Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní věta

Zjevná xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx smyslu §13 xxxx. 3 xxxx první xxxxxx x. 94/2021 Xx., x xxxxxxxxxxx opatřeních xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: x. 116/2008 Xx. (xx. xx. Xx. XX 83/06), x. 251/2008 Xx. (xx. xx. Xx. XX 1/08).

Xxx: X. X. xxxxx Ministerstvu xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx – mimořádného xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 6.4.2021 xxxxxxxx x xxxxxxx xx §80 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 258/2000 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxx některých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (dále xxx „xxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx“).

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) x xxxx. 2 zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxxx – k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx onemocnění XXXXX-19 xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2 – xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, žáků x xxxxxxxx blíže xxxxxxxx x jiném xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxx 6.4.2021) se xxxxxx osobní přítomnost x mateřské, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx, střední xxxx xxxxx odborné xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx nemá xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx neinvazivního xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx XXXX-XxX-2, xxxxx xx xxxxxxx sám xxxx xxxxx xx byly xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx mu xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxx; x podrobnostech xxx xx. X. xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kterým bylo xxxxxx stanoveno, že xxxxx xxxx xxx xxxx preventivní xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx odpůrcem xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxx osobou.

Navrhovatel xxx xxxxx 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx, tím, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx COVID-19, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zákonnou xxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v žádném xxxxxxx předpise stanovena. Xxxxxxxxxx zákon x §2 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxx xxxxxxx, xxx vydal xxxxxx mimořádného xxxxxxxx xxxxxx testovat xxxxxxxxxxx x xxxx pracovníky, xxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx. X xxxx xxxxxxx nelze xxxxxxx xxx xx xxxxxxx zbytkového ustanovení §69 xxxx. 1 xxxx. i) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx.

X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na rozpor xx xxxxxxx x. 372/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „zákon x xxxxxxxxxxx službách“), x xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nutný xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, x to x xxxxxxxxxxx se separací xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxx připomněl xx, xx plnění xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx žádná xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x platí xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání, xx xxx xx xxxxxxx xxxxx x. 561/2004 Xx., x xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxx xxxxx“). Podle xxxxxxxxxxxx xxxx však xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx zdravotního stavu.

V xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx strany xxxxxx – xxx xxxx. xx. 28 Xxxxxx x právech xxxxxx (č. 104/1991 Xx.). Xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxx xxx xxx jisté xxxxxxx limity, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx přístup xx xxxxxxxxxx jako základ xxxxx na xxxxxxxx xx xxxxxx čl. 33 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina“). Xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx považoval xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx svém xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxx nepřiměřenosti se xxxxxx xxxxxxxxxx vhodnost xxxxxxxxx xxxxxx xxx. XXX xxxxx x xxxxxxxxxxx testů. X xxxxxxxxxxx testování xxxxxxxx xx. xx odborné xxxxxxxxxx H. X. xx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx mikrobiologii XXX XXX, xxxxx xxx xx toto xxxxxxxxx nemělo xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Namítl xxx xxxxxxxxxxx zvoleného intervalu xxxxxxxxx, xxxxx i xx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx testy xx xxxx.

Xxxxxxx xx xxxx vyjádření xxxxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxx zákonného xxxxx xxxxxxx, neboť xxxxx x ochraně veřejného xxxxxx xx v §69 xxxx. 1 xxxx. i) umožňuje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx, xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx testováním. X námitce xxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx. Jako xxxxxxxxxx xxxxxxx odmítl xxx xxxxxxx týkající xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, xx xxxxx musí xxxxx, xxx xx xxxxxxx x jejích xxxx XXXXX-19 xxxxxxxxx xx negativní, a xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x zdraví xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxxx testy xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx za xxxxxx pro xxxxxxx x asymptomatických xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx dané §3 xxxx. 2 pandemického xxxxxx, xxxxx nelze xxxxxxxx xxxxxx přísně. X xxxxxxx xxxxxxx xx bylo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx; s xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxx úplné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx v populaci, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx přenosu xxx.) xxxxx xxxxx xxxxxxx xx zpomalení xxxxxx xxxx SARS-CoV-2 x xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxxx proti xxxx xxxxx právo na xxxxxxx zdraví x xxxxxx. Xxxx proto xxxxxxx provést test xxxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xxxxxxxxx, xxx bylo zřejmé x x jeho xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[8] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx k xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx základě §13 xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x §101x x násl. x. x. x. X xxxxxxx xxxxxxxx aktivní xxxxxxxx legitimace neměl xxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx připomene, xx navrhovatel xx xxxxx 1. xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx obecné povahy xx něho tedy xxxxx dopadá x xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx – především práva xx xxxxxxxx.

[9] Xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx navrhovatele x x mezích xxx xxxxxxxxx zásahu xx xxxx se xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx §13 xxxx. 3 xxxxxxxxxxxx zákona: „Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Pokud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.“

[10] Z xxxxxxxxxx ustanovení je xxxxx xxxxx zákonodárce, xxxxx xxxxxxxx k xxxx, xxx xxxxxx xx zrušení mimořádných xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx a podle §69 odst. 1 xxxx. x) či x) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví xxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx pohotovosti byly xxxxxxxxxx xx zrychleném xxxxxx. Ostatně tomu xxxxxxxx x obsah xxxxxxxx na xxxx Xxxxxxxxxx sněmovny, xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx xxxxx, že „[…] xxxxx xxxxxxxx xxxx přezkoumatelné xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx přezkum, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx posuzovat xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Bude xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bude xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.“ (xxxx. xxxxxxxx xxxx x. 1158, xxxxxxxxxxx xxxxxx přednesené xx xxxxxx xxxxx dne 18.2.2021, 8. xxxxxxx xxxxxx xx 2017, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, www.psp.cz).

[11] Xxxxxxxxxxx xx straně xxxxx usiloval x xxxxxx věcný xxxxxxx xxxxxxxx návrhů. Xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx relativně xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx, že je „xxxxxx neopodstatněný“. X xxxx xxxxxxx xx xx mělo x xxxxx xxxxxx, pandemický xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx podle názoru Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxx xxxxxxx, xx xx xxxxx zpravidla xxxxxx situace, kdy xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx být xxxxxxx, xxxxx půjde x skutkově x xxxxxx jednoznačnou xxx, x xxx právní xxxxx xxxxxxx z xxxxx zákona xxx xxxxxxx interpretace. Xxxxxxx xx i xxxxxxx, xxx se Nejvyšší xxxxxxx soud xx xxx rozhodovací xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x rozhodl xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx důvod, xxx xx velmi xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx využít xxxxx institut xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxx x xxxx je xxxxx vnímat xxx, xx jde x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednostního xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ochranu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxx xxxx).

[12] Xxxxxxxxx návrhu xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx §13 xxxx. 3 věty xxxxx xxxxxxxxxxxx zákona xx – obdobně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx věcným xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Toto xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx návrhu a xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx neopodstatněnost, x xxxxxx xx někdy xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx; k tomu xxxx. nedávné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 25.3.2021, xx. 8 Xx 287/2020-33, xxxx xx zabýval xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xx xx dána xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx kasační xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Naopak, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nepřijatelné xx meritorní přezkum (xxx zjednodušený) xxxxx xxxx, x xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vracet. Podle xxxxxxxxxxx xxxxxx představuje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx „jemný xxxxx“, který xxxxxxxxx xxx xxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, „xx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx práva, x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx každého jednotlivého xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx posouzení xxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx člověka a xxxxxxxxxxxx mu domoci xx xxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxx k xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx třeba, postačí, xxxxxxxx-xx xxxx xxxxx xx věc xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxx obdobnou xxxx xxxxxxxx.“

[13] X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx – xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx závaznosti xxx. xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxxx) – xxx uplatnit xxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx neopodstatněnost. X xxx je xxxxx xxxxxx snaha xxxxxxxx určitý „filtr“ xx „xxxxxxxx“ xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx návrh, x xxxxx xxxx xxxxxxx elementární podmínky xxxxxx. Zákonodárce xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx mimořádných xxxxxxxx xxxxx §13 xxxxxxxxxxxx zákona xxxxxxx xxx xxxxxx selekci xxxxxx a xxxxxxxxx xxxx zahlcení xxxxxx, xxxxxx xxxxx vyhovět, xxx jejichž xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rozhodovací xxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx soudnictví. Xx xxxxx xxx xxxxx, že xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx opatření, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, nýbrž xxxxxxxxxx obecné povahy, xxx xx xxxx xxxxxx akty xxx. xxxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx; Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x podstatě xxxxxx abstraktní xxxxxxx – byť na xxxxxxxx xxxxxxx legitimace xxxxxxxxxxx navrhovatele a x xxxxxx jím xxxxxxxxx xxxxxxx.

[14] Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xx xxx vydání tohoto xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx 16 xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření xx dne 6.4.2021, xxxxxx xxxxxxx – x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx – podmínil osobní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx skupin xxxx/xxxx/xxxxxxxx xx prezenční xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19. Tímto xxxxxxxxxx opatřením x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx školách se Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxxx zabýval xxx meritorním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx 6.5.2021, xx. 5 Xx 1/2021-65, xxxxxx.

[15] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx neshledal xxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx rozsudku, xxxx xxxx v xxxxxxx, kdy xxxx xxxxxx x mnohém xxxxxxxxx a navazují xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.4.2021, xx. 6 Ao 1/2021-323, x xx xxx 27.4.2021, xx. 6 Xx 2/2021-160, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zaměstnanců; xxxxxxxx xxxx xxxxxx ani xxxxx xxxx xxxxx, xxx který by xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxx ekonomii xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx návrh xxxxxxxxx xxxxxx procedurou, a xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[16] Xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

[17] Xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx (§101x xxxx. 1 x. ř. x.), xx xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx: x) absence xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádného opatření, xx. xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x) rozpor xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx zákonem (xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx), c) xxxxx xx vzdělání a xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx základního xxxxx xxxxxxxxxxxx; uvedené xxxxxx x xxxxxx kopírují xxxxxx xxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx rozsudkem sp. xx. 5 Ao 1/2021, xx jehož xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx takto:

[18] [Xx x)] Zákonné xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx mimořádného opatření xxxxx §69 odst. 1 písm. x) xx xxxxxxx x §80 odst. 1 xxxx. g) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx dotčeno, xxxxxxx je zde xxxxxx xxxxxxxxxxxx obou xxxxxx norem – xxx §2 xxxx. 4 písm. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 odst. 1 xxxx. x) xxxx x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx XXXXX-19 xxxx nebezpečí jejího xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx jen v xxxx stavu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx. x xx samotného xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx tedy xxxxx xxxxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx. zohlednění xxxxxxxxxxxx xxxxxx do xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx; srov. §3 xxxx. 1 xx 5 v xxxxxxxxxx xx §4 xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

[19] X daném xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x §3 xxxx. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxx, podle xxxxx xxxx odůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx části: 1) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx onemocnění XXXXX-19, 2) xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxx činnostmi, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, 3) xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx. xxxx xxxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx zejména na xxxxxx přiměřenosti xxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxxx zájmů xxxx/xxxx/xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx ani xx ostatní xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x když xxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx 6.4.2021, xx. XXXX 14600/2021-1/MIN/KAN, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx vůči xxxxx xxxxxxx skupinám xxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osobní přítomnosti xx xxxxxxx.

[20] Odůvodnění xxxxxxxxxx opatření xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx proto, xx zde xxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx dokládaly xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxx; x xxxx xxx dále [xx x)], kde xxxxxx xxxx xx. x x odkazem na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxx rozumným xxxxxxxx xxxxxxxx legitimní xxx – ochrana xxxxxxxxx xxxxxx.

[21] Xxxxx jde x xxxxxxxxxxxxx zmíněný §2 xxxx. 2 xxxx. x) pandemického xxxxxx, který odpůrci xxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxx „příkaz xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19“, Nejvyšší xxxxxxx xxxx – x přes xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pandemického xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx veřejného zdraví – xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxx zákon x ochraně veřejného xxxxxx. Xxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, která xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx, xx vymezen x §69 odst. 1 písm. x) xx i) zákona x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X dané xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx „[m]imořádnými xxxxxxxxxx při epidemii xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx jsou zákaz xxxx xxxxxxxx další xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx epidemie xxxx xxxxxxxxx jejího xxxxxx“.

[22] Xxxx xxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zbytkovou xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx, jak správně xxxxxxxx navrhovatel. Xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx druhu) dovodil, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx – nejednal xxxx xxxxx vires.

[23] Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx uložená xxxxx §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x ochraně xxxxxxxxx xxxxxx xx totiž xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx x povinností xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx. x) xxxx. 1 §69 xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx řečeno – xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx nařídit xxxxxxxxx očkování jednotlivce, xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx x prevencí xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Povaha xxxx těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx tak xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxxxxx nedotknutelnosti xxxxx (xx. 7 xxxx. 1, xx. 10 odst. 2 Xxxxxxx). Pokud xxx x další xxxxxxxxxx x případě, xx xx výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx převážně xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxx charakter a xxxxxxxxxx xxxxxxxx dané x §69 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx testu xxxxxxxxx, xxx předpokládat xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx viru, x xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx XXXXX-19. Xxxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx školu, xxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxxxxxxx XXX xxxxx (xxxx xxxxxxxxxx navíc xxxxxxxxxx x jiným xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx zdraví, xxxx. §62x xx §64).

[24] Xxx xxxxx shrnout, xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx mimořádným xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx §69 odst. 1 xxxx. i) xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jsou xxxxxxxxxxx x povinnostmi xxxxxxxxxx x předchozích xxxx. x) xx x) v xxxx. 1 §69 téhož xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxx mimořádného opatření, xxx není xx xxxxx xxxxxxxx určité xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx. Opačný xxxxxx xx však xxx xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx nastavení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxx xxxx x xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyčerpávající x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx xxxxxxx xx současné xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx COVID-19.

[25] [Ad x)] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx testování xx xxxxxxx není zdravotní xxxxxxx, neboť xx xxxxxxxx xx xxx, xx xx xxxx, xxxx xxxx studenti xxxxx testovat sami. Xxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxx proto xxxxxx o tom, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx zdravotní xxxxxx, x xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx domnívá xxxxxxxxxxx.

[26] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozpor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxxxx nikterak xxxxxxxxxx, jaké xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx, avšak musí xxx x „xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx viru XXXX-XxX-2“. Už z xxxx je xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx zatěžující xxxxxxx antigenního testování, xx xxx lze xxxxxx považovat odběr xxxxxx xxxxx xx xxxx; xxxxx xxx xxxxxxxxx xx jeví xxxx nejvhodnější, xxxxxxx xxxxxx xxx tolerovat x odběru xxxxxx x nosu. Xxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx z testování, xxxxxxxx má xxxx xx to, xx xx primárně na xxxxxx rodičích, jakým xxxxxxxx xxxxx celou xxx xxxxxx, xxxxxxxx x příp. xxxxxxx xxxxxx xxxxx překonat – třeba x xxx, že jim xxx testování budou xxxxxxxxx. X podstatě xxxxx platí xxx xxxxxxxxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx k rozptýlení xxxx x vůbec x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx současnou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx COVID-19 mj. xx pomoci xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxx.

[27] Je-li výsledek xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xx opět xx xxxxxxxx, resp. xxxxxxxxxxxxx xxxxx, aby vše xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxx, negativní xxxxxxxx xxxxx xx xxxx dítě nelze xxxxx vyloučit. Xx xxxxxx xxxxxx představa, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx absurdní x xxxxx by k xxxxxxx samotného smyslu xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx, xx odpůrce považuje xxxx za přiměřeně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx SARS XxX-2. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx byl x rozporu x xxxxxxxx citlivých xxxxx xxxxxx.

[28] Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx pochopitelně dochází xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osobních xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxx xxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxx). Xxx xx xxxxx xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx zájmu x xxxxxxx veřejného xxxxxx; xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobních xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx údajů – nařízení Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Rady (XX) 2016/679, xxxxx xxx jako „XXXX“ xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx „Xxxxxxx Data Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx“ – xx xxxxxxx mimořádnou xxxxxxx xxxxxxxx; xxx xx. 9 xxxx. 2 xxxx. x) XXXX, dle xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx z xxxxxx veřejného xxxxx x oblasti xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx hrozbami.

[29] Xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx dětí, xxxx a xxxxxxxx xxx vzdělávání – xxx §29 xxxx. 2 školského zákona; xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dítěte xxxx xxxxxxxxxxx xxx x §7 xxxx. 3 xxxxxxxx jeho xxxxxxxx – xxx xxx xxxxxxx „xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, kteří xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Pozitivně xxxxxxxxx xxxxxx akutního xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx na xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o ochraně xxxxxxxxx zdraví. Xxx xxx bylo xxxxxxxxxx, xx logické, xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx dojde x xxxxxxx xxxxxxxx, xx. výjimečné situace, xxx má xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx je x oddělení pozitivně xxxxxxxxxxx osob. Jde x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx napadené xxxxxxxx xxxxxxxx, stejně jako xx, xx osoba x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx kontaktovat xxxxx praktického xxxxxx x podstoupit tzv. xxxxxxxxxxx PCR test xx xxxxxx relevantního xxxxxxx výsledku.

