Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §13 xxxx. 3 xxxx xxxxx zákona x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx epidemii xxxxxxxxxx XXXXX-19, může xxxxxxxxx xxxxx facie z xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x níž xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 116/2008 Xx. (xx. xx. Xx. ÚS 83/06), x. 251/2008 Xx. (xx. xx. Xx. XX 1/08).

Xxx: X. X. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx domáhal xxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx – xxxxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce ze xxx 6.4.2021 vydaného x odkazem xx §80 xxxx. 1 xxxx. g) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví“).

Tímto mimořádným xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxxx – x xxxxxxx obyvatelstva x xxxxxxxx nebezpečí xxxxxx x rozšíření xxxxxxxxxx XXXXX-19 způsobené xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 – xxxxxxx, xx určitým xxxxxxxx xxxx, žáků x studentů blíže xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxx (ze xxx 6.4.2021) se xxxxxx osobní xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, střední xxxx vyšší xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, žák xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx onemocnění XXXXX-19, xxxxxxxxx ve frekvenci xxxxxxx xxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx preventivního xxxxxxxxxxx testu na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx si xxxxxxx xxx nebo xxxxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xx negativním xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx; x xxxxxxxxxxxxx xxx xx. X. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pouze testy xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpůrcem povolené xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx osobou.

Navrhovatel xxx xxxxx 1. xxxxxx xxxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxx žáků xx xxxxx, xxx, xx xxxxxxxxx testování xx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxx xxxxx navrhovatele xxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Povinnost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx zákon v §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) zákona x xxxxxxx veřejného xxxxxx.

X hlediska xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zákonem x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx“), x xxx, xx x výkonu xxxxxxxxx xxxxxx xx nutný xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx lze poskytovat xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx údajů dítěte, x xx x xxxxxxxxxxx xx separací xxxxxxxxx testovaných dětí. Xxxx připomněl xx, xx xxxxxx povinné xxxxxx xxxxxxxx nesmí xxxxxx žádná diskriminační xxxxxxxx a xxxxx xxxxxx rovného xxxxxxxx xx vzdělání, xx xxx xx založen xxxxx x. 561/2004 Xx., o předškolním, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, vyšším xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx“). Podle xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx testu xxxxxxxx diskriminací x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxxx xxxxxxxx navrhovatel xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx na vzdělání xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx – xxx xxxx. čl. 28 Xxxxxx o právech xxxxxx (x. 104/1991 Xx.). Xxxxxxxxxxx byl xxxx xxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxxx xxx dát xxxxx xxxxxxx limity, avšak xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx jako základ xxxxx na xxxxxxxx xx smyslu čl. 33 Xxxxxxx základních xxxx x svobod (xxxx jen „Xxxxxxx“). Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx napadenému xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxxxxxx považoval xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx zpochybnit xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx. XXX xxxxx i xxxxxxxxxxx testů. X xxxxxxxxxxx testování xxxxxxxx xx. xx odborné xxxxxxxxxx X. Z. xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX XXX, podle xxx by toto xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Namítl xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xx, že xxxxxx xxxxxxx neinvazivní xxxxx xx slin.

Odpůrce xx xxxx xxxxxxxxx naopak xxxxx, xx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx rámce xxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mu x §69 odst. 1 xxxx. i) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx x xxxxxxx sebetestování se xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx byl xxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx s tím, xx xxxxx xxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx XXXXX-19 pozitivní xx negativní, x xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx bezpečnost x xxxxxx ostatních xxxx. Xxxxxxxxx testy xxxxxxxxx odpůrce xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxx xxx využití x asymptomatických jedinců. Xxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx příliš xxxxxx. X opačném případě xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx rychle x x bez xxxxx xxxxxxxx xxxxx detailů (xxxxxxx stavu xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho jednotlivých xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx.) xxxxx kroky xxxxxxx ke zpomalení xxxxxx xxxx XXXX-XxX-2 x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxxx provést xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, který napadené xxxxxxxxx opatření splňovalo, xxx xxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxx neopodstatněnost.

Z XXXXXXXXXX:

[8] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx x xxxxxxxxx xxxx povolán xx xxxxxxx §13 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx s §101a x xxxx. x. x. s. O xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx pořádek připomene, xx navrhovatel xx xxxxx 1. stupně xxxxxxxx školy. Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné xxxxxx xx něho xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx v důsledku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx práv – xxxxxxxxx práva xx xxxxxxxx.

[9] Na xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x v xxxxxx xxx tvrzeného zásahu xx xxxx xx xxxx Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx nejedná x návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx ve xxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx zákona: „Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx mimo xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, návrh xx xxxxxxxxxx přednostně.“

[10] Z xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx záměr xxxxxxxxxxx, xxxxx směřoval k xxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. b) či x) xxxxxx o xxxxxxx veřejného xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx i xxxxx xxxxxxxx xx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde x podaným pozměňovacím xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, xx „[…] každé xxxxxxxx xxxx přezkoumatelné xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx tam xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx tam xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx rychlejší xxxxxxxxxxxx.“ (xxxx. xxxxxxxx xxxx x. 1158, pozměňovací xxxxxx přednesené xx xxxxxx xxxxx dne 18.2.2021, 8. volební xxxxxx xx 2017, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, www.psp.cz).

[11] Xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxx přezkum xxxxxxxx návrhů. Xx xxxxxx druhé ovšem xxxxxxxxx xxxxxxxx i x xxxxxxx určité xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx relativně xxxxxx odmítnutí xxxxxx, xxxxxx-xx, xx xx „xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“. X xxxx xxxxxxx xx xx xxxx x xxxxx jednat, pandemický xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx podle xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx dovodit, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx půjde x skutkově x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx, x xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx zákona xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx i situace, xxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxxxxx praxi xxx xxxxxxxx věcí xxxxxxx x rozhodl xxxxxxxxx rozsudkem. Neshledá-li xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx předchozího xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx, xxx ve velmi xxxxxxxxxxx režimu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x účel xx xxxxx xxxxxx xxx, xx jde o xxxxxxxxxx tlaku xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednostního xxxxxxxxxx xxxxxx a současně xxxxxx ochranu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx před xxxxxxxxx (xxx xxxx).

[12] Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zjevnou xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 3 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx – xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxx nepřijatelnost – xxxxxx mezistupněm xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx procesní xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx prostým procesním xxxxxxxxxx návrhu x xxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, x xxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx přezkumu, xx xxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx přezkumu se xxxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxxxx xxxxxxxxx vždy xxxxxxx; x xxxx xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.3.2021, xx. 8 Xx 287/2020-33, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx poplatku x konstatoval, že xx dána povinnost xxxxxx poplatek, xxxxx xxxx odmítne kasační xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxx, x xxxxxxx odmítnutí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxxxx) dojde xxxx, x xxxxx xxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Podle xxxxxxxxxxx senátu představuje xxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx „xxxxx xxxxx“, který xxxxxxxxx xxx xxxx Nejvyššího xxxxxxxxx soudu, „xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx právní jistotu x xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx každého xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xx nápravy. Na xxxxxx xxxxx, dospěje-li xxxx k závěru, xx xxx jednoho xxxx x konkrétní xxxx xxxxx, postačí, xxxxxxxx-xx svůj závěr xx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.“

[13] X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxx na jisté xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxxxx rozhodnutí (xxxxx decidendi) – xxx xxxxxxxx také x odmítnutí xxxxxx xxx zjevnou xxxxxxxxxxxxxxxx. X zde xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx „filtr“ xx „pojistku“ vůči xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx elementární podmínky xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a zabránění xxxx zahlcení návrhy, xxxxxx nelze xxxxxxx, xxx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx patřících xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx tím xxxxx, xx se xxxxx x přezkum xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx akty xxx. xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx; Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x podstatě xxxxxx abstraktní xxxxxxx – xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx navrhovatele a x mezích xxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

[14] Na xxxxxxx uvedených východisek xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x posouzení xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je ke xxx vydání xxxxxx xxxxxxxxxx jedním z xxxxxx 16 návrhů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 6.4.2021, xxxxxx odpůrce – x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxx – podmínil xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx/xxxx/xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na přítomnost xxxxxxxxxx COVID-19. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx testování xx xxxxxxx se Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx podrobně xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.5.2021, xx. 5 Ao 1/2021-65, xxxxxx.

[15] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xx závěrů xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxx, kdy tyto xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – x sice xx zamítavé xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xx xxx 8.4.2021, xx. 6 Ao 1/2021-323, a ze xxx 27.4.2021, čj. 6 Xx 2/2021-160, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců; xxxxxxxx xxxx nevidí ani xxxxx xxxx důvod, xxx xxxxx xx xxxx rozumné a xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx nyní xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, a xxxxxx proto x xxxxxxxxxxxxx závěru.

[16] Návrh xx zjevně neopodstatněný.

[17] Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, xxxxx xx soud vázán (§101x xxxx. 1 x. x. s.), xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx: x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. jeho xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) rozpor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx (konkrétně xxxxxxx o zdravotních xxxxxxxx, školským xxxxxxx x xxxxxxxx osobních xxxxx), c) právo xx xxxxxxxx a xxxxxx přípustnosti xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx; xxxxxxx důvody x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, který Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxx rozsudkem xx. xx. 5 Xx 1/2021, xx jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx ho shrnuje x xxxxxxxx takto:

[18] [Xx a)] Zákonné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 písm. x) xx xxxxxxx x §80 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčeno, xxxxxxx je xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx norem – xxx §2 xxxx. 4 xxxx. b) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx opatření podle §69 xxxx. 1 xxxx. x) nebo x) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxxx účelem je xxxxxxxxx epidemie XXXXX-19 xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, může být xxxxxx jen x xxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx skutečnost xx xxxxxxx mj. x xx xxxxxxxxx xxxxxxx vydávání xxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, x xx tedy xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x náležitého xxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx; xxxx. §3 xxxx. 1 až 5 v návaznosti xx §4 pandemického xxxxxx.

[19] V daném xxxxxxx vláda xxxxxxxxx xxxxxxx vydala x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx něhož xxxx odůvodnění obsahovat xxxxxxxxxxx části: 1) xxxxxxxx xxxxxxx epidemické xxxxxxx onemocnění XXXXX-19, 2) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx jinými xxxxxxxxxxxxxxxxx, 3) přiměřenost xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x fyzických xxxx, xxxx xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zejména na xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx/xxxx/xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx však xxx xx xxxxxxx náležitosti xxxxxxxxxx, i xxxx xxx xxxxxx navazoval xx xxxxxxxxxx souvisejícího xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 6.4.2021, čj. XXXX 14600/2021-1/XXX/XXX, xxxxxxxxxxx xxxxxx škol x xxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx skupinám xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx.

[20] Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx proto, xx zde dle xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx podkladů, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x účelnost xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxx dále [xx x)], xxx zdejší xxxx mj. x x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx napadeného xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx rozumným způsobem xxxxxxxx xxxxxxxxx cíl – ochrana xxxxxxxxx xxxxxx.

[21] Pokud xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx odpůrci xxxxxxxx mimořádným opatřením xxxxxx „xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxxxx XXXXX-19“, Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx – x přes zmíněnou xxxxxxxxxxxx pandemického xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx veřejného xxxxxx – zdůrazňuje, xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx odpůrce xx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx x §69 odst. 1 písm. x) xx x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X dané xxxx xxxxx odpůrce xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. i) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, dle xxxxx xxxxx, že „[x]xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zákaz xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx“.

[22] Xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx ustanovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jak xxxxxxx xxxxxxxx navrhovatel. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx použití xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx druhu) xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx – nejednal xxxx xxxxx vires.

[23] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx totiž xxxxxxxxxxx svou xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. g) xxxx. 1 §69 téhož xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx – xxxx-xx odpůrce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx nařídit x xxxx testování x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx jejího xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxx práv xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx nedotknutelnosti xxxxx (xx. 7 xxxx. 1, xx. 10 odst. 2 Xxxxxxx). Xxxxx xxx x xxxxx povinnosti x xxxxxxx, že xx xxxxxxxx testování xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx odvozené, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx možnosti xxxx x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Je-li xxxxxxxx xxxxx pozitivní, xxx předpokládat xxxxxxxxx xx přítomnost viru, x xxxxx x xxxxxxxxx x nákazy xxxxxx COVID-19. Xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx školu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxx (tyto xxxxxxxxxx navíc xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx. §62x xx §64).

[24] Xxx proto xxxxxxx, xx povinnosti xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádným opatřením xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s povinnostmi xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx. x) až x) v xxxx. 1 §69 xxxxx xxxxxx. Xxxxx tedy xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x vydání xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxx zastírat xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxx podle přesvědčení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx formalistický x xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx rozsah musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxx xxx xxxx x za xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxxxx za současné xxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19.

[25] [Xx x)] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zavedené xxxxxxxxx testování xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx x tom, xx jimi prováděné xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx být xxxxx xxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxx nutné xxxxxxxxxx svobodného a xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xx mylně xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

[26] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx, xx xxxxxxxx nikterak xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx školách xxxxxxxxx, xxxxx musí xxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx neinvazivního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2“. Už x xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx musí xxxxxxxx xx xxxxxxx zatěžující xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx níž xxx xxxxxx považovat xxxxx xxxxxx xxxxx ze xxxx; tento xxx xxxxxxxxx xx jeví xxxx nejvhodnější, xxxxxxx xxxxxx lze tolerovat x odběru vzorku x xxxx. Xxxx xx pochopení xxx xxxxxxxx obavy xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx má xxxx xx xx, xx xx primárně na xxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxx x příp. pomohou xxxxxx xxxxx xxxxxxxx – xxxxx x xxx, že xxx xxx xxxxxxxxx budou xxxxxxxxx. X podstatě xxxxx platí pro xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k rozptýlení xxxx x xxxxx x pochopení xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vyvolanou xxxxxxxx xxxxxx XXXXX-19 xx. xx xxxxxx opakovaného xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx.

[27] Je-li xxxxxxxx xxxxxxxxx pozitivní, xx xxxxxxx, xx dotčené xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx xxxx xx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxx vše xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Jistě, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx nelze xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx pozitivně xxxxxxxxx xxxx nebude xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxxxx smyslu xxxxxxxxx. Xxxx přitom xxxxxxx x toho, xx odpůrce xxxxxxxx xxxx za xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a dostatečný xxx xx, aby xxxx xxxx alespoň xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx viru XXXX XxX-2. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob x xxxxxxxxxxx opuštění xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x postup, xxxxx by xxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

[28] Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx zpracování xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx (výsledek testu x datum jeho xxxxxxxxx). Xxx se xxxxx děje z xxxxxx xxxxxxxxx zájmu x oblasti veřejného xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních údajů xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, přičemž xxxxxx nařízení x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx – xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/679, xxxxx xxx xxxx „GDPR“ xxx zkratky anglického xxxxx „General Xxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ – xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pamatuje; xxx xx. 9 xxxx. 2 písm. i) XXXX, xxx xxxxxxx xxx zpracovávat xxxxx x zdravotním xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx vážnými xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbami.

[29] Xxxxxxxx xx xxxxx připomenout xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx – xxx §29 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx zákon xxxxxx xxxxxxxx oddělení dítěte xxxx xxxxxxxxxxx xxx x §7 xxxx. 3 umožňuje xxxx xxxxxxxx – xxx xxx případy „xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx známky akutního xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nemusí, přesto xx xx xxxx xxxxx hledět xxxxxxxxx xxxxx citovaného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví. Xxx xxx xxxx vysvětleno, xx xxxxxxx, xx x oddělení dítěte xxxx mladistvého xxxxx x xxxxxxx epidemie, xx. výjimečné xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx ochrany xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxxxxx testování, jehož xxxxxxxxx součástí je x oddělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxx x přirozený xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx, že xxxxx x xxxxxxxxxx výsledkem xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx praktického xxxxxx x xxxxxxxxxx tzv. xxxxxxxxxxx XXX xxxx xx účelem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

[30] Xxxxxx xxxxxxxxx pozitivního xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx testování xx xxx xx, xx xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx platí x xxx xxxxxx, že xxxx/xxx/xxxxxxx testování xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx podle xxxxxxxxxxxx xxxx k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx [§2 xxxx. 1 xxxx. a) xxxxxxxxx xxxxxx] x x xxxx nepřímé diskriminaci x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

[31] Zdravotní xxxx xx xxxxxxxxx postižení xx obecně xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (obdobně xxxx xxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxx xx náboženské xxxxxxx), xxxxx x xxxxx případě xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx – ať xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx – xxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx x x xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx schází xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx stejné nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxx by xxxxxx docházet x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx žáci xx xxxxxxxx, jež xxxxxxxx podstoupit xxxxxxxxx xx xxxxxxx, ovšem xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nejsou. X důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyšetření xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx testu xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiné situace xxx xxxx x xxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Právě x xxx je xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx mu x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Důležité xx, xx toto xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výsledku xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ani svévolné, xxx xxxxxxxxxxxx tomu, xx i xx xxxxxxx epidemické xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx minimalizaci xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[32] Netřeba xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx – x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx, ale xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x učiteli x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Xxxxxxxxx výuka xxxx a xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx, proč xxxxxxx xxxxxxxxxx x uvolnění xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x studentům xxxxxxx xxxxxx xxxxxx přítomnost xx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx – xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neshledává rozporným xx xxxxxxx ani xxxxxxxx pořádkem – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

[33] [Xx c)] Xxxxx xx vzdělání xxxxx xx. 33 Listiny xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lze xx xxx xxxxxxxxx. Xxxxx xx vzdělání patří xxxx xxxxxxxxxxx, sociální x xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx katalogu xxxxxxxxxx xxxx, avšak xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xx omezena xx. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx: „Xxxx uvedených x čl. 26, xx. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, čl. 32 xxxx. 1 x 3, čl. 33 a 35 Xxxxxxx je xxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx zákonů, xxxxx xxxx ustanovení xxxxxxxxx.“

[34] Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx široký xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxx nejrůznějších xxxxxx, xxx xxxxx Xxxxxxx xxxx x xxxxxx xx xxx 12.3.2008, xx. xx. Xx. XX 83/06, x. 116/2008 Xx., xx xxxxx navázal xxxxxxx ze xxx 20.5.2008, xx. xx. Xx. XX 1/08, x. 251/2008 Xx., x němž xxxxxxxxx xxxxxxx 4 kroky, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx kontrole xxxxxxx úpravy xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx:

1. vymezení xxxxxx x podstaty xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx esenciálního obsahu;

2. xxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx samotné xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx (esenciálního xxxxxx); xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx xx, měl xx přijít xx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx se zákon xxxxxxxxxxxx xxxxxx tohoto xxxxx nedotýká, xxxxxxxxx

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx – xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx celkového xxxxxxxxx základních xxxx, x xxxxxxx

4. xxxxxxx xxxxxx, xxx zákonný xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx dosažení je xxxxxxx (racionální), xxx xxxxxxx xxxxx nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

[35] X xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxx zdrženlivý xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx napadeným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx či xxxxxx optimální xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx x x mimořádné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx odůvodňuje xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx práva xx xxxxxxxx, avšak xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x smyslu. Xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx – xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx „xxxxx xxxxx“ xx xxxxx x xxxxxx subjektivního práva xxxxxxxxxxx xxxxxx především xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx základ xxxxx xx xxxxxxxx není xxxxxx; netestovaní xxxx (xxxx, studenti) xxxx x xxxxxx žáky xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx „xxxxxx nebyly“, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx, nýbrž xx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxx musí x xxxxxxxxxxx se xxxxxxx zajistit xxxxxxxxxxxx xxxxx alespoň minimální xxxxx studijní xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx apod.).

[36] X xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx – xxxxx xxx xxx, xx x xx. 33 xxxx. 1 xxxx xxxxx Listiny je xxxxxxxxx xxxxxxx školní xxxxxxxx – soud xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx standardu (xxxxxxxxxxxx xxxxxx) práva xx vzdělání; xxx xxxx [xx) kroky 1. x 2.]. X xxxxx přesvědčení Xxxxxxxxxx správního xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx mimořádného opatření xxxxxxx xxx o xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxx xx xxxxxxxx, xxx by xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; viz xxxx [xx) xxxxx 3. x 4. – xxx. xxxx xxxxxxxxxxx].

[37] X xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx má xxx xxxxxxxxx opatřením xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXXX-19 nemusí xxx xxxxxxxxxxx viditelnými xxxxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxxx cílem xxxxxxxx xxxxxx bylo xx, xxx se xxxxxxxx xxxxxxx, kdy xx xxxxx (škole xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxx dětí, xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2, aniž xx x tom xxxxx. Odpůrce považoval xx vhodné využít xxxxxxx pravidelného xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jež xx svém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx vzdělání, xxxxxxx-xx xx dotyčný xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxx (xx. 33 Xxxxxxx) je v xxxxxxx případě omezeno xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx (čl. 6 Listiny) a xx xxxxxxx xxxxxx (xx. 31 Listiny) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, tedy xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxxx ochrana, xx. přijímání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx x takových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx je právě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx se xxxxxx xxxx opatření jevilo xxxxxxxxxx.

[38] Navrhovatel nevznesl xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx o tom, xx xx antigenní xxxxxxxxx nemohlo xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k naplňování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx cíle, xx. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x následným xxxxxxxx xxxxxx kontaktů xxxxxxx zpomalit šíření xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x tomto xxxxxx vnímá xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx „xxxxx síto“, které xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx. Vychází xxxxxx z odůvodnění xxxxxxxxxx mimořádného xxxxxxxx, xxx je xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx umožňujících snížit xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxx x tím, xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx hraje významnou xxxx x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx bezpochyby xxxxxxx četnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx školách – x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx studií xxxx xxxxxxxx na xxxxx PCR xxxxx, xxxxxxxxx xx, xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jejich xxxxxxx xx velmi xxxxxx vyhodnocení, xxx xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx kompenzuje xxxxx účinnost.

[39] Navíc Xxxxxxxx xxxxxxx soud xx xx svých xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx věcech xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (sp. xx. 6 Xx 1/2021 x xx. xx. 6 Xx 2/2021) xxxxxxxxx akceptoval, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx lékařská (omezenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x organizační, jako xxxx xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx apod.; xxxxxxxx se xxx xxxxxxxx x k xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. Z. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemá xxxxx, xxx se xx těchto xxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx tak nahrazoval xxxx xxxxxxx, který xx x tomu xxxxxxx vybaven; k xxxxxxxxx xx xx xxxxx Ústav zdravotnických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx ústav, xxxx xx zapsán x xxxx znalecký xxxxx x jenž se – xxxxx Národní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx onemocnění – rovněž xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informace Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX XXX, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xx xx antigenní test xxxxx senzitivitu x xxxxxxxxx x metodou XXX, xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx XXX xx xx xxxxx xxxxxx x pro diagnostické x epidemiologické xxxxxxxxx).

[40] Xxxxxxxxx xxxxxxxx zvolené xxxxxx xxxxxxxxx si xxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx ji jako xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx místě xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx předběžné opatrnosti, x xxxxx xx xxxxx xx snažit xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx či větší xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx xx x ohledem xx xxxxxxxxx stav xxxxxxx xxxxxxx předem xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx jejich xxxxxx.

[41] X xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx testů xx xxxxxxx xxxxxx i xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx (EU) x xxxxxxxxx rámci xxx xxxxxxxxx x validaci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx a x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx XXXXX-19 (2021/X 24/01), xxxxx xxxxx xx členské xxxxx – xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx stanovení xxxxxx vnitrostátních xxxxxxx xxxxxxxxx – měly xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx antigen xx. x xxxxxx xxxxxxxxx x prostředích: „Xxxxxxxxx ve vysoce xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, jiná xxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, např. xxxxxx důchodců x xxxxxxxxxxxx domy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx […]. Xxxxxxxxx screening xx xx měl xxxxxxxx xxxxx xxxxx každé 2–4 xxx x xxxxxxx první pozitivní xxxxxxxx xxxxxxxx rychlým xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx by měl xxx xxxxxxxx xxxxxx XX-XXX.“

[42] Xxx jen xxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxxxx s odkazem xxxxxxxxxxxx xx xx. 28 Xxxxxx x xxxxxxx dítěte xxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx státy, xxx na xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. O xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nejde – podstata xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx (xx. 3) xx třeba, aby xxx jakékoli xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx. xxxxxxxx zájem xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxx xx xxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxx – x to xxxxx navrhovatele, ale xxxxx xxxx. Na xxxxxx xxxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx x x xx související xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výuce ve xxxxxxx, je jistě xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x určité xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx testování xxxxx xxxxxxx x virtuální, xxxxxxxxx výuky xxxxx (xxxxx k tomu xx mohlo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jednoho xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx s xxxxx xx xxxxx účinností xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx).