Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxx „xxxxxxxxxxx x xxxxx“, xxxx xx xxxx xxxxxxx orgán x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx stav věci xxx, aby mohl xxxxxxxx, xxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxxxxxx xx odůvodněný strach x xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx smyslu §12 xxxx. x) xxxxxx x. 325/1999 Xx., x xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prací, xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx běžnou xxxxxxxx xx xxxxxx tamějších xxxxxx xxxxxxx moci, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxx zastávání politických xxxxxx, jestliže žadateli x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx politické xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx x xxxxx členů xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxxxx: č. 364/2004 Xx. NSS, x. 401/2004 Xx. XXX, x. 1713/2008 Xx. NSS, č. 1749/2009 Sb. NSS, x. 1913/2009 Sb. XXX, č. 2406/2011 Xx. NSS, č. 3729/2018 Sb. NSS, x. 3924/2019 Xx. XXX; xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx dne 26.7.2005, Siliadin proti Xxxxxxx (x. 73316/01) xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx 7.1.2010, Xxxxxxx xxxxx Xxxxx x Rusku (x. 25965/04).

Xxx: A. X. xxxxx Ministerstvu xxxxxx x udělení mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx žalobce.

Kasační xxxxxxxxx xx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxxx“) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx v Praze xx dne 9.9.2020, xx. 1 Az 62/2018-47. Xxxxx rozsudkem xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx stěžovatele proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx 24.9.2018, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §12, §13, §14, §14x x §14x xxxxxx x xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx víza dne 1.6.2017, xxxxxxxx letecky x Uzbekistánu do Xxxxxxxxx, poté xxxxxxxxxx xx Xxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxxxxxx ochranu požádal xxx 2.4.2018 x Xxxxxxxxxx středisku Xxxxxxxx. Xxxxx, že xx xxxxxx, ale xxxxxxxxx xxxxxx konkrétní xxxxxxxxxx xxxxx. Není členem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xx xxxxxx, v Xxxxxxxxxxx xxxx jeho manželka x xxx xxxxx (xxx. 2002, 2004). Xx xxxxxx xxxx 2016 xx xxx xxxxxxx vesnice v Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxx sbírat xxxxxx. X xx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx stížnost. Xxxxxxxx xxx třikrát xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xx xxx roky. Xx xxxxx února 2017 xxxxx xx Xxxxxxxx, xxx xxx xx do svého xxxxxxx z xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxx peníze, xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx si je xxxxxxxxx, jde tedy x xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx vždy xxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxx xx účelem xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x stěžovateli xxxx uloženo správní xxxxxxxxx; xxx xx xxxxxx xxxxxxxx příkaz x xxxxxxxxx do 12.4.2018.

Xxxxxxxx uvedené xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxx neúčasti xx xxxxx bavlny a xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx neshledal xxxx relevantní x xxxxxxxx možného xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany, x xxxxx xxxxx žalobou xxxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxx xxxxx, že xxxxxxx policie, xxxxx xxxxxxxxxxx několikrát xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx, pohlavím, náboženstvím, xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx sběru xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxx se sběru xx xxxxxxxxxxx dle xxxxxxxxxx zcela xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxx, xx xx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx měl xxxxxxxxxx xxxxxx x představiteli xxxxxxxx orgánů, xxxxxxxxx xx ani x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx, ani x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xx svém xxxxxxx dosahovala xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Žalovaný zdůraznil xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxx podáním xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxxx x doplňkové xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx nečelil ve xxx xxxxxx takovým xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx za xxxx x xxxxxxx stupněm xxxxxxxxxx, stěžovatel xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xx xx xxxx xxxxx udělit xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxxxxxx x neobjektivní. Xxxxxxxxx, že žalovaný xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxx x Uzbekistánu xxxxxx xx nedostavení xx xx xxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xxxxx x xxxx xxxxxx založených ve xxxxxxxx spise xxxxxxx, xx xxxxxx orgány Xxxxxxxxxxx xxxxxxx mučí x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx činnostem. Xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ale xxxx x pracovní xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xx Xxxxxxxxxxx musí xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx možného xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, zda xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebezpečí xxxxx xxxx.