[30] Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx výsledku xxxxxxxxxxxxx testování xx xxx xx, že xx xxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxx xxxxx i xxx xxxxxx, že xxxx/xxx/xxxxxxx testování podstoupit xxxxxxx, což podle xxxxxxxxxxxx vede k xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání [§2 xxxx. 1 xxxx. x) školského xxxxxx] x x xxxx nepřímé xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

[31] Zdravotní xxxx xx zdravotní xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxxx, pohlaví, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxxx x xxxxx xxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx vzdělání x o xxxxxxxxxxxx – ať už xxxxxx xxxx xxxxxxxx – nejedná. Xxxxxxxxx x zacházení xx xxxxxxxxxxxxx x v xxxxxxx x ústavním xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x rozumné xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zacházení. Navrhovatel x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx podstoupit testování xx xxxxxxx, xxxxx xx srovnatelné situaci xxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx antigenního xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiné situace xxx xxxx a xxxxxxxx, kteří testování xxxxxxxxx x negativním xxxxxxxxx xx přítomnost xxxxxxxxxx. Právě v xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (příp. xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx x xxxxxxxx xx i xxxxxxxx zacházení. Xxxxxxxx xx, xx toto xxxxxxxxx – xxxx xxxxxxxxxx osobní xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xx výsledku nepopírá xxxxx xx xxxxxxxx, xxx jeho xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx; toto xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xx x xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx snaha xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx současné xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

[32] Xxxxxxx zastírat, xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx – x xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx sociálního xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx. Distanční xxxxx xxxx a nemůže xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx je ostatně xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxx, žákům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx osobní přítomnost xx xxxxx xxx xxxxxxxxx výuce – xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx této xxxxxxxxxx x napadeném xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx zákonem ani xxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx vzdělání.

[33] [Xx c)] Xxxxx xx vzdělání podle xx. 33 Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x lze xx xxx xxxxxxxxx. Právo xx xxxxxxxx patří xxxx xxxxxxxxxxx, sociální x kulturní xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx vymahatelnost xxxxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xx. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx: „Xxxx xxxxxxxxx x xx. 26, xx. 27 xxxx. 4, čl. 28 xx 31, xx. 32 xxxx. 1 x 3, xx. 33 x 35 Xxxxxxx je možno xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.“

[34] Xxxxxxxx článek Xxxxxxx otevírá xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx volbě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jak xxxxx Xxxxxxx soud v xxxxxx xx xxx 12.3.2008, sp. zn. Xx. XX 83/06, x. 116/2008 Sb., xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx ze xxx 20.5.2008, xx. zn. Xx. XX 1/08, x. 251/2008 Xx., x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 4 xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx kontrole xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xx. 41 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx:

1. xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva, xxxx xxxxxxxx esenciálního obsahu;

2. xxxxxxxxxx, xxx se xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx jeho skutečné xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx xxxxxx); xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxx je, xxx xx přijít xx xxxx xxxx proporcionality. Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx nedotýká, xxxxxxxxx

3. xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx sleduje xxxxxxxxx xxx – tedy xxx není xxxxxxxxx xxxxxxxx snížením celkového xxxxxxxxx xxxxxxxxxx práv, x konečně

4. xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxx dosažení xx xxxxxxx (racionální), byť xxxxxxx nutně nejlepší, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx.

[35] V xxxxxx xx xxxxxx struktuře xxxxxxxxxx x Nejvyšší xxxxxxx xxxx, přičemž xxxxx velmi xxxxxxxxxx xxxxxxx, neboť xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (x xxx xxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx) před xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, která xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx řešení. Xxxxxxxx přitom x x xxxxxxxxx situaci xxxxxxxx xxxxxxxxxx XXXXX-19, xxxxx xxxxxxxxxx vyšší xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx. Xxxxx x xxxxxxxx práva xx xxxxxxxx – xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxxxx „xxxxx xxxxx“ xx xxxxx x xxxxxx subjektivního práva xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx obsahu x xxxxx vzdělávání. Xxxxx základ xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; netestovaní xxxx (xxxx, xxxxxxxx) xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx vzdělání xxxxxx x nesmí xxxxxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxx není možné xxxxxxxxxxx „xxxxxx nebyly“, xxx si xxxxxxx xxxxxxxxx i xxx xxxxxxx, jak xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx nejedná o xxxxxx xxxxxxxxx do xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx působnosti Ministerstva xxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxx, jež xxxx x součinnosti xx xxxxxxx xxxxxxxx netestovaným xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx studijní xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx konzultace apod.).

[36] X xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx – danou xxx xxx, xx x xx. 33 xxxx. 1 xxxx xxxxx Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx – soud xxxxxxxxxx, xx napadené xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx obsahu) xxxxx xx vzdělání; viz xxxx [xx) xxxxx 1. x 2.]. X xxxxx přesvědčení Xxxxxxxxxx správního soudu xx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxx základního xxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx cíl xxxxx xx xxxxxxxxx nerozumnými xxxxxxxxxx; xxx xxxx [xx) xxxxx 3. x 4. – xxx. xxxx xxxxxxxxxxx].

[37] X xxxxxxxxxx cíle, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx XXXXX-19 xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x proto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx ve xxxxx (xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx) xxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx studentů x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx XXXX-XxX-2, aniž xx x xxx xxxxx. Odpůrce považoval xx vhodné využít xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx svém xxxxxxxx xxxx omezit právo xx xxxxxxxx, odmítne-li xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Právo na xxxxxxxx (xx. 33 Xxxxxxx) xx v xxxxxxx případě xxxxxxx xx xxxxxxxx práva xx xxxxx (xx. 6 Xxxxxxx) a xx xxxxxxx zdraví (xx. 31 Listiny) x xxxx objektivní xxxxxxx, xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxx aktivní xxxxxxx, xx. xxxxxxxxx potřebných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Jedním x takových preventivních xxxxxxxx xx právě xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x naplňování xxxxxxxxxxx cíle (xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx), xxxx xx se přitom xxxx xxxxxxxx jevilo xxxxxxxxxx.

[38] Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx dostatečné xxxxxx x xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx. xxxxxx nakažené xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx kontaktů xxxxxxx zpomalit šíření xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx antigenní xxxxx xxxx jakési „xxxxx xxxx“, které xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, x xxxxx nerozumné. Xxxxxxx xxxxxx z odůvodnění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx je xxxxxx, xx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx škol x xxx, xx xxx jejich xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx četnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx – x xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx ze xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxx XXX xxxxx, xxxxxxxxx xx, že xx antigenní testy xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, což xxxxx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[39] Xxxxx Xxxxxxxx správní xxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zamítavých xxxxxxxxxx xx xxxxxx testování xxxxxxxxxxx (xx. xx. 6 Xx 1/2021 x xx. xx. 6 Ao 2/2021) xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx nejen xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (omezenou xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx), xxx rovněž ekonomická x xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx vysokého xxxxx xxxx, kapacita xxx provádění x xxxxxxxxxxx testů xxxx.; xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx X. Z. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxxxx, xxx se xx xxxxxx závěrů x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxx testů, a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, který xx k xxxx xxxxxxx xxxxxxx; x xxxxxxxxx xx je xxxxx Ústav xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx, xxx xxxx Státní xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx x xxxx znalecký xxxxx x jenž xx – xxxxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx XXX JEP, xx kterou navrhovatel xxxxxxxx (dle xx xx xxxxxxxxx test xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX, xxxxx při xxxxxxxxxxxxx PCR ho xx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[40] Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxx i xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, jež Xxxxxxxx správní soud xxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx rozhodně xx xxxxx xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxx předběžné opatrnosti, x proto xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xx větší xxxxx napomoci eliminovat xxxxxx, xx. xxxxxxxxxxx xxxxx, byť xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxx poznání xxxxxxx předem jednoznačně xxxxx xxxx jejich xxxxxx.

[41] O potřebnosti x rozumnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx vydané x xxxxxxxxx dostupné xxxxxxxxxx Xxxx (EU) x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx a validaci xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x o xxxxxxxxx xxxxxxxx výsledků xxxxx xx COVID-19 (2021/X 24/01), xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx – aniž xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx politik xxxxxxxxx – xxxx xxxxxx xxxxxxx rychlých xxxxx xx xxxxxxx xx. x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx: „Xxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxx. xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zařízení xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx […]. Xxxxxxxxx screening by xx měl provádět xxxxx xxxxx xxxxx 2–4 xxx a xxxxxxx první xxxxxxxxx xxxxxxxx zjištěný xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxx potvrzen testem XX-XXX.“

[42] Již xxx xxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud v xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx. 28 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx článek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx základě xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x povinné xxxxxxxx xxxxxxxx. O xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx nejde – xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx. Xxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx (xx. 3) xx třeba, aby xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx hlediskem xxx. xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxx názoru xxxxx xx xxx x daném xxxxxxxx xxxxx xx osobní, xxxxxxxxx formě xxxxxxxxxx – x to xxxxx xxxxxxxxxxxx, ale xxxxx xxxx. Xx xxxxxx xxxxxx, je-li xxx xxxxxxxx x x ní xxxxxxxxxxx xxxxxx nákazy xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxxx riziko xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx pomocí xxxxxxxxxxx testování xxxxx xxxxxxx u xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxxx k xxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx).