Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx věta

I. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx §3 xxxx. x) xxxxxx x. 374/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě, xxxxx xxxxxxxx jen xxxxx xxxxxxxxxxx tohoto xxxxxxxxxxxxx xx místa xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx je xxxxxx xxxx, x xx proto xxxxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxx dopravní xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, příp. xxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx stavu xxxxxxxx.

XX. Povinnost převzít xxxxxxxx do xxxx xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x. 374/2011 Xx., o xxxxxxxxxxxx záchranné službě, xxxxxx xxxxxxxx poskytovateli xxxxxx lůžkové xxxx xxx xxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zdravotnickému xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx středisku xxxxxxx xxxxxxxx pacienta. X xxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxxx xxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx – xxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx. Xxxxx xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xx xxxxx x xxxxxxx zdraví, xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx (čl. 6 x čl. 31 Xxxxxxx základních xxxx x svobod).

Prejudikatura: xxxxx Xxxxxxxxx soudu x. 185/2017 Xx. (xx. xx. Xx. XX 2/15).

Xxx: XXXXXXXX x.x. xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x přestupku, o xxxxxxx stížnosti xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxxxx zrušení xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxx xx xxx 18.12.2019, xx. 30 A 114/2019-74, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx žaloba proti xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxx 5.9.2019; xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx rozhodnutí Krajského xxxxx Xxxxxxxxxx kraje, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (dále xxx „xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx“) xx xxx 3.7.2019, xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx uznána xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §26 xxxx. 2 xxxxxx x. 374/2011 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxx xxx „xxxxx x XXX“), xx xxxxx jí xxxx uložena pokuta xx xxxx 90 000 Xx. Uvedeného xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx útoky xxx 2.6.2018, 22.8.2018 x 27.9.2018, xxx xxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx s §6 xxxx. 2 zákona x XXX xxxxxxx xxxxxxx od Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxx, x. x. (xxxx xxx „xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx“) pacienta xx xxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx potvrzena xxxxxxx xxxxxxxx pacienta xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, a převzetí xxxxxxxx v xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

X průběhu xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx orgány xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx cílový xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxxxxx od xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx – cizince xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx kterou stěžovatelka xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx tři xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx vedeny xxxxxxxxx xxxxxxx – xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkovou xxxx těm xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, se xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx vztahu, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Zdravotnická xxxxxxxxx xxxxxx (konkrétní xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx místo xxxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx. Xx všech xxxxx případech xxxx xxxxxxx stěžovatelka xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx kontaktního xxxxx xxxxxxxxx. Po příjezdu xxxxxxxxx skupiny xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx stěžovatelky – Xxxxxxx xxxxxxxxx XXXXXXXX x Plzni – x zjištění, xx xx xxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx zdravotního xxxxxxxxx (xxxx. x xxxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx, xx kterou xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx), xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx lékař xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx důvod xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx také xx „xxxxxxx x výjezdu XXX“; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx do Xxxxxxxx nemocnice Plzeň – xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxxx byly dílčí xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, naplňovaly xxxxxxxxx xxxxxxxx stejného xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx časově, tak x předměty útoku, xxxxxxxx xxxxxxx orgán X. xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, za xxxxx xx uložil xxxxxx xx výši 90 000 Xx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu I. xxxxxx podala stěžovatelka xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xx které xxxxxxxxxxx xxxxxx pojmu „xxxxxxx xx péče“. Xx xxxxx třech případech xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxx xx nezbytné xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, zjistil xxxxxx xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pacienty xxxxxxxxxxxxxxxx. Ustanovení §6 xxxx. 2 xxxxxx x XXX xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x hospitalizaci, xxxxx xxxxx převzít do xxxx. Xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx pacienty xx všech třech xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Pakliže xx xxxx pacientů xxxx vést k xxxxx smrti xxxx xxxxxxx ohrožení zdraví, xxxxxxxxxxxx xx jej xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxx x daných xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxx stěžovatelka namítala, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx postupovala x xxxxxxx s právními xxxxxxxx, neboť xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx dostupným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx; ve všech xxxxx xxxxxxxxx byla xxxxx nálezu pacienta xxxxx Fakultní xxxxxxxxx Xxxxx – část Xxxxxxxx.

Xxxxxxx soud x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx cílový xxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xx péče xxxxx, je-li xxxx xxxxxxxxxx místem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Ve xxxxx xxxxx případech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranné xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xx podle §6 xxxx. 2 xxxxxx x XXX xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x toto xxxxxxxx xxxxxxx potvrdit xx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě xxx xxxxxx na xx, xxx měli xxxxxxxx xxxxxxxxx pojištění xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx sjednaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, čímž však xxxxxxxxxxx x rozporu xx xxxxxxx x XXX. Xxxxxxxx povinnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx hospitalizací, x daném případě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a převzetí xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx výjezdová skupina xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx v xxx. xxxxxxxxx převozu xxxxxxxx xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx – xxxx Xxxxxxxx. Rozhodování x xxx, zda xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx, xx xxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xx po jeho xxxxxxxx; do xxxx xxxx odpovídá xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záchranná xxxxxx. Xxxxxxx potvrzení xxxx převzetí tak xxxx pouhou xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx okamžikem, xx xxxxxxx přebírá xx pacienta xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxx proto uzavřel, xx stěžovatelka pacienty xx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx uvedl, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx odporuje, xxxxx-xx, xx pacienta převzala, xxxxx xxxx převzetí xxxxxxx nepotvrdila.

Pokud xxx x pojem „cílový xxxxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx“, uvedl xxxxxxx xxxx, že x xxxxxxxx jeho výkladu xxxx xxxxxxxxxxx jen x pouze vzdálenost xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx parametrem xxx poskytování zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx, proto xx xxxxxxxx zohlednit xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx. xxxxxxxxxxxx podmínky, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxx je na xxxxx vedoucího xxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxx xxx rozhodování x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx hrát xxxx. Xxxxxxxx Fakultní xxxxxxxxx Xxxxx – xxxx Xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx od xxxxx xxxxxx pacientů xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, které xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx (x xxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx – xxxx Xxxxxxxx xxxxx x 200 x, ve xxxxxx o 700 x, xx xxxxxx x 1 xx).

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx napadla xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx x provedla xxxxxxxx xxxxxxxxx. Jelikož xxxx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxx hospitalizovat, xxxxxxxx x jejich xxxxxxx xx Fakultní nemocnice Xxxxx – xxxx Xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx „xxxxxxx xx xxxx“ xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x následně xxxx xxxxxxxx soudem považuje xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí. Xxxx xxxxxxxxxx, xx xxx x jednom xxxxxxx xxxxxx nejblíže dostupným xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, neboť Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx – xxxx Lochotín xxxx xxxxx xxxxxx pacienta xxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx nezbytné xxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxxxx cílového xxxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx x xxxxx nálezu xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx považuje xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxx tak, jak xxxxx v kasační xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxx pacienti dále xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxx dobu xxxx xxxxxxx výjezdové xxxxxxx blokována x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx jiných úkolů. Xxxxxxxx xx přesvědčen x xxxxxxxxxx výkladu xxxxx „xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx“ – z hlediska xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx nálezu pacienta, xxx xxxxxxxx také xxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x účel xxxxxx úpravy x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x XXX xx pouhý xxxxxxxxxx xxxxxxx, což xx x konkrétních xxxxxxxxx xxxxx vést x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx. k nebezpečí xxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx stížnost xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

(…) [15] Xxxxxxxxx kasační xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx 2.6.2018, 22.8.2018 x 27.9.2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akutní lůžkové xxxx podle §3 xxxx. x) xxxxxx x XXX x xxx xxxx povinnost xxxxxxx xxxxxxxx do xxxx – xxxx. xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxx xxxxxxxx vyšetřila, xxxxx xxx svých xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx případného xxxxxxxx zásady xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx řízení x xxxx uložené xxxxxx.

(…)

[18] X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx obsažená x xxxxxx x XXX. Xxx v §3 písm. d) xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx pro xxxxx xxxxxx zákona „xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx lůžkové xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxxxxx, odpovídající závažnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ohrožení xxxxxx“.

[19] X projednávané xxxx xxxx sporu o xxx, že xxxxxxxxxxxx xx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxx xxxx. Spornou xx xxxx otázka, xxx xxxx dne 2.6.2018, 22.8.2018 x 27.9.2018 xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxx, xx nebyla xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx – xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx pacientů x xxxxxxxx vzdálenosti xxxxx. Xxxxxxx na tuto xxxxxx poskytly stěžovatelce x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxx také krajský xxxx, a Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

[20] Xxx již xxxx bylo vysvětleno, x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx služby xxxxx rozhodující xxxx xxx. Ten xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxx (x také xxx xxxx) xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx o ZZS xxxxxxxxx x §5 xxxx. 2 xxx. xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx 20 minut (xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx x XXX, sněmovní xxxx x. 406/0, 6. xxxxxxx období, 2010-2013). Xxxxxx tak xx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx dopravit xxxxxxxx x místa xxxx nálezu do xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx další xxxx (příp. xxx xxxx rozhodnuto, xx xxxxx péči není xxxxxxxx xxxxxxxxxx). Právě xxx xxxxx zajištění xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx, po xxxxxx xx pacient takto xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x XXX xxxx xxxxxxxx poskytovatele akutní xxxxxxx xxxx právě xxxx, který je xxxxxxxx xxxxxxxx (xx xxxxxxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, odpovídající xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx ohrožení xxxxxx, xx. xxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxxxx).

[21] Dojezd posádky xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx) z xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx prostou xxxxxxxxxxx, xxx řadou xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxx xxxxxxx xxx i ze xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx stav xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxx) xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx okolností je xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx místě xxxxxxxx, xx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx – xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx z xxxxxxxx xxxxxx právní xxxxxx připustit. Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx – část Xxxxxxxx byla xx xxxxx xxxxx případech xxxxxx nálezů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x hlediska xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxx xxxxxxx, které x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx situaci x povětrnostní xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx. Xxxxx xxxx konstatovat, xx xx xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxx xxx 2.6.2018 xx jednalo x xxxxxx 200 x, xxx 22.8.2018 o 700 x x xxx 27.9.2018 x 1 xx) xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx, že xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxx xxxxxxx xxxx.

[22] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxxx nepřehlédl, xx xxxxxxxxxxxx argumentací x xxxxxxx xxxxxxxxx sama xxxx námitku x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xx xxxxxxxx xx péče xxxxxxxx (xxxxx je nepřijala x xxxxx hospitalizaci). Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx akutní xxxxxxx xxxx (xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx) xxxx, xxxxx své xxxxxxxxxx vyplývající xx xxxxxx dostála.

[23] Xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pacienta xxxxxxx xx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx péče xxxxx §6 odst. 2 xxxxxx x XXX v xxxxxx xx dvou xxxxxxxxx: (x) byla-li jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx potvrzena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x (xx) xxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. X posledně xxxxxxxx xxxxxxx (je-li xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx života) musí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxx nutné xxxxxxxxx xxxxxxxxx kontaktního místa xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxx xxxxxxx [ad (i) x (ii)] xxxx xxxx poskytovatel xxxxxxxx xxxxxxxx písemně xxxxxxxx xxxxxxxxx výjezdové xxxxxxx.

[24] X xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx sporu x xxx, xx stěžovatelka (xxxx. xxxx kontaktní xxxxx) možnost xxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx záznamy xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx výjezdových xxxxxx; tyto xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx XX xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že xxxxxxxx xx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x další xxxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxx x příkrém xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx.

[25] Ve xxxxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zdravotnické xxxxxxxxx xxxxxx; tyto záznamy xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (xxx xxxx xxxxxxx povinnost písemně xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx), xxx však xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na všech xxxxx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. xxxx xxxxxxxxx x zdravotní xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx).

[26] Xxxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxx 2.6.2018 (xxxxxxxxx R. X. xxx. X, xx. příslušnost Xxxxx xxxxxxxx, se xxxxxxxx xxxxxxx v xxxx xxxxx xxxxxxxx) xxxxx XXXx. O. X. xxxxxxxx xxxxxx: „Není xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx [xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu] xxx. xxxx je xx XX Xxxx. Pokračuje xxxxxxxx převoz.“ Za xxxxx textem xxxxxxxxx xxxxxxx a podpis XXXx. X., xx. xxxxxxx stěžovatelky (xxx x. l. 10 xxxxxxxxx spisu).

[27] X xxxxxxx xx dne 22.8.2018 (xxxxxxx E. X., nar. X, xx. xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, po xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx) xx xxxxxxx „Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.“ Následuje xxxxx písmem: „Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXXx. X. KP xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx. Nepojištěn xxx. odesílám x xxxxxxxxx xx XXX.“ Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx x. l. 11 xxxxxxxxx spisu).

[28] Xx xxxxxx xxxxxxx – v xxxxxxx xx xxx 27.9.2018 (xxxxxxx B. X., xxx. X, st. xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx po xxxxxxx, xxxx od pusy, 3 min. xxx xxxxxx, pak zmatený) xx xxxxxx uvedeno: „X nařízení xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx pacientů xxxx xxxxxxxxxx“; xxxxxxxxx XXXx. B., xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (xxx x. x. 17 xxxxxxxxx xxxxx).

[29] Ze xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xx stěžovatelka xxxxxxxx xxxxxxx pacienty x toho xxxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxx, se xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx obtížnější xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx na jejich xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx potvrdila (xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx), xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx na xx, xxx xxxx pojištěni, xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxx xxxxxxx xx práva těchto xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx; xxxx xxxxxxxx xxxxx přitom xxxxx xx. 31 Listiny xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx náleží každému xx xxxxx České xxxxxxxxx (občanu, cizinci xx xxxxx, xxxxx xxxx příslušníkem xxxxxxx xxxxx) xxx xxxxxx xx xx, zda xx xxxxxxxxx, xx xxxxxx – x xxxx xxx nález Xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 3.5.2017, sp. xx. Pl. ÚS 2/15, č. 185/2017 Xx. Xx práva xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx odlišovat xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx již xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx xxxxxx osobám xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx). Obtíže xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxx o pacienty – nepojištěné cizince xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

[30] X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxx převzala, xxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přesvědčivě zachycuje xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx se xx xxxxx xxxxx výše xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxx konstatovat, xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesla xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xx xxxx, xxx xx (xx prvotním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx) xxxxxxx xxxxxxxxxxx personálu Fakultní xxxxxxxxx Xxxxx – xxxx Lochotín. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx pacientů xx stěžovatelky xx Xxxxxxxx xxxxxxxxx Plzeň – xxxx Lochotín xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx; x případě xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx skupiny vyslat x dalším xxxxxxxxx, xxx závažnost xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nehospitalizovat, příp. xxxxxxxx převézt xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxx xx xx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx službě xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxx zařízení xxxxxxxxx xxxx na xxxx xxxxxxxxxxx. To xx však xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xx do xxxxxxxx xxxxxxxx Fakultní xxxxxxxxx Plzeň – xxxx Xxxxxxxx byli xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zdravotnické záchranné xxxxxx (xxxxxx xxxxxxxxxxxx).

[31] Xxxxxxxx správní xxxx xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xx stěžovatelka xxxxxxxx xxxxxxx převzít xxxxxxxx xx xxx xxxx x xxxxxx absence xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestože xx tato xxxxxxxxx xxxxxxxxx ze zákona x XXX, neboť xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. (…)