Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Provoz xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxxxx dopravou ve xxxxxx §2 odst. 2 xxxx. x) xxxxxx č. 94/2021 Xx., x mimořádných xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxxxx xxxxx (v xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxx konkrétní ustanovení xxxxxx xx pochybením, xxxxx však xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx mimořádného opatření x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

XX. Xxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxx mimořádné opatření xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, lze obsahově xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx tzv. testu xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxxxx ale xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx soud xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx rozporu xx zákonem.

Prejudikatura: x. 740/2006 Xx. XXX, x. 3237/2015 Sb. XXX.

Xxx: XXXXXXXX XXX, x. x. x. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x návrhu xx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx podaným x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx 29.4.2021 xxxxxxxx xxxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx ze dne 23.4.2021 x xxxxx xx. I xxxx 5 xxxx. h), xxxxx xxxxxxx „xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxx, xx xx v nich xxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnosti, x výjimkou využití xxxxxxxx drah xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obslužnosti x rámci xxxxxxxxx xxxxxx a dále x xxxxxxxx využití xxxxxxxxxx vleků a xxxxxxxx drah pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx pro xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx záchranného xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx“.

Xxxxxxxxx opatření xxxx xxxxxx xxx 23.4.2021, x xxxxxxxxx xxx xxx 26.4.2021 xx 00:00 xxx. do xxxxxxxx, x xxxxxxx xx §80 odst. 1 písm. x) x §69 odst. 1 písm. x) x i) a xxxx. 2 xxxxxx x. 258/2000 Sb., x xxxxxxx veřejného xxxxxx x o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx jen „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“), x §2 odst. 1 x odst. 2 xxxx. b) xx x) x x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx ode dne 3.5.2021 xx 00:00 xxx. xxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx ze xxx 29.4.2021.

X xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx návrhu xxx, xx požadovala, aby Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §13 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxx, xx (xxxxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx čl. X xxxx 5 xxxx. h) x xxxxxxx xx zákonem.

Navrhovatelka xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nepovažovala za xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx, xx odpůrce takový xxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx základě §69 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx něhož xxx xxxxxxx nebo nařídit xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x likvidaci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx. Xxxxxx xxxx. x) xxxxxxxxxx ustanovení xx danou věc xxxxx xxxxxxxxxxxxx nedopadá, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxx osob xx určitých xxxxxxx x nikoli na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxx xxxx nesouhlasila x xxx, xx xx napadeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie nebo xxxxxxxxx jejího vzniku. Xxxxx lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx byl totiž xxxxxxxxx bez reálného xxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx xx xxx něho xxxxxxxxx xxxxxx zákazu x xxxxxxxxxxx x bojem xxxxx epidemii XXXXX-19. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx vymezené xxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zákonem xxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxxx neodůvodnil xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx mu xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx bylo xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx, xx zcela xxxxxxx odůvodnění napadené xxxxx, a odpůrce xxx x xxxxxxxxxxx x omezením lyžařských xxxxx x lanových xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rizika nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx a oprávněných xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx byla xxx xxxxxxxxxxxxx rovněž x xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx nařízena „pouze x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a na xxxxxxxx xxxxxx xxxx“. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx lyžařských vleků x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pouhé xxxxxxx xxxx stanovení xxxxxxxx xxxxxxx (např. xxxxxxxxx xxxxx provozní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx.) x / xxxx lokální xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „do xxxxxxxx“ xxx nerespektovala xxxxxx práva x xxxxxxx x povinnost xxxxxxxxxx státní xxxx xxx x xxxxxx xxxxxx. Napadená část xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, neboť xxxxxxxxx xxxxxxxx nebyla xxxxxxx, nezbytným xxx xxxxxxxxxx (x užším xxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx šíření xxxxxxxx. Xxxxxxxx šlo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx reguloval xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx zdůvodnil xxxxxx výběr, xx. xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx v rozporu x xx. 3 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxx“).

Xxxxxxxxxxxxx xxxx společnost xxxxxxxxxxx xxxxxxxx středisko x xxxxxxxx x xxxxx tak x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx nemohla xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, čímž xxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx xx. 26 Xxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odpůrce xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx přenosu xxxx jiné i xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx osob a xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závažného rizika xxx všechny xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx byl xxxxxxxxxx, xx §3 xxxx. 1 x 2 xxxxxxxxxxxx zákona xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx uvedenými xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx omezení nařízená xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx opatření tak, xxx bylo podle xxxx xxxxxx x xxxxxxx x právními xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x zemi. Nešlo x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx došlo x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxx, chod xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx Integrovaného xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx nesouhlasil xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx x samoúčelnému xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx x úsilí xxxxxx xxxxxx komunitní xxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxxxx, xxxxx s xxxxx xxxxx výjimek. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx a zdraví xx přednost před xxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xx spis xxxxxxxxx xxxxx napadené xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx a xx xx xxxxxxxxxx. X toho xxxxxx xxxxxxx předložil pouze xxxxxxxx mimořádné xxxxxxxx, xxxxx bylo xxxxxxx xxxxxxxx prostřednictvím xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxx vydání.

Navrhovatelka xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxx o xxxxx xxxxxxx, xxxxx lanovku x xxxxx xxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx či xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx podnikání xxxxxxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxx x vleků xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxx razantní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx učinil xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxx konkrétního xxxxxx, xxx xx x rozporu s xxxxxxxx xxxxxxxx zaručenými xxxxx x svobodami.

Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx odpůrce xxxx v xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx.

X ODŮVODNĚNÍ:

(…)

III.3 Xxxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx pravomoci x xxxxxxxxxx

[23] Xxxxx čl. 4 odst. 1 Xxxxxxx „xxxxx být xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zákona x x xxxx xxxxxx x xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx“. Xxxxx xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx „xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených Xxxxxxxx […] upraveny xxxxx xxxxxxx“.

[24] Xxxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, aby xxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx „za účelem xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx vzniku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx [xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 2], xxxxxx přikáže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x naplnění xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxx xxxxx určité xxxxxxxx xxxx služby, xxxxxxx xxxxxxx by xxxxx být šířeno xxxxxxxxxx XXXXX-19, anebo xxxxxxx podmínky xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx takových služeb“.

[25] Xxxxxx z takových xxxxxxxxxxx opatření je xxx §2 odst. 2 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx „xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx“.

[26] Xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) a x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx „[m]imořádnými xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx

x) zákaz xxxx omezení styku xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x ostatními xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxxxx xxxxxxxxx z některých xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, zákaz xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, divadelních x xxxxxxxxx představení, xxxxxxxxxxx x jiných xxxxxxxxxxx x xxxx, xxxxxxxx zdravotnických xxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo lůžkové xxxx, xxxxxxxx sociálních xxxxxx, xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx i xxxxxxxxxxx xxxxxxx a provozoven xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx jejich xxxxxxx;

x) xxxxx nebo nařízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx“.

[27] Podle §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví „Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nařizuje xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx […]“.

[28] Xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx vydávat xx základě xxxxxxxxx xxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx práva x povinnosti xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx postavení s xxxxx xxxxxxx. Xxx x vlastní xxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xxxx xxxxxxxxxx §2 odst. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx x §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (ve xxxxxxx s §3 xxxx. 6 xxxx xxxxx pandemického xxxxxx). Xx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Ostatně, x xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx.

[29] Xxxxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxx své xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx vztahů, xx kterým xx xxxxxxx xxxxxxx (x xxxxx nichž xxxx xxxxxxxxx xxxxx pravomoc xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx). Rozlišovat je xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx svoji xxxxxxxx), xxxxxxxxx xxxxxx (okruh xxxx, vůči xxxxxx xxxxxxx xxxxx působí), xxxxxxxxx prostorovou (xx xxxxx xxxxx vykonává xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx) a za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx časovou (ta xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxx, xxx má správní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx).

[30] Xxxxx navrhovatelky xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx mohl xxxxxxxx na základě xxxxxxxx x §69 xxxx. 1 písm. x) zákona o xxxxxxx veřejného zdraví. X xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nesouhlasí, xx xx stanovená xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx vzniku. Xxxxxxx xx xxxxxxxxx účelností xxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx epidemii XXXXX-19. X uvedených nedostatcích xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx zákonem xxxxxxxx xxxxxxxxxx ze strany xxxxxxx.

[31] Navrhovatelka xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx kroku xxxxxxxxx xxxxxxxx, tj. xxxxxxxxxx mezí xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx námitek xxxxx xxxx otázka xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx rozpor xxxxxxxx části xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx správní xxxx xx proto xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx bude xxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx x regulaci provozu xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx otázku musí xxxxxxxx x z xxxx xxxxxx.

[32] Odpůrce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x odkazem na §69 xxxx. 1 xxxx. x) a x) x odst. 2 xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví x xx §2 xxxx. 2 písm. x) až e) x i) xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[33] Xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxx k regulaci xxxxxxx lyžařských xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx, xxxxx něhož lze xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx provozování. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxxxx xxxxxx dopravy xxxxx xxxxxx x. 266/1994 Xx., x xxxxxxx (§1). Podle §24 xxxx. 1 xx 3 xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxxxxx veřejně xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx dopravcem k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxx přepravních xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu x xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx provozovaná xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínek“. Xxxxxx xxxxxx dráhy xx xxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x uspokojování xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxx vlek, xxx ten xxxx x xxxxxxx slova xxxxxx lanovou xxxxxx, xxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx §47 xxxxxx x xxxxxxx a §1 xxxx. 6 xxxx. x) xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 100/1995 Xx., kterou xx xxxxxxx podmínky xxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx určených technických xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxxxx (Řád určených xxxxxxxxxxx xxxxxxxx); xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 10.7.2014, xx. 3 Xx 131/2013-36, x. 3237/2015 Xx. XXX. X xxxxxxxx xxxx xx v xxxxx xxxxxx xxxxx dopravou xxxxxxx xxxxxxxxxx, byť xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x podobě xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

[34] Tomu, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a lanových xxxx xxxxxxx z §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxx z xxxxxxx, xxxxx xxx se xxxx xxxxxxx nevztahuje xx využití xxxxxxxx xxxx pro zajištění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxx x oblast xxxxxxxxxxx xxxxxxx č. 194/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx cestujících x x změně xxxxxxx xxxxxx, který reguluje x služby poskytované xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, včetně xxxxxx.

[35] Xxxxxxx xxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx výslovně xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx považovat xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xx. I xxx 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxxx x důvodu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx algoritmu xxxxxxxx xxxxxxx. Přestože x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xx samozřejmě třeba xxxxx xx xxx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx opatření vydává x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx v sobě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx smyslu §2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xx xxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx odpůrce xxxxxx x xxxxxxx dílčího xxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxx (xxx rozsudek NSS xx xxx 21.5.2021, xx. 6 Xx 22/2021-44, bod 60).

[36] Xx okraj xxxx xxxxxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxx xxx, zda xx napadenou regulaci xxxxxx xxxxx vydat x xx xxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) či x) zákona o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx obecným, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx – xxxx. xxxxxxxx XXX xx dne 22.4.2021, xx. 6 Ao 11/2021-48, bod 35). X možnostem využití xxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xx. 6 Xx 22/2021-44, xxxx 39–48. Xxxxxx xxx xxxx xxxxx stručně xxxxxxxxxx, xx xx úvahy xx xxxxxx přicházet xxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx zákona. Xxx xxxxx dopadá pouze xx obchodní xx xxxxxxx provozovny, xxxxxx xx xxxxxxxxxx, v xxxxx jsou poskytovány xxxxxx (xxx xxxxxx xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 22/2021-44, xxxx 28–33). X xxxxx tedy xxxxx, xxx navrhovatelka provozuje xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, nebylo by xxxxx xxxxxx v xxxxxx provozování xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx pandemického xxxxxx xxxxx xxxxxx.

[37] Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxx xxxx) xxxxxxxxxxxxx spatřovala v xxx, že xxxxxxx xxxxxxxx podmínku nezbytně xxxxx xxxx dle §3 odst. 1 xxxxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx část xxxxxxxxxxx opatření, jak xx xxxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxx nicméně xx tvrzený rozpor xxxxxxxx xxxxx mimořádného xxxxxxxx xx xxxxxxx (x hmotným xxxxxx), xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx vydávání xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx samotný xxxxx (xxxxx) xxxxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxxx proceduru xxxx xxxxxxx (viz xxxxxx xxxx formálními xxxxxxxx v xxxxxx xx xxxxxx kroku x obsahovými xxxxxxxx xx čtvrtém a xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx nějž xxxxxxxx XXX x rozsudku xx xxx 27.9.2005, xx. 1 Ao 1/2005-98, č. 740/2006 Xx. XXX). K xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx neuvádí x Nejvyšší správní xxxx se touto xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx tuto povinnost xxxx xxx z xxxx úřední. Xxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxx podle §3 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx souhlas xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx – xxx usnesení xxxxx xx xxx 23.4.2021 x. 396 (rozsudek xx. 6 Ao 11/2021-48 x contrario).

III.4 Xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[38] Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nesoulad xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxx xxxxxx mimořádná opatření xxxxx xxx v xxxxxxxx nutném xxxxxxx x na nezbytně xxxxxx dobu, x xxxx xxxx v xxxxxxxxxx mimořádných opatření xxxxx §3 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx spojení x konkrétní xxxxx xxxxxx vyvolaného xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Nadto xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx.

[39] Xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, je dodržení xxxxxxxxx xx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona. Xxxxx daného xxxxxxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx „xx zohlední aktuální xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19 x xxxxxxxxx míra xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx či xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx“.

[40] Požadavky xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx likvidace xxxxxxxx XXXXX-19 nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xx xxx 14.4.2021, xx. 8 Xx 1/2021-133. Xxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákona (srov. xxxx 91–95 xxxxxxxx), xxxxx x xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x stanoví, xx xx xxx xxxx xxxxxxx. Poukázal xxx také xx xx, že xxxx xxxxxxxxx judikatura xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx již xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (x tomu xxxx. závěry v xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 31.8.2020, xx. 18 A 22/2020-140, x xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx XXX ze xxx 25.3.2021, čj. 4 Xx 301/2020-147). Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxx xxxx x xxxx, xx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, což xx xxxxx u xxxxxx tytu xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxx 100 xxxxxxxx xx. 8 Xx 1/2021-133). Xx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxx, že „xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx-19 xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx fyzických x xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx a mají xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Soud xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xxxxx lidí xxxxxxx xx xx, xx smyslu xxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx dodržování xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx zvážení xxxxxxxxxxx důsledků xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, které xxxx xxxxxxxxxx dotčeny.“ (xxxx. xxx 96 xxxxxxxx).

[41] Xxxxxxxxx xx xxxxxxxx odůvodňování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připomněl xxxx x xxxxxxxx xx. 6 Ao 11/2021-48, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxx mimořádná xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x důvodu, že xxxxxx vydána zákonem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxx jakkoli xxxxxxxxx x náležitě xxxxxxxxx, x xxx spatřuje xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx §3 xxxx. 4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxx omezeními). X xxxxx toho xxxxxxxxx x xxxxxxx apeloval xx odpůrce, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxx. body 61 xxxx 91 x 92 xxxxxx rozsudku). Xxx xxx učinil xx xxxxxx k xxxxx částem xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx shromažďovacího xxxxx či xxxxxxx xxxxxx), šlo x xxxxx xxxxxxxxxxx obecný xxxx xx xx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx minimalistický xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxx x x xxxxxxxx xx xxx 11.5.2021, xx. 3 Xx 3/2021-27, jímž xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx činným, xxxxx si xxxx xxxxxxxx xxxx jim xxx laickou xxxxxx xxxxxxxx test na xxxxxxxxxx antigenu viru XXXX-XxX-2.

[42] Na xxxx xxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx navázal x xxxxxxxx xx xxx 20.5.2021, xx. 8 Xx 4/2021-75, ve xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x to xx vztahu k xxxx xx. X xxxx 7. V xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xx odůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx x požadavek pandemického xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 (xxx xxx 32 xxxxxxxx). Xxxx tam xxxx xxxxxxxxxxxxx obecné xxxxx xxxxxxx x hlavnímu xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx kterých xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx míře xxxxxx, xxxx právě se xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob xx jednom xxxxx, xx. s xxxxxx x aktivitami, x xxxxxxx xxxxxxxxx dochází x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účastníků, xxx spolu do xxxxx jinak nepřicházejí (xxxxxxxxxxx skupiny), je xxxxxxx vyšší xxxxxx xxxxxxx viru XXXX-XxX-2. Xx základě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx je tedy xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xx setkávají xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx. Odpůrce x xxxxxx části xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx s vymezenými xxxxxxxxx. Xxxx k xxxx xxxxxxxx x xxxx 35 rozsudku xxxxxxxxxxx: „[x]xxx, xx xxx xxxxxxx činí xxxxxxxx x xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je obecně xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx osob xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxx xxxx obecné xxxxxxxxxx xxx ve xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x xxxxxx, xx odpůrce xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Po xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx účelem dosažení xxxx x xxxxxx xxxxxxxx zvýšené xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx (xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nelze sice xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxxx x odůvodňoval konkrétní xxxx xxxxxx x xxxxx jednotlivé xxxxxxxxx xxxxxxxx či xxxx, xxxxxxx takový xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx opatření xxxxxx povahy xx xxx xxxxxx nereálný. Xxxx po xxxxxxx xxxxxx, aby x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ‚xxxxxxxxx xxxxxx‘ xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx kterém xx xxxxxxx rozebere xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich. Xx xxxx třeba xx xxx xx této xxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xx, xxxxx xxxx x pohledu sledované xxxxxxxx (setkávání a xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx) xxxx, nebo xxxxxx méně xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx jednoduše x xxxx, xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxx xxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxx tomu individuální xxxxxxxxx xxxxxxxx, byť xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx vnitřních xxxxxxxxxx x naopak na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, musí odpůrce xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x x rámci xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx rizika x xxxxxxx na xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx skutečně xxxxxxx xxxxx osob (xxx xx obstálo i xxxxxx odůvodnění rekapitulované xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx zřejmé, xx jde x xxxxxxx xxxxxx xxxx), xxxxxxx x jiných xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx osob, xxx x povahy xxxx x xxxxxxxxx kontaktu xxxx xx x xxxx xxxxxxxxx použití xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx (x xxx xx xxxxx obstát xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxx vysvětlil specifika xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx ta soudem xxxxxxxxx či xxxx). Xx základě xxxx xxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxx xxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xx xxxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx spíše xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nedochází x xxxx x těsným xxxxxxxxxxx kontaktům a xxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx sloužících x xxxxxxx dýchacích xxxx xx dalších opatření (xxxxxxxx). X xxxxxx xxxxxxx xxx obecné xxxxxxxxxx tím, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx skupin xxxx jsou xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx a xxxx třeba xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx x x xxxxxx aktivity xxxxxxx míra xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, aby xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na aktuální xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx).“

[43] Xx tyto xxxxx xxxx v nyní xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x zabýval se xxxxxxx, zda, příp. xxxx xxxxxxxxxxxx odůvodnění xxxxxxx xxxxx ve xxxxxx x xxxxxxx (xxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx plynoucímu x xxxxxxxxxx čl. X xxxx 5 xxxx. x) a xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx požadavkům.

[44] X regulaci xxxxxxxxx xx. I xxxxx 5 písm. h) xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx x xxxxxx xxxxx (3 x 4 x xxxxxxxx písm. xxxx 5) odpůrce x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx jsou „xxxxxxxx vyjmenované xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx, x kterých xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx návštěvníků xx xxxxxxxxx“ s xxx, xx další informaci xxxxxxxx již xxx x xxxx 3 xxxx. x) x xxxx. c), xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[45] X citovaného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx neodůvodnil xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx jak x xxxxxxxx naplnění náležitostí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x §3 odst. 2 xxxxxxxxxxxx zákona, xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Smyslem odůvodnění xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x nezbytnost všech xxxxxxxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů dotčených xxxx. Xx ostatně xxxxx xxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx zákona, xxxxx xxxxxxx xxxxxx požadavky xx obsah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx x §3 xxxx. 1 téhož xxxxxx, xxxxx kterého xxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxx, xx xxxxxxx (xxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx opatření, xxxxxxxxxxxxx brojí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxx odůvodněna xxxxxxxxx míra xxxxxx xxxx regulované aktivity. Xxxxx jde x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxx xxx xxxxxxxx, a xx x xxxxxxxx xxxx, že jde xxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx probíhající x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx které xx xxxx možné xxxxxx xxxx řady xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx shlukování xxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxx obecné odůvodnění xxx, že samotné xxxxxxxxx osob xx xxxxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx logikou xx totiž xxxx xxxxx xxxxxxx jakýkoli xxxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx omezované xxxxxxxx xx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx. X bodu 5 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx odůvodněno, tedy xxxxxxxxxxxxxxxx.

[46] Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxx xxx xx xxxxx nedostatek v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xx následek xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxx xxxxx x povinnou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 2 pandemického zákona, xxxxx nadto xx xxxxxx k nyní xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx bez xxxxxxx, neboť xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx lze x xxxxxxxx hlavního xxxx regulace (xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx XXXXX-19) xxxxxx xxxx xxxx dalších xxxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx.

XXX.5 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rozsahu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

[47] Dále xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx regulace xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx drah splňuje xxxxxxxx nezbytně nutného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx „pouze x nezbytně nutném xxxxxxx x xx xxxxxxxx nutnou xxxx“. X xxxxxxxx zprávě x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx x tomuto xxxxxxxxxx uvádí, že xx tomu xxx x xxxxxx, xxx „xxxx v xx xxxxxxxx xxxx šetřena xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx“. Xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx připodobnit x druhému kroku xxx. testu xxxxxxxxxxxxxxx (x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxx xx požadavek xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxx). X rámci testu xx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx být xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxx regulace (xxxxxxxxx xxxxxx, omezení x xxxxxxxx xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx) logicky xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (způsobující xxxxx xxxxx xx xxxxx), xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx co xxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxxx). U xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx o xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx se xxxxx xxxxxxx musí soud xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxxxx obsahu xxxxxxxxxxx opaření z xxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx podmínek pro xxxxxx vydání.

[48] Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx cíle, jehož xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dosaženo. Xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx reprodukovaného xxxxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx xxxxxxx skutečností x xxxxxxxxxx situaci x Xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxx (hodnota xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 2615 XXX xxxxxx potvrzených xxxxxxx). Nezbytnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx XXXX-XxX-2, přicházejí xx každodenního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx názorů xx řešení epidemie xxxxxx COVID-19, x xxxxxxx tak činit xxx Xxxxxxxx správní xxxx.

[49] Xxxxxxxx xx x logická xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx regulací, neboť xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx viru XXXX-XxX-2 xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx viru. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x takovému xxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx x zákaz xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových drah, xxxxx i toto xxxxxxxx sníží množství xxxx a xxxxxx xxxxxxxx xx daných xxxxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx argumenty x xxxx, xxx xx toto xxxxxxxx x kontextu xxxxxxx xxxxxxxx, kterými by xxxxx být stanovena xxxxxxxxxxx hygienická xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxx lanových xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Navrhovatelka poukázala xx xx, že xxx xxxxxxxxx provozu xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vleků xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx x xx koordinaci xxxxxxxxx (xxxxxxxxx x xxxxx hygienická xxxxxxxx). Xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx lyžařská xxxxxx již xxxx x době xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xx, xx ač xx xxxx xxxxxxxx pravidly xxxx například provozovatelé xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zakázán. Xxxxxxx však, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx žádné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx nevysvětlil, proč xx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lanovými xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx, xx na xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx ani xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx prostřednictvím xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx typ xxxxxxx x žádný xxxx, xx xxx xxxxxxxxxxxxx přiléhavě poukazuje. X x xxxxxx xxxx dopravy xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx osob, a xxxxx xxxxx jediný xxxxxxx xxxxxxxx nedává xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx x odůvodnění xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Zejména xxx xxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx potřebnosti (nezbytnosti), xxxx xxxxxxx své xxxxxxxx co nejméně. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx pro zdůvodnění xxxxxxxxxxx xxxxxx zvoleného xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxx úkolem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx hledat xx xxxxxxxx.

[50] Mimořádné xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x pokud xxx x podmínku xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) xxxxxxxx stanovené v xx. X bobu 5 písm. x), xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxx, xxx toto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x §3 xxxx. 1 pandemického xxxxxx.

[51] Nepřezkoumatelnost mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxx) regulace xxxxxxxxxx xx výsledku ani xxxxxxxxx proporcionality xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Námitkami xxxxxxxxxxx x tomto xxxxx xx proto xxxx xxx nezabýval. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x ohledem xx xxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxx detailně xxxxxxxxx xxx námitkou navrhovatelky, xxxxx níž xxx x xxxxxxxx zákaz xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x lanových drah, xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx část mimořádného xxxxxxxx odpovídá xxxxxx, xxx-xx x xxxxx „xxxxx“, „xxxxxxx“ x „xxxxxxxxx xxxxxxxx“, mezi xxxxx xxxxxxxxxx zákon xxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx. 6 Xx 11/2021-48, xxx 59). Xxxxx pouze xx xxxxx soud xxxxxxxxxxx, xx významné xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xx sice xxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx dopravy, xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx x kontextu xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx. Veřejná doprava xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx, popřípadě lanové, xx xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx soud xxxx otázku věcně xxxxxxxx, xxxxxxxxxx též xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx určitá xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx jako xxxxxx, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx. I takový xxxxxx xxxxxxx by xxxx musel být xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, nakolik xx nezbytný x xxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx shora.