Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxxxxxxx, pro xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx podle §205 xxxx. 2 x. x. x. s., xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx činné x xxxxxxxx řízení dosud xxxxxxxxx žádný xxxxx x kontakt x xxxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx v Xxxxx xxxxxx usnesení Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx ze xxx 5.5.2020, xx. xx. Xx 2051/2019, x xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx o xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx dne 5.5.2020, sp. xx. Xx 2015/2019, xxxx xxxxxxx xxx bodem X. xxxxxxxxxx, xx xxxxx §205 odst. 1 x. x. x. x. se X. X. xxxxxxxxx x trestnímu xxxxxxx xx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xx xxx 21.8.2019, sp. zn. 9 Gs 368/19, x spočívající x xxx, xx xxxx xxxx xxxxxxxx, ke xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx trestně xxxxxxx X. X. D. x jehož členové x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, M. X. xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx N. X. x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx 10. xx 31.1.2019 xxxxxxx a xxxxxxx x XY xxxxxxxx xxxxxxxxx X. 600 xxxxx metamfetaminu x xxxx 10 000 xxxx x xxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxx x 25. na 26. 4. 2019 X. P. xxxxxx x předal xxxxxxxx xxxxxxxxx X. X. X. N. x xxxxxx č. XX xxxxxx XX, na xxxxxx XX, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, celkem 580 xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx komisního xxxxxxx, xxxxxxx 550 gramů x xxxxxxxxx množství xx xxxxxxxx zajistit x xxxx N. xx xxxxxx XY x zbytek xxxxxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx X.; uvedené xxxxxx látky přitom xxxx xxxxxx českou xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx 60 % xxxxxx xxxxx metamfetaminové xxxx x M. X. si xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx látkami.

Výrokem xxxxx uvedeného usnesení xxx bodem XX. xxxx pak xxxxxxxxxx, xx xxxxx §206 xxxx. 1 x. x. j. x. x xxxxxxxxx xx X. P. nebere xx xxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx usnesení Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx státní xxxxxxxxxx xx předání vyžádaného X. P. x xxxxxxxxx stíhání xx Xxxxxxxx republiky Xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Erlangenu xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx než xxxxx xxxxx §1 xxxx. 1 xxxx 1 x. 1, xx xxxxxxx x xxxxxxxx XX x xxxxxx Spolkové republiky Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx podle §3 odst. 2. x. 1, §29a xxxx. 1 x. 2 xxxxx zákona x xxxxx §25 xxxx. 2, §53 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xx ve xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx tohoto trestného xxxx xxxxx trest xxxxxx xxxxxxx xx xx 15 xxx. Xxxxxxx xxxx x Xxxxx poukázal xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vyžádaného x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xx uvedeného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Jeho xxxxxxx k tomu xxxxx, xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxx xx Spolkové xxxxxxxxx Německo nebyly xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxxx předvolán x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx je xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx v Xxxxx si xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx od Xxxxxxxx zastupitelství x Xxxxxxxxxx-Xüxxxx xxxxxx, že xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxxxxxx či x xxxxx úkonům x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx bydliště.

Městský xxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx státu a xxx xxxxxxxxxx x xxxx vzetí xx xxxxxxxxx vazby. Xxxxxxxx xx xxxxx §193 xxxx. 1 x. x. x. x. x tím, xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Evropské xxxx. Xxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx státu xxxxx x trestním xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx žádný xxxxx o xxxxxxx x vyžádaným a xx Spolkové republice Xxxxxxx xxxxx patrně xxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxx, xx Městský soud x Xxxxx xx xx, že xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozkazu, xxxx xxxx xxxxxx, xx xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání xx Spolkové xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx. Z xxxxxx xxxxxx zamítl xxxxx xxxxxx zástupkyně.

II.

Stížnost

Proti xxxxx uvedenému xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx stížnost, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tak, xx xxxxxxxxxxxx hlavy XX. xxxxx xxxx z. x. x. x. xxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx (XX) xx xxx 13.6.2002 x. 2002/584/SVV, x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx byly xxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx zavázány k xxxx, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxxx vytvořily xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx aplikovatelná xxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx x transparentní. X xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xx mají xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx nepředání xxxxxxxxx xx již xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxx postup xxxxxxxxxxx xxxxx x návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx o xxx, zda xx xxxxxxxx osoba xxxxx xx státu, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx důvody xxxxxxx x §205 xxxx. 2 x. x. x. s. x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx nepředání, xxxxxxx x citovaném xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx obligatorní, xxxx xxxxxxxxxxxx. Pro xxxxxxx státní zástupkyně xxxxxx, že x xxxx xxxx nejsou xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §5 xxxx. 1 z. x. x. x. Xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx nemůže rozšířit xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx, xx potvrzován x Xxxxxxxx xxxxxx (xxxxx ze xxx 3.5.2006, xx. zn. Xx. XX 66/04). Xxxxx zákon nepředpokládá, xx druhá xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx státě, xxxxx xxxxx evropský zatýkací xxxxxx. Pokud Městský xxxx x Praze xxx usnesení odůvodnil xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx x xxx uvedený x xxxxxxx se xxxxxxx. Soudu xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx řízení xxxx xx Xxxxxxxx republice Xxxxxxx xxxxxx při xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, včetně xxxx, zda xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx x Xxxxx republice. Xxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx důvěry xxxxxxxxx států Evropské xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, včetně xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx osobní svobody xxxxxxxxxx, xxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vydal xxxxxxxx xxxxxxxx rozkaz, x xxxx xxxxxxxx xxxx.

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xx, že v xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x omezení xxxxxx xxxxxxx byl xxxxx; x evropském xxxxxxxxx rozkazu xx xxxxxxxx xx příkaz x xxxxxxxx vydaný Xxxxxxxx soudem x Xxxxxxxxx xx dne 25.7.2019, xx. xx. Xx 368/19. Jestliže Xxxxxxx soud x Xxxxx požaduje, aby x xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x potvrzeno, že xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vedenému xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx xxxxxxx, překračuje xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx v xxxxxxxxxx napadeného usnesení xxxxx, xx důvod xxxxxxxxx vazby není xxx, protože vyžádaný xx xxxxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxxx, ani xxxxxxxxx xxxxxxx, které xx xxxx ve Xxxxxxxx xxxxxxxxx Německo, xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx namítá, xx předávací xxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx; skutečnost, xxx xx xxxxxxxx vyhýbá xxxxxxxxx řízení, zde xxxxxxx žádnou xxxx.

X xxxxxxx xx shora xxxxxxx státní xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx Xxxxxx xxxx v Xxxxx zrušil xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxx se xxxxxxx x souladu s xxxxx návrhem xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ujištění Státního xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx odnětí xxxxxxx.

X xxxxxxxxxx své xxxxxxxxx xxxx státní xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Státního xxxxxxxxxxxxxx x Norimberku-Fürthu xx xxx 20.5.2020, xx. xx. 402 AR 2782, xxxxx přílohu xxxxx xxxxxxxxx T. X. X. X., xxxxx xx samostatně xxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx s trestním xxxxxxxx X. P. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx tímto xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ze spáchání xxxxxxxxx xxxx posíleno.

III.

Důvodnost xxxxxxxxx

Xxxxxx soud v Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle §147 xxxx. 1 xx. x. přezkoumal xxxxxx xxxxxxxxxx usnesení x xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x s xxxxxxx xx xxxx uvedené xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx xxx v xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx uvádí xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxxxxx Evropská xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx (XX) xx xxx 13.6.2002 x. 2002/584/XXX, o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx mezi xxxxxxxxx státy Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx upravuje některé xxxxxx xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxx vyhovění xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx), xxxxxxx naopak xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ponechává xx členských xxxxxxx (xxxx. xxxxxx vydání xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx) x některé neupravuje xxxxx x xxxxxxxxx xx vnitrostátní xxxxxx xxxxxx každého x xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx). Xxxxx x podmínky xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího rozkazu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx poměrně xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xx. 1 odst. 1).

Xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx xxxx podmíněno xxxxxxxxxx xxxxxx pátráním xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx. X připojeného xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx xxx lze xxxxxxx, xx x xxxx xxxxxx xx se xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnutí xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx [xxx xxxxxxx xxx xxxx. x) formuláře xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx]. X xxxx xx xxxxx xxxxx, že x xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxx to xxxxxx ze xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx [xxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxx. x) x x. x. xx xxxxxxxx rozkaz xx xxx 25.7.2019], xxxxxx x kopie xxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxx. X když Xxxxxxx xxxx x Praze xx veřejném xxxxxxxx xxxxxxx xxx 21.11.2019 xxxxxxx xxxxx vydaným xxxxxxxxx zatýkacím rozkazem, xxxxxx x odůvodnění xxxxxxxxxx usnesení xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx vydání xxxxxxxxxx zatýkacího rozkazu xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nevyjadřuje.

Městský soud x Praze, xxx xx xxxxx uvedeno, xxxx poukazuje xx xxxxx §193 z. x. x. s. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxx vydání evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx, kterým xx soud v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx x dovozuje, xx xxxx zmíněný xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx unie, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxx shora uvedeno, xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx předcházet [x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxx. x) jeho formuláře], xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xx plně xx xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx, xxxx proces xx xxxxxx xxxxxxxxxx zatýkacího xxxxxxx předcházet. Xxxxx xx tedy xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx předvolání x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxx není xxxxxx, x xx xx zmíněná výtka xxxxx. Xxxxxxx, ani xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x §193 x dalších xxxxxxxxxxxx x. x. x. x. xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x podobě xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx vykonávajícím xxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xx dne 26.4.2018, xx. xx. Tpjn 301/2017, xxxxxxxxxxx xxx x. 2/2018 Xx. xxxx. xx.).

X ohledem xx shora xxxxxxx xx xxxxx závěr Xxxxxxxxx soudu v Xxxxx, xx nelze xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx zmíněného xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx mu xxxxxxxxxxxxx úkony, xxxxxxx xxxxxxxxx tento xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx jako xxxxxxxxx x konečně xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx skutkového xxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx právnímu posouzení. X těchto důvodů xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx zástupkyně považovat xx důvodnou, Vrchní xxxx v Xxxxx xx vyhověl a xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx §149 xxxx. 1 xxxx. x) xx. x. xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx uložil, xxx x xxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx.

Xxxx xxxxxx, x čem Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxx, xx vyžádaný xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx ani xxxxxx xxxxx x xxxx výslech xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx stranou xx xxxxx závěr xxxxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státního xxxxxxxx xxxx xxxxx v xxxx věci xxxxx xxxxxxxxxxxxxx předpisů vyžadujícího xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx 10 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rámcového xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx evropského xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx Evropské xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx x případě závažného x trvajícího xxxxxxxxxx xxxxx stanovených v xx. 6 odst. 1 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx takové xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx. 7 xxxx. 1 uvedené smlouvy.

Vedle xxxx, xxxxx má xxxx za xx, xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zatýkacím xxxxxxx xx nesprávný, x xxxxx xx xxxxxx ani o xxxxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx mu nebrání x tom, aby xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx soudu xx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxx Xxxxxxx xxxx x Praze xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xx třeba, xxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx č. 104/2013 Sb. xxxxxxx x xxx zdůvodnil, x jaké skutečnosti xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx §205 xxxx. 1 z. x. j. x. xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx žádné xxxxxxxx xxxxxxx neupravuje, xxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §205 xxxx. 2 x 5 x. x. j. s. Xxxxx xxxx Městský xxxx v Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx předání xxxxx x §205 xxxx. 1 x. x. x. x., xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx.

Xxxx samozřejmě xxxxxxxxx, xxx x xxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx soud v Xxxxx k ověření xxxxxxxxxxx, které podle xxx představují xxxxxxxx xxxxxxx, vyžádal xx xxxxxxxxxxx soudu či xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xx případně xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxx tomu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxx XX. napadeného xxxxxxxx xx Vrchní xxxx x Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx osamoceně xxxxxx xxxxxx x xx xxxx xxxxxxx xx xxxxx, jímž xx rozhoduje x xxxxxxx.