚS 11/20 ad., xxxxx xxxxx krizové opatření xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx generis, xxx obdobně jako x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x mimořádný, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx x x jehož xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[64] Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, že xx xx xxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přímo xxxxxxx stížností, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zásahu xxxxxx veřejné moci. Xxxxxxx §64 xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx nesvěřuje xxxxxxx xxxxxxxx legitimaci x xxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxx či xxxxxx právního předpisu, xxxxx xx obcházet xxx, že „xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx chování) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiný zásah xxxxxx veřejné xxxx x xxxxxxx xx §72 xxxx. 1 xxxx. a) zákona x Xxxxxxxx xxxxx x s xxxxxxx xxxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx‘ spojil xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx. Xxxxxx xxxxxx by xxxxx xxxxx své xxxxxx bylo stále xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx legislativní xxxxxxx“ (xxxxxxxx ÚS sp. xx. Pl. XX 103/20, xxx 28).

[65] Xxxxx xxxxxxx závěry Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxx xxxxxx zásahu ve xxxxxx §72 odst. 1 písm. a) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxx xxx na xxxxxx „xxxxxx“ xxx §82 x. ř. s. Xxxx totiž xxxx xxxxx možné, xxx xxxxxxx formulované xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx též Xxxxxxx xxxx, xxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxx xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx a xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (a xxxxxxxxxxx rozšířený xxxxx xx to, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x „xxxxxxxxx“ zásahu). Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx výklad „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, „xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxxx natolik xxxxx, aby xxx xxxx popřeny xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ [nález ÚS xx xxx 15.5.2018, xx. xx. II. XX 635/18, č. 94/2018 Xx. ÚS, xxx EUROVIA, xxxx 32 a 35].

[66] Xxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx normy xxxxx xxxxx považovat xx xxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx ani xxx, xx xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxx dopady (xxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx (xxx xxxx).

[67] Xxxxxxx xxxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx existovalo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žalobce. Xxxxxx řád xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx žalobu xx xxxxxxxx zájmu, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. To platí xxx x xxxxxxxx xxxxxx, upravené x §82 xxxx. x. x. x. Aby xx xxxxxxx mohlo xxxxxx x xxxxx xx xxxxxx §82 x. ř. s., xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx práva daného xxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxx specifikovat, jak xxxx xxxxxxxx xxxxx xx jeho xxxx, xxx x xxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx orgán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §4 xxxx. x) x. x. x.

[68] Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx. 14 A 45/2020-141, xxxx 29 xxxx. (xxxxxxxx xxxxx napaden xxxxxxx xxxxxxxxx). Podle xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výjimečných xxxxxxxxx xxxxx důsledky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxxxxxxxxx přímý xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. Xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nutno xxxxxxxx xxxx vztah xxxx žalobcem x xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx vystavil individuální xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[69] Xxxxxxxxx xxxxx s xxxxx xxxxxxx nemůže xxxxxxxxx. Takto xxxxxx xxxxxx zásahové žaloby xxxxx xxxxx akceptovat. Xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx názoru městského xxxxx, nedostatek xxxxxxxxx x xxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx v xxxxxx x xxxxxxxx žalobě xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotlivce (rozsudek XXX xx xxx 4.2.2021, čj. 9 Xx 296/2020-69, věc Xxxxxxxxx, bod 25).

[70] Xxxxxx xxxxxxxx žaloby x xxxxxxxx 14 X 45/2020 xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx právních xxxxxxxx (x xxxxxxx xxx zákonů) xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx x xxxxx xxxxxxxxx výkladu, xxxxx xxxxx k xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxx xxxx [64] x [65] xxxxx). Též x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 14 X 45/2020 xxxxx a xxxxxxx xx inspiroval v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx práva, xxxxx, xx xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxx xxxxxxx zákona (např. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sexuálních xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, přezkum ústavnosti x zákonnosti xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. – xxx xxxx 34 až 38 xxxxxxxx 14 X 45/2020). Takovéto xxxxxxxx x judikatury Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx mezinárodního nelze xxxxxxxxxx přenášet xx xxxxxxxx řízení správního.

[71] Xxxxxx názor xxxxxxxxx xxxxx x rozsudku 14 X 45/2020 xxxxxxx z toho, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx důsledcích krizového xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xxx x xxxx je xxxx vidět nesprávnost xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx buď xxxxxx xxxx nikoho xxxxxxx xxxxx nezavazující, xxxxx xxxxxx nařízení xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (čl. 78 Xxxxxx). Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x „xxxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x) s. ř. x.], a xx xxxxx, pokud x xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx rozhodnutí, xxxxx xx xxxx. x xxxxxx xxxx zakládají, xxxx nebo xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx určené xxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxxx xxxx činností xxxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx subjektivních xxxx xxxxxxxxx správní xxxxx (§2 s. ř. x.). Xxxxx xx xxxxxxxxxx nejenom pro xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx, xxx i xxx ochranu xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jejímu xxxxxx, xxxxx není xxxxxxxxxxx (xxxxx např. Xxxxxx, X.; Xxxxxxxx, R.. Xxxxxxxx k xx. 76. Xx: Xxxxxxxx, X. a xxx. Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx : X. X. Xxxx, 2016, x. 723 a xxxx.; xxxx. k xxxx xxxxx rozsudek XXX xx xxx 25.2.2021, xx. 10 Xx 391/2020-65, č. 4169/2021 Xx. XXX, xxxx 9 xx 14, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx xxx odvolání člena Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx).

[72] V xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx právního předpisu, xxx sui xxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxx xx vláda ústavním xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx jednoduchý závěr xxxxx obejít tím, xx správní xxxx xxxx přezkoumávat „xxxxxxxx“ xx „xxxxxx“ takového xxxxxxxx předpisu x xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx vykročit směrem, xxxxx naznačil Xxxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxxxxx 14 X 45/2020, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx takového xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx, podobný xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx použit xxx xx jiné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx vládou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxx použit též xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x nich xxxxxxxx „xxxxxx“ xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[73] Xxxxx článku 87 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxx „[x]xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, jsou-li x xxxxxxx xx xxxxxxx“. Xxxxxxxxx možnost xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx moc nemůže xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přisvojit. K xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[74] Xxxxxxxxx xxxxx připouští, xx xxxxx uvedený xxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx práv x xxxx pandemie. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx většině soudců xxxxxxxxxxx xxxxxx líbit x hodnotově xx x ním ani xxxxxx ztotožňovat. Ponechává xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přijde xxx xxxxx a xxxxx ano, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).*) Příkaz, dle xxxxx xxxxxx xxx „xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxxxxxx, v xxxxxx x způsoby, xxxxx xxxxxxx xxxxx“ (xx. 2 odst. 3 Xxxxxx), však xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x pro xxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxx kompetence libovolně xxxxxxxxxx x xxx, xx xx xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx soudních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx právního xxxxx, xxx xxxxxx x xxxxx těchto hodnot x x xxxxxx xxxxxxxx.

[75] Xxxxxxxxx xxxxx xxxx uzavírá, xx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx předpisu nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jednotlivce xx smyslu §82 x. x. s.

III. 2. X Shrnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

[76] Zakázala-li vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx škole, xxxxx xxx účely řízení x zásahové xxxxxx xxxxxxxxx xx původce xxxxxx spočívajícího x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§83 x. x. x.).

[77] Xxxxxx bezprostředně xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx představovat xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §82 x. ř. x.

XX. Aplikace xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx věc

[78] Xxxxxxxxx xxxxx vztáhl výše xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxx. Xxxxxxx x xx xxx o jedinou xxxxxxx námitku, posoudil xxxxx xxx xxx, x xx x xxxxxxx x §71 Xxxxxxxxx řádu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[79] X xxxxxxx xxxx obě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx (xxxxx x xxxxxxxxx xxxx). Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx odmítl xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x. xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jim xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx smyslu §4 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. s.

[80] S xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozšířený xxxxx xxxxxxxxxx.

[81] Předně xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx sportovního xxxxx, který x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 424/2020 Xx. zrušil xxxxx [xxxxxxxxxxxx x)] atletické xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxx xx smyslu §82 x. x. x. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx tvrzenému xxxxxx správně. Sportovní xxxx xx nevystupoval xxxx nositel xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx orgánem. Xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx práva, x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být správním xxxxxxx. Též xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx vztahem xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

[82] Xxxxxxxxx senát xxxx xxxxxx zásahovou xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Co xx xxxx xxxxxx xxxxxx proti škole, xxx xxxxxxxxx senát xxxxxxxxx xxxx (xxxx XXX. 2. X), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx škola xxxxxxxxxxx x roli xxxxxxxxx xxxxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx tedy xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx správně. Jen xxx xxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx ani xxxxxxxx žaloba xxxxx xxxxx důsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[83] Xxx jen xxxxxxx, xx krom xxxxx uvedeného nemohl xxx zákaz xxxxxxxxx xxxxx žádný xxxxx xxxxx do právní xxxxx matky xxxxxx. Xxxxxx xxxx nemohou xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dotčeni na xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx matky je xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx rázu, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxx, xx musí x xxxxxxx xxxxxx doma) x přináší xxxxxxx xxxxx. Xxx již Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, právo xx vzdělávání x xxxxxxx služby xxxxx xxxxxxxxx zákona xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, nikoli jejich xxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxx 31.3.2016, xx. 4 Xx 281/2015-32, bod 22; xxxxxxx xxx již xxxx xxx. xxxxxxxx 9 Xx 3/2021, xxxx 27 xx 30; xxxxxxx xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 28.5.2021, xx. 5 Ao 12/2021-29, xxxx 9 xx 14; xxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 9.6.2021, xx. 10 Xx 8/2021-49, xxxx 11 a 12). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx rodiče xxxxxx veřejné subjektivní xxxxx xx „xxxxxxx“ xxxx xx xxxxx xx xxxxxx (4 Xx 281/2015, xxx 23, s xxxxxxx xx 1 Xx 53/2011, xxx 39). Xxxxxx matky proti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx v xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx podána xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.].

[84] Xxxxx Nejvyšší správní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §110 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx s. ř. x.

[85] Stěžovatelky neměly xx věci xxxxxx, xxxxxx xxxxx právo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§60 xxxx. 1 xx xxxxxxx x §120 s. x. s.). Žalovanému xxxxxx pak v xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žádné xxxxxxx xxxxxxxxx.

[86] Naproti tomu xxxxxxxx škole xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx stížnosti) x xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx v xxxxxxxx xxxxxxx měla xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx advokátem x řízení xxxx xxxxxxxx soudem (xxxx. x xxxx přiměřeně x xxxx xxxxxxx xxx xxxx příklady xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu XXX xx xxx 31.3.2015, xx. 7 Xxx 11/2014-47, x. 3228/2015 Xx. NSS, xxx 29). X xxxxx xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxx přihlédl x xxxxxxxxx xxxxxxx, v xxx stěžovatelky xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x rozhodovací xxxxx xxxxxxxxx soudů x x xxxx, že xxxxxx nynějším xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx finálně xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx senát xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§60 xxxx. 7 x. ř. x.), přestože xxxxx xxxx procesně xxxxxxx x xxxxx by xx xxxxx xx xxxxxxx nákladů xxxxxx xxx §60 xxxx. 1 s. x. x. xxxxxxxx.

Xxxxxxx stanoviska x rozsudku x xxxxxxx s §55x x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx a Xxxxx Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxxx xxx §55x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 30.6.2021 xx xxxx xx. zn. 9 As 264/2020

[1] „Xxxxxx je xxxxxx xxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx příští xxxx xxxxxx.“ (X. A. Xxxxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx mého xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxx společnosti, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x největších obětí xxxx xxxxx pandemii xxxxxxxxxx XXXXX-19. X xxxxxxxx uzavření škol xxxx xxxxxxxxxxx jako x xxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx. Xx obecně xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx Xxxxx xxxxxxxxx xxxx minimálně x Evropě, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx dětí ve xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávat xx xxxxxxx, často x xxxxxxxxx domácích xxxxxxxxxx. Xxx tak x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásah xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx ke xxxxxxxx. Ačkoliv jsem xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxx okamžicích xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx COVID-19, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx x poneseme xx xxxxxx.

[2] Uvedené xxxxxxx z toho xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx považuji xx důležité, xxxxxxx xx xxxxxxxxx, že xx xxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem, který xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx mi x xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx škol xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxx uvedl, xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xx zcela zásadní, xxx xxxx měli xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zásah xx xxxxx xx vzdělání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx bohužel xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxx uzavřeny xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx), děti xxxxxxx xxxxxx přezkumu xxxxxxxxxx xxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx podle xxxx xxxxxxxxxxx cesta x xxxxxxxx přezkumu xxxxx x rozšířený xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx.

[3] Se xxxxxxx xxxxxxx proto xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxx §55x s. x. x. x uplatnění xxxxxxxxx stanoviska.

[4] Závěr xxxxxxxxxxx senátu xxx xxxxxxx xxx, xx x xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx xxxxxxxxx výuku, xxxxxxxxxx zakázala xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx škola xxxxxxxx orgánem, xxxxx xx xxxx zkracoval xx xxxxxxx, neboť x xxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Pak xxx xxxx xxxxx xxxxx většiny uměle xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxx xxxxxx není, xxxxx škola xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxx.

[5] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx, že v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx obecný soud x České xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx budou xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx čl. 33 Xxxxxxx, čl. 2 Dodatkového xxxxxxxxx x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxx“), xx. 28 Xxxxxx x xxxxxxx dítěte x xx. 13 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx a svobody xxx ochranou xxxxxx xxxx a xx. 13 Xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx, jehož xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx touto Úmluvou xxxx xxxxxxxx, musí xxx účinné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx porušen čl. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, podle xxxxx „Xxxxx republika dodržuje xxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx xxxxx“.

[6] Xxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předurčeno xxxxxxxxxxx Ústavního xxxxx, xx krizové xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisu. Xx, xx je xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx předpisem xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxx pouze xxxxxx, nikoliv jej xxxxxxxxx. Xxx, kdo xx xxxxxxxxxx, že xxxxxx předpis xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx porušit x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx donucení x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx pak xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem. Xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx uvést, že x xxxxxxx zákazu xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx rozhodnout xxx porušit. Xxx x xxxx nebyl xxxxxxxxx a k xxxxxx do jeho xxxxx tak v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxx xxxxxxx pokuta. X xxxxxxx xxxxxxxx případě xx mu byla xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxx x soudním xxxxxx xxxxxxxx ať xx x žalobě xxxxx xxxxxxxxxxx zásahu (xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx) xxxx xxxxx rozhodnutí (xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx). Xx xxxxx x x xxxxxxx, xxx je x xxxxxxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx. Například xx xxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx věci mohl xxxxxxxxx xxxxxxxx sportovní xxxxxx xx xxxxx xxxxx a x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx začít xxxxx xxxxxxxxxx tréninky. Opět xx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x x xxxxxx do xxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxxxx soudní xxxxxxx. Xxxxxxx závěry xxx xxxxxx i ve xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx náboženskými společnostmi x xxxxxx členy xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx x xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxx krizové xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxx incidenčně xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xx zákonem (xxxxxx xxxxxxxxx) nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx součástí právního xxxx. X xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xx, xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx soud v xxxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxx mohl xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[7] Vztah xxxx x školy xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx, pro který xx typická xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx má xxxxx xxx zajišťování xxxxx xxxxxxxxx správního xxxxxx. Xxxxx může xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx testování xxxxxx xxxxx, xxxxx xx k porušení xxxxx součinnosti xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxx nemůže obrátit xx xxxxxxx soud, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx pokusit xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx od xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx žádný jiný xxxxxx, kdy xx xxxxxx možno xxxxxx xxxxxxx testovat.

[8] Xxxxx xxxx přehlédnout, že xxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx právní předpisy, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx vydávaná xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxx není xxxxx xxxxx. Xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx školského xxxxxx platí, že „[x]xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx x zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx při xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx x ním xxxxxxxxxxxxx“. Xxxxx xx lze xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx výuka xxxxx xxx považována xx xxxxxxxx x xxxxxxx zdraví xxxx. X xxxxxxx jiné xxxxxxxx xx tedy Xxxxxxxxxxxx školství, xxxxxxx x tělovýchovy mohlo xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prezenční xxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxx by xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx to xx xxxx xxxxxx x v případě, xxxxx xx se xxxxx vyhláškou xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx. Sice xx xxxxxxxx xxxxxx zcela xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx x xxxx [16]. Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx x xxxxxx situacích xxxxxx xxxxxx ochranu?

[9] Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx žáka x xxxxx, xxx xx třeba xxxxxxxx xx xx, že xxxx zakládán xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx ke studiu x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx úspěšné xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx o vyloučení xx studia), a xx x x xxxxxxx xxxx soukromých xx xxxxxxxxxx. I x jeho xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx škola jedná x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx něj xxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání, xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx z něj xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, přičemž xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx vztahu xxxx zpochybněna xxx xxxxx, kdy Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, že xx x konkrétním xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx intenzivní xxxxx, xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx (x xxxx xxx např. xxxxxxxx NSS ze xxx 27.7.2011, xx. 1 As 53/2011-109, x. 2437/2011 Xx. XXX, xxxxxxxx předškolního xxxxxxxxxx; xx dne 2.5.2012, xx. 1 Xx 35/2012-40, x. 2736/2013 Xx. XXX, xxxxxxxxx x předškolnímu xxxxxxxxxx; xx xxx 21.4.2016, xx. 5 Xx 65/2015-52, č. 3422/2016 Sb. NSS, x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx 6.8.2019, xx. 8 As 80/2019-30, x. 3921/2019 Xx. NSS., xxxxxxx xxxxx). Tuto xxxxxx xxxxx nyní rozšířený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx na xx, xx xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxx vrchnostensky xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx. Tuto myšlenku xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx povahu x x xxxxxxx xxxxx xx o xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx však xxx x xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxx xx xxxx xxxxxxxx musela být xxxxxxxx soudům xxxxxxxx xxxxxxx (§7 xxxx. 1 a 3 x. s. x.). Xxxxx, xxx tomu xxx xx x xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx chybí. Xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx zásahem xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx by xx tak jednat x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx by xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. To xx xxxxx bylo důvodem xxx xxxxxxxxx návrhu xxxxx §46 xxxx. 2 x. x. x., xxxxxx xxxxxxx x možnosti podat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx však xxxxxxxxx senát xxxxxxxx, xxxx tedy xxxxxx xxxxx považoval za xxxxx xx veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx setrvala xx xxx, že xxxxx xx správním xxxxxxx, xxxxx zasahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxx [49] xxxxxxxx). X xxxx xxxxxxxxx, že tomu xxx je x x tomto xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx opak.

[10] Závěr xxxxxxx, proč x xxxxxxxxxx případě xxxxx xxxxxxxx orgánem není, xxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx. Xxx již bylo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx vychází x xxxxx nesporované xxxxxxx, xx škola xxx xxxxxxxxxxx vzdělávání xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x to, xx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx ani xx, xx xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx diskreci, neboť xxx správně většina xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx zcela xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx. x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx.

[11] Xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xx xx, že xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx prezenční xxxxx. Pokud jde x základní xxxxx (xxxxx níž xxxxxxx x projednávané xxxx xxxxxx), xxx xxxxx §25 xxxx. 1 xxxx xxxxx školského xxxxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx v denní xxxxx xxxxxxxxxx“. X xxxx. 2 xxxx. x) xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx její xxxxxxxx, xxxxx xxx xx „xxxxx formou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx roku“. V xxxx. 2 písm. x) xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx distanční xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx převážně xxxx zcela prostřednictvím xxxxxxxxxxxx technologií, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

[12] Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zakotvena x §184x xxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxx. 1 platí, xx „[x]xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxx nařízení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, anebo x xxxxxx xxxxxxxx karantény xxxxx xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx z xxxxxxx xxxxx třídy, xxxxxxxx skupiny, oddělení xxxx kursu xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxxxxx pracoviště xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, ve které xx vzdělávají pouze xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx dotčeným xxxxx, xxxxx xxxx studentům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx“.

[13] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx veřejné xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxx formy xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx výuku xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx podmínek xxxxxxxxx x §184x xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxx od rozsudku xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nepochybně x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxx. Jsem xxxxxxxxxx, xx xx je xxxxx vědom xxxxx xxxxxxxxx rozdílů mezi xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx pro mnohé xxxx vzhledem x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx výuku fakticky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. K xxxxxx do veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx denní xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xx tehdy, xxx xxxxx xxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx důvodu xxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx škola xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx formě xx xxxxxxx xxxxx obsažené x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx opatření), xx základě xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx karantény hygienickou xxxxxxx), na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (například xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x xxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx formu xxxxx). Xxx postavení xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tedy není xxxxx podstatné, z xxxxxx důvodu xxxxx x xxxxxxxxx poskytování xxxxx formy vzdělávání. X xxxxxxxxx věci xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx většiny xxxxxxx x xxxx [53] xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx nedochází ani xxx, že xxxxx xxxxxxxxx informaci o xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx „uzamčením“ xxxxx, xxxxx xxxx senát xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx. X zásahu xxxxxxx xxx, xx škola xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[14] Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx není zcela xxxxxx, z xxxxxx xxxxxx x nynější xxxx xxxxx jako xxxxxxx xxxxx nevystupuje. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx x xxxx je xxx, že xxxxx xxxxx neindividualizuje x xxxxxx je pak xx, xx škola xxxx xx xxxxxx, xxxxx práva xxxx xxxxxxx.

[15] V bodě [52] rozsudku xx xxxxx, že škola xxxxx neindividualizovala zásah xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxx [55] xxx k xxxx xxxx xx kontrapozice, xx xxxxx xxxxx xxxxxx předpis individualizuje xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx jako xxxxxxx xxxxx jednat xxxx. Xx, xx xx xxxxxx zásah xxxxxx, xxx přeci neznamená, xx se xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx zmást xxx tím, xx xxxxx zde xxxxxxx x nečinnosti. Xxxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx se xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nečinnosti, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxxx (xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx XXX ze xxx 16.11.2010, čj. 7 Xxx 3/2008-98, č. 2206/2011 Sb. XXX, xxx Xxxxxxxxx kraj). Xxxxx by tak xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx služba xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx jen xxxxx, xx nijak xxxxxxxxxxxxxxxxx zásah xx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx jim xxx xxxxxx xxxxxx, protože xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx nákaze xxxxxxxxxxx personálu. Xxxxxx xxx ale o xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx služba xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xx xxxxx vězeňskou službu xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx? Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx nečinnosti obecního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx orgánem x xxxx xxxxxx, xx xx bude xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx vyřizovat xxxxxxxxx xxxxxx? Tyto xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxx konání, xxxxxxx to, xx xxxxxx konání bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx správního xxxxxx? Xxxxx to xxxx x xxxxxxxxx závěrům, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žákům, domohou xx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prezenční výuka xxxx, xx xxxx xxxx xx xx xxxx obrátit nemohou.

[16] Xxxxx není xxxxxx, xx xxxxx nemusela xxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, ačkoliv xx xxxxxxx jistě x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx čl. X. xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 408/2020 Xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxx podle §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx, tedy xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx handicapy. Xxxxx žákům xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx individualizovala zásah x xxx směru, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Podle xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx ještě xxxx individualizovat, xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx, xxxxxx dětem bude xxxxxxxxx xxxxx poskytována xx xxxxxx xxxxx (xxx čl. I. xxx 3 krizového xxxxxxxx č. 401/2020 Xx.), což ale xxxx za xxxxxxxx x xx, že xxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx a xxxxxxxx x době xxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxx xxxx xxx xxxxx.

[17] Xx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxx vliv na xx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx.

[18] Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu, xxxx xxxxx nejednala jako xxxxxxx xxxxx, je xxx, že xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx myšlence xxxxxxxxx xxxxx odkázal x bodě [51] xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx devátého x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx „[k]onstantní xxxxxxxxxx XXX ostatně xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx subjekt xxxx být xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxx xxx x xxxx xxxxxxx žalobcem, xxxxx xx vrchnostenském xxxxxxxxx není x xxxxxx do xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx veřejné xxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx dne 18.2.2020, xx. 8 Afs 128/2018-46, č. 4006/2020 Xx. NSS, x xxxx NSS xxxxxxx xxxxxxx legitimaci k xxxxxx žaloby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx nelze přehlédnout, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k napadení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx x podání žaloby xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xx xxx představit, xx xxxxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx legitimována x xxxx xxxxxxxx, xxxx xx tím ztrácela xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xx podle xxxxxxxxxxx senátu xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[19] Xxx xxxxx povaha xxxxx však nemá xxxxx vliv xx xx, xxx je xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Pokud například xxxxx xxxx žákům xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx moci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx někdy xxxxxx xxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx škol a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §150 školského zákona, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxx škola xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, při xxxxxx xxxx povinné subjekty xxxxx také onu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že „[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx – právnické xx xxxxxxx xxxxx – xxxx xx xxxxxx x poskytování xxxxxxxxx vlastní subjektivní xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx určitého typu (xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx správního xxxxxx). Právnické x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.“ (xxxxxxxx NSS xx xxx 26.11.2020, xx. 10 As 217/2020-74). Lze odkázat xxxxxxxxx x na §19x xxxxxx x. 143/2001 Sb., x xxxxxxx hospodářské xxxxxxx x o změně xxxxxxxxx xxxxxx (zákon x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Povaha xxxxxxxxx xxxxxx je tedy xxxxxxx spletitá, xx xxxx neobvyklé, xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx a x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx veřejnoprávním xxxxxxxxx xxxxxxx.

[20] Jsem si xxxxx xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxxxx žalob xx zásah xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x důsledku xxxxxxxx xxxxxxxx škol. Není xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx [58], že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx zavedení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx ji xxxxxxxxx. Xxxxxxxx by xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx. Jistě xx xxxx xxxxx žalovat x xxx xx xxxxxxxx prezenční xxxxx xxxx konkrétnímu xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx i xxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx, a žalobce xx tak xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx výuku x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx podat xxxx xxxx zároveň x xxxxxxx by xxxx xxxxx vyrozumět xxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxx na xxxxxx x xxx xxx xxxxxxx uplatnit v xxxxxx xxxxxx práva. Xxxxx rozsudku xx x xxxxxxx případě x xxxxxxx xxxxxxx xxxx dopadat i xx xxxxxx právní xxxxxxxxx, přičemž judikatura xxxxxxxx, xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x u xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxxx xx řízení (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu NSS xx xxx 5.12.2017, xx. 1 Xxx 58/2017-42, x. 3686/2018 Xx. NSS, xxx XXXX TRADE CZ, xxxx 59 xx 61). Xxxxx lze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxxx x individuální xxxx xxxxx xx. 95 xxxx. 1 Ústavy xx x xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx zpravidla xxxxxx xx široký okruh xxxxxxxx x ochrany xx xxxxxxx jen xxxx, kdo se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx správní soudy, xxxxxxx poté, co xx se věcí xxxxxxx i Nejvyšší xxxxxxx xxxx, dospěly x xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, vedla xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxx vládu těžko xxxxxxxxxx.

[21] Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vnitřní xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx škola. Xxxxxxx xx x xxxx, xx xx xxxxxxxxx, xx xxx x xxxxx specifický „xxxxxxx xxxxx“, xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx, ale x církvemi či xxxxxxxxxx osobami. Xxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxxx, xxxx xxx samozřejmě xxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x §74 xxxx. 1 x. x. s. x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx stanovisko xx věci. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxx xxxxx, xxxx xxx zohledněna x xxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§60 odst. 7 x. x. x.). Xxxxx tak xxxx xxxxxxxx v pozici xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxx protizákonnosti xx xxxxxxxxxxxxxxx krizového opatření xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx výuku. Xx xxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xx. 95 odst. 1 Ústavy, neboť x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx žalobami, xxx xx xx škola „xxxxxxxxxx“ xx vládu, xxxxx xxxxxxxx by xxxx x xxxxxx xxxxx. Xx xx xxxxx xxxx jevit xxxx xxxxxxxxxxxxx, vždyť xxxxx x xxxxx xxxxxxxx škol s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx mého xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxx nespravedlnost xxxx xxxxx těchto xxxx, xxxxx xxx xx rozhodnutím xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jejich xxxx. Xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x pojmenovatelná xxxxx xxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právům xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx §55x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu ze xxx 30.6.2021 xx xxxx sp. zn. 9 As 264/2020

X. Xxxx

[1] Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jak xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx (x x xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxxxx xxxx xx nouzového xxxxx. Jeho xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx mého xxxxxx dospěl k xxxxxxxx xxxxxxxxxx závěrům.

II. X čím xxxxxxxxx

[2] Xxxxxxxx x tomu, x xxx xx x xxxxxxxx shoduji. Xxxx xxxx xxxx:

[3] Xxxxxxxxx (xxx xxxxx XXX. 2. A xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), xx xxxxxxx opatření vlády xx nouzového xxxxx (xxxx „krizová xxxxxxxx“) xxxx xxxx, x xxxx xxx x xxxx projednávané xxxx, xxxx xxxxxx neurčitému xxxxxx adresátů x xxxxxxxxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx x ústavního xxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxxx xxxxxxxx s právní xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (a xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení) xxxxx xx. 95 odst. 1 části věty xx xxxxxxxxxx Xxxxxx. Xxxx-xx krizová xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx vůči xxxxxxxxxxx jednotlivci, může x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxx x ústavním xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx obecného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxx či xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx), xxxxx správní soud xx xxxxxxx vždy xx učinit xxxxxx x xxx, xxxx xxxxx xx xx xxxx použitelné (xxxx. xxx správní xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 28.7.2009, čj. 8 Xxx 51/2007-87, x. 1926/2009 Xx. XXX, xxxx 19–21). Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx síly, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x konkrétní xxxx xxxxxxxxxxx.

[4] Souhlasím s xxxxxxxx xx lege xxxx (xxx se xx to z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ochrany za xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx závěrem vyložím), xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxx správním xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx erga xxxxx, příp. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x nikoli xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády či xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx §13 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §101x x xxxx. s. x. s.) x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx na to, xxxxx povahu xxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxx, xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx judikaturu Ústavního xxxxx správně, právě x podzákonné xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx rozhodně x xxxxxx xxxxx xxxxx xxx zákon), xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx krizových xxxxxxxx poskytnout xxxxxxxxxxxx, xx něž xxxx xxxxxxxx dopadají, pouze „x xxxxxxxxxxxx“ použití xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. x. x. xxxx xxxxxx xx smyslu §82 x. ř. x., xxxxxxxx i xxxxxxxxx xx smyslu §79 xxxx. 1 věty xxxxx in xxxx x. x. s.

III. X xxx už xxxxxxxxxxx

[5] Xx xxxxxx xx xxxxxxx si xxxx myslím, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx, xxxxx je xxxxx, tedy jde-li x jednání xxxxx xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx. De lege xxxx xx xxxxxx xxxxxx x xxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx), xx xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx jen „u xxxxxxxxxxxx“ xxxx aplikace xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[6] X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právním důvodem x jinému chování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx jak by xx choval, kdyby xxxxxxxxx xxxxxxxx nebylo. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, třeba u xxxxx xxxxxx jazyků, xxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepořádat xxxxxxx xxxx osob x xxxxxxxxxx prostorech, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx bez náhrady xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx frekventant xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx například xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx, x xx xxxxxxxx x žalobou x xxxxx. Xxxxxxxxx xxx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx i xxxxxxx xxxxxxxx – xxxxx xxxx soudem xxxxxxxx xxxxxxxx, bude xx xxx xxxxx vliv xx posouzení, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x souladu s xxxxxx, xxxxxxxx zrušila xxxxxxxxx výuku x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[7] X xxxxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxxx xxxxx xxxx většina rozšířeného xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ posoudit xxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxx nedává. Xxxxx xxxxxxx zde xxxxxxxx škola xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx (xxx xxxx. body [49] xx [52] xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xx xx xx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx škola xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řídí, xxx xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx shora uvedeného xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxx“ xxxxxx xxxxx x „xxxxxx“ x xx xxxxxxx orgán x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, k xxxx xx to xxxxx (xxx bod [57] xxxxxx většiny). Většina xxxx: „Pro jiná xxxxxxx xxxxx nouzového xxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x služeb, xxxxxxx xxxxxxxxxx apod.) totiž xxxxx xxx s xxxxxx xxxxxx fantazie xxxxx xxxxxxx ‚xxxxxxx xxxxx‘ xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x nynější xxxx xx vedl xxx x xxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx xxxx – xxx xxxxxxxxx xxxxx opakuje – x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx adresáti xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx rovině, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx – xx xxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx) xx xxx xxxxx xxxxxxxxx ‚xxxx‘, xxx však v xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ‚xxxx‘ správního orgánu.“

[8] Xxx xx xx, xx většina, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx je úzce xxxxxx x metodou xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu. X xx uvedl zvláštní xxxxx xxxxxxx podle xxxxxx č. 131/2002 Xx., o rozhodování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxx xx xxx xx xxx 5.5.2005, xx. Xxxx 81/2004-12, x. 676/2005 Xx. XXX, xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx soukromého x xxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xx uplatňující xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: ta xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxx subjektů xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx obsahu. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xx zpravidla metodou xxxxxxxx (xxxx. §2 xxxx. 2 xxxxxxxxxx xxxxxxxx): žádný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx vztahu nemůže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxxx převádět xxxxx; xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx soukromoprávních xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx tedy xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx naopak xxxxxxxxxx: xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu, xxxxxx xxxxx bez xxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxx; xxxxxx x míra xxxxxx xxxxxxxx právního xxxxxx xx jeho xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx obsahu xx xxxx xxxxx xxxxxxx.“

[9] Není xxxxx x xx, že xxxxxxxxxx x základních xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx (bod [49] xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Škola xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx formalizovaných xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxx pravidel xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx službu xxxxxxxxxxx v právu x xxxxxxxx x xxxxxxxxx případech x xxxxxxxxxx xxxxxx docházky. Xxx v xxxxxx xxxxxxx školní docházky xx „zákazníkem“ xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx rozsahu – xxxx xx za xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx typy xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx geografického, xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, kdo xx xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx je xxxx xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vrchnostenskému xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx povahy. Žák xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx docházky – xx rozdíl xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školou – xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Právě xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx školou. Xxx x xxx, xxx x xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx frekventantů xxxxxxxxxx xxxxx poskytovaných xxxxx soukromoprávně. I xxx xxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodou regulace, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx mezi žákem x licencovaným xxxxxxxxx (xxxx prvky xxxx xxxx xxxxxxxx nadstavba xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx). Z toho xxx plyne x xxxxx x xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx v takovéto xxxxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxx – u xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxx byla soudní xxxxxxx výslovně xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (§7 xxxx. 1 x contrario x xxxx. 3 x. x. ř.). Že xxxxxx xxxxxx ochrana xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxx, xx zjevné – xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx (xx. 33 Xxxxxxx; nic xx xxx xxxxxx xxx xx, že xxx x „xxxx“ xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 41 xxxx. 1 Listiny), xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xx. 4 Xxxxxx).

[10] Xxxxxxxxxxx tedy xx subjektivní xxxxxxxx xxxxx na xx, xxx mu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; toto xxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxx xxxx být xxx xxxxxx ochranou. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx možno docílit xxxxxxxx xxxxxxxx toho, xxx xx xxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx.

[11] Xxx xx xx, že xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx cesta xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, v xxxxx xx xxxxxxx školné, xxxxx x xxxxx – xxxx zde xxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §7 xxxx. 1 o. x. ř., který xx xxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx spočívající v xxxxxxxxxx do školy xxxxxx. X xxxx, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, snad xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spojená x xxxxxxxxxxx domáháním xx xxxxx na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxx, abych xx xxxxxxxx soukromého xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podstatné xxxxxxx xx, xx xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxx a xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, a xxxxx x jádro xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx hmotného xxxxx, xxxxx má xxx soudní xxxx xxxxxxxx.

[12] Systém xxxxx xx xxxxxxxx soudnictví xxxxx na xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx (§82 x. ř. x.) je xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx, xxxxxx) xxxxxx, xxx xx x xxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [v xxxxx nejčastěji žalobou xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (v xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS xx xxx 16.11.2010, čj. 7 Aps 3/2008-98, x. 2206/2011 Xx. XXX, body 14 xx 21, xxxx. xxx xxxx 16, 19 x 20)]. Xxxxx xx údem xxxxxxx správy, jenž xx oprávněn x xxxxxxx poskytovat xxxxxx xx základě pravidel xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x navzájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obstarávacích, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx x úzkém slova xxxxxx (rozhodovacích). Jedním x xxxx této xxxxxxxxx xxxxxxxx xx, xx xxxxx má xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxx školy x xx xxxxxxxx kolektivech (xxxxxxx, skupinách apod.). Xxxxx x předpisy xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxxxx předpisy xxxx xxxx sporu xxxxxxxxxxxxx povahy) xxxxxxx xxxxxxxxxxx toho, xxx xx xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx. Škola xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x vůči xxxxxxxxxx jednotlivcům (xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx), xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx den x 8 xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx neotevře. Xxxxxxxx právo stejným xxxxxxxx jak například Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx na žádost xxxxxxxxxxx jednotlivce výpis x Xxxxxxxxx xxxxxx (xxx rozsudek XXX xx dne 9.11.2020, xx. 2 Xx 116/2017-94, xxxx. xxxx 41 až 44). Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx zastupitelského xxxxx, který xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 30.5.2017, xx. 10 Xxx 153/2016-52, x. 3601/2017 Xx. XXX, xxxx. xxx 98). Právo xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx vnitra, xxxxx xxxxxx anebo xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx ji xxxxx xxxxxxxx žadatele x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx xxx 17.10.2013, čj. 6 Xxx 1/2013-66, x. 2941/2016 Xx. XXX, xxxx. bod 26). Xxxx bych xxxxxx řadu xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem, xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx příklady však xxxx postačí.

[13] X xxxxxxxxxxxx xxxx škola xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx škole, x xx xxxxx, xx xx cítila xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx prezenční xxxxx xx xxxxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxx. Xx jiného xxxxx xxxxxxx, než xx si učinila xxxxxx o xxx, xx xx xxxxxx xx běžné situace xx xxxxxxx, xxxxxxx xx to ukládá xxxxxxx opatření, své xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx? Xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx – žadateli xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx? Xx jiného xxx xxxxxxxx práva xxxxxxx xxxxxxxxx, spatří-li na xxxxxxx jet xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx světel x zastaví xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx? Xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx úvaha x xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodné (xx závazné, xx xxxx daného xxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx určené xxx.), xxxxxx xx konkrétní, xxxxxxxxxxxx určenou xxxxxxx. Xxxxx, xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx je xxxx xxxxxxxxxxxxx pozice xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxx žákům xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx soudem xxxxxxxx. Xx xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx zásahové xxxxxx, xxxxx xxxx k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx lze xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx povahu xxxxxx, xxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx. Součástí posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxx školy xxx xxxx i xxxxxxxxx zákonnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx opatření (xxxxxxx, xxxxxxxx právního xxxxxx xxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx).

[14] Není xxx ostudného x xxxxx xxxx xxxxx „xxxxx“, xx-xx xxx xxxxx soudní ochrany xxxxxxxxxx xx správní xxxxx xx xxxxxx §83 x. x. x., neboť bez xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxx veřejné xxxx xx veřejnoprávním vztahu xxxx xx x xxxxx x xx xx xxx, xxx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxx úd xxxxxxx xxxx, který x xxxxxxxxxx případě xxxx konkrétním žákům xxxxxx tak, že xxx znemožnil xxxxx xx xxxxxxxxx výuce. Xx, xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx vydala xxxxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx zákonodárce, xxxxx xxxxx xxxxxxx zákon x ústavní xxxxx x xxxxxxxxxxx České xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx ve správním xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx to xxxxxx xxxxxx. Žalovaným xx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx ten xx veřejné xxxx, xxxxxxxxx xx veřejnoprávním xxxxxx, xxxxx „xx xx xxxxx“ (či „xxxxxx“), xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pravidlo. Xxxxxxx xxxxxxxx, just business, xxxxxx xx se xx říci x xxxxxx na případnou xxxxx, xxx x xxxx xxxxxx škola, xxxxx xxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxx xxx, že se xxxxx xxxxxxxxx. Žalovaného x xx xxxx – xxxxxxx, xx x xxxxxxx důvodů, xxx v xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx krizové xxxxxxxx aplikovala xx xxx žalujícího xxxx – zákonná xxxxxx, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx správním xxxxxxx xx straně xxxxxxx xxxx potřebuje xxxxxx její „xxxxxxxxx“, xxxxx učiní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Škola xx tedy v xxxxxxxx případě xxxxxxxxx xxxxxx spravedlivě xx xxxxxxxxxxxxx xxxx přestupkový xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx úřad), xxxxx xx základě xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx restauratérovi pokutu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx, xx xxx jiné xxx v xxxxxxx xx zákonem.

[15] Xxx xxxx xx to, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx názoru xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx x xxxx situaci xxxx xxxxx žalovaným v xxxxxx x žalobě xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxxx-xx to xxx xxxxx – x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx krizového xxxxxxxx.

XX. Co xxxx xxxxx

[16] Xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxx o věc xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxx rozpaky xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx nouzového xxxxx. Xx xxxxxxxx x xxxx [74] xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx x nim xxxxxxxxx.

[17] Xxx za to, xx současný stav xxxxxx ochrany xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxx všechny xxxxxxx xxxxxx. Xx xxxx xxxxxxx tedy xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud (xxx x Xxxxxxx xxxx) xxxxxx xx xxxx xxx xxxxx období „xxxxxxxx“ x „xxxxxxxx“ xxxxxxxxx xxxxx, za xxxxxxxx nově upravit xxxxxxxx soudní xxxxxxx xx nouzového xxxxx.

[18] X xxxxx řadě xx nutno zdůraznit, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx stát a xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx do xxxxxx její svévole. Xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx jednotlivce xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx se xxxxxx nebezpečnou situaci. Xxxxx xxxxx, xx xxx xx nouzového xxxxx nejsou xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx své xxxxx xxxx s xxxxxxx, xx je xxxxx xxxxxx vhodnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx problém x mírou xxxxxxx xxxx jednotlivců. X xxxx, xxx v xxxxxxxx stavu, třeba x x xxxxxx xxxxxx, vláda „xxxxxxxxx“ x xxxxxxxx práva xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx situace, xx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx nezákonnými.

[19] Xxxxxx xxxxxxxx xx být x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a má xxx jak xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx čase xxxxxx x xxx, co xx x co xxxx v xxxxxxx xxxxxxx daného xxxx xxxxxx přípustné. Xx xxxxxxx nežádoucí, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxx a Xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx soudní xxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxx xxxxx povede x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx a k xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx.

[20] Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx projevila xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x nyní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x – xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx, xx domáhat xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx ve sféře xxxxxxxxxxx individuálním úkonem xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. x. x. xx xxxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x., eventuálně xxxxxxxxxx xx smyslu §79 odst. 1 xxxx xxxxx xx xxxx s. ř. x.). Xxxxxx ochrana xxxxx aktům xxxxxxxxx xxxx neurčitému okruhu xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx povahy (xx xxxxxx x forem xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zná x xxxxxxx tzv. xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx se xxxxxxx xxxxx rozhodnutí správního xxxxxx či zásahovou xxxxxxx, xxx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx dne 13.9.2016, xx. 5 Xx 194/2014-36, x. 3470/2016 Xx. NSS). X xxxxxxxx xxxxx praxe xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx x ze dne xx xxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx „xxxxxxxxx“ podmínky života xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx zcela xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

[21] Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx nouzového stavu xxxx nenachází svůj xxxxx v modelu xxxxxx xxxxxxx. Xx xx x xx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxxxx x běžných xxxxxxxxx xxxxxxxx, tedy xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx žalob xxxxx osvědčením). Xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přímo, xxx xx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx „xxxxxxxxxx“ jako xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx (xxx xxxx xxxxx zmíněno jak xxxxxxxx, tak mnou) xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Nevýhody právě x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx – xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx, aby xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxx „xxxxxxxx“ opatření xxxxx xxxxxxx x xxxxxx si xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx (po xxxxxxxxx řádných xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx správním xxxxxx) xxx xxxxx xxxxxx u xxxxxxxxx xxxxx. Trvá xx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxx velkému xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxxx xxxx ochoten podstoupit. Xxx xxxxxxx míru xxxxxx xxxx i xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx opatření. Xxxxx x xxxx, xxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx xxxxxxx xxxxx shledána protizákonnými x xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx správou, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xx nouzového xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx prohlášeny xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx ochrana xxxx xxxxxxxxxx roli xxxxxx, xxxxxxx přichází „x xxxxxxx xx xxxxxx“. Xxx xxxxxx – xxxxxxxxxxx i xxxxxxxxx – mají xxxxxxx x xxxxxx trvající xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx x xx xx.

[22] Xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx funkční model, xxxxx poskytuje soudní xxxxxxx xxxx nikoli x reálném xxxx, xxx xxxxxx ještě x přijatelným xxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrola xxxxx samotných abstraktních xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx působností, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 pandemického xxxxxx, xxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx téhož xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Mám xx to, x xx x x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxx svých jiných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx zaveden x pro xxxxx xxxxxxxx krizových xxxxxxxx x nouzovém xxxxx.


1) X xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx. xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 27.7.2011, xx. 1 Xx 53/2011-109, x. 2437/2011 Xx. NSS, xxxx 27 xxxx.; xxxx xx dne 2.5.2012, xx. 1 Xx 35/2012-40, x. 2736/2013 Xx. NSS, xxx 18.

Xxxxxx však xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx neregulovaná „xxxxx xxxxxxxxx“. Xxx Ústavního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx stavu (x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušit, xxxxxx kontrole Xxxxxxxxxx xxxxxxxx podléhá xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Poslanecká xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx kdykoli xxxx zrušit (xx. 5 x 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Sb., o xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky, xxxx. x xxxx xxx xxxxxxxx XX xx xxx 22.4.2020, xx. xx. Xx. XX 8/20, body 25-27). X samozřejmě xxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x průběhu xxxxxxxxx xxxxx vykonává xxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxx xxxx. nález ze xxx 9.2.2021, xx. xx. Pl. ÚS 106/20, x. 123/2021 Xx., xxxxxx Ústavní xxxx vyslovil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx).