Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx rozhodl, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxx xxxx x xxxxxxx se xxxxxxx, xxxx xx ten, xxx je xxxxx, xxxxxxxxx meze své xxxxxxxxxx x pravomoci, xxxxx že xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx stanoveným xxxxxxxx (§13 odst. 4 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19), xx xxxxxx xxxx xxxx (xxxx xxxxx). X dalších xxxxxxxx x xxxxxx na xxxxxxxxx nezákonnosti xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jeho xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx dojde x xxxxxxxxxxx předmětu řízení, xxxxx xxxxx navrhovatel xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledku, xxx je xxxxx xxx xxxxx učiněné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx odmítne [§46 odst. 1 xxxx. x) x. x. x.].

Xxxxxxxxxxxxx: č. 2464/2012 Xx. XXX.

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx o xxxxxx xx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx domáhal xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření odpůrce xx dne 23.4.2021, x xx x xxxxx xx. I xxxx 5 xxxx. x) xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxx „omezen xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxx, xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx kulečníku, xxxxxxxxxx xxxxxxxx) x xxxxxxxxx prostor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx tak, že xx v xxxx xxxxxxxx přítomnost veřejnosti, x výjimkou: x) xxxxxxxxx činnosti xx xxxxxxx xxxx školských xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, kde xx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx, xx) xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x rámci xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx podnikatelské xxxx xxxx obdobné xxxxxxxx xxxx přípravu xxx xxxxxxxxx akce xxxxxx x xxxxx xxxxxxx organizovaných xxxxxxxxxxx xxxxx, a xxxxxxxxxxx xxxx, které xxxxxx xxxxxxxx“.

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x účinností ode xxx 3.5.2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 29.4.2021. Xxxxxxxxxxx xxxxx podáním xx dne 3.5.2021 xxxxxx, xxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xx. X xxxx 5 písm. x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx ze xxx 9.6.2021, xx. 8 Ao 15/2021-65, xxxxxxxx xx návrh xxxxxx navrhovatele v xxxxxxx x 13 xxxx. 4 pandemického xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx čl. X xxxx 5 písm. x) x xxxxxxx xx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx odmítl.

Z XXXXXXXXXX:

[4] Nejvyšší xxxxxxx xxxx podle §103 x. x. ř. xx xxxxxxx x §64 s. ř. x. xxxxxxxx xx xxxxxx přihlíží z xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx xxxxxxx podmínky, za xxxxx xxxx rozhodnout xx xxxx xxxx (xxxxxxxx xxxxxx). Jelikož xxxxxxxxxxx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx napadl xxxxxxx mimořádné opatření xxxxxxx x části, xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx tím, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xx věci xxxx.

[5] Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx je mj. xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxx nedostatkem xxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx soud xxxxx xxxxxxxxx odmítne xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. s.

[6] Pokud xx xxxxxx xxxxxx x zrušení xxxxxxxx xxxxxx povahy, pak x odpadnutí xxxxxxxx xxxxxx může dojít xxx, že správní xxxx v xxxxx xxxxxx zruší návrhem xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx (§101d xxxx. 2 x. x. x.). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx soudem xx totiž xxxxxx xxxx xxxxx (xxxx xxxx). Ačkoliv xx xxxxx xxxxx o xxxxxxx akt xxxxxxxxx xx do předmětu, xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxx XXX xx xxx 15.12.2010, xx. 7 Xx 6/2010-44, x. 2464/2012 Xx. XXX, xxx Xxxxxx xxxxxxxxx parku Šumava). Xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx-xx xx věci, xxxxx rozhodnutí závisí xx posouzení zákonnosti xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx řízení x xxxxxx xx zrušení xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x vyčkat rozhodnutí x návrhu na xxxx xxxxxxx (§13 xxxx. 5 xxxxxxxxxxxx xxxxxx).

[7] Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xxxx i) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx zákonů, které x xxxxxxx xxxxxx x jeho zrušení xxxxxxx platnosti (§13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx). X takovém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, pokud xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, přestože xxx bylo zrušeno xxxxx opatřením obecné xxxxxx, protože xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx určující xxxx xxxxxxxxxxx (xxx 28 xxxxxxxx XXX xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133).

[8] Xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx soud xxxxxxx x tom, xx opatření obecné xxxxxx xxxx jeho xxxx bylo x xxxxxxx se zákonem, xxxx že xxx, xxx xx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x pravomoci, xxxxx že opatření xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (§13 xxxx. 4 pandemického xxxxxx), xx účinky erga xxxxx (xxxx všem), xxxxxx jako x xxxxxxx zrušení xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx. Xx xx dáno zejména xxxxxx xxxxxxxxx okruhem xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx zahájeného xx návrh konkrétního xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xx xxxx opatřením xxxxxx povahy zasaženo xx xxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx dopadají xx všechny xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxx opatření obecné xxxxxx x rozporu xx xxxxxxx, xxxx xxxx-xx překročena xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxx vydání, xxxx xxxxxx-xx xxxxxx zákonem xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx vady xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

[9] Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx opatření xxxxxx povahy, xxxxx xxxxx němu xxxxxx xxxxxxxx u soudu xxxxx na vyslovení xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx deklarace xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx odpovídá xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx, xxxxx nezákonnost xxx byla vyslovena, xxxxx materiálně dojde x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxx dosáhnout lepšího xxxxxxxx, xxx xx xxxxx již xxxxx xxxxxxx prohlášení xxxxxxxxxxxx x účinky erga xxxxx (xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx NSS xx xxx 30.9.2014, xx. 3 Xx 133/2013-60). Xxx xxx xxxxx xxxx řečeno, xxxxxxxxxxxx xxxxx xx smyslu §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx zákona působí xxxx omnes, x xxxx x vůči xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Proto xx xxxxx tyto xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx x jiném xxxxxx (blíže viz xxx [5] tohoto xxxxxxxx) pro odpadnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xxxxxxx xxxxxxxxxxx daného xxxxxxxx xx xxxx části xxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxx jeho xxxxxxxxx.

[10] Xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx se navrhovatel xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povahy xxx xxxxxxxxxx. Je x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxx xxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx pro xxxx přijetí xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xx xxxx xxxx i toho xxxxxxxxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx nebo xxxx xxxxx x hmotněprávních xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx. Xx xxxxx těchto xxxxxxxxx xx xxxxx x případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx předmětu xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx navrhovateli. Xxxx proto důvod xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xx deklaraci xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx x x xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx xxx posuzovány x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx by to xxxxxxxxxxxxx mohlo přinést xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx právech, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx první xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxx prozatím soud xxxxxxxxxxxx nezákonnost mimořádného xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, kterého se xxxxxxxxxxx domáhá, musí xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[11] X xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx odpůrce xx xxx 23.4.2021 xxxx v xxxxx xx. X bodu 5 xxxx. x) x rozporu se xxxxxxx. Xxx xxxx xxxx xxxx uvedeno, Xxxxxxxx správní xxxx xxx xxxxxxxxx xx. xx. 8 Xx 15/2021 xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx proto xxxxxxxx i na xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Jelikož xxxxx materiálně k xxxxxxxxxxx předmětu řízení, xxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §46 xxxx. 1 xxxx. a) x. x. s. xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.