Xxxxxxx xxxx žalobu xxxxxxxxxxx xxxxx §78 xxxx. 7 s. x. x. xxxxxx. Xxxxxx zdůraznil, že xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Přestože xx stěžovatelovo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx pravdivých informacích, xxxxx zprávy x xxxx xxxxxx potvrzují xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, žalovaný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxxxx xxxxxxx stěžovatelem xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx x xxxx původu xxxxx xxxxx, xxxxx nucenou xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x ekonomické xxxxxx – konkrétně xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx takovému xxxxxxxx nebyl x x xxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx bavlny xxxxxxxxxx, bylo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxx xx mělo xxx xxxxxxxxxxx vězením. X xxxxxx xx xxxxxxx svému xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx) x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx do Xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xx policii xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx by xxxxx dosahovat xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ani xxxxxx xxxx. Xxxxx, xx x xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ke sběru xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx informací o Xxxxxxxxxxx xxxxxx sankce, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx vězení xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx přesvědčení, xx xxxxxxxx xxxx xxx zjištěn xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx, xx z xxxxxxxxxx informací o xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx účastnit, xxxxx určité sankce. Xxxxxxxxx sběru xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x následků xxxxxxxxxxx xx na xxxx bavlny xxxxxxxxx. Xxxxxx neziskových organizací xxxxxxxxxxx dokazují systematický xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx. Dochází xxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto osob. Xxxxxx všechno xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxxxxx xxxxx nepředstavují důvod xxx udělení mezinárodní xxxxxxx; jeho obavy xxxxxxx dokonce xx xxxxxxxxxxx. Zprávy xxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx z podstrčení xxxx xx jiného xxxxxxx obvinění x xxxxxx odmítnutí xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx odůvodněná. Xxxxxxx úřady v xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx terorismu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx migranty xxxxxxxxx xx ze xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxxx tvrzené xxxxxx xxx žalovaný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx soud pouze xxxxxxx závěry xxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxxxxx vypořádal x xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx X. x II. xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx x rozhodnutí xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…) [10] Xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozhodnutí několik xx sebe xxxxxxxxxxxx xxxxxx spojených s xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxx zdejšího soudu xxxx judikovány. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx může odmítnutí xxxxxx na nucených xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx projevu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx názoru, xxxx-xx nucené xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx. xxx xxxxx xxx na xxxxxxx odmítnutí nástupu xx xxxxxx práce xxxxxxxxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a jejich xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xx xxx xxxxxxxx a xxxxxxx vyjadřoval. Xxxxxx xxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx xxx k xxxx, zda xxx xx osoby, po xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx vyžadovány, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx odmítly, xxxxxxxx xxxx xx určitou xxxxxxxx skupinu. Současně xxxxxx možné x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxx (1) x (4) xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx shledal Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx přijatelnou. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx městského xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx a v xxxxx uplatněných důvodů, xxxxxx xxxxxx, zda xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx musel xxxxxxxxxxx x úřední povinnosti (§109 xxxx. 3 x 4 s. x. x.), x xxxxxx x následujícímu xxxxxx. (…)

[14] Následně Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxxxxx napadený xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx. Xxx jeho xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxxxx dosud xxxx nevyjasněných otázek, xx. xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx (xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx) nucených pracích xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx či xxxxxx, xxxx. xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx přesvědčení xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxx otázkou, xxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nucené xxxxx vyžadovány (xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx skupinu xx xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu. Xxx xxxx xxxxxx přitom xxxxxxx posoudil obecně; xxxxxx následně xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx dále).

[15] Xxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx však Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx nemohl xxxxxxxx xxxxx souvislosti x východiska, xxx xx s xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxx o xxxx (xxxx. xxxxxx xxxxx) xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx (xx xxxx x xxxxxx o xxxxx vymezeny taxativně), xxxxx xx xxxx x xxxxxxx, který xxx xxxxxxxx xxx xxxxx „xxxxxxxxxxx x xxxxx“ xx smyslu Xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxx (xxxx xxx „Xxxxxxxxx xxxxxxxx“, x. 15/2015 Xx. x. x.), jež xxxxxxxx Úmluvu Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx národů proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx 15.11.2000 (x. 75/2013 Xx. x. x.), x xxxxx xxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx podepsán 10. 12. 2002.

[16] Xxxxxxxxx protokol xxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxx x xx. 3 xxxx. a) xxxx „xxxxxxx, xxxxxxxx, předání, xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxx za účelem xxxxxxxxxxxxx, a xx xxxxxxxxxxxxxxx pohrůžky násilím xxxx xxxxxxx násilí xx xxxxxx forem xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx v xxxx xxxx zneužití xxxx či stavu xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxxxx poskytnutí xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx nad xxxxx osobou. Vykořisťování xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx práci xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx praktiky jako xx otroctví, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx;“ xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx proces xxxxxxx x xxxx vzájemně xxxxxxxx xxxxxxx, která x xxxxxxx míře xxxxxxxx xx základních xxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx osob. Xxxxx xxxxxxxx Úřadu Vysokého xxxxxxxx OSN pro xxxxxxxxx (xxxx jen „XXXXX“) k mezinárodní xxxxxxx x. 7 xx xxx 7.4.2006: Xxxxxxxxxxx čl. 1A xxxx. 2 Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1951, xxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (x. 208/1993 Xx.), na xxxxxxxxxxx x lidmi x xxxxx xxxxx ohrožené (xxxxxxxx HCR/GIP/06/07, xxxxx xxxxxxxxx vodítko x xxxxxxx právní interpretace xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx rozhodujícím x xxxxxxxx řízení a xxxxxxx x xxxxxxxxxxx XXXXX, kteří xxxxxxxx xxxxxx postavení xxxxxxxxx x terénu) je xxxxxxxxxxx s xxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxx vzájemně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx (x) xxxxxxx – xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxx přijímání xxxx; (xx) xxxxxxxxxx – xxxxxx silou nebo xxxxxxx síly xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx, lest xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx situace x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ovládající xxxxx xxxxx; a (xxx) xxxx – xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xx. xxxx xxxxxx xxxxx. Jsou-li xxxxxxxx xxxx znaky, xxxxx xx x xxxxxxxxxxx x xxxxx. Xx nucenou (či xxxxxxxx) práci xx xxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxx xxxxx xxxx služba, xxxxx se xx xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx“; xxx xx. 2 xxxx. 1 Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práce x. 29, tj. Xxxxxx x nucené xxxx povinné práci (x. 506/1990 Sb.).

[17] Xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx, xxxx. oběť nucených xxxxx má však xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Ta xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx Ženevské xxxxxx. X xxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx počítá x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxx čl. 14 xxxx. 1 stanoví: „Xxx v xxxxx Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx humanitárního xxxxx x mezinárodního xxxxx xxxxxxxx práv a xxxxxxx, xxxxx přichází x úvahu xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxx z xxxx 1951 x Xxxxxxxxx z xxxx 1967 x právním xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx nenavracení x xxxx uvedené.“ Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x prováděna tak, xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx osob x xxxxxxxx toho, že xxxx xxxxxx obchodování x lidmi (xxx xx. 14 xxxx. 2 Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx).

[18] Xxx již xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx samy o xxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxxxxxxxxxxxx, jde xxxx x natolik závažný xxx, který xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Vyjdou-li najevo xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx) nasvědčují, xx povinností xxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx práce xxxxxx x xxxxx řízení xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tak, aby xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx – xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxx x xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx situaci xxxxx xxxxxxxxxxx, které xxxx v xxxxxxx x xx. 20 xxxx. 3 Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2011/95/XX, o xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxxxxx zemí xxxx xxxxx bez xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xx doplňkovou xxxxxxx, x x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx“), xxxxxxxxxxxx osobami – xxx xxxx. §2 xxxx. 1 xxxx. x), §10 xxxx. 4, §79 xxxx. 8 x §81 xxxx. 2 xxxxxx o xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xx zranitelným xxxxxx (zejm. materiální x xxxxxxxx xxxxxxx).

[19] Xx tomto xxxxx xxxxxxx nelze xxxxxxxxxxxxx xxxx čl. 4 Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „XXXX“), který xx xxxx xxxx. 2 xxxxxxx, že xx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx. Z xxxxxx xxxxxx přitom xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx – xxx., xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx, xxx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx se xx svém xxxxx (xx xxx xxxxxxxxxx) xxxxxx práce xxxxxxxxxxx (xxx xx sám xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx), xxx xxxxxx xxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ – xx. xxx efektivně lidská xxxxx xxxxxxx prostřednictvím xxxxxxx xxxxxxxx, zejména xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Blíže x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx států XXXX xx vazbě na xxxx xx. 4 xxxx. např. xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xxx 26.7.2005, Siliadin xxxxx Xxxxxxx, xxxxxxxx x. 73316/01; xxxx xxxxxxxx xxxxxxx senátu xx dne 7.1.2010, Xxxxxxx proti Xxxxx x Xxxxx, xxxxxxxx x. 25965/04.

[20] Xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx nepotvrdil xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx. 4 xxxx. 2 XXXX, Xxxxxxxx správní soud xx ztotožňuje x xxxxxxx švýcarského Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu (Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xx dne 10.7.2018, X-5022/2017, xxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx, x něhož hrozilo, xx xxxx xx xxxx vyhoštění xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v Xxxxxxxx, a který xx zabýval právě xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx. 4 xxxx. 2 XXXX. Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xx. 3 XXXX, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxxxxxx x ponižujícímu xxxxxxxxx. Současně xxxx xxxxxx k závěru x nepřípustnosti vyhoštění xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx x zemi xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx porušení xx. 4 xxxx. 2 XXXX; xxx xxxxx 6.1.5.2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx z: xxxxx://xxx.xxxxxxxx.xxx/xxxxx,XXX_XXX,5x55xxxx4.xxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx pouhá xxxxxxx, xx cizinec xxxx v xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xx. samotná xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx), xxxxx vysoká xxxxxxxxxxxxxxx, x důsledku xxxxx xx byl čl. 4 odst. 2 XXXX xxxxxxxx xxxxxxxxxx – zbaven podstatného xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxx švýcarský Spolkový xxxxxxx soud xxxxxxxxx.

XX. X Xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxx xxxxxxxxxxx

[21] Pronásledováním xx xxxxx §2 xxxx. 4 zákona x xxxxx xxxxxx „závažné xxxxxxxx xxxxxxxx práv, xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxx psychický nátlak xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx jednání, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxx, podporována nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx“; xxx. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx část jeho xxxxx ve xxxxx, xxxxx xx cizinec xxxxxxx občanem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx státního xxxxxxxxx. Za xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx osob, xxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, včetně xxxxxxxxxxxxx organizací, kontrolující xxxx xxxx podstatnou xxxx xxxx xxxxx xxxxxx schopny xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx před xxxxxxx xxxxxxxx (viz §2 xxxx. 6 xxxxx zákona). Xxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx, xx cizinec xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x svobod, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx [xxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx]. Stejně xxx xx xxxx xxxxxxx udělí, xxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx má xxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxxx (xx.) xxx xxxxxxxxx určitých xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxx [xxx §12 xxxx. x) zákona x xxxxx].

[22] Podstatou xxxx je xxxxxxxxx xxxxxx, zda xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx (státem organizovaných) xxxxxxxx xxxxxxx považováno xx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx. zastávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx stěžovatel xxxxx politicky aktivní, xxxxx ani členem xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx řízení xxxxxxx, xx xx měl xx xxxxxx potíže x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx by xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx. Xxxxxxx neshledali, xx xx xxxxxxxxxxx hrozilo xxxxxxxxxxxxxx z některého x taxativně xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx, neboť xxxx xxxxx x xxxxxxx policejních xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x jeho rasou, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

[23] Xxxxxx xx třeba xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx příběh xxxxxxxxxxx xx svém xxxxxxxxxx xxxxx nezpochybnil; naopak – xxxx xxx xx xxxxxx svého xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx v napadeném xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, jenž v xxxx 37 výslovně xxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx informacích. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx vyplývají také xx xxxxx o xxxx xxxxxx stěžovatele, xxx byly žalovaným xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxx zpochybněna, xx xxxx x xxxx xxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zdejšího xxxxx stěžejním důkazem, xx xxxxxxx musí xxxxxxxx xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx (xxxx. xxxx. xxxxxxxx NSS xx xxx 21.12.2005, xx. 6 Xxx 235/2004-57).

