Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxx soud xxx xxxxxxx o xxxxxxxx prostředku xxxxxxxxxx (xxxx. o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx soudu xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx), bylo xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx námitku podjatosti xxxx soudcům, kteří x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §31 xx. x., xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §30 tr. x. xxxxx vznést xxxxx soudcům (xxxxxx), xxxxx ve xxxx xxx xxxxxxxx.

Xxxxxx xxxx x Praze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušil xxxxxxxx Městského xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. xx. 61 Xx 3/2020.

X.

Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 23.4.2020, sp. zn. 61 To 3/2020, xxxx x dané xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 tr. ř. x xxxxxx xxxxxxxxx x §30 odst. 1 tr. ř., xx senát 61 Xx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxxxxxx předseda xxxxxx XXXx. X. P. x xxxxxx JUDr. X. B. a XXXx. X. S. xxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx X. X., xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx xx. zn. 61 Xx 3/2020. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx 61 Xx xxxx, co dne 16.4.2020 xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Xxxxx 1 xx xxx 4.12.2019, xx. xx. 43 Xx 108/2019, xxxx xxxxx xxxx rozhodl x xxxxx obviněného xx xxxxx.

Xxxxxxx soud x Xxxxx x souladu x xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx rozhodoval jako xxxx stížnostní x xxxx xxxx, xxxxxx xxxx rozhodnutí xx xxxxxx §31 odst. 1 tr. x. xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx X. G. xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x zásadě Xxxxxxx xxxx x Xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxx 4.12.2019 Obvodní soud xxx Xxxxx 1 xxxxxxx pod xx. xx. 43 Xx 108/2019 x xxxxx xxxxxxxxxx V. G. xx xxxxx xxxxx §73x xxxx. 1 xx. ř. x §68 xxxx. 1 xx. ř. z xxxxxx xxxxx §67 xxxx. x), c) xx. x. x xxxxxxx vazby byl xxxxxxxx xx xxx 2.12.2019 x 11:25 xxxxx, přičemž proti xxxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxxx stížnost, xxxxx xxxx předložena Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xxx 2.1.2020, věc xxxx přidělena x xxxxxxxxxx xxxxxx 61 Xx xxx xx. xx. 61 Xx 3/2020 x xxxxx 61 To rozhodl x podané stížnosti xxxxxxxxxx xxx 7.1.2020, xxxxxxx xxxxxxxx jako xxxxxxxxxx zamítl. Xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.3.2020, xx. xx. III. XX 329/20, xxxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Praze xx xxx 7.1.2020, sp. xx. 61 Xx 3/2020, xxxxxxx x xxxxxx porušení xxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxxx podle xx. 36 xxxx. 1, 4 Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxx xx obhajobu xxxxx xx. 40 xxxx. 3 Xxxxxxx základních xxxx x xxxxxx, xxxxx x stížnosti xxxxxxxxxx X. X. xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxxx 1 xx dne 4.12.2019, xx. zn. 43 Nt 108/2019, xxxxxxxxxx xxxxx 61 Xx znovu xxxxxxxxx xx xxx 16.4.2020 xxx xx. xx. 61 Xx 3/2020, xxxx xxxx stížnost xxxxx §148 odst. 1 xxxx. c) xx. ř. xxxxxx. Xxx 20. 4. 2020 xxxx xxxxxx 61 To Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx XXXx. X. X., x xxxx xxxxxxxx V. G. xxxxxx, že se xxxxxxxxxx soud nevypořádal x xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxx argumentů xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx o jeho xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. X tohoto xxxxxx xx stěžovatel xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx nezná, xx xxxxxxx z xxxxxx xxxxx §30 xx. x. x xxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xx. x. Městský xxxx x Praze pak xxxxxxxxxx obsah xxxxxxxxxx §30 xx. ř., xxxxxxxxx xx nichž xxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxx řízení, x xxxxxxxxxx, xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx 61 Xx x projednávané trestní xxxx nejsou dány, xxxxx nemají vztah x xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx týká, xxx x xxxxxxxxxxxx xxxx, x xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx nestranně xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxx 61 Xx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxxxx XXXx. X. P. x xxxxxx XXXx. X. B. x XXXx. X. X., x vykonávání úkonů xxxxxxxxx řízení xx xxxx xxxxxxxxxx X. X. vedené xxx xx. xx. 61 Xx 3/2020.

Jak je xxxxxx x xxxxxx xxxxx x z xxxxxxxx xxxxxxxxxx stížností, xx vydání xxxxxxxx Xxxxxxxx soudem v Xxxxx xxx 16.4.2020, xx. xx. 61 Xx 3/2020, xxxxx xxx 17.4.2020 xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx XXXx. X. X. xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 61 Xx, xxxxx rozhodovali xx xxxx xxxxxxxxx xx xxx 7.1.2020, xx. zn. 61 Xx 3/2020, xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx dosavadní xxxxxx xxxxxxxxx řízení, které xx proti němu xxxxxx, xxxxxxxxx, jichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x tomto xxxx trestním xxxxxx, xxxxx vedla ke xxxxxxxx jeho xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxxxxx x xxxxx, jak je xx výše xxxxxxxx xxxxxx konstatoval x Xxxxxxx xxxx, domáhá xx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxx x nímž xx xxxxxx xxxxx xxxxx na překlad xxxxxxxx o xxxxx xx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx práva xxxxxxxx dobrovolně, xxx xx xxxxx docílit xxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx byly xxxxxxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxx x xxxxxx a xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx. Obviněný xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx rozhodování x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x xxxx argumentací uplatněnou xx stížnosti v xxxx šíři a xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx ve xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx pro podání xxxxxxx xxxxxxxxx, ale x xxxxxxx ke xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx, xxxxx o xxxx xxxxx rozhodovali x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx považuje xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx 61 Xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxxxx §30 xx. x. a domáhá xx, aby x xxxx věci xxxxxxxxxxxxx xxx rámec rozhodnutí xxxxx §31 xxxx. 1 tr. ř. Xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx námitky xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx 61 Xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 23.4.2020, sp. xx. 61 Xx 3/2020, xxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xx. ř., x xxxx xxxxxxxx xx napadeno stížností xxxxxxxxxx. Toto xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx 30.4.2020 x xxxxxxx obviněného xxx 24.4.2020.

XX.

Xxxxxxxx

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx 27.4.2020, xxxx xx xxxxx předpokládané xxxxxxxxxxx §143 xxxx. 1 xx. x., xxx xxxx xxxxxxx meritornímu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxx stížnosti x zásadě xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxxx 61 Xx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx z xxxxxxxxxxx x trestní xxxx obviněného X. X. x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, že xxxx xxxxxx xx x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx pochybení, xxx xxx xxxxx xx xxxx nálezu Xxxxxxx soud, xxx x xxxxxxx pochybení, xxxxxxx dovozuje, xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx. Namítá, že xxxxxxxxxx xxxxx stížnostní xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xx x těžištěm xxxxxxxxxx argumentace, xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx soudu xxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xx xxxxxxxx vědom, že xxxxxxx tohoto rozhodnutí xx xxxxx jen x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxx ke xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x x xxxxxxxxxxx s nyní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, a xx v xxxxx xxxx, aby x xxxx trestní xxxx x budoucnu rozhodovali xxxxxxxxx soudci. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx rozebírá xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudců x xxxxxxxxxxx x xxx, xx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx může xxx xxxxxxx pro xxxxxxxx pochybností o xxxxxxxxxxxx soudce, a x xxxx souvislosti xxxxxxxxx x na xxxxxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxxx pochybení, jichž xx s xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx a stížnostní xxxx xxxxxxxx i xx svém usnesení xx dne 16.4.2020, xx. xx. 61 Xx 3/2020, chyby, xxxxx xx xxxxx Xxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx nálezu.

Nově pak xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xx se xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx měl vyčkat xx xx doručení xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vzetí xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, přičemž až xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx stížnosti x xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxx 16.4.2020 xxxx vydáno podle xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stejně xxxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxxxxxx Ústavního xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx lhůty, x xxx xxx xxxxxxxxxx, xxx x xxxxxxxxxx, xx důsledně xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx stíhání z xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, tak x xxxxxxxxxxx stránky xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx řízení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx trvání vazby, xxxxxx jako xxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx, xxxxx stížnostní xxxx xxxxx xxx xx svém xxxxxxxx xx xxx 16.4.2020 x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu xxxxxx v xxxxx.

Xxxxxxxx xxx zpochybňuje existenci xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx byl do xxxxx vzat a xx x x xxxxxxxx době ve xxxxx xxxxxxxxxx, x xx i ve xxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx činnosti, xx xxxxx xx měl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx i Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx stížnostní xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. xx. 61 To 3/2020, "x nepodjatosti xxxxxx" Městského xxxxx x Xxxxx zrušil x xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx věci xxxxxxxxxxx.

XXX.

Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

Xxxxxx xxxx x Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jakož x xxxxxx, které xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x to x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x správnosti xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, byť x xxxxxx xxxxxx, xxx stěžovatel xxxxx, x xx x xxxxxxx xx následující xxxxxxxxxxx.

Xxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx podjatosti, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxx jde x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx či odvolacího, xx xxxx obsahem xxxxxxxxxxx soudu prvního xxxxxx, xxxxx xxxxx xx nutno xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xx svým xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx skutkovém základu, xxxx x tom, xxx konkrétní soudce xx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x důvodů, xxxxx xxxxxxxxxxx ustanovení §30 xx. x., přičemž xxxxxxxxx takového rozhodnutí xx xxxxx podrobit xxxxxxxx x rámci xxxxxxxxxxxx xxxxxx soudem xxxxxxxxxx soudu, který xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx smyslu §31 xxxx. 1 tr. x., xxx ostatně xxxxxxx x xxxxxxxxxx §31 odst. 2 x 3 tr. x. Z xxxxxxxxxx §30 x §31 xx. x. xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx jen xx xxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx na xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx důvody xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počtu xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxx ve věci xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx uplatňovat xxx námitku xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx až xxxx, xx příslušný xxxxxx rozhodl, či x případě stížnostního xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, co se xxxxxxx xx rozhodnutí, xxxxx již xxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xx xxxxxx §31 xxxx. 1 tr. x. xxxxxx xxxx, xx již xxxxxxxxx xxxxxx, na kterém xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx či soudci, xxxx xxxxxxxx a xx xxxx bylo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx, xx xx věci xxx bylo xxxxxxxxxx, xxxx xx soudce xx soudci, xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx žádné řízení x xxxxxxxxx věci xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx soudci, xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxxx, může xxx xxxxxxxx xxxxxxx řízení xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxx porušení xxxxxx. Xxx-xx o xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx podán xxxxx xxxxxxxxx opravný xxxxxxxxxx, xxxxx pouze xxx xxxxxxx podmínek xxxxxxxxxx §265b xxxx. 1 xxxx. b) xx. x., tedy xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx dovolání xxxxx xxxxxx, jestliže xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, již v xxxxxxxx řízení známa x xxxxxx xxx xxxx rozhodnutím orgánu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx ústavní xxxxxxxxx xx xxxxxxx, kdy xx xxxx xxxxxxx xxxxxx vyloučený xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx stížnosti xxxxxxxxxx X. G. xxxxx xxxxxxxx senátu Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx xx xxx 23.4.2020, xx. zn. 61 Xx 3/2020, kterým xxxx xxxxxxxxxx xxxxx §31 xxxx. 1 xx. x., xx xxxxxx dány důvody xx xxxxxx §30 xxxx. 1 tr. x. xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 61 Xx xxxxxxxxx xxxxx, x xx XXXx. X. X., XXXx. X. X. a XXXx. X. X. x xxxxxxxxxx úkonů xxxxxxxxx xxxxxx ve xxxx xxxxxxxxxx X. X., nepřísluší zabývat xx otázkou xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx pro Prahu 1 xx xxx 4.12.2019, xx. zn. 43 Xx 108/2019, xxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx učinil xxx 16.4.2020, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxxxx x ústavnosti xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx soudu, xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx stížnost xxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx.

X xxxx posuzované xxxxxxx věci, jak xx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, x daném xxxxxxx Xxxxxxx xxxx x Xxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Obvodního soudu xxx Xxxxx 1 xx xxx 4.12.2019, xx. xx. 43 Xx 108/2019, svým xxxxxxxxx xx dne 16.4.2020, sp. zn. 61 Xx 3/2020, x tímto xxxxxxxxxxx xxxx řízení před Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx skončeno x xx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xx, xx xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx obviněného do xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx soudu xxxxxxxx, a xx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx má xxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §71x tr. x. xxxxx x xxxxxxxxxx x vazby. Xxxxx xxxxxxxxxx podal xxxxxxx podjatosti členů xxxxxx 61 Xx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx XXXx. X. X., JUDr. X. X. a XXXx. X. X. xx xxx 17.4.2020, xxxxx xx xx xxxxxxx, xxx již před Xxxxxxxx xxxxxx v Xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx 61 To, xxxxx řízení xx xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx x uplatněné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x důvodu, že xxxxx xxxxxxxxxx námitku xxx vznést xxx xx vztahu x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxxxx xxxxxxx x trestním xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx osoby, xxxxx xxxx námitku xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxx xxxxxx činného x xxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx měl xxx xxxxxxxxx, xx x době xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxx o xxxx rozhodnuto xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x případě xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx 61 Xx, xxxx xxx tato xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx až xx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxx měl xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx X. X. Xxxxx stěžovatel xx xx xx, xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx soudci, xxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x to xx stížnosti pro xxxxxxxx zákona, xxxxxxxx xxxxx ústavní stížnost x xxxxxx důvodu. Xx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxx nezákonného, xxxx. protiústavního xxxxxxx xxxx osobní svobody, xxx to ostatně xxxxxx i x xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx skončeného xxxxxx xxxx Xxxxxxxx soudem x Praze nemohl xxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxxx důvody uplatněné x xxxx stížnosti x xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx pochybení xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxxx při xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx usnesení x xxxx xxxxx xx xxxxx, xxx je xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxx x xxxxxxx rozhodování xx věci obviněného, xx nikoli.

S vědomím xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx x Praze xxxxxx, xxxxx xxxxx xxx zákonný důvod xxx xxxxxx napadeného xxxxxxxxxx senátu 61 Xx Xxxxxxxxx soudu x Praze, a xx aniž xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx 61 To Xxxxxxxxx xxxxx v Xxxxx, xxx je xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx, xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx ve xxxx rozhodnout x xxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx, který již xx xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx, neboť x xxxxxxx xxxxxxx xx xx stěžovatelům x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxx x toho hlediska, xxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx řádu, protože xxxxx s vědomím xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx již xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx možnost podání xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.