Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx bylo x xxxxxxx xx zákonem, xxxx že xxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 4 xxxxxx č. 94/2021 Sb., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19), xx xxxxxx xxxx xxxx (xxxx omnes). X dalších řízeních x xxxxxx xx xxxxxxxxx nezákonnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx vyslovena, xxxxx xxxxxxxxxx dojde k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx žádný navrhovatel xx již xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxxx xxx xxxxx učiněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Tyto xxxxxx soud xxxxxxx [§46 odst. 1 xxxx. x) s. x. x.].

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2464/2012 Sb. XXX.

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy.

Navrhovatel xx návrhem xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxx opatření xxxxxxx xx xxx 23.4.2021, x xx v xxxxx xx. I xxxx 5 písm. x) tohoto xxxxxxxx, xxxxxx byl „xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, ringy, xxxxx xxxxxxxx xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, tanečních xxxxxx, xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxx, že xx x xxxx xxxxxxxx přítomnost xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx: i) xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx a vysokých xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx) sportovní xxxxxxxx, xxxxxx provádí osoby x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx akce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce xxxx x xxxxxxxxx xxx xxx 3.5.2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 29.4.2021. Xxxxxxxxxxx proto podáním xx dne 3.5.2021 xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxx x xxx, xx xx. X bodu 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xx zákonem.

Nejvyšší správní xxxx xxxxxxxxx ze xxx 9.6.2021, čj. 8 Xx 15/2021-65, xxxxxxxx na xxxxx xxxxxx navrhovatele x xxxxxxx x 13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo x xxxxx xx. X xxxx 5 xxxx. x) x xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[4] Nejvyšší xxxxxxx xxxx podle §103 x. s. x. xx spojení s §64 x. ř. x. xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx povinnosti x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, za xxxxx xxxx rozhodnout xx xxxx samé (xxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx mimořádné opatření xxxxxxx v části, xxxxxx Nejvyšší správní xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxx, zda xxxx splněny xxxxxxxx xxxxxx xxx rozhodnutí xx xxxx samé.

[5] Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xx. xxxxxxxxx předmětu xxxxxx. Xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatkem xxxxxxxx xxxxxx, pro xxxxx xxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxxx podle §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.

[6] Xxxxx xx xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx x odpadnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxx, že xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx (§101d xxxx. 2 x. x. x.). Zrušení opatření xxxxxx xxxxxx nebo xxxx části xxxxxx xx xxxxx účinky xxxx xxxxx (vůči xxxx). Xxxxxxx xx xxxxx xxxxx o xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxxx, xxxxx xxxx adresátů xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX ze xxx 15.12.2010, čj. 7 Xx 6/2010-44, x. 2464/2012 Xx. XXX, věc Xxxxxx xxxxxxxxx parku Šumava). Xxxx v xxxxxxx xxxxxx souvisejících s xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx věci, xxxxx rozhodnutí závisí xx posouzení xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, jestliže xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx zrušení xxxxxx mimořádného xxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu xx xxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[7] Pandemický zákon xxxxxxxx soudu přezkoumat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxx podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx i) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x průběhu xxxxxx x jeho zrušení xxxxxxx platnosti (§13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, protože xxxx xxxx vynést deklaratorní xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxx 28 xxxxxxxx NSS xx xxx 14.4.2021, čj. 8 Xx 1/2021-133).

[8] Xxxxxxx i deklaratorní xxxxx, jímž xxxx xxxxxxx x tom, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxx že ten, xxx xx vydal, xxxxxxxxx meze xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx (§13 xxxx. 4 pandemického xxxxxx), xx účinky xxxx xxxxx (vůči xxxx), xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxx povahy nebo xxxx xxxxx. Xx xx dáno xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx opatření obecné xxxxxx. Byť soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx konkrétního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxx opatřením xxxxxx xxxxxx zasaženo xx jeho práv, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx povahy. Je-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x rozporu xx zákonem, nebo xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxx konkrétního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

[9] Účinky xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx také xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx daného xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, kteří xxxxx němu podali xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx domáhali xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx výroku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X případě xxxxxxx xxxxxx o xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx lepšího xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nezákonnosti x účinky xxxx xxxxx (viz xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx XXX ze xxx 30.9.2014, xx. 3 Xx 133/2013-60). Xxx xxx totiž xxxx řečeno, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx působí xxxx omnes, x xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx stejně xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jiném xxxxxx (xxxxx viz xxx [5] xxxxxx xxxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) s. x. s., xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx byla deklarována x xxxxxx vůči xxxx xxxx xxxxxxxxx.

[10] Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx tehdy, xxxxxxxx xx navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx nezákonnosti x rozsahu, v xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xxx deklaroval. Xx x tomto ohledu xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx pravomoci nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, pro xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxxx nebo x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx pravomoc xx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx stanoveným způsobem, xxxxxxxx xx tyto xxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně jeho xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx. Xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx vedl xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx důvod xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x opačném xxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxxxxx mohlo přinést xxxxxxxxx lepší postavení x jejich xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx zbývající xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[11] X nyní xxxxxxxxxxxx xxxx navrhovatel xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx rozhodl x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpůrce xx xxx 23.4.2021 xxxx x xxxxx xx. X bodu 5 písm. b) x xxxxxxx se xxxxxxx. Xxx však xxxx xxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxxxxx xx. xx. 8 Xx 15/2021 deklaroval nezákonnost xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxxxx x xx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx věci. Jelikož xxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. ř. x. xxx odpadnutí předmětu xxxxxx.