Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxx xxxx

Xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx – státního xxxxxxxxxxx xxx. třetí země, xxxxx xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx přestal xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx (XX) 2016/399, kterým xx xxxxxxx kodex Unie x xxxxxxxxxx upravujících xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x současně xx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX, je xx krajním řešením xxx xxxxxx, xx xxxxx výhradě xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx rozhodnout x povinnosti xxxxxxx xxxxx (§50a xxxxxx x. 326/1999 Xx., x pobytu cizinců xx území Xxxxx xxxxxxxxx).

X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxx xxxxxx xxxx x sobě xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx trestný xxx, xxx xx xxxxx xxxxxx všechny xxxxxxxxx související s xxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxxxxxxxx okolnosti xxxxxxxx xx cizincova xxxxxx, xxxxxx xxxxxx x rodinných xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx EU.

Prejudikatura: x. 2420/2011 Sb.NSS x x. 4034/2020 Xx. XXX; rozsudky Soudního xxxxx xx xxx 11.6.2016, X. Xx. x I. O., X-554/13, xx xxx 16.1.2018, X, C-240/17 x xx dne 12.12.2019, X. P. (X-380/18).

Xxx: J. X. X. xxxxx Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx policie x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, o kasační xxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx. m. Prahy, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx „xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx“) xxxxxx žalobci xxxxxxxxxxx xx xxx 13.4.2019 xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx správní xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx republiky xx 19 xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx, xx kterou xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, x xxxxx 5 xxx podle §119 odst. 1 xxxx. x) bodu 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, neboť xx důvodné xxxxxxxxx, xx xx xxxx xxx pobytu na xxxxx Xxxxx republiky xxxxxxxx způsobem narušit xxxxxxx xxxxxxx.

Xxx 10.4.2019 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prodal xxxxxxx x psychotropní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx (x xxxxxxxxx 2,352 x), xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a jiného xxxxxxxxx s xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x xxxx dle §283 xxxx. 1 xxxxxx č. 40/2009 Xx., xxxxxxxxx zákoníku, xx xxx mu xxx trestním příkazem xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx 1 xxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx na zkušební xxxx 3 let; xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx České xxxxxxxxx x trvání 5 xxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxx, x xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx 500 Kč (xxx xxxxxxx xxxxxx Obvodního xxxxx xxx Xxxxx 1 xx dne 13.4.2019, xx. zn. 9 X 37/2019).

X xxxxxxxxx xxxxxxx orgán X. xxxxxx xxxxxxx, xx žalobce xxxxx xxxxxx porušil xxxxxx xxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxx xxxx xxxxx x xxxxxx. X xxx xxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x uložení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. x) bodu 2 zákona x xxxxxx xxxxxxx, x xx v xxxxx 5 xxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx sazby, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxx zjištěným xxxxxxxxxx xxxx, vč. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx X. xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxxxxxx xx. xxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, xxxxx i xxxx xxxxxxxxxxx x vůbec xxxxxxx naplnění pojmu „xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“, žalovaná rozhodnutím xx dne 16.9.2019 xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx x Městského soudu x Xxxxx. V xxxxxx xxxxxxxxxx na xx, že xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx trestný xxx xxxxx xxxx x sobě xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejného xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx vyhoštění, které xx navíc xxxxxxxxxxx – a to xxxxx ve xxx xxxxx (5 let), xxx xxxxxxxxx xx xxxxxx k xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx životu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxxxxxx, kde xx xx svojí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx žalobu xxxxxxxxx xx dne 14.11.2019, xx. 2 X 64/2019, xxxxxx. Xxxxxxx xx usnesení xxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ze dne 26.7.2011, čj. 3 Xx 4/2010-151, x. 2420/2011 Sb. XXX, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx pojmu „závažné xxxxxxxx xxxxxxxxx pořádku“ x xxxxxx x xxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxx dojde xxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxx skutečným, xxxxxxxxx x dostatečně xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx. Xx bylo v xxxxxxx žalobce xxxxxxx, x xx s xxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx činnosti. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx „xxx xxxxxxxx pochyby x xxxxxxxx (xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx), xxxxxxxx (xxxxxxxxx jednání xx xxxxxxx dopustil xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx) a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx společnosti“.

Podmínky xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx smyslu §119 xxxx. 1 xxxx. x) xxxx 2 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxx dle xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx správního vyhoštění xxxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxx sazby byla xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. K xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x soukromého xxxxxx xxxxxxx pak xxxxxxx xxxx poznamenal, xx v Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx) xxxxx nemá. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxx, xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x Xxxxxxx, kam se xxxx bez xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxx se může xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx stížnost, x xxx zopakoval, že xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx správního xxxxxxxxx. Xxxxxx chování xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx xxxxx společnosti, xxx x daném xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Žalovaná, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx to, xx xxxxxxxxxxx xxxx – xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x území České xxxxxxxxx – xxxxxxx xxxxx administrativní xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x území xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx x xxxxx 5 xxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx, zájem xxxxx xx xxx, xxx xxxxxxxxxx nepobýval xx xxxxx České xxxxxxxxx, xxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx stěžovatele není xxxxx xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx též xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx, že stěžovatel xx xxxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxx nezletilý xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx, xxx se xxxxx o xxxxxx Xxxxxxxxx ani xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxxxxx Městského xxxxx v Praze x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx mu xxxxxx x dalšímu xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[13] Xxxxxxxxx xxxx je otázka xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. xxxxxxxx xxxx xxxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx a doby, xx xxxxxx xx xxxxx umožnit xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie – xxxx. §118 xxxx. 1 větu xxxxx xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx. X xxxxx případě xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx 19 xxx x xxxxxxxxxxx x xxxx 5 let, xx xxxxxx xx nelze xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx XX, x xx x xxxxxxx na §119 xxxx. 1 xxxx. a) bod 2. zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx: „Policie xxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx území xxxxxxxxx, s xxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx členských xxxxx Xxxxxxxx unie, x xxxxxx cizince xx xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx, xx xx 10 let, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xx cizinec xxxx xxx xxxxxx xx území xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx“ (xxxx. xxxxx xxxxxx XXX).

[14] Pojem „xxxxxxx xxxxxxx“, xxxx. „xxxxxxx xxxxxxxx veřejného xxxxxxx“ xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx x migrační xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx; x kontextu xxxxxx x pobytu xxxxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx správního xxxxx x xxxxxxxx xx xxx 26.7.2011, xx. 3 Xx 4/2010-151, x. 2420/2011 Xx. NSS, z xxxxx vycházel xxx xxxxxxx xxxx.

[15] Xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx pořádek je xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx; xx xxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xx zřeteli, xx zákon o xxxxxx cizinců pojem „xxxxxxx xxxxxxx“, resp. „xxxxxxx narušení xxxxxxxxx xxxxxxx“ xxxxx xx xxxx xxxxxxx x x různých ustanoveních, xxxxxxx rozšířený xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxx xxxxx ustanovením xxxxxx x pobytu xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxx xxxxx „veřejný xxxxxxx“ xx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxx určitého zákona x xxxx účelu, xxx xxxxxx x xxxxxxxx daného ustanovení; xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx okolnosti xxxxxx, xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xx třeba toto xxxxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxx xxxxxxxxx xx vztahu x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

[16] V xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx „xxxxxxx xxxxxxx“ xx xxxxxx x §119 odst. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců, xxxxx xxxxx dopadá xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx občanů XX a xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx. xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x §119 odst. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx x cílem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x navrácení, x xxxx je xxxxxx xxx xxxxx vstupu x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx států XX ve smyslu xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2008/115/XX xx xxx 16.12.2008, x xxxxxxxxxx xxxxxxx x postupech v xxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pobývajících xxxxxxxx xxxxxxxxxxx třetích xxxx (xxxx xxx „xxxxxxxxx xxxxxxxx“).

[17] Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, která xxxx xxxxxxxxxxxxx do xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx (Xxxxxxx) a xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx na území xxxxxxxxx států Xxxxxxxx xxxx xx dobu 5 let. Xxxxxxx xx, xx stěžovatel xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, že x roce 2008 xxxxxxxxxxx ze xxxx xxxxxx xx Xxxxxx, xxxx pobýval xx Xxxxxxxxx, xxx má xxxxxxxx xxxxx x xx zde xxxxxx xxxxx xxxxxxx ženu x xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vycestovat x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx: „…xxxx xxx xxxx xx Xxxxxxxxx“ (viz xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 13.4.2019). Xxxxxx slovy – xxxxxxxxxx se xxx x průběhu řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxxx X. stupně jasně xxxxxxxx, že xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxxx xxxxxxxx xxxxx EU, xxx xx xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx poměry ve Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx možnost xxxxxx xx xx Xxxxxxxxx, kde xx xxxxxxx pobyt, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, stejně jako xxxxxxx xxxx. Přitom xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx území Xxxxxxxxx, xxxxx i xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx EU, xxxxxxx – x xx na dobu 5 xxx, xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zařazen xx xxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxxxxx systému xxxxxxxxx xxxxx“ [srov. §119 xxxx. 1 xx xxxxxxx s §9 xxxx. 1 písm. x) xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx].

[18] Xxx xxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spadá xx působnosti návratové xxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx (xx. 5), xxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX (čl. 6). Xxxxxxxxx v čl. 6 xxxx. 1 xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx: „Xxxxxxx státy xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx státnímu xxxxxxxxxxxxx xxxxx země, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 xx 5.“ Xxxxx xxxx. 2 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx: „Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxx povolení zakládajícího xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx tohoto jiného xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x důvodů xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, použije se xxxxxxxx 1.“

[19] Xxxxx „xxxxxxxxxxx pobývají“ v xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx směrnice xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx smyslu xxxxxxxx xxxx xx. 3 odst. 2 xxxx xxxxxxxx xxx, xx xxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx „xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx splňovat podmínky xxxxxx xxxxxxx v xx. 5 [xxxx xx. 6 stávajícího] Xxxxxxxxxxxxx hraničního xxxxxx xxxx jiné podmínky xxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“. To znamená, xx předpoklad neoprávněného xxxxxx bude naplněn xxxxx u xxxxxxx x třetích xxxx, xxxxx již od xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx. proto, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx [čl. 6 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx], xxx xxxx u xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xx svém xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx členského státu; x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx patří mj. xxxxxxxxx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx „xxxxxx xxxxxxxxxx za hrozbu xxx xxxxxxx pořádek, xxxxxxx bezpečnost, xxxxxxx xxxxxx nebo mezinárodní xxxxxx xxxxxxxxxxxx z xxxxxxxxx států, xxxxxxx xxxxxx osobami, jimž xx být xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odepřen xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx“ [xx. 6 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx kodexu].

[20] Xxxxx, xxxxx xxxxx xx nezbytné xxxxxxxxxxx, xxxx. xxxxxxxxxxxxx pobytu xxxxx čl. 6 xxxx. 2 ve xxxxxxx x xx. 3 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx dodržení xxxxx xxxxxxxx stanovených x xx. 6 Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxx Soudního xxxxx ze xxx 12.12.2019, X. P., X-380/18; x xxx xx zabýval předběžnou xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx výkladu výše xxxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a konstatoval, xx po vstupu xx území xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tohoto xxxxxxxxxx – xxxx x požadavku, že xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx „xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx“ (xxx 24).

[21] Jednoduše xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx z xxxx, xx s rozhodnutím x xxxxxxxxx – x podmínkách vnitrostátní xxxxxx xxxxxx xxxx x rozhodnutím x xxxxxxxx xxxxxxxxx – xx x xxxxxxx xxxxxxxx příslušníka xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxx povolen xxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx XX, pak xx xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxx by zde xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. To xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxx cizinců xxxxxxxxx xxxxxxx x. 427/2010 Xx., xxxxxx s xxxxxxxxx xx 1.1.2011 xxxxx xx. k xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx – a xx xxxxxxxx nového §50x, xxxxx „xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxxxxxx, xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, ale xxxx xxxxxx povolení xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx x jiném xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxx. Takovým xxxxxxxx xxxxxxx namísto rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx rozhodnutí o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx jim x opuštění xxxxx Xxxxx republiky určitou xxxx. […] Současně xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x případech, xxx xx xxxxxxx mohl xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxxx státu xxxx xxxxxxx pořádek“ (v xxxxxxxxxxxxx xxxx. xxxxxxxx xxxx x. 70, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx, k xxxx 103, 6. xxxxxxx xxxxxx 2010 – 2013).

[22] Podle §50x xxxx. 1 x 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx účinném pro xxxx xxxxxxxxxxx věc (xx 30.7.2019) xxxxxxx: (1) „Pobývá-li xxxxxxx, xxxxx xx držitelem xxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx, policie mu xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.“ (2) „Postup xxxxx xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxx mohl xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx veřejný xxxxxxx (xxxx. xxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).

[23] X xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx potřeba xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §50x xxxx. 1 xxxxxx o pobytu xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ČR, xxxxx jde x xxxxxxx, který xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x pobytu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx XX a který xx xxxxx XX xxxxxx xxxxxxxxxxx – xxxx. xxxxx, xx x důsledku podezření xx spáchání trestného xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx čin xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xx. 6 odst. 1 xxxx. x) Xxxxxxxxxxxxx hraničního kodexu, xxxx je xxx xxxxx naplnění xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xx „xxxxxx pro veřejný xxxxxxx“, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx; srov. xxxxx xxxxxxx rozsudek Xxxxxxxx xxxxx ve xxxx X. X., xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x tím, xx xxxxxxxxx daného požadavku xxxxxxx, xx-xx státní xxxxxxxxxx xxxxx xxxx „xxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx představuje xxxxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx je xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx“ (bod 46). Prokazování xxxxxx xxxxxxxxxxx – tedy xxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx některého xx xxxxxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxx – je xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx, že xx §50x xxxx. 1 xxxxxx o pobytu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx aplikovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx. 2 tohoto ustanovení x xxxxxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx; teprve x tomto xxxxxxxxx „xxxxxx kroku“ je xxxxx naplnit xxxxx xxxxxxxx a prokázat, xx by xxxxxxx xxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

[24] Xxxxx-xx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx z xxxx, že xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxx XX – konkrétně xx Xxxxxxxxx, xxx xxxxx x rozhodujících xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx soud xxxxx xxxxxxxxxxxx, pak xxx xxx přednostně xxxxxxxxx §50x xxxx. 1 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x stěžovateli xxxx xxx s xxxxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx XX, xxxxxx xx xxx xxxx dány další xxxxxxxxxx silné x xxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx „závažného xxxxxxxx veřejného xxxxxxx“; xxxxxxxxxx „xxxxxxx“ je xxxxx chápat xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx intenzity, xxx xx předpokladem xxx naplnění dispozice §50x odst. 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. X xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxx účelu, jak xxxxxxxx xxxxxxxxx senát x již zmíněném xxxxxxxx xx. 3 Xx 4/2010-151. Smysl x účel §50x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx čl. 6 xxxx. 2 návratové xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxx x stojí xx xxxxxx východisku: x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx je xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x pobytu x jiném členském xxxxx XX, xx xx x xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu. Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění spojené xx zákazem xxxxxx xx území členských xxxxx XX xx xx daných xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (ultima xxxxx), x němuž xxxxxxx xxxxx skutečnost, že xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, která xx xxxxxxx.

[25] Výhradu xxxxxxxxx xxxxxxx uvedenou x §50x xxxx. 2 xxxxxx o xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xx xx. 6 odst. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Soudního xxxxx, zejména rozsudek xx xxx 16.1.2018, X, X-240/17, x xxxx připomněl, xx „xxxxxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx pojem ‚xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx‘ ve smyslu xxxxxxxx 2008/115 xxxxxxxxxxxx, xxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x aktuální xxxxxx xxx veřejný xxxxxxx, xxxxxxx pouhá skutečnost, xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, sama x xxxx xxxxxxx x xxxx, xxx xxxx konstatována xxxxxx xxxxxx (v tomto xxxxxx xxx rozsudek xx dne 11. xxxxxx 2015, Xx. x X., C 554/13, XX:X:2015:377, body 50 x 54)“ (xxx 49).

[26] Xxxxxx xxxx xx xxxx xxx výhradu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx. 6 xxxx. 2 xxxxxxxxx směrnice xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx dne 11. 6. 2016, X. Zh. a X. X., X-554/13, xxx 50 a xxxx., xxx v xxxxxxxx čl. 7 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xx třeba, aby xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x „xxxxxx, xxx osobní xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a aktuální xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx členský xxxx xxxxxxx z xxxxxx praxe či xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxxxxx takové xxxxxx, aniž by xxxx řádně zohledněno xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx pořádek, přehlíží xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx. X xxxx xxxxxxx, že xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx podezřelý ze xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx vnitrostátních xxxxxxxx předpisů, xx xxx xx xxxxxx xxx odsouzen v xxxxxxxx řízení, xxxxxx xxxx o sobě xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx státního xxxxxxxxxxx představujícího hrozbu xxx veřejný pořádek […]“ (xxxx. důraz xxxxxx Xxxxxxxxx správním xxxxxx).

[27] Stručně xxxxxxx: Xxxxxxx možného „xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx“ xx smyslu §50x xxxx. 2 xxxxxx x xxxxxx cizinců x následná xxxxxxxx §119 odst. 1 xxxx. x) bod 2 xxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx x podstatě xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxx, což xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx. Městský xxxx se xxxx – s xxxxxxx xx zmíněné xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (xx. 3 Xxx 4/2010-151) – xxxxxx xxxxxxx xxxxx individuálního xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx dospěl k xxxxxx x možném xxxxxxxx xxxxxxxx některého xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx jasné. Xxxxx, xxxxxxxxxx xxx uznán xxxxxx x trestného xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x jiného xxxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx látkami x xxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx nejednalo x zvlášť xxxxxxx xxxxxx ani zločin, xxxxx x přečin, xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxx soudem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odnětí xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx x xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (xxx xxx 3 odůvodnění xxxxxx xxxxxxxx).

[28] X tomu, xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx zakázat xxxxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxx x xx xxxxx dalších xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx vydaným xxx §119 xxxx. 1 xxxx. a) bodu 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx zvážit xxxxx xxxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx x odsouzením xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xx xxxxx x České xxxxxxxxx. Xxxxxx fakt, xx xx zde xxxxxxxxxx dopustil xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx.

[29] Xxxx proto především xx xxxxxxxx orgánu X. stupně xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx x správním xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx – x xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx řízení; x xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx výslechu xx. xxxxx, že xx xxxxx členských xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxx před více xxx 10 lety x xx má xxxx xxxxxxxx xxxxx xx Španělsku, xxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx žena a xxxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxxx okolnosti života xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx X. stupně xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx uložil xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §119 xxxx. 1 xxxx. a) xxxx 2 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxx uvedené xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, x něhož xxxx xxx v xxxx řadě zvažováno xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx opustit xxxxx xxxxx §50x xxxx. 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xx základě xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx. 2 xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx možno xxxxxxxxxx x xxxxxxxx vyhoštění. X xxxxxxxx výhrady xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx (x) spáchání xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx (xxxx nejen xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx) x xxxx – x xx xxxxxxxxx – (xx) pobytu stěžovatele xx Xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx. vztahu x xxxxxxx ženou a xxxxxxxxxx xxxxxxx.

[30] Xxx xxxx xxxx Nejvyšší xxxxxxx soud xxxxxxxxx, xx ve správním xxxxxx nic x xxxx, co xxxx xxxxxxxxx, zjišťováno xxxxxx, x přesto, xx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx X. stupně xxxxxxxxxxxxx a xxx xxxx výslechu mu xxxxxxx xxxxxxxxxx „xxxxxxx“ xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx situaci – xxxx především x xxxx xxxxxxxxx pobytu x poměrech ve Xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxx X. stupně xxxx xxxxxxx právě xxxxx xxxxxx a zjistil xxxxxxx rozhodné xxxxxxxxxxx xxx posouzení věci, xxxxx xx o xxxxxxxxxxxx uváděné informace xxxxxxxxx a až xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jenž xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx do Xxxxxxxxx. Xxxx pobytový xxxxxx má xxxxxxxxxx xx Španělsku ani xxxx rodinný a xxxxxxxx xxxxx v xxxxx členském xxxxx XX xxxxx xxxxxxx xxxxx X. xxxxxx xxx xxxxxxxx nezjišťovaly x xx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zásadě xxxxxxxxxxx x zásadě xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx řízení – xxx §3 x §50 xxxx. 2 a 3 xxxxxxxxx xxxx.

[31] Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx úkonem, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx, x němž xxxxxx důvodné pochybnosti, xx což xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxx vyslechly, xxxxx xxxxxxxx nezohlednily x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx stěžovatele xx Xxxxxxxxx totiž xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxx vůbec vydáno xxxxxxxxxx o správním xxxxxxxxx, s nímž xx xxxxxx xx. xxxxx vstupu na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX. Xxxxx xxxxx xx ostatně i xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx orgánu X. xxxxxx, x xxxx xx výslovně xxxxxxx „xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, x xxxxx 5 xxx“. X xxxxxxx s xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (xx xxx. 4) rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx I. xxxxxx, xxxxx kterého xx xxxxxxxxxx „může xxxxxxxx bez xxxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, tedy Xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxx“. Správní orgán X. stupně tak xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stěžovatele k xxxxxxx xx Xxxxxxxxx, xxxxx na druhé xxxxxx mu xxxxx xxxxxx zapovídá xxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx XX, xxxx x xx xxxxx Španělska. Xx x xxxx xx xxxxxx nepochopení xxxxxxxxx významu, který xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx; namísto xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx, xxxx. xxxxxxx xxxxx I. xxxxxx xxxxxxx (x xxxx. xx xxxxxx), xxxxx xxxxxxxx xx trestnou xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx, xxx xxx bylo xxxxxxxxxx xxxx.

[32] Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx aproboval, xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx vady řízení xxxxxxxxxxx x tom, xx skutková xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nemá xxxxx xx xxxxxxx, resp. xx x xxxx x xxxxxxx [§103 xxxx. 1 písm. x) s. ř. x.]. Odsouzení xx xxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx nemohlo xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x uložily xxxxxxx xxxxxxxxx stěžovateli, aniž xx xxxxxxxxxx x xxxx. xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx relevantní xxxxxxxxx xxxxxx stěžovatele, vč. xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx, xx něž xxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxx je x xx závažnější, že xxx xxxxxxx stěžovatele xxx „ve hře“ x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, jenž má x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx dopadů xxxxxx xxxxxxxxxx dle §119a xxxx. 2 ve xxxxxxx s §174x xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx; srov. xxxx. xxxxxxxx Nejvyššího xxxxxxxxx xxxxx ze xxx 29.5.2020, xx. 5 Xxx 220/2019-33, x. 4034/2020 Sb. NSS.

[33] Xxxxxxx xx již xxx xxx xxxxxxx xxxxx dodat, že x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx dostatečně nezabývaly, xxxxx xxxxxxxx, že xx stěžovatel xxxx xxx xxxxxxxx příslušníkem xxxxxx XX, xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxxxxx třetí xxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx pobývajícím rezidentem XX; při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx kategorií xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx podle §119 xxxx. 1 zákona x xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx §119 xxxx. 2, xxxx. xxxx. 5 xxxxx xxxxxx – x xx xx xxxxx xxxxxxx, které x xxxx xxxxxxxxx. Zatímco x případě cizinců x třetích zemí xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, že xx cizinec xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxx EU a xxxxxx xxxxxxxxx příslušníků xx správní xxxxxxxxx xxxxxxxxx tím, že xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx narušují, x xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx XX, xxxxxx xxxx xx území xxxx XX; obdobné xx to x x xxxxxxx z xxxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxxx pobývajícího xxxxxxxxx, které lze xxxxx vyhostit x xxxx xxxxx xxxxx XX, avšak xxxxx xx xxxxxxxxxxx konzultace x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx cizinci postavení xxxxxxxxx xxxxxxx (rozporuplný xxxx, xxx xx xxxxxx cizinec x xxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu vydané xxxxxxxx xxxxxx EU x současně xx xxxxx v Schengenském xxxxxxxxxxx systému, xx xxxxxxxxx x xx xxxxx xx řešit xxxxx xx pomoci xxx. xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx probíhá mezi xxxxxxxxx xxxxx, avšak xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx, jak vyplývá x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xx xxxx X.).