[24] Pokud jde x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx x §12 xxxx. a) xxxxxx x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se skutečně x xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx členem xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx terčem xxxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu, xxxxx x xxx xxx uskutečněn dne 5.4.2018, x xxxxxxxx xxxx doplňujícího xxxxxxxx xxxxxxxx dne 10.4.2018, xxxxxxx xxxxx skutečnosti, xxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx vystupování, resp. x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx politických xxxx xx svobod. Xxxxxxx xx udělení xxxxx podle §12 xxxx. a) xxxxxx x xxxxx vázáno xx xxxxxxxxx x xxx uskutečněného (xxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxx xx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx v xxxxxxx návratu do xxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 31.7.2014, xx. 5 Xxx 20/2014-44), x stěžovatel xxxxxxx xxx politická práva x svobody xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx správně uzavřeli, xx xxxxxx pro xxxxxxx azylu podle §12 xxxx. x) xxxxxx x azylu xxxxxx xxxx.

[25] Ustanovení §12 xxxx. b) xxxxxx o azylu xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx odůvodněných xxxx x xxxxxxxxxxxxxx, která xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx zakotvit mezinárodní xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v Ženevské xxxxxx, xxx xx xxxx odrazem xxxxx xxxxxxxxxxxxx unijní xxxxxxx xxxxx, zejm. již xxxxxxxxxx kvalifikační xxxxxxxx. Xxxxx o azylu xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx s touto xxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxx srov. xx. 39 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx také xx. 1 xxxx. 2 x xx. 10a Xxxxxx Xxxxx republiky.

[26] Xxxxx xx. 10 xxxx. 1 xxxx. x) x odst. 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx rozhodující, xxx xxxxxxxxxx sám xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx autoritářskému režimu, xx naopak xxx xxx xxxxxxx vystupoval xxxxx xxxxxx xxxxxx. X xxxxxxxx výše xxxxxxx koncepce xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx jednotlivých xxxx xx vesnic x xxxxx regionu) xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, jednání, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx organizovaných ze xxxxxx státu apod. Xx. 10 xxxx. 2 kvalifikační xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx „[x]xx posuzování xxxxxx, xxx xx xxxxxxx odůvodněnou obavu x pronásledování, xxxx xxxxxxxx, xxx žadatel xxxxxxxx má xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx charakteristické xxxx, xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tyto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxx, xxxxxx připisování xxxxxxxx xxxx, xxxx xx žadatel o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx měl, xxxx v xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx řešena – xxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xx xxx 13.8.2008, xx. 2 Azs 45/2008-67, č. 1713/2008 Xx. XXX; již xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 6 Xxx 235/2004-57, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx. např. xxxxxxxx xx xxx 14.3.2018, xx. 6 Azs 343/2017-31, x. 3729/2018 Xx. XXX, či xxxxxxxx ze dne 15.10.2020, čj. 3 Xxx 15/2020-84.

[27] V xxxxxxxx uvedeném rozsudku xx. 3 Xxx 15/2020-84 xx Xxxxxxxx xxxxxxx soud zabýval xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vládní xxxxxx x xxxxxxxxx svých xxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Jednalo xx xxxx o xxxxxx xx nyní souzené xxxx xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx odmítnutí účasti xx xxxxxxxxxx vládní xxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, přičemž xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx odmítáním xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx na xx. 10 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx názorů „xxxxxxx xxxxxxxxx názorů, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx v článku 6 a xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx na xx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx“. Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx tak počítá x xxx, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxx praktikami xxxx xxxxxxx původců pronásledování. Xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx své politické xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx či xxxxxxx xxxx, x x xxxx xxxxxx jej xxxxxxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x pronásledování xxx xxxx xxxxxxx xxxx xx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx ve smyslu xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx pouze xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx takové xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx (xxx xxx 43 xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx. 3 Xxx 15/2020-84).

[28] Pojem „xxxxxxxxx xxxxx“ xx smyslu §12 písm. b) xxxxxx x azylu xx tedy ve xxxxxx xxxx uvedené xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx tak, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx jakoukoli otázku xxxxxxxxxxx x fungováním xxxxx, vládou, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx pod xxxx xxxxxxxx zahrnout x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx či přesvědčení xxxx v důsledku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx jednání, xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xx většinovou xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx postoj x xxxxxxxx praxi xxxxx xxxx xxx xxxxxx x dané společnosti xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx nesouhlas x xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx (nebo xxxxxxxxxx), xx xx jde x xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx.

[29] X xxxxxxx xx shora uvedené xxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx konstatuje, xx xxxxxxx státní xxxxxx xxxxxxxxx určité praxe xx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sankcí xxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx účastnit, xxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx představovat xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X i xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, odmítnutí xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxx xxxxx může xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx, xxxx. xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx už xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx vyloučit, xx x xxxxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xx které k xxxxxxx pracím xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx strany xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxxxxxx zastávání xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, přestože xxx sami žádný xxxxxx xxxxx fakticky xxxxxx. Xxxxx xxxxx xx pak xxxxxxxxxxxxxxxx x xx xxxx, xxxxxxx-xx v xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx které xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

[30] X xxxxxxxxxx xx xxxxx uvedenou xxxxxx xxxxx Nejvyšší xxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxx uvádí, xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu nucených xxxxx xxxx být xxxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxx takové xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx-xx xxxxxx práce xxxxxx xxxxx tamějších orgánů xxxxxxx moci, xxxxx xxxxxxxx jejich xxxxxxxx xxxxxxxx.

[31] Xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zjištění xxxxxxxxxx xxxxx – xx xx xxxxxxxxxxxx jak xxxxx o tom, xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxx xxxxx) xxxxxxxxx přesvědčení připisováno, xxx x xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx může xxxxxxxx (zda jsou xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx). Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx říci, xx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxxxxxxx xxxxx §12 xxxx. b) zákona x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx, xx nebyl xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Takový přístup xx x xxxxxxx x koncepcí xxxxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu politické xxxxxxxxxxx připisováno, ačkoli xxx xxxx jej xxxxxxxx nezastávají.

[32] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx má xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní xxxxxxx tak, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx důvodů pro xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx. xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který xxxx reflektovat xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příběh x současně xxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx v zemi xxxx xxxxxx. A xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxx obavy x xxxxxxx do vlasti xxx xxxxxxxx nespojil x jedním z xxxxxx pro xxxxxxx xxxxx předpokládaným x §12 písm. b) xxxxxx o xxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx.

XX. X Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxx

[33] Xxxxxx otázkou, xxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, je xx, xxx xxx xx xxxxx, po xxxxxxx xxxx nucené xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jako xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

[34] Sociální xxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. x) zákona x azylu xx „xxxxxxx osob xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxx společností xxxxxxx. Xxxx charakteristika xx xxxxx xxxxxx vrozeného, xxxxxxxxxxxxxx rysu nebo xx jinak xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx“; xxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx dne 19.5.2004, xx. 5 Azs 63/2004-60, x. 364/2004 Xx. XXX. Jedná xx tedy o xxxxxx xxxxxxxxxxx útvar, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx situace, xx xxxxxxx dochází x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x době xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx vnímat xxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x na xxxxxxx obavy x xxxxxxxxxxxxxx z jiných xxxxxx xxx z xxxxxx xxxx, náboženství, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (xxx xxxxxxxx XXX xx xxx 14.1.2004, xx. 2 Xxx 69/2003-48).

[35] Xx xxxxxx stranu xx xxxx neznamená, xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx široce a xxxxxxxxx xxx xxx x takové xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx znak xxxxxx, xx xxxxxx xxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx skupině, ale x xxxxxx azylově xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx). I xxxxxxxx xxxxxxx xxxx taková xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nestaly x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pojetí nadbytečnými. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, proto xxxx xxxxxxxxx xxxx x účelu Xxxxxxxx xxxxxx.

[36] Xx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx soud dříve xx xxx xxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxx založenou xx společné xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx. xxxx. xxxxxxxxxxx (srov. xxxxxxxx xx dne 14.3.2018, xx. 6 Xxx 343/2017-31, x. 3729/2018 Sb. XXX). Xxxxxxxxx sociální xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x Ukrajiny (xxx xxxxxxxx xx dne 31.5.2017, xx. 5 Xxx 62/2016-87); xxxx xxxx. u branců (xxxxxxxx xx xxx 9.6.2008, xx. 5 Xxx 18/2008-83, x. 2406/2011 Xx. NSS) xx xxxx, xxxxx xxxx pádem režimu Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, v xxxxxx ozbrojených xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx moci, x z tohoto xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx vnímány jako xxxxxxxxxx xx představitelé xxxxxxxx xxxxxx (viz xxxxxxxx xx xxx 2.8.2012, xx. 5 Xxx 2/2012-49). Xx xxxxxxxx xxxxxxx považoval xxxx x xxxxxxxxxx xx situaci x xxxx xxxxxx xxxx. xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, jehož xxxxx xx jiný xxx xxx xxxxxx (viz xxxxxxxx xx dne 29.7.2015, xx. 4 Xxx 114/2015-27).

[37] Xxxxxxx xxxx xxxxxxx příklady xxxxxxxxx obecné xxxxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxx skupina xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, který xx x všech xxxxx této xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xx už se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx či xxxxx, xxxxxx členové skupiny xx xxxxx určitého xxxxx hovoří, apod. Xxxxxxxxxxxxxxx, která danou xxxxxxxx skupinu xxxxxxx, xxxxx musí xxx xxxxxxx xx pouhého xxxxxx pronásledování, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx o xxxx není xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxx NSS xx dne 19.5.2004, xx. 5 Xxx 63/2004-60, x. 364/2004 Xx. NSS; či xx dne 26.8.2004, xx. 5 Azs 187/2004-49, x. 401/2004 Xx. NSS). Jinými xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx definovat xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx (či odůvodněná xxxxx, xx x xxxx xxxxx) xx xxxxxxxxxxx kritériem, xxxxx xxxx xxx pro xxxxxxx xxxxx xxxxx §12 písm. x) xxxxxx x xxxxx xxxxxx splněno – xxxx. xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx. 5 Xxx 20/2014-44, ve xxxxxx Nejvyšší xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxx pro udělení xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx namířené xxxxx určité xxxxxxx xxxx může xxx xxxxxxxxx faktorem xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx samo o xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx pro xxxxxxxx xxxxxxx definující.

[38] Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx názorně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx XXXXX k mezinárodní xxxxxxx č. 2 xx xxx 7.5.2002: Xxxxxxxxxxx x určité xxxxxxxx skupině ve xxxxxx článku 1A xxxx. 2 Ženevské xxxxxx z xxxx 1951 a/nebo jejího Xxxxxxxxx x xxxx 1967 (xxxxxxxx HCR/GIP/02/02). Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členy xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx levou xxxxx – xx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx skupinu. Xxxxx xx však xxxx pronásledováni xxxxx xxxxx, že xxxx xxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx – toto xxxxxxxxxxxxxx xx ve společnosti xxxxxxxxx vnímání, že xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx však xxxx xxxxx psaní xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx identifikovalo xxxx xxxxxxx, nikoliv xxxxxxx jednání, xxxxxxx xxxx (či xxxxx xxx) xxxx členové xxxxxxxxx.

[39] Stejně xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx, xxx lze xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx politického xxxxxxxxxxx, xxx xxxx pro xxxxxxx závěru x xxx, xxx xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx skutkového stavu – xxxx konkrétně xx xxxxxxx (žadatel x xxxxxxxxxxx ochranu) xxxxxxxx, xxxx. x xxx xxxxxxxxx nucené xxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx. Již xxxxxxx xxxxx nucených xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x ohledem xx konkrétní okolnosti xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx xxx xxxxxxx x xx. 33 xxxx. 1 Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx (non-refoulement) xxxxxxx – xxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxx (xxxx. xxxx Příručku o xxxxxxxxx x kritériích xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxx x xxxx 1951 x xxxxxx Xxxxxxxxx z xxxx 1967, XXXXX, Xxxxxx, 2019, x. 21; x xxxxxxxxx Handbook xx Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx Status xxxxx xxx 1951 Xxxxxxxxxx xxx xxx 1967 Xxxxxxxx relating xx xxx Status xx Xxxxxxxx. Xxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx případu.

[40] Xxxxxxx roli xxxxx xxxx to, xx xxxxxxx čeho xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx po konkrétním xxxxxxxx o azyl, xxxxx xxx xxx xxxx vysvětleno xxxx x souvislosti s xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x určité sociální xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx objektivně xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx x xxxxx xxxxx xx xxxxxxx toho, xx xx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Odlišná xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xx-xx xxxxxx, xx xxxxxxx je xxxxxx práce xxxxxxxxxx, xxxxxxxx právě xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx xx společnost xxxx xxxxxxxx skupinu vnímá. Xxxxxxxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx výše xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx rukou, x x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx být perzekuční xxxxxxx, které xx xxxx nim xxxxxxxx (xx. xxxxx výkon xxxxxxxx xxxxx), xxxxxxxxx xxxxxxxx při určování xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx skupiny ve xxxxxxxxxxx. Samotné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxxxxxxx a samotného xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxx.

[41] X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx dospět x xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx nucené xxxxx xxxxxxxxxx, mohou xxxxxx xxxxxxxx skupinu xx xxxxxx §12 xxxx. x) xxxxxx o xxxxx, xxxx-xx charakterizovány xxxxxxxxx znakem, xxxxx xx u xxxxx xxxxx xxxx skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

XX. X Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx

[42] X xxxx projednávané xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x důvodu xxxxxx xxx dcery. Xxxxxx x zemi xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx x nuceným xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx sběru xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx konkrétně x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxx 2018, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Amnesty Xxxxxxxxxxxxx z roku 2018, xxxxxx organizace Xxxxxxx Xxxxx (xxxxxxx xx xxxxx 2018 – Xxxxxxxxxx), xxx xxxx zprávu Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 20.4.2018 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxxx x xxxx 2017. Xxxxxxx xxxx zprávy x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, které tvrdil xxxxxxxxxx při pohovoru x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx – x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vykořisťování xxxxxxxx. Obyvatelé jsou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx bavlníku, xxxxxxx xxxxxx xxxxx měla x x roce 2017 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx při xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxx xxxxxxx zprávu Xxxxx Xxxxxx Watch 2018). Xxxxxxx xxxxxx Amnesty Xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx uzbecké xxxxx xxxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, propuštěním x práce xx xxxxxxx xxxxxxxxxx dávek. Xxxx se snažily xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx monitorování xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx k zastrašování, xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx těchto xxxx.

[43] Xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxx tedy xxxxxxxxx, xx x xxxxx spočívající v xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx v xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx, běžně xxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxx také xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxxxx, xxx i xx xxxxxxxxxxxxxx zařízeních (xxxx. xxx zprávy Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx lidská xxxxx Xxxxx Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx se právě xxxxxx práce v xxxxxxxxxxx průmyslu, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx násilně xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx nemocnici, x to x xxxx, xxx xx Xxxxxxxx přijela xxxxxxxx xx Xxxxxxx xxxxx, xx kterou xxxx xxx poznatky x xxxxxx práci xxxxxxxxxxxxx). Xx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx House xxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx kvůli xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx sběr xxxxxx.

[44] Xx xxxxxx stranu xxxx xxxx zprávy xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx obyvatel xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx. xx koho xx xxxxxxxx nucené xxxxx vztahují a xxxxx xxxxxxxx probíhají – x xx xxx x hrubých xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Freedom Xxxxx x Human Xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx se xxxxxx xxxxx vztahují xx všechny obyvatele Xxxxxxxxxxx, tzn., xx xxxx praxe xx xx xxxxxx státních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx. Xxxxxx Xxxxxxx International xxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx bavlníkových xxxxxx xxxxxxx „xx xxxxx špatných pracovních xxxxxxxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx Spojených xxxxx xxxxxxxxxx ale naopak xxxxx, xx xxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx práce, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx i xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx obyvatel x xxxxxx xxxxxxxx xxxxx – tyto xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x tom xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx orgány ustupují. Xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx k xxxxxxxxxx účasti xx xxxx xxxxx xxxxxxx – sběru bavlny xx musí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

[45] Nejvyšší xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx znovu zdůrazňuje, xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxx stěžovateli v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x Uzbekistánu připisováno xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx zda lze xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx), xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx klíčové xxxxxxxxx xxxxxxxxx situace x Xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx všech xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxx xxxx žalovaný xxxxxxxx. Xxxxxxxx do xxxxx založil zprávy x zemi xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx podrobnosti – xx. xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx) x xx xxxxxx xxxxxxxx x xxx dochází, xxxxxxxxxx. Výslovně xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, učitelích, x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx (xx. xxxx), x kterých se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx (viz xxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxx). Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebyl (xxxxxxxx xxxxxxxx).

[46] Nicméně nucené xxxxx xxx, xxx xxxx předestřeny x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany samotným xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx důvod pronásledování xxx xxx připisované xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxx příslušnost x xxxxxxxx xxxxxxx – xxx výše uvedené xxxxxx závěry xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx. Konkrétnější xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx spis x tomu neposkytuje xxxxxxxx xxxxxxxxx. Zejména xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x zemi xxxxxx, xxxxx by byly xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx tu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx – a xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx (x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx informace x xxxx původu, xxxxx xx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx konkrétní xxxxxxx xxxxxx cizince xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx původu xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx o azylu xxxxxxxx nehrozí, xxx xxxx. xxxxxxxx XXX xx xxx 25.4.2019, xx. 5 Xxx 207/2017-36).

[47] X nejen xx xxxxxx možné xxxxxxxx uvedené důvody xxxxxxxxxxxxxx, nebylo xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx jakožto xxxxx, xxxxx odmítla xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, skutečně xxxxxxxxxxxxx (xxxx. xxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx důvodná), xxxxx xxxxxx o Xxxxxxxxxxx založené ve xxxxxxxx xxxxx se xxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx důsledky xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx práce xxxxxxxx, nezabývají. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx – xxxxxxxxx bojujících xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx v xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx. uvězněni, x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx se xxxx důsledky xxxxxx xxxx „běžného“ xxxxxxxxxxxx, xx. xxxx, xxxxx xx aktivně x xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx prací xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxx, xx „xxxxx xxxxxxxxxxx těm, xxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx odmítli, xxxxxxxx pokutami, xxxxxxxxxxx x práce xx xxxxxxx sociálních dávek“. Xxxxxx Human Rights Xxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xx ztráty xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx sektoru x studentům.

[48] Xxxxxxx xxxxxxx: na xxxxx xxxxxx tedy xxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx, xx x xxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxxxx dochází, xx xxxxxx xxxxxx xxxx x podmínkám xxxxxx výkonu x xxxxxxxxx trestům xx xxxxxxxxx účasti xx xxxx praxi xxxxxxx xxxxx xxx bližšího. Xxxxxxxx xxxxxxx orgán xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zkoumat, jak xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xx „xxxxxxxxxxxx“ xxxxx xxxxxx, xxxxx xx zavedené xxxxx xxxxxxxx podrobit, x xxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. K xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx intenzity xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Městský xxxx pak xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxx xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx nedostatečně (x xx xxxxx xx vztahu k xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, ale xxxx k samotným xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx), xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx prací xxxxx, xx xxxxxxxxxxx nedopadly, xxxxx ten se x xxxxxx věnoval xxxxx xxxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxxxxx. Zcela xxx pominul xxxxxxx xxxxxxxxxxx, že mu xxxx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx opakovaně xxxxxxxxxxx vězením, xxxxxxxx xxxx xxxxxxx nebyla xxxxx xxxxxxxxxxx.

[49] Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx připomíná, xx xxxxxxxx, kterým xx žadatel x xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx původu xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tj. samostatně xxx ohledu xx xxxxx možné xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx. Xx xxxxxxxxxxxxxx se xxxxx nepovažují jen xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xx. 9 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx naopak xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxxxxx xx xxxx jednání, xxxxx xx „souběhem různých xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx uvedenému v xxxxxxx x)“ – xxxxx se x xxx. xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (srov. xxxxxxxx NSS xx xxx 22.5.2009, čj. 5 Xxx 7/2009-98, x. 1913/2009 Xx. XXX, xxxx xxx xxxxxxxx ze xxx 30.9.2008, xx. 5 Xxx 66/2008-70, č. 1749/2009 Xx. XXX). X xxxxxxx x xxxxxxxxxx eurokonformního výkladu xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx komplexně x xxxxxxxxxx posoudit xxxxxxx xxxxx opatření, kterým xxxxxx cizinec v xxxx původu již xxxxx, xxx xxxx xx, kterým x xxxxxxx xx xxx xxxxxxx a xxxxxxx x zemi xxxxxx xxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, a xx xx xxxx xxxxxxx. Posuzování xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, proto xxxxxxxxx xxxx, xxxx byl xxxxxxx o mezinárodní xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx, aniž by xxxx zohledněna xxxxxxxx xxxxxxx rizika právě xx xxxx xxxxxxx, xxxx a nemůže xxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 29.8.2019, xx. 9 Xxx 39/2019-77, x. 3924/2019 Xx. XXX).

[50] Xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx, xx samotné xxxxxxxxxx xx policii intenzity xxxxxxxxxxxxxx nedosahuje, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xx samého počátku xxxxxx, že xx xxxx opakovaně xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx – z xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx. X rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxx skutečnosti xxxxxxxxxxxx tomu, xxxx xxxx obyvatelé Uzbekistánu xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxxxxxxx, xx. xx xx xxxx xxxxxxx neodpovídalo xxxxxxxxxx obsaženým ve xxxxxxxx o xxxx xxxxxx. Jak xxx xxxx uvedeno xxxx, xxxx xxxxxx xx x xxxxxxxxx odmítnutí xxxxxx xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxx. A ani xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx žalovaný x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxxxx praktiku xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx požadavky xx podávání xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x do xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Takovou xxxxxxxxx, xxxx již xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxx obyvatel Xxxxx republiky x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx 1948 – 1989.

[51] Xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxxx xxxxxx, neboť xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx žadatele x xxxxxxxxxxx ochranu. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, x nichž xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxx posouzení řádně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

[52] Xxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx žadatele x xxxx, xxx pronásledování xxx xxxxx prokazoval xxxxxx xxxxxxxxx prostředky xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Je xxxxxx xxxxxxxxxx správního xxxxxx, xxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dostupné xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx o xxxx vyvracejí xx xxxxxxxxxxx. Xxxx proto xx žalovaném, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxx, xxx xxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxx probíhají, xxx xx jim xxxxxxxx xxxxxxxx x jaké xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu, tj. xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx výkonu xxxxxxxxx xxx.

[53] X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxx případné xxxxxxx xxxxxxxxx ochrany xxxxxxx xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx ochrany. Xx xxxxxx újmu xx xxxxxx §14x xxxxxx x xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx ponižující xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Žalovaný xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx vysvětlení na xxxxxxx xxxxxx újmu xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xx přesto, že xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x „xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx“. Stejně xxx xxxx zpráva xxxxxxxx xxxxx, xx „bezpečnostní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx v xxxxxxxxxx ‚xxxxxxxxxxxxxxx‘ xxxxxxxxx xxxxxx pracovních migrantů, xxxxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx uvedli, xx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Služby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, aby xx ‚přiznali‘ x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tvrzení, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xx stopami xxxxxx x xxxxxx xxxx a uznali xx xxxx xxxxx“; xxxxx xxxxxx Nejvyšším xxxxxxxx xxxxxx.

[54] X xxxxxxx, že xx xxxxxxxx dostatečně důkladně xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx původu, xxxxx sám xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x závěru x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx dalších xxxxxxxx, ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx. X v xxxxxxx, xx xx xx xxxxxxx zmapování situace x Xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx, xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx dány xxxxxx, bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx případnou újmu, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxx. Xx. bylo xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx dány důvody xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxx, xxx stěžovateli xxxxxxx xxxxxx, nelidské xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx tím, xx xxxx muset opětovně xxxxxxxxx xxxxxx práce xxxx, xx xx xxxxxxx, či v xxxxxxxx xxxx, že xx xxxxx o xxxxxxxxxxx žadatele o xxxxxxxxxxx ochranu x xxxxx státě. Namísto xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx Xxxxxxxxxxx nehrozí, xxxxxxx xxxxxxxx na xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx stěžovatele x xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, xxxxx xxxxxx podal xxxx, xx xx xxxx xxx uloženo xxxxxxx xxxxxxxxx.

[55] Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxxx souhlasit v xxx, xx příjezd xxxxxxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx poté, xx xx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx svědčit x účelovosti xxxx xxxxxxx. Nicméně nelze xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx samotné xxxxxxxxxx x uložení správního xxxxxxxxx neobsahuje. Xxxxxxxx xxxxx závazné xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx 25.9.2017. X xxxxx xxxxxx stanoviska Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xx jedná xxx x druhé xxxxxxx stanovisko, přičemž xxxxx stanovisko ze xxx 13.6.2017 xxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Následné xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vycestování ze xxx 25.9.2017 xxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx stanovisko negativní. Xxxx skutečnost xxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx ochrany xxx xxxxxxxx, a xxxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxxxx xxxx žalovaný xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx mezinárodní xxxxxxx na tom, xx xxxxxx, xxxxxx xxx stěžovatel xxxxxxxx, xxxxxxxxxx intenzity xxxxxxxxxxxxxx (xxx vážné xxxx) x xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx ochranu xxxx podána xxxxxxx, xxxx xxx tyto xxxxxx oporu xx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx nemá xxx xxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx (viz xxxx).

[56] Xxxxxxxxx dokumenty, ze xxxxxxx by xxxxxxxxx xxxxxxx vyplývala (xxxx. xxxxxxxxxx, kterým xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx správní xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxxxxxx od xxxxxxxxxxx xxxxxx nevyžádal x xx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx vyplývá, xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vycestování xxxxxxxxxxx bylo xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx x náhledu xx xxxxxxx vycestování xxxxxxxxxx, pochyby o xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

[57] Xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx něhož xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x další xxxxxxxx xxx xx vztahu x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx tohoto pronásledování x xxxxxxxx vážné xxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxx žádosti x xxxxxxxxxxx ochranu. Xxxxxxx toho xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx přitom závěry xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx jinou xxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušit z xxxxxx xxxxxxxxx x §103 xxxx. 1 xxxx. x) x. x. x., xxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx důvodně xxxxxxx. (…)

X. Xxxxx a xxxxxxx řízení

[60] V xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx povinen dostatečně xxxxxxx skutkový xxxx xxxx xxx, aby xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx výkonu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx či xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx zda xx xxx xxxx xxx xxxxxxxxx jako xx člena xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxx žalovaný xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx prací v Xxxxxxxxxxx – xxxxxxx xxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx vztahují (zda xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx bez xxxxxxx, xx xxx xx xxxxxx výkon xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, který xx xxxxxx xxxxxxxxxx obyvatelům xxxxxxxxxx xxxxxxxx). Xxxxxx xxx xx musí xxxxxxx na xxxxxx, xxxx xxxxxx za xxxxxxxxx jejich xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx intenzity xxxxxxxxxxxxxx, a xx xxx xx svém xxxxxxx. Xxxxxxxx žalovaný xxxxxxx x xxxxxx, xx stěžovateli xxxxxxxxxxxxxx x azylově relevantního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zda stěžovateli xxx xxxxxxx do Xxxxxxxxxxx xxxxxxx rovněž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx zda xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx skutečnosti xx xxx xxxxxxx x rozhodnutí x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx konfrontovat s xxxxxx x účelovosti xxxx žádosti. X xxxx xxxxxxxxxxx je xxxxxxx také zjistit, xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vycestování x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jaké xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx změnu xxxxxxx xx stěžovatelův návrat.