Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní xxxx

Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxx č. 1248 xx xxx 1.11.2006 x Postupu xxx dokončení xxxxxxxxxx xxxx s prokázaným xxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx) x Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx §16 odst. 4 xxxx. b) zákona x. 155/1995 Xx., x xxxxxxxxxx pojištění.

Prejudikatura: x. 3082/2014 Sb. XXX.

Xxx: L. X. xxxxx Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx stížnosti žalobkyně.

Žalovaná xxxxxxxxxxx ze xxx 9.4.2018 xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ze dne 11.8.2016, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx 1.11.2014 xxxxxxxx důchod a xxxxxxx jej xx xxxx 2015 x 2016. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 2014–2018, xxxxx xxxxxxxxx další xxxxxxxx xxxx pojištění, a xx doby péče x xxxxxxxx osobu x xxxx od 6.6.2012 xx 4.12.2013 x od 8.12.2013 xx 30.10.2014. Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx 9.2.2011 xx 6.2.2012 x xx 4.12.2013 xx 8.12.2013. Žalobkyně x xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx do Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx považována xx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důchodů xxxxxxxxx x §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx o xxxxxxxxxx pojištění.

Proti rozhodnutí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxx soudu x Xxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ze xxx 27.2.2019, xx. 41 Ad 13/2018-33 xxxxxx. Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxx xxxxxx, po které xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxx §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx a procentní xxxxxx, stejně jako xxxxxxx vyplácené xxx xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx, x důchod xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se nejedná. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx namítala, xx krajský xxxx xxxxxxxxx posoudil xxxxxxxxx xxxxxxx starobního důchodu. Xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx situace, xxxxx z objektivních xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx výdělečné činnosti. Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx zabránění xxx. rozmělnění průměru xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xx x pobírání xxxxxxxxxx xxxxxxx. Jelikož xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x dané xxxx xxxxxxx částku xx stáří (náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx), xxxx xxx tato xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dávkou xx stáří xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx vtělena xx §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx x xxxx xxxx zakotvena x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx existuje x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zabezpečení xx xxxxx. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Měl xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx osobu, xxxxxxx pouze ke xxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxx financování. Xxxxx xx stáří xx x x xxxxxx státech xxxx xxxxxxxx jinak než xxxxxx, nemusí xxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dobu pojištění, x xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxx období. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx x důchodových xxxxxx xxxxxxxxxxxx tvrdost xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx u většího xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxx tvrdosti zákona, xxxxx se xxxxxxx x individuálních xxxxxxxxx, xx odstranění tvrdosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx by xxxx podmínka xxxxxxx, x xxxxxx starobní xxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxxxx. Krajský xxxx xxxxxxxxxxxxxx postupem xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx přiměřené xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxx Xxxxxxxx základních xxxx x xxxxxx (xxxx xxx „Listina“).

Žalovaná xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx vlády xx xxx 1.11.2006 x. 1248, k Xxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx původem (xxxxxxx) x Xxxxxxxxxxx (xxxx xxx „usnesení xxxxx“), a na xxxxxx ministra xxxxx x sociální xxxx xx xxx 30.8.2007, x. 26/2007. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx mj. xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxx důchodem z xxxxxxx xxxxxxxxxxx systému x xxxxxxx na xxxx xxxxxxx se xxxxx x finančních xxxxxxxxxx kapitoly Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx uprchlíků x xxxxxxxxxxx. Stěžovatelce xxxx přiznána xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx nazvaná xxxx náhrada starobního xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx osob, xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx pozvání. Xxxx xxxxx, byť xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx zákonnou podmínku xxx xxxxx xxxxxx xx důchod, a xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxx x xxxxxxx xxxxxx „xxxxxxxxx“ xxxxxxx Ministerstvu xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx není xxxxxx důchodového pojištění. Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x finančních prostředků xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Na xxxxxx od xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxx neopírá o xxxxx zákonné ustanovení. X xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxx 22.5.2014, xx. 3 Xxx 39/2013-43, x. 3082/2014 Sb. XXX. Xxxxxxxx Xxxxxxxx správní xxxx ve xxxxx x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x závěru, xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx není xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx požadovat v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx jako xx xxxxxxxx dávky xxxxxxxxxxx pojištění, xx. xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx. Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx. 41 Listiny xx xxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxx. Stěžovatelce xxxx xxxxx xxxxxxxx náhrada xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx, která několikanásobně xxxxxxxxxx „zaručenou“ xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx postavení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx rozdíl od xx xxxxxxx zákonné xxxxxxxx nároku na xxxxxx.

Xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx x vyjádření xxxxxxxx xxxxxxxxxx, že skutečnosti xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx doby xxxxxxxxx. Xxx xxxxx vyloučení xx xxxxxxxx náhrady xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x hlediska dopadů xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx sféry xxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx. Xxx je xxxxxxxxxxx přiměřené xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxxxx postavení xxxxxxxx xx xxxxxx jako xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

X XXXXXXXXXX:

[11] Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx zdejšího xxxxx (x Ústavního xxxxx) xx xxx x xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx tzv. náhrady xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx soud xxxx xxx xxxxx xxxx jiné zdůraznil (xxx výše xxx xxxxxxxx xxxxxxxx XXX xx xxx 22.5.2014, xx. 3 Xxx 39/2013-43, x. 3082/2014 Xx. NSS, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx), xx xxxxxxx starobního xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx přiznána xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx však xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx důchodového xxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx právní xxxxxx xxxxxx plnění xx xxxxxx xxxx x xxxxx ekonomického xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx plateb x jiné rozpočtové xxxxxxxx, x nikoliv x účtu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx účel x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx o xxxxxxx důchodu vydané xxxxx usnesení vlády xxxx má xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, avšak xxxxxxx x odlišných podmínek, xx xxxxxxx nichž xxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxx plnění xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Také Xxxxxxx soud v xxxxxxxx xx dne 19.2.2013, xx. xx. XXX. ÚS 2452/11 xxxxxxx, xx dané xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx strany XX není xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx plnění ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx za užití xxxxxxxx xxxxxxxx důchodového xxxxxxxxx, xxxxx samo x sobě není xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, že by xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xx. 30 Xxxxxxx.

[12] Xxx plyne x výše uvedeného, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx zákona, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxx. xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx podmínky xxx xxxx xxxxxxxx x důvodu chybějících xxxxxxxxxxxxx xxx). Xxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx úrovně xxxxxxx osobám, xxxxxxx xx x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (proti xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx přípustné žádné xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx). Xxxxxxx xxxxx xxxxxx tvrzení xxxxxxxxxxxx x stejném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x důchodového xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx důchodu.

[13] Xx xxxxx xxxxxxxxx, že x xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx bezprostředně xxxxx x xxxxxxx xxxxx xx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx či xxxx xxxx. Xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx tuto xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx tzv. xxxxxxxxx xxxx. Podle §16 xxxx. 4 xxxx. x) věty xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění „[x]xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx po 31. xxxxxxxx 1995, xxxxx xx nekryjí x dobou účasti xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x §5 xxxx. 1 písm. x), xxxxx xxxxxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxxxx příjmy, xxxxx xx zahrnují xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, dobou xxxxxxxxx xxxxx §11 xxxx. 1 xxxx. x), xxxx xxxxx, xx kterou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 3 xxxx xxxxxx, doby xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx stupně, xxxxxxxxx xxxxxx invalidního xxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxx důchodů xxxxxxxx x xxxxxxxxx obdobných xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx“. Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx vyloučenou xxxxx xx doba, po xxxxxx pojištěnec pobírá xxxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx třetího xxxxxx, xxxxxxxx důchod xxxx xxxxxxx důchod xxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxx XX. Lze xxxxx, že xxxx xxxxxxxxx xxxx sporné, xx stěžovatelka v xxxx, xxxxxxx vyloučení xx xxxxxx, nepobírala xxxxx z uvedených xxxxxxx.

[14] Požadavek stěžovatelky, xxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vyloučena také xxxx, xx kterou xxxxxxxx náhradu xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx. Zákonný xxxxx xxxxxxxxxxx dob xx xxxxxxxxx, xxxxxxx (xxx xxx bylo xxxx xxxxxxxxxx) náhrada starobního xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx dávku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx citované xxxxxxxxxx xxxxxx. V této xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxxx xx toho, xx xxxxxxxxxxxx xxx se xxxx otázky aplikace xxxxxxxxxx práv. Konkrétně xxx x xxxxx xx přiměřené hmotné xxxxxxxxxxx ve xxxxx, x kterém xx. 41 Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx xxx domáhat xxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx jej xxxxxxxxx, xxxxxxx toto xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxx xxxxxx princip xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx práv a x respektu xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx může xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxx. xxxxxxxx x xx. 41, Xxxxxxxxx, X. x kol. Xxxxxxx základních práv x svobod. Xxxxxxxx. Xxxxx : Xxxxxxx Xxxxxx Xxxxx republika, 2012). To xx xxxxxx také x xxx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx sociálních práv xx s xxxxxxx xx xxxxxx charakter xx místě (xx xx mimořádné xxxxxxx xxxxxxxxx zachování xxxxxxx xxxxxxxx a smyslu xxxxxx xxxxx v xxxxxxx x čl. 4 xxxx. 4 Xxxxxxx) xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx (srov. xx xxxxxx x xxxxxxxx §16 zákona x xxxxxxxxxx pojištění xxxx. rozsudek XXX xx xxx 16.3.2004, xx. 4 Xxx 14/2003-45). Xxx xxxxx, xx x nyní xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx netýká xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podstaty xxxxx xxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, neboť to xxxx xxxxxxxxxxx zachováno, xx již xxxxxx xxxxxxxx náhrady důchodu, xxx xxxx samotným xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxx výkladu xxxxx xxxxxxxxxx ustanovení zákona x důchodovém xxxxxxxxx xxxx nelze v xxxxxxxxxx na výše xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxx, xx xxxx xx xxxx xxxxx xxx toliko x dílčí xxxxxx, xxxxx sice xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx výši xxxxxxxx xxxxx, rozhodně xxxx nezpochybňuje samotnou xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

[15] Xxxxxxxx správní xxxx xx xx samozřejmě xxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx, které zákon xxxxxx zcela xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx přitom x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, která xxxxxxxxx xx xx, xx xx fakticky xxxxxxxxx x xxxxxxx, xx xxxxxx citovaný §16 xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx pojištění xxxxxx. X x jejím xxxxxxx totiž x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx x tzv. rozmělnění xxxxxxx úhrnu xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxx jiných xxxxxxx, xxxxx xxxxx x důchodovém xxxxxxxxx xxxx nezohledňuje x xxxxxxxxx xxxxxxxx dob xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx stupně, dobu xxxxxxx péče xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §16 xxxx. 4 písm. x) xxxxxx xx xxxxxxx (xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx), x xxx xxxxxxxxxx dosahující důchodového xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx xxxxx zajištěn xxxxx xxxxxx xxxxxxxx pomoci. Xxxxxxx tyto xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obvykle povedou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx však xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx §16 neumožňuje. Xxxxxxx pokud xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx x §16 xxxx. 4 xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Koncepce tohoto xxxxxxxxxx xx však xxxxxx vystavěna xx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx situací xxxxxxxxxxxxx příjmy pojištěnců x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

[16] X xxxxxxxxxx na výše xxxxxxx xxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x případě xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx §16 odst. 4 xxxx. x) xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx náhrady) xxx xxxxxxxxx x xx xx, xx xxxx důchodových dávek x důchodového xxxxxxxxx xxxx takového se xxxxxxxxxxx toliko poskytováním xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx (či x xxxxxxx invalidity), xxx xxxx se mnohem xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx straně xxxxx. Xxxxxxx xxxxxx komplexního xxxxxx je řada xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, což xxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx vztahů a xxxxxxxxxx musí xxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxx navazujících xxxxxxxxx upravených v xxxxxx x důchodovém xxxxxxxxx (tedy včetně xxxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxx xxx, jež xxxx xxxx jiné vázány xxxxx xx pobírání xxxxxxxxxxx xxxxx). Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxx netotožnil x xxx, že xx xxxxxx, x xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx upírající xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx, x v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.