Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxx xx xxxxxxxxxx věci x xxxxxxxxx době, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx průtahů xx xxxxxx čl. 38 odst. 2 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x svobod, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, na xxx dopadá čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x základních xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je základní xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx bez xxxxxx xx xx, xxx xx dané xxxxxxx řízení navazoval xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx: čl. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxx, čl. 6 Xxxxxx x ochraně xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx znění xxxxxxxxx x. 3, 5 a 8, §13 xxxx. 1, §31a xxxxxx x. 82/1998 Xx.

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x rozsahu, x xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx XX xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx X.; xx zbývajícím rozsahu xxxx dovolání xxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx řízení

Žalobci se xxxxxxx xxxxxxx dne 2.6.2015 xxxxxxxx uložení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx 183 600 Xx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx náhradu nemajetkové xxxx xxxxx zákona x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx xxxxx způsobenou xxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxxxxxx xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx zákona Xxxxx národní xxxx x. 358/1992 Sb., x xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxx), xx znění xxxxxxxxxx předpisů (xxxx xxx "XxxXx"), xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx nepřiměřené xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx před stavebním xxxxxx Městského úřadu x Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx k domu xxxxxxx žalobců xxxxxxx X., xxxx tato xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx blízkosti xxxx xxxxxxx x znemožňovala xxx xxx xxxxx xxxxxxx jejich xxxx. X průběhu xxxxxxxxxx xxxxxx naopak xxxxxxxxxx, xxxxxxx X., požádali x dodatečné xxxxxxxx xxxxxx, Xxxxxxx úřad x Xxxxxxxxx jim xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx orgánem, x xxx sami xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxx 21.9.2005, xx xxx xxxxxx xxxxxx řízení xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxx xxx Prahu 1 xxxx xxxx prvního xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 21.6.2018, x. x. 18 X 49/2015-189, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxx společné x xxxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx 183 600 Xx x xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 8,05 % xxxxx z částky 183 600 Kč xxx dne 26.12.2014 xx zaplacení (výrok X), xxxx zamítl xxxxxx co xx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxx 8,05 % ročně x xxxxxx 183 600 Xx za den 25.12.2014 (výrok II) x rozhodl, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx náhradu xxxxxxx řízení ve xxxx 156 740,74 Xx (xxxxx XXX). Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx rozsudkem x xxxxxx vydaný x xxxx xxxx, když xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xx xxx 15.3.2016, x. x. 18 X 49/2015-41, xx znění xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx ze dne 1.8.2016, č. x. 18 X 49/2015-60, xxx xxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx ze xxx 25.11.2016, č. x. 16 Co 407/2016-75, x v pořadí xxxxx xxxxxxxx Obvodního xxxxx xxx Prahu 1 xx dne 24.10.2017, č. x. 18 X 49/2015-127, xxx zrušen xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 5.4.2018, č. j. 16 Co 28/2018-170, x věc xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxx Prahu 1 x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx x Praze xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 25.4.2019, x. x. 16 Co 342/2018-265, připustil změnu xxxxxx xx dne 25.4.2019 (xxxxx X), xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně ve xxxxxx X xxx xxx, že xx x xxxxxx vypouští xxxxx "společně x xxxxxxxxxx" x že xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xx xxxx xx 26.12.2014 xx 29.12.2014, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx XX), xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně ve xxxxxx XXX xxxxxx xxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx 66 615 Xx, xxxxx jej xxxxxxxx (výrok XXX), xxxxxxxxx "Xxxxxxx xxxxx" xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 5 075 Kč (výrok XX), a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx žalobcům xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx výši 15 750 Kč (výrok X).

Xxxx prvního stupně xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx věci. Xxxxxxxxxx xxx 29.12.2004 xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx - xxxxxx xxxxx x xxxxxxx individuální xxxxxxxx x. x. 1 xx pozemku x. x. st. 2, x k. ú. X. (dále jen "xxxxx"). Xx xxxxxxx xxxxxxxxx žalobců ze xxx 21.9.2005 stavební xxxx xxx 3.7.2006 xxxxxxx řízení x xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxx, respektive xxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx 1.9.2006 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přerušil. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx 60 dnech. Xxx 25.10.2006 podali xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx stavby. X xxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx 15.11.2006. Xxx 21.12.2006 stavební xxxx xxxxxxx x dodatečném xxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxx střechy xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx uvedenému rozhodnutí xxxxxxxx dne 22.1.2007. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozhodnutí xx dne 21.12.2006, x xx xxxxxxxxxxx xx xxx 31.5.2007. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dne 1.8.2007. Xxx 16.11.2007 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx. Stavební úřad xxx 28.12.2007 xxxxxxx x dodatečném povolení xxx xxxxxx - xxxx stavba xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx 30.1.2008 xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xx dne 14.5.2008 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o zrušení xxxxxxxxxx xx xxx 28.12.2007. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx o odstranění xxxxxx xxxxxxxx dne 23.7.2008. Xxx 20 11.2008 podali xxxxxxxxxx x stavebního xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §61 xxxxxxxx x. 137/1998 Xx. Tímto xxxx xxxx xxxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxx. Xxx 9.3.2009 xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx výjimky xxxxxxxx. Xxxxxxx podali xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx 30.3.2009. Xxxxxxxxxxx ze dne 24.7.2009 odvolací orgán xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 9.3.2009. Xxx 28.5.2010 xxxxxxxx xxxx rozhodl x dodatečném povolení xxxxxx - nové xxxxxx kůlny. Proti xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx žalobci xxx 23.6.2010 odvolání. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 19.11.2010 rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 28.5.2010. Xxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx 14.12.2010. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přerušil xxx 15.4.2011, xxxx po 121 xxxxx xx xxxxxxx spisu. Xxx 20.1.2012 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx o odstranění xxxxxx - xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx 22.2.2012 xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx rozhodl xxx 31.7.2012 x xxxxxxx xxxxxxxxxx ze dne 20.1.2012. Xxxx xxx xxxxxx stavebnímu xxxxx xxx 6.8.2012. Stavební xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxx 15.5.2013 přerušil. Xxxxxx xxxx přerušeno xx 282 dnech xx vrácení xxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stavební xxxx xxxxxxxx xxx 16.8.2013 xx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx podkladů xxxxxx ze xxx 16.8.2013 x dále xxx 28.8.2014 xx xxxxxxx xxxxx ze xxx 28.8.2014. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 25.6.2014 xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx rozvoj. Xxx xx xxx xxxxxx žaloby nedošlo x vydání xxxxxxxxx xxxxxxxxxx stavebním úřadem. Xxxx prvního xxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu x xxxxxxxx dlouhého stavebního xxxxxx, x také xx, xx xx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx sousedícím x xxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx, x xxxxx xx v xxxx 2017 xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx hodnocení xxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx průtahy xxx vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx řízení. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x rozsudku Xxxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.9.2015, xx. xx. 30 Xxx 344/2014, xxxxxxxxxxxx pod xxxxxx 113/2017 Xx. xxxx. xxx., a xxxxxx x závěru, xx x dané xxxx xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx o spor x právo, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, jehož xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxx práva, toto xxxxx xx xxxxxx xx vnitrostátním xxxxx x xxxxxx xx xxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxx byl xxxxx xxxxxx a rovněž x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xxxxxxx x jejich xxxx, xxxx toto právo xx xxxxxx x xx. 11 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxxx"). Splnění xxxxxx xxxxxxxxx xxx i xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx, o xxxxx x xxxxxx šlo, xxxxxxx xxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx svobod (dále xxx "Úmluva"). Xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx posuzovat xxxx xxxxx xxxxx stanoviska xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 13.4.2011, xx. xx. Xxxx 206/2010, uveřejněného xxx xxxxxx 58/2011 Sb. xxxx. xxx. (dále xxx "Stanovisko"), x xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxx x §31x XxxXx. Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 21.3.2018, sp. xx. 30 Cdo 1174/2016, dle xxxxx xxxxx nárok xxxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx xxxxx x §31x XxxXx, xxxxx xx správním xxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxx, že xxxxx xxxxx je x xxxxxxx x xx. 6 Úmluvy x xxxxxx xx i xxxxxxxxxxx, když by xxxx účastníky správních xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxx by xxxx, xxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx posuzován xxxxx xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy. Xxx xxxxxxxxx uplatněného xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xxxx zahájeno xxx 3.7.2006, do zahájení xxxxxxxx xxxxxx x xxxx věci, xxxx xx dne 2.6.2015, xxxxxx xxxxx řízení 8 xxx x 11 měsíců. Soud xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxx x xxxx xxxxxx k xxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx 20 000 Kč za xxx řízení x xxxxxxxx xx ani xx xxxx xxx xxxx xxxxxx. Částku xxxx xxxxx xxxxxx x 10 % xx xxxxxx složitost xxxxxx, xxxxxxx žalobců x xxxxxx xxx. Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx 231 838,10 Xx, xxxxx pokud xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx výši 183 600 Xx, je xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx rozsahu x soud xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx soud xxxxxxx žalobcům úrok x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xx do xxxxxxxx xx žalovaná xxxxxxx xxx 26.12.2014. X xxxxxxxxx řízení xxxx xxxxxxx xx xxxxx §142 odst. 3 občanského soudního xxxx, přičemž xxx xxxxxxx výše nákladů xxxxx z xxxxx xxxxx, xxxxxxxx částky, x jako xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x DPH.

Odvolací xxxx xxxxxxx skutková xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutími xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Odvolací xxxx také xxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxx xxx lidská xxxxx (xxxx xxx "XXXX") ze xxx 6.3.2012, xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 5335/07, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx sp. xx. 30 Cdo 1174/2016 x xxxxxx rozsudku XXXX xxxxxxxxx. Xx xxxxx doplněném xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx soud xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxxx x celém xxxxxxxx řízení, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx náhradu xxxxx na xxxxxx. Xxxxxxxx soud sice xxxxxxxxxx, že xxxxx xx xxxxxxx újmy xx zdraví xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxx takto xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx, že pro xx řízení xxxx xxxxxxxx x ohledem xx xxxxxx xxx x po xxxxxxxxx xxxxxxx na ně xxxxxxxx xxxxxxxxx, aniž xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx společenského xxxxxxxxx. Xx xxxxxx x xxxxxx věci pak xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxx xx soud xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx závěr, xx xx xxxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, xx správný. Xxxxx xxxx, xx xxx poskytnutí xxxxxxxxxx xx rozhodující xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, když x xxxxxxx xxxxxxxxxxx délky xx tvrzená xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Odvolací xxxx konstatoval, xx x žalobců xx xxxxx o xxxx, xxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx a xxxxx, xxxx výsledek xxx xxxxxx přímý xxxx xx způsob xxxxxx jejich vlastnického xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xx přitom xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx konečným způsobem, xxxxxxxxx-xx vlastník sousední xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx parametrům xx xxxxxxxxx řízení, xxxxxx xx xxxxxxxx účinně xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx jako obiter xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx požadavek xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, i xxxxx xx skutečnosti xxxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxx xxx učinit x x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxx xxxxxxxxx veřejnosti xxxxxxxx jednání xxx xx. 6 odst. 1 Úmluvy xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx soudního xxxxxxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx vzdají, xx přesto xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Ve xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx zhodnotil, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x čl. 6 Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě. Prvou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx řízení, přičemž xxx xxxx soudem xxxxxxx stupně správně xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxx až 3.7.2006, xxxx předchozí xxxxx žalobců xxxxx xxxxxxxx následek neměly. Xxxxxx xxxxx xxxx x žalobci i x xxxxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, je xxxx xxxxxxxxx, že x účinky ke xxx 20.3.2017 žalobci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx dovodit. X xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx 10 xxx 8 xxxxxx x 17 xxx. Xxxxxxxx xxxx xx ztotožnil x xxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx nedostatečné x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xx závěru xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx výše xxxx xxxxxxxxxx. Odvolací xxxx považoval xxxxxx 20 000 Xx xx rok xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xx rok xxxxxx xxxxxxxx na 16 000 Xx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxxx aplikován obecný xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx satisfakce xx xxxx xxx xxxx snižuje na xxxxxxxx. Xxxxxxxx částka xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx činí 160 710 Xx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx složité, x xxxxxxx xxxxxxxxxx řízení xx obecně xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx složitostí, zde xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx stupních soudní xxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx odvolací xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx o 10 %. Xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx nijak xxxxxxxx xxxxxx nepřispělo. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx neměly. Xxxxxxxx xxxx měl xxxx xx xx, xx xxxx dány xxxxxxxx xxx zvýšení xxxxxxxxxx o xxxxxxx 10 % xxxxxxx x ohledem xx xxxxxx stavebního xxxxx, xxxx x x xxxxxxxxx důkazů rozhodnutími xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx odvolacím xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx stupně, xxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodnutí, xxxx rozhodné nehodnotil xxxxx xxxxxx okolnosti, xxx nichž xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx odvolací soud xxxxxxxx význam xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx, xxxxx xxx nepochybně xxxxxxxx jejich věkem, xxxx takové xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx řízení xxxxxxxxxxxx, a proto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x 10 %. Důvodem xxx zvýšení x xxxxxxx 10 % xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx a xxxxxx xxxxxx vlastnického xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx, který pravidelně xxxxxxx. Negativní situace xxxxxx dlouhého řízení x absencí xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx ně xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xx nelze xxxxxxxxxxx, xx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx obou xxxxxxx, xxxxxxx se xxxx x sdílenou újmu, xxx xxxxxx svědčí xxx xxxx intenzivní xxxxx, x proto xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx o 20 %. Uvedená xxxxxxxxxx kritéria xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxx xxxxx sobě x xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx nárok xx xxxxxxxxxx xx xxxx 160 624 Xx. Xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx změnili xxxxxxx xxxx xxxxxx (a xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx připustil) xxx, xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx žalované xxxxxx, xxxx částku 91 800 Xx, xxxxxxxx xxxx xx užití §220 x. x. x. xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xx xxxxxx XX. Xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xx xxx dne 30.12.2014, xxxxx xxxxxx tohoto xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xx prodlení. Xxxxxxxx žalobcům xxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx plná xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx stanovil xxxxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxx xxxxxxx nákladů řízení xxxxx stanovil xx xxxxxx 66 615 Xx. Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 15 750 Xx, x xx xxxxxx ztráty xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx x XXX.

XX.

Xxxxxxxx x xxxxxxxxx x němu

Rozsudek xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx II, III x X xxxxxxx xxxxxxxxx. X něm xxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx soudu spočívá xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xx přesvědčena, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx, kterou x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx, xxx na správní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky řízení xxxxxxxxx x xx. 6 odst. 1 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx přezkum, xxxxxx x xxxx plynoucí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx nejistoty xxxxxxx xxxxxxxx správního xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx odvolací soud xx při xxxxxx xxxxxx hmotného xxxxx xxxxxxxx xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze xxx 28.11.2017, xx. xx. 30 Cdo 4084/2016, xx xxx 21.3.2018, xx. xx. 30 Xxx 1174/2016, xxxx xx xxx 12.12.2018, xx. zn. 30 Xxx 5794/2016, xxxxx xxxxx xxxxxxx řízení xxxx x xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy, xxx xxxxx tehdy, xx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx k xxxxx, xxxx jestliže xx xxx navazuje xxxxxx xxxxxxx (xxx xxx x celkové xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx). Jinak xx x případě správního xxxxxx xxxx xxxxxx "xxxxx" x nesprávný xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §13 odst. 1 xxxx xxxxx XxxXx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxxxxxxxxx soudního xxxxxxxx xx správní xxxxxx xxxx právně významné xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, x xxxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx, tedy xx-xx xxxxx podat žalobu xxxxx zákona č. 150/2002 Xx., xxxxxx xxx xxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, x xxxx správní xxxxxx do stadia xxxxxxxx přezkumu xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx pouze xx, zda účastník xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx navazoval, xxx xx takový xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx správním xxxxxx, xxxxx xxxx protichůdné xxxxx. Xxxxxxxx, xxxxx xx vyhovuje pro xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx právo xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx subjektivních práv. Xxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxx navazujícím xxxxxxx xxxxxxxxx, který xx xx xxxxx xxxxxxxx rozhodovací xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx soudní xxxxxxx xx xxxxx stránce. Xxxxx účastníci, xxxx xxxxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx dotčení xxxxxxxx práv podle xxxxxx x. 150/2002 Xx., mohou podat xxxxxxxxxx žalobu - xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xx mají xxxxx. Xxxxxxx výkladu xxxxxxxxxx soudu xx xxxx xxxxxxxxx, xx Xxxxxxxx xxxx by xxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, neboť xxxxx podat žalobu xx xxxxxxxxxx vždy, x to x x xxxxxxx výše xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxx bylo vyhověno. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx také xxxxxxx, xxx Nejvyšší xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §14 xxxx. 3 xxxxxx x. 6/2002 Xx., tedy xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx stanoviska xxxxxxxxxx xx xxxxxxx aplikovatelnosti xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxxx považuje xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xx předmětem xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxx právo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nemovitostí, neboť x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, stavební xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xx jen úsudek x xxxxx úsudku xxxxxxxx ve xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x "xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx". Xxxxxxxx xxx rovněž xxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, na xxxxxxx xxxxxx o xxx, xx xxxxxxx xxxxx možnost (xxxxxxxxxxx) xxxxxxx xx xxxxx xx. 6 odst. 1 Úmluvy, xxxxx xxx xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx soudních. Xxxxxxxx xx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx řešené xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx je xxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx takto xxxxxxxx se přímo xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx.

X xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx otázku xxxxxxxxxx xxxxx, když x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nemajetkové újmy xx formě nejistoty xx xxxxxxx jen x případě xxxxxxxx xxxxx xx projednání xxxx x přiměřené xxxx. Vyvratitelná domněnka (xxxxxxxxx) vzniku xxxxxxxxx xx xxxx uplatní, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx břemen. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nemajetkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, neboť xxx x stav xxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx pro xx, aby se xxxxxxxxx osoba mohla xxxxx poškozenou, x xx třeba zvážit, xxx vzhledem xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx se i xxxx xxxxx v xxxxxxxx postavení xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xx složkách xxxxxxxxx xx svém xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx soud xxxxxxxx xx xxxxx závěru, xx na správní xxxxxx dopadá čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxxxx, že "xx xxxxxxx újma xxxxxxx xxxxxxxxx", tudíž xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx imanentně xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx otázky procesního xxxxx. Xxxxxxxxx právní xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxx, xx xxx právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx újmy xx xxxxx xxxxxxxxx nepresumuje, xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxx shrnutým xxxxxxxx. Především ale xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx soudem xxxxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx x projevy xxxx stav mysli xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx ohledně xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx užívat xxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxx kůlna stínila xxxx xxxxxx domu, xx xxxx rušeni xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxx podmáčen xxxxx xxxxxx stavebníků x xx xx xxxxxxx xxxxxxx stresovala x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx výsledku xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxx o xxxx xxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx xxxxxxxx. Odvolací xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx po právní xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xx xxxxxx okolností pak xxxx x nesprávně xxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x odvolací xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx, zda xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Odvolací xxxx xx proto xxxxx xxxxxxxx odchýlil xx xxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xx xxx 4.9.2013, xx. xx. 30 Cdo 1436/2013, x nesprávně xxxxxxxx, xx xxxxx zdravotních xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx pod xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy, xxxxxxx xx xxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxx na xxxxxx či xxxx xxxxx.

X xxxxxxx xx xxxxxxx žalovaná navrhla, xxx Nejvyšší soud xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xx xx xxxxxx v plném xxxxxxx zamítá x xxxxxxx žalované xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxx xxxxxxxx rozsudek x napadené xxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx aby xxxxxx x xxxxxxx rozsudek xxxxx xxxxxxx xxxxxx x věc xx xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx soud x dovolacím xxxxxx xxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 99/1963 Xx., xxxxxxxx xxxxxx xxx, ve xxxxx xxxxxxx od 30.9.2017 (xxxx. xx. II x xx. XXX xxxxxx č. 296/2017 Xx.), xxxx xxx "x. x. x."

Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx, xxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx §241 xxxx. 2 písm. b) x. x. x. x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx §241x xxxx. 2 x. x. x. Nejvyšší xxxx se xxxxx xxxx zabýval xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxx §236 xxxx. 1 o. x. x. lze xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího soudu, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx §237 o. x. x., xxxx-xx xxxxxxxxx jinak, je xxxxxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxx xxxxxxxxxx odvolacího xxxxx, kterým xx xxxxxxxx xxxxxx končí, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx práva, při xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx soud odchýlil xx ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx dovolacího soudu xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx dovolacího xxxxx xxxxx xxxxxx vyřešena xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx vyřešená xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxx senát 30 Xxxxxxxxxx soudu, xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxx dovolání xxxxxxxxx x rozhodnout o xxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx otázky, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 odst. 1 Xxxxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxx, byť xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx závěru odlišnému xx toho, xxxx xxx xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 21.3.2018, xx. xx. 30 Xxx 1174/2016).

Xxxxx tříčlenný xxxxx 30 Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx §20 odst. 1 xxxxxx x. 6/2002 Sb., x xxxxxxx, xxxxxxxx, přísedících x státní správě xxxxx a o xxxxx některých xxxxxxx xxxxxx (xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx občanskoprávního x obchodního xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu (xxxx xxx "xxxxx xxxxx"). Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xx v xxxxxxx s xxxxxxxxxxx §19 x §20 xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx.

X xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx XXX x X rozsudku xxxxxxxxxx xxxxx xx dovolání xxxxxxxxxx nepřípustné [§238 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x.]. Nejvyšší xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx dovolání xxxxxx xxxxx §243x xxxx. 1 x. x. x.

Xxxxxxx napadení výroku XX xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v rozsahu xxxxx rozsudku soudu xxxxxxx stupně je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx nepřípustné, xxxxx xxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stupně ve xxxxxxxx žalované a xxxxxxxx zásah dovolacího xxxxx x uvedeném xxxxxxx xxxxxx přivodit xxx žalobkyni xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (srov. xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 30.10.1997, xx. zn. 2 Xxxx 1363/96). I x xxxxx xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odmítl.

Otázka xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxx bylo xxxxxxx v této xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx samostatným xxxxxxxxx xxxxxxxx přípustnost xxxxxxxx xx smyslu §237 x. x. x. nezakládá, xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx dovolacího xxxxx (xxxx. rozsudek Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 4.9.2013, xx. zn. 30 Cdo 1436/2013), xxxxx xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vlivu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xx dokreslení situace, xxxx by x xxxxxx okolností xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xx žalované, x xxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx odvolací xxxx xxxx okolnosti nebral xx úvahy (xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího soudu xx xxx 25.1.2012, xx. xx. 30 Xxx 4336/2010).

X xxxxxxxx xxxxxxxx neoznámená, xxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx námitka, že x posuzovaném řízení xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §237 o. x. ř. nezakládá, xxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxx rozsudek x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx ze dne 28.2.2017, xx. xx. 30 Xxx 5103/2015, xxxxxxxxxx xxx číslem 77/2018 Xx. rozh. xxx.). Xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x pro xxxxxx řízení o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx otázky xxxxxxxx xxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxx xxxxxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx právní xxxxxx xx být xxxxxxxxx xxxxx, než xxx je xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 21.3.2018, sp. xx. 30 Xxx 1174/2016.

XX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxx důvodné.

Podle xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx "Xxxxxx") xx xxxxx xxxxx xx to, xxx xxxx záležitost xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx trestního xxxxxxxx xxxxx němu. Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x veřejnost xxxxx xxx vyloučeny buď xx xxxx xxxxxx xxxx části procesu x xxxxx mravnosti, xxxxxxxxx pořádku nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx společnosti, nebo xxxx xx vyžadují xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx zcela nezbytný, xxxxx by, xxxxxxxx xx zvláštním xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxx 38 xxxx. 1 Xxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx zákonnému xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zákon. Xxxxxxxx 2 téhož xxxxxxxxxx říká, že xxxxx má xxxxx, xxx jeho věc xxxx xxxxxxxxxx veřejně, xxx xxxxxxxxxx průtahů x v xxxx xxxxxxxxxxx a xxx xx mohl xxxxxxxx xx xxxx prováděným xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx §13 xxxx. 1 OdpŠk xxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxxxxxxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx je xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx vydat xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx lhůtu, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxx úřední postup xxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx nebo xxxxx rozhodnutí v xxxxxxxxx lhůtě.

Podle §31x XxxXx xxx xxxxxx xx xx, zda xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxxxxxxx škoda, xxxxxxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx též xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxx 1). Xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx možno xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx. Xxx stanovení výše xxxxxxxxxxx zadostiučinění se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx újmy x x xxxxxxxxxx, za xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx (odstavec 2). X xxxxxxxxx, xxx nemajetková xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx podle §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx xxxx §22 odst. 1 věty xxxxx x xxxxx, xxxxxxxxx xx xxx stanovení xxxx přiměřeného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x x) xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x) xxxxxxxxxx xxxxxx, c) xxxxxxx xxxxxxxxxxx, kterým xxxxxxx x průtahům x řízení, a x tomu, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx odstranit průtahy x řízení, x) xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, x x) xxxxxxx xxxxxxxx řízení xxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxx 3).

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nehmotné (xxxxxxx) xxxx způsobené xxxxxxxxxx úředním xxxxxxxx xxxx v českém xxxxxxx řádu zakotvena xxxxxxx x. 160/2006 Xx., xxxxx xxxxxxxxxxx x účinností od 27.4.2006 xxxxx x. 82/1998 Xx., x xxxxxxxxxxxx xx škodu xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxxx moci rozhodnutím xxxx nesprávným xxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx xxxx č. 358/1992 Xx., x xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx (notářský xxx).

Xxxxx xxxxxxx xxx do §1 vložen xxxx xxxxxxxx 3 stanovící, xx xxxx a xxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hradí xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx zákonem xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx újmu. Xx §13 xxxx. 1 XxxXx byla xxx xxxxxxx věta xxxxx výslovně označující xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx porušení xxxxxxxxxx xxxxxx úkon nebo xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx lhůtě.

Nově xxxxxxx xxxx v §13 xxxx. 1 OdpŠk xxxxxx obsahuje poznámkou 8x xxxxx na xx. 5 a 6 Úmluvy. X xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x. 160/2006 Xx. xxxxxx vyplývá, xx účel xxxxxx xxxxxx je xxxxx: xxxxxx xxxxxxxx xx xx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx délky xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxx judikatuře xxxxxxx mezinárodní xxxx Xxxxxx aplikující, jednak xxxxxxxxx xx xx, xx x xxxxxxx x touto xxxxxxxxxxx xx xxxx čl. 6 odst. 1 Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx celková délka xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx náhrady xx xxxxxxxxxxx celkové xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xx jednotlivé průtahy x řízení.

Zákonem x. 160/2006 Sb. xxx xx xxxxxx č. 82/1998 Xx. přibyl xxxxxx xxxx §31a, xxxxx stanoví xxxxxx xxxxxxxxxxx zadostiučinění xx xxxxxxxx nemajetkovou újmu. X xxxxxxxx 3 xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xx třeba x případech, xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §13 odst. 1 xxxx druhé x xxxxx xxxx §22 xxxx. 1 xxxx xxxxx x xxxxx, přihlédnout xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxx k zákonu x. 160/2006 Sb. xxxxxx xxxxxxx, xx xxx x kritéria xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx délka xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx judikatura xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

X uvedeného xx xxxxxx, že xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx ve xxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx třetí XxxXx xx xxxxx postupovat x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx lidská xxxxx xxxxxxxxxx xx x xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 8.9.2010, xx. xx. 30 Xxx 1614/2009). To xx xxxxxxx xxxxxx i x xxxxx uvedené xxxxxx v zákoně x. 160/2006 Xx., xxxxxx xxxx poskytnout xx xxxxxxx úrovni xxxxxxxxxx xxxxxxx porušení xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx řízení ve xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xx. 13 Xxxxxx.

Xx xxxxx xx xxxxxxx, xxx poskytovaly xxxxxxx xxxxxxx právům, xxxxx xxxxxx xxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxx xxx dříve xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx splnění lze x xxxxxxxx jeho xxxxx xxxxxxxxxx podřadit xxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx xx xxx 29.9.2015, xx. zn. 30 Cdo 344/2014, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 113/2017 Xx. xxxx. xxx., Xxxxxxxx xxxx xxxxx, že x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx uvažovat, xxx-xx ve xxxxxxxx xxxxxx x spor x právo xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xx přímý xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx způsob xxxxxx xxxxxx práva xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx a xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx. X xxxx Nejvyšší xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xx. 38 Listiny xxxxxx xx svém xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx soudních. Xxxxx odstavec xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx vztahují pouze xx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx xxxx. Jelikož xxxxx xxxxxxxx navazuje xx úpravu xxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx, xx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx soudní. Xxxxxxx xxxxx xxx dovodit x x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx mimo xxxx xxxxxxxx právo, xxx xxx byla xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx soudní xx řízení xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, především před xxxxxxx moci výkonné (xxxx. Listina xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx: xxxxxxxx. Xxxxx: Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, 2012, 906 x. Xxxxxxxxx Xxxxxxx Kluwer. XXXX 978-807-3577-506. S. 787). Pokud xxxxx xxxxxxx xxxxxx dovodily x xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx xxxxx žalobkyně xx xxxxxxxxxx xxxxx správního xxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

X xxxxxxxx xx dne 30.10.2019, xx. zn. 30 Xxx 4487/2017, v xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx rozhodnutí, Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx x případě těch xxxxxxxxx řízení, na xxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxx, může xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §13 XxxXx. Xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx §13 xxxx. 1 věty třetí XxxXx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx), xxx (xxx) x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx §13 xxxx. 1 xxxx xxxxx xxxx xxxxx OdpŠk (xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo přiměřené xxxxx). Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx nálezy Xxxxxxxxx xxxxx, x xx xx dne 25. 7. 2017, xx. xx. I. XX 2330/16, x xx dne 5.10.2017, xx. xx. XX. XX 2800/16.

Xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx x rozsudku xx xxx 24.4.2014, xx. xx. 30 Xxx 3271/2012, xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx 102/2014 Xx. rozh. obč., Xxxxxxxx soud vysvětlil, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx rozhodnutí je xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx přiměřené ve xxxxxx §13 odst. 1 věta xxxxx x xxxxx XxxXx, xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx závěr xxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxx i xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx xxx 7.10.2014, xx. xx. 30 Xxx 2018/2014).

X rozsudku xx dne 21.3.2018, xx. xx. 30 Xxx 1174/2016, Nejvyšší xxxx zopakoval, že xxxxx xx projednání xxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx zakotveno x xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx x. 160/2006 Xx. nachází x xxxxxx č. 82/1998 Sb., xxxxxxx x jeho ustanoveních §13 XxxXx (xxxxxx x §22 XxxXx) x x §31x XxxXx. Na xxxx xxxxxxxx úpravu xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, x xxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx postupu ve xxxxxx §13 xxxx. 1 věty druhé x třetí xx §22 odst. 1 xxxx xxxxx x xxxxx XxxXx v xxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí x přiměřené xxxxx x výkladem ustanovení §31x XxxXx. Stanovisko xx však xxxxx xxxxxxxxx pouze na xxxxxx, xxxxx spadají xxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx. X xx. 38 xxxx. 1 Listiny xxxxxxx, xx xx xxxxx vztahuje výhradně x xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx odstavec již xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx xxxxx zde xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxx (xxxxx x xx xxxxxx jiná), ale xxxxxxx navazuje na xxxxxx prvního odstavce, xx nutné xxxxxxx, xx xx i xxxxx odstavec xxxxxxxx xxxxxxxxx na řízení xxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xx možné xxxxxxx x x obsahu xxxxxx článku, neboť xxx xxxx, xx "xxxxx xx xxxxx, xxx jeho xxx xxxx projednána xxxxxxx". Xxxxxxxxx jednání xx xxxxxx znakem xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx před xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxxx moci xxxxxxx. Také xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxx o "xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxxxxx x nestranným soudem xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx". Citované ustanovení xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx, x xxxxx xx být soudem xxxxxxxxxx o jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx. ESLP termín "xxxxxxxxxx soudem" xxxxxxx xxxxxx, x tudíž xx xxxx xxxxxxxx x xxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx práva, xxxxx xxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X obecné xxxxxx XXXX xxxxxxxxx xxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy x xx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx dovozených v xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx jde xx xxxxxxxx xxxxxx x spor o xxxxx xxxx závazek, xxxxx je opravdový x xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, rozsah xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx závazek xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx právo xxxx xxxxxxx, o xxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx na xxxxxxx řízení xx. 6 odst. 1 Xxxxxx dopadá x xx tudíž xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxx nedopadá správní xxxxxx xxxx o xxxx, xxx xxxxx xxxxx, xx-xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x soudu, xxxx xxxxxxxx xx xx navazuje soudní xxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXXX ze xxx 6.3.2012, xx xxxx Xxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, xxxxxxxx x. 5335/07, xxx 46; nebo xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 28.11.2017, xx. zn. 30 Xxx 4084/2016).

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx závěry xxxx xxxxxxxxxxx Nejvyššího xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx 26.2.2019, xx. xx. 30 Xxx 924/2017, xx xxx 28.8.2018, xx. xx. 30 Xxx 6022/2016, x xx xxx 27.2.2019, xx. xx. 30 Xxx 1098/2017, xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu ze xxx 20.8.2019, xx. xx. 30 Xxx 1912/2018, xx dne 25.3.2019, xx. xx. 30 Xxx 1414/2017, xx dne 30.5.2018, xx. zn. 30 Xxx 2263/2016, xx xxx 12.12.2018, sp. xx. 30 Xxx 5794/2016, ze dne 18.2.2019, xx. xx. 30 Xxx 4283/2017, xxxx xx xxx 19.6.2018, xx. xx. 30 Xxx 2830/2016), xxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, pro xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxx-xx xxxx absolvování xxxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx x soudu.

Jakkoli xx uvedený závěr xxxxxxxx x x xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.4.2020, xx. xx. IV. XX 214/20, xxx 14, xxxxxx xxxxx xxxxx k nutnosti xxxx překonání, x xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

X judikatury XXXX xxxxxxxxxx xx x xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx zřetelně xxxxx, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxx v něm xxxxxxxxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. První xxxxxxx xx věcná xxxxxxxxxxxx daného ustanovení xx xxxxxxx věc x druhou xx xxxxxx, xxx x xxxxxx věci xxxx xxxxxxxx xxxxxx daným xxxxxxxxxxx vyžadované (xxxx. xxxx. xxxxxxxx ESLP xx xxx 16.7.1971, xx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx, stížnost x. 2614/65, rozsudek XXXX xx dne 28.6.1978, xx xxxx Xöxxx xxxxx Německu, xxxxxxxx x. 6232/73, xxxxxxxx ESLP ze xxx 23.9.1982, xx xxxx Xxxxxxxx and Xöxxxxxx xxxxx Švédsku, xxxxxxxx x. 7151/75 x 7152/75, rozsudek XXXX xx dne 23.10.1985, ve xxxx Xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 8848/80, xxxxxxxx ESLP ze xxx 27.10.1987, xx xxxx Xxxxx xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 10426/83, nebo xxxxxxxx XXXX xx xxx 1.7.1997, ve věci Xxxx Gustafson proti Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 23196/94).

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx o xx, zda xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xx. xxx jde x xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx opravdový x xxxxx a xxxxx rozhodnutí xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx výkonu xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xx-xx toto xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xx-xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, případně xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx ustanovení (xxxx. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 29.11.2017, xx. zn. 30 Cdo 1273/2016, xxx 26, xxxxxxxxxx xxx číslem 17/2019 Xx. xxxx. xxx.). Xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx vykládat xxxxxxxxx (xxxx. KMEC, X. x xxx. Xxxxxxxx úmluva x xxxxxxxx právech. Xxxxxxxx. 1. xxxxxx. Xxxxx: X. H. Xxxx, 2012, x. 590. Xxxx xxxx. XXXXXX, X., XXXXX, E., XXXX, X. Xxxxxx, Xxxxx xxx Xxxx: xxx Xxxxxxxx Convention xx Xxxxx Rights. Xxxxx edition. Xxx Xxxx: Xxxxxx University Xxxxx, 2014, s. 252, jakož x xxxxxxxx aktualizovanou xxxxxxxx x xx. 6 Xxxxxx - Guide xx Xxxxxxx 6 xx xxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx on Xxxxx Xxxxxx. Xxxxx xx x fair trial (xxxxx limb) [online]. Xxxxxxx xx Europe/European Xxxxx of Xxxxx Xxxxxx, 2018 [xxx. 23.10.2018], x. 6. Xxxxxxxx x: xxxxx://xxx.xxxx.xxx.xxx/Xxxxxxxxx/Xxxxx_Xxx_6_XXX.xxx.).

X xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx o xx, xxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxx xxxxxxxx garance xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxx xxxx xxx spravedlivě, xxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxx měl stěžovatel xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xx dne 28.11.2017, xx. zn. 30 Cdo 4084/2016, x xxxxxxx, xx xx, že xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx xxx pojmově xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx/xxxxxxx budou xxxxxxxxx xxxxxxxx řízení, a xxxxx xxxxxx, tedy x xxxxxxxx x xx, kterým občanským xxxxxx bude xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy (ve xxxxxx nezbytných kvalit xxxxxx x nich xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxx).

Xxxxx xxxxx rozhodujícího x posuzovaném řízení xxxxx nepředstavuje další xxxx, xxxxx naplnění xx xxxxx xxxxxxx xxx kladný xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xx. 6 Xxxxxx (blíže x xxxx xxxx. XXXX, X. x xxx., op. xxx, x. 591). Uvedené xxxxx xxxxx ve xxxxxx čl. 6 Xxxxxx xxxxxxxxxxx až xxxxxxx, xxxxx muselo xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx být konstatován xxxxxx x xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ESLP x xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx ESLP xx xxx 1.7.1997, xx xxxx Rolf Xxxxxxxxxx proti Švédsku, xxxxxxxx č. 23196/94, §41.

Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx, xxx xxx o xxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx působnosti. Je xxxxxx xx národním xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx upraví, xx. xxx bude xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx správními xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx XXXX xxxxx xxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, x když xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx požadavky xxxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxx (např. aby x xxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxx), xxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxx xxxxxxxxx splněny x xxxxxxxx xxxxxx souboru xxxxxxxxxx vnitrostátních xxxxxx xxxxxxxxxxxx se x xxxxx věci xxxxxxx x xxxxxx z xxxxxx řízení.

Otázkou xxxxxxxxx xx, do jaké xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx tento xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx možno xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, x xxxx xx pokud xxxx x xxxxx civilní xxxxx xx závazky xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx Úmluvy xxxxxxxx žádat, xxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx s charakteristikami xxxxxxxxxxxxxx Úmluvě, x xx v xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxx plynoucím. Jinak xxxxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx smyslu Xxxxxx, xxxxxxxxxx zda jej xxxxxxxxx vyžadovat pouze x některého z xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxx/xxxxxxxx) xxxxxxxxxx o téže xxxx.

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx odpověď xx tyto xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx Úmluvy, xxx konkrétně x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx (xxxx. XXXX, X. x xxx., xx. cit., x. 620), xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx XXXX xx xxx 21.2.1975, xx věci Xxxxxx xxxxx Spojenému království, xxxxxxxx x. 4451/70, xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx. Xxx XXXX xxxxx: "Xxxxx by toto xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx tak, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx před xxxxxx, xxxxxxx stát xx xxxx, xxxx xx xx xxx dostal xx xxxxxxx, xxxxxx xxx soudy xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx orgánům xxxxxxxxxx xxxxx. Takové xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx spjaté x xxxxxxx svévole, xx xxxx vážné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx by Xxxx xxxxxx přehlížet ..."

Ačkoli xxxxx uvedené XXXX xxxxxxxxxx xx xxxxxx x existenci práva xx přístup k xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx otázky, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx správní xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx působnosti xxxxxxxx xxxxxx (podle vnitrostátního xxxxx) konkrétní xxxxxx xxxx (xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx) a xxxxxx xxx ani ve xxxxxx x orgánům xxxxxxxxxxxxx soudu v xxxxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx) (xxxx. XXXX, X. x xxx., xx. xxx., s. 622). Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx jedné x xxxx věci (xx xxxxxxxxxxx, xx se xxxxx x xxxx x xxxxxxx xxxxx/xxxxxxx) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, x xx x xxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxx xx spravedlivý proces. Xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xx této xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, a xx xxx z xxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx excesivní xxxxx nelze x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx xxxxxxxxx účastníka xxxxxx ve "xxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" (xxxx. EDEL, X. The xxxxxx xx xxxxx and xxxxxxxx proceedings xx xxx xxxx-xxx of xxx Xxxxxxxx Court xx Human Rights [xxxxxx]. Council of Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 2007 [xxx. 29.10.2018], x. 6. Dostupné x: https://www.echr.coe.int/LibraryDocs/DG2/HRFILES/DG2-EN-HRFILES-16(2007).pdf).

Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx spadajících xx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 6 odst. 1 Xxxxxx (to xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx zásah orgánu xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx). Xx absurdum by xxxxx nedošlo x xxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx, xx by xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatně xx xxxxxxxxxx civilního xxxxx stěžovatele vydané x xxxxxxxxx dlouhém xxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxx splněna xxxxxxxxx xxx v xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxxx proti prvotnímu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodnutí. Xx xxxxx straně xxxxx znovu xxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xx xxxxxxxxxx nikoli x xxxxxx aplikovatelnosti xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx toho, xxxxx xxxxxx řízení xxxxxxxxxx xxxxxx nedostatek, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx.

Xx do xxxxxxxxxxxxxxxxx charakterizace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx x xxxxx případě x závazek xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nikoli xxxxxxxxx prostředky xxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx na xxxx xxxxx, jaký zvolí xxxxxx xx do xxxxxxxxxxx orgánů nebo xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxxxxxxxx xxxxxx/xxxx xxxxx), xxxxx jde x xxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx práv x xxxxxxx. Xxxx ovšem xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xx x xxxxxx jednotlivém xxxxxx (xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx stran, xxxxx xx xxxx. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nelze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x tíži), xxxx xxxxxx x přiměřené xxxx (xxxx. XXXX, X., op. xxx., x. 14 x 16). X xxx xxxxxxx koresponduje x xxxxx konstatovaný XXXX x xxxxxxxx xx xxx 26.10.1988, ve xxxx Xxxxxxx Moreira xxxxx Xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x. 11371/85, §60, xx xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx svých xxxxxx - xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x judikatuře Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx věci xxxxxxxxx xx působnosti xx. 6 xxxx. 1 Úmluvy xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx řízení xxxxxxxxx celkovou jeho xxxxx, lhostejno xxx xxxx xxxxxx vedeno xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx soudy, xxxxxxxx před xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

Xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxxx této xxxx xxxx ním xxxxx Ústavní xxxx xxxxx ze xxx 14.10.2020, xx. xx. XX. XX 570/20, xx kterém xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu. Xxxxx xxxxx z xxxx xxxxxx x xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx ve xxxxxx xx. 89 xxxx. 2 Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx při xxxx xxxxxxxxxxxx korigovat x tyto dříve xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx právo, xxxxxx xx správním řízení xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxx xxxxx xxxxx Ústavního xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx. 38 xxxx. 2 Listiny (xxx 34 xxxxxx), které xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx zbytečných xxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) xx xxxxxx xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx, přitom xxxxx zodpovědět xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxx xxxxxx xxxx dodrženy xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx nepatří xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx právech, xxxxx xx xxx dle xx. 41 odst. 1 Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx práva xx xxxxxxxxxx věci bez xxxxxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx samo x sobě zásadní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx autonomní xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (x xxxxxxxxx xxxxx) (xxx 38 xxxxxx).

X xxxxxxxxx xx xxxxxx, xx Ústavní xxxx dovodil existenci xxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dle xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx, které xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx (xxx 44 xxxxxx), xxxxx záměrně xx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xx toto xxxxx vztahuje x xx ta xxxxxxx xxxxxx, jejichž xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx není (xxx 47 nálezu) x xxxxxxxxx, xx těmito xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx nikoli x xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxx škody, tvořenou xxxxxxx xx. zn. XX. XX 3553/15 xx dne 15.2.2017 (X 30/84 SbNU 363), xxx 30 x xxxx., x xxxx rozlišování podmínek xxxxxxx nemajetkové a xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxx xxxx aproboval, xxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx vycházet x xxxxxx xxxxx xxxxxx "xxx průtahů" (bod 59 nálezu).

Velký senát xxxxx xxxxxx jinou xxxxxxx, než xx xxxxxxxx i xx xxxxxx uvedených x xxxxxxxx sp. xx. 30 Xxx 344/2014 x x xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xx na xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx. 6 odst. 1 Xxxxxx a xxxxxxx předmětem xx xxxxxxxx xxxxx či xxxxxxx, nelze xxxxxxxxx §13 xxxx. 1 xxxx třetí XxxXx, x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx jejich xxxxx. Xxx prizmatem citovaného xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx již xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx újmy xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx řízení xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx délku těch xxxxxx, která spadají xx věcné xxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx x xxxx, které xx xx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx pouze to, xxx xxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxx, xxxxx u xxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx délku x §38 xxxx. 2 Xxxxxxx.

X uvedených xxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx dospívá x xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx. 38 xxxx. 2 Xxxxxxx, mají xxxxxxxxx správních xxxxxx, xx xxx dopadá xx. 6 Xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, x xx bez ohledu xx to, zda xx daná xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, či xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx výklad xx xxxxxx, že xxxxxxxx soud xxxxxxxxxx, xxxxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx, xx u posuzovaného xxxxxxxxx xxxxxx je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx ve xxxxxx xx. 6 xxxx. 1 Xxxxxx, x xx i xxxxxx, xx na xx nenavazoval xxxxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx senát xxxxxx, xx xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxx námitek a xxxxxxxx dovolacím xxxxxxx xxx nezabýval xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx zda xxxx jeho předmětem xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxx rozsahu xxxxx xxxxxxxxxx §243x písm. x) o. x. x. xxxxxx.