Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 240/2000 Xx., x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxx, nelze xxx účely řízení x xxxxxxxx žalobě xxxxxxxxx xx původce xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§83 x. ř. x.).

XX. Xxxxxx bezprostředně plynoucí x právního xxxxxxxx xxxxxxx představovat přímé xxxxxxxx xx právech xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 2437/2011 Xx. NSS, č. 2736/2013 Xx. XXX, x. 3228/2015 Xx. XXX; x. 3921/2019 Xx. NSS; x. 4033/2020 Sb. XXX; x. 4169/2021 Xx. XXX; xxxxxx Ústavního xxxxx č. 94/2018 Xx. ÚS (xx. xx. XX. XX 635/18), x. 123/2021 Xx.

Xxx: x) nezl. X. X. X., xxxx. xxxxxx X. X. a x) X. X. xxxxx 1) Xxxxxxxx škole x Mateřské xxxxx, Xxxxx 6, Xxxx 1 a 2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klubu Xxxxx, xxxxxx o xxxxxxx před nezákonným xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx žalobkyň.

Pandemie xxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 (respektive xxxxxxxxxx XXXXX-19) xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx. Xxxxxxx je xxxx x v Xxxxx xxxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxx 2021 xx xxxxxx xxxxxxx. Doba xx xxxxxx 2020 xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx. Xxxx podnikatelů xxxxxxxx xxxxxxx obživy, xxxxx xxxxxx provozovny xxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx omezeny. Xxxxxx x xxxxxxx historii xxxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x přešli xx výuku xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx životě po xxxx 1989.

Xxxxxxxx představuje xxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx. Xxxxxx xx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. X průběhu xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx, xx některá xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxx, narážejí na xxxxxxx pandemie. Xxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx právní obrana xxxxx krizovým opatřením, xxxxxxxxx xxxxx nouzového xxxxx.

X xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxx a xxx se xxxxxx xxxxx účinkům xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxxxxxx xxxxx zákazu xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků při xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxxx to, xxx xx x této xxxxxxx xxxx žák xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §82 x. x. s. xxxxxxx proti škole, xxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ukončila xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxx xx xxx xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx proti důsledkům xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx, byť jinou xxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxx xxx xx jeho xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx x) xxxx xxxxxx šesté xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x nynější xxxx figurovala jako xxxxxxxx 1). Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx atletické xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx klubu Xxxxx, xxxxxx [xxxxxxxx 2)]. Xxxxxxxxx x) je xxxx xxxxx.

Xxxxx x xxxxxxxxx xx 14.10.2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxx vzdělávání xx osobní xxxxxxxxxxx xxxx, o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx sdělením xx xxx 13.10.2020. Xxxxx ve sdělení xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx x. 1022 xx dne 12.10.2020, x. 408/2020 Xx.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 1078 xx xxx 21.10.2020, x. 424/2020 Sb., xxxxxx žalobkyni x) xxxxxxxxx tréninky. X xxx xx xxxxxxxxxx x-xxxxxx ze dne 21.10.2020.

X xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx klubu xxxxxx xxx xxxxxxxxx dva xxxxxxxxx zásahy, proti xxxxxx xx bránily xxxxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Matka xxxx nucena xxxxx xx xxxxx x x tréninku xxxxxxx, x xxx xxxxxx xxxx výdělečnou xxxxxxx. Xxx xxxxxxxxx byly xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx porušeno xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx se svobodou xxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx jinou hospodářskou xxxxxxx. Xxxxxxxxx navrhovaly, xxx městský xxxx x souladu x §87 xxxx. 2 x. x. x. xxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezákonný, x škole xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx navrhovaly, xxx xxxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) je xxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zakázal, xxx pokračoval x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx tréninků.

Městský xxxx xxxxxx usnesením xx xxx 11.11.2020, xx. 18 A 71/2020-230, xxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. x. Soud xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pravomoc x xxxxx působnosti xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx namítané zásahy xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx správních orgánů xx xxxxxx §82 x xxxx. x. x. x.

Xxxxxxxxx klub xx dle xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. c) xx xxxxxxx x §4 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.]. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x) organizuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx soukromá xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x.

X případě žalované xxxxxxxx xxxxx městský xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx č. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx (školský zákon), xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx realizující xxxxxxxx xxx. X tom, xxx xxxxxxxxx zásah xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx spatřovat zásah xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx podle §82 x násl. x. x. x. Xxxxx xxxxx nerealizovala xxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx jím xxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx povahu informace, xxxxxx zákazu. Vrchnostenský xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zásah. Xxxxxxxxxx xxxxxxx jiného právního xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx iniciovat.

Žalobkyně x) x b) (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx důvody xxx podřadit xxx §103 xxxx. 1 xxxx. e) s. x. s. Xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xx xxxxxx správních xxxxxx. Jde o xxxxxxxxx, respektive xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx subjektivních xxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx usnesení xxxxx, xx jejichž xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx přítomnost xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx tréninky, xxxxxxxxxxx x soutěže. Xxxxx xx musela xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Matka jí xxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx musela omezit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx č. 1022 x x. 1078 xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx jim xxxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27 usnesení Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 9.6.2020, sp. xx. Xx. XX 19/20. Xx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxx xxxx xxx xx xxxxxx vlastníkem, zřizovatelem xx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx činnosti, xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx rozhodné. Proto xxx nesprávný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, že xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx charakteru. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zrušil x xxx mu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, že xx na xx xxxxxxxxxxxx xxxx podáním xxxxxx neobrátily, xxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx, že xx xx usnesení xxxxx x. 1022 x x. 1078 xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx obsažených x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, zda se xxxx budou řídit. Xxxxxx jim uložených xxxxxxxxxx xxxxx nemůže xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx účastnit se xxxxx navíc xxxxxx xxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xx xxx 13.10.2020 xxxxx xxxxx informovala xxxxxx x žáky, xx se xxxx xxxxxxxx opatřením řídit. Xxxxxxx kasační stížnost xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2) se xx xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx věc xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx ze dne 19.11.2020, xx. 8 Xx 34/2020-100. X xxxxxxx zákazu osobní xxxxxx xx xxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx konkrétního xxxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxxx základní xxxxx. Xx xxxxx x x usnesení xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx. xx. Xx. XX 19/20, xxxxxxxxx xxxx 27. Z xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx „x faktický úkon xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx osobní přítomnosti xxxx (lakonicky řečeno x uzamčení/neotevření xxxxxx xxxxxx), nikoli x xxxxxxx xxxxxxxxxx ‚xxxxxxxxxx‘ xxxxxx xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost x x xxxxxxx xxxxxxx správy, xxx xxxxx xxxxx ze xxxxxxxxx zákona (srov. §2 xxxx. 3, xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxx mohla xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx žaloby xxxxx §82 s. x. x. xxxxx xxxxx (xxx 119 xxxxxxxx 8 Xx 34/2020).

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. V xxxx věci xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (jako xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxx xxxxxxxx opatřením vlády. Xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx sui generis, xxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (x. 1022) uvedl Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx ze dne 15.12.2020, xx. xx. Xx. ÚS 111/20. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx, xx hodnocení xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx smyslu §82 x. x. x. by xxxx xxx shodné.

Dle xxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nevystupovala xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Tímto xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx jara x xxxxxxx xxxx 2020, xxxxx xxxxxxxxxx výuku xx základních školách, xxxxxxx základní xxxxx, xxx ten orgán, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, tedy Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx osmým xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx senátem).

Právní xxxxx xxxxxxx základní xxxxx xxx následující. Xxxxx §22 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxx xxxxxx xxxx žáci x xxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x řádně xx xxxxxxxxx“. Xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx vnímat xxx xxxx xxxxx žáků xx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx rozměr x xx. 33 xxxx. 1 Listiny xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx jen „Xxxxxxx“). Odpovídá mu xxxxxxxxx školy výuku xxxxxxxxxxx. Usnesení vlády x. 408/2020 Xx. xxx xxxxx X. xxxxxxxxx, xx vláda „xxxxxxx x účinností xxx xxx 14. xxxxx 2020 xx 00:00 hod. xx xxx 1. listopadu 2020 do 23:59 xxx. […] 4. xxxxxx základních xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x to tak, xx xx xxxxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx“.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxx 21.5.2020, xx. 5 Xx 138/2020-80, č. 4033/2020 Xx. XXX, x xx xxx 8.7.2020, xx. 10 Xx 166/2020-53, xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx zrušení jiného xxxxxxxx předpisu xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx konstatujícího xxxxxx jiného právního xxxxxxxx xx zákonem (xxxx. xxxxxxxx pořádkem), xxxxxxx xx nezákonný xxxxx spatřován xxxxx x existenci xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxx senát xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx názor Městského xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xx xxx 11.11.2020, xx. 14 X 45/2020-141. Podle xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx usnesení xxxxx mohou xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx §82 s. ř. x. Městský xxxx xxx xxxxxxx vnímání „xxxxxx podle §82 x. x. x.“, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudům, xx vnímání „jiného xxxxxx“ xxxxx xx. 87 xxxx. 1 xxxx. d) Ústavy, xxxxx xxxxxx přísluší Xxxxxxxxx soudu. V xxxx 33 konstatoval, „xx xx-xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vztah mezi xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, které vyvolává“. X xxxx 29 xxx doplnil, že xxxx „xxxxxxxxxxxxx nutné, xxx šlo x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žalobci ve xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx právního předpisu.“ Xxx xxxxx konkrétního xxxxxxxx, jež se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx x bodech 43 x 49 uzavřel, xx „xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 334 xxxx přímo xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx; x xxxxxxx vycestování xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx pravděpodobná, ale xxxxxxxxx jistá; x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx rozumně xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx individuální aplikaci xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx zpět xx Xxxxx. Xxx městského xxxxx jsou xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx samotné xxxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx představovat xxxxx ve xxxxxx §82 soudního řádu xxxxxxxxx.“

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx dopadá xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx okruhu osob x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx právního xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxx osobami, xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci, xxx xxxxxxxxx žalobou podle §82 s. x. x. xxxxxx přímo xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Mezi xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx ve xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xx vyjadřoval osmý xxxxx, xxxx xx xxxxx usnesení xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němuž xx xxxx xx xxxxxxxx devátý senát. Xxxxxx v případě xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx ze xxxxxx Xxxxxxx XX xx obecní xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx takový zákaz xxxxxxxx xx nikoli), xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx žalobou xxxxx xxxxxx jinému xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx žáky, xxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx vrchnostenský xxxxxx Ministerstva xxxxxxxxxxxxx xx vlády. Škola xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx protiepidemickými xxxxxxxxxx uzavřené xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx služby xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ukončit xx určité období xxxxxxx bohoslužby, x xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx výkon xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx. 16 odst. 1 Xxxxxxx; xx xxxx xxxxxxxx, xx xx xx xx to xxxxxx xxxxx žalovat.

Podle xxxxxxxx xxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx i jednání x situaci, kdy xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx právním xxxxxxxxx, především xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Ačkoli xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx diskrece a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, je xx xxxxx xxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx vůči xxxxxxx xxxxx faktické úkony xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 9.11.2020, xx. 2 As 116/2017-94, bod 28 x násl.). Podmínkou xxxx bylo, že xxx xxxxxxxxxxxxx konkrétní xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx žalobci x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, takže xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právní xxxxx. Xxxxxx senát jej xxxx x jednání xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx neviděl. Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx by xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx základní škole.

Devátý xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx podobnost xxxxxxx xxxxxxxx 1), xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx 2), xxxxxxxxxxx xxxxxx. Oba xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx adresáti norem xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxx – stejně xxxx xxx xxxxxxxxxxxx – xxxxxx závazné. Přesto xx jejich xxxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx názoru obsaženého x xxxxxxxx 8 Xx 34/2020 významně xxxxxxx právní xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx stěžovatelky xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx to, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx známky.

Rozšířený senát xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přítomnost žáků xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx účely xxxxxx x xxxxxxxx žalobě xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§83 x. x. x.), x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nemohou xxxxxxxxxxxx xxxxx zkrácení xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

III. 1 Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu

[26] Xxxxx §17 odst. 1 věty xxxxx x. x. s., „[x]xxxxx-xx xxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx názoru xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx věc x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“.

[27] X nynější věci xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xx názoru xxxxxx xxxxxx, jak xx xxxxxxxx x rozsudku xx dne 19.11.2020, xx. 8 Xx 34/2020-100. Podle xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 xxxx. s. x. x. Právě xxxxxx školy je xxxxxxx správního orgánu xx xxxxxx §82 x. ř. x. Xxxxx devátého xxxxxx xxxx xxx není, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x účinků xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx xxx xxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx jistě xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

[28] Xxx xxxxx xxxxxxx xxx, že v xxxxxxxx osmého senátu xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření Ministerstva xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx smyslu §94x xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx a doplnění xxxxxxxxx souvisejících zákonů (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx x provádění xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x detailech xxxxxxxxxx postupu xxxxxxxxx xxxxx xxxxx v xxxx xxxxxxxxx významné xxxxxxxxxx, klíčová xxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxxx xxxxxx: xxx xxxx xx nemůže xxx xxxxxxxx škola xxxxxxxx nezákonného xxxxxx x podobě zákazu xxxxxxxxx výuky, xxxxx xx xxxxxxxxxxx podle §82 x. x. x., xxxxxxx škola „xxx“ xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxxxxx jiného xxxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx.). V xxxxxxxx xxxxx xx xxx xxxx, zda xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx sportovnímu xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx zrušil xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[29] Současně xxxx xxxxxx, xx xxxx předložená xxxxxx xx významná xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx, kterou xxxxxxx stížnost přináší.

[30] Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx.

XXX. 2 Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx senátu

[31] Rozšířený xxxxx xxxxxx poznamenává, xx xxxxxxxxxxxx se xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxx pro xxxxxx xxxxx x xx Xxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx práva odmítl xxxxxxxx jako nepřijatelnou. Xx stručném xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx xx xxx 15.7.2020, xxxxxxxx č. 30471/20).

[32] Xxxxxx Ústavní xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 9.6.2020, xx. xx. Xx. ÚS 19/20). Xxx však xxxxxxxx rozšířený senát xxxx, xxxxx říci, xx by z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[33] X xxxxxxxx Pl. XX 19/20 Xxxxxxx xxxx uvedl, xx xxxxxxx stížnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx možno xxxxxxx xxxxxx xx xx vyčerpání všech xxxxxxxx prostředků, xxx xxxxx stěžovatelkám x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x žalob xxxxxxxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx Suchánka, xxxxx něhož xxxxxx xxx ústavní stížnost xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ochrany podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx žádný xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx není).

[34] Xxxx xxxxx se xx xxxxx úvahách x xxxxxxxx žalovat xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu Xx. ÚS 19/20. Xxxxxxx xxxx xxxx x této xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, ale naopak xxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx soudního xxxx správního xxxxxxxxx. X xxxx 27 x xxxx Xxxxxxx xxxx uvedl, xx „xx a priori xxxxxxxxx otázkou, xxx xxxxxx Základní xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §82 x xxxx. xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxx představoval xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §65 x xxxx. stejného zákona. Xx je xxxxx xxxxxx správních soudů, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx zhodnotit, xxx xxxxxx Xxxxxxxx školy xxxxxx do xxxxx xxxxxxxxx subjektivních práv xxxxxxxxxxxx x xxx Xxxxxxxx škola xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx veřejné správy. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxx fázi xxxxxx Xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx "xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx" porušující základní xxxxx stěžovatelek xx xxxxxx §72 odst. 1 xxxx. a) xxxxxx o Xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx do pravomoci xxxxxxxxx soudů nezávisle xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx.“

[35] Xxxxx xxx xxxx, xx xx Xxxxxxx soud xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx akceptoval xxxx ústavně konformní xxx názor osmého xxxxxx, xxx názor xxxxxxxxx xxxxx ve xxxx xx. xx. 14 A 45/2020, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (usnesení ÚS xx dne 26.1.2021, xx. zn. Xx. XX 1/21: ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx je xx xxx 19, xx xxxxxx x xxxxxxx městského xxxxx xxxx 15 xx 18 xxxxxx).

[36] Xxxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx Xx. ÚS 19/20, xxx x xxxxxx jiném xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx stěžovatelky xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxx vůbec nějaká xxxxxx připadá do xxxxx. Tato xxxxxx xx totiž xxxxxxxx x kompetenci xxxxxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx souladný xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (Pl. ÚS 19/20, xxx 27; xxxxxxx Xx. XX 1/21, xxx 20; xx xxxxxxxx XX xx xxx 2.3.2021, xx. xx. Pl. XX 9/21, xxxx 15 x 16 xx.). V xxxxxxxx Xx. ÚS 1/21, xxx 20, xxxxx xxx k xxxxxxx xxxx osob v xxxxxxxxx situacích xxx xxxxxxx, x tomu Xxxxxxx soud xxxxx: „[X]x na xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxx xx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx, zda x xxxxxxxx xx jakých xxxxxxxx se lze xxxxxx zásahovou xxxxxxx xxxxx konkrétním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxx čl. 95 Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx ústavnost xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx povahy xxxxxx právního předpisu xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.“

[37] Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xx však xx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrženlivější. X xxxxxxxx xx xxx 13.4.2021, xx. xx. Xx. XX 103/20, Xxxxxxx soud xxxxxx návrhy xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx opatřením xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxx x podstatě xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx k xxxxxxxx Xx. XX 19/20, xxxxx ústavní xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x nevyčerpání xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (srov. x tomu xxxxxxxx xxxxxxx stanovisko soudkyně Xxxxxxxxx x soudce Xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx soudce Šimíčka, xxxxx všichni upozorňovali xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Pl. XX 19/20 x Xx. XX 1/21).

[38] X xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxx soud, xxxx xxxx připojena xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx osobami xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx xx xxx 11.5.2021, xx. xx. Xx. XX 23/21, bod 12; xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 27.4.2021, xx. zn. Xx. XX 19/21, xxxx 8 x 9, xxx Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podán xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxx xx xxxxxx §75 xxxx. 1 xxxxxx č. 182/1993 Xx., x Xxxxxxxx xxxxx, o xxxxx xxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy x xxxxxxxxx soudu). Xxxxxxxxxxxx xx, xx xxx xxxxxxxxxxxx nejpříznivější xxxx Xx. XX 19/20 x Xx. XX 1/21 nejsou xxxxx zmíněny xx xxxxx použité judikatury x usneseních Pl. XX 103/20, Pl. XX 19/21 x Xx. ÚS 23/21.

[39] X xxxxxx exkurzu xx xxxxxxxxxx xxxxx, xx Ústavní xxxx xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vlády xxxxx konečný xxxxx. Xx tedy xx xxxxxxxxxx senátu, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. 2. X Krizové xxxxxxxx xxxxx je jiným xxxxxxx xxxxxxxxx sui xxxxxxx

[40] Xx xxxx 8 Xx 34/2020 xxxxxx spornou xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx přítomnosti na xxxxxxxxxx. Xxxxx §94x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx ministerstva xxxxx xxxxxxxx obecné povahy. Xxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x důsledku xxxx, xx v xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxx opatření xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx odpadl předmět xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx předejít xxx, xx by xxxxxx xxxxx zásahovou žalobu xxxxx xxxxx. X xx by xxx xxxx xxxxxxxx zákonnost xxxxxxxx opatření jako xxxxxxxxxx otázku, x xx bez xxxxxx xx xx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

[41] Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x. 110/1998 Sb., x xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx řádu zakotvil xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx „xxxxxxxxxxx“ stavu. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx normotvorné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx stanoví xx xxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[42] Xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx x sérii xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx obecné xxxxxx (xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxx 21.4.2020, xx. xx. Xx. XX 7/20, xxxx 12–18; xxxxxxx xxxx. usnesení ze xxx 22.4.2020, xx. xx. Pl. ÚS 8/20, xxx 40; xx ze dne 15.9.2020, xx. xx. Xx. ÚS 90/20, xxxx 13–15). Xxxxxxx xxxxxxxx vlády xxx xxxxx xxx xxx xxxxx obsahu xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx generis (xxxxxxxx xx xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx. XX 10/20, xxx 22; xxxx xx xxx 11.5.2021, xx. xx. Pl. XX 23/21, bod 10), xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx xxx 12.5.2020, xx. xx. Xx. ÚS 11/20, xxx 26), xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx xx dne 26.1.2021, xx. xx. Xx. XX 113/20, xxx 9).

[43] Tyto xxxxx mají přímý xxxxx též do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu xx krizovým xxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx čistě xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxx soudní xxxxxxx xxxxxxxxxx nepřipadá xx xxxxx. Xx-xx krizové xxxxxxxx svou xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správním xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxx správními xxxxx x xxxxxx xxxxx §65 a xxxx. x. x. x.

[44] Xxxxxxx tomu xx-xx xxxxxxx opatření xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx druhu (sui xxxxxxx), nelze je xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx správním xxxxxxxxxx žádnou xxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx žalobu xxxx xxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxxxx domáhal přezkoumání xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxxx pořádkem xx xxxxxxxxxxx smlouvou xxxxx xx. 10 Xxxxxx (xxxx. xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx). Xxxxxxx soudy xxxxx xxxxxxxxxxxx takový soulad xxxxxx xxxxxxxx předpisu xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x individuální xxxx (xxxxxxxxxx), a to x rozsahu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx krizové xxxxxxxx použito x xxxxxxx rozhodnutí správního xxxxxx, xxxx soulad xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (§65 x násl. x. x. x.). Xxxxxxx xxxxxx-xx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx zásah xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx přezkoumáno x rámci xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §82 x xxxx. s. x. x.

[45] Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, které xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx, je xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx: xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, které bylo xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx či xxxxxxx, xxxxxx, ale xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx x individuálním xxxxxxx (xxx xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx; xxxx. též xxxxxxxx XX sp. xx. Pl. ÚS 11/20, body 25 x xxxx., a xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, bod 8).

[46] X nyní xxxxxxxxxxx případě xx xxxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. X obou xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vlády, xxxx xxx x xxxxxxxx č. 408/2020 Xx. (xxxxxxx xxxxxxx xxxx), xxx x xxxxxxxx č. 424/2020 Xx. (omezení volného xxxxxx osob), xx xxxxxxx výslovně Ústavní xxxx řekl (xxxxxxxx xx xxx 15.12.2020, xx. zn. Pl. XX 111/20, bod 3; xxxxxxx usnesení Xx. XX 113/20, xxx 7). Proto xxxxx též závěr Xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx vlády x xxxxxxx krizového xxxxxxxx, xxxx-xx povahu normativního xxxx, nemůže xxxxx xxxxxxx „bez xxxx, xxx byla xxxx xx xxxxxxx“ (Pl. XX 111/20, xxx 3).

XXX. 2. B Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx žáků x xxxxxxx xxxx nemůže xxx škola

[47] Osmý xxxxx x rozsudku 8 Xx 34/2020 xxxxxxx, že x xxxxxxx zákazu xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxx původcem xxxxxxxxxx xxxxxx do veřejných xxxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxxxxxxxxxx. Jak xxxx xxxx xxxxx x bodě 117 xxxxxxxx 8 Xx 34/2020:

„X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxx školy xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx žáků (xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx/xxxxxxxxxx školní xxxxxx), xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxxxxx“ osobní xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x. I x XX vymezují xxxxxxxxx xxxxxxxxx zákazové xxxxxxxx xxxxxxx. K xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx. jejím dětem, xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx postupem xxxx xxxxxxxx školy, jež xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx vzdělávání. Xxxxxxx xx xxx byl xxxx xxxxxxxx školy, xxxxxx navštěvují xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx děti.“

[48] Rozšířený xxxxx souhlasí x xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx školy xxxxxx x xxxxxx věci xxxxxxxxx do xxxx xxxx. Xxxxx xxxxxx, xxxx škola byla xxxxxxxxx veřejnoprávního působení xxxxx. Xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

[49] Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx osobou (x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxx svým xxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §2 xxxx. 3 školského xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx řádu správního xxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxx (xxxxxxx žákům x studentům) xx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xx (xxxxx jen x některých xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx správním xxxxxxx1) (xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx úřady, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx koncepčně xxxxxx). Škola xxxxx xxxx součástí nějaké xxxxxx hierarchie x xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx je xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx správu. Ani xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx prvek. Škola xx x xxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxx“ povahu, xx tedy vícero xxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx působí na xxxxx xxxxxx. X xxxxxx situacích xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx, aniž by xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právech x xxxxxxxxxxxx (či xxxxx xx xxxxxx sféru xxxxxx xxxx vrchnostensky xxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxx xxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx aktů xx jiného xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, který se x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx sféry xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx xx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx xxxx).

[50] Ve xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zasahují do xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x právních xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx tudíž xxxxx x xx, že xxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx výuku ukončit. Xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx měla xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, že x situaci, xxx xxxxx nařídila xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, xxxx škola xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx. Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx krizovým xxxxxxxxx. Xxx xxx není xxxxx x xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxxxx začlenit školu, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

[51] X xxxxx xxx xxxxxxx též xx nedávné xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 2.6.2021, xx. 9 Xx 3/2021-41, xxxx 31–36, x xx. 10 Xx 2/2021-107, xxxx 27 –31. X xxxx věcech [v xxxxxx zákona x. 94/2021 Sb., o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „pandemický xxxxx“)] xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxxx nejrůznějších xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx, xx „[x]xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx omezilo xx xxxxx xxxxxxxxxx [xxxxxxxxx xxxxxx] xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx zřízeny. X xxxxx ohledu jim xxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, a xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx aktivní xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.“ (9 Xx 3/2021, xxx 34, xxxxxxx 10 Xx 2/2021, bod 30).

[52] Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxx (x xxxxxx práva rodičů xxx bod [83] xxxx). Xxxxx xxxxxxxx xxx, xx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

[53] Xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx žáků [xxxxxx stěžovatelky x)], xxxxxxxxx xxxxx shodně x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx o existenci xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx na xxxxx a xxxx. Xxx x akt xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx bylo xxx xxxxxxxx slušnosti vůči xxxxxxx a xxxxx (xxxx povahou zcela xxxxxxxxxxx x jinými xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx posílá). X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx element, jakýkoli xxxxx do právní xxxxx stěžovatelek. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx to neměnilo xx xxxxx, xx xx xxxxxxxxx výuka xxxxxx xxxxxxxxxxx. Avšak xxx xxxxxxxx či xxxxxxxxxx xxxxx, o xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (xxx bod [47] xxxxx), xx nebylo xxxxxxxxx xxxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxx by xx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx by xxxxx zůstala „odemčená“ – xxxxxxxxxxxx by x budově xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

[54] Xx skutečnosti xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx aktem školy, xxx xxxxx již xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (stejně xxxx v xxxxxxx xxxxxxx osmým senátem xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxx xxx xxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxx individualizováno xx xxxxxx x žákům xxx jejich xxxxxxx). Xx to xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx dne xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx x xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxx zkráceno veřejné xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xx. 33 Xxxxxxx).

[55] Podobně xxx nahlížet xxx xx situace, xxx xxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx ve xxxxx. Xxx xxx xxxx xxxxx tím, xxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx orgán. Škola xx i x xxxxx případě jen xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xx jiným xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxx zákonné pravomoci x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx opatření (xx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx), by xxxx xxxxx – v xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxxx x xxx, že xxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx zkracujícím xxxxx xxxx (xx xxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxx §65 x. ř. x. – x xxxx srov. např. xxxxxxxx XXX ze xxx 6.8.2019, čj. 8 Xx 80/2019-30, x. 3921/2019 Xx. XXX, xxxxx něhož xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx ředitele xxxxx xx xxxxxxxxx opatřením x xxxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxx subjektivního xxxxx xxxx xx xxxxxxxx). X xxxxxx xxxxx by xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx) x xxxx xx xx nějak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx žalovat xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxx.

[56] Xxxxxxxxx xxxxx dodává, že xxxxx xx na xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx plynula škole xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xx xxxxx xx kategorie xxxx, xxxxxx xx být x nadále xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ovšem xxxxx by xxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx (xxxx. např. xxxxxxxx x. 440/2020 Xx., xxx by xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx dítětem xx věku xx 3 do 10 xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb, xxxxxx ochrany veřejného xxxxxx, apod.). X xxx xxxxxxxx však x nynějším xxxxxxx xxxxx.

[57] Xxxxxxxxx senát x xxxxxx xxxx xxxxx zdůrazňuje, že xxxxxxxxxxxx ve prospěch xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx ani x odvoláním xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv proti xxxxxxxxxxxx omezením v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx snad xxxxxxxxx senát „pokřivil“ xxxxx podané vnímání xxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx argumentací xx xxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx orgánu podřadit xxx xxxxx v xxxx posuzované xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx stavu. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx stavu (zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx, nejrůznější xxxxxxx pohybu, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.) xxxxx nelze xxx x xxxxxx dávkou xxxxxxxx xxxxx podobný „xxxxxxx xxxxx“ xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xx xxxx xxx k xxxx, xx by xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx zásahovou žalobu xxxxx xxxxx (xxxxx xxxx – jak xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx – z povahy xxxx x xxxx xxxxxxx správním xxxxxxx xxxx), xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx závažných xxxxxxx by xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx příklad xxxxxxx netřeba xxxxxx xxxx xxxx xxxxx – je xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx) xx xxx jednu xxxxxxxxx „xxxx“, xxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx „tvář“ správního xxxxxx.

[58] Xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx osmým xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx „xxxxxx“ xxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxx je xxx bezzubá. Jediné, xx xx xxxx xxxxxxx xxxx udělat xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v rozsudku 8 Xx 34/2020, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx, xx xx xxxxxxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxx“, tedy xxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxx xx dle xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx protiústavní. Xxxxxxx xx xx xxx xxxxx vysoudil xx xxxxxx x oné xxxxx prezenční xxxxx, xxxxxx ale jen xxx xxx xxxx. Xxxxx na xxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zkráceno nikoli xx xxxxxx x xxxxx jednomu žákovi. Xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx vzdělávat xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx nedobral. Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx sporu. Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx jinému (xxxx. xx vztahu xx všem ostatním xxxxx xxxx xxxxx) xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx sporným xxxxxxxx xxxxxxxxx.

XXX. 2. X K xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx krizového opatření, xx-xx xxxxxxx předpisem xxx xxxxxxx

[59] Xxxxxxx xxxxxxxx vlády, xxxxx xxxxxxxx prezenční výuku xx základních xxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx. jiným právním xxxxxxxxx. Takový xxxxxxx xxxxx xxxxxx soudy xxxxxxxxx použít x xxxxxxxxxxxx věci, nemohou xx však xxxxxx (Xx. XX 1/21, xxx 20, xxxxxxxxx Xx. XX 23/21, xxx 10).

[60] Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx řád xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx přímo napadat xxxxxxx opatření vlády xxxxxxx či jiným xxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx přezkoumávané x xxxxxxxx 8 Xx 34/2020 nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx zákona).

[61] Xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx aktům, xxxx xxxx i krizová xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx to, že xx xxx přezkoumat xxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx individuálním xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xx jejich xxxxxxx vydán (x xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §65 x. ř. x.) xxxx ve xxxxxxxxxx x nějakým xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx měl povahu xxxxxx ve xxxxxx §82 x. x. x. Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření vlády xxx pojmově xxxxxx xxx nezákonným zásahem xxxxxxxxx orgánu (xxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 21.5.2020, xx. 5 As 138/2020-80, x. 4033/2020 Xx. XXX, xxx 66). Xxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxxx (neexistující) pravomoc xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxx, xx jím xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xxx, xxx x xxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 8.7.2020, xx. 10 Xx 166/2020-53, xxx 18).

[62] Xxxxxxx xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx s xxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx sjednocuje, xxxxxx xx to, xx xx xxxxxxxxx, vyvozuje xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx.

[63] Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx soudci, kteří xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx dokonce xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxx Filipa x usnesení Pl. XX 11/20, který xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx umožnit xxxxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxxx soudu xxx jednotlivci, viz xxxx. xxxx 8 x 9 xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx k xxxxxxxx Xx. ÚS 1/21). Xxxxxxxx Xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx názory xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx opatření soudní xxxx xxxxxxxx, xxx xxxx jej xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxx sněmovna (xxxx. xxxxxxx soudce Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xx. ÚS 7/20, Xx. XX 8/20, Pl. XX 10/20, Pl. ÚS 11/20 xx., xxxxx xxxxx krizové xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx sui xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx x případě xxxxxxxx x xxxxxxxxx nouzového xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx politicko-mocenskou xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxx xx povolána xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx).

[64] Xxxxxxx soud též xxxxxx, že by xx xxxxx účinkům xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxxxxxxxxx bránit xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, formálně xxxxxxxxxxxx xxxx obrana xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx §64 zákona x Ústavním xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx návrhu xx xxxxxxx zákona xx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxx to obcházet xxx, xx „xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx (xxxxxxxx chování) v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx jiný xxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xx §72 odst. 1 xxxx. a) zákona x Xxxxxxxx soudu x x takovou xxxxxxxxx ‚zásahovou xxxxxxx xxxxxxxxx‘ spojil xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jenž xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jiný zásah xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxx podání xx xxxxx xxxxx své xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx zásah xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxx legislativní činnost“ (xxxxxxxx XX sp. xx. Xx. ÚS 103/20, bod 28).

[65] Xxxxx uvedené závěry Xxxxxxxxx xxxxx dopadají xxxxx na xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §72 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx, ale xxxxxxx xxx na výklad „xxxxxx“ dle §82 x. x. x. Xxxx xxxxx dost xxxxx možné, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx mělo xxxxxxxx xxxxxxx význam. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx též Xxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx „xxxxxxx“ zásah xxxxx zákona o Xxxxxxxx xxxxx x xxxxx podle xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx to, xx xx xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x „xxxxxxxxx“ xxxxxx). Xxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx výklad „xxxxxx“ xxxxxxxxxxx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahově xxxxxxxxx, „xxxxxx xxxx jít x odlišnosti xxxxxxx xxxxx, aby xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx“ [xxxxx ÚS xx xxx 15.5.2018, xx. xx. II. XX 635/18, x. 94/2018 Sb. XX, xxx EUROVIA, xxxx 32 x 35].

[66] Xxxxxxxxxxxx činnost xxx xxxxxxx důsledky xxxxxx xxxxxxxxxxx právní normy xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx zásah. Xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxx, xx xx xx za xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxx xxxxxx (důsledky) xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx (xxx xxxx).

[67] Xxxxxxx xxxxxxxx typy xxxxxxxxx xxxxx vyžadují, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx žalobce. Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx popularis, xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx. To platí xxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx x §82 xxxx. x. x. x. Xxx xx pojmově xxxxx xxxxxx x zásah xx xxxxxx §82 x. ř. x., xxxx xxx přímo xxxxxxxx práva xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx zasaženo xxxxx xx jeho práv, xxx a xxx. Xxxxxxxx xxxxxx musí xxx správní orgán xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx §4 xxxx. x) x. ř. x.

[68] Devátý xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx čj. 14 A 45/2020-141, xxxx 29 xxxx. (xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx). Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx případech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jako xxxxxx právního předpisu xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xx smyslu §82 x. x. x. Xx xxxx dle xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx vztah xxxx žalobcem a xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, že nelze xx daných xxxxxxxxxx xxxxxxxxx od žalobce xxxxxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření.

[69] Xxxxxxxxx senát x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx žaloby xxxxx nelze akceptovat. Xxx nedávno xxxxxx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx názoru městského xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx přezkumu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx obcházet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účinků xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx jednotlivce (rozsudek XXX xx xxx 4.2.2021, čj. 9 Xx 296/2020-69, xxx Xxxxxxxxx, bod 25).

[70] Xxxxxx zásahové žaloby x rozsudku 14 X 45/2020 ve xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jiných právních xxxxxxxx (a xxxxxxx xxx zákonů) správními xxxxx v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxx by o xxxxx xxxxxxxxx výkladu, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxx (xxx xxxx [64] x [65] xxxxx). Xxx x xxxxxxxx, xxxxx městský xxxx v rozsudku 14 X 45/2020 xxxxx x xxxxxxx xx inspiroval v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxx, že xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx předpisu, nebo xxxxxxx xxxxxx (např. xxxxxxx xxxxxxxxxx zákonného xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobami xxxxx xxxxxxx, přezkum xxxxxxxxxx x zákonnosti regulace xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx zahalování obličeje xxxx. – viz xxxx 34 xx 38 rozsudku 14 X 45/2020). Xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxx.

[71] Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx 14 X 45/2020 xxxxxxx x xxxx, xx obranou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx spočívajícímu x xxxxxxx důsledcích krizového xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx. Xxx x xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx specifické xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xx x xxxx xxxx ústavním xxxxxxx, xxxxx xxx vydává xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, anebo xxxxxx nařízení jako xxxxxx xxxxxxx právní xxxxxxxx (xx. 78 Xxxxxx). Xxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x „správním orgánem“ xx xxxxxx soudního xxxx xxxxxxxxx [§4 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x.], x to xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxxx xxxxxxxxxx, jimiž xx např. x xxxxxx věci zakládají, xxxx nebo ruší xxxxx nebo povinnosti xxxxxxxxx určené xxxxx. X takovém případě xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (§2 x. x. x.). Platí to xxxxxxxxxx nejenom xxx xxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxx xxxxxxx proti xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx není rozhodnutím (xxxxx xxxx. Xxxxxx, X.; Xxxxxxxx, X.. Xxxxxxxx k xx. 76. In: Xxxxxxxx, X. a kol. Xxxxxx České xxxxxxxxx. Xxxxxxxx. 2. xxxxxx. Xxxxx : X. X. Xxxx, 2016, x. 723 a xxxx.; xxxx. x xxxx blíže rozsudek XXX xx xxx 25.2.2021, čj. 10 Xx 391/2020-65, x. 4169/2021 Xx. XXX, xxxx 9 xx 14, xxx vláda xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx odvolání xxxxx Xxxx Energetického xxxxxxxxxxx xxxxx).

[72] V xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx, xxx jehož xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx obejít xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx „xxxxxxxx“ xx „xxxxxx“ takového xxxxxxxx předpisu v xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Pokud xx xxxx měl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx směrem, xxxxx naznačil Xxxxxxx xxxx v Praze x xxxxxxxx 14 X 45/2020, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx názoru xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx generis. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx též xx xxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxx vládou, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxx žádný xxxxx, xxx tento xxxxx xxxxx použit též xx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx plynoucí „xxxxxx“ na jednotlivé xxxxxxxx.

[73] Xxxxx článku 87 xxxx. 3 xxxx. x) Xxxxxx „[x]xxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx x xxxxxxx právních předpisů xxxx jejich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx x xxxxxxx xx xxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx přisvojit. K xxxx xxxxx použít xxx xxxxxxxxx výklad xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

[74] Rozšířený xxxxx připouští, xx xxxxx uvedený výklad xxxxxxxxxx x ochraně xxxxxxxxxxxxxx práv x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx soudců xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudů (kontrola xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx někdy x xxxxx xxx, xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx).*) Xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxx „xxx xxxxxxxxxx jen x případech, x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxx stanoví xxxxx“ (xx. 2 xxxx. 3 Xxxxxx), xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx státní moci, xxxx i xxx xxx xxxxxx. Kompetence xxxxxx moci je x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx si nemohou xxx kompetence xxxxxxxxx xxxxxxxxxx s tím, xx xx xxxx x zájmu nějakého xxxxxxx xxxxx. Expanzivní xxxxxx soudních xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx právního státu, xxx xxxxxx x xxxxx těchto xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

[75] Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx či xxxxxx xxxxx plynoucí z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx zkrácení xx xxxxxxx jednotlivce xx xxxxxx §82 x. ř. x.

XXX. 2. X Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

[76] Zakázala-li vláda xxxxxxxx xxxxxxxxx vydaným xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přítomnost xxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxxx škole, xxxxx xxx xxxxx řízení x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx původce xxxxxx spočívajícího x xxxxxxxxxx prezenční xxxxx xxxxxxxx xxxxx (§83 x. x. x.).

[77] Xxxxxx bezprostředně xxxxxxxx x právního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx právech xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x.

XX. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx věc

[78] Rozšířený xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx věc. Xxxxxxx x xx xxx x jedinou xxxxxxx xxxxxxx, posoudil xxxxx xxx xxx, x xx v xxxxxxx s §71 Xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[79] X xxxxxxx věci xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx subjekty (xxxxx x sportovní xxxx). Xxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx výrokem odmítl xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x. xxx neodstranitelný nedostatek xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxx jako xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §4 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. x.

[80] X xxxxxx závěry městského xxxxx xx rozšířený xxxxx xxxxxxxxxx.

[81] Xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx x. 424/2020 Xx. zrušil xxxxx [xxxxxxxxxxxx a)] xxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx nemůže xxx o xxxxx xxxxx xx xxxxxx §82 x. x. x. Městský xxxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx správně. Xxxxxxxxx xxxx tu nevystupoval xxxx xxxxxxx veřejné xxxx, nemohl xxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx je osobou xxxxxxxxxx práva, v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x sportovním xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx.

[82] Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx obou xxxxxxxxxxxx xxxxx škole. Co xx týče xxxxxx xxxxxx proti xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx (část XXX. 2. X), xxxxx xxxx původcem xxxxxx. V xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx správního xxxxxx, ale v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxx xxxxxxx xxxx posoudil xxxxxx xxxxxxx. Jen xxx xxxxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxx nepřipadá ani xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[83] Xxx xxx xxxxxxx, xx krom xxxxx xxxxxxxxx nemohl xxx xxxxx prezenční xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx právní xxxxx xxxxx žákyně. Xxxxxx žáků xxxxxxx xxx xxxxxxxx opatřením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx dotčeni xx xxxxx na xxxxxxxx. Xxxxxxx matky je xxxxxx nepřímé, xxxxxxx xxxx rázu, xxxxx xxxx matka v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx – distanční výuka xxxxxxx omezuje výdělečnou xxxxxxx (xxxx. xxxxx, xx xxxx x xxxxxxx zůstat xxxx) x xxxxxxx rodičům xxxxx. Xxx již Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx XXX xx dne 31.3.2016, xx. 4 Xx 281/2015-32, bod 22; xxxxxxx xxx již xxxx xxx. rozsudek 9 Ao 3/2021, xxxx 27 až 30; xxxxxxx též xxxxxxxx NSS ze xxx 28.5.2021, xx. 5 Xx 12/2021-29, xxxx 9 xx 14; nebo xxxxxxxx XXX ze xxx 9.6.2021, xx. 10 Xx 8/2021-49, body 11 a 12). Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx, xxxxxx rodiče xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx na „hlídání“ xxxx ve xxxxx xx školce (4 Xx 281/2015, xxx 23, x xxxxxxx xx 1 Xx 53/2011, xxx 39). Xxxxxx matky proti xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, ale xxxxxxx xxxx xxxxxx osobou x xxxx zjevně xxxxxxxxxxxx [§46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s.].

[84] Xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stížnosti xxxxxx podle §110 xxxx. 1 xxxxxxxx xxxx x. ř. x.

[85] Stěžovatelky xxxxxx xx věci úspěch, xxxxxx xxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx (§60 odst. 1 xx xxxxxxx x §120 x. x. x.). Xxxxxxxxxx xxxxxx pak x xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[86] Naproti tomu xxxxxxxx škole xxxxxxx xxxxxx vznikly (zastoupení xxxxxxxxx včetně vyjádření xx kasační xxxxxxxxx) x xxxxx se xxxxxx xxxxxxxx náhrady xxxxxx xxxxxxx vůči xxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx měla škola xxxxx xx náhradu xxxxxx xxxxxxxxxxxx nákladů xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx (srov. x tomu xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxx příklady xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 31.3.2015, xx. 7 Afs 11/2014-47, č. 3228/2015 Xx. NSS, xxx 29). X tomto xxxxxxx však xxxxxxxxx xxxxx přihlédl k xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx stěžovatelky kasační xxxxxxxxx xxxxxx. Přihlédl xxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx soudů x x tomu, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx judikatura xxxxxxxxx xxxxx finálně xxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, na jejichž xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx (§60 xxxx. 7 s. x. x.), xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x jinak xx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx §60 xxxx. 1 x. x. x. xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx x §55a x. x. x. xxxxxxxxx xxxxxx Xxxx Xxxxx x Karel Xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Mikeše xxx §55x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxx 30.6.2021 xx xxxx sp. xx. 9 Xx 264/2020

[1] „Xxxxxx xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx příští jeho xxxxxx.“ (X. X. Xxxxxxxx). Xxxxxxx kvalitní xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x nejdůležitějších xxxxxxxxxx xxx rozvoj xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx vzdělávání xxxxxx x největších xxxxx xxxx proti xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. K xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx přistoupeno xxxx x jednomu x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx jedno x xxxxxxxxxx bylo xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, že Xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxxxxxx x Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dětí ve xxxxxxx. Děti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spojené x odloučením od xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx vzdělávat se xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx podmínkách. Xxx xxx x xxxxxxxx bezprecedentní xxxxx xx práva xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že x xxxxxxxx xxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx omezení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx XXXXX-19, xxxx za uzavření xxxx xx velmi xxxxxx x poneseme xx xxxxxx.

[2] Xxxxxxx xxxxxxx z xxxx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx důležité, xxxxxxx xx evidentní, xx xx něj xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx mi v xxxx chvíli xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx. Jak xxxx xxxx xxxxx, xxxxx, xx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxx však xx xxxxx xxxxxxx, xxx žáci xxxx xxxxxxx nechat xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx na vzdělání. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozšířený xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx jsou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předpisem (v xxxx xxxx krizovým xxxxxxxxx vlády), děti xxxxxxx soudní xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zároveň xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx možná x rozšířený senát xxxxxxxxxxxx vysvětlil, xxxx xx uzavírá.

[3] Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x využívám xxx právo xxx §55x s. x. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

[4] Závěr xxxxxxxxxxx senátu xxx xxxxxxx xxx, xx x situaci, kdy xxxxx xxxxxxxx krizovým xxxxxxxxx distanční xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx žáků xx xxxxx, není škola xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx x této situaci xx xxxxxx škola xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxx není xxxxx xxxxx většiny uměle xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx školu, xxxxx xxxxxxxx zásahu xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxx.

[5] Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesouhlasu xx, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx nemůže xxxxx xxxxxx soud x Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx tvrdit xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxx xx. 33 Xxxxxxx, xx. 2 Xxxxxxxxxxx protokolu x Úmluvě o xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „Úmluva“), xx. 28 Xxxxxx x xxxxxxx dítěte x čl. 13 Xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx, sociálních x xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx. 4 Xxxxxx, xxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xx. 13 Úmluvy, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x svobody xxxxxxxx touto Úmluvou xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx účinné opravné xxxxxxxxxx nápravy xxxx xxxxxxxx orgánem. V xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxx xx. 1 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxx xxxxx „Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx vyplývají x xxxxxxxxxxxxx práva“.

[6] Xxxxxxx xx s xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předurčeno xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx, xx krizové opatření x xxxxxxxx škol xxxx xxxxxx podzákonného xxxxxxxx xxxxxxxx. To, xx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx však xx xxxxxxx jedince x xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxx, xxx xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx předpis xx x xxxxxxx x xxxxxxxxx vyšší xxxxxx xxxx, xx zpravidla xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx testovat, xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxx veřejnoprávnímu xxxxxxxx x xxxx dodržování. Xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx soudem. Pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx, xx x případě zákazu xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxx rozhodnout xxx porušit. Xxx x toho xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xx jeho xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx nedošlo, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx hlídkou a xxxxx mu xxx xxxxxxx pokuta. V xxxxxxx xxxxxxxx případě xx xx xxxx xxxxxxxxxx poskytnuta xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxx zásahy xxxxxxx) xxxx proti rozhodnutí (xxxxxxxxxx o uložení xxxxxx). Xx platí x x xxxxxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx svými xxxxx x x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xx xxx xxxxxx xxx nezasáhla a x xxxxxx do xxxx xx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx x byla by xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xx xxx x xxxxxxx x čl. 95 xxxx. 1 Ústavy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx neaplikovat, x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx (včetně xxxxxxxxx) xxxx x xxxxxxxxxxx smlouvou, xxxxx xx xxxxxxxx právního xxxx. U xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx lze xxxxxxxxxx x xx, xx xx xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X takovém případě xx soud x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx mohl neaplikovat xxxxxxx opatření.

[7] Xxxxx xxxx a xxxxx xxxx xxxx vztahem xxxxxxxxxxxxxxx, jak xxxx xxxx rozvedeno, xxx xxxxxxxxxxxxxx, xxx který xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxxx xxx zajišťování xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx testování xxxxxx xxxxx, pokud xx k porušení xxxxx součinnosti správního xxxxxx. Žák xx xxx nemůže xxxxxxx xx xxxxxxx soud, xxx xxxxx přikázal xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x soukromoprávní xxxxx. X důsledku xxxx nemá žák xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx normy xxxxxxxx, xx rozdíl xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx jiný xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx právní xxxxxxx testovat.

[8] Nelze xxxx přehlédnout, xx xxxxxx rozšířeného xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx krizová xxxxxxxx vydávaná xx xxxxxxxxx stavu. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx předpisem, pak xx ani není xxxxx xxxxx. Xxxxx §29 xxxx. 2 xxxx xxxxx školského xxxxxx platí, že „[x]xxxxxxxxxxx xxxxxxx vyhláškou xxxxxxxx k zajištění xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx x školských xxxxxxxxxx x xxx činnostech x ním souvisejících“. Xxxxx si lze xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx výuka xxxxx být xxxxxxxxxx xx opatření k xxxxxxx xxxxxx xxxx. X xxxxxxx jiné xxxxxxxx xx tedy Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, mládeže x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x plošnému xxxxxxx prezenční xxxxx. Xxx x xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx možné xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx to xx mělo platit x x xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx být xxxxxxxxxx xxxxx, protože xxxx náchylnější x xxxxxxxxxxx. Sice by xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx individualizace xx byla xxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx v xxxx [16]. Skutečně xxxxxx xxx xxxx x těchto xxxxxxxxx xxxxxx soudní ochranu?

[9] Xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xx, xx xxxx zakládán na xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxxx rozhodnutím o xxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx veřejnoprávních xxxxxxxx xxx xxxxxxx ukončení xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x vyloučení xx xxxxxx), x xx x v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx. X x xxxx xxxxxxx xxxxx x rovné xxxxxxxxx xxxx subjektů, xxx škola xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxxx povaze xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx judikatura Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx něj zahrnuje xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx vzdělávání, xxx x jakákoliv xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx z xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dospěl x xxxxxx, xx xx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx intenzivní xxxxx, xxx již xxxxxxxxxxxx xxxxx do veřejných xxxxxxxxxxxxx xxxx (k xxxx viz např. xxxxxxxx XXX xx xxx 27.7.2011, čj. 1 Xx 53/2011-109, x. 2437/2011 Xx. XXX, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx 2.5.2012, xx. 1 Xx 35/2012-40, x. 2736/2013 Xx. XXX, xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxx 21.4.2016, čj. 5 Xx 65/2015-52, x. 3422/2016 Sb. NSS, x xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxx 6.8.2019, xx. 8 Xx 80/2019-30, x. 3921/2019 Xx. XXX., xxxxxxx xxxxx). Xxxx xxxxxx xxxxx nyní rozšířený xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx poukazuje xx xx, že xxxxx xxxxxxxx „xxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx, aniž xx xxxxx vrchnostensky rozhodovala x právech x xxxxxxxxxxxx, x xxxx xx xx xxxxxxxxxxxx xx situacemi, kdy xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který vrchnostensky xxxxxx na xxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Jistě je xxxxx uvažovat x xxx, xx by xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx povahu x x xxxxxxx xxxxx xx x xxxx xxxx rozhodováno xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xx však xxx x xxxxx a xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxx soukromého xxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx musela xxx xxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxx (§7 xxxx. 1 x 3 x. x. x.). Xxxxx, xxx xxxx xxx je x xxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx je zřejmé, xx xxxxxxxxx senát xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxx by xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx by xxxxx xxxx důvodem xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 2 x. x. x., včetně xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xx však xxxxxxxxx senát xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv. Většina xxxxx xxxxxxxx xx xxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx zasahuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx (xxx [49] xxxxxxxx). X xxxx xxxxxxxxx, že xxxx xxx xx x x xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx senát xxxxx xxxx.

[10] Xxxxx xxxxxxx, xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx. Xxx xxx bylo xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x souladu xxxxxxxxxxxxxx vychází z xxxxx nesporované xxxxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jedná xxxx správní xxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx dokonce xxxxxxxx x xx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx nic xxxxxx xxx xx, xx xxxxx x xxxx otázce xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, že správní xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx v xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx stanovená xx. x právních xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx jednotlivce xx právech xxxxxx xxxxx xx onen xxxxx.

[11] Xxxxxxx i x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx žáky xx xxxxxxx až xx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Pokud xxx x xxxxxxxx xxxxx (xxxxx xxx xxxxxxx x projednávané xxxx xxxxxx), xxx podle §25 odst. 1 xxxx první xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx „[x]xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x denní xxxxx vzdělávání“. V xxxx. 2 xxxx. x) téhož xxxxxxxxxx xx uvedena xxxx xxxxxxxx, xxxxx níž xx „xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každý xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxx“. X xxxx. 2 xxxx. x) xx xxx xxxxxxx definice xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx je „xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx prostřednictvím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx“.

[12] Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx mimořádných xxxxxxx xx xxxxxxxxx x §184x školského xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx. 1 xxxxx, xx „[x]xxxx x xxxxxx krizového opatření xxxxxxxxxxx xxxxx krizového xxxxxx, xxxx z xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxx možná xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx žáků xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx třídy, xxxxxxxx skupiny, oddělení xxxx kursu xx xxxxx nebo xxxxxxx xxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vzdělávání xxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo x nejméně jedné xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx dotčeným xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx distančním xxxxxxxx“.

[13] X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx denní xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxx x §184x xxxxxxxxx zákona. Xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx nepochybně x zásah xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxx. Jsem xxxxxxxxxx, xx si xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Ačkoliv xxxxxxxxx výuka xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxx x prospěšná, xxxxxx xxxxxxxxx formu xxxxxxxxxx plnohodnotně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxx přehlédnout, xx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx sociálnímu zázemí xxxxxxxx přechod na xxxxxxxxx xxxxx fakticky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx do veřejného xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx vzdělávání xxxx xxxxxxx xx tehdy, xxx xxxxx xxxx xxxxx poskytovat xxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxxx existence xxxxxx xxxxx nepodstatné, z xxxxxx důvodu xxx xxxx. Není tedy xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx v xxxx formě xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx předpise (xxxx. krizovém opatření), xx základě rozhodnutí xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx), xx základě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx x jen na xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ředitele xxxxxx inovativní xxxxx xxxxx). Xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx tedy xxxx xxxxx xxxxxxxxx, z xxxxxx důvodu xxxxx x přerušení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. X podstatou xxxx xx x xxxxxxxx xxxx závěry xxxxxxx xxxxxxx v xxxx [53] xxxxxxxx, poukazující xx povahu informativního xxxxxx rozeslaného xxxxxxx xxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx nedochází ani xxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, ale xxx „uzamčením“ xxxxx, xxxxx osmý xxxxx xxxxxx jen ilustrativně. X xxxxxx dochází xxx, xx škola xxxxxxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxx, k níž xx xx stanovených xxxxxxxx povinna.

[14] X xxxxxxxxxx rozhodnutí většiny xx xxxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx škola xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx x podstatě xxx stěžejní. Xxxxx x xxxx xx xxx, že škola xxxxx neindividualizuje x xxxxxx xx xxx xx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

[15] X xxxx [52] xxxxxxxx se xxxxx, že xxxxx xxxxx neindividualizovala zásah xxxxx xxxxx xxxxx. X xxxx [55] xxx k xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx pokud xxxxx xxxxxx předpis xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxx jednat xxxx. Xx, xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx přeci xxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx x nečinnosti. Xxxxxxx xx xxxxxxx proti xxxxxxxxxxx zásahu xx xxx xxxxxx proti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věci xxxx či xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 16.11.2010, xx. 7 Xxx 3/2008-98, x. 2206/2011 Xx. NSS, xxx Olomoucký xxxx). Xxxxx by tak xxxxxx nenapadlo, xx xxxxxxxx xxxxxx nebude xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx osob, xxxx jim jen xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx zabránilo nákaze xxxxxxxxxxx personálu. Xxxxxx xxx xxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx nijak xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx nikoliv. Xxxx také na xxxxx vězeňskou xxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx napadnout xxx krizové xxxxxxxx? Xxxxxx možná xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx důvodu, xx xx bude xxxxxxx xxxxxxxxx uloženo, xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx? Xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx, xxx vzhledem x xxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx konání, xxxxxxx to, xx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx daný xxxxx xxxxxx správního orgánu? Xxxxx xx xxxx x absurdním xxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx výuka xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, domohou xx soudní ochrany, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx prezenční výuka xxxx, xx samí xxxx se xx xxxx xxxxxxx nemohou.

[16] Xxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx nemusela xxxxx provádět xxxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx právní xxxxx xx individuální xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx xxxxx jednoduchou. Xxxxx xx. I. xxxx 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 408/2020 Xx. xxxxxx zakázána xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx §16 xxxx. 9 xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx žákům tedy xxxxx xxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xx xx ostatním xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx, že xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx (xxx xx. X. xxx 3 xxxxxxxxx xxxxxxxx x. 401/2020 Xx.), xxx xxx xxxx xx xxxxxxxx x xx, xx xxxxxxxx z xxxx xxxx vzhledem ke xxxxxxx a xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx poskytována xxxxxx xxxx xxx xxxxx.

[17] Xx, xxxxxx xx xxxx určitý xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx plošný, xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxx xx xx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.

[18] Druhým xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxx, xx xxxx xx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx [51] xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx devátého a xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx mimořádných opatření Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx „[x]xxxxxxxxx xxxxxxxxxx NSS xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xxx rozhoduje x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx tomu, xxx xxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx není x xxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx zasahuje xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx (xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx senátu xx xxx 18.2.2020, xx. 8 Xxx 128/2018-46, x. 4006/2020 Xx. NSS, x xxxx NSS xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx žaloby ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx situacích x xxxxx státu xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)“. Xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx janusovskou xxxxx xxxxx, x které xxxxxx o rozšířený xxxxx x se xxxxxx se v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx procesní xxxxxxxxxx k napadení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx širší xxx xxxxxxx procesní legitimace x xxxxxx xxxxxx xxxxx rozhodnutí nebo xxxxxx proti xxxxxxxxxxx xxxxxx. Lze si xxx představit, xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx správního xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx legitimována x xxxx xxxxxxxx, aniž xx xxx xxxxxxxx xxxxxx správního orgánu. Xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[19] Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx však nemá xxxxx xxxx xx xx, zda je xx není xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxxx způsobem xxxx xxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx moci xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx porušením xxxx někdy xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, kde bude xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xx ale xxxx důvod xxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx zařízení podle §150 xxxxxxxxx zákona, xxxxx němuž se xxxx moci škola xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx práv xxxx xxxxxxxx. V xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx také onu xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx „[x]xxxxxx xxxxx xxxxxxx od xxxxx – xxxxxxxxx xx xxxxxxx osoby – xxxx ve xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxx xxx jako xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx (xxx xx základní xxxxxxxxx znak xxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx věcech xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx o xxxxxxxxx veřejných subjektivních xxxxxxx.“ (xxxxxxxx XXX xx dne 26.11.2020, xx. 10 Xx 217/2020-74). Lze xxxxxxx xxxxxxxxx x xx §19x xxxxxx č. 143/2001 Xx., o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x x změně xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx x ochraně hospodářské xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xxxxx Xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx moci z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx je tedy xxxxxxx spletitá, xx xxxx xxxxxxxxx, že x xxxxxxx úhlu xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx jednat jako xxxxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxx xxxxxxx půjde x xxxxx, xxxxx práva xxxx xxxxxxxxxxxxxx působením xxxxxxx.

[20] Xxxx si xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx školy xxxxxxxxxxx v neposkytování xxxxxxxxx xxxxx vzdělávání x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Není xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx v xxxx [58], že xx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohlo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx vyžaloval. Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx žalobců, xxxx xxxxxxxxx xx se xxxxxxxx. Jistě je xxxx možné xxxxxxx x jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx výuka xxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxx xx xxx bude xxxxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx může xxxxx xxxx xxxx zároveň x xxxxxxx xx xxxx xxxxx vyrozumět xxxx možné osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxx jim xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx případě xxxx dopadat x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náleží x u zásahových xxxxx těmto xxxxxx xxxxxxxxx xxxx zúčastněných xx xxxxxx (rozsudek xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx xxx 5.12.2017, xx. 1 Xxx 58/2017-42, x. 3686/2018 Xx. NSS, xxx XXXX XXXXX CZ, xxxx 59 až 61). Xxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xx možnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x individuální věci xxxxx xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx xx x povahy xxxx xxxx málo xxxxxxxxx, xxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx či mezinárodní xxxxxxxx zpravidla xxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. To xxxx xxxxxxxxx, že xxxxx xxxx nemají xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx, kdo xxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx správní xxxxx, xxxxxxx xxxx, xx xx xx věcí xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx x závěru x xxxxxxxxxxxxxxx regulace, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx změně xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx zřejmé, xx xxxxxxxx podá žalobu, xxxx xxxxxxx, xxx xx xxx xxxx xxx xxxxx těžko xxxxxxxxxx.

[21] Většina členů xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mého xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, aby žalovaným xxxx xxxxx. Xxxxxxx xx s xxxx, xx xx evidentní, xx xxx x xxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx xxxxx“, xxxxx xxx xxxxxxx x právnické xxxxx, zřizované v xxxxxxxx většině obcemi x xxxxx, ale x církvemi xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Tato xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx fakticky xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx chtít xx xxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nicméně xxxxx, xxxx původkyni xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxx x §74 xxxx. 1 s. x. x. v xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxx stanovisko xx věci. Xxxxxxxxxx xxxxxx správního xxxxxx, xxxx školy, xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx nákladů xxxxxx (§60 xxxx. 7 x. x. x.). Xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prezenční výuku. Xx xxx xxxxx xxxx xxx dehonestujícího xxxx xxxxx. To xx obecný důsledek xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx norem podle xx. 95 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx účastníkem xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xx, xx byla xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xx to xxxxx „xxxxxxxxxx“ za xxxxx, xxxxx xxxxxxxx by xxxx x řízení xxxxx. To se xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx i mnozí xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxxx xxxxx nespravedlnost xxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zcela upřena xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx. Byla xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx chráněným xxxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxx Xxxxx xxx §55x soudního xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 30.6.2021 xx xxxx xx. xx. 9 Xx 264/2020

X. Xxxx

[1] Xxxxxxxxx senát xxxxxx a všemožně xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx (x x xxxxxxxxxxx xxxxxx i x jiných podobných xxxxxxxxx) xxxxxx ochranu xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx úsilí xxxx poctivé, xxxxx xxxxxx podle xxxx xxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx nesprávným xxxxxxx.

XX. X xxx xxxxxxxxx

[2] Xxxxxxxx x xxxx, x xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx toho málo:

[3] Xxxxxxxxx (viz xxxxx XXX. 2. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx), že xxxxxxx opatření vlády xx nouzového stavu (xxxx „xxxxxxx opatření“) xxxx xxxx, x xxxx xxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxx určená neurčitému xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx zákona x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx právními xxxxxxxx s právní xxxxx xxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx právní xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxxxx xx. 95 xxxx. 1 xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx Ústavy. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx jednotlivci, může x xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxx xx zákonem, xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx či jiným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právem (xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx či pravidlem xxxxx Xxxxxxxx xxxx), xxxxx xxxxxxx xxxx xx povinen xxxx xx xxxxxx úsudek x tom, jaké xxxxx je ve xxxx použitelné (xxxx. xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx NSS xx xxx 28.7.2009, čj. 8 Xxx 51/2007-87, x. 1926/2009 Xx. XXX, body 19–21). Xxxxx xxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx pravidlem xxxxx xxxxxx xxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

[4] Souhlasím s xxxxxxxx xx xxxx xxxx (xxx se xx xx z xxxxxxx xxxxxxxxx účinné xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx závěrem xxxxxxx), xx za xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx správního xxxxxxxxxx (jež xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x účinky erga xxxxx, příp. xxxxxxxxxxx xx nezákonné x xxxxxxxxx účinky, jen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxx §13 pandemického xxxxxx x §101x x násl. x. x. s.) x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xx, xxxxx povahu mají xxxxxxx xxxxxxxx (xx xxx, chápe-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx správně, právě x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sice xxxxxxxx xxxxxx, xxx rozhodně x právní xxxxx xxxxx xxx zákon), xxx xxxxxx ochranu xxxxx xxxxxx krizových xxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivcům, xx xxx tato xxxxxxxx dopadají, pouze „x příležitosti“ použití xxxxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx již xx xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §65 odst. 1 x. x. x. xxxx zásahu xx xxxxxx §82 x. x. x., xxxxxxxx x osvědčení xx xxxxxx §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx in xxxx x. ř. x.

XXX. X čím už xxxxxxxxxxx

[5] Xx xxxxxx xx xxxxxxx si xxxx myslím, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx správy xxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx, jakým je xxxxx, tedy xxx-xx x jednání xxxxx xx xxxxxxx krizového xxxxxxxx. Xx xxxx xxxx se xxxxxx xxxxxx x xxx (xxxxxxx xx xxxxxxxx xx nevhodné), že xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx „u xxxxxxxxxxxx“ jeho xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, nezbývá xxx xxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx aplikaci.

[6] X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx být x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx právním xxxxxxx x xxxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xx xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, třeba u xxxxx cizích jazyků, xxx si xxxxxxxxxx xxxxxxx, že jazyková xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nepořádat xxxxxxx xxxx xxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výuku, x xxx xxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx například slevy xx xxxxxxx xxxx xxxxx, a xx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxx. Podkladem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx i krizové xxxxxxxx – xxxxx xxxx xxxxxx shledáno xxxxxxxx, xxxx to xxx jistě xxxx xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

[7] X xxxxxxx xxxxxxxxx výuky x xxxxxxxx xxxxx xxxx většina xxxxxxxxxxx xxxxxx „příležitost“ xxxxxxxx xxxxxxxxx krizového xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx škola nejedná xxxx xxxxxxx orgán (xxx xxxx. xxxx [49] xx [52] xxxxxx většiny). Xxxxxxx xx xx xx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx řídí, ale xxxxxxxxxx xxx. Xxxxx xx zde xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx odmítá „xxxxxxxx“ pojetí školy x „xxxxxx“ z xx správní orgán x xxxxxxxx na xxxxxxxxx, x nimž xx xx xxxxx (xxx bod [57] xxxxxx většiny). Xxxxxxx xxxx: „Xxx xxxx xxxxxxx během nouzového xxxxx (zákaz xxxxxxx xxxxxxxxx, nejrůznější xxxxxxx xxxxxx, omezení maloobchodu x xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx apod.) xxxxx xxxxx ani x xxxxxx dávkou fantazie xxxxx xxxxxxx ‚správní xxxxx‘ xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx by xxxx xxx x xxxx, xx xx žáci xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx však – xxx rozšířený xxxxx opakuje – x xxxxxx věci x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx není), xxxxx xxxx adresáti xxxxxx závažných xxxxxxx xx xxxxxx v xxxxxx rovině, xxx xxxxxxxxxxxxxx zásahu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx hledat mimo xxxxx xxxxxx – xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx (xxxxx xxxxxxxx) má xxx xxxxx pomyslnou ‚xxxx‘, xxx xxxx x xxxxxx případě xxxxxx ‚xxxx‘ xxxxxxxxx orgánu.“

[8] Xxx xx xx, xx většina, xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx x xxxxx, xx soudní xxxxxxx xx úzce xxxxxx s metodou xxxxxx regulace určitého xxxxxxxx xxxxxx. X xx xxxxx zvláštní xxxxx zřízený podle xxxxxx č. 131/2002 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx v xxxxxxxx xx dne xx xxx 5.5.2005, čj. Xxxx 81/2004-12, č. 676/2005 Sb. NSS, xxxxxxxxxxx: „Nejspolehlivější xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx: ta vyjadřuje xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zpravidla metodou xxxxxxxx (xxxx. §2 xxxx. 2 občanského xxxxxxxx): žádný xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx účastníku xxxxxxxxxxxx xxxxxxx povinnosti, xxx xxx na něj xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxxx x xxxx xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx tohoto xxxxxx x xx xxxxxxxxx jeho xxxxxx xx tedy stejná. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx: jeden xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxx jednostranně ukládat xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vztahu, mnohdy xxxxx xxx jeho xxxx, xxx x xxxxx jeho xxxx; xxxxxx a xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxx, rozvíjení x xxxxxxxxx jeho obsahu xx tedy xxxxx xxxxxxx.“

[9] Xxxx xxxxx x to, xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx metodou regulace. Xx ostatně uznává x xxxxxxx (xxx [49] rozhodnutí xxxxxxx), xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xx podrobněji xxxxxxxxxxx. Škola někdy xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx základě pravidel xxxxxxxxx práva xxxxxxxxx xxxxx veřejnou službu xxxxxxxxxxx v xxxxx x současně v xxxxxxxxx xxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx „xxxxxxxxxx“ xxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – xxxx xx za xxxxxxxx podmínek xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xx xxx xxxxx xxxxxxxx geografického, xxxxxxxxxxxxxxx či podle xxxx, kdo je xxxxxxxxxxxx xxxxx. X xxxxx takto xxxxxxx xxxxx je však xxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx vrchnostenskému xxxxxxxx školy, xxxxxxx xxx o působení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Žák xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx – xx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx jazykového xxxxx poskytovaného soukromoprávní xxxxxxxxx xxxxxx – xxxx právo, avšak xxxxxx povinnost do xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx. Xxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx xx xxxxxx. Xxx x xxx, xxx x xxxxxxxx školní xxxxxxxx xxxxx, například x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx žáků v xxxxxxxx případech xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kursů xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx žákem x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx prvky xxxx xxxx významná nadstavba xxxxx xxxxx přítomny xxxxx u xxxxxxxxxx xxxx). Z toho xxx plyne i xxxxx o xxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx poskytuje xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx – x xxxxxxx opřeného x xxxxxxxxxxxxx metodu xxxxxx xxxxxxxx to mají xxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx rozhodujícím v xxxxxxxxx soudním xxxxxx (§7 odst. 1 x xxxxxxxxx x xxxx. 3 x. x. ř.). Že xxxxxx soudní xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xx xxxxxx – xxxxxxxx práva, x xxxx xxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx (čl. 33 Xxxxxxx; xxx xx xxx nemění ani xx, xx xxx x „soft“ xxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 41 odst. 1 Xxxxxxx), jsou xxx ochranou soudní xxxx (čl. 4 Xxxxxx).

[10] Xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxx xxxxxxxxxxx základní xxxxx musí být xxx xxxxxx ochranou. Xxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx základní xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx možno xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx se xxx xxxxx x souladu xx xxxxxxx.

[11] Mám xx to, xx xxxxxxxxxxxxxx soudní xxxxx xxxxxxxxx u základních xxxx, v xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxx – xxxx xxx xxxx xx xxxxxxx, xxxxx mezi xxxxxx x žákem neexistuje xxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxxx §7 xxxx. 1 x. x. ř., xxxxx xx xxxx zakládat xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx náhradu xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X škol, x xxxxx xx xxxxxx xxxxx, snad xxxxxx velmi xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx cesta spojená x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxx, abych se xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Podstatné xxxxxxx xx, že xxxxx xxxxxxxx vztahu xxxxx x xxxx xx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

[12] Xxxxxx žalob xx správním xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx zásahová žaloba (§82 s. x. x.) je subsidiární (xxxxxxxx, xxxxxx) xxxxxx, xxx je k xxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxx xxxxxxxx jinými [x xxxxx xxxxxxxxxx žalobou xxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx (x xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx usnesení rozšířeného xxxxxx XXX ze xxx 16.11.2010, čj. 7 Xxx 3/2008-98, x. 2206/2011 Sb. XXX, body 14 xx 21, xxxx. xxx xxxx 16, 19 x 20)]. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx poskytovat žákovi xx základě xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která spočívá x navzájem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, obstarávacích, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxx x úzkém xxxxx xxxxxx (rozhodovacích). Xxxxxx x rysů této xxxxxxxxx činnosti je, xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxx xxxxx x xx školních xxxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx.). Xxxxx x předpisy xxx provádějící (všechny xxxx právní předpisy xxxx beze xxxxx xxxxxxxxxxxxx povahy) stanoví xxxxxxxxxxx toho, xxx xx vzdělání xx xxxxxxx poskytuje. Škola xxxx bezesporu aplikuje xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx a vůči xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxx žákům), xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx den x 8 hodin ráno xxxxxx xxxxx neotevře. Xxxxxxxx právo stejným xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx trestů, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivce výpis x Xxxxxxxxx trestů (xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 9.11.2020, xx. 2 Xx 116/2017-94, zejm. body 41 xx 44). Xxxxxx tak xxxxxxxx xxxxx pracovník xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx brání xxxxxxxx x osobním xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx Xxxxxxxxx (xxxxxxxx rozšířeného xxxxxx NSS xx xxx 30.5.2017, xx. 10 Xxx 153/2016-52, x. 3601/2017 Sb. XXX, xxxx. bod 98). Právo xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx vyhoví xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx schránky x zřídí xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx NSS xx xxx 17.10.2013, čj. 6 Xxx 1/2013-66, x. 2941/2016 Sb. XXX, zejm. xxx 26). Xxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx navzájem xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx postačí.

[13] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx žákyni xxxxx xx xxxxx, x xx xxxxx, xx xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Co xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xx si učinila xxxxxx x tom, xx xx rozdíl xx xxxxx situace xx povinna, xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, své xxxxxxxx uzavřít x xxxxxxxxx výuku xxxxxxxxxxxx? Xx xxxxxx xxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právní xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schránku? Xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxx jet xxxxxxxxx xxx rozsvícených xxxxxx x zastaví xxx xx xxxxxx případného xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx? Xxxxxxxx práva na xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx o xxx, zda xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx (xx xxxxxxx, xx xxxx daného typu xx daných xxxxxxxx xxxxxxxxx určené atd.), xxxxxx na xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx určenou situaci. Xxxxx, vystupující v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx vrchnostensky, x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx specifická, xxxxx mého soudu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx krizové xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx jeho xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxx xxx xxxxxxx xx xxxxx, xxxx xxx xxxxx posoudit xxxxxxxxxx soudem, x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxx xxx učinit na xxxxxxx xxxxxxxx žaloby, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx školy xxx xxxxx dobře xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx (ale xxxx xxxxxx) xxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx jejího jednání, xxxx krizového opatření (xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jejího xxxxxxxxxx xx xxxxxxx).

[14] Není xxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxx „xxxxx“, je-li xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxx ve smyslu §83 x. ř. x., xxxxx xxx xxxxxxx je xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx moci xx veřejnoprávním vztahu xxxx ní x xxxxx x xx xx ona, xxx xx „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxxxx moci, xxxxx x konkrétním případě xxxx xxxxxxxxxx žákům xxxxxx xxx, xx xxx znemožnil účast xx xxxxxxxxx xxxxx. Xx, že „xxxxxxxx“ xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx rovině je xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx krizové xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx x bezpečnosti Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xx zjevně xxxxxx. Xxxxxxxxx xx x řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, který „xx xx xxxxx“ (či „xxxxxx“), že na xxxxxxxxxxx aplikuje xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx, just xxxxxxxx, xxxxxx by xx xx říci x xxxxxx xx případnou xxxxx, jak x xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx možná s xxxxxxxx opatřením nesouhlasí xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, že xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xx činí – xxxxxxx, xx x xxxxxxx důvodů, xxx x posledku xx xxxx právě xxxxx, xxx krizové xxxxxxxx aplikovala xx xxx žalujícího žáka – xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pro účely xxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednání xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx na straně xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx její „xxxxxxxxx“, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx sporu. Xxxxx xx tedy x xxxxxxxx xxxxxxx žalovaným xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx xxxxxxx úřad), xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx restauratérovi pokutu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx krizové xxxxxxxx, jež xxxxxxxx, xx vše jiné xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

[15] Mám xxxx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx názoru xxxxxx xxxxxx a xxxxxxx, xx x xxxx situaci xxxx xxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx x žalobě xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx zásahem, xxxxx xxx xxxxxxxx – xxxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxx – x xxxxxxxx xxxxx xx základě krizového xxxxxxxx.

XX. Xx xxxx xxxxx

[16] Xxxxxxxxx senát xx o xxxx xxxxxxxxxxxx věci, xx xxx x věc xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx. Důvodem xxxx zejména xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jednáním xxxxx xx xxxxxxxxx stavu. Xx xxxxxxxx x xxxx [74] xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx se x nim připojuji.

[17] Xxx za xx, xx současný xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu je xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. De xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx základě xxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud (xxx x Ústavní xxxx) xxxxxx za více xxx roční xxxxxx „xxxxxxxx“ x „vypínání“ xxxxxxxxx stavu, za xxxxxxxx nově xxxxxxx xxxxxxxx soudní xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

[18] X xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx nekončí xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx nadvlády exekutivy, xxxxx snad xx xxxxxx její xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx, xx xxx za nouzového xxxxx xxxxxx právní xxxx x ochrana xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxx xxxxx činit xxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxx vhodnou xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx problém x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. X xxxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x v xxxxxx xxxxxx, xxxxx „nezvlčila“ x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx více, xxx je xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xxxxxxx situace, je xxxxxxxx, aby xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxx soudní mocí xxxxxxxx nezákonnými.

[19] Xxxxxx xxxxxxxx xx být x nouzovém xxxxx xxxxxx, xxxxx možno xxxxxxxxxxx x má xxx xxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxx, co xx x co xxxx x krizové xxxxxxx xxxxxx typu xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxxx událo xx xxxxxxxxx stavů xxxxxxxxxxxxx xxxxx nynější xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x Xxxxxxx xxxx dlouho a xxxxxxx hledaly xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx při xxxxxxxxxxx xxxxxx ochrany. Xxxxx xx x xxxxxxx ještě xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x k xxxxxxxx důvěry x xxxxx.

[20] Standardní xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx se projevila xxxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i x nyní projednávaném xxxxxxx, xxxxxxx z – xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxx xxxxxxx až xxxxx, když xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx konkrétně xxxxx xxxx (xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §65 xxxx. 1 x. x. s. xx xxxxxxx xx xxxxxx §82 s. x. x., eventuálně xxxxxxxxxx xx xxxxxx §79 xxxx. 1 xxxx xxxxx xx xxxx s. ř. x.). Xxxxxx ochrana xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx okruhu xxxxxxxx je ve xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx na opatření xxxxxx xxxxxx (xx xxxxxx z xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx zná x xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx XXX xx dne 13.9.2016, xx. 5 Xx 194/2014-36, x. 3470/2016 Xx. XXX). X xxxxxxxx xxxxx praxe xxxxxxx, že xxxxx xxxxxx krizová opatření x xxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx x xx xxx xx xxx xxxx xxxxxx od xxxxxxx „xxxxxxxxx“ podmínky života xxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx tato xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx měnících xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx této xxxxxxx.

[21] Xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx stavu xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x modelu xxxxxx xxxxxxx. Ta xx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx žalobních xxxxxxxx, xxxx zejména xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx správních orgánů xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (případně x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx). Krizová xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx přímo, xxx xx xxxx nyní xxxx x xxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx „xxxxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx zásah veřejné xxxx xxxxxx proti xxxxxxxxxxx jednotlivci, xxxxxxx xxxx (jak xxxx xxxxx zmíněno xxx xxxxxxxx, xxx xxxx) xxxxxxxxxx za podzákonné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx situaci xxxxxxxxx stavu jsou xxxxxx – lidé xxxx xx účelem xxxx, xxx xxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx, xxxxxxx „donuceni“ opatření xxxxx xxxxxxx a xxxxxx xx dát xxxxxxxxx pokutu. Proti xxxxxx xxxxxxx (po xxxxxxxxx řádných opravných xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx) xxx xxxxx xxxxxx x správního xxxxx. Trvá xx xxxxxx dlouho x xxxxxxxxx to jednotlivce xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx leckdo xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxx autor xxxxxxxxx xxxxxxxx. Mnohá x xxxx, která xxxx xx řadu xxxxx nouzového xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx o xxxx týdnů xx xxxxx xxxxxx a xxxxx xxx později xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xx individuální xxxx aplikace xxxxx xxxxxxxx správou, x xxxx xx xxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, budou xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx svou xxxxxxxxxx roli xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx „x xxxxxxx xx xxxxxx“. Xxx strany – xxxxxxxxxxx x exekutiva – xxxx xxxxxxx x dlouho xxxxxxxx xxxxxxxxx x tom, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxxx a xx xx.

[22] Xx se xxxxxx ukazuje jako xxxxxxxxx xxxxxxx model, xxxxx xxxxxxxxx soudní xxxxxxx xxxx nikoli x reálném čase, xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x v přijatelné xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx kontrola xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, kterou podle §13 odst. 1 xxxx první xxxxx xxxxxx xxxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx. Xxx xx xx, x xx x x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx je x xxxxxxxxx situacích Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxx jiných xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že takto xxxxxxx xxxxx xx xxx xxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxx krizových opatření x nouzovém xxxxx.


1) X pojetí školy xxxx správního xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx správního srov. xxxx. xxxxxxxx XXX xx dne 27.7.2011, xx. 1 Xx 53/2011-109, x. 2437/2011 Xx. NSS, body 27 násl.; nebo xx xxx 2.5.2012, xx. 1 As 35/2012-40, x. 2736/2013 Xx. XXX, bod 18.

Xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx neregulovaná „vláda xxxxxxxxx“. Dle Ústavního xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx (s xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx vydávání krizových xxxxxxxx) pod xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx jednak vyhlášení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx kontrole Poslanecké xxxxxxxx podléhá prodlužování xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx též xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx (xx. 5 a 6 xxxxxxxxx xxxxxx č. 110/1998 Xx., o xxxxxxxxxxx České republiky, xxxx. k tomu xxx usnesení XX xx xxx 22.4.2020, xx. zn. Xx. XX 8/20, xxxx 25-27). A xxxxxxxxxx xxxxxxxx ústavnosti xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vydávaných x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx nadále Xxxxxxx soud (viz xxxx. xxxxx xx xxx 9.2.2021, sp. xx. Xx. XX 106/20, č. 123/2021 Xx., xxxxxx Xxxxxxx xxxx vyslovil xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx).